Byla AS-276-756/2018
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Skirgailės Žalimienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 23 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos H. S. skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja H. S. (toliau – ir pareiškėja) padavė teismui skundą, prašydama panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Departamentas) 2018 m. sausio 22 d. sprendimą Nr. (15/4-1)3I-32(63)17I-40 ir įpareigoti Departamentą iš naujo išnagrinėti pareiškėjos prašymą dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pakeitimo bei priimti naują sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka, įpareigoti Departamentą iš naujo išnagrinėti pareiškėjos prašymą dėl daugkartinės nacionalinės vizos išdavimo, kaip pateikusiai prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

6Pareiškėja 2018 m. vasario 21 d. pateikė teismui prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, kuriuo prašė laikinai, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, sustabdyti Departamento 2018 m. sausio 22 d. sprendimą Nr. (15/4-1)3I-32(63)17I-40.

7Pareiškėja nurodė, kad, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, esant palankiam teismo sprendimui, jai reikėtų iš naujo kurti verslą, kadangi tik tiesioginė ir nuolatinė verslo kontrolė bei tiesioginis dalyvavimas įmonės veikloje leidžia pareiškėjai palaikyti ir vystyti verslą. Beveik ketverius metus gyvendama ir dirbdama Lietuvoje pareiškėja su Lietuva yra susijusi glaudžiais socialiniais ir ekonominiais ryšiais, o tokie ryšiai su pareiškėjos kilmės valstybe yra nutrūkę. Pareiškėja su šeima nuomojasi gyvenamąją vietą ( - ) mieste, o pareiškėjos nepilnametis sūnus yra ( - ) 1 klasės mokinys. Pritaikius prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, pareiškėjai būtų suteikiama galimybė asmeniškai dalyvauti teismo procese, o pareiškėjos vaikui leistų pabaigti mokslo metus pirmojoje klasėje.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. vasario 23 d. nutartimi pareiškėjos prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo tenkino, sustabdė Departamento 2018 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. (15/4-1)3I-32(63)17I-40 vykdymą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

9Teismas nurodė, kad pritaikius prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę pareiškėjai būtų suteikta galimybė asmeniškai dalyvauti administraciniame procese, be to ji leistų išspręsti aktualius ir verslo ateičiai reikšmingus vykdomo verslo klausimus, o pareiškėjos vaikui leistų pabaigti mokslo metus pirmojoje klasėje. Pagrįsdama prašymą pareiškėja pateikė teismui ( - ) 2018 m. vasario 13 d. pažymą apie tai, kad pareiškėjos sūnus yra šio licėjaus mokinys, 2016–2017 metais lankė paruošiamąją grupę, o nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. jis eina į pirmąją klasę. Teismo vertinimu, pareiškėjos nurodyta aplinkybė ir tai patvirtinantys įrodymai, jog jos mažametis vaikas lanko mokyklą, o pareiškėjos išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos gali padaryti sunkiai atitaisomą žalą jos vaikui, sudaro pagrindą tenkinti pareiškėjos prašymą ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdyti Departamento 2018 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. 15/4-1)3I-32(63)17I-40 vykdymą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 57 str. 4 d., 70 str. 3 d. 3 p.).

10II.

11Atsakovas Departamentas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 23 d. nutartį.

12Atsakovas nurodo, kad pareiškėja prašyme nenurodė, kokią neatitaisomą ar sunkiai atitaisomą žalą patirs nesustabdžius sprendimo atsisakyti pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir išduoti daugkartinę nacionalinę vizą. Ginčijamas sprendimas pareiškėjai savaime neužkerta kelio vykdyti įmonės veiklą pasitelkiant atstovus ar nuotoliniu būdu. Pareiškėjos teiginiai dėl gyvenamosios vietos nuomos ir jos vaiko mokyklos lankymo vertintini kritiškai, nes pareiškėjos vaiko teisė gyventi Lietuvos Respublikoje yra išvestinė iš pareiškėjos teisės gyventi Lietuvos Respublikoje, o ne sąlyga, dėl kurios pareiškėja įgyja teisę gyventi Lietuvos Respublikoje net ir esant aiškiam atsisakymo pakeisti leidimą laikinai gyventi pagrindui. Savo interesus teisme pareiškėja gali ginti per atstovą. Be to, pareiškėjai išvykus, jai nėra užkertamas kelias teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis dėl Šengeno vizos išdavimo ir ją gavus atvykti į Lietuvos Respubliką. Atsakovas taip pat atkreipė dėmesį, kad siekdama neišvykti iš Lietuvos Respublikos iki teisminio nagrinėjimo pabaigos pareiškėja turėtų ginčyti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos 2018 m. vasario 7 d. sprendimą Nr. 10-SP9-31 dėl jos grąžinimo į ( - ) ir šioje byloje prašyti taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14III.

15Nagrinėjamos administracinės bylos pagal atsakovo atskirąjį skundą dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 23 d. nutarties, kuria tenkintas pareiškėjos prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, teisėtumas ir pagrįstumas.

16Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

17Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-241/2013, 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016 ir kt.). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010, 2016 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-986-520/2016).

18Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų, kad skundžiamo administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016 ir kt.). Negalima taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių, tiesiogiai nesusijusių su ginčo dalyku, nes tokio sprendimo vykdymo pasekmėms minėtos priemonės neturės įtakos (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-140/2008).

19Prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pareiškėja grindė aplinkybėmis, kad tik tiesioginė ir nuolatinė verslo kontrolė bei dalyvavimas įmonės veikloje leidžia pareiškėjai palaikyti ir vystyti verslą, kad pareiškėja su Lietuva yra susijusi glaudžiais socialiniais ir ekonominiais ryšiais, ryšiai su pareiškėjos kilmės valstybe yra nutrūkę, kad pareiškėja su šeima nuomojasi gyvenamąją vietą ( - ) mieste, o pareiškėjos nepilnametis sūnus mokosi pirmojoje klasėje. Be to, pritaikius prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, pareiškėjai būtų suteikiama galimybė asmeniškai dalyvauti teismo procese. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija šiuos pareiškėjos argumentus vertina kritiškai.

20Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad pareiškėja prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pateikimo metu ir šiuo metu neturi išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, todėl Departamento 2018 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. (15/4-1)3I-32(63)17I-40 galiojimo sustabdymas nesuteiks pagrindo pareiškėjai gyventi Lietuvos Respublikoje, t. y. nebus pasiekiami reikalavimo užtikrinimo priemonės tikslai. Taip pat pažymėtina, kad Departamento sprendimai, kuriais atsisakoma pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, savaime neįpareigoja pareiškėjų išvykti iš Lietuvos Respublikos, todėl šių sprendimų galiojimas siekiamų pasekmių (likti Lietuvos Respublikoje) nesukelia ir negali sukelti (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. gegužės 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-495-822/2017).

21Be to, pareiškėja nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių (argumentų), kurios patvirtintų, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės jai gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Pareiškėja nedetalizavo, kokias paslaugas teikiant yra būtinas jos tiesioginis dalyvavimas įmonės veikloje, kokio pobūdžio pareiškėjos dalyvavimas yra būtinas, siekiant vystyti verslą bei kokios ekonominės pasekmės galimai kils dėl pareiškėjos negalėjimo tiesiogiai dalyvauti minėtoje veikloje, nepateikė tokias pasekmes pagrindžiančių įrodymų. Pažymėtina, kad pareiškėja turi galimybę savo įmonei vadovauti ir kitas paslaugas teikti pasinaudodama elektroninių ryšių priemonėmis arba įgaliodama kitą asmenį veikti jos vardu. Analogiškai vertinti ir pareiškėjos argumentai dėl dalyvavimo administracinės bylos pagal jos skundą nagrinėjime. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad pareiškėjo išvykimo iš šalies atveju jo interesus teismo proceso metu gali atstovauti jo pasirinktas advokatas (žr., pvz., 2016 m. rugsėjo 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-845-756/2016). Nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėja teise į atstovavimą teismo procese yra pasinaudojusi, apeliacinį skundą administracinėje byloje pagal jos skundą pateikė advokatas Mindaugas Paukštė.

22Pareiškėjos argumentai dėl gyvenamosios vietos nuomos ir nepilnamečio sūnaus mokslų ( - ) mieste yra subjektyvūs, nepagrįsti įrodymais, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Byloje taip pat nėra įrodymų, kad nesustabdžius skundžiamo Departamento sprendimo nutruktų pareiškėją su Lietuva siejantys glaudūs socialiniai ir ekonominiai ryšiai, o aplinkybė, kad su ( - ) pareiškėjos nesieja jokie ryšiai, negali būti laikoma pakankamu pagrindu toliau leisti pareiškėjai neteisėtai gyventi Lietuvos Respublikoje (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. spalio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-924-552/2017).

23Atsižvelgdama į byloje nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo tenkinti pareiškėjos 2018 m. vasario 21 d. prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo ir sustabdyti Departamento 2018 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. (15/4-1)3I-32(63)17I-40 vykdymą. Todėl atsakovo Departamento atskirasis skundas tenkinamas, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 23 d. nutartis panaikinama, o pareiškėjos 2018 m. vasario 21 d. prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo netenkinamas.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atskirąjį skundą tenkinti.

26Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 23 d. nutartį. Pareiškėjos H. S. prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo netenkinti.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Migracijos... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėja H. S. (toliau – ir pareiškėja) padavė teismui skundą,... 6. Pareiškėja 2018 m. vasario 21 d. pateikė teismui prašymą dėl reikalavimo... 7. Pareiškėja nurodė, kad, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės,... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. vasario 23 d. nutartimi... 9. Teismas nurodė, kad pritaikius prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę... 10. II.... 11. Atsakovas Departamentas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti... 12. Atsakovas nurodo, kad pareiškėja prašyme nenurodė, kokią neatitaisomą ar... 13. Teisėjų kolegija... 14. III.... 15. Nagrinėjamos administracinės bylos pagal atsakovo atskirąjį skundą dalykas... 16. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad... 17. Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo... 18. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota,... 19. Prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pareiškėja grindė... 20. Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad pareiškėja prašymo taikyti... 21. Be to, pareiškėja nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių (argumentų),... 22. Pareiškėjos argumentai dėl gyvenamosios vietos nuomos ir nepilnamečio... 23. Atsižvelgdama į byloje nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. Atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 26. Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 23 d.... 27. Nutartis neskundžiama....