Byla AS-495-822/2017
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Gintaro Kryževičiaus ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos M. A. (M. A.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 14 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos M. A. skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja M. A. kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Migracijos departamentas) 2017 m. kovo 23 d. sprendimą Nr. (15/4-1) 31-296 (00153) (15/5-44U-765), kuriame nuspręsta atsisakyti išduoti Filipinų pilietei M. A. leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, panaikinti pareiškėjai išduotą daugkartinę nacionalinę vizą Nr. ( - ) ir perduoti pareiškėjos bylą Migracijos valdybai spręsti jos tolimesnės teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimą Įstatymo nustatyta tvarka. Be kita ko, pareiškėja prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti 2017 m. kovo 23 d. Migracijos departamento sprendimą Nr. (15/4-1) 31-296 (00153) (15/5-44U-765).

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 14 d. nutartimi pareiškėjos prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo atmetė.

8Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėja prašyme taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nenurodė ir įrodymais nepagrindė, kokią neatitaisomą ar sunkiai atitaisomą didelę žalą patirs nesustabdžius sprendimų neišduoti jai laikino leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje ir panaikinti daugkartinę nacionalinę vizą. Prašyme nurodytos pareiškėjos buvimo Lietuvoje būtinumo priežastys, kad pareiškėja yra UAB „Didelis paukštis“ akcininkė ir ji turi realizuoti savo teisę dalyvauti minėtos bendrovės valdyme per visuotinus susirinkimus, turi pradėti organizacinį darbą plėtojant bendrovės verslo šaką (netradicines medicinos paslaugas), neįrodo, kad nesustabdžius minėto sprendimo vykdymo pareiškėjai bus padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

9III.

10Pareiškėja M. A. su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 14 d. nutartimi nesutinka. Atskirajame skunde prašo pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria buvo atmestas pareiškėjos prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti 2017 m. kovo 23 d. Migracijos departamento sprendimą Nr. (15/4-1) 31-296 (00153) (15/5-44U-765), panaikinti.

11Nurodo, kad M. A. yra UAB ,,Didelis paukštis“ akcininkė: jai priklauso 145 akcijų, kas sudaro 1/3 dalį viso įmonės įstatinio kapitalo. Taip pat 2016 m. lapkričio 14d. su užsieniete sudaryta darbo sutartis, pagal kurią M. A. nuo laikino leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje gavimo, turi pradėti dirbti įmonėje netradicinės medicinos konsultante. M. A., būdama įmonės akcininke, turi realizuoti savo kaip akcininkės turtines bei neturtines teises, numatytus Akcinių bendrovių įstatymo 15 ir 16 straipsniuose. Be to, užsienietė ketina dirbti įmonėje pagal darbo sutartį. Atsisakymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės skatins pareiškėją parduoti turimas akcijas, kadangi turtinių bei neturtinių teisių realizavimas bus neįmanomas be akcininkės faktinio buvimo Lietuvoje. Pareiškėja turimų akcijų parduoti nenori. Tačiau privalės prieš savo valią sudaryti jai nenaudingą sandorį ir ne dėl savo noro neteks dalies nuosavo turto. Tokiu būdu pareiškėja patirs ne tik turtinę bet ir neturtinę žalą.

12Atsakovas Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepime į pareiškėjos atskirąjį skundą prašo jį atmesti, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Nurodo, kad pareiškėja atskirajame skunde nepagrindė, kokią įtaką aplinkybė, kad pareiškėjos nebus Lietuvos Respublikoje, turės jos kaip UAB „Didelis paukštis“ akcininkės turtinėms teisėms, nurodytoms Akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnyje. Pareiškėjos paaiškinimai, kad panaikinus vizą, jai yra suvaržoma teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, yra vertintina itin kritiškai, kadangi Migracijos departamentui nuodugniai išanalizavus pareiškėjos pateiktus dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi, taip pat ją apklausus asmeniškai, buvo konstatuota, kad pareiškėja faktiškai nėra įsitraukusi į UAB „Didelis paukštis“ veiklą, nepriima jokių sprendimų dėl minėtos įmonės veiklos. Taigi, viena iš priežasčių, kodėl pareiškėjai buvo atsisakyta išduoti leidimą laikinai gyventi, buvo būtent tai, kad pareiškėja nėra prisiėmusi aktyvaus akcininkės vaidmens valdant įmonę, neprisideda prie įmonės nuolatinės ir efektyvios kontrolės priimant su įmone susijusius sprendimus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad buvimas ne Lietuvos Respublikoje netrukdo sėkmingai valdyti įmones (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. gruodžio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-2720/2014). Taigi, ginčijamas sprendimas savaime neužkerta kelio vykdyti įmonės veiklą, pavyzdžiui, pasitelkiant atstovus ar nuotoliniu būdu, ką pareiškėja jau ir daro, – skunde nurodyta, kad paskutinis UAB „Didelis paukštis“ visuotinis akcininkų susirinkimas vyko 2016 m. spalio 20 d., jame pareiškėja fiziškai nedalyvavo – balsavo raštu.

14Šiuo metu pareiškėja neturi išduoto leidimo laikinai gyventi. Pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę sustabdyti ginčijamo sprendimo atsisakyti išduoti leidimą laikinai gyventi galiojimą, tokia priemonė nesuteiks pagrindo pareiškėjai gyventi Lietuvos Respublikoje, t. y. nebus pasiekiami reikalavimo užtikrinimo priemonių tikslai (tokia priemonė neturės jokios įtakos laikinai fiksuojant esamą padėtį materialiniuose teisiniuose santykiuose).

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Nagrinėjamu atveju pareiškėja M. A. siekė, kad būtų taikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2017 m. kovo 23 d. sprendimui Nr. (15/4-1) 31-296 (00153) (15/5-44U-765), kuriuo pareiškėjai atsisakyta išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir panaikinta išduota daugkartinė nacionalinė viza, t. y. kad šio skundžiamo sprendimo galiojimas būtų laikinai sustabdytas.

18Pirmosios instancijos teismas atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą, kadangi pareiškėja nepagrindė neatitaisomos ar sunkiai atitaisomos didelės žalos atsiradimo grėsmės.

19Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

20Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (lot. – iš pirmo žvilgsnio) argumentų, kad skundžiamo administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016).

21Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad negalima taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių, tiesiogiai nesusijusių su ginčo dalyku, nes tokio sprendimo vykdymo pasekmėms minėtos priemonės neturės įtakos (žr., pvz., 2008 m. vasario 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-140/2008). Įvertinus tai, kad pareiškėja šiuo metu apskritai neturi išduoto leidimo laikinai gyventi, darytina išvada, kad Migracijos departamento 2017 m. kovo 23 d. sprendimo galiojimo sustabdymas nesuteiks pagrindo pareiškėjai gyventi Lietuvos Respublikoje, t. y. nebus pasiekiami reikalavimo užtikrinimo priemonių tikslai. Taip pat pažymėtina, kad šioje byloje skundžiamas individualus administracinis aktas savaime neįpareigoja pareiškėjos išvykti iš Lietuvos Respublikos. Taigi, teisėjų kolegijos vertinimu, šioje byloje ginčijamo sprendimo galiojimas pareiškėjos siekiamų pasekmių (likti Lietuvos Respublikoje) nesukelia ir negali sukelti.

22Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., 2008 m. balandžio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-277/2008, 2011 m. balandžio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-295/2011, 2013 m. vasario 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-241/2013).

23Šiuo atveju pareiškėja nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių (argumentų), kurios patvirtintų, jog nepritaikius jos prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės jai gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Pareiškėja, atskirajame skunde nurodydama argumentus dėl ribotos galimybės naudotis savo turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis kaip UAB ,,Didelis paukštis“ akcininkė, nepateikė jokių jos teiginius bei galimas kilti neigiamas pasekmes patvirtinančių įrodymų.

24Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjos nurodomi argumentai dėl būtinybės taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę (galimas turimų UAB ,,Didelis paukštis“ akcijų pardavimas) nukreipti į ateitį ir grindžiami prielaidomis, todėl negali būti pakankamu pagrindu taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

25Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nenustatyta tokių aplinkybių, kurios pagrįstų, jog nepritaikius prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių pareiškėjui gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, todėl Vilniaus apygardos administracinis teismas teisėtai ir pagrįstai atsisakė tenkinti šį prašymą.

26Dėl nurodytų motyvų pareiškėjos atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 14 d. nutarties dalis, kurioje teismas atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, paliekama nepakeista.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Pareiškėjos M. A. atskirąjį skundą atmesti.

29Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos M.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėja M. A. kreipėsi į teismą, prašydama... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 14 d. nutartimi... 8. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėja prašyme taikyti... 9. III.... 10. Pareiškėja M. A. su Vilniaus apygardos administracinio... 11. Nurodo, kad M. A. yra UAB ,,Didelis paukštis“... 12. Atsakovas Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 13. Nurodo, kad pareiškėja atskirajame skunde nepagrindė, kokią įtaką... 14. Šiuo metu pareiškėja neturi išduoto leidimo laikinai gyventi. Pritaikius... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Nagrinėjamu atveju pareiškėja M. A. siekė, kad būtų... 18. Pirmosios instancijos teismas atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą,... 19. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad... 20. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota,... 21. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad... 22. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad... 23. Šiuo atveju pareiškėja nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių... 24. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjos nurodomi argumentai dėl... 25. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 26. Dėl nurodytų motyvų pareiškėjos atskirasis skundas atmetamas, o... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 28. Pareiškėjos M. A. atskirąjį skundą atmesti.... 29. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 14 d. nutartį... 30. Nutartis neskundžiama....