Byla e2-682-381/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės L. K. individualios įmonės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. sausio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-679-730/2016, kuria minėtai įmonei iškelta bankroto byla pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius (toliau – VSDFV Šilalės skyrius) kreipėsi į teismą, prašydamas atsakovei L. K. individualiai įmonei (toliau – L. K. IĮ) iškelti bankroto bylą. Ieškovas nurodė, kad atsakovė nuo 2014 m. rugsėjo 15 d. nevykdo įsipareigojimų VSDF biudžetui ir šiuo metu yra skolinga 1 656,36 Eur VSD įmokų. Atsakovei buvo taikomos priverstinio poveikio priemonės, tačiau įsiskolinimas nebuvo padengtas. Ieškovo nuomone, atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. sausio 11 d. nutartimi iškėlė L. K. IĮ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Būrai“, į bylą bendraatsakoviu įtraukė L. K..

6Teismas pažymėjo, kad L. K. IĮ mokumo klausimas nagrinėjamas pakartotinai, Lietuvos apeliaciniam teismui 2015 m. lapkričio 19 d. nutartimi panaikinus Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. spalio 7 d. nutartį, kuria minėtai įmonei buvo iškelta bankroto byla, ir grąžinus šį klausimą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Teismas nurodė, kad pakartotinai nagrinėjant atsakovės mokumo klausimą, savo iniciatyva rinko įrodymus, ne vieną kartą atsakovei sudarė galimybę pateikti šio klausimo išnagrinėjimui reikalingus duomenis, paskyrė bylą nagrinėti žodiniame teismo posėdyje, nustatė terminą atsakovei pasirūpinti tinkamu atstovavimu, tačiau pastaroji atsiliepimo į pareiškimą ir Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nustatytų dokumentų nepateikė, neatvyko į teismo posėdžius. Teismas tokius atsakovės veiksmus pripažino nesąžiningais ir vilkinančiais bylos nagrinėjimą.

7Teismas nustatė, kad atsakovė įsteigta 2014 m. rugpjūčio 13 d., finansinių atskaitomybės duomenų viešo registro tvarkytojui įmonė nėra pateikusi. Įmonės vardu nėra įregistruota nekilnojamojo turto, transporto priemonių. Byloje nėra duomenų apie kitokį atsakovės turtą, vykdomą ūkinę komercinę veiklą. Įvertinęs tai, kad atsakovė yra skolinga ieškovui 1 656,36 Eur sumą, kad atsakovės atžvilgiu antstolis vykdo 1 116 Eur išieškojimą UAB „Statoil Fuel & Retail Lietuva“ naudai bei tai, jog atsakovė neturi turto, iš kurio būtų galima patenkinti minėtų kreditorių reikalavimus, taip pat nevykdo jokios ūkinės komercinės veiklos, teismas sprendė, kad L. K. IĮ atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatytą įmonės nemokumo sąvoką, todėl jai keltina bankroto byla.

8Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, teismas į bylą bendraatsakoviu įtraukė įmonės savininką – L. K..

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Atsakovė L. K. IĮ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. sausio 11 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti iškelti bankroto bylą. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti atsakovės atstovo prašymą atidėti 2016 m. sausio 8 d. paskirtą bylos nagrinėjimą, kuris buvo motyvuojamas atstovo L. K. patirta trauma. Kartu su prašymu buvo pateiktas medicininis išrašas, kuris patvirtina, kad 2016 m. sausio 7 d. L. K. nustatytas krūtinės ląstos sumušimas. Teismui nepripažinus, kad atsakovės atstovui diagnozuota trauma yra svarbi neatvykimo į teismo posėdį priežastis, pareiškimas dėl L. K. IĮ bankroto bylos iškėlimo buvo išnagrinėtas nedalyvaujant įmonės atstovui, dėl ko yra pagrindas skundžiamą teismo nutartį panaikinti. Prašymas dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo buvo pateiktas laiku, todėl teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovė siekia išvengti greito ir operatyvaus bylos nagrinėjimo. Tai, kad kartu su prašymu nebuvo pateiktas L. K. nedarbingumo pažymėjimas, nesudaro pagrindo atsakovės atstovo neatvykimo į teismo posėdį laikyti nepateisinamu. Nagrinėjamu atveju teismas pernelyg formaliai išsprendė L. K. prašymą.

122. Iškelti įmonei bankroto bylą vien dėl to, kad ji turi vos 1 653,36 Eur įsiskolinimą ieškovui, nėra proporcinga ir sąžininga. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovė negalėtų sumokėti minėtos skolos. Be to, ieškovas, nesilaikydamas ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalių reikalavimų, neinformavo atsakovės apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

13Ieškovas VSDFV Šilalės skyrius atsiliepime prašo palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. sausio 11 d. nutartį. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

141. Atsakovė piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, vilkina teismo procesą ir neteikia bylai nagrinėti svarbių duomenų. Nors pakartotinai nagrinėjant L. K. IĮ mokumo klausimą, atsakovė buvo teismo įpareigota pateikti šio klausimo išnagrinėjimui reikalingus duomenis, ji tokių duomenų nepateikė, be pateisinamų priežasčių neatvyko į teismo paskirtą bylos nagrinėjimą žodiniuose teismo posėdžiuose.

152. Teismo surinkti įrodymai patvirtina atsakovės nemokumą. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų teismo išvadą dėl jos nemokumo.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

19Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsakovei L. K. IĮ iškelta bankroto byla. Remiantis nurodytais atskirojo skundo argumentais apeliacinės instancijos teismas vertina skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą.

20Bankroto institutas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą bei pašalinti iš apyvartos nemokius subjektus. Be to, įvertinus įmonių bankroto instituto esmę, tikslus bei paskirtį, galima spręsti, jog bankroto procese siekiama apsaugoti ne tik finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, bet ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus. Tačiau pradedant bankroto procesą, yra itin svarbu išsiaiškinti, ar įmonė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų, nors ir rimtų, finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant ją kaip rinkos dalyvį. Įstatymas numato griežtas bankroto bylos iškėlimo sąlygas bei įpareigoja teismą nuodugniai ištirti įmonės, kuriai siekiama iškelti bankroto bylą, finansinę padėtį. Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tik tuo atveju, jei yra tam tikros objektyvios teisinės ir faktinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė faktiškai yra nemoki (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

21Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose (įmonės balanse, pelno (nuostolių) ataskaitoje, kapitalo pokyčių ataskaitoje, pinigų srautų ataskaitoje bei aiškinamajame rašte ir kituose įmonės finansinės veiklos rezultatus atspindinčiuose dokumentuose), turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Tais atvejais, kai įmonės vadovas neteikia teismui duomenų, reikalingų išspręsti bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą (ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis), teismas apie įmonės (ne)mokumą gali spręsti iš paties teismo surinktų duomenų, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1000/2013, 2013 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1338/2013). Būtent tokia situacija susiklostė ir nagrinėjamoje byloje, kuomet žinodama apie jos atžvilgiu inicijuotą bankroto bylos iškėlimo procesą, atsakovė nepateikė teismui duomenų, vertintinų sprendžiant dėl juridinio asmens (ne)mokumo (ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis). Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai dėl atsakovės (ne)mokumo ir pagrindo jai iškelti bankroto bylą sprendė pagal ieškovo pateiktus ir teismo iniciatyva surinktus oficialių registrų duomenis (CPK 179 straipsnio 2, 3 dalys).

22Nesutikimą su skundžiama teismo nutartimi apeliantė grindžia proceso teisės normų, reglamentuojančių šalių neatvykimo į teismo posėdį pasekmes, pažeidimu, netinkamu jos finansinės padėties įvertinimu.

23Pasisakant dėl šių skundo argumentų, apeliacinės instancijos teismas pirmiausia pažymi tai, kad civiliniame procese vyrauja rungimosi principas. Juo grindžiama įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė, pagal kurią kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Ši įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė iš esmės visa apimtimi taikoma ir sprendžiant ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrįstumo klausimą. Bankroto byloje vyraujantis viešasis interesas, nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad įmonė, kuriai siekiama iškelti bankroto bylą, yra atleista nuo įrodinėjimo pareigos. Ieškovui byloje pateikus įrodymus, jog atsakovė yra nemoki bei nepajėgi padengti susidariusių įsiskolinimų, įrodyti priešingas aplinkybes ir pagrįsti savo mokumą pareiga tenka pačiai atsakovei. Nagrinėjamu atveju, siekdamas gauti aktualius ir realią įmonės finansinę padėtį atspindinčius duomenis, teismas įpareigojo apeliantės vadovą L. K. pateikti finansines ataskaitas, kreditorių ir skolininkų sąrašus, duomenis apie teismuose iškeltas bylas, vykdomus išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus sprendžiamam klausimui aktualius duomenis, tačiau teismo įpareigojamų L. K. neįvykdė.

24Apeliantės atsisakymą bendradarbiauti su teismu, nustatant jos finansinę padėtį, patvirtina ir tai, kad jos atstovas nevykdė pareigos dalyvauti žodiniuose teismo posėdžiuose paskirtame bylos nagrinėjime. 2015 m. lapkričio 24 d. nutartimi teismas klausimo dėl bankroto bylos apeliantei iškėlimo nagrinėjimą paskyrė žodiniame teismo posėdyje 2015 m. gruodžio 8 d. Dėl apeliantės vadovo komandiruotės teismas atidėjo 2015 m. gruodžio 8 d. paskirtą bylos nagrinėjimą ir paskyrė naują posėdžio datą – 2015 m. gruodžio 22 d., tačiau teisme 2015 m. gruodžio 21 d. buvo gautas pakartotinis L. K. prašymas atidėti bylos nagrinėjimą dėl jo komandiruotės. Nors teismas šio prašymo netenkino, tačiau bylos nagrinėjimą dėl įrodymų apie įmonės finansinę padėtį gavimo atidėjo 2016 m. sausio 8 d., taip pat pripažino L. K. dalyvavimą teismo posėdyje būtinu. L. K. neatvyko ir į 2016 m. sausio 8 d. vykusį bylos nagrinėjimą, kurį 2016 m. sausio 7 d. prašymu reikalavo atidėti dėl patirtos krūtinės ląstos traumos. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su skundo argumentu, kad teismas nepagrįstai netenkino įmonės vadovo prašymo atidėti bylos nagrinėjimą. CPK 246 straipsnio 2 dalis nustato, kad komandiruotė, liga savaime nelaikytinos svarbiomis priežastimis, pateisinančiomis atsakovo neatvykimą į teismo posėdį ir sudarančiomis pagrindą atidėti bylos nagrinėjimą. Sutiktina su apygardos teismo pozicija, kad L. K. pateiktas medicininis išrašas nepatvirtina, kad dėl nustatyto sveikatos sutrikimo jis buvo hospitalizuotas, pripažintas nedarbingu. Byloje nesant tokių duomenų, teismas neturėjo pagrindo spręsti, kad apeliantės atstovas dėl objektyvių priežasčių negalėjo dalyvauti 2016 m. sausio 8 d. vykusiame teismo posėdyje. Pažymėtina, kad dėl apeliantės vadovo neatvykimų į teismo posėdį, finansinės atskaitomybės ir kitų ĮBĮ nustatytų dokumentų nepateikimo, šios bylos nagrinėjimas užsitęsė ilgesniam, nei įstatymas leidžia, terminui (ĮBĮ 9 straipsnio 6 dalis). Taigi pirmosios instancijos teismas neturėjo nei objektyvių įrodymų, kad tolimesnis bylos nagrinėjimo atidėjimas yra tikslingas, nei teisėto pagrindo ir toliau nespręsti klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo iš esmės, ypač atsižvelgiant į tai, kad apeliantės vadovas per visą bylos nagrinėjimo laikotarpį nepateikė jokių duomenų apie jo vadovaujamos įmonės finansinę padėtį. Aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas vadovavosi įstatymo nuostatomis ir neleido vilkinti šios bylos nagrinėjimo, niekaip nepaneigia skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

25Siekdamas išspręsti byloje kilusį klausimą, pirmosios instancijos teismas pats rinko viešuosiuose registruose esamus duomenis apie įmonės finansinę padėtį ir jais rėmėsi spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą. Apeliantė manydama, jog nurodyti duomenys apie įmonės finansinę padėtį neatspindi realios įmonės turtinės padėties, turėjo teisę apeliacinės instancijos teismui pateikti savo atsikirtimus pagrindžiančius, aktualius įrodymus, kadangi apeliacinės instancijos teisme bylos nagrinėjimo dalyką sudaro tiek teisės, tiek ir fakto klausimai (CPK 320 straipsnio 1 dalis), tačiau jų nepateikus ir nesant duomenų, paneigiančių įrodymus, kuriais priimdamas skundžiamą nutartį vadovavosi pirmosios instancijos teismas, teismas neturi pagrindo spręsti, jog pirmosios instancijos teismas rėmėsi nepagrįstais duomenimis ir jais nesivadovauti vertinant skundo argumentus.

26Nagrinėjamu atveju teismas nustatė, kad L. K. įmonė neturi jos vardu registruoto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, įmonėje nėra dirbančių asmenų. Byloje nėra duomenų apie apeliantės vykdomą veiklą. Įvertinus ieškovės kartu su pareiškimu pateiktus duomenis, matyti, kad apeliantė įsipareigojimų VSDF biudžetui nevykdo nuo 2014 m. rugsėjo 15 d., įmonės skola ieškovui klausimo dėl bankroto bylos nagrinėjimo dieną sudarė 1 653,36 Eur. Nors įmonei buvo taikomos priverstinės šios skolos išieškojimo priemonės, ji įsipareigojimų ieškovui iki šiol nėra įvykdžiusi. Apeliantė teigia, kad teismas nepagrįstai sprendė dėl jos finansinio nepajėgumo sumokėti įsiskolinimą ieškovui. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantė neturi jokio turto, daugiau nei metus neįvykdo nežymaus skolinio įsipareigojimo, apeliacinės instancijos teismas šį skundo argumentą atmeta kaip nepagrįsta. Be to, iš antstolio K. K. 2015 m. spalio 28 d. pateikto rašto teismui matyti, kad įmonė turi neįvykdytą įsipareigojimą ir kitam kreditoriui – antstolis L. K. įmonės atžvilgiu vykdo 1 116 Eur dydžio išieškojimą UAB „Statoil Fuel& Retail Lietuva“ naudai. Įvertinęs nurodytus duomenis bei papildomai nustatęs, kad apeliantė ir toliau nevykdo įsipareigojimų VSDF biudžetui (CPK 179 straipsnio 3 dalis), apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apygardos teismas L. K. IĮ pagrįstai pripažino nemokia įmone.

27Nesutikimą su skundžiama nutartimi apeliantė argumentuoja ir tuo, kad ieškovas nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnio 2, 4 dalyse nustatytos ikiteisminės bankroto bylos iniciavimo tvarkos. Šių argumentų pagrįstumas buvo įvertintas Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. lapkričio 19 d. nutartyje, kuria klausimas dėl bankroto bylos L. K. IĮ iškėlimo pagal ieškovo VSDFV Šilalės skyriaus pareiškimą buvo grąžintas nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Minėtoje nutartyje konstatuota, kad ieškovas šioje byloje laikėsi ĮBĮ 6 straipsnio 2, 4 dalyse įtvirtintos ikiteisminės ginčo reguliavimo tvarkos, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi teisinio pagrindo pakartotinai vertinti šį skundo argumentą ir dėl jo pasisakyti.

28Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog atskirojo skundo argumentai nesuteikia pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą teismo nutartį.

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. sausio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. sausio 11 d. nutartimi iškėlė L. K. IĮ... 6. Teismas pažymėjo, kad L. K. IĮ mokumo klausimas nagrinėjamas pakartotinai,... 7. Teismas nustatė, kad atsakovė įsteigta 2014 m. rugpjūčio 13 d.,... 8. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė yra neribotos civilinės atsakomybės... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Atsakovė L. K. IĮ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 11. 1. Teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti atsakovės atstovo prašymą... 12. 2. Iškelti įmonei bankroto bylą vien dėl to, kad ji turi vos 1 653,36 Eur... 13. Ieškovas VSDFV Šilalės skyrius atsiliepime prašo palikti nepakeistą... 14. 1. Atsakovė piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, vilkina teismo procesą... 15. 2. Teismo surinkti įrodymai patvirtina atsakovės nemokumą. Atsakovė... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 19. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 20. Bankroto institutas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba... 21. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus jos ūkinės finansinės... 22. Nesutikimą su skundžiama teismo nutartimi apeliantė grindžia proceso... 23. Pasisakant dėl šių skundo argumentų, apeliacinės instancijos teismas... 24. Apeliantės atsisakymą bendradarbiauti su teismu, nustatant jos finansinę... 25. Siekdamas išspręsti byloje kilusį klausimą, pirmosios instancijos teismas... 26. Nagrinėjamu atveju teismas nustatė, kad L. K. įmonė neturi jos vardu... 27. Nesutikimą su skundžiama nutartimi apeliantė argumentuoja ir tuo, kad... 28. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog atskirojo skundo argumentai... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 30. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. sausio 11 d. nutartį palikti nepakeistą....