Byla e2-1270-657/2016
Dėl atsakovės ginčo pirkime priimtų neteisėtų sprendimų panaikinimo. Teismas

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Mano aplinka“ ieškinį atsakovei Marijampolės savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui UAB „Marijampolės švara“, institucija teikianti išvadą byloje Viešųjų pirkimų tarnyba dėl atsakovės ginčo pirkime priimtų neteisėtų sprendimų panaikinimo. Teismas,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Mano aplinka“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti neteisėtu perkančiosios organizacijos 2015-12-23 rašte Nr. SA-12830(35.3) „Dėl pretenzijos“ nurodytą sprendimą – atmesti UAB „Mano aplinka“ 2015-12-15 pretenziją; pripažinti neteisėtais ir pažeidžiančiais VPĮ nuostatas perkančiosios organizacijos 2015-12-04 rašte Nr. SA-12112 (35.3) „Dėl pasiūlymo atmetimo, pasiūlymų eilės nustatyto ir laimėjusio pasiūlymo“ nurodytus sprendimus, t.y. atmesti UAB „Mano aplinka“ pasiūlymą, nustatyti pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą ir atliktus veiksmus sprendimui priimti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pateikė pasiūlymą atsakovės vykdomam atviram konkursui „Marijampolės savivaldybės gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo, tualetų priežiūros paslaugų pirkimas“. Atsakovė pareikalavo, kad ieškovė pateiktų paslaugų „Gatvių, pėsčiųjų saugumo salelių priežiūra vasaros sezono metu“ ir „Nemokamų viešųjų tualetų eksploatavimas įskaitant visas eksploatacinės išlaidas (remontas, komunalinės išlaidos (visų)“ neįprastai mažą kainą pagrindžiančius įrodymus. Tačiau šiuo atveju neįprastai maža pasiūlymo kaina neatitinka neįprastai mažos kainos kriterijų, skaičiuojant pagal teisės aktuose pateikiamą metodiką. Nežiūrint to, ieškovė atsakovei pateikė paaiškinimą, kuriame detaliai aprašė priemones, padedančias sumažinti darbo organizavimo kaštus, garantuojančias tinkamą ir racionalų funkcijų pasiskirstymą. Perkančioji organizacija ieškovės pasiūlymą atmetė, nurodžiusi, kad ieškovė įtikinamai nepagrindė neįprastai mažos pasiūlymo kainos. Ieškovės pateiktos pretenzijos atsakovė netenkino. Perkančioji organizacija, vertindama ieškovės pasiūlymo atskiras sudėtines dalis, o ne visą pasiūlymą pagal neįprastai mažos pasiūlymo kainos institutą ir prašydama jas pagrįsti VPĮ 40 straipsnio pagrindu, pakeitė konkurso sąlygas, pažeidė VPĮ nuostatas, viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo ir racionalaus lėšų panaudojimo principus. Ieškovė turi visas galimybes teikti paslaugas pagal nurodytą pasiūlymo kainą. Ieškovės pasiūlymo kaina yra tik 2,61 proc. mažesnė už kitų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį, todėl jos pasiūlymas negali būti traktuojamas kaip neįprastai mažos kainos pasiūlymas ir atsakovė neturėjo teisės prašyti pagrįsti jo kainą. Atsakovė visiškai nevertino ieškovės geranoriškai pateiktų paaiškinimų dėl pasiūlyme nurodytų kainų dydžių. Žiniasklaidoje pasirodžiusi informacija turėtų būti vertinama kritiškai.

3Atsakovė Marijampolės savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį palikti nenagrinėtu arba atmesti. Atsiliepime ir triplike nurodė, kad ieškovės vardu ieškinį pasirašiusi D. D. yra neįgaliotas asmuo vesti bylą teisme, nes teismui nepateikta įrodymų, kad D. D. priklauso CPK 56 straipsnyje nurodytų asmenų grupei ir turėjo teisę ieškovės vardu atlikti procesinius veiksmus. Bendros pasiūlymo kainos sudėtinių dalių akivaizdus nepagrįstumas leido perkančiajai organizacijai UAB „Mano aplinka“ pasiūlymo kainą identifikuoti kaip neįprastai mažą ir pareikalauti, kad tiekėja pagrįstų pasiūlymo kainą. Tačiau ieškovė nurodė vien deklaratyvaus pobūdžio aplinkybes apie savo profesionalumą, patirtį, centralizuotos darbo organizavimo sistemos „Servisas“ įdiegimą, tikslią darbo laiko apskaitą, efektyvios sistemos Lesn 6 Sigma įdiegimą, išskirtinai palankių sąlygų teikti paslaugas buvimą. Tiekėjos nurodytos aplinkybės, net jei jos pasitvirtintų, neturėtų įtakos atliekų šalinimo Marijampolės nepavojingų atliekų sąvartyne išlaidų dydžiui. UAB „Mano aplinka“ taip pat nepateikė jokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad Techninės specifikacijos 4 skirsnyje reglamentuotą paslaugą „Nemokamų viešųjų tualetų eksploatavimas įskaitant visas eksploatacinės išlaidas (remontas, komunalinės išlaidos) (visų)“ sugebės teikti už 100,00 Eur, neįskaitant PVM, dydžio mėnesinę kainą, tuo pačiu užtikrindama, kad tualetai bus eksploatuojami pagal higienos normų reikalavimus. Neįprastai mažos kainos pagrindimo procedūra yra ne tiekėjo kvalifikacijos, jo patikimumo patikrinimo, o pasiūlymo vertinimo procedūros dalis. Be to, ieškinyje pareikšti reikalavimai negali būti nagrinėjami teisme, kadangi jie nebuvo pareikšti pretenzijoje.

4Trečiasis asmuo UAB „Marijampolės švara“ prašo ieškinį atmesti ir priteisti trečiajam asmeniui iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodė, kad visiškai palaiko atsakovės atsiliepime į ieškinį nurodytus argumentus.

5Ieškinys atmestinas.

6Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė Marijampolės savivaldybės administracija vykdė atvirą konkursą „Marijampolės savivaldybės gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo, tualetų priežiūros paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 166688). Konkursas buvo vykdomas pagal Marijampolės savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2015 m. rugpjūčio 19 d. posėdžio protokolu Nr. K-308 patvirtintas konkurso sąlygas. Pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymai turėjo būti teikiami visam nurodytam perkamo objekto, kuris detaliai apibūdintas techninėje specifikacijoje, kiekiui (pirkimo sąlygų 13-14 p.).

7Atsakovė 2015 m. lapkričio 18 d. rašte „Dėl atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams“ nurodė, kad ieškovės pasiūlyta paslaugų 7 eilutėje „Gatvių, pėsčiųjų saugumo salelių priežiūra vasaros sezono metu“ ir 12 eilutėje „Nemokamų viešųjų tualetų eksploatavimas įskaitant visas eksploatacinės išlaidas (remontas, komunalinės išlaidos) (visų)“ kaina yra nereali, kelia abejonių dėl tiekėjos galimybių tinkamai vykdyti viešojo pirkimo sutartį ir pareikalavo, kad ieškovė iki 2015 m. lapkričio 25 d. pateiktų nurodytų paslaugų kainą pagrindžiančius įrodymus.

8Ieškovė 2015 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. MAP-R1-15-0401 paprašė perkančiosios organizacijos leisti ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, galimai sukėlusias nepagrįstas ieškovės abejones, nurodė, kad jos pasiūlyta kaina neatitinka neįprastai mažos kainos kriterijų, skaičiuojant pagal teisės aktuose pateikiamą metodiką, todėl tiekėja neturi pareigos grįsti pasiūlyme nurodytos kainos, ir atsakovės paklausimą vertina kaip prašymą paaiškinti pasiūlymą.

9Perkančioji organizacija 2015 m. gruodžio 4 d. raštu Nr. SA-12112(35.3) ieškovei pranešė, kad UAB „Mano aplinka“ pasiūlymą atmetė, kadangi tiekėja neįvykdė pareigos tinkamai pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą. Ginčo pirkimo laimėtoja pripažinta UAB „Marijampolės švara“, kurios pasiūlymo kaina – ( - ) Eur su PVM.

10Nesutikdama su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu, ieškovė 2015 m. gruodžio 15 d. pateikė pretenziją, nurodydama, kad sprendimas prieštarauja konkurso sąlygoms, VPĮ, viešųjų pirkimų lygiateisiškumo ir skaidrumo, racionalaus valstybės lėšų panaudojimo principams, kadangi perkančioji organizacija neturėjo teisinio pagrindo traktuoti jos pasiūlymo kainos kaip neįprastai mažos ir jį atmesti. Pretenzijoje ieškovė prašė panaikinti Marijampolės savivaldybės administracijos 2015 m. gruodžio 4 d. raštu Nr. SA-12112(35.3) priimtus sprendimus atmesti UAB „Mano aplinka“ pasiūlymą, nustatyti pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą kaip neteisėtus ir nepagrįstus, prieštaraujančius VPĮ nurodytiems principams, viešųjų pirkimų tikslui bei konkurso sąlygoms; tęsti „Marijampolės savivaldybės gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo, tualetų priežiūros paslaugų pirkimą“, vadovaujantis VPĮ ir Konkurso sąlygų nuostatomis. Perkančioji organizacija ieškovės pretenziją atmetė kaip nepagrįstą (2015 m. gruodžio 23 d. raštas Nr. SA-12830 (35.3) „Dėl pretenzijos“), kas suponuoja išvadą, jog ieškovė pasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra pasisakęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatyme viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008).

12Viešųjų pirkimų tikslui pasiekti perkančioji organizacija yra įpareigota išsiaiškinti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (VPĮ 32 str. 1 d.). Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012). Ir nors perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nuspręsti, kokius tiekėjų vertinimo kriterijus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau ši teisė nėra neribota, t. y., įgyvendindama šią teisę, perkančioji organizacija neturi pažeisti viešųjų pirkimų principų (VPĮ 3 str. 1 d.).

13Byloje kilo ginčas, ar neįprastai maža ieškovės pasiūlymo kaina atitinka neįprastai mažos kainos kriterijų, ar perkančioji organizacija turėjo teisę prašyti ją pagrįsti, ar turėjo pagrindą ieškovės pasiūlymą atmesti dėl ieškovės pateiktų dokumentų nepakankamumo.

14Perkančioji organizacija Konkurso sąlygų 41 punkte nustatė, kad apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į pirkimo objekto aprašymą. Į darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai (taip pat PVM, kuris skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais), ir visos kitos tiekėjo išlaidos, kurios reikalingos tinkamam įsipareigojimų įvykdymui. Pagal Konkurso sąlygų 73.5. punktą komisija atmeta pasiūlymą, jeigu buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas, Komisijos prašymu, CVP IS priemonėmis nepateikė tinkamo kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos.

15Neįprastai mažos pasiūlymo kainos institutas yra teisinė priemonė, skirta perkančiajai organizacijai, ir sudaranti sąlygas jai išvengti tiekėjo nesugebėjimo įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, kurį lemia viešajame pirkime pateiktas ekonomiškai nepagrįstas pasiūlymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2012 m. balandžio mėn. 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2012; 2012 m. birželio mėn. 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012). Neįprastai mažos kainos institutas glaudžiai susijęs su tiekėjų pasiūlymų vertinimu ir laimėtojo išrinkimu, nes suteikia perkančiajai organizacijai papildomą galimybę po to, kai jau įvertina tiekėjo kvalifikacija ir jo pasiūlymo atitiktis techniniams pirkimo objekto reikalavimams, įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu bei gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, visų pirma skirtas perkančiajai organizacijai apsisaugoti nuo grėsmės, kad tiekėjo siūloma mažiausia kaina gali būti ekonomiškai nepagrįsta ir lemti jo nesugebėjimą laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį arba būti jo nesąžiningų veiksmų padarinys. Kita vertus, perkančiosios organizacijos atžvilgiu, šis institutas taikytinas tik siekiant įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir realumu.

16Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos nuostatos skirtos apsaugoti ir konkurso dalyvius, pateikusius mažiausios kainos pasiūlymus, o perkančiosios organizacijos pareigos turi būti vykdomos nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų. Šioje teisės normoje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi pareikalauti dalyvio, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pagrįsti šį pasiūlymą, jos manymu, reikšmingais pasiūlymo aspektais, kainos sudėtinėmis dalimis ir skaičiavimais, taip pat pateiktas kriterijų, į kuriuos perkančioji organizacija, vertindama kainos pagrindimą, turėtų atsižvelgti, sąrašas. Perkančioji organizacija, reikalaudama tiekėją pagrįsti pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą, taip pat gali prašyti pateikti įrodymus, išvardytus VPT direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 patvirtintose Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijose.

17Pagal neįprastai mažos kainos instituto teisinį reglamentavimą perkančioji organizacija visada privalo pareikalauti dalyvio, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pagrįsti šį pasiūlymą. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ 2 punkte nustatyta, jog pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų: yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį (2.1 p.); yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų (2.2 p.). Šiame įsakyme vienareikšmiškai nurodyta, jog neįprastai maža kaina yra laikoma tokia kaina, kuri atitinka bent vieną iš dviejų sąlygų. Pažymėtina, jog nei minėtame įsakyme, nei Viešųjų pirkimų įstatyme, nei kituose teisės aktuose perkančiajai organizacijai nėra suteikta teisė pačiai nuspręsti ar pasirinkti, kuriuo punktu vadovautis, sprendžiant dėl pasiūlymo neįprastai mažos kainos. Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio nuostatų taikymo kontekste tai reiškia, kad perkančioji organizacija turi visiems tiekėjams tinkamai ir objektyviai nustatyti, kokie neįprastai mažos kainos pasiūlymai yra įtartini, visus šiuos pasiūlymus vienodai patikrinti ir priimti dėl jų atitinkamus sprendimus, taikant tuos pačius vertinimo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010).

18Nagrinėjamu atveju, ginčo konkurse buvo vertinami šių tiekėjų pasiūlymai: UAB „Namo aplinka“ pasiūlymo kaina ( - ) Eur su PVM, UAB „Marijampolės švara“ pasiūlymo kaina ( - ) Eur su PVM.

19Nustatyta, jog viešajame pirkime pasiūlymus pateikė aukščiau minėtų tiekėjų pasiūlytų kainų vidurkis yra ( - ) Eur su PVM. Sutinkamai su Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ 2.1. punktu neįprastai maža kaina laikytina kaina, jei yra mažesnė nei ( - ) Eur su PVM (( - ) – ( - ) x 15%). Tokiu būdu ieškovės UAB „Mano aplinka“ pasiūlyta kaina ( - ) Eur su PVM iš esmės neatitinka 2.1 punkte nustatytų universaliosios neįprastai mažos kainos kriterijų. Tačiau įvertinus ir neviešą bylos informaciją akivaizdu, jog ieškovės paslaugų „Gatvių, pėsčiųjų saugumo salelių priežiūra vasaros sezono metu“ (7 pasiūlymo eilutė) ir „Nemokamų viešųjų tualetų eksploatavimas įskaitant visas eksploatacinės išlaidas (remontas, komunalinės išlaidos (visų)“ (12 pasiūlymo eilutė) kainos atitinka neįprastai mažos kainos kriterijus.

20Neįprastai mažos kainos pagrįstumo ir jį patvirtinančių įrodymų įvertinimas yra perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė, nes būtent ji turi įvertinti, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina bus pakankama viešojo pirkimo – pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui.

21Pažymėtina, jog Konkurso sąlygų 67 punkte numatyta, jog iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio, tiekėjai privalo per komisijos nurodytą terminą pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės ir kainos. Perkančioji organizacija visų procedūrų metu privalo vadovautis viešojo pirkimo principais, veikti sąžiningai ir objektyviai, o tai reiškia, kad perkančioji organizacija negali nesilaikyti teisės aktuose įtvirtintų imperatyvų ir, savo nuožiūra, pripažinti, jog tiekėjas yra patikimas, todėl nėra būtina jam pateikti pasiūlymo kainos pagrindimo.

22Nagrinėjamu atveju atsakovė 2015 m. lapkričio 18 d. rašte nurodė, kad ieškovės nurodytos paslaugų kainos 7 eilutėje ir 12 eilutėje yra nerealios, kelia abejonių dėl tiekėjos galimybių tinkamai vykdyti viešojo pirkimo sutartį ir pareikalavo, kad ieškovė iki 2015 m. lapkričio 25 d. pateiktų nurodytų paslaugų kainą pagrindžiančius įrodymus, tame tarpe: ekonomiško teikiamų paslaugų metodo aprašymą; pasirinktų ekonomiškų techninių sprendimų aprašymą; išskirtinai palankių sąlygų teikti paslaugas įrodymus; įrodymus, kad tiekėjas teikdamas paslaugas už jo nurodytą kainą įstengs laikytis norminių dokumentų, reglamentuojančių paslaugų teikimą reikalavimų, taip pat reikalavimų dėl darbų saugos ir darbo sąlygų; darbo jėgos pasitelkimo ir jos organizavimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymą; subrangovų ar paslaugų subtiekėjų pasitelkimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymą; naudojimosi technine įranga sąlygų aprašymą; kainos išskaidymą, iš kurio matytųsi detalios sudedamosios kainos dalys ir išskaidytų kainų pagrindimą; bet kokius kitus įrodymus, pagrindžiančius neįprastai mažą kainą.

23Ieškovė UAB „Mano aplinka“ 2015 m. lapkričio 25 d. rašte Nr. MAP-IR-15-0401 paprašė perkančiosios organizacijos leisti ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, galimai sukėlusias nepagrįstas ieškovės abejones. Taip pat nurodė, kad jos pasiūlyta kaina neatitinka neįprastai mažos kainos kriterijų, skaičiuojant pagal teisės aktuose pateikiamą metodiką, todėl tiekėja neturi pareigos grįsti pasiūlyme nurodytos kainos, ir atsakovės paklausimą vertina kaip prašymą paaiškinti pasiūlymą. Ieškovė neįprastai mažos kainos sudėtinių dalių (7 ir 12 eilutės) sumas grindė, išimtinai tuo, jog yra pajėgi įvykdyti sutartį ir pateikė paaiškinimus apie savo profesionalumą, 18 metų darbo patirtį, centralizuotos darbo organizavimo sistemos „Servisas“ įdiegimą ir tikslią darbo laiko apskaitą, efektyvios sistemos Lesn 6 Sigma įdiegimą, paaiškinimus dėl išskirtinai palankių sąlygų teikti paslaugas buvimo.

24Kaip jau minėta aukščiau, atsakovės komisija posėdyje, įvertinusi pateiktus paaiškinimus ir dokumentus, sprendė, kad per nustatytą terminą ieškovė nepateikė neįprastai mažos kainos pagrindimo, pripažino, kad šios tiekėjos pateikta pasiūlymo kaina yra neįprastai maža, ieškovės pasiūlymą atmetė, sudarė pasiūlymų eilę ir nustatė laimėtoją.

25Viešųjų pirkimų įstatymo normos imperatyviai neapibrėžia, kokius konkrečius įpareigojimus dėl duomenų pateikimo turėtų nustatyti tiekėjui perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti jo pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrįstumu. Minėta, kad teisės aktuose numatyta tik tai, į ką ji turėtų atsižvelgti vertindama kainos pagrindimą. Dėl to teismas, įvertinęs atsakovo 2015 m. lapkričio 18 d. rašto turinį, sprendžia, jog jis suformuluotas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 dalį ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 patvirtintas Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijas ir atitinka jos 6 punktą, pagal kurį perkančioji organizacija, prašydama pateikti įrodymus, pagrindžiančius pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą, gali reikalauti pasirinktų ekonomiškų techninių sprendimų aprašymo (6.3 p.), darbo jėgos pasitelkimo ir jos organizavimo sąlygų (6.7 p.) bei kainos išskaidymo, iš kurių matytųsi detalios sudedamosios kainos dalys ir išskaidytų kainų pagrindimas (6.11 p.). Todėl perkančioji organizacija manydama, kad ieškovės pasiūlyme nurodytos kainos sudėtinės dalys yra nepakankamos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui turėjo teisę ir pareigą kreiptis į ieškovę prašydama pagrįsti kainos sudėtines dalis, kurios sudaro bendrą pasiūlymo kainą ir įsitikinti, kad ieškovė, laimėjimo atveju, tikrai sugebės įvykdyti pirkimo sutartį (Viešųjų pirkimų tarnybos 2016 m. vasario 15 d. išvada Nr. 4S-461).

26Pabrėžtina tai, tiek ieškovė, tiek kiti tiekėjai, negali privalomai nurodyti perkančiajai organizacijai, kokiomis priemonėmis ji turėjo tikrinti neįprastai mažos kainos pagrindimą bei kokį pagrindimą privalėjo pripažinti tinkamu, nes Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 dalis nustato, kad perkančioji organizacija turi prašyti pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis (kas šiuo atveju nebuvo pateikta), skaičiavimus ir kt.

27Remiantis racionalaus lėšų panaudojimo imperatyvu, perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnį privalo atmesti dalyvio pasiūlymą tik dėl nepagrįstai neįprastai mažos kainos. Kasacinio teismo konstatuota, kad neįprastai maža pasiūlyta kaina iš esmės nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti. Tik tokia neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad pasiūlyta kaina jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, suponuoja perkančiosios organizacijos pareigą atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010).

28Įvertinus UAB „Mano aplinka“ pateiktą atsakymą perkančiajai organizacijai, teismas sprendžia, kad ieškovė neišsamiai ir nedetaliai atsakė į atsakovo paklausimą dėl neįprastai mažos kainos, nepridėjo kainą pagrindžiančių įrodymų, todėl perkančioji organizacija siekdama apsisaugoti nuo grėsmės, kad laimėtojas nesugebės tinkamai įvykdyti sutarties, pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą.

29Teismo nuomone, įvertinus byloje esančius įrodymus, bei aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą, perkančiosios organizacijos sprendimai atmesti ieškovės UAB „Mano aplinka“ pasiūlymą dėl neįprastai mažos kainos ir UAB „Marijampolės švara“ pasiūlymą paskelbti laimėtoju, netenkinti ieškovės pretenzijos buvo teisingi ir pagrįsti, todėl nėra pagrindo ieškinio tenkinti.

30Ieškinį atmetus naikintinos Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 5 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 149 str.).

31Ieškovė pateikdama ieškinį yra sumokėjusi daugiau žyminio mokesčio, nei numatyta įstatyme (CPK 80 str. 1 d. 4 p., 7 d.), todėl permokėta žyminio mokesčio dalis – 72,00 Eur grąžintina ieškovei (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 98 straipsnio 1 dalimi, 149 straipsniu, 259-260 straipsniais, 270 straipsniu, Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsniu, teismas

Nutarė

33Ieškinį atmesti.

34Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 5 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovės Marijampolės savivaldybės administracijos vykdomo atviro konkurso „Marijampolės savivaldybės gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo, tualetų priežiūros paslaugų pirkimas“ procedūras iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

35Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Mano aplinka“ 72,00 Eur (septyniasdešimt du eurus) permokėto žyminio mokesčio (sumokėta 2015 m. gruodžio 30 d. Mokėjimo nurodymas Nr. 3810).

36Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė teismo posėdyje rašytinio... 2. Ieškovė UAB „Mano aplinka“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti... 3. Atsakovė Marijampolės savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko,... 4. Trečiasis asmuo UAB „Marijampolės švara“ prašo ieškinį atmesti ir... 5. Ieškinys atmestinas.... 6. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė... 7. Atsakovė 2015 m. lapkričio 18 d. rašte „Dėl atitikimo pirkimo... 8. Ieškovė 2015 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. MAP-R1-15-0401 paprašė... 9. Perkančioji organizacija 2015 m. gruodžio 4 d. raštu Nr. SA-12112(35.3)... 10. Nesutikdama su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu, ieškovė 2015 m.... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir... 12. Viešųjų pirkimų tikslui pasiekti perkančioji organizacija yra įpareigota... 13. Byloje kilo ginčas, ar neįprastai maža ieškovės pasiūlymo kaina atitinka... 14. Perkančioji organizacija Konkurso sąlygų 41 punkte nustatė, kad... 15. Neįprastai mažos pasiūlymo kainos institutas yra teisinė priemonė, skirta... 16. Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos nuostatos... 17. Pagal neįprastai mažos kainos instituto teisinį reglamentavimą perkančioji... 18. Nagrinėjamu atveju, ginčo konkurse buvo vertinami šių tiekėjų... 19. Nustatyta, jog viešajame pirkime pasiūlymus pateikė aukščiau minėtų... 20. Neįprastai mažos kainos pagrįstumo ir jį patvirtinančių įrodymų... 21. Pažymėtina, jog Konkurso sąlygų 67 punkte numatyta, jog iškilus klausimams... 22. Nagrinėjamu atveju atsakovė 2015 m. lapkričio 18 d. rašte nurodė, kad... 23. Ieškovė UAB „Mano aplinka“ 2015 m. lapkričio 25 d. rašte Nr.... 24. Kaip jau minėta aukščiau, atsakovės komisija posėdyje, įvertinusi... 25. Viešųjų pirkimų įstatymo normos imperatyviai neapibrėžia, kokius... 26. Pabrėžtina tai, tiek ieškovė, tiek kiti tiekėjai, negali privalomai... 27. Remiantis racionalaus lėšų panaudojimo imperatyvu, perkančioji organizacija... 28. Įvertinus UAB „Mano aplinka“ pateiktą atsakymą perkančiajai... 29. Teismo nuomone, įvertinus byloje esančius įrodymus, bei aukščiau nurodytą... 30. Ieškinį atmetus naikintinos Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 5 d.... 31. Ieškovė pateikdama ieškinį yra sumokėjusi daugiau žyminio mokesčio, nei... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 98... 33. Ieškinį atmesti.... 34. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 5 d.... 35. Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti ieškovei uždarajai... 36. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...