Byla 2-2745-577/2014
Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ 2013 m. gruodžio 6 d. raštu Nr. 6-8972(1.20-04) „Dėl kvalifikacijos patikrinimo ir pasiūlymo atmetimo“ priimto sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo D. Petraitienės firma „Akvija“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus vandenys“ dėl UAB „Vilniaus vandenys“ 2013 m. gruodžio 6 d. raštu Nr. 6-8972(1.20-04) „Dėl kvalifikacijos patikrinimo ir pasiūlymo atmetimo“ priimto sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo D. Petraitienės firma „Akvija“,

Nustatė

2ieškovas UAB Naujamiesčio būstas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Vilniaus vandenys“, prašydamas panaikinti atsakovo 2013 m. gruodžio 6 d. UAB „Vilniaus vandenys“ raštu Nr. 6-8972(1.20-04) „Dėl kvalifikacijos patikrinimo ir pasiūlymo atmetimo“ priimtą sprendimą kaip neteisėtą ir nepagrįstą, pažeidžiantį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 ir 2 dalyse įtvirtintus imperatyvius nediskriminavimo, lygiateisiškumo, proporcingumo, skaidrumo principus, viešųjų pirkimų tikslą, turinio prieš formą viršenybės principą bei Viešųjų pirkimų 39 str. 2 d. 2 p. ir kitas šio straipsnio nuostatas bei Konkurso sąlygų 9.1 ir 9.3 punktus. Procesiniuose dokumentuose ieškovas nurodo, kad perkančioji organizacija, atmesdama pasiūlymą bei pretenziją, visiškai nepasisakė dėl pagrindinio viešųjų pirkimų tikslo – racionaliai panaudoti valstybės lėšas, tinkamo įgyvendinimo, pažeidė lygiateisiškumo, skaidrumo bei proporcingumo principus. Pasiūlymas buvo atmestas formaliai bei netinkamai pritaikius Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatas bei nesivadovaujant Konkurso sąlygomis. Taip pat ieškovas teigia, kad perkančioji organizacija pažeidė ir skaidrumo principą, kadangi Konkurso sąlygos buvo pateiktos dviprasmiškai, apie būtinus pateikti papildomus dokumentus galimai sąmoningai nebuvo nurodyta V Konkurso sąlygų skyriuje, reglamentuojančiame pasiūlymo rengimą bei pateikimą. Ieškovas teigia, kad pasiūlymo formoje nėra reikalaujama pateikti dokumentus, įrodančius, kad paslaugai atlikti bus naudojamos priemonės, tenkinančios atitinkamus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Be to, pasak ieškovo, toks reikalavimas yra vienareikšmiškai susijęs su prie kvalifikacinių dokumentų pateiktu ISO 14001:2004 sertifikatu „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“. Ieškovo nuomone, nors perkančioji organizacija savo sprendime atmesti ieškovo pasiūlymą bei 2013-12-20 atsakyme į pretenziją ir nurodė, jog neva ieškovas nepateikė dokumentų ir tuo pagrindu atmetė ieškovo pasiūlymą, tačiau Konkurso sąlygų V skyriuje, tiesiogiai reglamentuojančiame pasiūlymo sudėtį ir pateikimo tvarką, bei pasiūlymo formoje tokių dokumentų pateikimas ir nebuvo numatytas. Taip pat ieškovas pabrėžia, kad reikalavimas kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, įrodančius, kad paslaugai atlikti bus naudojamos priemonės, tenkinančios atitinkamus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus 1-osios produktų grupės 8.1-8.6 dalyse, nebuvo apibrėžtas skelbime apie pirkimą. Ieškovo vertinimu, jei skelbime apie pirkimą tam tikro reikalavimo tiekėjų kvalifikacijai nėra įtvirtinta, o pirkimo sąlygose jis yra numatytas, tai toks pirkimo dokumentų dviprasmiškumas turėtų būti aiškinamas tiekėjų naudai taip, kad perkančioji organizacija negalėtų atmesti pasiūlymo pagal VPĮ 39 str. 2 d. 1 p. Be to, ieškovas teigia, kad Konkurso sąlygų 3.1.12 punkte buvo numatyta, kad tiekėjo aplinkosaugos vadybos sistema siūlomų paslaugų srityje turi atitikti LST EN ISO 14001 standartą arba lygiavertį. Įrodant atitikimą šiam reikalavimui, buvo prašoma pateikti galiojantį LST EN ISO 14001 sertifikatą arba lygiaverčių aplinkosaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus. Ieškovo nuomone, minėtas sertifikatas patvirtina dalyvio kvalifikaciją ir patvirtina medžiagų saugumą, todėl reikalavimas pateikti papildomus medžiagų saugumą patvirtinančius dokumentus turėtų būti laikytinas pertekliniu ir neproporcingu, nes jeigu tiekėjas savo veikloje naudotų nesaugias ir kenksmingas medžiagas, neatitinkančias saugumo reikalavimų, tai apskritai negautų minėto sertifikato. Kilus neaiškumams dėl tiekėjo kvalifikacijos, perkančioji organizacija turėjo kreiptis dėl informacijos apie kvalifikaciją patikslinimo. Ieškovas pažymi, kad jis buvo pateikęs ISO 14001:2004 aplinkos apsaugos vadybos sertifikatą, kuris turėjo būti traktuojamas kaip lygiavertis įrodymas, patvirtinantis jo kvalifikaciją. Perkančioji organizacija, pasak ieškovo, šiuo atveju netinkamai įvertino pasiūlymą, nes analizavo tik formą be turinio bei visiškai neatsižvelgė į tai, jog dalyvis pasiūlė mažiausią kainą, taip buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai bei sąžiningos konkurencijos sąlygos. Perkančiosios organizacijos sprendimą pripažinus neteisėtu, ieškovas prašo įpareigoti perkančiąją organizaciją grąžinti į padėtį, buvusią iki pažeidimo (neteisėto sprendimo priėmimo) ir atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus.

3Atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Procesiniuose dokumentuose, visų pirma, atsakovas atkreipia dėmesį, kad ieškovas teiravosi ir kėlė klausimus, susijusius ginčo pirkimo pirmąja dalimi, tačiau klausimai dėl dokumentų pateikimo nebuvo teikiami, todėl mano, kad visi tiekėjai suprato, kokius dokumentus reikia pateikti. Atsakovas pažymi, kad prieš skelbiant pirkimą jį patikrino Viešųjų pirkimų tarnyba, o tai papildomai įrodo, kad pirkimo dokumentai atitinka VPĮ. Ieškinyje yra akcentuojama, jog ieškovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, todėl jo pasiūlymas neturėjo būti atmestas, tačiau atsakovas atkreipia dėmesį, jog ieškovo pasiūlymas buvo atmestas ne todėl, kad ieškovas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, o todėl, kad ieškovas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, t.y. nepateikė techninėje specifikacijoje reikalaujamų duomenų ir dokumentų. Atsakovas pažymi, kad ieškovas neginčija to, kad buvo supažindintas su technine specifikacija, o Konkurso sąlygų 2.5 punkte yra aiškiai nurodyta, kad tiekėjas turi siūlyti tik kokybiškas paslaugas pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Reikalavimai kvalifikacijai pagrįsti ir reikalavimai techninei specifikacijai pagrįsti yra skirtingi objektai, aprašyti skirtingose pirkimo dokumentų vietose. Atsakovo nuomone, visi reikalavimai yra surašyti aiškiai ir nedviprasmiškai, o ieškovas nepateikė jokių duomenų apie planuojamas naudoti valymo medžiagas. Nors ieškovas ir teigia, kad pateikus ISO 14001 sertifikatą reikalavimas pateikti papildomus dokumentus apie medžiagų saugumą laikytinas pertekliniu ir neproporcingu, tačiau, pasak atsakovo, šis teiginys nėra niekaip įrodytas. Ieškovo pateiktame ISO 14001:2004 sertifikate nėra jokių duomenų apie naudojamas medžiagas ir medžiagų atitikimą techninei specifikacijai. Atsakovas tvirtina, kad reikalavimai tiek dokumentams dėl kvalifikacinių reikalavimų, tiek dėl priemonių atitikimo specifikacijai yra pateikti aiškiai. Ieškovas kartu su pasiūlymu turėjo pateikti priemonių, kurios būtų naudojamos paslaugai atlikti, sąrašą ir dokumentus, įrodančius, kad priemonės tenkina nustatytus reikalavimus, arba turėjo būti pateikta tiekėjo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai. Atsakovas pastebi, kad beveik visas ieškinys argumentuojamas ieškovo atitikimu kvalifikaciniams reikalavimams, tačiau, pasak atsakovo, ginčo dėl to nėra.

4Trečiasis asmuo D. Petraitienės firma „Akvija“ atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu nesutinka, todėl prašo jį atmesti. Trečiasis asmuo teigia, kad viešasis pirkimas buvo vykdomas vadovaujantis VPĮ įtvirtintais principais ir normomis; pirkimo sąlygos aiškios ir suprantamos. Trečiasis asmuo tvirtina, kad jei įmonė sertifikuota pagal LST ES ISO 14001 standarto reikalavimus, tai automatiškai nereiškia, kad įmonės veikloje naudojamos medžiagos yra saugios aplinkai. Pasak trečiojo asmens, paslaugų teikėjo ISO atitikties sertifikatas nėra lygiavertis ir/ar alternatyvus dokumentas, patvirtinantis naudojamų medžiagų atitikimą minimaliems aplinkosaugos reikalavimams.

5Ieškinys atmestinas.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ 2013-10-29 „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ bei CVP IS paskelbė apie „Valymo paslaugų ir higienos reikmenų bei atliekų išvežimo paslaugų“ pirkimą; pirkimo paslaugų apimtys, paslaugų teikimo terminas, teikimo vieta ir kt. buvo nustatyti skelbiamų supaprastinto atviro konkurso sąlygose (t. 1, b.l. 28-70). Ieškovas pirkimo dokumentuose nustatytais terminais pateikė atsakovui pasiūlymą (t. 1, b.l. 71-113), tačiau atsakovas, nustatęs, kad ieškovas kartu su pasiūlymu nepateikė dokumentų, įrodančių, kad paslaugai atlikti naudos priemones, tenkinančiais atitinkamus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus 1-osios produktų grupės 8.1-8.6 dalyse, neturinčias cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis, sprendė, jog pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų 2 priedo (techninė specifikacija) 6 p. nustatytų reikalavimų; 2013-12-06 raštu Nr. 6-8972 (1.20-04) „Dėl kvalifikacijos patikrinimo ir pasiūlymo atmetimo“ informavo ieškovą, kad pirkimo komisija priėmė sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Ieškovas, nesutikdamas su tokiu pirkimo komisijos sprendimu, 2013-12-18 kreipėsi į atsakovą su pretenzija, prašydamas panaikinti sprendimą dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo (t. 1, b.l. 115-122), tačiau atsakovas su pretenzijoje išdėstytais argumentais nesutiko ir ją 2013-12-20 atmetė (t. 1, b.l. 123-125).

7Byloje kilo ginčas dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams.

8Ieškovas grindžia ieškinį tuo, kad atsakovas nepagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą teigdamas, jog UAB „Naujamiesčio būstas“ pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų, nes, pasak atsakovo, ieškovas nepateikė dokumentų, įrodančių, kad paslaugai atlikti naudos priemones, tenkinančias atitinkamus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kadangi ieškovui pateikus ISO 14001 sertifikatą, reikalavimas pateikti dokumentus apie naudojamas medžiagas yra perteklinis ir neproporcingas; gaunant sertifikatą tokie dokumentai yra pateikiami sertifikuojančiai įstaigai. Atsakovas atmetė pasiūlymą formaliais pagrindais, neįvertinęs visų ieškovo pateiktų dokumentų turinio, visiškai nevertino pateiktų dokumentų lygiavertiškumo, o esant neaiškumams nesitikslino dėl pasiūlymo turinio, nors tokią pareigą numato atsakovo pirkimo sąlygos. Taip pat, ieškovo teigimu, atsakovas pažeidė VPĮ įtvirtintą skaidrumo principą, kadangi Konkurso sąlygas pateikė dviprasmiškai; apie būtinus pateikti papildomus dokumentus galimai sąmoningai nenurodė V konkurso sąlygų skyriuje, reglamentuojančiame pasiūlymo rengimą bei pateikimą, be to reikalavimai, dėl kurių atmestas ieškovo pasiūlymas, nebuvo pateikti skelbime apie pirkimą.

9Su tokias ieškovo argumentais sutikti negalima dėl žemiau nurodytų motyvų:

10Visų pirma, dėl perkančiosios organizacijos sąlygų pažymėtina, jog skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas 2013-10-29 „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ bei Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Ieškovas įstatymo nustatyta tvarka pretenzijų dėl pirkimo sąlygų nereiškė, o priešingai, pateikė savo pasiūlymą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-05 nutartis civ. byl. Nr. 3K-3-458/2007) pripažįstama, jog pasiūlymo pateikimas reiškia sutikimą su konkurso sąlygomis, todėl spręstina, kad ieškovas, pateikdamas pasiūlymą, sutiko su visais pirkimo dokumentuose įtvirtintais reikalavimais. Be to, pažymėtina, jog kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad tik nuoseklus ir tikslus Sąlygų reikalavimų laikymasis ir vienodas jų nuostatų traktavimas visų be išimties tiekėjų atžvilgiu gali užtikrinti paskelbto konkurso skaidrumą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-04 nutartis civ. byl. Nr. 3K-3-126/2010).

11Antra, pažymėtina, jog perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Kasacinio teismo jurisprudencijoje ne kartą yra akcentuota, jog vienas iš skaidrumo viešuosiuose pirkimuose principo turinio elementų yra perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis. Konkurso sąlygų neatitinkančio pasiūlymo neatmetimas yra neteisėtas. Priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidžia skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Skaidraus viešojo pirkimo siekimas nėra savitikslis, jis padeda siekti kitų tikslų, visų pirma – tiekėjų lygiateisiškumo. Skaidrumas yra vienas lemiančių veiksnių, kuriuo užtikrinama neiškraipyta tiekėjų tarpusavio konkurencija. Tik nuoseklus ir tikslus pirkimo sąlygų reikalavimų laikymasis ir vienodas jų nuostatų traktavimas visų be išimties tiekėjų atžvilgiu gali užtikrinti paskelbto konkurso skaidrumą ir galimybę objektyviai nustatyti konkurso laimėtoją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-11-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2011-06-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011 ir kt.). Atkreiptinas dėmesys, jog išties pagal VPĮ 39 str. 1 d. nuostatas perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus; prašyti dalyvių paaiškinti savo pasiūlymus perkančioji organizacija gali tik tuomet, kai pasiūlymas ar jo sudėtinė dalis yra neaiškūs, bet ne tuomet, kai pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir paaiškinimu toks pasiūlymas būtų pakeičiamas ar papildomas ir tokiu paaiškinimu pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte yra nustatyta, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Ši nuostata užtikrina VPĮ įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir sąžiningos konkurencijos principų laikymąsi. Tiekėjams, nesilaikant pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, tampa iš esmės neįmanoma objektyviai palyginti pateiktų pasiūlymų. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ paskelbto supaprastinto atviro konkurso sąlygų (toliau – pirkimo sąlygos) 9.8.2 punkte, pagal kurį komisija atmeta pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pateikta techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; nepateikta tiekėjo sąžiningumo deklaracija, kiti dokumentai, tiekėjas pasiūlymo nepasirašė, konkurso sąlygose nurodytu būdu).

12Trečia, ieškovo pasiūlymas konkursui buvo atmestas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu, kaip neatitinkantis konkurso sąlygų 9.8.2 p., kadangi ieškovas nepateikė jokių duomenų apie planuojamas naudoti valymo priemones. Svarstant pasiūlymo atmetimo klausimą yra labai svarbu, ar pirkimo sąlygos yra aiškios, tikslios ir nedviprasmiškos. Teismas, įvertinęs pirkimo sąlygas, sprendžia, jog pirkimo dokumentuose buvo aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad su pasiūlymu turi būti pateikti įrodymai dėl naudotinų valymo priemonių atitikimo keliamiems sąlygose reikalavimams ir tiekėjas, kaip profesionalus pirkimo teisinių santykių subjektas, galėjo ir turėjo suprasti šį reikalavimą. Teismo vertinimu, pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas turi būti pakankamai apdairus, perskaityti ir įvertinti visus pirkimo dokumentų reikalavimus, o jų nesuprasdamas ar abejodamas jų būtinumu, pasinaudoti VPĮ 17 straipsnio 2 dalyje nustatyta teise gauti perkančiosios organizacijos išaiškinimą. Pažymėtina, kad byloje esantys dokumentai patvirtina, jog į atsakovą buvo kreiptasi dėl kai kurių sąlygų turinio paaiškinimo, tačiau nei vienam tiekėjui (tame tarpe ieškovui) nebuvo kilęs klausimas dėl įrodymų, patvirtinančių naudotinų valymo priemonių atitikimą sąlygų reikalavimams, pateikimo būtinumo. Pažymėtina, kad pirkimo sąlygų 2.3. ir 2.5 punktuose yra nuoroda į techninę specifikaciją; perkančioji organizacija aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, jog perkamos paslaugos nurodytos techninėje specifikacijoje (2 priedas), o pirkimo sąlygų 2.5. punkte aiškiai nurodyta, jog tiekėjas turi siūlyti tik kokybiškas paslaugas pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Konkurso sąlygų 2 priedo, kuriame ir yra nurodyta valymo paslaugų ir higienos reikmenų bei atliekų išvežimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija, 6 punkte yra aiškiai nustatytas reikalavimas, jog „Paslaugai atlikti naudojamos priemonės turi tenkinti atitinkamus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus 1-osios produktų grupės 8.1?8.6 dalyse (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-11-14-įsakymas Nr. D1-925).Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: priemonių, kurios bus naudojamos paslaugai atlikti, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės tenkina nustatytus reikalavimus, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Dokumentus, įrodančius atitiktį reikalavimams, tiekėjai turi pateikti kartu su pasiūlymu; taip pat tame pačiame punkte yra nurodytas ir reikalavimas dėl valymo priemonių, o būtent „Valymo priemonėse, pateiktose 4 lentelėje, neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 59 straipsnį (OL 2006 L 396, p. 1, su pataisymais OL 2007 L 136, p. 281) (toliau ? Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006), jeigu jų koncentracija produkte daugiau negu 0,1 % pagal masę. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 2. Visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis. 3. Purškiamų valiklių sudėtyje neturi būti propelentų. 4. Produktai purkštuvuose turi būti pakartotinio užpildymo sistemos dalis. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (2–4 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Dokumentus, įrodančius atitiktį reikalavimams, tiekėjai turi pateikti kartu su pasiūlymu. Taigi, iš aukščiau nurodytų pirkimo sąlygų visiškai akivaizdu, jog ieškovo nepateikti dokumentai yra sudedamoji pasiūlymo dalis, todėl reikalavimas pateikti šiuos dokumentus buvo privalomas visiems pirkime dalyvaujantiems ir pirkimo sutartį siekiantiems sudaryti tiekėjams; perkančioji organizacija sąlygose kelis kartus ne tik labai konkrečiai detalizavo kokie dokumentai bus laikomi įrodantys tiekėjo atitiktį konkurso sąlygų reikalavimams, bet ir kelis kartus sąlygose akcentavo, kad tie dokumentai privalomai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu. VPĮ 25 str. 3 d. 2 p. nuostatų, kuriuose įtvirtinta, jog aplinkosauginiai reikalavimai nustatomi techninėje specifikacijoje, kontekste visiškai nepagrįsti ir atmestini ieškovo argumentai, kad atsakovas negalėjo nustatyti reikalavimus dėl dokumentų pateikimo techninėje specifikacijoje.

13Ketvirta, visiškai nepagrįsti ir atmestini ieškovo argumentai, kad perkančioji organizacija nepripažino alternatyvių dokumentų techninei specifikacijai pagrįsti, nors nurodė, kad galima tokius teikti; negalima sutikti su ieškovo argumentais, jog ieškovui pateikus ISO 14001 sertifikatą, atsakovo reikalavimas pateikti papildomus dokumentus apie medžiagų saugumą laikytinas pertekliniu ir neproporcingu. Pažymėtina tai, kad ieškovo pateiktame ISO 14001:2004 sertifikate nėra jokių duomenų apie naudojamas medžiagas ir medžiagų atitikimą techninei specifikacijai; sertifikatas tik patvirtina, kad tiekėjas yra įdiegęs kokybės valdymo sistemą ir atitinka vieną iš perkančiosios organizacijos nustatytų kvalifikacinių reikalavimų. Kaip jau minėta, perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose aiškiai nurodė tiekėjams privalomai pateikti dokumentus, leidžiančius perkančiajai organizacijai įsitikinti, kad paslaugos ir prekės bus tiekiamos laikantis nustatytos techninės specifikacijos; visiškai sutiktina su atsakovo argumentais, kad sertifikatas neidentifikuoja (pvz., rinkoje nustojus gaminti tam tikrą valymo priemonę (kuri buvo nurodyta sertifikuojant tiekėją) arba sertifikuotam tiekėjui pradėjus naudoti naują valymo priemonę (kurios nebuvo sertifikuojant tiekėją), kokios valymo priemonės bus naudojamos, ir nepatvirtina, kad tiekėjas tieks tinkamas, pirkimo sąlygas atitinkančias prekes (ir paslaugas). Esant nurodytam spręstina, jog pirkimo sąlygų 2 priedo „Valymo paslaugų ir higienos reikmenų bei atliekų išvežimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija“ 6 p. nustatyti reikalavimai yra pirkimo dokumentuose pasiūlymo turiniui nustatyti reikalavimai, privalomi visiems pirkime dalyvaujantiems ir pirkimo sutartį siekiantiems sudaryti tiekėjams be išimties, jie nėra pertekliniai. Pažymėtina, jog iš pirkimo sąlygų visiškai akivaizdu, kad sąlygų 3.1.11, 3.1.12 p.p. reikalaujama pateikti kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus ir nurodoma, kad būtent tokiais įrodymais laikytini sertifikatas ISO 9001, ISO 14001, tuo tarpu techninėje specifikacijoje – 6 p. atskirai reikalaujama pateikti dokumentus, įrodančius paslaugai atlikti naudojamų priemonių ir norimų įsigyti prekių atitiktį pirkimo sąlygų reikalavimams, todėl vien sertifikato pateikimas negalėjo būti laikomas pakankamu, kaip teigia ieškovas; teismo vertinimu, šių reikalavimų neįvykdymą perkančioji organizacija pagrįstai vertino kaip pasiūlymo neatitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams bei pagrindą tokį pasiūlymą atmesti; toks atsakovo sprendimas atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas bei įstatyme įtvirtintus principus.

14Penkta, papildomai pažymėtina, jog tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas ir jų pasiūlymų atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams patikrinimas yra skirtingos viešojo pirkimo procedūros. VPĮ 39 straipsnio 2 dalyje tiekėjo neatitikimas pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir jo pasiūlymo neatitikimas pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų yra išskiriami kaip savarankiški pasiūlymo atmetimo pagrindai. Ši nuostata bei VPĮ 32 straipsnio 7 dalies nuostata, pagal kurią teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus, reiškia tai, kad perkančioji organizacija pirmiausia turi patikrinti tiekėjų kvalifikaciją ir įvertinti, ar ji atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, ir tik nustačiusi, kad tokius reikalavimus tiekėjai (tiekėjas) atitinka, vertinti ir lyginti pateiktus pasiūlymus. Pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatą tuo atveju, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Tačiau, kaip minėta aukščiau, perkančioji organizacija prašyti dalyvių paaiškinti savo pasiūlymus gali tik tuomet, kai pasiūlymas ar jo sudėtinė dalis yra neaiškūs, bet ne tuomet, kai pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir paaiškinimu toks pasiūlymas būtų pakeičiamas ar papildomas ir tokiu paaiškinimu pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus (VPĮ 39 str. 1 d.). Kaip jau buvo aukščiau teismo paminėta, pirkimo sąlygos yra privalomos visiems norintiems dalyvauti pirkime asmenims.

15Šešta, ieškovo argumentai, kad perkančioji organizacija, itin formaliais pagrindais atmesdama ieškovo pasiūlymą, kurio kaina buvo mažiausia, neįgyvendino viešųjų pirkimo tikslo sudaryti viešojo pirkimo sutartį racionaliai panaudojant pirkimui biudžeto skirtas lėšas, taip pat yra nepagrįsti. Kaip minėta, ieškovas nepateikė dokumentų, reikalaujamų pirkimo sąlygose, todėl akivaizdu, jog šiuo atveju jo nurodyta kaina reikšmės neturi; kita vertus, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos 2009-09-03 apžvalgoje (Teismų praktika Nr. 31) nurodoma, kad pirmenybė teikiama skaidrumo ir lygiateisiškumo principams. Tokia VPĮ nuostatų taikymo praktika neleidžia daryti išvados, kad perkančioji organizacija turi teikti pirmenybę tiekėjui, kurio pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų sąlygų, bet turi patrauklesnę kainą. Teismas atkreipia dėmesį, jog mažiausios kainos pasiūlymas savaime neatleidžia pirkimo dalyvio nuo pareigos laikytis pirkimo sąlygų, bei nesudaro pagrindo išvadai, kad tokio pasiūlymo pripažinimas neatitinkančiu konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų pažeidžia viešųjų pirkimų tikslą; teismo vertinimu, nagrinėjamojoje situacijoje ieškovas nepagrįstai bando suabsoliutinti racionalaus lėšų naudojimo principą. Esant nurodytam, teismas turi pagrindą konstatuoti, kad ieškovo pasiūlymas iš esmės buvo atmestas pagrįstai, nes konkursą organizuojanti institucija užtikrino, kad atliekant konkurso procedūras būtų laikomasi viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų (VPĮ 3 str.); taip pat atsakovo skundžiamas sprendimas atitinka VPĮ 3 str. 1 d. numatytus principus; naikinti perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo pasiūlymas buvo atmestas, o juolab įpareigoti atsakovą grąžinti į padėtį, buvusią iki, pasak ieškovo, neteisėto sprendimo priėmimo ir atlikti atsakovo kompetencijai priskirtus veiksmus, teismo nuomone nėra pagrindo; priešingu atveju būtų pažeisti Direktyvos 89/665 tikslai (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2004 m. vasario 12 d. sprendimas Grossmann Air Service, C-230/02, Rink. 2004, p. 1-01829), todėl ieškinys atmestinas.

16Vadovaudamasi CPK 259 str., 270 str., 423 1-4239 str. str., teisėja

Nutarė

17Ieškinį atmesti.

18Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai