Byla 2KT-41-943/2016
Dėl Kauno apygardos teismo nušalinimo nuo civilinių bylų Nr. B2-866-413/2016, Nr. 2-825-254/2016 ir Nr. 2-1049-480/2016 nagrinėjimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Egidija Tamošiūnienė, susipažinusi su pareiškėjo Z. V. pareiškimu dėl Kauno apygardos teismo nušalinimo nuo civilinių bylų Nr. B2-866-413/2016, Nr. 2-825-254/2016 ir Nr. 2-1049-480/2016 nagrinėjimo,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gauta Kauno apygardos teismo civilinių bylų Nr. B2-866-413/2016, Nr. 2-825-254/2016 ir Nr. 2-1049-480/2016 medžiaga kartu su Z. V. jose pateiktu nušalinimo pareiškimu, kuriuo prašoma: nušalinti Kauno apygardos teismą nuo nurodytų bylų nagrinėjimo; administracine tvarka patikrinti nurodytas civilines bylas nagrinėjusių teisėjų veiksmus ir inicijuoti jiems drausmės bylas; atnaujinti pareiškėjui terminą pateikti prašymą dėl paskirtos baudos panaikinimo ir skirtą baudą panaikinti; jei civilinėje byloje Nr. 2-1049-480/2016 nėra advokato S. Janušaičio atstovavimo sutarties – informuoti Generalinį prokurorą dėl dokumentų dingimo iš bylos, o Lietuvos advokatūrą apie netinkamą advokato atstovavimą teisme.

3Nušalinimo pareiškime teigiama, kad civilinę bylą Nr. B2-866-413/2016 nagrinėjantis Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas yra suinteresuotas bylos nagrinėjimu ir tai patvirtina šios dėstomos aplinkybės: 1) Kauno apygardos teismas neišsprendė pateiktų prašymų dėl proceso atnaujinimo, t. y. 2015 m. birželio 8 d. pareikštų prašymų Nr. 01-67, Nr. 01-68 ir Nr. 01-69, nors pareiškėjas raštu teikiamuose procesiniuose dokumentuose bei teismo posėdžių, vykusių 2015 m. gruodžio 10 d. ir 2016 m. vasario 4 d. metu pakartotinai prašė išnagrinėti minėtus prašymus; 2) teisėjas yra priėmęs Z. V. 2015 m. spalio 30 d. prašymą Nr. 183 dėl kreditoriaus pakeitimo, tačiau dėl minėto prašymo neatliko jokių procesinių veiksmų; 3) teisėjas G. Koriaginas tik 2015 m. lapkričio 20 d. nutartimi nemotyvuotai atsisakė tenkinti Z. V. 2015 m. lapkričio 3 d. prašymą dėl teismo nustatyto 14 dienų termino pratęsimo atsiliepimui pateikti į UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic arms“ prašymą dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto pripažinimo tyčiniu; 4) Kauno apygardos teismas 2015 m. lapkričio 20 d. nutartimi į 2015 m. gruodžio 10 d. teismo posėdį nagrinėjimui paskyrė tik UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic arms“ prašymą dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto pripažinimo tyčiniu, tačiau nepaskyrė nagrinėti su šiuo ginčo dalyku susijusio Z. V. 2015 m. spalio 21 d. prašymo Nr. 01-156 dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto pripažinimo nusikalstamai suorganizuotu, nepasisakė dėl Z. V. prašymo šiuos abu prašymus nagrinėti viename teismo posėdyje; 5) teismas nenagrinėjo klausimo dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto administratoriaus atstatydinimo, nors Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis dalyje dėl atsisakymo priimti nagrinėti Z. V. prašymą dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ pakeitimo buvo panaikinta Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1590-186/2015; 6) teismas pažeidė bylos dalyvių lygiateisiškumą – 2015 m. vasario 10 d. ir 2016 m. vasario 4 d. protokoliniais nutarimais suteikė teisę pareiškėjams ir administratoriaus UAB „Admivita“ atstovaujamai BUAB „FF lizingas“ teisę pareikšti atsiliepimus į Z. V. atsiliepimą dėl pareiškėjų prašymo dėl tyčinio bankroto. Tai atitinka teisę į dubliką, todėl teismas Z. V. turėjo suteikti teisę į tripliką; 7) teismas, neišsprendęs klausimo dėl administratoriaus keitimo, negalėjo nagrinėti klausimo dėl UAB „FF lizingas“ bankroto pripažinimo tyčiniu; 8) teisėjas nelaiku informavo pareiškėją apie bylos nagrinėjimą.

4Nušalinimas civilinę bylą Nr. 2-1049-480/2016 nagrinėjančiai teisėjai Albinai Rimdeikaitei grindžiamas šiomis aplinkybėmis: 1) teismas, nepradėjęs nagrinėti bylos iš esmės, 2015 m. spalio 28 d. nutartyje pasakė savo išankstinę nuomonę dėl būsimo teismo sprendimo – ieškinio nepagrįstumo; 2) teisėja nepriėmė patikslinto ieškinio ir siekia, kad byloje būtų nagrinėjamas pradinis ieškinys, dėl kurio ji jau yra pasakiusi išankstinę nuomonę; 3) teisėja byloje nepaliko patikslinto ieškinio; 3) į bylą yra pateikta advokato S. Janušaičio sąskaita faktūra, kuri negalėjo būti priimama nesant atstovavimo sutarties.

5Teisėjai Daliai Burdulienei civilinėje byloje Nr. 2-825-254/2016 reiškiamas nušalinimas grindžiamas tuo, kad: 1) Kauno apygardos teismas 2015 m. birželio 11 d. nutartyje iš anksto pasakė nuomonę dėl būsimo sprendimo šioje civilinėje byloje, dar tik pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijoje konstatavęs, jog nemato priežasčių, kad galima būtų teigti ieškinį esant pagrįstam; 2) teisėjos šališkumą patvirtina ir aplinkybė, jog teisėja neišsprendė ieškovo 2015 m. liepos 10 d. atskirajame skunde dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 25 d. nutarties pateikto prašymo teisėjai pačiai nusišalinti; 3) teisėja teismo posėdžių salėje neužtikrino tvarkos leisdama trečiojo asmens BUAB „FF Lizingas“ atstovui sėdėti vienoje pusėje su atsakovo UAB „Admivita“ atstovu.

6Nušalinimo pareiškime visam Kauno apygardos teismui nurodoma, kad nušalinimo pareiškimus vertinęs Kauno apygardos teismo pirmininkas ir šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas netinkamai įvertino aplinkybes, sudarančias nušalinimo pagrindus; nepagrįstai teigė, kad prašymai dėl proceso atnaujinimo bylose dėl bankroto bylos iškėlimo negalimi, t. y. pasisakė dėl klausimų, kurie priskirtini bylą nagrinėjančio teisėjo kompetencijai; toleravo teisėjos Albinos Rimdeikaitės proceso teisės normų, vedant teismo posėdžius, pažeidimus; šios aplinkybės kelia abejones, dėl to, jog nurodytos bylos gali būti nešališkai išnagrinėtos Kauno apygardos teisme.

7Pareiškimą dėl Kauno apygardos teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-825-254/2016 nagrinėjimo atsisakytina priimti.

8Nušalinimo pareiškimas dėl Kauno apygardos teismo nušalinimo nuo civilinių bylų Nr. B2-866-413/2016 ir Nr. 2-1049-480/2016 nagrinėjimo netenkintinas.

9Siekiant užtikrinti realų teisės į nešališką ir objektyvų teismą įgyvendinimą, CPK normose įtvirtintas nušalinimo institutas. Byloje dalyvaujantis asmuo, manantis, kad jo bylą nagrinėjantis teisėjas gali būti neobjektyvus ir šališkas, remdamasis CPK 65 – 66 ir 71 straipsniuose nurodytomis aplinkybėmis, gali teikti motyvuotą teisėjo nušalinimo pareiškimą. Asmuo, reikšdamas nušalinimą, turi pagrįsti, kad egzistuoja pakankamas pagrindas manyti, jog byla bus išnagrinėta neobjektyviai ir šališkai, t. y. nurodyti konkrečias aplinkybes ir pateikti jas patvirtinančius įrodymus, kurie patvirtintų tokį pagrindą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. G. v. AB „VST“, bylos Nr. 3K-3-234/2012). Be to, naudojantis įstatymo suteikta teise pareikšti nušalinimą, asmuo turi naudotis jam suteiktomis procesinėmis teisėmis laikantis įstatymo reikalavimų.

10Prieš vertinant Kauno apygardos teismui pareikštą nušalinimą nuo civilinių bylų Nr. B2-866-413/2016, Nr. 2-825-254/2016 ir Nr. 2-1049-480/2016 nagrinėjimo, pareiškėjui išaiškinama, kad CPK 68 straipsnio 2 dalis nustato, kad teisėjams pareikštas nušalinimas turi būti motyvuotas ir pareikštas konkrečiam teisėjui ar konkretiems teisėjams prieš nagrinėjant bylą iš esmės. Vėliau pareikšti nušalinimą leidžiama tik tais atvejais, kada pareiškiantis nušalinimą asmuo apie pagrindą nušalinti sužino vėliau (CPK 68 str. 2, 4 d.), t. y. bylos nagrinėjimo iš esmės stadijoje.

11CPK 73 straipsnyje numatyta, kad procesiniai veiksmai atliekami įstatymų nustatytais terminais, kurie gali būti apibrėžiami tikslia kalendorine data arba nurodomu įvykiu, kuris būtinai turi įvykti, arba laiko tarpu (CPK 73 str. 1, 2 d.). Nušalinimo pareiškimui pateikti CPK nustato laike apibrėžtą terminą – jis turi būti, pareikštas prieš pradedant nagrinėti bylą iš esmės (CPK 68 str. 2 d.). Teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymų nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui. Procesiniai dokumentai, paduoti pasibaigus tam terminui, grąžinami juos padavusiems asmenims (CPK 75 str. 1 d.).

12Nagrinėjamu atveju civilinės bylos Nr. 2-825-254/2016 medžiaga rodo, kad nušalinimas, kurio pagrįstumas perduotas vertinti aukštesnės instancijos teismui, buvo pateiktas bylą iš esmės išnagrinėjus pirmosios instancijos teisme (sprendimas byloje priimtas 2016 m. kovo 7 d., o nušalinimo pareiškimas pateiktas tik 2016 m. balandžio 13 d.). Pažymėtina, kad bylos nagrinėjimo metu bylą nagrinėjančiai teisėjai reikštas nušalinimas 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartimi nebuvo tenkintas. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, kad po bylos išnagrinėjimo pareikštas nušalinimas yra paduotas pasibaigus įstatymo nustatytam terminui, todėl turi būti grąžintas jį padavusiam asmeniui (CPK 75 str. 1 d.). Dėl praleisto procesinio termino išnykus teisei reikšti nušalinimą, Lietuvos apeliaciniame teisme negali būti sprendžiamas klausimas dėl Kauno apygardos teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-825-254/2016 nagrinėjimo, todėl jį atsisakoma priimti ir jis nevertinamas, Lietuvos apeliacinis teismas pasisako tik dėl Kauno apygardos teismo nušalinimo nuo civilinių bylų Nr. B2-866-413/2016 ir Nr. 2-1049-480/2016 nagrinėjimo.

13Nušalinimas, pareikštas visam Kauno apygardos teismui, iš esmės grindžiamas abejonėmis dėl civilines bylas Nr. B2-866-413/2016 ir Nr. 2-1049-480/2016 nagrinėjančių teisėjų nešališkumo ir teismo pirmininko bei šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko atlikto nušalinimo pagrįstumo vertinimo. CPK 69 straipsnio 1 dalis nustato, kad teisėjo nušalinimo klausimą sprendžia atitinkamo teismo pirmininkas, <···> Civilinių bylų skyriaus pirmininkas. Civilinių bylų Nr. B2-866-413/2016 ir Nr. 2-1049-480/2016 medžiaga patvirtina, kad šiose bylose bylas nagrinėjantiems teisėjams pareikšti nušalinimai buvo įvertinti: 2016 m. kovo 10 d. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-866-413/2016 ir 2016 m. kovo 1 d. Kauno apygardos teismo pirmininko nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1049-480/2016. Kadangi nurodytas civilines bylas nagrinėti paskirtiems teisėjams pareikšti nušalinimai, kurie iš esmės ta pačia apimtimi atkartojami ir Lietuvos apeliaciniam teismui teikiamu nušalinimo pareiškimu, yra įvertinti laikantis CPK 69 straipsnio 1 dalyje nustatytos tvarkos, nutartys šiais klausimais yra įsiteisėjusios ir galiojančios, todėl nušalinimo pareiškimo argumentai dėl civilines bylas Nr. B2-866-413/2016 ir Nr. 2-1049-480/2016 nagrinėjančių teisėjų nušalinimo nevertinami ir dėl jų pakartotinai nepasisakoma.

14Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė taip pat pažymi, kad pareiškėjo argumentai susiję su tuo, kad Kauno apygardos teismo pirmininkas ir šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas netinkamai vertino nušalinimo pagrindus sudarančias aplinkybes, nevertinamos, kadangi nutartys, kuriomis įvertinti nušalinimo klausimai Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės negali būti peržiūrėtos.

15Pateiktu nušalinimo pareiškimu taip pat teigiama, kad prašomo nušalinti teismo pirmininko ir Civilinių bylų skyriaus pirmininko kišimasis į bylos nagrinėjimą bei demonstruojamas šališkumas vienai iš bylos šalių, sudaro pagrindą šalinti visą teismą nuo nurodytų bylų nagrinėjimo. Pareiškėjas teigia, kad nušalinimo klausimą vertinęs Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas pasisakė dėl klausimų nepriskirtų jo kompetencijai ir įsikišo į civilinės bylos Nr. B2-866-413/2016 nagrinėjimą nurodęs, kad proceso atnaujinimas bankroto byloje yra negalimas. Susipažinus su Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 10 d. nutartimi, civilinėje byloje Nr. B2-866-413/2016, kurioje buvo vertinami nušalinimo, pareikšto teisėjui Gintautui Koriaginui pagrįstumas, pažymėta, kad vienas iš pagrindų, kuriuo Z. V. grindė teisėjui reiškiamą nušalinimą buvo tai, kad teisėjas neišsprendė klausimų dėl proceso atnaujinimo. Pasisakydamas dėl šių nušalinimo pareiškimo argumentų Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas neteigė, kad proceso atnaujinimo klausimai bankroto byloje negali būti teikiami ir nesikišo į nurodytos bylos nagrinėjimą, o tik citavo Lietuvos apeliacinio teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1590-186/2015, kuria apeliacine tvarka buvo įvertintas teisėjo Gintauto Koriagino atsisakymo priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo, pagrįstumas. Civilinių bylų skyriaus pirmininko detalus ir motyvuotas atsakymas į visus pareiškėjo argumentus, kuriais grindžiamas nušalinimas teisėju, šiuo atveju nevertinamas kaip kišimasis į bylos nagrinėjimą, o pareiškėjui priimtas nepalankus procesinis rezultatas negali būti traktuojamas kaip šališkumo demonstravimas priešingai bylos šaliai.

16Nušalinimo pareiškime taip pat teigiama, kad Kauno apygardos teismo pirmininkas toleruoja tai, kad teisėja Albina Rimdeikaitė nagrinėja civilinę bylą Nr. 2-1049-480/2016 pažeisdama teisės normas, dėl to negalima tikėtis objektyvaus šios bylos nagrinėjimo Kauno apygardos teisme. Atkreiptinas pareiškėjo dėmesys, kad nušalinimą nurodytai teisėjai, nagrinėjančiai civilinę bylą Nr. 2-1049-480/2016, pareiškėjas grindė tuo, jog teisėja nagrinėjo bylą nedalyvaujant atsakovo atstovams, neleido ieškovui baigti skaityti jo parengto pranešimo; ieškovui pateikus patikslintą ieškinį ir neišsprendusi jo priėmimo klausimo pateikė jį kitiems bylos dalyviams ir kitais išimtinai procesiniais pagrindais. Kauno apygardos teismo pirmininkas, laikydamasis nuoseklios Lietuvos apeliacinio teismo formuojamos praktikos, kad nesutikdamas su atitinkamais teismo procesiniais sprendimais, asmuo turi teisę pasinaudoti civilinio proceso įstatyme nustatytomis teismo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formomis – apeliacija, kasacija ar išimtiniais atvejais proceso atnaujinimo institutu (CPK III d.), o ne reikšti nušalinimus bylą nagrinėjančiai teisėjai, netenkino pareikšto nušalinimo. Todėl tai, kad pirmininkas teisėjai pareikšto nušalinimo klausimą sprendė laikantis suformuotos teismų praktikos ir nevertino ne jo kompetencijai priskirtų klausimų, negali būti vertinama kaip prielankumo teisėjai ir jos priimamiems procesiniams sprendimams demonstravimu.

17Tam, kad būtų nušalinti visi apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjai, o bylos būtų perduotos kitam apygardos teismui, neužtenka nurodyti argumentus dėl bylą nagrinėti paskirto teisėjo (teisėjų kolegijos) galimo šališkumo, tačiau turi būti išdėstyti argumentai bei juos pagrindžiantys duomenys ir apie tai, kad nėra galimybės teisingai išspręsti bylą konkrečiame apygardos teisme, t. y. turi būti nurodytos aplinkybės, leidžiančios objektyviam stebėtojui pagrįstai abejoti visų konkretaus teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų nešališkumu. Be to, jeigu pareiškėjas savo prašymą grindžia bendro pobūdžio ir abstrakčiais pagrindais, nenurodydamas jokių specifinių ir realių faktų, kurie galėtų sukelti abejonių dėl teisėjų nešališkumo, jo prašymai dėl teismo šališkumo gali būti laikomi piktnaudžiavimu (žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. liepos 9 d. sprendimą byloje A. K. prieš Lichtenšteiną, peticijos Nr. 38191/12, par. 67).

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė pažymi, kad teisėjas (teisėjai) gali būti nušalinamas (nušalinami) nuo jam (jiems) priskirtos bylos nagrinėjimo ne esant dalyvaujančių byloje asmenų pageidavimui, o tik tuomet, kai egzistuoja įrodymais pagrįstos abejonės dėl jo (jų) nešališkumo. Priešingu atveju, patenkinus įrodymais nepagrįstą pareiškimą dėl teisėjo (teisėjų) nušalinimo ir perdavus bylą nagrinėti kitam teisėjui (teisėjams) ar teismui, būtų sudarytos sąlygos teisingumą vykdyti ne tam teismui, kuris pagal įstatymo nustatytas teismingumo taisykles turi nagrinėti bylą, arba ne tam teisėjui (teisėjams), kuriam (kuriems) teisės aktų nustatyta tvarka priskirta nagrinėti konkrečią bylą, o tam teismui ir (ar) teisėjui (teisėjams), kurį (kuriuos) pasirinko vienas ar kitas dalyvaujantis byloje asmuo. Toks bylos nagrinėjimas pagal asmenų pageidavimus neužtikrintų teismo nešališkumo ir nepriklausomumo, o tai nesiderintų su teisinėje valstybėje vyraujančiais teisingumo, bylų nagrinėjimo nešališkumo ir sąžiningumo, šalių lygiateisiškumo principais (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-33/2008). Abejonės, kad Kauno apygardos teismo pirmininkas ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas neužtikrino tinkamo bylų nagrinėjimo teisme, nelaikytinos pagrįstomis. Byloje nesant įrodymų, patvirtinančių galimą teismo pirmininko ar skyriaus pirmininko šališkumą, nepaneigus preziumuojamo teisėjų nešališkumo ir nepriklausomumo principo, nėra pagrindo daryti išvadą, jog nurodyti asmenys yra suinteresuoti bylos baigtimi ir gali priimti procesinį sprendimą, palankų, kuriai nors iš bylos šalių, o tuo pačiu nepagrindžiamos ir pareiškėjo abejonės dėl galimos Kauno apygardos teismo pirmininko ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko įtakos kitiems teisėjų kolegijos nariams.

19Šiuo atveju nesant argumentų, kuriais būtų įrodinėjami visų Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo pagrindai, t. y. nesant nurodytam nė vienam iš CPK 65 - 66, 71 straipsniuose įtvirtintų nušalinimo pagrindų, darytina išvada, kad pareiškėjas nepaneigė preziumuojamo teismų (teisėjų) nešališkumo ir objektyviam stebėtojui negalėtų kilti pagrįstų abejonių, jog civilinės bylos Nr. B2-866-413/2016 ir Nr. 2-1049-480/2016 gali būti išnagrinėtos Kauno apygardos teisme pažeidžiant teismo ir teisėjų nešališkumo principą, todėl nušalinimo pareiškimas netenkintinas.

20Pareiškėjas Lietuvos apeliaciniam teismui teikiamu nušalinimo pareiškimu taip pat prašo atnaujinti terminą prašymui dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 1 d. nutartimi, civilinėje byloje Nr. 2-1049-480/2016, skirtos baudos panaikinimo ir ją panaikinti. CPK 107 straipsnio 1 dalis nurodo, kad prašymai dėl baudos panaikinimo ar sumažino turi būti teikiami per keturiolika dienų nuo nutarties priėmimo baudą paskyrusiam teismui. Prašymo panaikinti ar sumažinti baudą padavimo tvarka pareiškėjui buvo išaiškinta ir nurodytoje Kauno apygardos teismo nutartyje. Kadangi šiuo atveju bauda pareiškėjui skirta Kauno apygardos teismo nutartimi, todėl Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktas prašymas atnaujinti terminą prašymui dėl paskirtos baudos panaikinimo ir ją panaikinti, vadovaujantis CPK 78 straipsnio 2 dalimi ir CPK 107 straipsnio 1 dalimi, nevertinamas, kaip pateiktas nekompetentingam teismui (CPK 115 str. 6 d.), ir grąžinamas pareiškėjui, išaiškinant, kad tokį prašymą pareiškėjas turi teisę pateikti Kauno apygardos teismui.

21Vertinant pareiškėjo reikalavimą informuoti Lietuvos advokatūrą apie netinkamą advokato Simono Janušaičio atstovavimo paslaugų teikimą, kuris pasireiškė procesinių veiksmų byloje atlikimu nepateikus atstovavimo sutarties bei prašymą informuoti Generalinę prokuratūrą apie dokumentų (atstovavimo sutarties) dingimą iš bylos, pažymima, kad UAB „Admivita“ atstovavimo sutartis su nurodytu advokatu yra civilinės bylos Nr. 2-1049-480/2016 medžiagoje (t. 2, b. l. 122-124), todėl pareiškėjo nurodyti argumentai dėl dokumentų dingimo iš bylos ar procesinių veiksmų atlikimo nesant atstovavimo sutarties nėra pagrįsti ir nesudaro pagrindo imtis pareiškime nurodytų veiksmų. Be to, atkreipiame pareiškėjo dėmesį, kad pašalinti abejones dėl tam tikrų įrodymų byloje buvimo ar nebuvimo, pareiškėjas gali atvykęs į bylą nagrinėjantį teismą ir susipažinęs su bylos medžiaga (CPK 42 str.).

22Nušalinimo pareiškimu taip pat prašoma inicijuoti aptartas civilines bylas nagrinėjančių (nagrinėjusių) teisėjų drausmės bylas. Kadangi šio klausimo sprendimas vykdomas ne CPK nustatyta, bet administracine tvarka, dėl jo nutartyje sprendžiant pareikštus nušalimus nepasisakoma. Šis klausimas bus išspręstas Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkei atliekant išorinio administravimo veiksmus Administravimo teismuose nuostatų nustatyta tvarka.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 34 straipsnio 3 dalimi, 69 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Nutarė

24Atsisakyti priimti pareiškėjo Z. V. pareiškimą dėl visų Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-825-254/2016 nagrinėjimo.

25Pareiškėjo Z. V. pareiškimo dėl visų Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinių bylų Nr. B2-866-413/2016 ir Nr. 2-1049-480/2016 nagrinėjimo netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Egidija... 2. Lietuvos apeliaciniame teisme gauta Kauno apygardos teismo civilinių bylų Nr.... 3. Nušalinimo pareiškime teigiama, kad civilinę bylą Nr. B2-866-413/2016... 4. Nušalinimas civilinę bylą Nr. 2-1049-480/2016 nagrinėjančiai teisėjai... 5. Teisėjai Daliai Burdulienei civilinėje byloje Nr. 2-825-254/2016 reiškiamas... 6. Nušalinimo pareiškime visam Kauno apygardos teismui nurodoma, kad nušalinimo... 7. Pareiškimą dėl Kauno apygardos teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr.... 8. Nušalinimo pareiškimas dėl Kauno apygardos teismo nušalinimo nuo civilinių... 9. Siekiant užtikrinti realų teisės į nešališką ir objektyvų teismą... 10. Prieš vertinant Kauno apygardos teismui pareikštą nušalinimą nuo... 11. CPK 73 straipsnyje numatyta, kad procesiniai veiksmai atliekami įstatymų... 12. Nagrinėjamu atveju civilinės bylos Nr. 2-825-254/2016 medžiaga rodo, kad... 13. Nušalinimas, pareikštas visam Kauno apygardos teismui, iš esmės... 14. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė taip pat... 15. Pateiktu nušalinimo pareiškimu taip pat teigiama, kad prašomo nušalinti... 16. Nušalinimo pareiškime taip pat teigiama, kad Kauno apygardos teismo... 17. Tam, kad būtų nušalinti visi apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus... 18. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė pažymi, kad... 19. Šiuo atveju nesant argumentų, kuriais būtų įrodinėjami visų Kauno... 20. Pareiškėjas Lietuvos apeliaciniam teismui teikiamu nušalinimo pareiškimu... 21. Vertinant pareiškėjo reikalavimą informuoti Lietuvos advokatūrą apie... 22. Nušalinimo pareiškimu taip pat prašoma inicijuoti aptartas civilines bylas... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 34 straipsnio 3 dalimi, 69 straipsnio 1... 24. Atsisakyti priimti pareiškėjo Z. V. pareiškimą dėl visų Kauno apygardos... 25. Pareiškėjo Z. V. pareiškimo dėl visų Kauno apygardos teismo teisėjų...