Byla e2-1605-614/2018
Dėl festivalio rezultatų pripažinimo neteisėtais ir jų perskaičiavimo. Teismas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė, sekretoriaujant Renatai Anderson, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui T. I., atsakovo atstovui advokatui D. K., trečiojo asmens atstovei advokatei D. T., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Not Perfect“ ieškinį atsakovui Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacijai, trečiajam asmeniui UAB „Adell reklama“ dėl festivalio rezultatų pripažinimo neteisėtais ir jų perskaičiavimo. Teismas

Nustatė

2Ieškovas UAB „Not Perfect“ 2016 m. sausio 5 d. kreipėsi į teismą ieškiniu atsakovui Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacijai, kuriuo prašė: 1) įpareigoti atsakovą viešai paskelbti apie padarytą klaidą ir pripažinti ieškovą 2015 m. rugsėjo 25 d. Festivalio „Adrenalinas“ kategorijos „Metų kūrybinė agentūra“ nugalėtoju; 2) įpareigoti atsakovą įteikti ieškovui visus numatytus prizus už atitinkamą laimėjimą (e.b.l. 1-9). Ieškovas taip pat pateikė dubliką (e.b.l. 99-106, 1 t.).

32016 m. birželio 7 teisme gautas patikslintas ieškovo ieškinys (e.b.l. 163-172, 1 t.), kuriuo ieškovas reikalavimą pakeitė ir prašė: 1) įpareigoti atsakovą pripažinti ieškovą 2015 m. festivalio „ADrenalinas“ kategorijos „Metų kūrybinė agentūra“ laimėtoju, kaip surinkusį didžiausią bendrą Festivalio komisijos skirtų balų (119) skaičių; 2) įpareigoti atsakovą viešai, oficialiame Festivalio „ADrenalinas“ internetiniame puslapyje paskelbti, kad ieškovas pripažįstamas 2015 m. festivalio „Adrenalinas“ kategorijos „Metų kūrybinė agentūra“ nugalėtoju.

4Ieškovas nurodė, kad 2015 m. rugsėjo 25 d. įvyko 13-asis, Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacijos organizuojamas, reklamos festivalis ,,ADrenalinas“. Tinkamai įvykdęs visus festivalio reikalavimus, UAB ,,Not Perfect“ tapo vienu iš festivalio dalyvių. Festivaliui pasibaigus bei paskelbus nugalėtojus, ieškovas pastebėjo, kad skaičiuojant rezultatus, konkrečiai kategorijoje ,,Metų kūrybinė agentūra“ buvo padaryta klaida, to pasėkoje, minėtoje kategorijoje laimėtoja buvo pripažintas trečiasis asmuo UAB ,,Adell reklama“, o ieškovas, nors ir surinkęs didesnį balų skaičių, buvo pripažintas antrosios vietos laimėtoju. Festivalio organizatorius konkurso rezultatų skaičiavimus (nugalėtojų ir nominantų sąrašus) paskelbė 2015 m. spalio 20 d. Atsižvelgdamas į tai, kad rezultatai buvo apskaičiuoti aplaidžiai, netinkamai bei pažeidžiant festivalio taisykles, 2015 m. spalio 27 d. bei 2015 m. spalio 28 d. ieškovas atsakovui pateikė pretenzijas, kuriose reikalavo iš naujo perskaičiuoti festivalio rezultatus bei ištaisyti klaidą, nurodant, kad ieškovas surinko bendrą 119 balų, o reklamos agentūra UAB ,,Adell reklama“ – 117 balų skaičių; prašė viešai paskelbti apie klaidą ir pripažinti ieškovą Metų kūrybine agentūra, įteikti prizus už atitinkamą laimėjimą. Ieškovas 2015 m. gruodžio 1 d. pakartotinai kreipėsi į atsakovą su prašymu pateikti konkretų ir argumentuotą atsakymą į pateiktas pretenzijas bei įgyvendinti pretenzijose išdėstytus reikalavimus.

52015 m. gruodžio 5 d. ieškovas gavo oficialų atsakovo atsakymą į pareikštas pretenzijas. Kartu su atsakymu buvo gautas 2015 m. gruodžio 3 d. Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacijos Valdybos susirinkimo protokolas. Susirinkime buvo nuspręsta: festivalio dalyviui UAB ,,Not Perfect“, t. y. ieškovui, skirti 7 balus už ,,Pro bono“ kategorijos darbus; neskirti 5 balų festivalio dalyviui UAB ,,Not Perfect“ už pateiktus darbus ,,Karklė plakatai“. Šiuo atsakovas iš esmės ir kardinaliai pakeitė savo poziciją, t. y. iš pradžių teigęs, kad ieškovas nesurinko reikiamo balų skaičiaus dėl to, kad buvo neskaičiuojami ,,Pro bono“ balai, vėliau nurodė, kad UAB „Not Perfect“ negali būti pripažinta Metų kūrybine agentūra, nes vienas iš jos darbų tariamai turėjo būti diskvalifikuotas kaip neatitinkantis reikalavimų. Toks ieškovo sprendimas pažeidžia festivalio taisykles, teisės aktų reikalavimus, bendruosius teisės principus, todėl yra neteisėtas bei negaliojantis.

62015 m. gruodžio 4 d. atsakyme atsakovas nurodo, kad nesutinka tenkinti ieškovo reikalavimų, remdamasis tuo, kad ieškovo darbas ,,Karklės plakatai“, kuriam buvo skirti 5 balai kategorijoje ,,Geriausi vizualiniai sprendimai: spaudoje ir išorės reklamoje“, yra pateiktas nesilaikant taisyklių 4 punkto. Minėtas punktas numato, kad festivalio dalyvių pateikti darbai turi būti sukurti ir viešai demonstruoti 2014 m. gegužės 1 d. – 2015 m. gegužės 31 d. Atsakovo teigimu darbas ,,Karklės plakatai“ buvo pradėtas demonstruoti po 2015 m. gegužės 31 d. Ieškovas yra pateikęs visus dokumentus ir paaiškinimus, kurie patvirtina, kad aptariamo darbo komunikacinė sklaida prasidėjo nuo 2015 m. gegužės 25 d., o išorės reklamoje jis buvo naudojamas ne vėliau, kaip nuo 2015 m. gegužės 27 d. Be kita ko, darbas buvo pateiktas ir vertinimas, kaip vizualinis sprendimas išorės reklamai, todėl jei darbas bent vieną kartą buvo viešai demonstruojamas taisyklėse numatytu terminu, laikoma, kad darbas pilnai atitinka visus reikalavimus dėl viešinimo laikotarpio.

7Taisyklės aiškiai numato, kad visus darbus vertina ir balus už juos skiria kompetentingas organas – festivalio komisija. Apie tai, kad atsakovo valdyba turi kompetenciją, festivalio metu ar po jo pasibaigimo pervertinti darbus, pridėti ar atimti festivalio komisijos skirtus balus nei taisyklėse, nei kituose teisės aktuose nėra numatyta. Konkrečiu atveju, darbas ,,Karklės plakatai“ buvo priimtas bei teisėtai įvertintas. Festivalio komisija, kaip vienintelis tam teisę turinti organas, nepašalino darbo, kaip neatitinkančio techninių ar kitų taisyklėse numatytų reikalavimų. Tik vėliau, ieškovui pateikus pretenzijas dėl klaidingai apskaičiuotų rezultatų, atsakovas iš pradžių atsisakęs tenkinti ieškovo reikalavimus dėl neva pakeistų festivalio taisyklių, pakeitė festivalio komisijos sprendimą ir nusprendė neteisėtai diskvalifikuoti ieškovo darbą. Darbų diskvalifikavimas po keleto mėnesių įteikus apdovanojimus, rodo tik viena, jog festivalis organizuojamas bei vykdomas netinkamai ir aplaidžiai, pažeidžiant teisės normas, taisykles ir festivalio dalyvių interesus. Kaip ir minėta, niekas festivalio organizatoriui (atsakovui), nesuteikia teisės remiantis neaiškiais vertinimo kriterijais bei nenuosekliais ir abejotinais argumentus, diskvalifikuoti darbų neva už reikalavimų neatitikimą. Taisyklėse aiškiai įtvirtinta, kad festivaliui pateikti darbai gali būti diskvalifikuojami, jeigu jie neatitinka taisyklėse numatytų techninių reikalavimų (taisyklių 20 punktas). Taisyklių skyriuje ,,Techniniai reikalavimai“, išvardinti visi aptariami reikalavimai, pavyzdžiui nurodyta, kad visų darbų pavadinimai privalo būti parašyti tiek lietuvių tiek anglų kalbomis, teikiant darbą privaloma pateikti trumpą jo aprašymą, įrašyti pirmosios darbo publikacijos datą, reklamos užsakovą ir kita. Ieškovas pateikdamas darbus laikėsi visų išvardintų reikalavimų, todėl nebuvo ir nėra priežasčių dėl kurių ieškovo darbas galėtų būti diskvalifikuotas.

8Atsiliepimu į ieškinį atsakovas Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacija prašė taikyti ieškinio senatį, ieškinį atmesti. Taip pat pateikė tripliką (e.b.l. 59-65; 115-120, 1 t.). Atsakovas nurodė, kad festivalio taisyklės nustatė apdovanojimų ceremonijos datą ir vietą: 2015 m. rugsėjo 25 d., ( - ). Rezultatų skaičiavimo paskelbimo tvarka ar terminai nebuvo įtvirtinti festivalio taisyklėse. Įpareigojimo pateikti rezultatų skaičiavimo detalizavimą nenustato ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso XLIX skyrius, reglamentuojantis viešo konkurso teisinius santykius. Ieškovas, būdamas protingas ir atidus verslininkas, sekdamas festivalio vykdymo procedūras, turėjo teisę kreiptis į atsakovą dėl rezultatų skaičiavimo pateikimo. Po nugalėtojų paskelbimo ceremonijos, įvykusios 2015 m. rugsėjo 25 d., ieškovas į atsakovą dėl rezultatų skaičiavimo kreipėsi tik 2015 m. spalio 20 d. el. paštu. Atsakovas pateikė atsakymą ieškovui dėl jam skirtų balų 2015 m. spalio 21 d. Kadangi festivalio vertinimo komisija yra sudaroma ir veikia tik festivalio laikotarpiu, šiam pasibaigus, dalyvių pretenzijas ar prašymus nagrinėja kitas organas – festivalio organizatorius (atsakovas). Atsakovas, siekdamas užtikrinti tinkamą ieškovo pretenzijose nurodytų reikalavimų išnagrinėjimą, sušaukė kelis valdybos susirinkimus. Atsakovo įstatų 8 str. nustato šiuos atsakovo, kaip asociacijos, organus: visuotinį susirinkimą, valdybą, administraciją, vienasmenį valdymo organą – direktorių. Įstatų 10.1. str. nustato, kad laikotarpiu tarp visuotinių susirinkimų asociacijos veiklai vadovauja valdyba. Įstatų 10.2. str., nustatančio valdybos kompetenciją, p) dalis, valdybos nagrinėjamiems klausimams priskiria ir kitų klausimų nagrinėjimą, sprendimų priėmimą, įgyvendinimą. Atsakovas, atsižvelgdamas į susiklosčiusią situaciją, siekdamas koncentruotumo, ekonomiškumo, sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principų užtikrinimo ieškovo atžvilgiu, ėmėsi tinkamų priemonių ieškovo pretenzijoms išnagrinėti, pagrįstai pavedė pakartotinį festivalio balų perskaičiavimo ir darbų įvertinimo klausimą spręsti kolegialiam valdymo organui – valdybai. Ieškovui pateikus pretenzijas dėl festivalio rezultatų skaičiavimo, atsakovas vertino, kad už „Pro bono“ darbus ieškovui turi būti skiriami balai, vadovavosi festivalio taisyklėmis. Tuo pačiu 2015 m. gruodžio 3 d. valdybos sprendimu atsakovas sprendė, kad ieškovo darbai festivalyje „Karklė 2015 Live Music Beach“ neatitinka keliamų reikalavimų ir už juos balai negali būti skiriami. Ieškovas nepagrįstai nurodo, kad atsakovas nesilaikė festivalio taisyklių, jas pakeitė. Būtent atsižvelgdamas į ieškovo pretenzijoje išdėstytus motyvus dėl „Pro bono“ darbų vertinimo, atsakovas skaičiavo ieškovui balus. Atsakovo valdyba nusprendė neskaičiuoti balų už ieškovo festivalyje pateiktus darbus „Karklė 2015 Live Music Beach“, kadangi jie buvo atlikti nesilaikant teisės aktų reikalavimų ir buvo eksploatuojami ne festivalio taisyklių 4 p. įtvirtintu laikotarpiu, ieškovo darbai buvo demonstruojami tik nuo 2015 m. liepos 13 d. Atsakovas nurodė, kad laikėsi savo priimtų festivalio taisyklių, jų nekeitė ir kitaip netaikė nei vieno festivalio dalyvio atžvilgiu, išnagrinėjo ieškovo pretenzijose iškeltus reikalavimus ir pakartotinai įvertino darbus, pakartotinai perskaičiavo skirtus balus. Šiais veiksmais atsakovas įgyvendino lygiateisiškumo, skaidrumo, nediskriminavimo principus festivalyje.

9Trečiasis asmuo UAB „Adell reklama“ raštu prašė ieškovo reikalavimus atmesti, taip pat prašė taikyti ieškinio senatį (e.b.l. priedo b.l. 78-80; e.b.l. 62-66, 2 t.). Trečiasis asmuo nurodė, jog pritaria atsakovo argumentams ir mano, jog neatitinka tikrovės ieškovo teiginys, kad apie festivalio rezultatus ieškovas sužinojo tik 2015 m. spalio 20 d. Festivalio apdovanojimų ceremonija įvyko 2015 m. rugsėjo 25 d. Minėtą dieną Forum Palace sporto, pramogų ir verslo centre įvyko festivalio dalyvių apdovanojimo ceremonija, kurioje viešai paskelbti nominacijų nugalėtojai, paskelbta, kiek „strėlių“ (festivalio taisyklių 23-25 p.) ir „shortlist‘ų“ (festivalio taisyklių 26 p.) surinko kiekvienas festivalio dalyvis. Festivalio taisyklių 23-26 p. nustato, kiek balų yra skiriama už atitinkamą „strėlę“ ar „shortlist‘ą“. Ieškovas dar 2015 m. rugsėjo 25 d. apdovanojimų ceremonijos metu sužinojo kiek balų jis surinko nominacijoje „Metų kūrybinė agentūra“, kadangi renginio metu buvo paskelbtos dalyvių surinktos „strėlės“ ir „shortlist‘ai“, o už juos skiriamų balų skaičiai buvo nurodyti festivalio taisyklių 23-26 p. Šiuo atveju taikytinas CK 1.125 str. 3 d. nustatytas sutrumpintas vieno mėnesio ieškinio senaties terminas taikomas iš konkurso rezultatų atsirandantiems reikalavimams“. Taigi, ieškovas ieškinį teismui privalėjo pateikti ne vėliau kaip 2015 m. spalio 26 d.

10Ieškovas pateikė rašytinius paaiškinimus dėl senaties taikymo (e.b.l. 75-78, 2 t.), nesutiko, kad senaties terminas praleistas. Nurodė, jog 2015-09-25 renginio (Festivalio ceremonijos) metu buvo paskelbti rezultatai, tačiau renginys buvo šou pobūdžio, kurio metu neįmanoma sekti visų apdovanojimų ir „šortlistų“, kurie sudaro galutinį balą, pasitaiko klaidų. Pagal įsivyravusią praktiką realūs festivalio rezultatai skelbiami ne vėliau kaip per 3 dienas tam skirtoje internetinėje svetainėje. Šiuo atveju rezultatai buvo paskelbti tik po 13 dienų ir klaidingai suskaičiuoti. Ieškovas siekė gauti detalią informaciją, kuri iki tol buvo nepilna ir neprieinama ieškovui. Iš karto kitą dieną po festivalio ieškovas kreipėsi į atsakovą su prašymu pateikti informaciją. Gavęs informaciją ieškovas prašė teisingai matematiškai sudėti balus, kaip nurodoma festivalio taisyklėse. Tuo tarpu atsakovas keitė savo poziciją – pirmiausia neskaičiuodamas Pro Bono balų, vėliau juos skaičiuodamas, bet tuo pačiu neteisėtai diskvalifikuodamas vieną kūrybinį sprendimą (Karklės muzikinio festivalio kūrybinį sprendimą) ir tokiu būdu suformuluodamas galutinę poziciją tik 2015-12-03 valdybos posėdyje. Apie pastarąjį sprendimą ieškovas buvo informuotas tik 2015-12-05. Šio atsakovo sprendimo išdavoje 2016-01-05 buvo paduotas ieškinys.

11Vilniaus apygardos teismas 2016 m. spalio 6 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė (e.b.l. 184-188, 1 t.), tačiau Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų teismo teisėjų kolegija 2017 m. birželio 19 d. nutartimi (e.b.l. 17-25, 2 t.) Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 6 d. sprendimą panaikino ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Teisėjų kolegija nutartyje be kita ko nurodė, jog pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką konkurso nugalėtojo klausimo išsprendimas yra ne teismo, bet konkursą organizuojančios komisijos diskrecija. Nagrinėjamu atveju reiškia, kad teismas galėtų konstatuoti tik konkrečių pažeidimų buvimo faktą ir jų įtaką skundžiamo konkurso rezultatus asmens teisėms bei teisėtiems interesams, arba taikyti viešą konkursą reglamentuojančiose teisės normose tiesiogiai įvardintus gynybos būdus – įpareigoti atlyginti išlaidas ar nuostolius (CK 6.948 str. 3 d., 6.952 str.).

122018 m. sausio 17 d. ieškovas pateikė prašymą dėl ieškinio dalyko pakeitimo (e.bl. 71-72, 2 t.), prašė: 1) pripažinti 2015 m. rugsėjo 25 d. Festivalio Adrenalinas“ rezultatus neteisėtais; 2) įpareigoti atsakovą iš naujo suskaičiuoti 2015 m. rugsėjo 25 d. Festivalio „Adrenalinas“ rezultatus ir paskelbti nugalėtojus.

13Atsakovas Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacija 2018-02-02 pateikė rašytinius paaiškinimus dėl ieškinio dalyko pakeitimo (e.bl.l 90-92, 2 t.). Nurodė, jog iš ieškovo pareiškimo nėra aišku, kokio teisinio rezultato ieškovas siekia. Ieškovas privalo nurodyti ieškinio faktinį pagrindą, teisinio pagrindo nurodyti neprivalo. Nagrinėjamu atveju ginčui spręsti taikytinos viešąjį konkursą reglamentuojančios teisės normos. Pateikdamas pastarąjį pareiškimą ieškinio faktinio pagrindo ieškovas visai nenurodė. Jei ieškovas ginčija viso festivalio rezultatus, į bylą trečiaisiais asmenimis turėtų būti įtraukti visi festivalio dalyviai.

142018 m. vasario 26 d. pareiškimu (teisme užregistruotas 2018 m. vasario 27 d., e.b.l. 95-99, 2 t.) ieškovas UAB „Not Perfect“ galutinai suformulavo ieškinio dalyką ir pareiškė tokį reikalavimą: 1) pripažinti 2015 m. rugsėjo 25 d. Festivalio Adrenalinas“ rezultatus neteisėtais konkursinėje dalyje „Metų kūrybinė agentūra“ ir pripažinti atsakovo sprendimą dėl „Metų kūrybinės agentūros“ nugalėtojo neteisėtu; 2) įpareigoti atsakovą iš naujo suskaičiuoti 2015 m. rugsėjo 25 d. Festivalio „Adrenalinas“ rezultatus šioje dalyje ir paskelbti nugalėtojus (pareiškimas pateiktas 2018 m. gegužės 25 d. teismo posėdžio metu, e.b.l priedo b.l. 218). Pažymėtina, kad ieškinio faktinio pagrindo ieškovas nekeitė per visą bylos nagrinėjimą.

15Teismo posėdyje ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti procesiniuose dokumentuose nurodytais motyvais.

16Teismo posėdyje atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti jo procesiniuose dokumentuose išdėstytais motyvais, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

17Teismo posėdyje trečiojo asmens atstovė prašė ieškinį atmesti procesiniuose dokumentuose nurodytais motyvais, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

18Ieškinys tenkintinas visiškai.

19Byloje nustatyta, kad atsakovas Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacija (toliau - KOMAA) viešai internetiniame puslapyje adresu http://www.adrenalinas.org/festivalis paskelbė apie organizuojamą festivalį „Adrenalinas“, taip pat viešai paskelbė festivalio taisykles (toliau – Taisyklės, e.b.l. 66-72, 1 t.). Taisyklės nustato dalyvavimo tryliktajame festivalyje „ADrenalinas“ reikalavimus, darbų pateikimo formatą ir terminus, vertinimo procedūrą, skiriamų balų skaičiavimo tvarką, techninius reikalavimus, apdovanojimų kategorijas ir apdovanojimų ceremonijos laiką bei vietą.

20Pranešimo apie festivalį dalyje „Vertinimo eiga“ buvo nurodyta, kad pateiktus darbus pagal kūrybinės idėjos originalumo ir idėjos įgyvendinimo kokybės kriterijus vertino sudaryta komisija. Skelbime taip pat buvo nurodyta, jog kūrybiškiausių sprendimų tikimasi sulaukti savireklamos bei pro bono kategorijose.

21Po darbų pridavimo termino pabaigos komisijos nariai iš Lietuvos peržiūrės visus darbus ir keliantys abejonių darbai bus perkelti į kategiriją „Geriausias savireklamos/probono darbas“. Apie perkėlimą bus informuoti darbų pateikėjai. Norėdami užginčyti šį sprendimą darbo pateikėjai privalės pateikti reikiamus dokumentus liudijančius priešingai.

22Konkursas vyksta dviem turais. Pirmame ture rugsėjo 22 d. iš visų darbų bus sudaromas shortlist`as. Antro turo metu rugsėjo 23 d. iš shortlist`o išrenkami auksinės, sidabrinės ir bronzinės strėlės laimėtojai. Už auksine strėlę darbui skiriama – 10 balu; už sidabrine strėlę darbui skiriama – 6 balai; už bronzine strėlę darbui skiriama – 4 balai; už shortlist‘a darbui skiriama – 1 balas ( pvz. jei darbas pakliuvo i shortlist‘a ir buvo apdovanotas auksine strele, jam skiriama 1+10 = 11 balu); kūrybines paslaugas teikianti agentūra surinkusi daugiausiai balu apdovanojama Metu kūrybine agentūra. Žiniasklaidos paslaugas teikianti agentūra surinkusi daugiausiai balu apdovanojama Metų media agentūra. Klientas, kurio darbai surinko daugiausiai balu apdovanojamas Metu klientu. Už jaunu profesionalu laimėjimusi Young Lions kategorijoje agentūroms balai neskiriami. Geriausias festivalio darbas išrenkamas komisijos iš visu auksine strėle apdovanotu darbu. Komisija turi teise neskirti apdovanojimo jei mano, kad kategorijoje nėra jo vertu darbu. Informacija apie nugalėtojus yra konfidenciali iki oficialaus nugalėtojų paskelbimo.

23Komisiją sudaro 10 komisijos narių: 5 nariai iš užsienio ir 5 nariai iš praėjusių metų festivalio TOP5 agentūrų KOMAA narių. Pranešime taip pat nurodyta, kad vertinant Dizaino kategorijas komisiją papildys trys Lietuvos Grafinio dizaino asociacijos deleguoti ekspertai, vertinant Interaktyvios reklamos sprendimų kategoriją komisiją papildys trys skaitmeninės komunikacijos ekspertai, vertinant Viešųjų ryšių kūrybiškiausius sprendimus komisiją papildys trys PR ekspertai, vertinant Metų marketingo vadovo bei kampanijų kategorijas komisiją papildys trys LiMa ekspertai. Kiekvienas komisijos narys sprendimą priima pagal savo asmeninę kompetenciją ir įsivaizdavimą. Kiekvienas komisijos narys turi teisę argumentuoti ir kelti klausimus ar paaiškinti savo sprendimą komisijos pirmininkui prašant. Komisijos nariai turi teisę perkelti pateiktą darbą į kitą kategoriją jei jų nuomone darbas yra įkeltas netinkamoje kategorijoje. Komisijos nariai taip pat turi teisę diskvalifikuoti užregistruotą darbą, jei šis neatitinka festivalio taisyklių ir techninių reikalavimų. Svarbu pažymėti ir tai, jog Komisijos nariai turi teisę paprašyti papildomos informacijos iš darbo pateikėjo. Pateikti darbai turi būti sukurti ir viešai demonstruoti 2014 m. gegužes 1 d. - 2015 m. gegužes 31 d. (Taisyklių 4 punktas). Dalyvauti Festivalyje gali visi, kurie iki 2015 m. rugsėjo 11 d. sumokes ir internetu pateiks savo darbus. Prieiga prie darbu registracijos anketos bus išjungta rugsėjo 11 d. 23:59 val. Po šio termino priduoti darbai negali būti trinami, taisomi ar keičiami (Taisyklių 5 punktas). Iškilus klausimams, apie priduota darbą, Festivalio organizatoriai Komisijos prašymu turi teisę kreiptis į darbo pateikėją ar priduoto darbo užsakovą. Pateiktas darbas gali būti diskvalifikuotas jei šis, po darbu pateikimo termino pabaigos, neatitiks festivalio techninių reikalavimų (Taisyklių 19 – 20 punktai). Kūrybines paslaugas teikianti agentūra surinkusi daugiausiai balu apdovanojama Metų kūrybine agentūra (Taisyklių 27 punktas).

24Ieškinyje ieškovas nurodė, kad ginčo festivalis „Adrenalinas“ yra vienintelis tokio pobūdžio konkursas Lietuvoje, kurio rezultatai iš esmės nustato agentūrų reitingus Lietuvoje. Pagrindinis šio festivalio tikslas yra suteikti jo dalyviams specialią teisę vadintis geriausia reklamos agentūra tam tikroje kategorijoje bei kelti reklamos kokybę Lietuvoje, todėl festivalis atitinka viešo konkurso sampratą ir požymius, o jo vykdymui turi būti taikomas CK 6.952 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas reglamentavimas. Ieškovo teigimu, atsakovas, kaip paskelbęs konkursą asmuo, pažeidė savo pareigą laikytis paskelbtos darbų įvertinimo tvarkos – tinkamai suskaičiuoti rezultatus (CK 6.951 str. 1 d.), taip pat pažeidė pareigą suteikti konkurso nugalėtojui, t. y. ieškovui, specialią teisę vadintis Metų kūrybine agentūra bei gauti atitinkamus prizus (CK 6.951 str. 2 d.).

25Ieškovas savo procesiniuose dokumentuose – ieškinyje, patikslintame ieškinyje, dublike – nurodė faktines aplinkybes, susijusias su jo dalyvavimu atsakovo surengtame reklamos festivalyje „ADrenalinas“, ir šiuos santykius bei iš jų kildinamus reikalavimu kvalifikavo kaip santykius, atitinkančius viešą konkursą (CK 6 knygos XLIX skyrius). Su tokiu kilusio šalių ginčo teisiniu kvalifikavimu visiškai sutiko ir atsakovas.

26Lietuvos apeliacinis teismas šioje byloje 2017 m. birželio 19 d. priimtoje nutartyje konstatavo, jog nors šis reklamos festivaliu įvardijamas renginys pagal savo esmę nėra visiškai identiškas CK 6.947 straipsnyje apibrėžtai viešo konkurso sąvokai, vis tik jo sąlygos bei siekiami tikslai (dalyvių varžymasis, prizo mokėjimas ar specialaus nugalėtojo vardo suteikimas už geriausią pasiektą rezultatą) labiausiai artimi būtent konkurso civiliniams teisiniams santykiams, nes viešas konkursas gali būti skelbiamas norint pasiekti ne tik tam tikrą viešą, bet ir privatų tikslą, neprieštaraujantį gerai moralei ar viešajai tvarkai (CK 6.947 str. 3 d.). Teisėjų kolegija konstatavo, jog ieškovas ginče su atsakovu remiasi tinkamomis teisės nuostatomis.

27CK 6.947 straipsnio 1 dalyje viešas konkursas apibrėžiamas kaip viešas pažadėjimas sumokėti specialų atlyginimą (premiją) už geriausią tam tikro darbo atlikimą arba kitokį rezultatą asmeniui, kurio darbas ar kitoks rezultatas pagal konkurso sąlygas bus pripažintas konkurso nugalėtoju. Be to, konkursu taip pat yra pripažįstamas asmens viešas pažadėjimas suteikti specialią teisę už geriausią tam tikros teisės įgyvendinimo projektą. Toks viešas pažadėjimas įpareigoja šį asmenį suteikti specialią teisę asmeniui, kurio projektas pagal konkurso sąlygas pripažintas konkurso nugalėtoju. Teismų praktikoje apibrėžta konkurso sąvoka ir nurodyta, kad žodis „konkursas“ kildinamas iš lotyniško žodžio „concurrere“, reiškiančio „rungtis“, „varžytis“, „konkuruoti“. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2013).

28Byloje nustatyta ir ginčų dėl to nekilo, kad atsakovas KOMAA organizavo reklamos festivalį „Adrenalinas“, kuris vyko pagal atsakovo skelbime apie jį ir viešai paskelbtose Taisyklėse nustatytus reikalavimus jo dalyviams, darbams, jų pateikimui. Iš festivalio procedūrų vykdymo dokumentų akivaizdu, kad atsakovės KOMAA organizuoto renginio tikslas – jos dalyvių, kūrybines ar žiniasklaidos paslaugas teikiančių agentūrų varžymasis (rungimasis, konkuravimas) dėl prizų ir nugalėtojų vardo (titulų) atskirose reklamos darbų kategorijose, nustatytose festivalio skelbime bei taisyklėse. Pateikti darbai turėjo būti įvertinti specialiai festivaliui sudarytos komisijos pagal konkurso dokumentuose nurodytas vertinimo procedūras ir kriterijus, t. y. kūrybinės idėjos originalumą bei įgyvendinimo kokybę, kartu atsižvelgiant į drąsą, meistriškumą, naujų technologinių galimybių išnaudojimą bei netikėtą požiūrį, o balų skaičiavimo tvarka nustatyta Taisyklių 23-26 punktuose, taip pat perkelta ir į skelbimą apie festivalį.

29Ieškovas ieškinį grindė faktine aplinkybe, jog dėl atsakovo neteisingai atliktos komisijos paskirtų balsų suskaičiavimo procedūros buvo pažeistos ieškovo kaip festivalio dalyvio teisės. Kaip matyti iš ieškinio argumentų bei paaiškinimų teismo posėdžiuose, ieškovas, kreipdamasis į teismą, nesiekė kitokio jo konkursui pateiktų darbų įvertinimo balais (šalys sutinka, kad darbai buvo įvertinti pačios Komisijos). Ieškovas ieškiniu bei kitais procesiniais dokumentais prašė ištaisyti aritmetines komisijos skirtų balų suskaičiavimo klaidas bei procedūrinius pažeidimus, kurias, jo teigimu, atliko festivalio organizatorius - atsakovas.

30Ieškovas pagrįstai nurodė, kad vadovaujantis Taisyklių 23 – 27 punktais, kurie nustato darbų vertinimo ir balų skyrimo tvarką, agentūros darbui gavusiam auksinę strėlę, skiriama 10 balų; darbui, gavusiam sidabrinę strėlę – 6 balai; darbui, gavusiam bronzinę strėlę – 4 balai; už nominaciją shortlist`ą skiriamas 1 balas. Jei darbas pakliuvo į shortlist`ą ir jam buvo skirta strėlė – atitinkamas balų skaičius už strėlę + 1 balas už patekimą į shortlist`ą. Ieškovas nurodo, jog vadovaujantis Taikylėmis, ieškovo UAB „Not Perfect“ ir trečiojo asmens UAB „Adell reklama“ (kuris paskelbtas nugalėtoju), susumuotas už Komisijos skirtus įvertinimus ir nominacijas balų skaičius turėjo būti ieškovo – 119 balai, trečiojo asmens – 117 balai. Tačiau kaip matyti iš atsakovo ieškovui siųstos bei teismui pateiktos lentelės (Komisijos narių balsavimo protokolo), per 2015 m. rugsėjo 25 d. įvykusią festivalio apdovanojimų ceremoniją buvo paskelbta, kad ieškovas surinko 97 balus, trečiasis asmuo, kuris pripažintas geriausia metų kūrybine agentūra - 103 balus.

31Dėl ieškovo nuomone 2015 m. rugsėjo 25 d. įvykusio festivalio rezultatų netinkamo apskaičiavimo, ieškovas žodžiu pateikė prašymą suteikti informaciją apie paskirtas nominacijas ir balų skaičių (sąrašą). Kaip matyti iš šalių paaiškinimų bei rašytinių įrodymų, pirmiausia tarp šalių iškilo ginčas dėl to, kad apskaičiuodama balų skaičių, Komisija į galutinį rezultatą neįtraukė pro bono darbų taškų. Į bylą pateiktas elektroninis laiškas patvirtina, kad ieškovo vadovas G. G. 2015 m. spalio 1 d. du kartus kreipėsi į atsakovą KOMAA elektroniniu adresu ofice@komaa.lt, primindamas, kad laukia sąrašo (Komisijos balsavimo protokolo). Sąrašas ieškovui elektroniniu laišku atsakovo buvo persiųstas 2015 m. spalio 1 d. (e.b.l. 121, 1 t.). Elektroniniu laišku ieškovo vadovas 2015 m. spalio 15 d. ir pakartotinai 2015 m. spalio 20 d. kreipėsi į atsakovą, primindamas, jog jau ketvirta savaitė laukia atsakymų į iškeltus klausimus dėl laimėtojo. Atsakovo KOMAA darbuotoja 2015 m. spalio 20 d. elektroniniu laišku atsakė, jog informacija yra perduota, kad „pakeis (balus) ir rodys šortlistą, tai yra ir nominuotus bet negavusius strėlių darbus (e.b.l. 77, 1 t.).

322015 m. spalio 27 d. atsakovas tinklapyje paskelbė pranešimą, jog šią dieną gavęs reklamos agentūros „Not Perfect / Y&R Vilnius“ pretenziją dėl neteisingo festivalio „ADrenalinas“ rezultatų skaičiavimo, KOMAA dar kartą perskaičiavo balsus ir konstatuoja, jog pirminiai paskelbtieji rezultatai yra teisingi ir geriausios metų kūrybinės agentūros titulą laimėjo „Adell Taivas Ogilvy“ (trečiasis asmuo) (e.b.l. 33, 1 t.). Pranešime detalesni paaiškinimai nebuvo pateikti, į iškeltus klausimus nebuvo atsakyta, todėl ieškovas dar kartą pretenziją pateikė 2015 m. spalio 28 d.

33Į bylą pateiktas 2015 m. gruodžio 3 d. KOMAA valdybos susirinkimo protokolas patvirtina, kad ieškovo 2015 m. spalio 27 d. ir 28 d. pateiktos pretenzijos buvo svarstomos 2015 m. gruodžio 3 d. KOMAA valdybos susirinkime (Susirinkimo protokolas, e.b.l. 73-74, 1 t.). Iš protokolo matyti, kad antru klausimu buvo svarstyta ar reikia perskaičiuoti balus pagal festivalio Taisykles, kadangi ieškovas pateikė pretenziją, kurioje prašoma perskaičiuoti festivalio dalyvių balsus įtraukiant į skaičiavimą pro bono darbų taškus. Vienbalsiai nuspręsta: perskaičiuoti festivalio darbų balsus. Tuo tarpu pirmu klausimu Valdybos nariai nusprendė, kad ieškovo darbas „Karklė plakatai“ yra neatitinkantis festivalio taisyklių, kadangi manomo, jog reklama startavo pasibaigus festivalio numatytam terminui, t. y. po 2015 m. gegužės 31 d. (nurodoma, kad buvo gauta tokia pretenzija iš kitų festivalio dalyvių, tačiau pačios pretenzijos atsakovas į bylą nepateikė). Taigi, atsakovo Valdyba Nutarė už kiekvieną kategorijos „Geriausias savireklamos/probono darbą skirti atitinkamą balų skaičių (už shortlist`ą - 1 balas, už auksinę strėlę – 10 balų, už sidabrinę – 6 balai, už bronzinę – 4 balai); Ieškovo pateiktą darbą „Karklė plakatai“ kategorijoje „Geriausi vizualiniai sprendimai: spaudoje ir išorės reklamoje“, gavusį bronzinę strėlę, anuliuoti (darbo vertė – 5 balai).

342015 m. gruodžio 4 d. raštu pateikė ieškovui atsakymą apie pretenzijų išnagrinėjimą ir Valdybos narių sprendimą, kurį ieškovas gavo 2015 m. gruodžio 5 d. (e.b.l. 75-76, 1 t.). Gavęs atsakovo atsakymą į pretenziją, 2015 m. gruodžio 8 d. ieškovas nurodė nesutinkanti su sprendimu neskirti 5 balų ieškovo darbui „Karklės plakatai“ (anuliuoti darbą) ir pakartotinai pareikalavo iki 2015 m. gruodžio 15 d. įvykdyti pretenzijoje išdėstytus reikalavimus (e.b.l. 38, 1 t.). Pretenzijos atsakovui netenkinus, 2016 m. sausio 5 d. ieškovas kreipėsi ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą, ieškinio pagrindu pradėta ši byla. Liteko duomenys patvirtina ieškovo paaiškinimą, jog 2015 m. gruodžio 28 d. ieškovas ieškinį atsakovui buvo pateikęs Vilniaus miesto apylinkės teismui (civilinė byla Nr.e2-52968-871/2015), tačiau 2015 m. gruodžio 30 d. nutartimi ieškinį teismas atsisakė priimti, nurodydamas, jog byla teisminga Vilniaus apygardos teismui, nutartis įsiteisėjo 2016 m. sausio 7 d.

35Kaip matyti iš šalių pateiktų rašytinių dokumentų ir atsakovo į bylą pateikto Komisijos balsavimo protokolo (e.b.l. 107-111, 2 t.), Komisijos ieškovui už jo darbus buvo paskirtos 3 auksinės strėlės, už kurias pagal Taisykles priskirtina 30 balų, 7 sidabrinės strėlės, už kurias pagal Taisykles priskirtina 42 balai, 6 bronzinės strėlės, už kurias pagal Taisykles priskirtini 24 balai, 7 ieškovo darbams, už kuriuos nebuvo skirti apdovanojimai, Komisija skyrė „shortlist`o“ nominacijas, už kurias pagal Taisykles priskirtini 7 balai, už 16 ieškovo darbų, už kuriuos buvo skirti apdovanojimai (16 strėlių), Komisija skyrė „shortlist`o“ nominacijas, už kurias pagal Taisykles priskirtina dar 16 balų. Aritmetinė skirtinų balų suma sudaro 119 balų (30 + 42 + 24 + 7 + 16 = 119). Iš protokolo matyti, kad Komisijos trečiajam asmeniui UAB „Adell reklama“ už jo darbus buvo paskirtos 4 auksinės strėlės, už kurias pagal Taisykles priskirtina 40 balų, 2 sidabrinės strėlės, už kurias pagal Taisykles priskirtina 12 balų, 8 bronzinės strėlės, už kurias pagal Taisykles priskirtini 32 balai, 19 ieškovo darbų, už kuriuos nebuvo skirti apdovanojimai, Komisija skyrė „shortlist`o“ nominacijas, už kurias pagal Taisykles priskirtini 19 balai, už 14 ieškovo darbų, už kuriuos buvo skirti apdovanojimai (14 strėlių), Komisija skyrė „shortlist`o“ nominacijas, už kurias pagal Taisykles priskirtina dar 14 balų. Aritmetinė skirtinų balų suma sudaro 117 balų (40 + 12 + 32 + 19 + 14 = 117).

36Minėta, kad atsakovo (festivalio organizatoriaus) nustatytoje ir paskelbtoje festivalio organizavimo tvarkoje (Skelbime bei Taisyklėse) buvo reglamentuoti Komisijos sudarymo, ir jos teisių esminiai principai, priimant ir vertinant konkursui pateiktus darbus; iš dalies yra aptartas ir pretenzijų dėl komisijos sprendimų pateikimo klausimas.

37Taip pat buvo minėta, jog pagal Taisykles po darbų pridavimo termino pabaigos Komisijos nariai iš Lietuvos peržiūri visus darbus ir keliančius abejonių darbus, ar, jų nuomone, įkeltus į netinkamą kategoriją darbus perkelia į kategoriją „Geriausias savireklamos/probono darbas“ (į kitą tinkamą kategoriją). Apie perkėlimą informuojami darbų pateikėjai, kurie, norėdami užginčyti šį sprendimą, privalo pateikti reikiamus dokumentus, liudijančius priešingai (Skelbimas, Taisyklių 10 ir 18 punktai). Lietuvos apeliacinis teismas minėtoje nutartyje, priimtoje šioje byloje, nurodė, jog paskelbtose konkurso sąlygose nėra paneigta ginčų tarp darbų pateikėjų ir Komisijos dėl šių darbų atitikties techniniams reikalavimams arba pateikimo kategorijos atsiradimo galimybė. Teisėjų kolegija konstatavo, jog pagal Taisykles Komisijos abejones pašalinantys papildomi duomenys, šiai tokių pareikalavus per festivalio organizatorių (Taisyklių 19 p.), turėjo būti teikiami būtent pačiai komisijai ir per aiškiai apibrėžtą laikotarpį, tai yra - iki darbų įvertinimo balais.

38Teisėjų kolegija taip pat konstatavo, jog nors festivalio organizavimo taisyklėse nurodyta, kad pateikiami darbai turi atitikti visus techninius reikalavimus (21 punktas), o jų neatitinkantys darbai gali būti diskvalifikuoti ir po darbų pateikimo termino pabaigos, negrąžinant už diskvalifikuotą darbą sumokėtų pinigų (20 punktas), šis terminas pagal tryliktojo festivalio „ADrenalinas“ sąlygas reiškia laikotarpį po 2015 m. rugsėjo 11 d. (darbų registracijos pabaiga) iki 2015 m. rugsėjo 25 (geriausiųjų paskelbimas).

39Tarp šalių kilo ginčas ir dėl to, ar konkurso organizatoriui (atsakovui) taip pat yra suteikta teisė pagal Taisyklių 20 punktą pačiai pašalinti iš konkurso pirmiau komisijos priimtą kaip tinkamą ir balais jau įvertintą darbą. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nurodė, kad viena vertus, šioje taisyklių nuostatoje nepaminėtas tą galintis atlikti subjektas. Kita vertus, taisyklių bei skelbimo apie festivalį visų šio festivalio vykdymo procedūras reguliuojančių nuostatų sisteminė analizė neteikia pagrindo sutikti su atsakovu, kad ir jam tokia teisė yra suteikta. Tiesiogiai festivalio organizatorei yra suteikiama galimybė pakeisti darbo pateikėjo pasirinktą kategoriją (18 punktas) arba kreiptis dėl patikslinimų į darbo pateikėją ar darbo užsakovą komisijos prašymu (19 punktas), bet ne savo pačios iniciatyva. Dar daugiau, viešame skelbime apie festivalį yra aiškiai pasisakyta, kad būtent Komisijos nariai turi teisę diskvalifikuoti užregistruotą darbą, jei šis neatitinka festivalio taisyklių ir techninių reikalavimų, o apie panašią konkurso organizatorės teisę neužsimenama.

40Šiame kontekste teisėjų kolegija pritarė apeliantės pateiktam taisyklių 20 punkto aiškinimui, kad iš naujo vertinti Komisijos (kuri po renginio išformuota) jau įvertinto balais darbo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams konkurso organizatorius negali, negali jo dėl šios priežasties ir diskvalifikuoti (pašalinti iš konkurso), panaikindama komisijos skirtus balus, nes to nenumato konkurso sąlygos. Kitokią išvadą suponuojančių ar kitokią egzistavusią praktiką patvirtinančių duomenų, pavyzdžiui, ankstesniuose ar šiame konkurse buvusių analogiškų atvejų, kuomet jau po konkurso nugalėtojų paskelbimo buvo šalinami darbai dėl jų neatitikimo techniniams reikalavimams ar panaikinami komisijos skirti balai iš bendros balų skaičiuotės, į nagrinėjamą bylą nepateikta, nors taisyklių 20 punkto aiškinimo problematika buvo viena iš byloje nagrinėto ginčo sudėtinių dalių.

41Teismo vertinimu, tokios praktikos nepatvirtina ir atsakovo minimas Valdybos 2014 m. vasario 19 d. posėdžio protokolas (e.b.l. 13-16, 1 t.). Protokole nurodyta, jog nutarta, kad Komisijos darbas ir sprendimai negali būti kvestionuojami.

42Teismas sprendžia, jog atsakovas CPK leistinais įrodymais nenuginčijo ieškovo pateiktų įrodymų dėl Karklės darbo publikavimo Taisyklės nurodytu laikotarpiu (e.b.l. 94, 1 t., kt.).

43Be to, byloje esantis 2014 m. vasario 19 d. atsakovo valdybos posėdžio protokolas patvirtina, jog nagrinėjant ankstesnes pretenzijas atsakovo valdyba laikėsi kitų kriterijų. Posėdyje buvo sprendžiamas analogiškas klausimas dėl kito festivalio dalyvio darbo publikavimo trukmės atitikimo Taisyklėms. Pagal Taisyklių 4 punktą, pateikti darbai turi būti sukurti ir viešai demonstruoti 2014 m. gegužes 1 d. - 2015 m. gegužes 31 d. 2014 m. nagrinėdama pretenziją Valdyba nutarė, jog tuo metu nagrinėtas klausimas dėl TransferGo reklamos viešinimo trukmės, kuri Londono žurnale viešinta 2014 m. balandžio 7-9 dienomis, laikyta atitinkanti Taisyklių reikalavimams (publikuota ne per visą laikotarpį, o jo ribose). Tuo tarpu nagrinėdamas ieškovo pretenziją šiuo atveju atsakovas priėmė priešingus sprendimus, nors dar 2014 m. Valdyba buvo pripažinusi, kad taisyklės šioje dalyje gali būti traktuojamos dviprasmiškai, todėl darbo grupei pavesta pakoreguoti Taisykles pagal tarptautinius analogus. Kaip matyti iš bylos dokumentų, festivalio organizatorius Taisyklių nepakoregavo (apie tai viešai paskelbta nebuvo). Teismas pažymi, jog festivalio dalyviui (ieškovui) neturėtų būti taikomi dvigubi standartai (CK 1.5 straipsnis, 6.948 straipsnis).

44Teismo vertinimu atsakovo argumentai dėl leidimų reklamai publikuoti gavimo ar negavimo šiuo atveju ginčui spręsti įtakos neturi, kadangi leidimo publikuoti reklamą kūrėjas neturi.

45Teismų praktikoje dėl viešojo konkurso organizavimo ir vykdymo ne kartą buvo pasisakyta, kad būtina sąlyga yra tokio proceso ir jo procedūrų skaidrumas, o viešąjį konkursą organizuojantis subjektas privalo užtikrinti, kad tiek atliekant konkurso procedūras, tiek ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi skaidrumo, nediskriminavimo, lygiateisiškumo principų ir tuo būtų užtikrinta sąžiningos konkurencijos laisvė. Todėl, atsižvelgdamas į tai, kas buvo išdėstyta bei sutikdamas su ieškinio bei dubliko argumentais, teismas konstatuoja, kad šiuo konkrečiu atveju buvo pažeista konkurso nugalėtojo kategorijoje „Metų kūrybinė agentūra“ nustatymo procedūra (be pagrindo nebuvo priskaičiuoti pro bono balai, ieškovo darbas anuliuotas nesilaikant Taisyklių – netinkamu terminu ir neturinčio anuliavimo teisės asmens) ir atsakovo padaryti pažeidimai turėjo esminę įtaką ieškovo teisėms ir teisėtiems interesams. Tokią išvadą teismas daro dėl to, kad nesant įvardintų pažeidimų, ieškovui galėjo būti suteikta speciali teisė - geriausios metų kūrybinės agentūros titulas (Taisyklių 27 punktas).

46Dėl senaties termino:

47Pagal CK 1.131 straipsnio 1 dalį, ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu teismas pripažįsta, jog ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujinamas.

48Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad ieškinio senatį reikia taikyti ne mechaniškai, nes tai būtų nesuderinama su teismo pareiga vykdyti teisingumą, o atsižvelgiant į įvairias aplinkybes – šalių elgesį, jų aktyvumą, jų ginamos vertybės svarbą, lyginant ją su būtinybe remtis ieškinio senaties instituto normomis (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2013, 2015 m. kovo 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-112-313/2015 ir jose nurodytą kasacinio teismo praktiką). Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti ieškoma protingos dviejų viešųjų interesų – užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą ir garantuoti teisinių santykių stabilumą bei apibrėžtumą – pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2012; kt.).

49Taigi, jei kita ginčo šalis reikalauja taikyti ieškinio senatį (CK 1.126 straipsnio 2 dalis), teismas turi įsitikinti, ar šis terminas (ne)praleistas ir, jei praleistas, ar nėra pagrindo (svarbių priežasčių) jį atnaujinti.

50Civiliniame kodekse arba kituose įstatymuose neįtvirtintos svarbiomis ieškinio senaties termino praleidimo priežastimis laikytinos aplinkybės, kurias nustačius būtų pagrindas pasibaigusį ieškinio senaties terminą atnaujinti. Klausimą, ar konkrečios ieškinio senaties termino praleidimo priežastys yra svarbios ir sudaro pagrindą jį atnaujinti, teismas turi spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgdamas į ginčo esmę, šalių elgesį, ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį bei į kitas reikšmingas bylos aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-393/2012). Nagrinėjant ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimą, turi būti įvertinta, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvieną konkrečią situaciją būtina vertinti individualiai, kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai atsižvelgiant į asmens gebėjimą įvertinti susiklosčiusią teisinę situaciją, asmens amžių, išsilavinimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460-915/2015).

51Lietuvos apeliacinis teismas šioje byloje 2017 m. birželio 19 d. priimtoje nutartyje nurodė, jog reiškiant iš konkurso rezultatų atsirandančius reikalavimus, pavyzdžiui, kai reikalavimus reiškia geriausią konkurso organizatoriaus nurodytą rezultatą pateikęs subjektas, kuriam viešo konkurso organizatorius nesuteikia specialiosios teisės (CK 6.947 straipsnio 1 dalis), arba konkurso rezultatus ginčija jį pralaimėję asmenys, taikytinas CK 1.125 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas sutrumpintas ieškinio senaties terminas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-03-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166-684/2016). Tarp šalių kilo ginčas ar pareikšdamas ieškinį teisme ieškovas praleido minimo Kodekso straipsnio dalyje nustatytą vieno mėnesio senaties terminą. Atsakovas ir trečiasis asmuo reikalavo taikyti senaties terminą.

52Sprendžiant klausimą dėl ieškinio senaties taikymo šioje byloje, teismas konstatuoja, jog festivalio rezultatai buvo paskelbti 2015 m. rugsėjo 25 d. festivalio renginio metu. Teismo vertinimu, ieškovas galėjo žinoti, kokios nominacijos jam Komisijos buvo paskirtos ir koks balų skaičius pagal Taisykles turėjo būti skaičiuojamas už konkrečias nominacijas - auksines, sidabrines, bronzines strėles bei patekimą į shortlist`ą, tačiau svarbu konstatuoti, jog renginio metu nebuvo pateikti visi Komisijos balsavimo rezultatai. Byloje nustatyta, kad siekdamas apginti savo pažeistą teisę ir teisėtus interesus, ieškovas į atsakovą kreipėsi nedelsdamas, tiek žodžiu, tiek elektroniniais laiškais, tiek pateikdamas oficialią pretenziją, kuri atsakovo buvo nagrinėjama tik 2015 m. gruodžio 3 d., o galutinis atsakymas dėl pretenzijos išnagrinėjimo KOMAA Valdybos posėdyje ieškovui buvo pateiktas (ieškovo gautas) 2015 m. gruodžio 5 d. Anksčiau jau analizuota įvykių chronologija patvirtina, kad Valdybos posėdyje atsakovas iš esmės pripažino padaręs Taisyklių pažeidimą ir pretenziją patenkino (nutarė persikaičioti festivalio dalyvių balsus įtraukiant į skaičiavimą pro bono darbų taškus), tačiau, pažeisdamas Taisyklėse nustatytą tvarką, ir, nesant tam teisinio pagrindo, anuliavo festivalio metu Komisijos vertintą ieškovo darbą „Karklė plakatai“ kategorijoje „Geriausi vizualiniai sprendimai: spaudoje ir išorės reklamoje“, gavusį bronzinę strėlę. Teismo vertinimu būtent atsakovo veiksmai apsunkino ieškovo galimybes teisingai įvertinti situaciją bei suvokti atliktų pažeidimo esmę ir atitinkamai siekti pažeidimų pašalinimo. Kai pilna informacija ieškovui tapo prieinama, ieškovas nedelsdamas iniciavo neteisminį ginčo sprendimą (pagal nusistovėjusią konkurso organizatoriaus pretenzijų nagrinėjimo praktiką), o atsakovui nepagrįstai 2015 m. gruodžio 3 d. pašalinus Komisijos vertintą Karklės darbą, vėl pateikė pretenziją, kurią prašė išspręsti iki 2015 m. gruodžio 15 d., o supratęs, kad Taisyklėse nustatytų procedūrų pažeidimas nebus pašalintas, 2015 m. gruodžio 28 d. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą. Nepaisant to, kad teismas atsisakė ieškinį priimti kaip neteismingą, nurodytų aplinkybių kontekste vertintina, jog ieškovas savo procesine teise nepiktnaudžiavo, nebuvo neatidus ar nerūpestingas ir pakankamai operatyviai realizavo savo teisę į teisminę gynybą (minėta, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis civilinėje byloje Nr.e2-52968-871/2015 įsiteisėjo 2016 m. sausio 7 d.), 2016 m. sausio 5 d. ieškovas kreipėsi ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą ir ieškinio pagrindu pradėta ši byla. Teismas konstatuoja, jog remiantis CK 1.125 straipsnio 3 dalimi, ieškinio padavimo teismui terminas (senaties eiga) pradedamas skaičiuoti nuo asmens sužinojimo apie skundžiamo sprendimo priėmimą (apie konkursinių balų nepriskaičiavimo priežastį) – nuo 2015 m. gruodžio 5 dienos, todėl sprendžia, kad terminas nebuvo praleistas. Tačiau teismas pažymi, jog net laikantis kitos nuomonės ir pripažįstant atsakovo ir trečiojo argumentus, jog terminas buvo praleistas, atsižvelgiant į netinkamą atsakovo elgesį, yra pakankamas pagrindas šį terminą atnaujinti.

53Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog ieškovo ieškinys pagrįstas, todėl tenkintinas, pripažįstant festivalio konkurso nugalėtojo kategorijoje „Metų kūrybinė agentūra“ rezultatus neteisėtais bei įpareigojant atsakovą šioje kategorijoje iš naujo suskaičiuoti rezultatus ir juos paskelbti. Kadangi pagal festivalio Taisykles (Skelbimą) laimėtojas turėjo būti paskelbtas festivalio metu ir tokia pareiga šiuo atveju negali būti įvykdyta, rezultatus atsakovas turėtų paskelbti ta pačia tvarka, kaip kad buvo skelbiama apie festivalį bei apie pretenzijų nagrinėjimą - interneto svetainėje www.adrenalinas.org.

54Dėl baudos paskyrimo

55Atsakovo atstovas prašė paskirti ieškovo atstovui baudą CPK 246 straipsnio 3 dalies pagrindu (e.b.l. 95, 2 t.). Prašymas nepagrįstas, kadangi į bylą pateikta neatvykimo į teismo posėdį priežastį pateisinanti gydytojo pažymą (e.b.l. 104, 2 t.), todėl prašymas skirti baudą netenkintinas.

56Dėl bylinėjimosi išlaidų

57Ieškovo ieškinį patenkinus, iš atsakovo jam priteistinas ieškovo byloje apmokėtas 72,00 Eur dydžio žyminis mokestis (e.b.l. 10, 199, 1 t.). Duomenų apie atstovavimo išlaidas ieškovas į bylą nepateikė. Ieškinį atmetus atsakovo ir trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 straipsnis).

58Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 264, 265-270 straipsniais,

Nutarė

59ieškinį tenkinti visiškai.

60Pripažinti 2015 m. rugsėjo 25 d. Festivalio „ADrenalinas“ festivalio konkurso nugalėtojo kategorijoje „Metų kūrybinė agentūra“ rezultatus neteisėtais.

61Įpareigoti atsakovą Lietuvos komunikacijos agentūrų asociaciją iš naujo suskaičiuoti 2015 m. rugsėjo 25 d. Festivalio ADrenalinas“ festivalio rezultatus kategorijoje „Metų kūrybinė agentūra“ ir juos paskelbti interneto svetainėje www.adrenalinas.org.

62Priteisti iš atsakovo Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacijos (j.a.k. 126082297) ieškovo UAB „Not Perfect“ (j.a.k. 300529266) naudai 72,00 Eur (septyniasdešimt du eurai 00 ct) žyminį mokestį.

63Atsakovo prašymą dėl baudos paskyrimo ieškovo atstovui atmesti.

64Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per sprendimą priėmusį Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė... 2. Ieškovas UAB „Not Perfect“ 2016 m. sausio 5 d. kreipėsi į teismą... 3. 2016 m. birželio 7 teisme gautas patikslintas ieškovo ieškinys (e.b.l.... 4. Ieškovas nurodė, kad 2015 m. rugsėjo 25 d. įvyko 13-asis, Lietuvos... 5. 2015 m. gruodžio 5 d. ieškovas gavo oficialų atsakovo atsakymą į... 6. 2015 m. gruodžio 4 d. atsakyme atsakovas nurodo, kad nesutinka tenkinti... 7. Taisyklės aiškiai numato, kad visus darbus vertina ir balus už juos skiria... 8. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacija... 9. Trečiasis asmuo UAB „Adell reklama“ raštu prašė ieškovo reikalavimus... 10. Ieškovas pateikė rašytinius paaiškinimus dėl senaties taikymo (e.b.l.... 11. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. spalio 6 d. sprendimu ieškovo ieškinį... 12. 2018 m. sausio 17 d. ieškovas pateikė prašymą dėl ieškinio dalyko... 13. Atsakovas Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacija 2018-02-02 pateikė... 14. 2018 m. vasario 26 d. pareiškimu (teisme užregistruotas 2018 m. vasario 27... 15. Teismo posėdyje ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti procesiniuose... 16. Teismo posėdyje atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti jo procesiniuose... 17. Teismo posėdyje trečiojo asmens atstovė prašė ieškinį atmesti... 18. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 19. Byloje nustatyta, kad atsakovas Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacija... 20. Pranešimo apie festivalį dalyje „Vertinimo eiga“ buvo nurodyta, kad... 21. Po darbų pridavimo termino pabaigos komisijos nariai iš Lietuvos peržiūrės... 22. Konkursas vyksta dviem turais. Pirmame ture rugsėjo 22 d. iš visų darbų bus... 23. Komisiją sudaro 10 komisijos narių: 5 nariai iš užsienio ir 5 nariai iš... 24. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad ginčo festivalis „Adrenalinas“ yra... 25. Ieškovas savo procesiniuose dokumentuose – ieškinyje, patikslintame... 26. Lietuvos apeliacinis teismas šioje byloje 2017 m. birželio 19 d. priimtoje... 27. CK 6.947 straipsnio 1 dalyje viešas konkursas apibrėžiamas kaip viešas... 28. Byloje nustatyta ir ginčų dėl to nekilo, kad atsakovas KOMAA organizavo... 29. Ieškovas ieškinį grindė faktine aplinkybe, jog dėl atsakovo neteisingai... 30. Ieškovas pagrįstai nurodė, kad vadovaujantis Taisyklių 23 – 27 punktais,... 31. Dėl ieškovo nuomone 2015 m. rugsėjo 25 d. įvykusio festivalio rezultatų... 32. 2015 m. spalio 27 d. atsakovas tinklapyje paskelbė pranešimą, jog šią... 33. Į bylą pateiktas 2015 m. gruodžio 3 d. KOMAA valdybos susirinkimo protokolas... 34. 2015 m. gruodžio 4 d. raštu pateikė ieškovui atsakymą apie pretenzijų... 35. Kaip matyti iš šalių pateiktų rašytinių dokumentų ir atsakovo į bylą... 36. Minėta, kad atsakovo (festivalio organizatoriaus) nustatytoje ir paskelbtoje... 37. Taip pat buvo minėta, jog pagal Taisykles po darbų pridavimo termino pabaigos... 38. Teisėjų kolegija taip pat konstatavo, jog nors festivalio organizavimo... 39. Tarp šalių kilo ginčas ir dėl to, ar konkurso organizatoriui (atsakovui)... 40. Šiame kontekste teisėjų kolegija pritarė apeliantės pateiktam taisyklių... 41. Teismo vertinimu, tokios praktikos nepatvirtina ir atsakovo minimas Valdybos... 42. Teismas sprendžia, jog atsakovas CPK leistinais įrodymais nenuginčijo... 43. Be to, byloje esantis 2014 m. vasario 19 d. atsakovo valdybos posėdžio... 44. Teismo vertinimu atsakovo argumentai dėl leidimų reklamai publikuoti gavimo... 45. Teismų praktikoje dėl viešojo konkurso organizavimo ir vykdymo ne kartą... 46. Dėl senaties termino:... 47. Pagal CK 1.131 straipsnio 1 dalį, ieškinio senaties termino pabaiga iki... 48. Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad ieškinio senatį reikia taikyti... 49. Taigi, jei kita ginčo šalis reikalauja taikyti ieškinio senatį (CK 1.126... 50. Civiliniame kodekse arba kituose įstatymuose neįtvirtintos svarbiomis... 51. Lietuvos apeliacinis teismas šioje byloje 2017 m. birželio 19 d. priimtoje... 52. Sprendžiant klausimą dėl ieškinio senaties taikymo šioje byloje, teismas... 53. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog ieškovo... 54. Dėl baudos paskyrimo... 55. Atsakovo atstovas prašė paskirti ieškovo atstovui baudą CPK 246 straipsnio... 56. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 57. Ieškovo ieškinį patenkinus, iš atsakovo jam priteistinas ieškovo byloje... 58. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 59. ieškinį tenkinti visiškai.... 60. Pripažinti 2015 m. rugsėjo 25 d. Festivalio „ADrenalinas“ festivalio... 61. Įpareigoti atsakovą Lietuvos komunikacijos agentūrų asociaciją iš naujo... 62. Priteisti iš atsakovo Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacijos (j.a.k.... 63. Atsakovo prašymą dėl baudos paskyrimo ieškovo atstovui atmesti.... 64. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus...