Byla 2-1148-330/2015
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 7 d. nutarties, priimtos uždarosios akcinės bendrovės ,,Šventinė nuotaika“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-1449-603-2015)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens R. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 7 d. nutarties, priimtos uždarosios akcinės bendrovės ,,Šventinė nuotaika“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-1449-603-2015).

2Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 9 d. nutartimi iškėlė UAB „Šventinė nuotaika“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,Būrai“.

5BUAB ,,Šventinė nuotaika“ administratorius kreipėsi į teismą, prašydamas priimti sprendimą dėl BUAB ,,Šventinė nuotaika“ pabaigos. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 28 d. nutartimi atmetė BUAB „Šventinė nuotaika“ administratoriaus prašymą pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia bei įpareigoti administratorių UAB „Būrai“ per du mėnesius nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pateikti teismui dokumentus reikalingus priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 28 d. nutartimi nustatė, kad įmonės valdymo organai yra perdavę ne visus įmonės dokumentus, dėl ko tikslinga išsiaiškinti, ar įmonės apskaitos dokumentai nebuvo paslėpti, sunaikinti, sugadinti arba netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita arba įstatymų nustatytą laiką neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai, taip pat nustatė, kad tikėtinai buvo sudaryti sandoriai, priešingi įmonės veiklos tikslams ir/arba galėję turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, taip pat nepateiktas likvidavimo balansas bei nustatytos kitos aplinkybės, dėl kurių teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 20 str. 1 d. sprendė, jog yra pagrindas spręsti klausimą dėl BUAB „Šventinė nuotaika“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 7 d. nutartimi pripažino BUAB „Šventinė nuotaika“ bankrotą tyčiniu. Teismas, remdamasis byloje esančiais duomenimis – 2014-08-29 FNTT prie LR VRM Vilniaus apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus specialisto išvada dėl BUAB „Šventinė nuotaika“ ūkinės finansinės veiklos Nr. 5-1/103, nustatė, kad nuo 2005-01-01 iki 2008-12-31 pagal vienuolika BUAB „Šventinė nuotaika“ bankinių kortelių, iš bendrovės sąskaitos AB banke „Hansabankas“ grynais pinigais buvo išimti 3 810 551,87 Lt, iš jų – 3 147 311,87 Lt buvo užpajamuoti kasoje. Pagal įrašus BUAB „Šventinė nuotaika“ kasos knygoje laikotarpiu nuo 2005-01-01 iki 2008-12-31 iš bendrovės kasos ūkio išlaidoms išduota 3 920 863,89 Lt, tačiau pateikti ne visi kasos išlaidas patvirtinantys dokumentai – nepateikti 68 kasos išlaidų orderiai, todėl negalima nustatyti, kiek ūkio išlaidoms atskaitingi asmenys gavo pinigų iš kasos. BUAB ,,Šventinė nuotaika“ nevykdė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintų ,,Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“ 19 punkto bei Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX - 574 12 straipsnio 4 punkto ir to paties įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 punktų reikalavimų – nustatyta, kad bendrovės kasos knygos išlaidose apskaityti ir kasos išlaidų orderiuose įrašyti kaip atsiskaitymui su tiekėjais ar kitoms ūkio išlaidoms išduoti 312 543,55 Lt (R. R. – 91 366,55 Lt, V. K. – 212 820,30 Lt, D. S. – 8000,00 Lt ir A. D. – 356,70 Lt) nepatvirtinti pinigų gavėjų parašais (arba iš viso be jokių parašų), todėl laikytina, kad ši suma bendrovės kasos išlaidose neapskaityta. Be to, aštuoni pinigų gavėjų pasirašyti bendrovės kasos išlaidų orderiai, kuriuose įrašyta gauta (išduota atsiskaitymui su tiekėjais, ūkio išlaidoms) pinigų suma – 38 905,40 Lt, bendrovės kasos išlaidose neapskaityta, o pagal kasos išlaidų orderį 06/44 2006-04-04 D. S. išduota 6 000 Lt suma, nors kasos išlaidose įrašyta 9 000 Lt suma. Teismas nurodė, kad BUAB „Šventinė nuotaika“ buhalterinė apskaita nebuvo organizuota taip, kad į apskaitą būtų įtrauktos visos ūkinės operacijos, susijusios su turto, įsipareigojimų pasikeitimu, tokiu būdu pažeidžiant Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX – 574 6 straipsnio 2 punkto reikalavimus. Nepateikti bendrovės atskaitingų asmenų avansinės apyskaitos ir įrašus jose patvirtinantys dokumentai, suvestiniai avansinių apyskaitų apskaitos registrai, kuriuose būtų apskaityti duomenys apie atskaitingų asmenų disponavimą ūkio išlaidoms skirtais pinigais, tuo pažeidžiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr.179 patvirtintų „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“ 9 punkto bei Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX - 574 4 straipsnio 1 ir 4 punktų reikalavimus. Įvertinęs nurodytus duomenis, teismas padarė išvadą, kad bendrovėje buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai, nebuvo paisoma buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų; duomenų apie nustatyto trūkstamo turto – lėšų buvimą, panaudojimą nei bankroto byloje, nei nagrinėjant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo buvę bendrovės vadovai, akcininkai nepateikė. Atsižvelgdamas į įmonės vadovo ir įmonės teisinių santykių norminį reguliavimą, įvertinęs buvusio BUAB ,,Šventinė nuotaika“ vadovo elgesį, teismas nusprendė, kad toks vadovo elgesys negali būti pripažįstamas sąžiningu ir protingu, lojaliu bendrovei; įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu. Pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodoma, kad teismo posėdžio metu bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo patvirtino, jog iš teismui pateiktos auditoriaus ataskaitos matyti, esą grynųjų pinigų išmokėjimai yra pagrįsti buhalterinės apskaitos dokumentais, teigė, kad tyrėjui buvo pateikti netinkami žiniaraščiai, todėl specialisto išvada nesanti pagrįsta toje dalyje, kurioje teigiama, jog dėl dokumentų trūkumo negalima nustatyti įmonės turto. Teismas pažymėjo, kad 2014-08-29 FNTT prie LR VRM Vilniaus apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus specialisto išvadoje dėl BUAB „Šventinė nuotaika“ ūkinės finansinės veiklos Nr. 5-1/103 pažymėta, kad tyrimui pateikti ne visi reikalingi BUAB „Šventinė nuotaika“ dokumentai ir duomenys, tame tarpe atskaitingų asmenų avansinės apyskaitos ir įrašus juose patvirtinantys dokumentai, suvestiniai avansinių apyskaitų apskaitos registrai, kuriuose būtų apskaityti duomenys apie atskaitingų asmenų disponavimą ūkio išlaidoms skirtais pinigais, ilgalaikio turto apskaitos registrai, įrašus juose patvirtinantys dokumentai, nepateikta Didžioji knyga ar kitaip bendrovės įvardinti apskaitos registrai pagal buhalterines sąskaitas, kuriuose atsispindėtų detalizuoti duomenys pagal ūkio subjektus, fizinius asmenis, nors dėl jų (duomenų ir dokumentų) buvo kreiptasi. Toje pačioje specialisto išvadoje atsakant į klausimą apie įmonės nemokumą, jį lėmusias priežastis bei bendrovės turtą, kuris galėjo būti pateiktas skoloms grąžinti, nurodyta, kad tyrimui nepateikti bendrovės ilgalaikio turto apskaitos registrai (apyvartos žiniaraščiai (mėnesiais)), kuriuose būtų įvardytas ilgalaikis turtas ir įrašus apskaitos registruose patvirtinantys dokumentai, todėl nėra galimybės nustatyti, kokį bendrovė turėjo turtą ir ar jis galėjo būti pateiktas skoloms grąžinti. Išnagrinėjęs naujai pateiktus duomenis, teismas nusprendė esant pagrindui vadovautis didesnę įrodomąją vertę turinčia 2014-08-29 FNTT prie LR VRM Vilniaus apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus specialisto išvada dėl BUAB „Šventinė nuotaika“ ūkinės finansinės veiklos Nr. 5-1/103, kadangi ši išvada nėra paneigta ar nuginčyta. Teismas, remdamasis kasacinio teismo išaiškinimu, kad tam, jog būtų galima pripažinti bankrotą tyčiniu, nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą, tačiau turi būti vertinama aplinkybių visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1045/2003; 2004 m. rugsėjo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2004), konstatavo, kad byloje nustatytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, jog yra pagrindas BUAB ,,Šventinė nuotaika“ bankrotą pripažinti tyčiniu.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Apeliantas (suinteresuotas asmuo) R. R. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 7 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – nepripažinti BUAB ,,Šventinė nuotaika“ bankroto tyčiniu. Taip pat prašė bylą pagal atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundą grindžia šiais motyvais:

111. Teismo argumentai dėl neva nustatyto piniginių lėšų trūkumo prieštarauja bylos įrodymams. Vilniaus apygardos prokuratūros 2015 m. sausio 29 d. nutarimas, kuriuo buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas nenustačius, kad R. R. pasisavino BUAB ,,Šventinė nuotaika“ turtą, neabejotinai patvirtina, jog joks bendrovės turtas nebuvo pasisavintas ar iššvaistytas. Faktą, kad jokios piniginės lėšos ir kitas turtas nebuvo iššvaistytas ar pasisavintas, patvirtina teismui pateikta nepriklausomo auditoriaus UAB ,,ECOVIS Proventus“ parengta auditoriaus faktinių pastebėjimų ataskaita, kurioje konstatuota, kad visos BUAB ,,Šventinė nuotaika“ išlaidos yra pagrįstos pirminiais buhalterinės apskaitos dokumentais, jokių piniginių lėšų trūkumo nenustatyta. Taigi, nepaisant to, kad dalis kasos išlaidų orderių nebuvo išsaugota arba dalis jų nepasirašyta, tai neturėjo jokios įtakos BUAB ,,Šventinė nuotaika“ veiklos rezultatams.

122. Visos BUAB ,,Šventinė nuotaika“ ūkinės finansinės operacijos buvo realios bei apskaitytos buhalterinės apskaitos žiniaraščiuose. Nepaisant to, kad ne visi kasos išlaidų orderiai buvo išsaugoti ar ne visi jų pasirašyti, tai nepaneigia į buhalterinės apskaitos žiniaraščius įtrauktų ūkinių komercinių operacijų realumo. Faktą, ar ūkinės finansinės operacijos buvo realios, galima patikrinti ir nustatyti patikrinus kitus buhalterinės apskaitos žiniaraščius. Ikiteisminio tyrimo byloje taip pat nėra duomenų, ar nurodyti kasos išlaidų orderiai apskritai nebuvo išrašyti, ar jie buvo neišsaugoti. Teismo minimame 2006-04-04 kasos išlaidų orderyje Nr. 06/44, kurio pagrindu D. S. neva buvo išduota 6 000 Lt suma, buvo padaryta spausdinimo klaida, o būtent vietoje 9000 Lt, per klaidą įrašyta 6000 Lt suma. Kasos išlaidų žiniaraščiuose buvo nurodyti teisingi duomenys apie D. S. išduotą pinigų sumą, ką patvirtina tiek teismui pateikta nepriklausomo auditoriaus faktinių pastebėjimų ataskaita, tiek nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl BUAB ,,Šventinė nuotaika“ turto pasisavinimo.

133. Ikiteisminis tyrimas dėl BUAB ,,Šventinė nuotaika“ apgaulingo apskaitos tvarkymo dar nėra baigtas, todėl teismas nepagrįstai padarė vienareikšmišką išvadą dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo, tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintą nekaltumo prezumpciją.

144. Suinteresuotas asmuo R. R., pateikdamas ikiteisminį tyrimą atliekančiai institucijai prašymą prijungti papildomus įrodymus prie ikiteisminio tyrimo medžiagos bei prašydamas paskirti pakartotinę užduotį specialistui, įgyvendino vienintelę BPK numatytą galimybę išreikšti savo nesutikimą parengtai 2014-08-29 FNTT prie LR VRM Vilniaus apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus specialisto išvadai. Teismas šių aplinkybių nevertino, o deklaratyviai konstatavo, kad minėta specialisto išvada nebuvo ginčijama.

155. Teismas nepagrįstai suabsoliutino 2014-08-29 FNTT prie LR VRM Vilniaus apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus specialisto išvadą, kaip rašytinį įrodymą, tuo pažeisdamas įrodinėjimo taisykles. Specialistui pavedant atlikti BUAB ,,Šventinė nuotaika“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą, buvo pateikti ne visi reikalingi dokumentai, dėl ko minėtoje specialisto išvadoje yra konstatuota, kad neįmanoma atsakyti į dalį pateiktų klausimų. Specialisto nurodomi trūkstami dokumentai buvo pateikti ikiteisminį tyrimą atliekančiai institucijai su suinteresuoto asmens 2015-03-04 prašymu prijungti papildomus įrodymus. Šios aplinkybės patvirtina, kad minėta specialisto išvada yra neišsami.

166. Visi pirmosios instancijos teismo 2015 m. sausio 28 d. nutartyje nurodyti argumentai, dėl kurių byloje buvo pradėta bankroto pripažinimo tyčiniu procedūra, buvo paneigti rašytiniais įrodymais. Nepaisant to, teismas priėmė nutartį pripažinti BUAB ,,Šventinė nuotaika“ bankrotą tyčiniu, remdamasis jau visiškai kitais argumentais, kurie nebuvo nagrinėti teisme bei dėl kurių suinteresuoti asmenys atitinkamai negalėjo pasisakyti bei pateikti savo argumentų. Dėl to buvo paneigtas CPK 12 straipsnyje įtvirtintas rungimosi principas.

177. Nagrinėjamu atveju nėra jokių faktinių aplinkybių, kurios patvirtintų, kad įmonė prie bankroto buvo privesta tyčia. UAB ,,Šventinė nuotaika“ bankrotą nulėmė normali verslo rizika, o ne tyčiniai neteisėti valdymo organų veiksmai.

18Atsakovo BUAB ,,Šventinė nuotaika“ bankroto administratorius UAB ,,Būrai“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 7 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – nepripažinti BUAB ,,Šventinė nuotaika“ bankroto tyčiniu. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo šiuos argumentus:

191. Visos pirmosios instancijos teismo 2015 m. sausio 28 d. nutartyje nurodytos aplinkybės, galinčios turėti įtakos BUAB ,,Šventinė nuotaika“ tyčinio bankroto nustatymui, buvo paneigtos byloje esančiais rašytiniais įrodymais. Nagrinėjant bylą nebuvo nustatyta nė vieno UAB ,,Šventinė nuotaika“ sudaryto sandorio, kuris būtų priešingas įmonės veiklos tikslams, įmonei nuostolingas ar turėjęs lemiamos įtakos tam, kad įmonė negalėjo atsiskaityti su kreditoriais.

202. Teismas tyčinį bankrotą nustatė padaręs išvadą, kad įmonės valdymo organai yra perdavę ne visus įmonės dokumentus, todėl buhalterinė apskaita įmonėje buvo tvarkoma apgaulingai, nebuvo paisoma buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų. Tokia teismo išvada yra nepagrįsta, nes iki šiol nė viena institucija nėra konstatavusi, jog UAB ,,Šventinė nuotaika“ buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai. Be to, šiuo metu vyksta ir nėra užbaigtas ikiteisminis tyrimas dėl bendrovės dokumentų neišsaugojimo ir galimo apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo. Šiuo klausimu jokia išvada nėra padaryta. Ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatyta jokio įmonės turto ar piniginių lėšų trūkumo, nebuvo iššvaistytas ar pasisavintas joks įmonės turtas, nenustatyta kitokių tyčinio bankroto požymių. Visi įmonės dokumentai buvo perduoti bankroto administratoriui UAB ,,Būrai“, todėl administratorius galėjo įvertinti UAB ,,Šventinė nuotaika“ veiklą, nustatyti turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžius ir struktūrą, galėjo patikrinti įmonės sandorius bei pateikti atitinkamas išvadas. Teismo nurodyta aplinkybė, kad trūksta 68 kasos išlaidų orderių, nėra pagrindas išvadai, kad UAB ,,Šventinė nuotaika“ apskaita buvo tvarkoma apgaulingai, kadangi bendrovės piniginių išlaidų panaudojimas pagrįstas kitais pirminiais buhalterinės apskaitos dokumentais.

21Apeliantas R. R. 2015-08-18 Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė prašymą, vadovaujantis CPK 164 straipsnio 4 punktu sustabdyti civilinę bylą iki tol, kol bus atliktas papildomas/pakartotinis UAB ,,Šventinė nuotaika“ ūkinės finansinės veiklos tyrimas ikiteisminiame tyrime baudžiamojoje byloje Nr. 10-9-00929-13. Nurodė, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis buvo grindžiama ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. 10-9-00929-13 metu atlikto UAB ,,Šventinė nuotaika“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo duomenimis, t. y. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apygardos valdybos ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2014-08-29 specialisto išvada Nr. 5-1/103 dėl BUAB ,,Šventinė nuotaika“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo. Apeliantas pažymėjo, kad 2015-04-04 jis pateikė Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriui prašymą prijungti papildomus dokumentus prie ikiteisminio tyrimo medžiagos bei prašymą paskirti papildomą užduotį specialistui, o būtent – atlikti pakartotinį BUAB ,,Šventinė nuotaika“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą. Apelianto pateiktų ikiteisminio tyrimo institucijai duomenų pagrindu tikėtinai bus pakeista 2014-08-29 specialisto išvada, kuria remiantis pirmosios instancijos teismas pripažino UAB ,,Šventinė nuotaika“ bankrotą tyčiniu, gali iš esmės pasikeisti 2014-08-29 specialisto išvados turinys. Apelianto turimais duomenimis, ikiteisminiame tyrime baudžiamojoje byloje Nr. 10-9-00929-13 jau yra paskirta užduotis atlikti papildomą/pakartotinį UAB ,,Šventinė nuotaika“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą. Baudžiamojoje byloje Nr. 10-9-00929-13 atliekamo ikiteisminio tyrimo metu yra tiriamos aplinkybės dėl UAB ,,Šventinė nuotaika“ apgaulingo apskaitos tvarkymo, kurios turi prejudicinę reikšmę civilinėje byloje teismui sprendžiant klausimą dėl UAB ,,Šventinė nuotaika“ tyčinio bankroto, o tyčinio bankroto nustatymas turi tiesioginę įtaką bankroto byloje atliekamiems veiksmams.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria BUAB ,,Šventinė nuotaika“ bankrotas pripažintas tyčiniu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį apeliacinio proceso dalyką apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

24Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

25CPK 336 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai tokį skundą nagrinėjantis apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog būtinas žodinis nagrinėjimas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Tokios nuostatos taikytinos ir teikiant atitinkamą prašymą dėl bylos pagal atskirąjį skundą nagrinėjimo būdo. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad CPK 321 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, kad įstatymu nustatyta teismo diskrecijos teisė tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Dėl to ir šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti, nurodydamos išimtines aplinkybes (pvz., būtina apklausti specialistą, ekspertą, liudytojus ir pan.), dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Deraimas“ v. VšĮ Marijampolės ligoninė, byla Nr. 3K-3-471/2012).

26Nagrinėjamu atveju apeliantas, prašydamas bylą pagal jo atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tokio prašymo visiškai nemotyvuoja. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo pripažinti, kad šiuo atveju būtinas žodinis atskirojo skundo nagrinėjimas, todėl apelianto prašymas dėl žodinio proceso atmetamas.

27Dėl įmonės tyčinio bankroto

28Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 2 straipsnio 12 dalyje (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2013-10-01) buvo įtvirtinta, kad tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto tyčia. Iki 2013-10-01 galiojusioje ĮBĮ redakcijoje nebuvo nurodytos aplinkybės, kurioms esant, galima būtų daryti išvadą, kad įmonė privesta prie bankroto tyčia. 2013-04-18 įstatymu Nr. XII-237 pakeitus Įmonių bankroto įstatymą, nuo 2013-10-01 įsigaliojo ĮBĮ pakeitimai, susiję ir su tyčinio bankroto samprata. ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje nurodyta, kad tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus. Šio įstatymo 20 straipsnyje įstatymų leidėjas apibrėžė bankroto kilimo požymius, kurių esant bent vienam, teismas gali pripažinti bankrotą tyčiniu (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 22 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2013, išaiškinta, kad, vertinant teisinio reglamentavimo raidą, įstatymų leidėjas ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalyje įtvirtino tokius bankroto kilimo požymius, kurių bent vieną nustačius, yra pagrindas bankrotą pripažinti tyčiniu, kokiais iš esmės ir buvo remiamasi teismų praktikoje. Įstatymų leidėjas tyčinio bankroto sąvoką ir jo požymius detalizavo pagal teismų praktikoje suformuotus kriterijus.

29Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad tam, jog būtų galima pripažinti bankrotą tyčiniu, nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą, tačiau turi būti vertinama aplinkybių visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-11-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1045/2003; 2004-09-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2004). Tais atvejais, kai nustatomas tyčinis blogas įmonės valdymas, kuris gali atsiskleisti sąmoningai vykdoma neteisinga investicijų politika, ydinga įmonės veikla ir plėtra, blogu vadovavimu įmonės komercinei, ūkinei ir finansinei veiklai, netinkamu darbo, technologinių procesų organizavimu, žinomai nenaudingų įmonei sandorių sudarymu, neatlikimas tų ekonominių veiksmų ir finansinių operacijų, kurias būtina atlikti konkrečioje situacijoje, yra pagrindas įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu. Taigi bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, jeigu nustato požymius, kurie rodo, kad bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2777/2013). Kiekvienu konkrečiu atveju, spręsdamas dėl įmonės tyčinio bankroto, teismas turi įvertinti faktines aplinkybes, susijusias su įmonės veikla, įmonės valdymo organų sprendimais, turinčiais tyčinio bankroto požymių.

30Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Įmonės vadovo specifinis statusas ir įgaliojimai įmonės veikloje sąlygoja atitinkamus reikalavimus jo kompetencijai, kvalifikacijai ir pareigų vykdymui. Vadovas ne tik turi atsakingai vykdyti savo pareigas įmonei (CK 2.87 straipsnio 1–6 dalys), bet ir užtikrinti bona fide bei maksimalaus rūpestingumo standartų laikymąsi santykiuose su įmonės kreditoriais. Tai ne kartą konstatuota ir kasacinio teismo praktikoje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012). Viena iš svarbių įmonės valdymo organų pareigų yra tinkamas įmonės buhalterinės apskaitos organizavimas (Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau – ir BAĮ) 21straipsnio 1 dalis). Pagal įstatyme įtvirtintus reikalavimus vedama apskaita yra pagrindinis šaltinis, remiantis kuriuo galima nustatyti įmonės ūkinės ir finansinės būklės rezultatus, turto sudėtį ir identifikuoti su juo susijusias operacijas. Pažymėtina, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Netinkamai ir (ar) apgaulingai tvarkoma įmonės buhalterinė apskaita įprastai kliudo nustatyti įmonės komercinės, ūkinės, finansinės būklės rezultatus ar įvertinti turtą. Tai taip pat gali būti kliūtimi identifikuoti tikrąsias įmonės bankroto priežastis. Dėl to kaip vienas tyčinį bankrotą kvalifikuojančių požymių įstatyme išskirtas apgaulingas ir (ar) netinkamas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Pagal šią įstatymo nuostatą teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir (arba) netinkamai (paslėpti, sunaikinti, sugadinti įmonės apskaitos dokumentai arba netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita arba įstatymų nustatytą laiką neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai) ir dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir (arba) mokesčių administratoriaus patikrinimo akte nustatytas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) arba kitų mokesčių mokėjimo vengimas. Taigi savarankiškas tyčinį bankrotą kvalifikuojantis požymis – apgaulingas ir (ar) netinkamas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas, kai apskaitos dokumentai yra paslepiami, sunaikinami, sugadinami arba apskaita netvarkoma ar tvarkoma aplaidžiai arba neišsaugomi apskaitos dokumentai.

31Netinkamai ir (ar) apgaulingai tvarkoma įmonės buhalterinė apskaita kliudo nustatyti įmonės komercinės, ūkinės, finansinės būklės rezultatus ar įvertinti turtą. Tai taip pat gali būti kliūtimi identifikuoti tikrąsias įmonės bankroto priežastis. Nagrinėjamu atveju netinkamo, aplaidaus UAB ,,Šventinė nuotaika“ buhalterinės apskaitos tvarkymo faktą patvirtina 2014 m. rugpjūčio 29 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus specialisto išvados, padarytos ištyrus BUAB „Šventinė nuotaika“ ūkinę finansinę veiklą (t. 4, b. l. 122-131). Specialisto nustatyta, kad pagal UAB ,,Šventinė nuotaika“ banko sąskaitos išrašus, per laikotarpį nuo 2005-01-01 iki 2008-12-31 pagal vienuolika bendrovės bankinių kortelių (iš jų po dvi bendrovės bankines korteles turėjo bendrovės direktorius R. R. ir komercijos direktorius V. K., vieną bendrovės bankinę kortelę turėjo bendrovės buhalterė D. S., o apie kitų bendrovės bankinių kortelių turėtojus duomenys nepateikti) iš bendrovės sąskaitos AB banke „Hansabankas“ grynais pinigais buvo išimti 3 810 551,87 Lt, iš jų tik 3 147 311,87 Lt buvo įnešti į įmonės kasą (užpajamuoti kasoje). Taip pat nustatyta, kad pagal įrašus UAB „Šventinė nuotaika“ kasos knygoje, laikotarpiu nuo 2005-01-01 iki 2008-12-31 iš bendrovės kasos ūkio išlaidoms buvo išduota 3 920 863,89 Lt (R. R. – 582 776,31 Lt, V. K. – 1 615 057,97 Lt, D. S. – 1 598 418,38 Lt, kitiems asmenims – 124 611,23 Lt), tačiau pateikti ne visi kasos išlaidas patvirtinantys dokumentai – nepateikti 68 kasos išlaidų orderiai, todėl negalima nustatyti, kiek faktiškai ūkio išlaidoms atskaitingi asmenys gavo pinigų iš kasos. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintų ,,Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“ 19 punktą, jeigu kasos išlaidų orderyje arba mokėjimo žiniaraštyje nėra pinigų gavėjo parašo, laikoma, kad pinigai pagal orderį neišmokėti. Tyrimo metu nustatyta, kad bendrovės kasos knygos išlaidose apskaityti ir kasos išlaidų orderiuose įrašyti kaip atsiskaitymui su tiekėjais ar kitoms ūkio išlaidoms išduoti 312 543,55 Lt (R. R. – 91 366,55 Lt, V. K. – 212 820,30 Lt, D. S. – 8000,00 Lt ir A. D. – 356,70 Lt) nepatvirtinti pinigų gavėjų parašais (arba iš viso be jokių parašų). BAĮ 12 straipsnio 4 dalyje bei 16 straipsnio 1 ir 3 dalyse įtvirtinta, kad pagal apskaitos dokumentus apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti. Tačiau UAB ,,Šventinė nuotaika“ šių reikalavimų nevykdė. Specialisto išvadoje nustatyta, kad aštuoni pinigų gavėjų pasirašyti bendrovės kasos išlaidų orderiai, kuriuose įrašyta gauta (išduota atsiskaitymui su tiekėjais, ūkio išlaidoms) pinigų suma 38 905,40 Lt, bendrovės kasos išlaidose neapskaityta, o iš kasos išduoti 6 000 Lt kasos išlaidose buvo padidinti 3 000 Lt suma. Tuo buvo pažeista ir BAĮ 6 straipsnio 2 dalis, numatanti, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu. BAĮ 4 straipsnyje nurodyta, kad ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, jog apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams. Specialisto išvadoje pažymėta, kad UAB ,,Šventinė nuotaika“ atskaitingų asmenų avansinės apyskaitos ir įrašus jose patvirtinantys dokumentai, suvestiniai avansinių apyskaitų apskaitos registrai, kuriuose būtų apskaityti duomenys apie atskaitingų asmenų disponavimą ūkio išlaidoms skirtais pinigais, nebuvo pateikti. Be to, nustatyta, kad ne visi laikotarpiu nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. UAB „Šventinė nuotaika“ kasos knygose įrašyti duomenys apie piniginių lėšų judėjimą kasoje sutampa su įrašais Didžiojoje knygoje, kasos knygoje mėnesio pabaigos pinigų likučiai perkeliami mėnesio pradžiai taip pat ne visada sutampa. Taip pat specialistui nebuvo pateikti turėto bendrovės ilgalaikio turto apskaitos registrai, kuriuose būtų įvardintas ilgalaikis turtas ir įrašus patvirtinantys dokumentai, dėl to specialisto išvadoje nurodyta, kad nėra galimybės nustatyti, kokį bendrovė turėjo turtą ir ar jis galėjo būti pateiktas skoloms grąžinti.

32Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, įvertinęs nurodytus duomenis pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą išvadai, kad UAB ,,Šventinė nuotaika“ buhalterinė apskaita buvo tvarkoma netinkamai ir aplaidžiai, nebuvo paisoma elementarių buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Atliekamas ikiteisminis tyrimas, kurio išdavoje gali būti konstatuotos ir apgaulingo bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymo aplinkybės.

33Atmestini apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodyta aplinkybė dėl bendrovės piniginių lėšų trūkumo prieštarauja bylos įrodymams, o būtent – Vilniaus apygardos prokuratūros 2015 m. sausio 29 d. nutarimui bei nepriklausomo auditoriaus UAB ,,ECOVIS Proventus“ parengtai auditoriaus faktinių pastebėjimų ataskaitai, kurioje konstatuota, kad visos UAB ,,Šventinė nuotaika“ išlaidos yra pagrįstos pirminiais buhalterinės apskaitos dokumentais, kad jokių piniginių lėšų trūkumo nenustatyta. Apeliacinės instancijos teismas pastebi, kad byloje pateikta 2015 m. kovo 9 d. UAB ,,ECOVIS Proventus“ faktinių pastebėjimų ataskaita dėl UAB ,,Šventinė nuotaika“ išlaidų, patirtų už laikotarpį nuo 2005-01-01 iki 2008-12-31, sumų sutikrinimo nėra tinkamas įrodymas apelianto argumentams pagrįsti, nes joje pažymėta, kad ši ataskaita nėra nei auditas, nei peržiūra, kurie atliekami pagal Tarptautinius audito standartus ar Tarptautinius peržiūros standartus, kad jokio užtikrinimo dėl patirtų išlaidų ar jų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų sumų pagrįstumo, tinkamumo, pilnumo (nuo 2005-01-01 iki 2008-12-31 datų duomenimis) joje (ataskaitoje) nepareiškiama, kad ši ataskaita jokiais atžvilgiais nėra sietina su UAB ,,Šventinė nuotaika“ atskirų ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų informacija kaip visuma (t. 4, b. l. 154-157).

34Apeliantas skunde taip pat nurodo, kad Vilniaus apygardos prokuratūros 2015 m. sausio 29 d. nutarimas, kuriuo buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas nenustačius, kad R. R. pasisavino UAB ,,Šventinė nuotaika“ turtą, esą patvirtina, jog joks bendrovės turtas pasisavintas ar iššvaistytas nebuvo. Tačiau apelianto nurodyta aplinkybė nepaneigia byloje pateiktais duomenimis padarytos išvados, kad UAB ,,Šventinė nuotaika“ buhalterinė apskaita buvo tvarkoma netinkamai, ir kad dėl šios priežasties nėra galimybių visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Nenustatymas aplinkybių dėl turto galimo pasisavinimo savaime nepaneigia piniginių lėšų trūkumo fakto, kurį, be kita ko, galėjo lemti netinkamo ir/ar apgaulingo apskaitos tvarkymo aplinkybės. Vilniaus apygardos prokuratūros 2015 m. sausio 29 d. nutarimu buvo nutraukta ikiteisminio tyrimo dalis R. R. atžvilgiu, tačiau tęsiamas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje (apgaulingas apskaitos tvarkymas) požymius. Minėtame prokuratūros nutarime pažymėta, kad nustatyti buhalterinės apskaitos pažeidimai, susiję su bendrovės piniginių lėšų naudojimu, rodo ne bendrovės piniginių lėšų pasisavinimo faktą, bet suponuoja išvadą, jog bendrovės buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai, nebuvo paisoma buhalterinės apskaitos tvarką reglamentuojančių teisės aktų.

35Be to, pažymėtina, kad netinkamo buhalterinės apskaitos tvarkymo faktui konstatuoti pakanka nustatyti, kad teismo paskirtam įmonės bankroto administratoriui įmonės valdymo organai be svarbių priežasčių neperdavė visų ar dalies apskaitos dokumentų (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1–2 punktai). Pareigą pagrįsti, kokios priežastys lėmė apskaitos dokumentų neperdavimą, turi atsakingi įmonės valdymo organai.

36Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 9 d. nutartimi iškėlė UAB „Šventinė nuotaika“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,Būrai“, įpareigojo UAB ,,Šventinė nuotaika“ valdymo organus perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visus dokumentus (t. 1, b. l. 122-123). BUAB ,,Šventinė nuotaika“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2010 m. rugsėjo 29 d., protokole pažymėta, kad bankroto administratoriui UAB ,,Būrai“ buvę UAB ,,Šventinė nuotaika“ valdymo organai nėra perdavę visų įmonės dokumentų, dalis dokumentų (kasos knyga, darbo užmokesčio žiniaraščiai 2007-2009 m., 2007 m. ir 2008 m. banko dokumentai) buvo perduoti tik 2010-03-25 ir 2010-09-16, tačiau didžioji pagrindinių finansinių dokumentų dalis yra pas buvusią bendrovės finansininkę, kuri išvykusi į Rusiją (t. 2, b. l. 102). Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 7 d. nutartimi, tenkindamas bankroto administratoriaus UAB ,,Būrai“ prašymą, už teismo įpareigojimų perduoti įmonės bankroto administratoriui visus dokumentus nevykdymą buvusiam UAB ,,Šventinė nuotaika“ administracijos vadovui – direktoriui R. R. paskyrė 1 000 Lt baudą (t. 2, b. l. 142). FNTT prie LR VRM Vilniaus apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. specialisto išvadoje Nr. 5-1/103 taip pat nurodyta, kad tyrimui nepateikti BUAB „Šventinė nuotaika“ dokumentai: atskaitingų asmenų avansinės apyskaitos ir įrašus juose patvirtinantys dokumentai, suvestiniai avansinių apyskaitų apskaitos registrai, ilgalaikio turto apskaitos registrai, įrašus juose patvirtinantys dokumentai, Didžioji knyga ar kitaip bendrovės įvardinti apskaitos registrai pagal buhalterines sąskaitas.

37Pirmiau minėtas teisinis reguliavimas ir nurodytų bylos faktinių aplinkybių visuma yra pagrindas išvadai, kad nebuvo tinkamas bei įstatymų reikalavimus atitinkantis tiek UAB ,,Šventinė nuotaika“ buhalterinės apskaitos tvarkymas, tiek ir visų būtinųjų apskaitos dokumentų išsaugojimas ir/ar jų perdavimas bankroto administratoriui. Apeliantas, kaip įmonės vadovas, privalėjo tinkamai pagal įstatymų reikalavimus vykdyti vadovo pareigas, įskaitant ir tai, kad būtų reikiamai tvarkomi ir saugomi įmonės veiklos dokumentai, pagal kurių turinį būtų galima nustatyti įmonės veiklos rezultatus bei tikrąsias įmonės nemokumo susidarymo priežastis, bei juos laiku perduoti įmonės bankroto administratoriui. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, apeliacinis teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl BUAB ,,Šventinė nuotaika“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Kartu pažymėtina, kad įmonės tyčinio bankroto požymių nustatymas nereiškia, jog visi šioje byloje nustatyti įmonės vadovo veiksmai yra neteisėti ar kad jais visais sąmoningai siekta įmonę privesti prie bankroto. Konkrečių veiksmų (sandorių) teisėtumą, jų atitikimą įmonės interesams pagal suteiktus įgaliojimus patikrins bankroto administratorius (ĮBĮ 20 straipsnio 5 dalis).

38Dėl bylos nagrinėjimo sustabdymo

39Apeliantas pateikė prašymą, vadovaujantis CPK 164 straipsnio 4 punktu, sustabdyti civilinę bylą iki tol, kol bus atliktas papildomas/pakartotinis BUAB ,,Šventinė nuotaika“ ūkinės finansinės veiklos tyrimas ikiteisminiame tyrime baudžiamojoje byloje Nr. 10-9-00929-13.

40Civilinės bylos sustabdymas reiškia laikiną visų procesinių veiksmų, atliekamų nagrinėjant bylą (išskyrus procesinius veiksmus, susijusius su laikinųjų apsaugos priemonių išsprendimu), sustabdymą dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo byloje dalyvaujančių asmenų ir teismo valios (CPK 163 - 164 straipsniai, 166 straipsnio 3 dalis, 167 straipsnio 1 dalis). Dėl šios priežasties civilinės bylos sustabdymas visais atvejais neišvengiamai pailgina bylos nagrinėjimo trukmę, kas suponuoja CPK 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų civilinio proceso principų – koncentruotumo ir ekonomiškumo – pažeidimo tikimybę. Todėl teismas kiekvienu atveju, spręsdamas bylos sustabdymo klausimą, privalo atsižvelgti į konkrečias bylos aplinkybes ir įsitikinti, ar nesustabdžius bylos nėra galimybės tinkamai ir teisingai jos išnagrinėti. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą bei teisminę praktiką, suformuotą jį taikant bei aiškinant, civilinės bylos sustabdymas (privalomasis ar fakultatyvusis) gali būti konstatuotas tik tuo atveju, jei teismas nustato, jog civilinės bylos neįmanoma teisingai išnagrinėti tol, kol neišnyks/neatsiras tam tikros aplinkybės, kurių išnykimas/atsiradimas nepriklauso nuo teismo ir byloje dalyvaujančių asmenų valios. Teismas, vadovaudamasis CPK 164 straipsnio 4 punktu, turi teisę sustabdyti civilinę bylą, kai pripažįsta, jog tai padaryti yra būtina, tačiau ši teismo diskrecijos teisė turi būti įgyvendinama įvertinus tokį būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, kartu nepažeidžiant proceso koncentracijos principo, tai yra ištyrus, ar minima priemonė yra pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2009 ir kt.)

41Nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste apeliacinės instancijos teismas vertina, kad vien tik apelianto nurodoma aplinkybė, kad jis Vilniaus apskrities Vyriausiajam policijos komisariatui, kur atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 10-9-00929-13 dėl galimo apgaulingo BUAB ,,Šventinė nuotaika“ apskaitos tvarkymo, pateikė papildomus įrodymus bei prašymą atlikti papildomą/pakartotinį BUAB ,,Šventinė nuotaika“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą, nėra pakankamas pagrindas civilinei bylai stabdyti. Juo labiau, kad apeliantas, prašydamas stabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, teismui nepateikė įrodymų, ar buvo patenkintas apelianto prašymas ir paskirtas bei atliekamas papildomas/pakartotinis BUAB ,,Šventinė nuotaika“ ūkinės finansinės veiklos tyrimas. Apelianto pateiktas kreipimasis į ikiteisminį tyrimą atliekančią instituciją dėl informacijos apie ikiteisminio tyrimo eigą, nepatvirtina jo teiginio, kad baudžiamojoje byloje Nr. 10-9-00929-13 atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus jau yra paskirta užduotis atlikti papildomą/pakartotinį BUAB ,,Šventinė nuotaika“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą. Dėl nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju apelianto argumentai nepagrindžia būtinumo sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, todėl prašymas dėl bylos sustabdymo netenkinamas.

42Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

43Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 9 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. BUAB ,,Šventinė nuotaika“ administratorius kreipėsi į teismą,... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 28 d. nutartimi nustatė, kad... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 7 d. nutartimi pripažino BUAB... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Apeliantas (suinteresuotas asmuo) R. R. atskirajame skunde prašo panaikinti... 11. 1. Teismo argumentai dėl neva nustatyto piniginių lėšų trūkumo... 12. 2. Visos BUAB ,,Šventinė nuotaika“ ūkinės finansinės operacijos buvo... 13. 3. Ikiteisminis tyrimas dėl BUAB ,,Šventinė nuotaika“ apgaulingo apskaitos... 14. 4. Suinteresuotas asmuo R. R., pateikdamas ikiteisminį tyrimą atliekančiai... 15. 5. Teismas nepagrįstai suabsoliutino 2014-08-29 FNTT prie LR VRM Vilniaus... 16. 6. Visi pirmosios instancijos teismo 2015 m. sausio 28 d. nutartyje nurodyti... 17. 7. Nagrinėjamu atveju nėra jokių faktinių aplinkybių, kurios patvirtintų,... 18. Atsakovo BUAB ,,Šventinė nuotaika“ bankroto administratorius UAB... 19. 1. Visos pirmosios instancijos teismo 2015 m. sausio 28 d. nutartyje nurodytos... 20. 2. Teismas tyčinį bankrotą nustatė padaręs išvadą, kad įmonės valdymo... 21. Apeliantas R. R. 2015-08-18 Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė prašymą,... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria BUAB ,,Šventinė... 24. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka... 25. CPK 336 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atskirasis skundas nagrinėjamas... 26. Nagrinėjamu atveju apeliantas, prašydamas bylą pagal jo atskirąjį skundą... 27. Dėl įmonės tyčinio bankroto ... 28. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 2 straipsnio... 29. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad tam, jog būtų galima... 30. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir... 31. Netinkamai ir (ar) apgaulingai tvarkoma įmonės buhalterinė apskaita kliudo... 32. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, įvertinęs nurodytus duomenis... 33. Atmestini apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismo nutartyje... 34. Apeliantas skunde taip pat nurodo, kad Vilniaus apygardos prokuratūros 2015 m.... 35. Be to, pažymėtina, kad netinkamo buhalterinės apskaitos tvarkymo faktui... 36. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 9 d. nutartimi iškėlė UAB... 37. Pirmiau minėtas teisinis reguliavimas ir nurodytų bylos faktinių aplinkybių... 38. Dėl bylos nagrinėjimo sustabdymo... 39. Apeliantas pateikė prašymą, vadovaujantis CPK 164 straipsnio 4 punktu,... 40. Civilinės bylos sustabdymas reiškia laikiną visų procesinių veiksmų,... 41. Nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste apeliacinės instancijos teismas... 42. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 43. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą....