Byla 2YT-4770-328/2019
Dėl antstolės R. V. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė R. V., Luminor Bank akcinė bendrovė

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė Žukauskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos J. B. skundą dėl antstolės R. V. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė R. V., Luminor Bank akcinė bendrovė.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja 2019 m. kovo 20 d. skundu prašo panaikinti patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos pareiškėjos turto – buto, esančio ( - ), varžytynės Nr. ( - ); priimti patvarkymą, kuriuo pirmosios pareiškėjos turto pardavimo varžytynės Nr. ( - ) būtų paskelbtos neįvykusiomis; paskirti pareiškėjos turto – buto, esančio ( - )(toliau ir – Turtas), pakartotinę rinkos vertės nustatymo ekspertizę, sudarant galimybes pareiškėjai pasiūlyti eksperto kandidatūrą. Nurodė, jog yra įsitikinusi, jog Turtas vykdomojoje byloje buvo įkainotas ir atitinkamai parduotas per žema kaina. Pažymėjo, jog pareiškėjos butas vertas ženkliai daugiau nei buvo įkainotas ir parduotas. Pareiškėjos butas buvo parduotas už 43300 Eur, kai už tokį butą būtų galima gauti 7900-26300 Eur didesnę sumą. Mano, jog antstolė neveikė aktyviai ir nesiekė pareiškėjos Turto pardavimo kuo didesne kaina. Pareiškėjos įsitikinimu, iš jos Turto pardavimo šiai dienai buvo galima gauti ženkliai didesnę sumą ir pilnai padengti banko reikalavimus bei antstolės vykdymo išlaidas. Tačiau pardavus pareiškėjos butą ženkliai per žema kaina nėra įgyvendinamas pamatinis varžytynių tikslas. Pažymėjo, jog pareiškėjos Turto vertinimas nėra aktualus, nuo Turto vertinimo ir varžytynių paskelbimo praėjo vienerių metų laikotarpis. Mano, jog išieškojimas iš pareiškėjos Turto yra vykdomas neatliekant pakartotinio Turto vertinimo ir Turtą pardavinėjant ta pačia, ženkliai per žema, kaina, kokia buvo nustatyta prieš vienerius metus, leidžia daryti išvadą, jog antstolės veiksmai pažeidžia Civilinio proceso kodekse įtvirtinta vykdymo proceso, ypatingai – turto įkainojimo, tvarką. Mano, jog šiuo atveju nekelia abejonių aplinkybė, kad per 1 metus, be to, pastaruoju metu augus nekilnojamojo turto pardavimo rinkai, o kainoms didėjant, pareiškėjos Turto vertė išaugo. Darytina pagrįsta išvada, kad antstolės R. V. vykdomojoje byloje turto vertinimas nebuvo atliktas objektyviai ir tinkamai, dėl ko turi būti skiriama pakartotinė Turto vertės nustatymo ekspertizė, kuri pašalintų neaiškumus ir turto vertinimas būtų atliktas tinkamai.

5Suinteresuotas asmuo antstolė R. V. Civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 2 dalyje numatytais terminais išnagrinėjo pareiškėjos skundą, patvarkymu skundo netenkino, skundą kartu su vykdomąja byla perdavė nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismui (Klaipėdos miesto rūmams). Patvarkyme, kuriuo pareiškėjos skundo netenkino, nurodė, jog pareiškėjai buvo žinoma apie atliktą ekspertizę ir Turto įkainojimą nuo patvarkymo dėl turto įkainojimo išsiuntimo 2018 m. balandžio 10 d. Pareiškėja 2019 m. kovo 14 d. pakartotinai paprašė atsiųsti ekspertizės aktą ir patvarkymą dėl įkainojimo. Nurodė, jog pareiškėja ne vieną kartą buvo atvykusi į antstolės kontorą, teikė skundus ir prašymus, tačiau niekada nepageidavo susipažinti su ekspertizės aktu. Antstolė nurodė, jog nuo atlikto nekilnojamojo turto vertinimo iki pirmųjų varžytynių paskelbimo 2019 m. sausio 31 d. ženklių pokyčių nekilnojamojo turto rinkoje neįvyko, todėl Turtas nebuvo perkainotas, eksperto nustatyta kaina atitiko rinkos kainą. Pažymėjo, jog realiai turto kainą nulemia ne jo įkainojimas, bet pasiūlos ir paklausos dėsnis, kaina, už kurią pirkėjas yra pasiruošęs turtą pirkti varžytynėse, kuriose turto kaina, esant didelei paklausai gali ženkliai kilti ir viršyti arešto akte nustatytą kainą. Tai, kad iš varžytynių parduoto Turto kaina nebuvo per maža (patraukli rinkoje) rodo ir faktas, kad varžytynėse dalyvavo tik vienas pirkėjas. Nurodė, jog pagrindų paskelbti varžytynes neįvykusiomis nėra. Pažymėjo, jog viso vykdymo proceso metu pareiškėja visokiais būdais siekė vilkinti įkeisto Turto pardavimo iš varžytynių procesą, trukdė antstolei atlikti vykdymo veiksmus, nesistengė ir nerodė geranoriškumo kuo greičiau įvykdyti teismo nutartį. Mano, jog nėra jokio teisinio pagrindo pareiškėjos skundą tenkinti.

6Teisme 2019 m. balandžio 19 d. gautas Luminor Bank AS, veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, atsiliepimas į pareiškėjos skundą. Nurodė, jog perėmė Luminor Bank akcinė bendrovė (toliau – AB) teises ir pareigas visuose teismo, arbitražo ar kituose teisminiuose procesuose, kuriuose dalyvauja Luminor Bank AB, todėl prašo byloje pakeisti suinteresuotą asmenį. Pasisakydamas dėl skundo esmės, nurodė, jog su pareiškėjos skundu nesutinka. Mano, jog antstolė pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjos skundą, palaiko antstolės patvarkyme nurodytus argumentus. Nurodė, jog pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, kuriais remiantis varžytynes būtų galima paskelbti neįvykusiomis. Pažymėjo, jog Turtas įkainotas 2018 m. balandžio 10 d. patvarkymu, pareiškėja skundu kvestionuoja šiuos antstolės veiksmus, akivaizdu, jog skundžiamas veiksmas atliktas daugiau nei prieš 90 dienų, mano, jog pareiškėja yra praleidusi terminą skundui paduoti, vien dėl šios priežasties skundas negali būti tenkinamas. Nurodė, jog pareiškėja nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, kad parduodamo Turto kaina buvo nustatyta netinkamai. Pažymėjo, jog vykdomojoje byloje nebuvo pateikta jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog Turto kaina nustatyta netinkamai. Skunde išdėstyti deklaratyvūs pasisakymai, kad Turto vertė yra nustatyta netinkamai, yra dėstomi prielaidomis, ir negali būti vertinami kaip įrodymai. Mano, jog nėra jokių aplinkybių, sąlygojančių Turto perkainavimą.

7Teismas konstatuoja:

8dėl procesinių teisių perėmimo

9Civilinio proceso kodekso 48 straipsnis, reglamentuojantis procesinį teisių perėmimą, numato, jog tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje (Civilinio proceso kodekso 48 straipsnio 1 dalis).

10Byloje pateikti duomenys patvirtina, jog 2019 m. sausio 2 d. Luminor Bank, AB ir Luminor Bank AS, veikiantis Lietuvoje per savo filialą Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, sudarė Turto, teisių ir pareigų perdavimo – priėmimo aktą, kurio pagrindu Luminor Bank AS perėmė ir priėmė visą Luminor Bank AB turtą, teises ir pareigas, o taip pat perėmė visas Luminor Bank AB teises ir pareigas visuose teismo, arbitražo ar kituose teisiniuose procesuose, kuriuose dalyvauja Luminor Bank AB (įsigyta bendrovė) (akto 1-6 punktai). Pagal Luminor Bank AS Lietuvos skyrius nuostatų 1.1 punktą, 4 punktą Luminor Bank AS Lietuvos skyrius yra Luminor Bank AS filialas, be atskiro pavedimo galintis atstovauti steigėjui teismuose, atliekant visus procesinius veiksmus (nuostatų 4.4.3 punktas).

11Teismui įvertinus pateiktus įrodymus (nuostatus, turto, teisių ir pareigų perdavimo – priėmimo aktą, viešojo registro duomenis), kuriais grindžiamas prašymas dėl suinteresuoto asmens pakeitimo pripažįstama, jog byloje esančių įrodymų visumos pagrindu įvyko procesinių teisių perėmimas Civilinio proceso kodekso 48 straipsnio prasme, todėl Luminor Bank AS, veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, prašymas tenkintinas, suinteresuotas asmuo Luminor Bank, AB keistinas jo teisių ir pareigų perėmėju Luminor Bank AS, veikiančiu per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių.

12Visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į procesą teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi suinteresuotam asmeniui Luminor Bank AB (Civilinio proceso kodekso 48 straipsnio 2 dalis).

13Faktinės bylos aplinkybės

14Rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog antstolės R. V. žinioje yra vykdomoji byla Nr. ( - ), pradėta pagal 2017 m. gruodžio 6 d. Vilniaus m. 14-ojo notaro biuro notaro vykdomąjį įrašą dėl 50511,22 Eur skolos ir palūkanų išieškojimo iš skolininkės J. B. išieškotojo Luminor Bank AB (teisių perėmėjas – Luminor Bank AS, Lietuvoje veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių) naudai. Atlikdama vykdymo veiksmus antstolė 2017 m. gruodžio 21 d. turto arešto aktu Nr. S-17005920 areštavo įkeistą turtą – butą, esantį adresu ( - )(Turtą). Antstolės kontoroje 2018 m. sausio 16 d. gautas skolininkės (pareiškėjos) prašymas nenukreipti išieškojimo į pareiškėjos Turtą, skolininkė įsipareigojo įsiskolinimą padengti per tris mėnesius, mokėdama dalimis kas mėnesį. 2018 m. vasario 1 d. patvarkymu gavus išieškotojo prašymą vykdomoji byla sustabdyta. 2018 m. vasario 22 d. patvarkymu (išnykus pagrindams) vykdomoji byla atnaujinta, nutarta taikyti priverstinio vykdymo priemones.

152018 m. kovo 20 d. patvarkymu dėl ekspertizės skyrimo antstolė areštuoto Turto vertei nustatyti skyrė ekspertizę, pavedė ją atlikti UAB ,,OBER-HAUS“ Nekilnojamasis turtas teismo ekspertui, atestuotam nekilnojamojo turto vertintojui, įrašytam į teismo ekspertų sąrašą. 2018 m. balandžio 10 d. patvarkymu dėl turto įkainojimo areštuotas turtas, atsižvelgiant į turto ekspertizės akte nurodytą turto vertę, įkainotas 54000 Eur suma. 2018 m. gegužės 14 d. patvarkymu Nr. S-18001928 paskelbtos pirmosios turto pardavimo varžytynės, nustatyta pradinė pardavimo kaina 43200 Eur. Tačiau Klaipėdos apylinkės teismo (Klaipėdos miesto rūmai) 2018 m. birželio 1 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdyti vykdymo veiksmai iki bus išnagrinėtas pareiškėjos (skolininkės) skundas dėl antstolės veiksmų; 2018 m. birželio 5 d. patvarkymu Nr. S-18-74-8320 paskelbtos varžytynės atšauktos. Klaipėdos apylinkės teismo (Klaipėdos miesto rūmai) 2018 m. birželio 26 d. nutartimi pareiškėjos J. B. skundas dėl antstolio veiksmų atmestas, nustatyta, jog skolininkei 2018 m. kovo 20 d. patvarkymas dėl ekspertizės skyrimo bei 2018 m. balandžio 10 d. patvarkymas dėl turto įkainojimo įteikti tinkamai, skolininkė per įstatymo nustatytą terminą prieštaravimų dėl turto įkainojimo nepateikė. Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. sausio 24 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo 2018 m. birželio 26 d. nutartis palikta nepakeista.

162019 m. sausio 31 d. patvarkymu dėl varžytynių paskelbimo Nr. S-19000499 paskelbtos pirmosios areštuoto Turto pardavimo varžytynės, nustatyta pradinė pardavimo kaina 43200 Eur. Patvarkymas skolininkei 2019 m. vasario 1 d. išsiųstas el. ryšių priemonėmis. Antstolės kontoroje 2019 m. vasario 28 d. gautas skolininkės prašymas dėl varžytynių atšaukimo, prašymas grindžiamas siekiu su išieškotoju sudaryti taikos sutartį vykdymo procese. 2019 m. kovo 1 d. patvarkymu prašymas netenkintas nenustačius pagrindų varžytynių atšaukimui. 2019 m. kovo 4 d. patvarkymu dėl antstolio nusišalinimo netenkinimo Nr. S-19000912 antstolė netenkino pareiškėjos prašymo nusišalinti nuo vykdomosios bylos vykdymo, perdavė antstolio nušalinimo klausimą spręsti Klaipėdos apylinkės teismui. Klaipėdos apylinkės teismo neskundžiama 2019 m. kovo 7 d. nutartimi pareiškėjos prašymas dėl antstolės nušalinimo netenkintas. 2019 m. kovo 14 d. pranešimu apie turto pardavimą iš varžytynių Nr. S-19000984 antstolė vykdymo proceso šalis informavo apie įvykusias varžytynes, kuriose paskelbtas laimėtojas, Turtas parduotas už 43300 Eur, išaiškinta, jo laimėtojui sumokėjus visą kainą už turtą antstolė per tris darbo dienas, bet ne anksčiau kaip per 20 dienų surašys turto pardavimo iš varžytynių aktą. Vykdomojoje byloje yra pateiktas 2019 m. kovo 27 d. turto vertintojo/eksperto G. T. raštas dėl pokyčių nekilnojamojo turo rinkoje, kuriuo nurodoma, jog panašaus turto rinkos verčių pokytis nuo 2018 m. balandžio mėn. vidutiniškai yra iki 3 proc., turto vertė, nustatyta ekspertizės akte, nėra ženkliai pasikeitusi.

17Dėl pareiškėjos skundo

18Pareiškėja skundu dėl antstolio veiksmų prašo panaikinti patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos pareiškėjos Turto pardavimo varžytynės, priimti patvarkymą, kuriuo Turto pardavimo varžytynės būtų paskelbtos neįvykusiomis, paskirti pakartotinę Turto rinkos vertės ekspertizę, sudarant galimybes pareiškėjai pasiūlyti eksperto kandidatūrą. Skundą grindžia aplinkybe, jog pareiškėjos Turtas parduotas per žema kaina, Turto rinkos vertė pakito, prašo skirti pakartotinę ekspertizę Turto rinkos vertei nustatyti; nurodo, jog buvo pažeistos turto vertės nustatymą reglamentuojančios vykdymo proceso normos.

19Įvertinus nurodytas aplinkybes matyti, jog byloje kilo ginčas dėl iš varžytynių parduodamo turto įkainojimo ir perkainojimo sąlygų, varžytynių pripažinimo neįvykusiomis pagrindų buvimo.

20Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalis numato, jog areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. To paties straipsnio 4 dalis numato, jog tuo atveju, jei šio straipsnio nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009. Teismų praktika. 2009, 31). Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014).

21Vykdomosios bylos medžiaga nustatyta, jog pareiškėjos Turto rinkos vertei nustatyti antstolė 2018 m. kovo 20 d. patvarkymu skyrė ekspertizę, kurią pavedė atlikti UAB ,,OBER-HAUS“ Nekilnojamasis turtas teismo ekspertui, atestuotam nekilnojamojo turto vertintojui, įrašytam į teismo ekspertų sąrašą. Antstolės 2018 m. balandžio 10 d. patvarkymu, atsižvelgiant į ekspertizės akte nurodytą Turto rinkos vertę, pareiškėjos Turtas buvo įkainotas. Įsiteisėjusiais Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. birželio 26 d. ir Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. sausio 24 d. procesiniais sprendimais (nutartimis) nustatyta, jog patvarkymai skolininkei įteikti tinkamai, per įstatymo nustatytą terminą skolininkė prieštaravimų dėl Turto įkainojimo nepateikė (Civilinio proceso kodekso 182 straipsnio 2 punktas). Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, jog pareiškėjos Turto vertę nustatė ekspertas, remiantis Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 4 dalimi, ši vertė laikoma areštuoto Turto verte.

22Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 2 dalis numato, jog vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas laikantis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos. Pareiškėja nurodo, jog Turto kaina pakito, yra nustatyta netinkamai, tačiau nepateikia šiuos argumentus pagrindžiančių įrodymų (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Pareiškėjos skunde nurodomi duomenys, jog panašus kaip pareiškėjos turtas iš varžytynių parduodamas didesne kaina, nesudaro pagrindo išvadai, jog pareiškėjos Turto įkainojimas buvo atliktas netinkamai ir/ar Turto pardavimo kaina pakitusi (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis). Vien ta aplinkybė, jog kiti nekilnojamojo turto objektai iš varžytynių parduodami didesne kaina (nesant duomenų apie vykdomų varžytynių pobūdį, individualias parduodamo turto savybes, informacijos apie atlikto įkainojimo ir/ar įvertinimo rezultatus etc.), nėra pakankama išvadai, jog ir pareiškėjos Turto kaina iš esmės pakito ar Turto kaina yra per žema. Priešingai, iš byloje esančio 2019 m. kovo 27 d. turto vertintojo/eksperto G. T. rašto dėl pokyčių nekilnojamojo turo rinkoje turinio matyti, jog nekilnojamojo turto rinkos pokytis siekė vidutiniškai 3 proc., daroma išvada, jog pareiškėjos Turto vertė nėra ženkliai pasikeitusi. Pareiškėja šių duomenų nepaneigė, įrodymų ar aplinkybių, leidžiančių pagrįstai abejoti vykdymo procese nustatyta areštuoto Turto verte, nenurodė bei nepagrindė. Pareiškėja skundą grindžia deklaratyvaus pobūdžio teiginiais apie nekilnojamojo turto rinkos pokyčius, kainos padidėjimą, tačiau jokių objektyvių įrodymų, leidžiančių abejoti nustatyta pareiškėjos Turto verte, neteikia. Esant nustatytoms aplinkybėms, pripažintina, jog pareiškėjos argumentai dėl pakitusios Turto kainos ir/ar ženkliai per žemos kainos, yra nepagrįsti (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis, 183 straipsnis, 185 straipsnis). Vykdomosios bylos medžiaga patvirtina, jog antstolei abejonių dėl areštuoto Turto rinkos vertės ir jo įkainojimo nekilo, todėl antstolė neturėjo pagrindo savo iniciatyva atlikti pakartotinės Turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės (Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalis, 2 dalis).

23Nors teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisydamas to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis, vykdymo procese tiek ieškotojas, tiek skolininkas turi būti aktyvūs ir patys domėtis vykdymo eiga, sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą (Civilinio proceso kodekso 640, 644 straipsniai; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 7 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-379/2005; 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-79/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 5 d. nutartis Nr. 3K-7-1/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2010 ir kt.). Nagrinėjamu atveju, pareiškėja, nesutikdama su antstolės atliktu Turto įkainojimu, objektyvių įrodymų ar duomenų, leidžiančių abejoti nustatyta Turto rinkos verte nepateikė, byloje nėra nustatytos aplinkybės, patvirtinančios, jog vykdymo procese areštuotas Turtas yra įkainotas pažeidžiant vykdymo procesą reglamentuojančias teisės aktų nuostatas, byloje taip pat nėra duomenų, patvirtinančių, jog pareiškėjos Turto rinko vertė pakito tiek, kad areštuotas Turtas turėtų būti perkainotas, todėl pripažinti, jog antstolė pažeidė vykdymo procesą reglamentuojančias teisės aktų nuostatas, nėra pagrindo (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis, 183 straipsnis, 185 straipsnis, 681 straipsnis, 682 straipsnis).

24Pažymėtina, jog vykdymo procesą reglamentuojančios teisės aktų nuostatos nenumato pareigos antstoliui skiriant ekspertizę areštuoto turto rinkos vertei nustatyti, ekspertą rinkti iš vykdymo proceso šalių pasiūlytų kandidatų (Civilinio proceso kodekso 682 straipsnis). Civilinio proceso kodekso 682 straipsnio 1 dalis įtvirtina vykdymo proceso šalims teisę ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo antstolio patvarkymą paskirti ekspertizę, šio Civilinio proceso kodekso 598 straipsnyje nustatyta tvarka pareikšti ekspertui nušalinimą. Vykdomojoje byloje duomenų, jog pareiškėja pasinaudojo teise, esant įstatymo įtvirtintiems pagrindams, pareikšti nušalinimą ekspertui, nėra (Civilinio proceso kodekso 598 straipsnis). Ekspertizės aktas nėra nuginčytas, duomenų, sudarančių pagrindą abejoti eksperto, atlikusio Turto vertinimą ir pateikusio antstolei duomenis apie nekilnojamojo turto rinkos pokyčius, kompetencija ir atlikto nekilnojamojo turto rinkos vertinimo teisingumu, byloje nėra, tokių duomenų nepateikė ir pareiškė (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Įvertinus nurodytas aplinkybes, pripažintina, jog pareiškėjos prašymas sudaryti jai sąlygas pasiūlyti eksperto kandidatūrą, nėra pagrįstas.

25Civilinio proceso kodekso 717 straipsnis numato, jog antstolis savo patvarkymu varžytynes paskelbia neįvykusiomis: 1) jeigu varžytynėse nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis; 2) jeigu dėl Civilinio proceso kodekso 713 straipsnio 2 dalyje nurodyto specialaus interneto tinklalapio esminio veiklos sutrikimo varžytinės pagal šio tinklalapio administratoriaus pateiktus elektroniniu būdu vykusių varžytinių eigos duomenis negali būti laikomos teisėtai įvykusiomis; 3) jeigu varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis per nustatytą terminą nesumoka visos sumos už varžytynėse pirktą turtą; 4) jeigu iki turto pardavimo iš varžytynių akto surašymo momento patenkinami išieškotojo reikalavimai ir apmokamos visos vykdymo išlaidos; 5) jeigu iki turto pardavimo iš varžytynių akto pasirašymo paaiškėja, kad pirkėjas neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse. Pareiškėja, prašydama pripažinti įvykusias Turto pardavimo varžytynes neįvykusioms, pagrindų, įtvirtintų minėtame straipsnyje nenurodė, vykdomojoje byloje duomenų, sudarančių pagrindą varžytynes pripažinti neįvykusiomis, nėra. Antstolė patvarkyme, kuriuo pareiškėjos skundo netenkino, nurodė, jog varžytynių laimėtojas per nustatytą terminą į antstolės depozitinę sąskaitą sumokėjo visą sumą už perkamą turtą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, taip pat į tai, kad byloje nėra nustatyti vykdymo procesą reglamentuojančių normų pažeidimai, pareiškėjos prašymas pripažinti varžytynes neįvykusiomis negali būti tenkinamas, kadangi nėra pagrįstas (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis, 717 straipsnis).

26Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis savo veikloje privalo griežtai laikytis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių vykdymo procesą, bei vadovautis Sprendimų vykdymo instrukcija (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 583 straipsnio 1 dalis). Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Civilinio proceso kodekso 634 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

27Nagrinėjamu atveju, išnagrinėjus pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes bei išanalizavus bylos medžiagą, darytina išvada, jog antstolė, atlikdama vykdymo veiksmus, nepažeidė Civilinio proceso kodekso VI dalyje esančių nuostatų, vykdymo procese įkainojo areštuotą Turtą remdamasi vykdomojoje byloje turto vertintojo atliktu Turto vertinimu, byloje nenustatytos aplinkybės, sudarančios pagrindą perkainoti Turtą, pareiškėjos skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo pripažinti, jog antstolė atliko neteisėtus veiksmus, skundas nėra pagrįstas, todėl netenkintinas (Civilinio proceso kodekso 513 straipsnis).

28Dėl bylinėjimosi išlaidų

29Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, pateikė prašymą iš pareiškėjos priteisti 242 Eur bylinėjimosi išlaidų už suteiktą teisinę pagalbą rengiant atsiliepimą į pareiškėjos skundą, pateikė teismui išlaidas patvirtinančio pavedimo kopiją.

30Civilinio proceso kodekso 443 straipsnio 6 dalis numato, jog dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. Įvertinus tai, kad išieškotojo ir skolininko suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas, teismui atmetus pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotam asmeniui Luminor Bank AS, veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, iš pareiškėjos priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnis, 98 straipsnis, 442 straipsnis, 446 straipsnio 6 dalis).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

32netenkinti pareiškėjos J. B. skundo dėl antstolio veiksmų.

33Pakeisti suinteresuotą asmenį Luminor Bank akcinė bendrovė jos teisių ir pareigų perėmėju Luminor Bank AS, veikiančiu per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių.

34Priteisti iš pareiškėjos J. B. 242 Eur bylinėjimosi išlaidų suinteresuotam asmeniui Luminor Bank AS, veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių.

35Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstolei R. V. vykdomąją bylą Nr. ( - ).

36Nutartis per septynias dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirtąjį skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos J.... 3. Teismas... 4. pareiškėja 2019 m. kovo 20 d. skundu prašo panaikinti patvarkymą, kuriuo... 5. Suinteresuotas asmuo antstolė R. V. Civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 2... 6. Teisme 2019 m. balandžio 19 d. gautas Luminor Bank AS, veikiančio per Luminor... 7. Teismas konstatuoja:... 8. dėl procesinių teisių perėmimo... 9. Civilinio proceso kodekso 48 straipsnis, reglamentuojantis procesinį teisių... 10. Byloje pateikti duomenys patvirtina, jog 2019 m. sausio 2 d. Luminor Bank, AB... 11. Teismui įvertinus pateiktus įrodymus (nuostatus, turto, teisių ir pareigų... 12. Visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į procesą teisių perėmėjui privalomi... 13. Faktinės bylos aplinkybės ... 14. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog antstolės R. V. žinioje yra... 15. 2018 m. kovo 20 d. patvarkymu dėl ekspertizės skyrimo antstolė areštuoto... 16. 2019 m. sausio 31 d. patvarkymu dėl varžytynių paskelbimo Nr. S-19000499... 17. Dėl pareiškėjos skundo ... 18. Pareiškėja skundu dėl antstolio veiksmų prašo panaikinti patvarkymą,... 19. Įvertinus nurodytas aplinkybes matyti, jog byloje kilo ginčas dėl iš... 20. Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalis numato, jog areštuodamas... 21. Vykdomosios bylos medžiaga nustatyta, jog pareiškėjos Turto rinkos vertei... 22. Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 2 dalis numato, jog vykdymo proceso... 23. Nors teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto... 24. Pažymėtina, jog vykdymo procesą reglamentuojančios teisės aktų nuostatos... 25. Civilinio proceso kodekso 717 straipsnis numato, jog antstolis savo patvarkymu... 26. Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis savo veikloje privalo griežtai... 27. Nagrinėjamu atveju, išnagrinėjus pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 29. Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos... 30. Civilinio proceso kodekso 443 straipsnio 6 dalis numato, jog dalyvaujančių... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513... 32. netenkinti pareiškėjos J. B. skundo dėl antstolio veiksmų.... 33. Pakeisti suinteresuotą asmenį Luminor Bank akcinė bendrovė jos teisių ir... 34. Priteisti iš pareiškėjos J. B. 242 Eur bylinėjimosi išlaidų... 35. Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstolei R. V. vykdomąją bylą Nr. ( -... 36. Nutartis per septynias dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...