Byla 2YT-10221-291/2018
Dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstoliui Andriui Liaškovui, Suraleb, Inc., G. Ž

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Vida Žostautienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo „Minskii traktornyj zavod“ skundą dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstoliui Andriui Liaškovui, Suraleb, Inc., G. Ž., ir

Nustatė

2pareiškėjas Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo „Minskii traktornyj zavod“ (toliau MTZ) kreipėsi į antstolį su skundu, prašydamas panaikinti antstolio Andriaus Liaškovo 2018-06-04 patvarkymą Nr. S-18-159-25476, dėl turto arešto akto papildymo. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad skundžiamu patvarkymu antstolis aiškiai peržengia jam suteiktus įgaliojimus ir nustatyta veiklos teritoriją, kadangi neteisėtai areštavo Autoriaus turtines teises, kurios yra neregistruotos jokiame registre ir niekaip nėra susijusios su Lietuvos Respublika, nėra aišku, į kokius objektus yra areštuojamos Autoriaus turtinės teisės, patvarkymu antstolis neproporcingai apriboja visų nurodytų Autoriaus turtinių teisių valdymo, naudojimo ir disponavimo teises, skundžiamu patvarkymu areštuotų Autoriaus turtinių teisių administratoriumi paskirdamas G. Ž. eilinį kartą kuria netoleruotiną MTZ turto administravimo situaciją, peržengia protingumo, proporcingumo ir sąžiningumo principų ribas ir didina vykdymo išlaidas. Pareiškėjas tai pat nesutinka su patvarkyme nurodytomis palūkanomis (jų dydžiu) ir jų skaičiavimo terminu.

3Antstolis Andrius Liaškovas 2018-07-05 patvarkymu Nr. S-18-159-31116 atsisakė tenkinti skundą, nes jis nepagrįstas. Antstolis 2018-07-05 patvarkymą kartu su vykdomosios bylos Nr. 0159/17/01637 kopija pateikė skundą nagrinėjančiam teismui. Patvarkyme nurodė, kad antstolis Andrius Liaškovas vykdomojoje byloje Nr. 0159/17/01637 vykdo Lietuvos apeliacinio teismo 2017-07-03 vykdomąjį raštą Nr. 2T-54-370/2016, kuriuo pripažinti ir leista vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijoje Stokholmo arbitražo 2006-05-31 sprendimą ir Jungtinių Amerikos V. I. valstijos Šiaurės apygardos Rytų apylinkės apygardos teismo 2006-12-05 sprendimą (toliau taip pat - JAV teismo sprendimas). Nurodė, kad 2018-05-23 antstolio kontoroje gautas išieškotojo atstovo prašymas, areštuoti skolininkui Minskij traktornyj zavod, priklausančias autoriaus turtinės teisės į susistemintą ir metodiškai sutvarkytą traktorių ir/ar kitų mechanizmų detalių ir surinkimo mazgų, ir/ar surinkimo vienetų, ir/ar surinkimo blokų, duomenų bazę (visą ir/ar dalimis) su visais papildymais ir/ar pakeitimais, padarytais iki arešto uždėjimo arba vėliau nepriklausomai nuo duomenų bazės teksto kalbos, uždraudžiant skolininkui jomis naudoti, valdyti ir juo disponuoti. Taip pat buvo prašoma areštuoti skolininkui Minskij traktornyj zavod priklausančias autoriaus turtinės teisės į techninę dokumentaciją (visą ir/ar dalimis), su visais papildymais ir/ar pakeitimais padarytais iki arešto uždėjimo arba vėliau, nepriklausomai nuo techninės dokumentacijos teksto kalbos (įskaitant vertimus), uždraudžiant skolininkui jomis naudoti, valdyti ir juo disponuoti, areštuotų turtinių teisių administratoriumi išieškotojo atstovas prašė paskirti bankroto administratorių G. Ž.. Tenkinant išieškotojo patvarkymą ir buvo priimtas skundžiamas 2018-06-04 antstolio patvarkymas dėl turto arešto akto papildymo Nr. S-18-159-5476, kuriuo buvo papildytas 2017-07-26 turto arešto aktas. Antstolis nurodo, kad autoriaus turtinių teisių areštas ir jų administravimo nustatymas, šiame vykdymo proceso etape, labiausiai atitinka ir skolininko, ir išieškotojo interesus, esant keliems skirtingo skolininkui priklausančio turto administratoriams, išieškojimas iš skolininko bus vykdomas greičiau ir efektyviau, o už skolininko turto administravimą, kaip priverstinio vykdymo priemonę, administratoriui mokamas 10 procentų atlygis nuo pajamų, gautų iš skolininko turto administravimo, bet ne mažiau kaip 79,99 Eur už vieną vykdomąją bylą. Atsižvelgus į tai, administratorius atlyginimas priklausytų tik tuo atveju, jei administruojant turtą iš jo būtų gautos pajamos. Skolininkui nebendradarbiaujant su antstoliui bei nesant kitų galimybių išieškoti skolą iš skolininko, atsižvelgiant į išieškotojo pateiktą prašymą bei siekiant apsaugoti kreditoriaus teisėtus interesus, antstolis teisėtai ir pagrįstai areštavo skolininkui Otkrytoe aktsionemoe obshchestvo „Minskii traktornyi zavod“ priklausančias autoriaus turtines teises bei nustatė skolininkui priklausančių autoriaus turtinių teisių administravimą, administratoriumi skiriant administratorių G. Ž.

4Pažymėtina ir tai, kad Sprendimų vykdymo instrukcijoje yra aiškiai nustatyta, jog antstolis, pradėdamas išieškojimą vykdyti skolininko turto administravimu ir iš to gautų pajamų. Paminėjo, kad turto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė išieškotojas, turto administratorius pateikė sutikimą administruoti turtinę teisę, taigi turto administratoriaus procesas vyko nepažeidžiant Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos turto administratoriaus paskyrimo procedūros. Antstolis atkreipė dėmesį į skolininko teiginių dėl L. T. paskyrimo turto administratoriumi prieštaringumą, nurodė, kad ne dėl antstolio veiksmų vykdymo procesas užsitęsė, o dėl skolininko veiksmų teikiant nepagrįstus skundus dėl antstolio veiksmų, dėl ko yra daroma žala skolininkui. Prašė atmesti skolininko argumentus dėl turto administratorių šališkumo kaip nepagrįstus, be to, antstolis skirdamas turto administratorių privalo atsižvelgti į išieškotojo, o ne į skolininko nuomonę. Nurodė, kad skolininko skundo dalis dėl palūkanų skaičiavimo jau buvo išnagrinėta teismo, o skundžiamas patvarkymas nėra susijęs su palūkanų skaičiavimu.

5Pareiškėjas, antstolis ir suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti teismo pranešimais (CPK 443 str. 5 d., 133 str. 3 d.).

6Prašymų papildyti bylos medžiagą negauta.

7Skundas netenkintinas.

8Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CPK 594 straipsnį ir Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 16 straipsnio 1 dalies nuostatos leidžia konstatuoti, jog vykdymo procesui Lietuvos Respublikoje vadovauja antstolis, kurio procesinė veikla kontroliuojama teismo. Tinkamas ir rūpestingas vykdymo proceso organizavimas laikytinas antstolio profesine pareiga, kurios jis, jei įstatymas nenustato kitaip, negali perduoti kitiems asmenims. Be to, antstoliui taikytinas profesinio rūpestingumo standartas, inter alia (lot. be kita ko), suponuoja, kad rūpestingas antstolis turi būti aktyvus vykdymo procese, reaguoti į vykdymo kliuvinius ir dėti visas reikiamas protingas pastangas tam, kad jie būtų pašalinti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2013).

9Iš vykdomosios bylos Nr. 0159/17/01637 medžiagos nustatyta, kad Švedijos Stokholmo arbitražas 2006 m. gegužės 31 d. sprendimu MTZ įpareigojo sumokėti Suraleb, Inc., 2 166 555 JAV dolerių sumą už MTZ naudai išieškotą turtą (Arbitražo sprendimo 7.1 punktas); nurodė, kad Suraleb, Inc., perduoda MTZ išieškotą turtą, nes už šį turtą sumokama 2 166 555 JAV dolerių (Arbitražo sprendimo 7.2 punktas); MTZ įpareigota sumokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 2 166 555 JAV dolerių sumos nuo 2003 m. balandžio 13 d. iki šio sprendimo datos (Arbitražo sprendimo 7.3 punktas); MTZ įpareigota sumokėti Suraleb, Inc., 987 224,61 JAV dolerio kaip šio arbitražo teisinių išlaidų kompensaciją (Arbitražo sprendimo 7.4 punktas); MTZ įpareigota sumokėti Suraleb, Inc., 1 203 761 Švedijos kroną arbitravimo išlaidų (Arbitražo sprendimo 7.5 punktas); Suraleb, Inc., įgijo teisę reikalauti palūkanų po šio arbitražo sprendimo pagal taikytinas taisykles (Arbitražo sprendimo 7.6 punktas) (vykd. b. 2 t., 148-226 l.). Suraleb, Inc., kreipėsi į JAV teismą dėl Arbitražo sprendimo pripažinimo ir vykdymo. JAV Ilinojaus valstijos Šiaurės apygardos Rytų apylinkės apygardos teismo 2006 m. gruodžio 5 d. sprendimu arbitražo teismo sprendimas pripažintas, taip pat Suraleb, Inc., naudai iš MTZ priteista 88 777,97 JAV dolerio išankstinių palūkanų už laikotarpį nuo 2006-05-31 iki 2006-12-05 (vykd. b. 2 t., 227-239 l.). Kaip matyti iš vykdomosios bylos Lietuvos apeliacinis teismas 2016-12-15 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2T-54-370/2016, atsisakė pripažinti Arbitražo sprendimą bei JAV teismo sprendimą (vykd. b. 2 t., 240-251 l.). Išieškotojas pateikė kasacinį skundą dėl minėtos Lietuvos apeliacinio teismo nutarties bei prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Lietuvos Aukščiausias Teismas 2017-05-18 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-267-611/2017, tenkino išieškotojo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iš dalies ir iki visiško teismo sprendimo įvykdymo taikė skolininkui priklausančio turto areštą bei paskyrė L. T. skolininko turto administratoriumi (vykd. b. 9 t., 1125-1127 l.). Be to, Lietuvos Aukščiausias Teismas 2017-06-15 nutartimi tojo pačioje byloje panaikino Lietuvos apeliacinio teismo 2016-12-15 nutartį ir pripažino bei leido vykdyti Arbitražo sprendimą bei JAV teismo sprendimą, o bylos dalis pagal Suraleb, Inc. reikalavimą dėl 8,25 proc. palūkanų priteisimo nuo 1 683 629,89 Eur sumos už laikotarpį nuo 2006-06-01 iki Arbitražo sprendimo įvykdymo perduota iš naujo nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui (vykd. b. 2 t., 252-266 l.). Šiuo pagrindu Lietuvos apeliacinis teismas 2017-07-03 išdavė vykdomąjį raštą Nr. 2T-54-370/2016, kuriuo pripažinta ir leista vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijoje Stokholmo arbitražo 2006-05-31 sprendimą ir Jungtinių Amerikos V. I. valstijos Šiaurės apygardos Rytų apylinkės apygardos teismo 2006-12-05 sprendimą, ir kurį vykdo antstolis Andrius Liaškovas (vykd. b. 1 t., 5-11 l.). Paminėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėjo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-06-15 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-267-611/2017, nustatytą Suraleb, Inc. reikalavimo dalį dėl 8,25 proc. palūkanų priteisimo nuo 1 683 629,89 Eur sumos už laikotarpį nuo 2006-06-01 iki Arbitražo sprendimo įvykdymo (reikalavimą Suraleb, Inc. patikslino, prašydamas priteisti 12 proc. palūkanas nuo Arbitražo sprendimu priteistų sumų) ir 2017-09-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2T-63-381/2017 nustatė, kad pagal Stokholmo arbitražo 2006 m. gegužės 31 d. sprendimo 7.6 punktą, numatantį, jog „Suraleb INC.“ įgyja teisę reikalauti palūkanų už laikotarpį po šio sprendimo pagal taikytinas taisykles“, yra skaičiuojamos 12 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos nuo 1 947 475,30 Eur sumos už laikotarpį nuo Arbitražo sprendimo priėmimo dienos (2006 m. birželio 1 d.) iki šios sprendimo dalies įvykdymo (vykd. b. 5 t., 727-752, 757-765 l.). Minėtą nutartį išieškotojas pateikė antstoliui su prašymu perskaičiuoti išieškotinas sumas (vykd. b. 5 t., 756 l.).

10Antstolis 2017-07-26 turto arešto aktu Nr. AN175864 areštavo skolininkui priklausančias prekės ženklus „BELARUS“, registracijos Nr. 42868, ir „BELARUS“, registracijos Nr. 42867, nustatydamas disponavimo teisės apribojimą (vykd. b. 4 t., 542-544 l.). Išieškotojas pateikė antstoliui 2017-11-27 prašymą, kuriuo pakeisti turto arešto sąlygas, skolininkui uždraudžiant šiuos ženklus naudoti, valdyti ir jais disponuoti, bei perduodant šiuos ženklus saugoti ir administruoti išieškotojui, paskiriant turto administratoriumi bankroto administratorių G. Ž. (vykd. b. 8 t., 1019-1020 l.). Išieškotojas pateikė G. Ž. sutikimą būti paskirtu prekių ženklų administratoriumi vykdomojoje byloje (vykd. b. 8 t., 1021 l.). Minėtą išieškotojo prašymą antstolis -tenkino, priimdamas 2017-11-30 patvarkymą dėl turto arešto akto pakeitimo Nr. S-17-159-56081 (vykd. b. 8 t., 1024-1025 l.).

112018-05-23 antstolio kontoroje gautas išieškotojo atstovo prašymas, areštuoti skolininkui Minskij traktornyj zavod, priklausančias autoriaus turtinės teisės į susistemintą ir metodiškai sutvarkytą traktorių ir/ar kitų mechanizmų detalių ir surinkimo mazgų, ir/ar surinkimo vienetų, ir/ar surinkimo blokų, duomenų bazę (visą ir/ar dalimis) su visais papildymais ir/ar pakeitimais, padarytais iki arešto uždėjimo arba vėliau nepriklausomai nuo duomenų bazės teksto kalbos, uždraudžiant skolininkui jomis naudoti, valdyti ir juo disponuoti. Taip pat buvo prašoma areštuoti skolininkui Minskij traktornyj zavod priklausančias autoriaus turtinės teisės į techninę dokumentaciją (visą ir/ar dalimis), su visais papildymais ir/ar pakeitimais padarytais iki arešto uždėjimo arba vėliau, nepriklausomai nuo techninės dokumentacijos teksto kalbos (įskaitant vertimus), uždraudžiant skolininkui jomis naudoti, valdyti ir juo disponuoti, areštuotų turtinių teisių administratoriumi išieškotojo atstovas prašė paskirti anksčiau areštuotų prekių ženklų bankroto administratorių G. Ž. (vykd. b. 13 t., 1704 -1711 l.).

122018-06-04 Antstolis priėmė patvarkymą dėl turto arešto akto papildymo Nr. S-18-159-25476, kuriuo: (i) areštavo autoriaus turtines teises į susistemintą ir metodiškai sutvarkytą traktorių ir/ar kitų mechanizmų detalių ir surinkimo mazgų, ir/ar surinkimo vienetų, ir/ar surinkimo blokų, duomenų bazę (visą ir/ar dalimis) su visais papildymais ir/ar pakeitimais padarytais iki arešto uždėjimo arba vėliau nepriklausomai nuo duomenų bazės teksto kalbos, priklausantį MTZ. Turtinei teisei taikė valdymo, naudojimo ir disponavimo teisių apribojimus; (ii) areštavo autorių turtines teises į techninę dokumentaciją (visą ir/ar dalimis), su visais papildymais ir/ar pakeitimais padarytais iki arešto uždėjimo arba vėliau, nepriklausomai nuo techninės dokumentacijos teksto kalbos (įskaitant vertimus), priklausanti MTZ. Turtinei teisei taikė valdymo, naudojimo ir disponavimo teisių apribojimus. Minėtų Autoriaus turtinių teisių administratoriumi paskirtas bankroto administratorius G. Ž. (vykd. b. 13 t., 1755 -1770 l.).

13Šioje byloje keliamas klausimas dėl antstolio 2018-06-04 priimto patvarkymo Nr. S-18-159-25476, dėl turto arešto akto papildymo, kuriuo paskyrė skolininko turtinių teisių administratorių, pagrįstumo ir teisėtumo.

14Pareiškėjas nurodė, kad skundžiamu patvarkymu antstolis aiškiai peržengia jam suteiktus įgaliojimus ir nustatyta veiklos teritoriją, kadangi neteisėtai areštavo Autoriaus turtines teises, kurios yra neregistruotos jokiame registre ir niekaip nėra susijusios su Lietuvos Respublika, todėl antstolis neturi įgalinimu taikyti priverstinio pobūdžio priemonių, peržengiančiu Lietuvos Respublikos teritoriją kitam asmeniui.

15CK 1.97 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad civilinių teisių objektai yra daiktai, pinigai ir vertybiniai popieriai, kitas turtas bei turtinės teisės, intelektinės veiklos rezultatai, informacija, veiksmai ir veiksmų rezultatai, taip pat kitos turtinės ir neturtinės vertybės. Taigi, teisine prasme turtu yra laikomi tie civilinių teisių (nuosavybės) objektai, kurie turi vienokią ar kitokią ekonominę ar objektyvią vertę ir civilinio apyvartumo savybę, t. y. tokį objektą jo savininkas turi galimybę perleisti.

16CPK 590 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu skolininkas yra juridinis asmuo, vykdomąjį dokumentą antstolis vykdo šio skolininko buveinės arba jo turto buvimo vietoje. Tai reiškia, kad antstolis prieš priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti privalo patikrinti, ar yra CPK 590 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos, t. y. įsitikinti, ar vykdomasis dokumentas vykdytinas jo aptarnaujamoje teritorijoje (CPK 590 straipsnis). Jau priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad skolininkės MTZ buveinė yra ne Lietuvoje, o Baltarusijoje, Lietuvoje vykdo veiklą per filialą adresu M. K. Čiurlionio g. 84B-17, Vilniuje, todėl priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti antstolis Andrius Liaškovas turėjo nustatyti, ar skolininkė turi turto jo aptarnaujamoje teritorijoje. Taip pat pažymėtina, kad pirminis turto arešto aktas priimtas 2017-07-26, dėl kurio priėmimo vykdyti pas antstolį teisėtumo nagrinėjamu momentu ginčo nėra. Skundžiamas patvarkymas Nr. S-18-159-25476 yra dėl turto arešto akto papildymo, kuriuo keičiama areštuoto turto apimtis, t. y. papildomai areštuotos skolininkui priklausančios turtinės teisės. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad antstolis, priimdamas skundžiamą 2018-06-04 patvarkymą Nr. S-18-159-25476 neperžengė savo kompetencijos ribų. Be to, pareiškėjas nurodo, kad neaišku į kokius objektus yra areštuojamos Autoriaus turtinės teisės, patvarkymu antstolis neproporcingai apriboja visų nurodytų Autoriaus turtinių teisių valdymo, naudojimo ir disponavimo teises. Teismo nuomone, nustatyto arešto mastas išsamiai išdėstytas skundžiamame patvarkyme, o atskiri elementai nurodyti jo prieduose. Būtent tokia apimtimi išieškotojas ir prašė papildyti turto arešto aktą.

17Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad turto administravimas visam skolininko turtui taikomas teismo nutartimi kaip laikinoji apsaugos priemonė iki visiško sprendimo įvykdymo bei antstolis vykdymo procese skyrė turto administratorių skolininko turtinėms teisėms administruoti.

18Pareiškėjo teigimu, antstolis paskirdamas turto administratorių didina vykdymo išlaidas.

19Vykdymo proceso metu skolininko turto administravimą CPK nustatyta tvarka nustato antstolis. Šiuo atveju skolininko turto administravimas yra taikomas kaip priverstinio vykdymo priemonė ir yra taikomas tik jeigu skolininkas per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą teismo sprendimo neįvykdo. Tokiu atveju iš skolininko turto administravimo gautos pajamos panaudojamos išieškojimui padengti (CPK 624 straipsnio 2 dalies 7 punktas, 744 straipsnio 1 dalis). Skolininko turto administratorius veikia vadovaudamasis paprastąjį turto administravimą reglamentuojančiomis CK nuostatomis ir turi paprastąjį turto administravimą atliekančio administratoriaus teises, pareigas ir atsakomybę (CPK 744 straipsnio 1 - 3 dalys). Svarbu pabrėžti, kad tuo atveju, kai turto administravimas yra taikomas kaip priverstinio vykdymo priemonė, išlaidos, kurios patiriamos administruojant turtą, išieškomos iš skolininko (CPK 610 straipsnio 1 dalis). Pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 lentelės 33 punktą už skolininko turto administravimą, kaip priverstinio vykdymo priemonę, administratoriui mokamas 10 proc. atlygis nuo pajamų, gautų iš skolininko turto administravimo. Administratorius turi teisę į atlyginimą už turto valdymo, naudojimo ir disponavimo teisių įgyvendinimą (CK 4.238 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314-686/2015).

20Taigi skolininkas yra teisus, teigdamas, kad, paskyrus turto administratorių vykdymo procese, susidarys papildomos vykdymo išlaidos, kurios bus išieškotos iš skolininko. Tačiau vien ši aplinkybė, kad galimai susidarys papildomos vykdymo išlaidos, nesuponuoja antstolio patvarkymo neteisėtumo.

21Remiantis CPK 624 straipsnio 2 dalies 7 punktu skolininko turto administravimas yra viena iš priverstinio vykdymo priemonių, kurias turi teisę taikyti antstolis vykdomojoje byloje. CPK 683 straipsnio, reglamentuojančio areštuoto turto saugojimą ir administravimą, 1 dalyje numatyta, jog įprastai areštuotą turtą antstolis palieka valdyti asmeniui, pas kurį jis tą turtą areštavo, tačiau prireikus bet kurioje proceso stadijoje gali areštuotą turtą perduoti saugoti kitam asmeniui. Antstolio vykdymo procese paskirtas turto administratorius atlieka paprastojo turto administratoriaus funkcijas (CPK 683 str. 5 d., 744 str. 3 d.), todėl antstolis prieš taikydamas priverstinio pobūdžio priemones turi įvertinti jų proporcingumą, ar taikoma priemonė nėra per griežta, t. y. ar nevaržo skolininko daugiau nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Teisės doktrinoje pripažįstama, kad antstoliui yra suteikta teisė perduoti areštuotą turtą saugoti kitam asmeniui tik esant akivaizdžiai būtinybei, pavyzdžiui, kai antstolis turi nenuginčijamų įrodymų, jog ginčo turtas nėra saugomas apskritai ar jis saugomas akivaizdžiai netinkamai. Taigi tik esant (ar atsiradus) tokioms aplinkybėms ir pateikus atitinkamus įrodymus dėl to, kad skolininkui priklausantis ir antstolio areštuotas turtas nesaugomas, neprižiūrimas, jo būklė blogėja ir todėl krinta šio turto vertė, būtų galima spręsti dėl pagrindo keisti turto administratorių (saugotoją).

22Nagrinėjamu atveju sudėtinga nustatyti, ar areštuoto turto vertė, turto saugotoju paskyrus skolininką, būtų sumažėjusi, kad turtas būtų nesaugomas ar neprižiūrimas, nes areštuotas civilinių teisių objektas – turtinės teisės (CK 1.112 str. 1, 2 d.).

23Lietuvos apeliacinis teismas, pasisakydamas dėl turtinių teisių perleidimo, nurodė turtinių teisių požymius ir jų perleidimo ypatumus, o būtent, kad reikalavimo teisė (turtinė teisė) yra civilinių teisių objektas, kurio nominali vertė, kaip ir įmonės akcijų, nebūtinai atitinka jo rinkos vertę, kuri priklauso nuo debitoriaus finansinės turtinės padėties, veiklos ypatumų, turto bei įsipareigojimų sudėties, įmonei bei jos turtui taikytų apribojimų, t. y. nuo skolininko galimybės visą skolą per apibrėžtą terminą grąžinti (CK 1.97 str. 1 d., 1.112 str.). Perleidžiamų turtinių teisių kaina civilinėje apyvartoje labai dažnai yra daug mažesnė, nei numatyta jų nominali vertė, ypatingai tais atvejais, kai įmonė skolininkė, į kurią nukreipta galiojanti reikalavimo teisė, turi finansinių sunkumų ar veiklos apribojimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-35-381/2017). Atsižvelgiant į tai, klausimas dėl antstolio pasirinktos priverstinio vykdymo priemonės būtinumo ir proporcingumo nagrinėtinas kitų aplinkybių kontekste.

24Iš vykdomojoje byloje esančių duomenų matyti, kad išieškotina iš skolininko suma yra didelė, skolininkas vykdymo procese su antstoliu nebendradarbiauja, turto, iš kurio galima operatyviai ir ekonomiškai išieškoti įsiskolinimą, nėra, skolininkas duomenų apie turimą turtą ar turtines teises antstoliui nepateikia, šiuos duomenis antstolis išreikalauja iš trečiųjų asmenų savo iniciatyva arba išieškotojo iniciatyva, vykdomoji byla vykdoma nuo 2017 metų, tiek vykdymo procese, tiek ir nagrinėjant civilines bylas, kilusias ne dėl antstolio veiksmų, skolininkas yra aktyvus, o vykdymo procese skolininko skunduose nurodytos aplinkybės dažniausiai nepasitvirtina, kas suponuoja išvadą, kad skolininkas nesiekia greito ir realaus sprendimo įvykdymo. Atsižvelgiant į vykdymo procese atliktų veiksmų kiekį (vykdomąją bylą šiuo metu sudaro 15 tomų), pobūdį (vykdymo veiksmai atliekami teismui pripažinus arbitražo teismo ir užsienio teismo sprendimus, šalys turi priešpriešinius reikalavimus, antstolis areštavo specifines skolininko turtines teises (prekių ženklus, reikalavimo teises į bankrutuojantį juridinį asmenį), kurių sėkmingam administravimui, o taip pat ir įsiskolinimo išieškojimui reikalingos žinios, neabejotinai patiriamos laiko sąnaudos), areštuotų turtinių teisių vertę, skolininko elgesį vykdymo procese, teismas sprendžia, kad šioje vykdomojoje byloje yra būtinybė išsaugoti skolininko turtą, t. y. užtikrinti, kad jis nebūtų perleistas ar kitaip suvaržytos skolininko turtinės teisės, kad jos būtų efektyviai valdomos ir iš jų būtų gaunamos pajamos, užtikrinančios greitesnį skolos išieškojimą. Įvertinus šių aplinkybių visumą, taip pat tai, kad skolininkas nepateikė įrodymų, jog dėl turto administravimo jis patiria nuostolius ar kitaip nepagrįstai ir/ar neproporcingai apribojamos skolininko nuosavybės teisės į turimą turtą ar turtines teises (CPK 178, 185 str.), iki šio skundo nagrinėjimo teisme dienos antstolio paskirti turto administratoriai nepateikė prašymų dėl atlyginimo paskaičiavimo, atlyginimas turto administratoriui nebuvo įtrauktas nei į vieną patvarkymą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, taigi nėra pagrindo teigti, kad skolininko turtinė padėtis žymiai bloginama, daroma išvada, kad antstolio taikyta priverstinio pobūdžio priemonė – turto administravimas – yra proporcinga siekiamam rezultatui, todėl buvo pagrindas antstoliui pasinaudoti CPK 683 straipsnyje suteikta teise paskirti turto administratorių.

25Vertinant skolininko nurodyta aplinkybę, kad nagrinėjamu atveju yra nustatytas dvigubas turto administravimas, t. y., teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones ir paskyrė viso skolininko turto administratorių ir antstolis skyrė turto administratorių vykdomojoje byloje, atkreiptinas dėmesys į tai, kad skundžiamu patvarkymu antstolis paskyrė skolininkui priklausančių turtinių teisių administratorių, o Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nustatė viso skolininko turto administravimą, t. y., skiriasi administruojamo turto apimtis. Be to, teisės aktai nenustato draudimo antstoliui skirti turto administratorių, jei turto administratorius yra paskirtas teismo nutartimi (sprendimu).Taip pat pažymėtina, kad minėtas turto administratorius G. Ž. jau veikia kaip turto administratorius antstoliui 2017-07-26 turto arešto aktu Nr. AN175864 areštavus skolininkui priklausančius prekės ženklus „BELARUS“, registracijos Nr. 42868, ir „BELARUS“, registracijos Nr. 42867, bei nustačius disponavimo teisės apribojimą (vykd. b. 4 t., 542-544 l.).

26Be to, skolininkas teigė, kad antstolis skiria šališkus, neobjektyvius MTZ turto administratorius. Iš vykdomosios bylos matyti, kad turto administratorius G. Ž. pateikė antstoliui sutikimą teikti turto administravimo paslaugas, jis turi teisę teikti turto administravimo paslaugas (CK 4.237 str. 1 d.), duomenų, kad savo prievoles vykdo aplaidžiai, nesąžiningai ir ne naudos gavėjo (išieškotojo) interesais, o savo asmeniniams poreikiams ar trečiųjų asmenų poreikiams tenkinti (CK 4.242 str. 2 d.), kad egzistuoja interesų konfliktas (CK 4.243 str. 1 d.), yra šališkas, asmeniškai suinteresuotas pakenkti skolininko turtiniams interesams ar kitaip pažeidžia CK ar kituose teisės aktuose nustatytas pareigas, pareiškėjas tai patvirtinančių įrodymų nepateikė (CPK 178 str., 185 str.).

27Pareiškėjas taip pat nurodo, kad nesutinka su skundžiamame patvarkyme nurodytomis palūkanomis (jų dydžiu) ir jų skaičiavimo terminu.

28Antstolis, atsisakydamas tenkinti pareiškėjo skundą nurodė, kad dėl palūkanų paskaičiavimo pareiškėjas jau buvo pateikęs skundą. Šiaulių apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2YT-5565-1003/2018 priėmė 2018-05-14 nutartį, kuria atmetė skolininko skundą dėl 2018-02-21 patvarkymo Nr. S-18-159-8938 panaikinimo kaip nepagrįstą. Be to, Šiaulių apylinkės teismas 2018-05-30 nutartimi civilinėje byloje e2YT-5922-251/2018, civilinę bylą dalyje dėl pareiškėjo Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo „Minskii traktornyj zavod“ skundo dėl antstolio Andriaus Liaškovo veiksmų, susijusių su palūkanų skaičiavimu, nutraukė.

292018-06-04 patvarkyme dėl turto arešto akto papildymo Nr. S-18-159-25476 dėl palūkanų skaičiavimo nėra pasisakoma, patvarkymas yra visiškai nesusijęs su palūkanų dydžio paskaičiavimu, todėl teismas šiuo klausimu nepasisako.

30Išsamiai ištyrus civilinėje byloje pareiškėjo pateiktus rašytinius įrodymus, taip pat vykdomojoje byloje esančius duomenis, nustačius bylai reikšmingas aplinkybes, atsižvelgiant į nurodytas teisės normas bei teismų praktiką, teismas sprendžia, kad pareiškėjas neįrodė skundžiamo antstolio patvarkymo neteisėtumo ir nepagrįstumo (CPK 178, 185 str.), todėl skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, 150 straipsnio 2 dalimi 290-291 straipsniais, 513 straipsniu,

Nutarė

32pareiškėjo Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo „Minskii traktornyj zavod“ skundą dėl antstolio Andriaus Liaškovo 2018-06-04 patvarkymo Nr. S-18-159-25476 panaikinimo atmesti.

33Įsiteisėjus nutarčiai, grąžinti antstoliui vykdomosios bylos kopiją.

34Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Vida... 2. pareiškėjas Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo „Minskii traktornyj zavod“... 3. Antstolis Andrius Liaškovas 2018-07-05 patvarkymu Nr. S-18-159-31116 atsisakė... 4. Pažymėtina ir tai, kad Sprendimų vykdymo instrukcijoje yra aiškiai... 5. Pareiškėjas, antstolis ir suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo... 6. Prašymų papildyti bylos medžiagą negauta.... 7. Skundas netenkintinas.... 8. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CPK 594 straipsnį ir Lietuvos... 9. Iš vykdomosios bylos Nr. 0159/17/01637 medžiagos nustatyta, kad Švedijos... 10. Antstolis 2017-07-26 turto arešto aktu Nr. AN175864 areštavo skolininkui... 11. 2018-05-23 antstolio kontoroje gautas išieškotojo atstovo prašymas,... 12. 2018-06-04 Antstolis priėmė patvarkymą dėl turto arešto akto papildymo Nr.... 13. Šioje byloje keliamas klausimas dėl antstolio 2018-06-04 priimto patvarkymo... 14. Pareiškėjas nurodė, kad skundžiamu patvarkymu antstolis aiškiai peržengia... 15. CK 1.97 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad civilinių teisių objektai yra... 16. CPK 590 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu skolininkas yra juridinis... 17. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad turto administravimas visam skolininko... 18. Pareiškėjo teigimu, antstolis paskirdamas turto administratorių didina... 19. Vykdymo proceso metu skolininko turto administravimą CPK nustatyta tvarka... 20. Taigi skolininkas yra teisus, teigdamas, kad, paskyrus turto administratorių... 21. Remiantis CPK 624 straipsnio 2 dalies 7 punktu skolininko turto administravimas... 22. Nagrinėjamu atveju sudėtinga nustatyti, ar areštuoto turto vertė, turto... 23. Lietuvos apeliacinis teismas, pasisakydamas dėl turtinių teisių perleidimo,... 24. Iš vykdomojoje byloje esančių duomenų matyti, kad išieškotina iš... 25. Vertinant skolininko nurodyta aplinkybę, kad nagrinėjamu atveju yra... 26. Be to, skolininkas teigė, kad antstolis skiria šališkus, neobjektyvius MTZ... 27. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad nesutinka su skundžiamame patvarkyme... 28. Antstolis, atsisakydamas tenkinti pareiškėjo skundą nurodė, kad dėl... 29. 2018-06-04 patvarkyme dėl turto arešto akto papildymo Nr. S-18-159-25476 dėl... 30. Išsamiai ištyrus civilinėje byloje pareiškėjo pateiktus rašytinius... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, 150... 32. pareiškėjo Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo „Minskii traktornyj zavod“... 33. Įsiteisėjus nutarčiai, grąžinti antstoliui vykdomosios bylos kopiją.... 34. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama...