Byla Ik-2955-815/2010
Dėl įsakymų ir jų pagrindu išduotų licencijų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Inos Kirkutienės, Ernesto Spruogio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Vansevičiaus, sekretoriaujant Editai Sakalinskaitei, dalyvaujant pareiškėjų – UAB „Energijos taupymo centras“ ir UAB „Miesto energija“ atstovui – advokatui Sauliui Avižai, pareiškėjo – Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje atstovei – vyriausiajai specialistei Gintarei Anisko, atsakovės – Ukmergės rajono savivaldybės administracijos atstovui – advokatui Virgilijui Kaupui, trečiojo suinteresuoto asmens – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovėms – šios institucijos Teisės skyriaus vedėjai Vilmai Adamavičiūtei ir Teisės skyriaus vyriausiajai specialistei Renatai Ambrazevičienei, trečiojo suinteresuoto asmens – UAB „Dainavos energetika“ atstovui – direktoriui V. Ž., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų – UAB „Energijos taupymo centras“, UAB „Miesto energija“, asociacijos Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos skundus ir pareiškėjo – Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą atsakovei – Ukmergės rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims – Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“ dėl įsakymų ir jų pagrindu išduotų licencijų panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėjos – UAB „Energijos taupymo centras“, UAB „Miesto energija“ ir asociacija Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga (toliau – ir Lyga) su skundais (UAB „Energijos taupymo centras“ ir UAB „Miesto energija“ skundas (t. 2, b. l. 8-13; t. 3, b. l. 1-6), Lygos skundas (t. 1, b. l. 1-7)) ir pareiškėjas – Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje (toliau – ir Vyriausybės atstovas) su prašymu (t. 2, b. l. 102-104, 148-150) (toliau šiame sprendime pareiškėjų skundų ir prašymo prasme vartojama skundo sąvoka) kreipėsi į teismą prašydami:

51.1. panaikinti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 10 d. įsakymą Nr. 13-636 „Dėl šilumos tiekimo licencijos“ (toliau – ir įsakymas Nr. 13-636);

61.2. panaikinti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 10 d. įsakymą Nr. 13-637 „Dėl šilumos tiekimo licencijos“ (toliau – ir įsakymas Nr. 13-637);

71.3. panaikinti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir atsakovė) 2010 m. birželio 10 d. UAB „Ukmergės šiluma“ išduotą šilumos tiekimo licenciją Nr. ( - ) (toliau – ir licencija Nr. ( - )).

81.4. panaikinti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2010 m. birželio 10 d. UAB „Dainavos energetika“ išduotą šilumos tiekimo licenciją Nr. ( - ) (toliau – ir licencija Nr. ( - )).

92. Pareiškėjai– UAB „Energijos taupymo centras“, UAB „Miesto energija“, asociacijos Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos ir Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje (toliau – ir pareiškėjai) skunde nurodo, jog atsakovės išduotos šilumos tiekimo licencijos UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“ yra neteisėtos ir negaliojančios, įsakymai Nr. 13-636 ir Nr. 13-637 prieštarauja teisės aktų nuostatoms, todėl tiek minėti įsakymai, tiek jų pagrindu išduotos šilumos tiekimo licencijos yra naikintini. Pareiškėjų skundas grindžiamas tokiais argumentais.

102.1. Licencijos Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) yra negaliojančios, nes išduotos pažeidžiant imperatyvius Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 30 straipsnio reikalavimus, nesilaikant Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių.

112.1.1. Remiantis Įstatymo 30 straipsniu, šilumos tiekėjas privalo turėti šilumos tiekimo licenciją, t. y. šilumos energijos tiekimo veikla yra licencijuojama (1 dalis), licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos neterminuotam laikui tik vienam asmeniui tam tikroje nustatytoje teritorijoje (4 dalis); remiantis Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių 26 punktu, licencija išduodama tik vienam asmeniui tam tikroje teritorijoje. Įsakymai Nr. 13-636 ir Nr. 13-637 prieštarauja minėtoms nuostatoms, kadangi jų pagrindu išduotos licencijos šilumos tiekimo veiklai teritorijose, kuriose teisė tiekti šilumą jau suteikta kitam asmeniui.

122.1.2. Įsakymo Nr. 13-636 pagrindu atsakovė išdavė UAB „Ukmergės šiluma“ licenciją Nr. ( - ) dėl šilumos tiekimo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje – Šventupės gyvenvietės teritorijoje, Šilo katilinės (( - ), Ukmergė) aptarnavimo teritorijoje, išskyrus kitose atitinkamų savivaldybių ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir Komisija) išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas; įsakymo Nr. 13-637 pagrindu atsakovė išdavė UAB „Dainavos energetika“ licenciją Nr. ( - ) dėl šilumos tiekimo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje – Dainavos gyvenvietės teritorijoje, išskyrus kitose atitinkamų savivaldybių ar Komisijos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas, tuo tarpu Komisija 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. O3-87 išdavė UAB „Miesto energija“ šilumos tiekimo licenciją Nr. ( - ) (toliau – ir licencija Nr. ( - )), kuri yra galiojanti ir suteikia teisę UAB „Miesto energija“ neterminuotai verstis šilumos tiekimo veikla, be kita ko, Ukmergės miesto, Šventupės, Dainavos ir Dukstynos kaimų teritorijose (Ukmergės rajono savivaldybėje), išskyrus kitose Ukmergės rajono savivaldybės ar Komisijos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas, t. y. dalyje teritorijų, kuriose ginčijamomis licencijomis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) suteikta teisė tiekti šilumą ir UAB „Ukmergės šiluma“ bei UAB „Dainavos energetika“.

132.1.3. Licencijų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) neteisėtumą pagrindžia Komisijos (kuri pagal Komisijos nuostatų 6.7 punktą Lietuvos Respublikoje išduoda, sustabdo, panaikina energijos perdavimo, skirstymo, laikymo, tiekimo licencijas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas licencijavimo taisykles, taip pat kontroliuoja energetikos įmonių licencijuojamą veiklą) 2010 m. liepos 1 d. raštas Nr. R2-1069 „Dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo Ukmergės rajone“ (toliau – ir raštas Nr. R2-1069), kuriame nurodyta, jog UAB „Miesto energija“ išduota licencija Nr. ( - ), suteikianti teisę UAB „Miesto energija“ neterminuotai verstis šilumos tiekimo veikla Ukmergės miesto, Šventupės, Dainavos ir Dukstynos kaimų teritorijose (Ukmergės rajono savivaldybėje), yra galiojanti, nėra Komisijos sustabdyta ar panaikinta, todėl UAB „Miesto energija“ turi visas pareigas, keliamas šilumos tiekėjui, vykdyti šilumos tiekimo veiklą licencijoje apibrėžtose teritorijose. Taigi, Komisija aiškiai nurodė, kad Ukmergės rajono savivaldybėje 2010 m. liepos 1 dienai UAB „Miesto energija“ yra vienintelis teisėtas licencijuotas šilumos ir karšto vandens tiekėjas.

142.1.4. Įstatymų leidėjas šilumos energijos tiekimo veiklą priskyrė prie licencijuojamų dėl tokiai veiklai keliamų tikslų, kurių įgyvendinimas gali būti užtikrintas tik kontroliuojant įgaliotai institucijai (Komisijai) – šilumos energiją toje pačioje teritorijoje turi tiekti tik vienas licencijuotas asmuo. Šiuo atveju atsakovė neturi teisės savavališkai nuspręsti tiekti šilumos energiją toje pačioje teritorijoje, kurioje pagal galiojančią ir teisėtai išduotą licenciją veikia šilumos tiekėjas – UAB „Miesto energija“, įskaitant ir tai, kad trečiasis asmuo negali pats sau išduoti dokumentų, tariamai suteikiančių teisę vykdyti licencijuojamą veiklą.

152.1.5. Pagal Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių 11 punktą informaciją apie licencijų išdavimą, pakeitimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą licencijas išduodanti institucija skelbia savo interneto tinklalapyje, tačiau išdavus ginčijamas licencijas atsakovės interneto puslapyje nebuvo paskelbta informacija apie licencijų išdavimą, taip pat nepaskelbti ginčijami įsakymai Nr. 13-636 ir Nr. 13-637.

162.2. Įsakymai Nr. 13-636 ir Nr. 13-637 yra priimti, o licencijos Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) 4 išduotos pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio reikalavimus, įstatymuose nustatytą viešojo administravimo subjektų kompetenciją.

172.2.1. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius, išdavęs licencijas Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), nepaisydamas teisės aktuose įtvirtintos Komisijos kompetencijos bei Komisijai nepanaikinus UAB „Miesto energija“ išduotos licencijos ar jos neapribojus, nusprendė apriboti UAB „Miesto energija“ licencijos apimtį (Šventupės ir Dainavos gyvenvietės), t. y. viršijo įstatymuose jam suteiktus įgaliojimus, pažeidė Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus, be kita ko, nepiktnaudžiavimo valdžia principą.

182.2.2. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatuose nėra įtvirtinta administracijos direktoriaus teisė išduoti šilumos energijos tiekimo licencijas, taigi, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius, priimdamas skundžiamus įsakymus, viršijo savo kompetenciją. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto teisėtumo klausimas turi būti sprendžiamas taikant įgalinimų ribų kriterijų; viešojoje teisėje veikiantys įstatymo viršenybės ir teisinio apibrėžtumo principai lemia tai, kad visi viešojo administravimo subjektai turi tik tokius įgalinimus, kurie jiems yra suteikti konkrečiomis teisės aktų nuostatomis, plečiamas valdymo institucijų kompetencijos aiškinimas yra negalimas; administracinis aktas, priimtas viešojo administravimo subjektui viršijus savo įstatyminės kompetencijos ribas, yra besąlygiškai neteisėtas ir naikintinas (2008 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-55/2008).

192.3. Skundžiamais įsakymais išduotos šilumos tiekimo licencijos išduotos neteisėtu pagrindu, prisidengiant kitoms įmonėms išduotomis bei galiojančiomis licencijomis.

202.3.1. Išduotose licencijose nurodoma, kad jos išduodamos vadovaujantis Įstatymo 28 straipsniu. Pagal licencijų išdavimo dieną – 2010 m. birželio 10 d. – galiojusią Įstatymo redakciją, šilumos tiekimo licencijos išduodamos pagal Įstatymo 30 straipsnį (28 straipsnis reguliuoja bei nustato šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo teises, pareigas ir atsakomybę buitiniam šilumos vartotojui). Taigi, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius licencijas Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) išdavė vadovaudamasis neteisėtu, galiojančiame Įstatyme nenumatytu pagrindu.

212.3.2. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius ginčijamose licencijose nurodė jau išduotų bei galiojančių Komisijos išduotų kitoms įmonėms licencijų numerius, t. y. ginčijamos šilumos tiekimo licencijos UAB „Dainavos energetika“ ir UAB „Ukmergės šiluma“ išduotos prisidengiant kitoms įmonėms, kurios visiškai nesusijusios su šilumos energijos tiekimu Ukmergės rajono savivaldybėje, išduotomis bei galiojančiomis licencijomis: Komisija licenciją Nr. ( - ) išdavė UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, ši licencija galioja nuo 2003 m. lapkričio 18 d.; Komisija licenciją Nr. ( - ) išdavė SĮ „Skuodo šiluma ši licencija galioja nuo 2003 m. lapkričio 18 d.

222.4. Situacija, kai vienoje teritorijoje veikia keli šilumos tiekėjai, akivaizdžiai pažeidžia viešąjį vartotojų interesą nepertraukiamai naudotis šilumos energija bei būti užtikrintiems dėl galimybės įgyvendinti savo teises, numatytas Įstatyme, tame tarpe ir teisę reikalauti atsakomybės iš šilumos tiekėjo už jo netinkamą Įstatymo 28 straipsnyje numatytų pareigų vykdymą, kadangi: šilumos energijos vartotojams nėra žinoma, kuris iš licencijuotų šilumos tiekėjų privalo tiekti šilumos energiją bei užtikrinti nepertraukiamą jos tiekimą; šilumos energijos vartotojams nėra aišku, kuris iš šilumos energijos tiekėjų yra atsakingas už Įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų šilumos tiekėjo pareigų buitiniams šilumos vartotojams tinkamą vykdymą,taip pat neaišku, iš kurio šilumos energijos tiekėjo reikalauti žalos, patirtos dėl netinkamo pareigų vykdymo, atlyginimo; šilumos energijos vartotojams nėra aišku, kuriam iš šilumos energijos tiekėjų sumokėti už patiektą šilumos energiją bei jeigu mokama, ar tas asmuo, kuriam mokama, turi teisę gauti atlygį už suteiktas paslaugas. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriui išdavus licencijas Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) susidaro situacija, kad šilumos energijos vartotojai už šilumos energiją privalo mokėti dviems tiekėjams, t. y. dvigubai apmokestinami.

233. Pareiškėjos – UAB „Energijos taupymo centras“, UAB „Miesto energija“ ir Lyga prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti įsakymų Nr. 13-636 ir Nr. 13-637 bei jų pagrindu išduotų licencijų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) galiojimą.

243.1. Pareiškėjos – UAB „Energijos taupymo centras“ ir UAB „Miesto energija“ prašė taikyti minėtą reikalavimo užtikrinimo priemonę (skundas (t. 2, b. l. 8-13; t. 3, b. l. 1-6)), kadangi: reikalavimo užtikrinimo priemonės netaikymas gali sukelti neatkuriamas teisines pasekmes, t. y. licencijuojamą veiklą vykdys, neteisėtu pagrindu eksploatuos pavojingus įrenginius įmonės, kurioms licencijos išduotos neteisėtai, ir vėliau iš esmės nebus galima atkurti buvusios situacijos; ginčijami įsakymai reiškia ne tik UAB „Miesto energija“ išduotos licencijos sąlygų pažeidimą, bet ir viešo intereso pažeidimą – šilumos energijos tiekimo nutraukimą neribotam terminui UAB „Miesto energija“ (vienintelio teisėto šilumos tiekėjo) vartotojams (įskaitant fizinius bei juridinius asmenis, įstaigas ir organizacijas), su kuriais UAB „Miesto energija“ turi sudariusi galiojančias sutartis ir privalo jas vykdyti.

253.2. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. liepos 13 d. nutartimi (t. 3, b. l. 23-24) pareiškėjų – UAB „Energijos taupymo centras“ ir UAB „Miesto energija“ prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti įsakymų Nr. 13-636 ir Nr. 13-637 bei jų pagrindu išduotų licencijų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) galiojimą – netenkino.

26Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjų – UAB „Energijos taupymo centras“ ir UAB „Miesto energija“ atskirąjį skundą dėl minėtos Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 13 d. nutarties, 2010 m. rugsėjo 10 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS822–544/2010 (t. 3, b. l. 74-77) pareiškėjų – UAB „Energijos taupymo centras“ ir UAB „Miesto energija“ atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

273.3. Pareiškėja – Lyga prašė taikyti minėtą reikalavimo užtikrinimo priemonę (skundas (t. 1, b. l. 1-7), prašymas (t. 1, b. l. 49-50)), kadangi: Ukmergės rajono savivaldybė netinkamai vykdo savo funkcijas, neužtikrindama nenutrūkstamo šilumos tiekimo vartotojams; Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 22 d. sprendimai, kuriais nustatytos šilumos energijos kainos Šventupės, Dainavos gyvenvietėse ir Šilo katilinės teritorijoje, priimti pažeidžiant Įstatymo nuostatas; įsakymai Nr. 13-636 ir Nr. 13-637 galimai prieštarauja Įstatymui; būtina sustabdyti viešojo vartotojų intereso pažeidimą; iš vartotojų UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“ rinks lėšas už šilumos energiją, o panaikinus ginčijamas licencijas kils klausimas dėl neteisėtai iš vartotojų surinktų lėšų grąžinimo, be to, šios lėšos gali būti ir negrąžintos dėl įvairių priežasčių, taip pat gali būti inicijuoti teismo procesai dėl neteisėtai surinktų lėšų grąžinimo; jeigu licencijuotas šilumos energijos tiekėjas – UAB „Miesto energija“ pareikalaus vykdyti sutartis bei sumokėti u šilumos energiją, vartotojai už patiektą šilumos energiją bus dvigubai apmokestinti; nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, licencijuojamą veiklą vykdys, neteisėtu pagrindu eksploatuos pavojingus įrenginius įmonės, kurioms licencijos išduotos neteisėtai, vartotojai privalės pasirašyti sutartis, būdami neįsitikinę, kad energijos tiekėjas atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.383 straipsnio 2 dalies nuostatas, taigi, vartotojams bus neaišku, kuris iš tiekėjų privalo vykdyti Įstatymo 28 straipsnyje įtvirtintas pareigas; vartotojams neaišku, ar nutraukti sudarytas bei galiojančias šilumos energijos prikimo (tiekimo) sutartis su UAB „Miesto energija“ bei sudaryti naujas sutartis su UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“, be to, norėdami sudaryti naujas sutartis, vartotojai galimai pažeistų Civilinio kodekso 6.390 straipsnio nuostatas, t. y. jie verčiami elgtis neteisėtai; susidariusi situacija sukelia neapibrėžtumą ypač svarbioje viešųjų paslaugų teikimo – šilumos tiekimo paslaugų teikimo – srityje.

283.4. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi (t. 1, b. l. 40-42) Lygos prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti įsakymų Nr. 13-636 ir Nr. 13-637 bei jų pagrindu išduotų licencijų Nr. ( - ) ir Nr ( - ) galiojimą patenkino.

29Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs atsakovės – Ukmergės rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl minėtos Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 4 d. nutarties, 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS525-614/2010 (t. 2, b. l. 169-173) atsakovės – Ukmergės rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą patenkinti: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 4 d. nutarties dalį, kuria buvo patenkintas pareiškėjos – Lygos prašymas ir pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė, panaikinti ir pareiškėjos prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo atmesti.

304. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi (t. 2, b. l. 10) administracinė byla Nr. I-3376-160/2010 pagal pareiškėjo – Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą atsakovei – Ukmergės rajono savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotas asmeniui – Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl įsakymų ir jų pagrindu išduotų licencijų panaikinimo sujungta su administracine byla Nr. I-3111-624/2010 pagal pareiškėjos – Lygos skundą atsakovei – Ukmergės rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims – Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, UAB „Miesto energija“, UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“ dėl įsakymų ir jų pagrindu išduotų licencijų panaikinimo, suteikiant administracinės bylos Nr. I-3111-624/2010.

315. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 15 d. nutartimi (t. 4, b. l. 52) sujungė administracinę bylą Nr. I-3111-624/2010 su administracine byla Nr. I-2955-815/2010 pagal pareiškėjų – UAB „Energijos taupymo centras“ ir UAB „Miesto energija“ skundą atsakovei – Ukmergės rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims – Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“ dėl įsakymų ir jų pagrindu išduotų licencijų panaikinimo, suteikiant administracinės bylos Nr. I-2955-815/2010, kadangi reikalavimai, keliami bylose, yra dėl tos pačios atsakovės – Ukmergės rajono savivaldybės administracijos tų pačių įsakymų (Nr. 13-636 ir Nr. 13-637) ir jų pagrindu išduotų licencijų (Nr. ( - ) ir Nr. ( - )) panaikinimo.

32Remiantis Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 15 d. nutartimi, sujungus bylas, šalys yra šios: pareiškėjai – UAB „Energijos taupymo centras“, UAB „Miesto energija“, asociacija Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga r Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje; atsakovė – Ukmergės rajono savivaldybės administracija, tretieji suinteresuoti asmenys – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“.

33II

34Atsakovė – Ukmergės rajono savivaldybės administracija atsiliepimuose į pareiškėjų skundą (t. 1, b. l. 137-148; t. 3, b. l. 82-87; t. 4, b. l. 41-48) nurodo, kad su pareiškėjų skundu nesutinka, kad pareiškėjai sąmoningai iškraipo faktines bylos aplinkybes, netinkamai aiškina teisės aktus, reglamentuojančius šilumos tiekimą ir su tuo susijusius klausimus, prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, pateikia tokius argumentus.

351. Dėl faktinių bylos aplinkybių

361.1. Ukmergės rajono taryba 2000 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. 34 patvirtino SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos konkurso nuostatus, kurie nustatė šilumos tinklų modernizavimo ir renovacijos investuotojo parinkimą Ukmergės rajono šilumos ūkio sutvarkymui ir eksploatacijai. Pagal nuostatus šilumos ūkio sutvarkymo laikotarpiu investuotojas privalėjo modernizuoti, renovuoti ir eksploatuoti SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkį, užtikrindamas optimalų šilumos ūkio funkcionavimą bei garantuoti techniškai tvarkingą jo būklę, investicijų sutarties galiojimui pasibaigus; atnaujinti šilumos energijos generavimo, paskirstymo ir vartojimo įrenginius, statyti naujus, daryti investicijas naujam turtui įsigyti; jokiomis aplinkybėmis neįkeisti, neparduoti ar kitaip perleisti perimto ir naujai sukurto turto; atlikus šilumos ūkio sutvarkymą ir nuomos sutarties galiojimui pasibaigus, parduoti Ukmergės rajono savivaldybei (jos bendrovėms) naujai sukurtą turtą už vieną litą.

371.2. Ukmergės rajono savivaldybė (toliau – ir Savivaldybė) 2000 gruodžio 20 d. su UAB „Energijos taupymo centras“, kaip investuotoju, bei UAB „Ukmergės energija“ (nuo 2007 m. pavadinta UAB „Miesto energija“), kaip operatoriumi, sudarė SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartį (toliau – ir Sutartis), pagal kurią UAB „Energijos taupymo centras“ įsipareigojo 15 metų per dukterinę įmonę UAB „Ukmergės energija“ vykdyti investicijas, išsinuomoto turto eksploatavimą, šilumos energijos tiekimą Ukmergės rajono vartotojams, o UAB „Ukmergės energija“ įsipareigojo atlikti numatytas investicijas, užtikrindama išsinuomoto turto techninę renovaciją ir modernizavimą, tiekti šio ūkio aptarnaujamiems klientams šilumos energiją. Sutartis nustatė, jog pasibaigus išsinuomoto turto nuomai visos investicijos ir jų pagalba padaryti šilumos ūkio pagerinimai, modernizavimas ir pertvarkymai, taip pat operatoriaus investicijų pagrindu sukurti nauji objektai tampa nuomotojų – SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ nuosavybe ir yra parduodami jiems už vieną litą.

381.3. UAB „Ukmergės energija“ (šiuo metu – UAB „Miesto energija“) 2001 m. sausio 2 d. sudarė turto nuomos sutartį Nr. 1 su SP UAB „Ukmergės šiluma“ (šiuo metu – UAB „Ukmergės šiluma“), 2001 m. sausio 17 d. – turto nuomos sutartį Nr. 3 su UAB „Dainavos energetika“, 2001 m. sausio 20 d. – turto nuomos sutartį Nr. 2 su UAB „Šventupė“ (šiuo metu UAB „Šventupė“ išregistruota iš Juridinių asmenų registro).

391.4. Komisija 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. O3-87 išdavė UAB „Ukmergės energija“ šilumos tiekimo licenciją Nr. ( - ), kuri suteikė teisę šiai bendrovei verstis šilumos tiekimo veikla Ukmergės miesto, Šventupės, Dainavos ir Dukstynos kaimų teritorijose (Ukmergės rajono savivaldybėje), išskyrus kitose Savivaldybės ar Komisijos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas, bei Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos teritorijoje (išskyrus šilumos vartotoją UAB „Sy Wiring Technologies Lietuva“).

401.5. Savivaldybės taryba 2010 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. 7-82 „Dėl SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutarties vienašalio nutraukimo (LR Civilinio kodekso 6.217 straipsnio pagrindu)“ (toliau – ir sprendimas Nr. 7-82) nusprendė vienašališkai nutraukti Sutartį nuo 2010 m. gegužės 30 d. Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 1 dalies pagrindu dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:

411.5.1. Pažeista Sutarties esminė sąlyga, kad jos tikslus įgyvendintų specialiai tam įkurta įmonė – UAB „Ukmergės energija“ (nuo 2007 m. – UAB „Miesto energija“), kuri veiktų tik licencijuojamoje Ukmergės rajono rinkoje ir kurios valdymo organai galėtų savarankiškai priiminėti sprendimus dėl Sutarties įgyvendinimo. UAB „Miesto energija“ yra ne Ukmergės rajone savarankiškai veikianti bendrovė, bet viena iš Lietuvos įvairiuose regionuose bei užsienyje šilumos tiekimo veiklą vykdančių grupės įmonių, kurios itin susijusios tarpusavyje, t. y. turinčios galimybę kontroliuoti kitą arba daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Susijusiomis su UAB „Energijos taupymo centras“ bei UAB „Miesto energija“ yra UAB „E-energija“ asocijuotos įmonės ir kitos susijusios šalys bei asmenys (virš 20 juridinių ir fizinių asmenų). Šiuo metu UAB „Miesto energija“ steigėjas – UAB „Energijos taupymo centras“valdo tik apie 10 proc. akcijų, tuo tarpu UAB „E-energija“ valdo apie 90 proc. akcijų. Savivaldybei apie investuotojo ir operatoriaus tapimą kontroliuojamomis įmonėmis iki šiol nebuvo žinoma. Operatoriaus veikla jo kontroliuojamų įmonių grupėje, užsiimančioje energetine veikla įvairiuose Lietuvos regionuose ir užsienyje, neatitinka UAB „Miesto energija“ steigimo tikslų Sutarčiai vykdyti. Kadangi UAB „Miesto energija“ vykdo konsoliduotą veiklą, o operatoriaus bendrovė Savivaldybei neteikia informacijos, Savivaldybė neturi realios Sutarties vykdymo kontrolės ir priežiūros galimybės.

421.5.2. Investuotojas Sutartimi įsipareigojo be Savivaldybės rašytinio sutikimo jokiomis aplinkybėmis neįkeisti, neparduoti ar kitaip neperleisti perimto ir naujai sukurto turto, tačiau UAB „Miesto energija“, neinformavusi Savivaldybės, nesusijusiai su Sutarties vykdymu veiklai yra sudariusi ilgalaikes paskolų sutartis su kredito institucijomis bei su grupės įmonėmis, o pagal šias sutartis skolų grąžinimui buvo įkeistas bendrovės ilgalaikis materialusis turtas ir piniginės lėšos bankų sąskaitose. Dėl investuotojo veiklos, nesusijusios su Sutarties vykdymu, ir dėl prisiimtų papildomų finansinių įsipareigojimų, nesusijusių su Sutarties vykdymu, reikšmingai išaugo palūkanų sąnaudos, o tai neišvengiamai susiję su tiekiamos šilumos energijos Ukmergės rajono vartotojams kainos augimu.

431.5.3. Investuotojas Sutartimi įsipareigojo vadovaudamasis geriausia praktika pagal investicinį projektą imtis visų reikiamų veiksmų tinkamai finansuoti projektą iki jo užbaigimo, tačiau šių reikalavimų nevykdė. Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainos Trakų rajono vartotojams yra iš dalies dengiamos (subsidijuojamos) UAB „Miesto energija“ lėšomis, todėl darytina išvada, jog Sutarties tikslas pažeistas iš esmės, kadangi yra pažeisti Ukmergės rajono vartotojų ekonominiai interesai, nes iš šilumos tiekimo licencijuotos veiklos gaunamų pajamų Ukmergės rajono rinkoje dalis buvo pervesta su UAB „Miesto energija“ akcininkais susietos įmonės UAB „Prienų energija“, veikiančios Trakų rajono rinkoje, naudai be Savivaldybės sutikimo. UAB „Miesto energija“ 2009 m. gegužės 28 d. raštu pateikė Savivaldybei aprobuoti naują šilumos bazinę kainą – 24,25 ct/kW, tačiau Savivaldybė pasiūlė nustatyti 18,21 ct/kW, o Komisija nustatė 19,33 ct/kW bazinę šilumos vidutinę kainą. Be to, investuotojas savo pasiūlyme konkursui 12,6 ct/kW šiluminės energijos kainai išlaikyti nurodė 8,015 mln. Lt investuojamų lėšų sumą iki 2009 m. gruodžio 31 d., tačiau UAB „Miesto energija“ 2010 m. sausio 25 d. raštu informavo Savivaldybę, kad iki 2009 m. gruodžio 31 d. investavo 14,72 mln. Lt sumą, nors tam nėra gautas Savivaldybės sutikimas.

441.6. Savivaldybės meras 2010 m. balandžio 23 d. raštu informavo UAB „Miesto energija“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ apie priimtą sprendimą nutraukti Sutartį ir paprašė teisės aktų, konkurso sąlygų ir Sutarties nustatyta tvarka perduoti turtą Savivaldybei valdyti.

451.7. Savivaldybė 2010 m. balandžio 26 d. raštu Nr. (6.17)-18-890 informavo Komisiją apie sprendimą Nr. 7-82, nurodydama sprendimo motyvus bei aplinkybes. Komisija 2010 m. gegužės 7 d. rašte Nr. R2-768, be kita ko, nurodė, kad, sprendimu Nr. 7-82 nutraukus sutartį su UAB „Miesto energija“, nuo 2010 m. gegužės 31 d. ši bendrovė netenkins esminės licencijos turėtojo sąlygos – nuosavybės teise ar teisėtai valdyti šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus, todėl kyla klausimas dėl UAB „Miesto energija“ išduotos licencijos laikino sustabdymo, kad klausimai dėl UAB „Miesto energija“ licencijos galiojimo ar licencijos išdavimo kitam subjektui, kuris tiektų šilumą Ukmergėje, Šventupės ir Dainavos kaimuose, turi būti sprendžiami nedelsiant.

461.8. UAB „Miesto energija“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ 2010 m. gegužės 14 d. įteikė Vilniaus apygardos teismui ieškinį dėl Sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir įpareigojimo Savivaldybei vykdyti Sutartį natūra, kompensacijos priteisimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – uždrausti Savivaldybei atlikti visus veiksmus, kuriais būtų trukdoma tiekti karštą vandenį ir šilumos energiją Savivaldybės vartotojams bei perimti UAB „Miesto energija“ priklausantį turtą iki bylos dėl minėto sprendimo panaikinimo išnagrinėjimo. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-5827-178/2010 netenkino UAB „Miesto energija“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones; ši teismo nutartis apeliacine tvarka nebuvo apskųsta.

471.9. Savivaldybės meras 2010 m. gegužės 20 d. potvarkiu Nr. 9-22 patvirtino Ukmergės miesto, Šventupės ir Dainavos šilumos ūkio tiekimo organizavimo veiksmų planą laikotarpiui iki 2010 m. lapkričio 1 d.

481.10. Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Įstatymo 9 straipsniu, atsižvelgdama į nutrauktą Sutartį, 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. 7-113 „Dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo organizavimo Ukmergės rajone“ (toliau – ir sprendimas Nr. 7-113) pavedė savivaldybės kontroliuojamai įmonei UAB „Ukmergės šiluma“ nuo 2010 m. gegužės 31 d. vykdyti šilumos ir karšto vandens tiekimą Ukmergės miesto, Šventupės gyvenvietės ir Dukstynos kaimo vartotojams, savivaldybės kontroliuojamai įmonei UAB „Dainavos energetika“ – Dainavos gyvenvietėje, nutraukus Sutartį, pavesti perimti UAB „Miesto energija“ turtą, susijusį su šilumos ir karšto vandens tiekimo veikla Šventupės gyvenvietėje, taip pat pavedė UAB „Ukmergės šiluma“ perimti UAB „Miesto energija“ valdomą turtą, susijusį su šilumos ir karšto vandens tiekimo veikla Šventupės gyvenvietėje.

491.11. UAB „Energijos taupymo centras“ bei UAB „Miesto energija“ 2010 m. gegužės 31 d. atsisakė perduoti Savivaldybės įgaliotiems atstovams rajono šilumos ūkio turtą, tai užfiksuota atitinkamuose aktuose bei antstolio surašytame faktinių aplinkybių konstatavimo protokole.

501.12. Savivaldybė 2010 m. gegužės 31 d. kreipėsi į Ukmergės rajono apylinkės teismą, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones UAB „Energijos taupymo centras“ bei UAB „Miesto energija“ atžvilgiu: šių bendrovių valdomą Ukmergės rajono šilumos ūkio turtą, išnuomotą ir naujai sukurtą pagal Sutartį nedelsiant perduoti Savivaldybei valdyti iki įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje pagal Savivaldybes ieškinį atsakovams – UAB „Energijos taupymo centras“ bei UAB „Miesto energija“ dėl nurodyto turto išreikalavimo iš neteisėto valdymo. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi taikyti laikinąsias apsaugos priemones (Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 21 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2S-1431-302/2010 UAB „Miesto energija“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ prašymą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutarties vykdymo sustabdymo atmetė, 2010 m. liepos 13 d. nutartyje Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartį paliko nepakeistą). Savivaldybė minėtą teismo nutartį 2010 m. birželio 1 d. skubiam vykdymui pateikė antstolei, kuri 2010 m. birželio 2 d. surašė perduodamo Savivaldybei valdyti Šventupės katilinės turto aprašą. Savivaldybės sudarytos komisijos pirmininkas priėmė valdymo teise Savivaldybei perduotą turtą – katilinės pastatus, šilumos tinklus bei visą šilumos gamybos įrangą.

511.13. Savivaldybės sudarytos Komisijos Ukmergės rajono šilumos ūkio tiekimo įtraukimui ir naujai sukurto turto pagal Sutartį primininkas 2010 m. birželio 2 d. sprendime nurodė UAB „Miesto energija“ sustabdyti šilumos energijos gamybos įrenginius – katilines RK-1 ir RK-2, „Šilo“ katilinę ir Šventupės gyvenvietės bei Dainavos gyvenvietės katilines, apie katilų gesinimą atlikti atitinkamus įrašus žurnaluose; perdavus turtą (katilinių įrangą), už jų apsaugą atsakys Savivaldybė.

521.14. UAB „Miesto energija“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ 2010 m. birželio 1 d. Vilniaus apygardos teismui pateikė pakartotiną prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Savivaldybei – sustabdyti sprendimo Nr. 7-82 vykdymą ir uždrausti Savivaldybei atlikti visus veiksmus, kuriais būtų trukdoma tiekti karštą vandenį ir šilumos energiją Ukmergės rajono savivaldybės vartotojams bei perimti UAB „Miesto energija“ priklausantį turtą iki bylos dėl minėto sprendimo panaikinimo išnagrinėjimo. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-5827-178/2010 netenkino prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

531.15 Antstolių 2010 m. birželio 7 d. perduodamo turto aprašais Savivaldybei buvo perduotas valdyti Dainavos gyvenvietėje esantis šilumos ūkio turtas.

541.16. Savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. birželio 7 d. raštu Nr. (6.17)-18-1227 ir 2010 m. birželio 8 d. raštu Nr. (6.17)-18-1249 informavo Komisiją, kad, vykdant Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartį, Savivaldybės valdymui yra perimtas šilumos ūkio turtas, esantis Šventupės ir Dainavos gyvenvietėse, bei prašė skubos tvarka panaikinti UAB „Miesto energija“ šilumos tiekimo licencijos galiojimą Šventupės ir Dainavos gyvenvietėse, nurodydamas, kad šilumą ir karštą vandenį Šventupės gyvenvietėje tieks Savivaldybės kontroliuojama įmonė UAB „Ukmergės šiluma“, Dainavos gyvenvietėje – Savivaldybės kontroliuojama įmonė UAB „Dainavos energetika“.

551.17. Savivaldybės meras 2010 m. birželio 16 d. raštu Nr. (6.17)-18-1306 informavo Komisiją, kad, Savivaldybė kontroliuoja antstolių perimtas ir Savivaldybei valdyti perduotas Šventupės, Dainavos ir „Šilo“ katilines.

561.18. Komisija 2010 m. birželio 19 d. rašte Nr. R2-1016 UAB „Miesto energija“ (kopija išsiųsta Savivaldybei) nurodė, kad pagal Įstatymo 30 straipsnio 5 dalies 1 punktą vienas iš svarbiausių reikalavimų licencijuojamai veiklai vykdyti – šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų valdymas, taip pat prašė UAB „Miesto energija“ pateikti įrenginių valdymą Šventupės ir Dainavos teritorijose pagrindžiančius dokumentus.

571.19. Savivaldybės taryba 2010 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 7-138 bei 2010 m. birželio 28 d. turto perdavimo–priėmimo aktu Nr. 1 perdavė UAB „Ukmergės šiluma“ naudoti ir eksploatuoti antstolių iš UAB „Miesto energija“ perimtą ir Savivaldybei perduotą valdyti Ukmergės rajono šilumos ūkio turtą.

581.20. Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje 2010 m. liepos 9 d. pateikė Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriui teikimus Nr. 1T-17 bei Nr. 1T-18, kuriuose pasiūlė svarstyti įsakymų Nr. 13-636 ir Nr. 13-637 panaikinimo klausimą.

592. Licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos asmenims, atitinkantiems nustatytus reikalavimus. Komisijos UAB „Miesto energija“ išduotoje licencijoje Nr. ( - ) nurodyta, kad ši licencija suteikia teisę verstis šilumos tiekimo veikla. Remiantis Įstatymo 2 straipsniu, šilumos tiekimas – centralizuotai pagamintos šilumos pristatymas ir perdavimas šilumos vartotojams. Licencijos Nr. ( - ) priedo 2 punkte nustatyta, kad licencija išduota tiekti šilumą licencijos turėtojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais naudojamais šilumos perdavimo tinklais Ukmergės miesto, Šventupės, Dainavos ir Dukstynos kaimų teritorijose, licencijos turėtojas savo valdomus šilumos perdavimo tinklus, esančius licencijuojamos veiklos teritorijoje, plėtoja pagal atitinkamų savivaldybių tarybų patvirtintus šilumos ūkio specialiuosius planus (3 punktas). Taigi, UAB „Miesto energija“, kaip licencijos Nr. ( - ) turėtojai, netekus šilumos perdavimo tinklų, esančių Ukmergės miesto, Šventupės, Dainavos ir Dukstynos kaimų teritorijoje, valdymo (naudojimo), tokia licencijos turėtoja nebeatitinka esminės licencijos turėtojo sąlygos – valdyti šilumos perdavimo tinklus.

603. Savivaldybei galiojančios Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutarties pagrindu perėmus iš UAB „Miesto energija“ šilumos gamybos įrenginių bei šilumos perdavimo vamzdynų valdymą šiai bendrovei Šventupės, Dainavos bei Šilo gyvenvietėse tiekti šilumą techniškai tapo neįmanoma. Tuo tarpu pagal Įstatymo 30 straipsnio 5 dalį licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos asmenims, jeigu jie, be kita ko, kurie turi nuosavybės teise ar teisėtai valdo šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus; kurie turi pakankamus technologinius, vadybinius ir finansinius pajėgumus, leidžiančius vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas. Remiantis Įstatymo 30 straipsnio 13 dalimi, licencijos turėtojas privalo vykdyti vieną iš licencijuojamos veikios sąlygų – užtikrinti eksploatuojamų tinklų plėtrą, prijungti vartotojų ir gamintojų įrenginius, esančius jo teritorijoje, prie šilumos perdavimo tinklo pagal atitinkamus norminius dokumentus. Pagal Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių 4 punktą licenciją gali gauti asmuo, numatomoje licencijuojamos veiklos teritorijoje valdantis šilumos tiekimo veiklai vykdyti būtinus šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus.

614. UAB „Miesto energija“ netekus šilumos gamybos įrenginių bei šilumos perdavimo vamzdynų Šventupės, Dainavos bei Šilo gyvenvietėse valdymo teisės, ši bendrovė, nebeturėdama pakankamų technologinių pajėgumų, neteko ir galimybės toliau vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas. Tokiu būdu susiklostė tokia teisinė situacija, kai UAB „Miesto energija“, nors formaliai ir turi Komisijos išduotą licenciją Nr. ( - ) vykdyti šilumos tiekimo veiklą Šventupės, Dainavos bei Šilo gyvenvietėse, tačiau dėl įsiteisėjusios teismo nutarties ir jos pagrindu atliktų atitinkamų antstolių veiksmų perduodant valdyti turtą Savivaldybei nuo 2010 m. birželio 10 d. faktiškai nebeturi techninės galimybės vykdyti šilumos tiekimo veiklą Šventupės, Dainavos bei Šilo gyvenvietėse, o tuo pačiu – ir teisinio pagrindo toliau naudotis licencijos Nr. ( - ) suteiktomis teisėmis, susijusiomis su Šventupės, Dainavos bei Šilo gyvenvietėmis.

625. Savivaldybė, atsižvelgdama į minėtą susidariusią padėtį, ėmėsi būtinų priemonių tinkamai organizuoti šilumos tiekimą Ukmergės rajono vartotojams, tuo tikslu Savivaldybės sprendimu Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“ pavesta vykdyti šilumos tiekimą minėtose gyvenvietėse. Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog šilumos tiekėjas privalo turėti šilumos tiekimo licenciją, o pagal Įstatymo 30 straipsnio 2 dalį licencijas šilumos tiekėjui, turinčiam mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, išduoda savivaldybės institucija, Savivaldybės administracijos direktorius skundžiamais įsakymais nusprendė išduoti licencijas UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“ vykdyti šilumos tiekimą Šventupės, Dainavos bei Šilo gyvenvietėse; šios bendrovės visiškai atitiko Įstatymo ir Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių reikalavimus šilumos tiekimo licencijai gauti. UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“ skundžiamų įsakymų pagrindu teisėtai tapo ir šiuo metu yra vieninteliai licencijuotą šilumos tiekimo veiklą Šventupės, Dainavos bei Šilo gyvenvietėse vykdantys asmenys.

636. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 13 d. nutartyje palikęs Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartį nepakeistą, nurodė, jog Sutartis, kurios pagrindu UAB „Miesto energija“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ tiekė šilumos energiją Ukmergės rajono gyventojams, yra nutraukta, o šiuo metu nėra priimta jokio sprendimo, kuriuo būtų pripažintas Sutarties nutraukimo neteisėtumas ir patvirtinta, kad UAB „Miesto energija“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ turi teisę tęsti Sutarties vykdymą ir tiekti Ukmergės rajono gyventojams šilumos energiją, naudodamos Savivaldybės jiems išnuomotą turtą bei naują turtą, taip pat nėra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės dėl Sutarties nutraukimo.

647. Komisija, remiantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, 17 straipsnio 8 dalies 8 punktu, turi ne tik spręsti klausimus dėl šilumos tiekimo licencijos išdavimo, sustabdymo ar panaikinimo, bet ir dėl tokios licencijos pakeitimo, pakeičiant galiojančios licencijos priede nurodytą veiklos teritoriją. Komisijos 2003 m. lapkričio 18 d. UAB „Miesto energija“ išduotos licencijos Nr. ( - ) priedo, nustatančio licencijos galiojimo teritoriją, 4 punkte nustatyta, jog pasikeitus licencijuojamos veiklos teritorijai, licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų apie tai informuoti Komisiją ir pateikti prašymą pateikti licenciją ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis. Taigi, antstoliams 2010 m. birželio mėn. perėmus UAB „Miesto energija“ valdytus šilumos perdavimo tinklus ir perdavus juos teisėtam Savivaldybės valdymui, UAB „Miesto energija“ privalėjo nedelsiant kreiptis į Komisiją dėl licencijos pakeitimo, t. y. licencijuojamos veiklos teritorijos pakeitimo, tačiau UAB „Miesto energija“ šios pareigos neįvykdė, todėl Komisija, vadovaudamasi Energetikos įstatymo nuostatomis, privalėjo imtis priemonių pakeisti UAB „Miesto energija“ išduotos licencijos Nr. ( - ) priede nurodytos licencijuojamos veiklos teritoriją, išbraukdama iš priedo 2 punkto Šventupės, Dainavos ir Dukstynos kaimų teritorijas.

658. Asociacija Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga, skųsdama įsakymus Nr. 13-636 ir Nr. 13-637 bei licencijas Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), siekia ginti ne šilumos energijos ir karšto vandens vartotojų interesus, o prisidengdama vartotojų organizacijos vardu siekia apginti vieno iš ūkio subjektų – UAB „Miesto energija“ – ekonominius interesus. Lygos deklaratyvūs teiginiai apie vartotojų teisių pažeidimą nepagrįsti ir nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant skundžiamų administracinių aktų teisėtumo klausimą.

66III

67UAB „Miesto energija“ atsiliepimuose administracinėje byloje Nr. I-3111-624/2010 (t. 1, b. l. 151-154; t. 4, b. l. 1-4) prašo panaikinti įsakymus Nr. 13-636 ir Nr. 13-637 bei jų pagrindu išduotas šilumos tiekimo licencijas Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), savo poziciją iš esmės grindžia skundo argumentais.

68IV

69Trečiasis suinteresuotas asmuo – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsiliepimuose į pareiškėjų skundą (t. 1, b. l. 83-85; t. 3, b. l. 136-138; t. 4, b. l. 8-12) sutinka su pareiškėjų skundu ir jame išdėstytais motyvais, nurodo, kad ginčas nagrinėjamu atveju kilo šilumos energijos vartotojams ypač svarbioje viešųjų paslaugų teikimo – šilumos energijos tiekimo srityje, kad visuomenė yra suinteresuota nepertraukiamu ir efektyviu šių paslaugų teikimu, kad atsakovės – Ukmergės rajono savivaldybės administracijos veiksmai, išduodant licencijas tose teritorijose, kuriose jau veikia kita įmonė, turinti galiojančią šilumos tiekimo licenciją, pažeidė imperatyvias Įstatymo (30 straipsnio 4 dalies) bei Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių (26 punkto) nuostatas, prašo pareiškėjų skundą tenkinti, pateikia tokius argumentus.

701. Dėl faktinių bylos aplinkybių

711.1. Komisija 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. O3-87 išdavė UAB „Miesto energija“ šilumos tiekimo licenciją Nr. ( - ), kuri suteikė teisę UAB „Miesto energija“ neterminuotai verstis šilumos tiekimo veikla Ukmergės miesto, Šventupės, Dainavos ir Dukstynos kaimų teritorijose (Ukmergės rajono savivaldybėje) bei Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos teritorijoje (išskyrus šilumos vartotoją UAB „Sy Wiring Technologies Lietuva“).

721.2. Savivaldybė 2010 m. balandžio 26 d. raštu Nr. (6.17)18-890 informavo Komisiją, kad Savivaldybės taryba 2010 m. balandžio 20 d. priėmė sprendimą Nr. 7-82 nuo 2010 m. gegužės 30 d. vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų.

731.3. Savivaldybė 2010 m. gegužės mėn. pateikė Ukmergės rajono apylinkės teismui prašymą pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones; teismas 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi nusprendė pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl esančios grėsmės Savivaldybės turtiniams ir viešiesiems interesams ir pagal 2009 m. gruodžio 31 d. esantį UAB „Miesto energija“ išnuomotą ir naujai sukurtą turtą nedelsiant perduoti valdyti Savivaldybei iki ieškinio teismui padavimo dienos.

741.4. Komisija 2010 m. gegužės 7 d. rašte Nr. R2-768 prašė Savivaldybės pateikti veiksmų planą, kaip bus organizuotas patikimas ir teisėtas šilumos ir karšto vandens tiekimas nutraukus sutartį su UAB „Miesto energija“ po 2010 m. gegužės 30 d., taip pat nurodė, kad tik UAB „Miesto energija“ turi Komisijos 2003 m. lapkričio 18 d. išduotą šilumos tiekimo licenciją tiekti šilumą Ukmergės miesto, Šventupės, Dainavos kaimų bei Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos teritorijoje. Komisija 2010 m. gegužės 20 d. raštu Nr.(6.17)18-1072 buvo informuota apie Savivaldybės vicemero 2010 m. gegužės 20 d. potvarkį Nr. 9-22, kuriuo patvirtintas Ukmergės miesto, Šventupės ir Dainavos Šilumos ūkio valdymo ir šilumos tiekimo organizavimo veiksmų planas.

751.5. Atsižvelgdama į nutrauktą Sutartį, Savivaldybė 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. 7-113 pavedė savivaldybės kontroliuojamai įmonei UAB „Ukmergės šiluma“ nuo 2010 m. gegužės 31 d. vykdyti šilumos ir karšto vandens tiekimą Ukmergės miesto, Šventupės gyvenvietės ir Dukstynos kaimo vartotojams, savivaldybės kontroliuojamai įmonei UAB „Dainavos energetika“ – Dainavos gyvenvietėje, nutraukus Sutartį, pavesti perimti UAB „Miesto energija“ turtą, susijusį su šilumos ir karšto vandens tiekimo veikla Šventupės gyvenvietėje, UAB „Ukmergės šiluma“.

761.6. Atsakovė 2010 m. birželio 7 d. raštu Nr. (6.17)18-1227, 2010 m. birželio 8 d. raštu Nr. (6.17)18-1249 kreipėsi į Komisiją, prašydama panaikinti UAB „Miesto energija“ šilumos tiekimo licencijos galiojimą Šventupės gyvenvietės, Šilo katilinės aptarnavimo ir Dainavos gyvenvietės teritorijose

771.7. Komisija, 2010 m. birželio 21 d. gavusi Savivaldybės mero raštą Nr. (6.17)18-1355, kuriuo informuojama, jog Savivaldybė savo kontroliuojamoms įmonėms UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“ išdavė šilumos tiekimo licencijas Šventupės gyvenvietės, Šilo katilinės aptarnavimo ir Dainavos gyvenvietės teritorijose, 2010 m. liepos 1 d. raštu Nr. R2-1069 kreipėsi į Vyriausybės atstovą Vilniaus apskrityje, nurodydama, kad vadovaujantis Įstatymo 30 straipsnio 4 dalimi, šilumos tiekimo licencija išduodama neterminuotam laikui tik vienam asmeniui tam tikroje nustatytoje teritorijoje, UAB „Miesto energija“ išduota licencija yra galiojanti, todėl UAB „Miesto energija“ turi visas pareigas, keliamas šilumos tiekėjui, vykdyti šilumos tiekimo veiklą licencijoje apibrėžtose teritorijose, bei prašydama įvertinti, ar Ukmergės rajono savivaldybė, priimdama sprendimus išduoti licencijas UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“, nepažeidė Įstatymo 30 straipsnio 4 dalies. Remiantis Vyriausybės atstovo 2010 m. liepos 10 d. raštu Nr. 3-215, Ukmergės rajono savivaldybė išdavė šilumos tiekimo licencijas tose teritorijose, kuriose jau veikia kitas šilumos riekėjas, t. y. pažeisdama Įstatymo 30 straipsnio 4 dalį; Vyriausybės atstovas nurodė atsakovei per savaitę nuo nurodymo gavimo dienos apsvarstyti sprendimų, kuriais išduotos šilumos tiekimo licencijos, panaikinimo klausimą. 2010 m. liepos 15 d. Vyriausybės atstovo potvarkiu Nr. 1P-26 Vyriausybės atstovo teikimo įvykdymo terminas buvo pratęstas iki 2010 m. rugpjūčio 15 d.

782. Komisija 2010 m. liepos 29 d. posėdyje konstatavo, kad nei UAB „Miesto energija“ licencijos galiojimo sustabdymo, nei galiojimo panaikinimo pagrindų nėra, t. y. iš esmės konstatavo, kad UAB „Miesto energija“ yra vienintelis licencijuotas šilumos energijos tiekėjas Ukmergės miesto, Šventupės, Dainavos ir Dukstynos kaimų teritorijose. Taigi, kitiems asmenims licencijos, suteikiančios teisę tiekti šilumos energiją UAB „Miesto energija“ licencijuojamos veiklos teritorijoje, negali būti išduotos, nes būtų pažeidžiamas imperatyvus Įstatymo 30 straipsnio 4 dalies reikalavimas, kad vienoje teritorijoje gali būti tik vienas licencijuotas šilumos energijos tiekėjas. Komisija 2010 m. liepos 30 d. nutarime Nr. O3-146 „Dėl UAB „Miesto energija“ licencijos galiojimo panaikinimo“ (toliau – ir nutarimas Nr. O3-146) atsisakė panaikinti licencijos Nr. ( - ) galiojimą pagal Savivaldybės mero 2010 m. birželio 7 d.–liepos 23 d. prašymus, kadangi nėra nė vieno iš Įstatyme nurodytų licencijos galiojimo panaikinimo pagrindų. UAB „Miesto energija“ išduota licencija yra galiojanti, nėra Komisijos sustabdyta ar panaikinta, todėl UAB „Miesto energija“ turi visas pareigas, keliamas šilumos tiekėjui, vykdyti Šilumos tiekimo veiklą licencijoje apibrėžtose teritorijose.

793. Šilumos energijos tiekimo veiklą įstatymų leidėjas pripažįsta licencijuojama, nes šilumos energijos tiekimas yra viešoji paslauga. Remiantis Įstatymu, be licencijos šilumos tiekimo veikla užsiimti draudžiama (30 straipsnio 1 dalis). Licencijuojama veikla – tai ypatinga veikla, kuriai būtina valstybės institucijų priežiūra, o pagrindiniai tikslai, kurių siekiama licencijomis – apsaugoti vartotojų interesus, kontroliuoti šilumą tiekiančią įmonę, gauti ir analizuoti visą informaciją, susijusią su šia veikla, bei, prireikus, imtis įstatyme nustatytų poveikio priemonių – taikyti sankcijas. Įstatymo pagrindinis tikslas – mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams bei ginti šilumos vartotojų teises ir teisėtus interesus. Nors Įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje ir suteikta savivaldybės institucijai kompetencija išduoti, sustabdyti, panaikinti ir kontroliuoti licencijuojama veiklą mažiau nei 10 GWh per metus teikiančiam šilumos tiekėjui, tačiau savivaldybės sprendimai neturi prieštarauti imperatyviems teisės aktų reikalavimams bei keliamiems tikslams. Savivaldybei priimant imperatyviems teisės aktų reikalavimams prieštaraujančius sprendimus, pažeidžiamos Įstatymo 9 straipsnio nuostatos, kad Savivaldybė, remdamasi šilumos ūkio specialiuoju planu, organizuoja šilumos tiekimą šilumos vartotojams pagal jų poreikius patalpoms šildyti, vėdinti ir karštam vandeniui ruošti.

804. Savivaldybių veikimo laisvė ir savarankiškumas yra sąlyginis, jų veikla yra saistoma Konstitucijos bei įstatymuose apibrėžtos kompetencijos. Savivaldos institucija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, savo veiklą privalo grįsti bendraisiais teisės principais, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje bei Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintais teisės principais. Vienas iš principų, įtvirtintų Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje, yra savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumas, pagal kurį savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla bei visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Taigi, savivaldybės, organizuodamos valdymą, tame tarpe ir leisdamos administravimo aktus, privalo paisyti Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

815. Savivaldybės veikla išduodant, sustabdant, panaikinant ir kontroliuojant licencijuojamą veiklą mažiau nei 10 GWh per metus teikiančiam šilumos tiekėjui priskirtina viešajam administravimui, todėl vietos savivaldos institucijos šioje veikloje privalo vadovautis ir Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintais viešojo administravimo principais, be kita ko, įstatymų viršenybės ir nepiktnaudžiavimo valdžia principais. Nors Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje numatytos funkcijos organizuoti šilumos tiekimą bei įstatymų nustatyta tvarka išduoti licencijas (leidimus) priskirtos savivaldybių savarankiškosioms funkcijoms, tačiau minėtos funkcijos turi būti vykdomos preciziškai laikantis įstatymų reikalavimų.

82V

83Trečiasis suinteresuotas asmuo – UAB „Ukmergės šiluma“ atsiliepime į pareiškėjų skundą (t. 3, b. l. 79-80) sutiko su atsakovės – Ukmergės rajono savivaldybės administracijos pozicija, pateikta atsiliepime į pareiškėjų skundą, ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

84VI

851. Teismo posėdyje pareiškėjų – UAB „Energijos taupymo centras“ ir UAB „Miesto energija“ atstovas – advokatas Saulius Aviža (2007 m. birželio 6 d. atstovavimo sutartis atstovauti UAB „Energijos taupymo centras“ (t. 3, b. l. 18); 2010 m. gegužės 4 d. atstovavimo sutartis atstovauti UAB „Miesto energija“ (t. 1, b. l. 82, 156; t. 3, b. l. 19; t. 4, b. l. 6)), remdamasis skunde pateiktais argumentais, prašė skundą tenkinti ir panaikinti įsakymus Nr. 13-636 ir Nr. 13-637 bei jų pagrindu išduotas šilumos tiekimo licencijas Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), pabrėžė, kad atsakovės 2010 m. liepos 30 d. įsakymu dėl licencijos Nr. ( - ) patikslinimo yra įtrauktos papildomos katilinės, tokiu būdu licencija Nr. ( - ) apima visą Ukmergės rajono teritoriją, o todėl šilumos kiekis viršija 10 GWh, tačiau pagal Įstatymo 30 straipsnio 2 dalį tokias licencijas tik išimtinais atvejais gali išduoti Komisija; taigi, pažeidžiamos imperatyvios Įstatymo nuostatos.

86Teismo posėdyje advokatas S. Aviža pateikė, be kita ko: Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1421/2010 (t. 4, b. l. 81-83), kurioje nutarta Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 4 d. nutartį panaikinti, taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti Ukmergės rajono savivaldybei pačiai ar per kitus asmenis perimti UAB „Miesto energija“ pagal Sutartį valdomus bei jai nuosavybės teise priklausančius bei nuomojamus šilumos energijos gamybos / tiekimo įrenginius iki sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5827-178/2010 įsiteisėjimo; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1421/2010 (t. 4, b. l. 86-87), kurioje išaiškinta, kad vykdant Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartį, draudžiama perduoti pagal Sutartį UAB „Miesto energija“ valdomus bei jai nuosavybės teise priklausančius bei nuomojamus šilumos energijos gamybos / tiekimo įrenginius Ukmergės rajono savivaldybei iki įsiteisės Vilniaus apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-5827-178/2010; Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-5827-178/2010 (b. l. 88-90) pagal ieškovų – UAB „Energijos taupymo centras“ ir UAB „Miesto energija“ ieškinį atsakovei – Ukmergės rajono savivaldybei dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir vykdymo, kurioje teismas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovei – Ukmergės rajono savivaldybei trukdyti UAB „Miesto energija“ tiekti šilumos energiją pagal Komisijos 2003 m. lapkričio 18 d. išduotą šilumos tiekimo licenciją Nr. ( - ), įpareigojant Savivaldybę leisti UAB „Miesto energija“ naudotis visu Savivaldybės Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutarties pagrindu perimtu valdyti turtu šilumos energijos gamybai ir tiekimui (o taip pat neperimtu turtu, jeigu toks yra); išrašą iš Savivaldybės interneto puslapio (t. 4, b. l. 91), kuriame atspausdintas įsakymas dėl licencijos Nr. ( - ) patikslinimo, naujai išdėstant licencijos Nr. ( - ) priedo „Teritorija, kurioje vykdoma licencijuojama veikla“ 2 punktą.

872. Teismo posėdyje pareiškėjo – Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje atstovė – vyriausioji specialistė Gintarė Anisko (2010 m. sausio 4 d. įgaliojimas Nr. 7-3 (t. 4, b. l. 66)), remdamasi skunde pateiktais argumentais, prašė pareiškėjų skundą tenkinti: panaikinti įsakymus Nr. 13-636 ir Nr. 13-637 bei jų pagrindu išduotas licencijas Nr. ( - ) ir Nr. ( - ).

883. Teismo posėdyje atsakovės – Ukmergės rajono savivaldybės administracijos atstovas – advokatas Virgilijus Kaupas (2010 m. rugsėjo 16 d. atstovavimo sutartis (t. 4, b. l. 49)), remdamasis atsiliepimuose į skundą pateiktais argumentais, prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą, pabrėžė, kad: Komisija negalėjo išduoti UAB „Miesto energija“ licencijos neterminuotai, nes visos trasos yra Savivaldybės nuosavybė, jos niekada nepereis privačiam asmeniui; nutraukus Sutartį, automatiškai nutrūko ir turto nuomos sutartys; Savivaldybė turėjo vienintelį kelią organizuoti šilumos tiekimą – išduoti licenciją dviems Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms; šiandien dar nėra pagaminta 10 GWh energijos, jei taip atsitiktų, Savivaldybė ir tos įmonės turėtų pagrindą kreiptis į Komisiją, kad licencija būtų išduota įmonėms, kurios turi licencijas tiekti energiją virš 10 GWh per metus.

89Teismo posėdyje advokatas V. Kaupas pateikė: Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2046-627/2010 (t. 4, b. l. 92) pagal pareiškėjos – Ukmergės rajono savivaldybės skundą dėl antstolės Nijolės Jutkienės veiksmų vykdant Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-5827-178/2010 (panaikinti antstolės N. J. 2010 m. spalio 4 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą ir sustabdyti vykdomuosius veiksmus vykdomojoje byloje pagal Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 1 d. nutartį iki šio skundo dėl antstolio veiksmų išnagrinėjimo dienos), kurioje Ukmergės rajono savivaldybės skundą tenkinti: sustabdyti vykdomuosius veiksmus vykdomojoje byloje pagal Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 1 d. nutartį, kol bus priimtas sprendimas dėl antstolio patvarkymo teisėtumo civilinėje byloje; Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. liepos 30 d. įsakymą Nr. 13-847 „Dėl šilumos tiekimo licencijos teritorijos patikslinimo“ (t. 4, b. l. 93; priedas (t. 4, b. l. 94)), kuriuo patikslinta (papildyta) UAB „Ukmergės energija“ išduotos licencijos Nr. ( - ) veiklos teritorija, įsakymo priedo „Teritorija, kurioje vykdoma licencijuojama veikla“ (t. 4, b. l. 94) 2 punkte nurodant, kad licencija išduota tiekti šilumą licencijos turėtojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomais šilumos perdavimo tinklais šiuose Lietuvos Respublikos rajonuose: Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje: Šventupės gyvenvietės teritorijoje, Šilo katilinės aptarnavimo teritorijoje, katilinės RK-3 (( - ), Ukmergėje aptarnavimo ribose), išskyrus kitose atitinkamų savivaldybių ar Komisijos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas; UAB „Ukmergės šiluma“ 2010 m. lapkričio 30 d. pažymą Nr. ( - ) „Apie 2010 m. pagamintą šilumos energiją (MWh)“ (t. 4, b. l. 95).

904. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovė – šios institucijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Renata Ambrazevičienė (2010 m. lapkričio 26 d. įgaliojimas Nr. P8-44 (t. 4, b. l. 79)), remdamasi atsiliepimuose į pareiškėjų skundą pateiktais argumentais, pašė skundą tenkinti, pabrėžė, kad nagrinėjamoje byloje turėtų būti vadovaujamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. vasario 2 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A143-181/2010, kurioje konstatuota, kad jeigu teritorijoje jau veikia licencijos turėtojas, turintis veiklos teises, negali būti išduota licencija analogiška veikla užsiimančiai kitai įmonei.

91Teismo posėdyje Komisijos atstovė R. Ambrazevičienė pateikė UAB „Miesto energija“ parengtus duomenis apie šilumos gamybą, perdavimą ir pasiūkstymą pagal katilines 2009 finansiniais metais (t. 4, b. l. 96).

925. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovė – šios institucijos Teisės skyriaus vedėja Vilma Adamavičiūtė (2010 m. sausio 26 d. įgaliojimas Nr. P8-7 (t. 4, b. l. 78)), remdamasi atsiliepimuose į pareiškėjų skundą pateiktais argumentais, pašė skundą tenkinti, pabrėžė, kad 2003 m. lapkričio 18 d. UAB „Miesto energija“ išduota licencija yra nepakeista, atitinka visas Įstatymo nuostatas, ji išduota neterminuotam laikotarpiui, kad Įstatymo 36 straipsnyje nustatyta, kad savivaldybei sprendžiant, kaip elgtis su savo šilumos ūkiu, išvadas turi teikti ir Energetikos ministras, taip pat rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A858–3360/2010 pagal pareiškėjos – Ukmergės rajono savivaldybės apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos – Ukmergės rajono savivaldybės prašymą atsakovei – Komisijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui – UAB „Miesto energija“ dėl nutarimo panaikinimo.

936. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens – UAB „Dainavos energetika“ atstovas – direktorius V. Ž. (2006 m. gruodžio 1 d. valdybos posėdžio protokolas Nr. 1 (t. 4, b. l. 80)) pritarė atsakovės atstovo pozicijai ir prašė pareiškėjų skundo netenkinti.

94Teismas, išnagrinėjęs skundo, atsiliepimų argumentus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

95I

96Nagrinėjamoje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

971. Ukmergės rajono savivaldybė, UAB „Energijos taupymo centras“, kaip investuotojas, bei UAB „Ukmergės energija“ (nuo 2007 m. – UAB „Miesto energija“), UAB „Energijos taupymo centras“ dukterinė įmonė, kaip operatorius, 2000 gruodžio 20 d. sudarė SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartį (Sutartis (t. 2, b. l. 27-39); Sutarties priedai Nr. ( - ) (t. 2, b. l. 40-84)). Remiantis Sutartimi:

981.1. šalys sudarė Sutartį 2000 m. rugsėjo 12 d. įvykusio SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos konkurso, kurį organizavo Savivaldybė (toliau – ir Konkursas), rezultatų pagrindu, vadovaujantis Konkurso dokumentų nuostatomis bei Konkurso laikėtojo paraiškoje išdėstytų įsipareigojimų ir sąlygų pagrindu; investuotojas – Konkurso laimėtojas įsteigia dukterinę įmonę – UAB „Ukmergės energija“, per kurią vykdo investicijas, išnuomoto turto eksploatavimą, yra šilumos energijos tiekėjas vartotojams, kuriems ją tiekė nuomotojas , t. y. SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“, bei prie šilumos ūkio naujai prisijungiantiems vartotojams (Sutarties 2.1 punktas).

991.2. Sutartis galioja 15 metų nuo jos pasirašymo dienos, bet ne trumpiau kaip 15 šildymo sezonų, skaičiuojant po 2000 m. rudens–2001 m. žiemos šildymo sezono (10.4 punktas).

1001.3. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, įsigalioja bei netenka galios kartu su Sutartimi, jeigu atitinkamuose prieduose nenumatyta kita įsigaliojimo ir galiojimo pasibaigimo tvarka (Sutarties 10.2 punktas).

1011.4. Savivaldybė, be kita ko, įsipareigojo: visą Turto nuomos sutarties (su nuomotoju – SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ operatoriaus – UAB „Ukmergės energija“ sudaryta nuomos sutartis, kurios pagrindu operatoriui perduodamas eksploatuoti nuomotojo šilumos ūkį sudarantis turtas (Sutarties 1.1. punktas)) galiojimo laikotarpį operatorius nekliudomai ir nevaržomai galės naudoti turtą pagal Sutarties ir Turto nuomos sutarties sąlygas, operatorius bus ir išliks vieninteliu šilumos energijos tiekėju vartotojams, kuriems šilumos energija buvo tiekiama iki Turto nuomos sutarties pasirašymo momento, nei Savivaldybė, nei nuomotojas (įskaitant Savivaldybės ir nuomotojų kontrolėje esančius vartotojus) nepriims sprendimų ir be operatoriaus sutikimo neužsiims jokia veikla, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai sudarytų konkurenciją operatoriaus vykdomai šilumos energijos tiekimo veiklai (Sutarties 4.2.2 punktas); visus sprendimus ir patvarkymus priimti laikydamasis Sutarties nuostatų it tokiais terminais, kad operatorius galėtų netrukdomai ir nevaržomai, pilna apimtimi deramai realizuoti visas Sutarties, jos priedų ar juose nurodytų aktų nuostatas (Sutarties 4.3 punktas).

1021.5. Operatoriaus – UAB „Ukmergės energija“ įsipareigojimai yra, be kita ko: atlikti nuomotojo išnuomojamo turto – šilumos ūkio renovaciją ir modernizavimą (be kita ko, surasdamas ir panaudodamas reikalingas investicijas, investicijas Sutarties pagrindu operatorius vykdo pagal šalių patvirtintą Investicijų projektą (Sutarties priedas Nr. 2)); pasibaigus turto nuomos terminui pagal Turto nuomos sutartis, visos operatoriaus investicijos ir jų pagalba padaryti šilumos ūkio pagerinimai, modernizavimas ir pertvarkymai, taip pat operatoriaus investicijų pagrindu sukurti nauji objektai pagal atskirą operatoriaus ir nuomotojo susitarimą tampa nuomotojų (SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“) nuosavybe – yra parduodami jiems už 1 Lt; užtikrinti patikimą ir saugų šilumos energijos, karšto vandens ir šilumnešio tiekimą vartotojams, operatoriaus išsinuomoto turto ribose, taikant Sutarties 4.2.2 punkto sąlygas (Sutarties 5.2, 5.4 punktai).

1031.6. šilumos energijos tiekimo tvarka ir sąlygos, be kita ko: Turto nuomos sutarties įsigaliojimo dieną operatorius tampa ir išliks vieninteliu šilumos energijos tiekėju, jeigu tai neprieštaraus Lietuvos Respublikos teisės aktams, ir įsipareigoja tiekti šilumos energiją visiems jos vartotojams, kuriems šilumos energija buvo tiekiama išnuomoto turto pagalba iki minėtos Turto nuomos sutarties pasirašymo momento (Sutarties 6.1 punktas); šilumos energiją operatorius vartotojams tiekia pagal šalių patvirtintus Operatoriaus technologinius įsipareigojimus (Sutarties priedas Nr. 10) (Sutarties 6.2 punktas).

1041.7. Sutarties priedai Nr. 1a , Nr. 1b, Nr. 1c – Turto nuomos sutartys, atitinkamai Nr. 1 (t. 2, b. l. 40-45), Nr. 2 (t. 2, b. l. 46-51) ir Nr. 3 (t. 2, b. l. 52-56), pagal kurias: nuomotojai (SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“) įsipareigojo išnuomoti nuomininkui – UAB „Ukmergės energija“ sutartyse nurodytą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą 15 m. terminui, bet ne trumpiau nei pasibaigs 15 šildymo sezonų, skaičiuojant po 2000–2001 m. šildymo sezono iki paskutinių nuomos metų birželio 1 d. (sutarčių 1.1, 2.1, 3.1 punktas); turtas nuomininkui išnuomojamas ir šis juo naudojasi Sutarties pagrindu (sutarčių 4.6 punktas); nuomininkas, vadovaudamasis Investicijų projektu, suderinęs su Savivaldybės sudaryta komisija, turto nuomos laikotarpiu turi teisę vykdyti visus turto pertvarkymo it rekonstrukcijos darbus, reikalingus turto renovacijai ir modernizavimui atlikti bei netrukdomai ir nevaržomai šiuo turtu naudojasi taip, kad užtikrintų šilumos energijos tiekimą jos vartotojams (sutarčių 4.7 punktas); visi nuomininko atlikti turto pagerinimai, taip pat nuomininko prie turto prijungti ar su turtu technologiškai integruoti objektai, nuosavybės teise priklausantys nuomininkui, pasibaigus Turto nuomai, už 1 Lt atitenka nuomotojams pagal atskiras pirkimo–pardavimo sutartis (sutarčių 4.8 punktas); nuomininkas užtikrina, kad pasibaigus Turto nuomos sutartims, nuomininko grąžinami įrengimai ir pastatai, tinkamai juos eksploatuojant, bus tinkami naudoti ne mažiau kaip 5 metus (sutarčių 4.10 punktas).

1052. Komisija, vadovaudamasi Įstatymo 28 straipsniu, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėmis bei Komisijos 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. O3-87, 2003 m. lapkričio 18 d. išdavė UAB „Ukmergės energija“ (dabar – UAB „Miesto energija“) šilumos tiekimo licenciją Nr. ( - ) (t. 1, b. l. 87; t. 3, b. l. 11, 139), kuri suteikė teisę šiai bendrovei verstis šilumos tiekimo veikla teritorijoje, nurodytoje licencijos Nr. ( - ) priede (t. 1, b. l. 88; t. 3, b. l. 12, 140), kuris yra neatskiriama licencijos Nr. ( - ) dalis, t. y. Ukmergės miesto, Šventupės, Dainavos ir Dukstynos kaimų teritorijose (Ukmergės rajono savivaldybėje), išskyrus kitose Savivaldybės ar Komisijos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas, bei Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos teritorijoje (išskyrus šilumos vartotoją UAB „Sy Wiring Technologies Lietuva“). Remiantis licencijos Nr. ( - ) priedu (t. 1, b. l. 88; t. 3, b. l. 12, 140), licencija Nr. ( - ) išduota tiekti šilumą licencijos turėtojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais naudojamais šilumos perdavimo tinklais (2 punktas); pasikeitus licencijuojamos veiklos teritorijai, licencijos Nr. ( - ) turėtojas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų apie tai informuoti Komisiją ir pateikti prašymą pakeisti licenciją ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

1063. Komisija, vadovaudamasi Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių 8.1 punktu, atsižvelgdama į UAB „Miesto energija“ prašymą, 2008 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. O3-87 „Dėl šilumos tiekimo licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Miesto energija“ pakeitimo“ (toliau – ir nutarimas Nr. O3-87) (t. 1, b. l. 86; t. 3, b. l. 141) pakeisti Komisijos 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. O3-87 išduotą licenciją Nr. ( - ) bei priedą: vietoje įmonės pavadinimo UAB „Ukmergės energija“ įrašyti įmonės pavadinimą UAB „Miesto energija“.

1074. Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2010 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. 7-82 „Dėl SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutarties vienašalio nutraukimo (LR Civilinio kodekso 6.217 straipsnio pagrindu)“ (t. 2, b. l. 85), vadovaudamasi Civilinio kodekso 6.217 straipsniu, atsižvelgdama į sprendimo Nr. 7-82 priede „Dėl esminių SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutarties pažeidimų“ (t. 2, b. l. 86-90) nurodytus argumentus, nusprendė nuo 2010 m. gegužės 30 d. vienašališkai nutraukti Sutartį Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 1 dalies pagrindu bei pavesti Savivaldybės merui teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais atlikti reikiamas procedūras dėl Sutarties nutraukimo.

1085. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 13-636 „Dėl šilumos tiekimo licencijos“ (t. 1, b. l. 78; t. 2, b. l. 106) leido išduoti šilumos tiekimo licenciją UAB „Ukmergės šiluma“ (įmonės kodas ( - ), adresas: ( - ), Ukmergė) tiekti šilumą Šventupės gyvenvietės katilinei ir „Šilo“ katilinei, adresu ( - ).

1096. 2010 m. birželio 10 d. UAB „Ukmergės šiluma“ išduota šilumos tiekimo licencija Nr. ( - ) (t. 1, b. l. 24, 91, 97; t. 2, b. l. 108; t. 3, b. l. 7, 146, 151), suteikianti teisę verstis šilumos tiekimo veikla – tiekti šilumą teritorijoje, nurodytoje licencijos Nr. ( - ) priede (t. 1, b. l. 25, 92, 98; t. 2, b. l. 109; t. 3, b. l. 8, 147, 152), kuris yra neatskiriama licencijos Nr. ( - ) dalis, t. y. šiuose Lietuvos Respublikos rajonuose: Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje – Šventupės gyvenvietės teritorijoje, Šilo katilinės (( - ), Ukmergė) aptarnavimo teritorijoje, išskyrus kitose atitinkamų savivaldybių ar Komisijos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas. Remiantis licencijos Nr. ( - ) priedu (t. 1, b. l. 25, 92, 98; t. 2, b. l. 109; t. 3, b. l. 8, 147, 152), licencija Nr. ( - ) išduota tiekti šilumą licencijos turėtojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomais šilumos perdavimo tinklais (2 punktas); pasikeitus licencijuojamos veiklos teritorijai, licencijos Nr. ( - ) turėtojas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų apie tai informuoti Savivaldybės administraciją ir pateikti prašymą pakeisti licenciją ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

1107. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 13-637 „Dėl šilumos tiekimo licencijos“ (t. 1, b. l. 77; t. 2, b. l. 107) leido išduoti šilumos tiekimo licenciją UAB „Dainavos energetika“ (įmonės kodas ( - ), adresas: Dainava, Deltuvos sen., Ukmergės r.) tiekti šilumą Dainavos gyvenvietės teritorijoje, unikalus Nr. ( - ).

1118. 2010 m. birželio 10 d. UAB „Dainavos energetika“ išduota šilumos tiekimo licencija Nr. ( - ) (t. 1, b. l. 26, 94, 100; t. 2, b. l. 110; t. 3, b. l. 9, 144, 154), suteikianti teisę verstis šilumos tiekimo veikla – tiekti šilumą teritorijoje, nurodytoje licencijos Nr. ( - ) priede (t. 1, b. l. 27, 93, 99; t. 2, b. l. 111; t. 3, b. l. 10, 145, 153), kuris yra neatskiriama licencijos Nr. ( - ) dalis, t. y. šiuose Lietuvos Respublikos rajonuose: Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje – Dainavos gyvenvietės teritorijoje, išskyrus kitose atitinkamų savivaldybių ar Komisijos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas. Remiantis licencijos Nr. ( - ) priedu (t. 1, b. l. 27, 93, 99; t. 2, b. l. 111; t. 3, b. l. 10, 145, 153), licencija Nr. ( - ) išduota tiekti šilumą licencijos turėtojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomais šilumos perdavimo tinklais (2 punktas); pasikeitus licencijuojamos veiklos teritorijai, licencijos Nr. ( - ) turėtojas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų apie tai informuoti Savivaldybės administraciją ir pateikti prašymą pakeisti licenciją ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

1129. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Teisės skyrius 2010 m. liepos 29 d. pažymoje Nr. O5-149 „Dėl šilumos energijos ir karto vandens tiekimo Ukmergės mieste ir rajone“ (toliau – ir pažyma Nr. ( - )) (t. 1, b. l. 51-70, 115-134; t. 3, b. l. 169-188; t. 4, b. l. 19-28) pasiūlė Komisijai konstatuoti inter alia:

1139.1. Įstatymo 30 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad „licenciją išduodanti institucija, nustačiusi licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi pažeidimą <...> įspėja apie tai licenciją turintį asmenį ir nurodo laiką, per kurį jis turi pašalinti nustatytus pažeidimus“. Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių 46 punkte numatyta, kad licencijos galiojimas gali būti sustabdytas, jeigu per licenciją išduodančios institucijos nustatytą terminą licencijos turėtojas nepašalina įspėjimo pranešime nurodytų pažeidimų. Teisės skyriaus nuomone, licencijuojamos veiklos pažeidimų nėra nustatyta.

1149.2. Licencijų galiojimo panaikinimo pagrindai įtvirtinti Įstatymo 30 straipsnio 11 dalyje bei Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių 48 punkte, t. y. licencijos galiojimas gali būti panaikintas jeigu: 1) teisės aktų nustatyta tvarka įrodoma, kad licenciją turintis asmuo, kurio licencijos galiojimas tais pačiais metais jau buvo sustabdytas, pakartotinai pažeidžia nustatytas licencijuojamos veiklos sąlygas arba nepašalina pažeidimų per licenciją išduodančios institucijos nustatytą terminą; 2) licencijos galiojimas sustabdytas, o licenciją turintis asmuo verčiasi licencijuojamą veikla; 3) juridinis asmuo likviduojamas ar pasibaigia dėl reorganizavimo; 4) licenciją turintis asmuo pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą; 5) licenciją turintis fizinis asmuo miršta. Įvertinus minėtas nuostatas bei byloje surinktą medžiagą darytina išvada, kad pagrindų panaikinti UAB „Miesto energija“ licencijos galiojimą nėra.

1159.3. Komisija 2010 m. birželio 19 d. rašte Nr. R2-1017 jau pasisakė dėl licencijos pakeitimo ir / ar galiojimo sustabdymo bei panaikinimo UAB „Miesto energija“. Minėtame rašte Komisija išreiškė poziciją, kad licencijos galiojimas gali būti sustabdytas ir / ar licencijos galiojimas gali būti panaikinamas tik teisės aktuose nustatytais pagrindais ir griežtai laikantis teisės aktuose nustatytos procedūros, pažymėjo, kad licencijos išdavimas UAB „Miesto energija“ suteikė teisėtą lūkestį, jog ji, pagal galiojančius teisės aktus teisėtai įgijusi licenciją ir laikydamasi licencijuojamos veiklos sąlygų, galės užsiimti veikla, nurodyta licencijoje ir tokiomis sąlygomis, kokios nurodytos licencijoje. Licencijos keitimas kitais negu Įstatyme bei Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėse nustatytais pagrindais, pavyzdžiui, trečiojo asmens prašymu, pažeistų UAB „Miesto energija“ teisėtą lūkestį vykdyti licencijuojamą veiklą tol, kol ji nepažeidžia teisės aktų reikalavimų ar savo iniciatyva nesikreipia dėl licencijos panaikinimo.

1169.4. Komisija neįgaliota spręsti turto valdymo teisėtumo klausimų, o išduodant licenciją vadovaujasi valstybės įmonės Registrų centro išduotu nuosavybės teisę pagrindžiančiu pažymėjimu ar pažyma, sutartimi dėl įrenginių teisėto valdymo ar kitais dokumentais, įrodančiais įrenginių teisėtą valdymą ar naudojimą. UAB „Miesto energija“ nuomos sutartis, kuria savivaldybė išnuomojo UAB „Miesto energija“ šilumos perdavimo įrenginius, iki šiol nėra išregistruota iš valstybės įmonės Registrų centro. Remiantis Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 8 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-203/2010, tam, kad būtų nustatytas valdymo teisėtumas, reikalinga patikrinti jo pagrindo – sandorio, kuriuo daiktas buvo įgytas, teisėtumą.

1179.5. Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatyme 23 straipsnio 4 dalimi, jeigu paaiškėja, kad, pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrinės skundą, ir apie tai pranešama asmeniui. Iš teismo sprendimo, kuriuo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir turtas perduotas valdyti savivaldybei, matyti, kad pagrindinis ginčas teisme vyksta dėl nuomos sutarties, kuria savivaldybė išnuomojo UAB „Miesto energija“ šilumos ir karšto vandens tiekimui reikalingus įrenginius.

11810. Komisija, vadovaudamasi Įstatymu, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėmis, atsižvelgdama į Teisės skyriaus 2010 m. liepos 29 d. pažymą Nr. ( - ), išnagrinėjusi surinktą medžiagą bei išklausiusi viešajame posėdyje dalyvavusių suinteresuotų šalių pasisakymus, 2010 m. liepos 30 d. nutarime Nr. O3-146 „Dėl UAB „Miesto energija“ licencijos galiojimo panaikinimo“ (t. 1, b. l. 135; t. 2, b. l. 141; t. 3, b. l. 189; t. 4, b. l. 29)

Nutarė

119atsisakyti panaikinti 2003 m,. lapkričio 18 d. UAB „Miesto energija“ išduotos licencijos Nr. ( - ) galiojimą pagal Savivaldybės mero 2010 m. birželio 7 d. raštu Nr. (6.17)-18-1227, 2010 m. birželio 8 d. raštu Nr. (6.17)-18-1249, 2010 m. birželio 21 d. raštu Nr. (6.17)-18-1355 ir 2010 m. liepos 23 d. raštu Nr. (6.17)-18-1682 pateiktus prašymus.

12011. Ukmergės rajono savivaldybės administracija prašymą leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ išspausdinti Savivaldybės administracijos informaciją apie 2010 m. birželio 10 d. licencijų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) išdavimą išsiuntė 2010 m. liepos 30 d. (raštas Nr. (6.22)-18-1770 (t. 1, b. l. 75, 76)).

II

1221. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 13-636 „Dėl šilumos tiekimo licencijos“, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 13-637 „Dėl šilumos tiekimo licencijos“, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2010 m. birželio 10 d. UAB „Ukmergės šiluma“ išduota šilumos tiekimo licencija Nr. ( - ) bei Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2010 m. birželio 10 d. UAB „Dainavos energetika“ išduota šilumos tiekimo licencija Nr. ( - ) yra teisėti bei pagrįsti, būtina įvertinti: pirma, ar minėtieji administraciniai aktai yra priimti laikantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio nuostatų; antra, ar minėtieji administraciniai aktai atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo nuostatas.

1232. Dėl skundžiamų administracinių aktų atitikties Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio nuostatoms

1242.1. Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnyje, be kita ko, yra nustatyta, kad šilumos tiekėjas privalo turėti šilumos tiekimo licenciją (1 dalis); licencijų išdavimo tvarką ir taisykles tvirtina Vyriausybė. Licencijas šilumos tiekėjui, tiekiančiam ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, atsižvelgdama į savivaldybės institucijos rekomendacijas, išduoda, jų galiojimą sustabdo, panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Licencijas mažiau šilumos tiekiančiam tiekėjui išduoda, sustabdo, panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja savivaldybės institucija (2 dalis); asmenims, norintiems verstis šilumos tiekimo veikla, licencijos šiai veiklai išduodamos vadovaujantis veiklos saugumo, patikimumo, efektyvumo ir nediskriminavimo principais (3 dalis); licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos neterminuotam laikui tik vienam asmeniui tam tikroje nustatytoje teritorijoje (4 dalis).

1252.2. Šiame sprendime, be kita ko, minėta, jog Komisija, vadovaudamasi Įstatymo 28 straipsniu, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėmis bei Komisijos 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. O3-87, 2003 m. lapkričio 18 d. išdavė UAB „Ukmergės energija“ (dabar – UAB „Miesto energija“) šilumos tiekimo licenciją Nr. ( - ) (t. 1, b. l. 87; t. 3, b. l. 11, 139), kuri suteikė teisę šiai bendrovei verstis šilumos tiekimo veikla teritorijoje, nurodytoje licencijos Nr. ( - ) priede (t. 1, b. l. 88; t. 3, b. l. 12, 140), kuris yra neatskiriama licencijos Nr. ( - ) dalis, t. y. Ukmergės miesto, Šventupės, Dainavos ir Dukstynos kaimų teritorijose (Ukmergės rajono savivaldybėje), išskyrus kitose Savivaldybės ar Komisijos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas, bei Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos teritorijoje (išskyrus šilumos vartotoją UAB „Sy Wiring Technologies Lietuva“). Šiame sprendime taip pat minėta, kad 2010 m. birželio 10 d. UAB „Ukmergės šiluma“ išduota šilumos tiekimo licencija Nr. ( - ) (t. 1, b. l. 24, 91, 97; t. 2, b. l. 108; t. 3, b. l. 7, 146, 151), suteikianti teisę verstis šilumos tiekimo veikla – tiekti šilumą teritorijoje, nurodytoje licencijos Nr. ( - ) priede (t. 1, b. l. 25, 92, 98; t. 2, b. l. 109; t. 3, b. l. 8, 147, 152), kuris yra neatskiriama licencijos Nr. ( - ) dalis, t. y. šiuose Lietuvos Respublikos rajonuose: Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje – Šventupės gyvenvietės teritorijoje, Šilo katilinės (( - ), Ukmergė) aptarnavimo teritorijoje, išskyrus kitose atitinkamų savivaldybių ar Komisijos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas; 2010 m. birželio 10 d. UAB „Dainavos energetika“ išduota šilumos tiekimo licencija Nr. ( - ) (t. 1, b. l. 26, 94, 100; t. 2, b. l. 110; t. 3, b. l. 9, 144, 154), suteikianti teisę verstis šilumos tiekimo veikla – tiekti šilumą teritorijoje, nurodytoje licencijos Nr. ( - ) priede (t. 1, b. l. 27, 93, 99; t. 2, b. l. 111; t. 3, b. l. 10, 145, 153), kuris yra neatskiriama licencijos Nr. ( - ) dalis, t. y. šiuose Lietuvos Respublikos rajonuose: Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje – Dainavos gyvenvietės teritorijoje, išskyrus kitose atitinkamų savivaldybių ar Komisijos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas. Vadinasi, nepaisant to, kad atsakovė – Ukmergės rajono savivaldybės administracija savo atsiliepimuose nurodo, kad šilumos tiekimo licencija Nr. ( - ) yra nebegaliojanti, tačiau teismas, įvertinęs visus pateiktus įrodymus, daro išvadą, kad minėtoji licencija nėra nei pačios Komisijos panaikinta, nei teismų pripažinta neteisėta, todėl galiojanti. Kadangi pagal šilumos tiekimo licenciją Nr. ( - ) UAB „Miesto energija“ turi teisę tiekti šilumos energiją, be kita ko, Šventupės, Dainavos teritorijose, todėl vėliau priimti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 13-636 „Dėl šilumos tiekimo licencijos“, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 13-637 „Dėl šilumos tiekimo licencijos“, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2010 m. birželio 10 d. UAB „Ukmergės šiluma“ išduota šilumos tiekimo licencija Nr. ( - ) bei Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2010 m. birželio 10 d. UAB „Dainavos energetika“ išduota šilumos tiekimo licencija Nr. ( - ), kuriais leidžiama dirbti – tiekti šilumą Šventupės, Dainavos teritorijose, t. y. tose teritorijose, kuriose šilumą gali tiekti ir UAB „Miesto energija“ pagal šilumos tiekimo licenciją Nr. ( - ), vadinasi, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 13-636 „Dėl šilumos tiekimo licencijos“, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 13-637 „Dėl šilumos tiekimo licencijos“, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2010 m. birželio 10 d. UAB „Ukmergės šiluma“ išduota šilumos tiekimo licencija Nr. ( - ) bei Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2010 m. birželio 10 d. UAB „Dainavos energetika“ išduota šilumos tiekimo licencija Nr. ( - ) yra prieštaraujantys Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 4 daliai, jog licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos neterminuotam laikui tik vienam asmeniui tam tikroje nustatytoje teritorijoje.

126Teismas pabrėžia, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. vasario 2 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A143-181/2010, taip pat konstatavo, kad pagal Elektros energetikos įstatymo nuostatas elektros energiją tam tikroje nustatytoje teritorijoje gali teikti tik vienas asmuo – minėtos nutarties nuostatos mutatis mutandis taikytinos ir šioje byloje.

1272.3. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 13-636 „Dėl šilumos tiekimo licencijos“, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 13-637 „Dėl šilumos tiekimo licencijos“, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2010 m. birželio 10 d. UAB „Ukmergės šiluma“ išduota šilumos tiekimo licencija Nr. ( - ) bei Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2010 m. birželio 10 d. UAB „Dainavos energetika“ išduota šilumos tiekimo licencija Nr. ( - ) yra prieštaraujantys Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 4 daliai, todėl vien šiuo pagrindu yra naikintini.

1283. Dėl skundžiamų administracinių aktų atitikties Lietuvos Respublikos viešojo administravimo nuostatoms

129Pažymėtina, kad pagal Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 2 dalį licencijas šilumos tiekėjui, tiekiančiam ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, atsižvelgdama į savivaldybės institucijos rekomendacijas, išduoda, jų galiojimą sustabdo, panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija; licencijas mažiau šilumos tiekiančiam tiekėjui išduoda, sustabdo, panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja savivaldybės institucija. Šiame sprendime konstatuota, kad skundžiamais administraciniais aktais buvo pažeistos Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 4 dalies nuostatos, kad, galiojant Komisijos išduotai šilumos tiekimo licencijai Nr. ( - ), Ukmergės rajono savivaldybės administracija negalėjo priimti skundžiamų administracinių aktų, todėl, net jeigu darant prielaidą, kad UAB „Ukmergės šiluma“ bei UAB „Dainavos energetika“ per metus tieks mažiau kaip 10 GWh, Ukmergės rajono savivaldybės administracija negalėjo priimti skundžiamų aktų, o todėl pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus įstatymų viršenybės, nepiktnaudžiavimo valdžia principus.

130Dar daugiau, atsakovės atstovo teismo posėdyje pateikta UAB „Ukmergės šiluma“ 2010 m. lapkričio 30 d. pažyma Nr. 228 „Apie 2010 m. pagamintą šilumos energiją (MWh)“ (t. 4, b. l. 95) neįrodo, kad UAB „Ukmergės šiluma“ tieks šilumos per metus mažiau kaip 10 GWh; juolab, kad šioje pažymoje ten pateikti duomenys tik už 2010 m. liepos–2010 m. spalio mėnesius, t. y. tik už vieną nepilną 2010 m. rudens–2011 m. žiemos šildymo sezono mėnesį (spalį), kai šilumos tiekiama mažiau, lyginant su kitais šildymo sezono mėnesiais (lapkričio, gruodžio mėnesiais). Vadinasi, net UAB „Ukmergės šiluma“ licenciją teikti šilumai turėtų išduoti ne Ukmergės rajono savivaldybės administracija, bet Komisija.

1314. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 13-636 „Dėl šilumos tiekimo licencijos“, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 13-637 „Dėl šilumos tiekimo licencijos“, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2010 m. birželio 10 d. UAB „Ukmergės šiluma“ išduota šilumos tiekimo licencija Nr. ( - ) bei Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2010 m. birželio 10 d. UAB „Dainavos energetika“ išduota šilumos tiekimo licencija Nr. ( - ) yra naikintini kaip prieštaraujantys Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 4 daliai, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintiems įstatymų viršenybės, nepiktnaudžiavimo valdžia principams.

132Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, 127 ir 129 straipsniais,

133n u s p r e n d ž i a:

134panaikinti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 10 d. įsakymą Nr. 13-636 „Dėl šilumos tiekimo licencijos“; Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 10 d. įsakymą Nr. 13-637 „Dėl šilumos tiekimo licencijos“; Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2010 m. birželio 10 d. UAB „Ukmergės šiluma“ išduotą šilumos tiekimo licenciją Nr. ( - ); Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2010 m. birželio 10 d. UAB „Dainavos energetika“ išduotą šilumos tiekimo licenciją Nr. ( - ).

135Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėjos – UAB „Energijos taupymo centras“, UAB „Miesto... 5. 1.1. panaikinti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus... 6. 1.2. panaikinti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus... 7. 1.3. panaikinti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir... 8. 1.4. panaikinti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2010 m.... 9. 2. Pareiškėjai– UAB „Energijos taupymo centras“, UAB „Miesto... 10. 2.1. Licencijos Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) yra negaliojančios, nes išduotos... 11. 2.1.1. Remiantis Įstatymo 30 straipsniu, šilumos tiekėjas privalo turėti... 12. 2.1.2. Įsakymo Nr. 13-636 pagrindu atsakovė išdavė UAB „Ukmergės... 13. 2.1.3. Licencijų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) neteisėtumą pagrindžia Komisijos... 14. 2.1.4. Įstatymų leidėjas šilumos energijos tiekimo veiklą priskyrė prie... 15. 2.1.5. Pagal Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių 11 punktą informaciją... 16. 2.2. Įsakymai Nr. 13-636 ir Nr. 13-637 yra priimti, o licencijos Nr. ( - ) ir... 17. 2.2.1. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius, išdavęs... 18. 2.2.2. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatuose nėra... 19. 2.3. Skundžiamais įsakymais išduotos šilumos tiekimo licencijos išduotos... 20. 2.3.1. Išduotose licencijose nurodoma, kad jos išduodamos vadovaujantis... 21. 2.3.2. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius ginčijamose... 22. 2.4. Situacija, kai vienoje teritorijoje veikia keli šilumos tiekėjai,... 23. 3. Pareiškėjos – UAB „Energijos taupymo centras“, UAB „Miesto... 24. 3.1. Pareiškėjos – UAB „Energijos taupymo centras“ ir UAB „Miesto... 25. 3.2. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. liepos 13 d. nutartimi... 26. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjų... 27. 3.3. Pareiškėja – Lyga prašė taikyti minėtą reikalavimo užtikrinimo... 28. 3.4. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. rugpjūčio 4 d.... 29. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs atsakovės –... 30. 4. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. rugpjūčio 27 d.... 31. 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 15 d. nutartimi... 32. Remiantis Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 15 d.... 33. II... 34. Atsakovė – Ukmergės rajono savivaldybės administracija atsiliepimuose į... 35. 1. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 36. 1.1. Ukmergės rajono taryba 2000 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. 34 patvirtino... 37. 1.2. Ukmergės rajono savivaldybė (toliau – ir Savivaldybė) 2000 gruodžio... 38. 1.3. UAB „Ukmergės energija“ (šiuo metu – UAB „Miesto energija“)... 39. 1.4. Komisija 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. O3-87 išdavė UAB... 40. 1.5. Savivaldybės taryba 2010 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. 7-82 „Dėl... 41. 1.5.1. Pažeista Sutarties esminė sąlyga, kad jos tikslus įgyvendintų... 42. 1.5.2. Investuotojas Sutartimi įsipareigojo be Savivaldybės rašytinio... 43. 1.5.3. Investuotojas Sutartimi įsipareigojo vadovaudamasis geriausia praktika... 44. 1.6. Savivaldybės meras 2010 m. balandžio 23 d. raštu informavo UAB... 45. 1.7. Savivaldybė 2010 m. balandžio 26 d. raštu Nr. (6.17)-18-890 informavo... 46. 1.8. UAB „Miesto energija“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ 2010 m.... 47. 1.9. Savivaldybės meras 2010 m. gegužės 20 d. potvarkiu Nr. 9-22 patvirtino... 48. 1.10. Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Įstatymo 9 straipsniu,... 49. 1.11. UAB „Energijos taupymo centras“ bei UAB „Miesto energija“ 2010 m.... 50. 1.12. Savivaldybė 2010 m. gegužės 31 d. kreipėsi į Ukmergės rajono... 51. 1.13. Savivaldybės sudarytos Komisijos Ukmergės rajono šilumos ūkio tiekimo... 52. 1.14. UAB „Miesto energija“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ 2010 m.... 53. 1.15 Antstolių 2010 m. birželio 7 d. perduodamo turto aprašais Savivaldybei... 54. 1.16. Savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. birželio 7 d. raštu... 55. 1.17. Savivaldybės meras 2010 m. birželio 16 d. raštu Nr. (6.17)-18-1306... 56. 1.18. Komisija 2010 m. birželio 19 d. rašte Nr. R2-1016 UAB „Miesto... 57. 1.19. Savivaldybės taryba 2010 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 7-138 bei 2010... 58. 1.20. Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje 2010 m. liepos 9 d. pateikė... 59. 2. Licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos asmenims, atitinkantiems... 60. 3. Savivaldybei galiojančios Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m.... 61. 4. UAB „Miesto energija“ netekus šilumos gamybos įrenginių bei šilumos... 62. 5. Savivaldybė, atsižvelgdama į minėtą susidariusią padėtį, ėmėsi... 63. 6. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 13 d. nutartyje... 64. 7. Komisija, remiantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 16 straipsnio... 65. 8. Asociacija Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga,... 66. III... 67. UAB „Miesto energija“ atsiliepimuose administracinėje byloje Nr.... 68. IV... 69. Trečiasis suinteresuotas asmuo – Valstybinė kainų ir energetikos... 70. 1. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 71. 1.1. Komisija 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. O3-87 išdavė UAB... 72. 1.2. Savivaldybė 2010 m. balandžio 26 d. raštu Nr. (6.17)18-890 informavo... 73. 1.3. Savivaldybė 2010 m. gegužės mėn. pateikė Ukmergės rajono apylinkės... 74. 1.4. Komisija 2010 m. gegužės 7 d. rašte Nr. R2-768 prašė Savivaldybės... 75. 1.5. Atsižvelgdama į nutrauktą Sutartį, Savivaldybė 2010 m. gegužės 27... 76. 1.6. Atsakovė 2010 m. birželio 7 d. raštu Nr. (6.17)18-1227, 2010 m.... 77. 1.7. Komisija, 2010 m. birželio 21 d. gavusi Savivaldybės mero raštą Nr.... 78. 2. Komisija 2010 m. liepos 29 d. posėdyje konstatavo, kad nei UAB „Miesto... 79. 3. Šilumos energijos tiekimo veiklą įstatymų leidėjas pripažįsta... 80. 4. Savivaldybių veikimo laisvė ir savarankiškumas yra sąlyginis, jų veikla... 81. 5. Savivaldybės veikla išduodant, sustabdant, panaikinant ir kontroliuojant... 82. V... 83. Trečiasis suinteresuotas asmuo – UAB „Ukmergės šiluma“ atsiliepime į... 84. VI... 85. 1. Teismo posėdyje pareiškėjų – UAB „Energijos taupymo centras“ ir... 86. Teismo posėdyje advokatas S. Aviža pateikė, be kita ko: Lietuvos apeliacinio... 87. 2. Teismo posėdyje pareiškėjo – Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje... 88. 3. Teismo posėdyje atsakovės – Ukmergės rajono savivaldybės... 89. Teismo posėdyje advokatas V. Kaupas pateikė: Ukmergės rajono apylinkės... 90. 4. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens – Valstybinės kainų ir... 91. Teismo posėdyje Komisijos atstovė R. Ambrazevičienė pateikė UAB „Miesto... 92. 5. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens – Valstybinės kainų ir... 93. 6. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens – UAB „Dainavos... 94. Teismas, išnagrinėjęs skundo, atsiliepimų argumentus, įvertinęs... 95. I... 96. Nagrinėjamoje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 97. 1. Ukmergės rajono savivaldybė, UAB „Energijos taupymo centras“, kaip... 98. 1.1. šalys sudarė Sutartį 2000 m. rugsėjo 12 d. įvykusio SP UAB... 99. 1.2. Sutartis galioja 15 metų nuo jos pasirašymo dienos, bet ne trumpiau kaip... 100. 1.3. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, įsigalioja bei... 101. 1.4. Savivaldybė, be kita ko, įsipareigojo: visą Turto nuomos sutarties (su... 102. 1.5. Operatoriaus – UAB „Ukmergės energija“ įsipareigojimai yra, be... 103. 1.6. šilumos energijos tiekimo tvarka ir sąlygos, be kita ko: Turto nuomos... 104. 1.7. Sutarties priedai Nr. 1a , Nr. 1b, Nr. 1c – Turto nuomos sutartys,... 105. 2. Komisija, vadovaudamasi Įstatymo 28 straipsniu, Šilumos tiekimo... 106. 3. Komisija, vadovaudamasi Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių 8.1... 107. 4. Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2010 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr.... 108. 5. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. birželio... 109. 6. 2010 m. birželio 10 d. UAB „Ukmergės šiluma“ išduota šilumos... 110. 7. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. birželio... 111. 8. 2010 m. birželio 10 d. UAB „Dainavos energetika“ išduota šilumos... 112. 9. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Teisės skyrius 2010... 113. 9.1. Įstatymo 30 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad „licenciją išduodanti... 114. 9.2. Licencijų galiojimo panaikinimo pagrindai įtvirtinti Įstatymo 30... 115. 9.3. Komisija 2010 m. birželio 19 d. rašte Nr. R2-1017 jau pasisakė dėl... 116. 9.4. Komisija neįgaliota spręsti turto valdymo teisėtumo klausimų, o... 117. 9.5. Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatyme 23 straipsnio 4 dalimi,... 118. 10. Komisija, vadovaudamasi Įstatymu, Šilumos tiekimo licencijavimo... 119. atsisakyti panaikinti 2003 m,. lapkričio 18 d. UAB „Miesto energija“... 120. 11. Ukmergės rajono savivaldybės administracija prašymą leidinio... 122. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar Ukmergės rajono... 123. 2. Dėl skundžiamų administracinių aktų atitikties Lietuvos Respublikos... 124. 2.1. Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnyje, be kita ko, yra nustatyta, kad... 125. 2.2. Šiame sprendime, be kita ko, minėta, jog Komisija, vadovaudamasi... 126. Teismas pabrėžia, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m.... 127. 2.3. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad Ukmergės... 128. 3. Dėl skundžiamų administracinių aktų atitikties Lietuvos Respublikos... 129. Pažymėtina, kad pagal Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 2 dalį... 130. Dar daugiau, atsakovės atstovo teismo posėdyje pateikta UAB „Ukmergės... 131. 4. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad Ukmergės... 132. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 133. n u s p r e n d ž i a:... 134. panaikinti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m.... 135. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...