Byla 2S-1431-302/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,

3kolegijos teisėjai Marijonas Greičius ir Andžej Maciejevski,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Energijos taupymo centras“ atskiruosius skundus dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutarties, kuria iš dalies tenkintas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo dienos, ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ atskirąjį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 3 d. nutarties, kuria prašymas dėl 2010 m. gegužės 31 d. teismo nutarties išaiškinimo netenkintas.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi prašymą,

Nustatė

7Suinteresuotas asmuo (ieškovas) Ukmergės rajono savivaldybė pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo teisme dienos, prašydamas iki įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje pagal Ukmergės rajono savivaldybės ieškinį atsakovams UAB „Energijos taupymo centras“ bei UAB „Miesto energija“ dėl turto išreikalavimo iš neteisėto valdymo ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sulaikyti atsakovų UAB „Energijos taupymo centras“ bei UAB „Miesto energija“ valdomą Ukmergės rajono šilumos ūkio turtą, išnuomotą ir naujai sukurtą pagal 2000-12-20 sutartį „Dėl SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos“ ir nedelsiant perduoti Ukmergės rajono savivaldybei valdyti (pagal UAB „Ukmergės šiluma“ išnuomoto turto sąrašą, UAB „Dainavos energetika“ išnuomoto turto sąrašą, UAB „Miesto energija“ naujai sukurto turto sąrašą). Prašymą motyvavo tuo, kad dėl susiklosčiusių aplinkybių kyla grėsmė, kad savivaldybės įmonių išnuomotas, pagerintas bei naujai sukurtas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas gali būti labai operatyviai iššvaistytas, perduotas kitoms grupės įmonėms, parduotas ar kitaip prarastas. Tokie veiksmai gali turėti labai didelės neigiamos įtakos savivaldybei organizuojant centralizuotą šilumos tiekimą Ukmergės rajone, padaryti didelės žalos savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, kurioms nuo 2010-05-31 pavesta vykdyti šilumos tiekimą Ukmergės rajone, o taip pat yra didelė rizika, kad teismo sprendimas pagal numatomą savivaldybės ieškinį, jei jis bus palankus savivaldybei, taptų neįvykdomas ar būtų apsunkintas tokio sprendimo įvykdymas.

8Ukmergės rajono apylinkės teismas 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi suinteresuoto asmens (ieškovo) Ukmergės rajono savivaldybės prašymą tenkino iš dalies ir nutarė iki ieškinio teismui padavimo dienos nedelsiant perduoti Ukmergės rajono savivaldybei valdyti turtą pagal 2009-12-31 UAB „Ukmergės šiluma“ išnuomoto turto sąrašą, 2009-12-31 UAB „Dainavos energetika“ išnuomoto turto sąrašą, 2009-12-31 UAB „Miesto energija“ naujai sukurto turto sąrašą. Teismas, atsižvelgdamas į suinteresuoto asmens nurodomas aplinkybes, sprendė, kad yra grėsmė pastarojo turtiniams, vešiesiems interesams, be to, suinteresuotam asmeniui pareiškus ieškinį ir priėmus sprendimą jo naudai, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, sprendė, kad yra pagrindas prašymą patenkinti iš dalies.

9Atsakovai UAB „Miesto energija“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ pateikė atskiruosius skundus dėl nurodytos teismo nutarties, prašydami skundžiamą teismo nutartį panaikinti.

10Atskirieji skundai grindžiami tuo, kad teismo nutartis yra nepagrįsta bei neteisėta, priimta pažeidžiant bendruosius civilinės teisės bei civilinio proceso principus, todėl naikintina.

11Atskirųjų skundų argumentai yra tokie:

12Pirma, laikinųjų apsaugos priemonių taikymu pažeidžiamas viešasis interesas, kadangi UAB „Miesto energija“ perduoto bei jai nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas Ukmergės rajono savivaldybei reiškia UAB „Miesto energija" išduotos licencijos tiekti šilumos energiją sąlygų pažeidimą, šilumos energijos tiekimo nutraukimą Ukmergės rajone, nes Ukmergės rajono savivaldybei / jos kontroliuojamoms įmonėms nėra Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotos šilumos tiekimo licencijos. Nurodo, kad licenciją tiekti šilumą ir karštą vandenį Ukmergės rajone turi tik atsakovas UAB „Miesto energija“. UAB „Miesto energija" galiojantys imperatyvūs viešosios teisės aktų reikalavimai įpareigoja tiekti šilumos energiją iki jai išduotos licencijos panaikinimo / sustabdymo, o įvykdžius skundžiamą teismo nutartį, pagal kurią UAB „Miesto energija" perduotas bei jai nuosavybės teise priklausantis turtas perduodamas Ukmergės rajono savivaldybei, nepriklausomai nuo to, kad galioja išduota licencija, UAB „Miesto energija" negalės vykdyti teisės aktuose įtvirtintų įpareigojimų, keliamų šilumos licencijų turėtojams, nes šilumos energijos tiekimui neturės reikiamų šilumos energijos gamybos / tiekimo įrenginių.

13Antra, teismo nutartis yra nemotyvuota, neatitinkanti CPK 144 str., 148 str. įtvirtintų reikalavimų, nes teismo nutarties motyvuojamoje dalyje privalo būti nurodytos teismo išvadas pagrindžiančių duomenų vertinimas, argumentai, dėl kurių teismas daro nutarties rezoliucinėje dalyje numatytas išvadas, o nei teismo nutartyje, nei suinteresuoto asmens (ieškovo) prašyme nėra nurodyta jokių objektyvių aplinkybių, dėl kokių priežasčių ieškovas negalėjo pateikti teismui ieškinio, nėra nurodyta, ar ieškovas sumokėjo pusę reikalaujamo žyminio mokesčio, taip pat nėra jokių pagrįstų argumentų, kuo pasireiškia ieškovo nurodoma tariama grėsmė jo interesams. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad atsakovai elgiasi nesąžiningai ir siekia paslėpti jiems priklausantį turtą.

14Trečia, nebuvo išklausyti UAB „Miesto energija" ir UAB „Energijos taupymo centras" argumentai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kadangi laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus apie tai kitai šaliai tik retais, išimtiniais atvejais, ir tokiu būdu pažeisti šalių lygybės (CPK 6 str.) ir šalių rungtyniškumo principai (CPK 12 str.).

15Ketvirta, nutartimi taikomos laikinosios apsaugos priemonės yra neadekvačios siekiamiems tikslams, neproporcingos. Suinteresuoto asmens (ieškovo) interesų apsaugos užtikrinimui teismas galėjo taikyti kitą laikinąją apsaugos priemonę, numatytą Civilinio proceso kodekso 145 str. 1 d. 2 p. — įrašą viešajame registre apie draudimą perleisti valdomą bei nuosavybės teise priklausantį turtą bei draudimą perleisti UAB „Miesto energija" nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį turtą. Nutartimi šalių ginčas yra sprendžiamas iš esmės, net Ukmergės rajono savivaldybei nepareiškus ieškinio, nes atsakovai įpareigojami perduoti jiems nuosavybės teise bei kitais įstatyme numatytais pagrindais valdomą turtą.

16Penkta, nutartyje taikoma laikinoji apsaugos priemonė nėra numatyta CPK 145 str. įtvirtintame galimų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių sąraše, teismo nutartyje nėra nurodytas konkretus Ukmergės rajono savivaldybei perduodamo turto sąrašas.

17Šešta, nutartis yra priimta pažeidžiant imperatyvius CPK 27 str. reikalavimus dėl bylų teismingumo bei priimta teismo, į kurio kompetenciją nepatenka tokio pobūdžio bylų nagrinėjimas.

18Atsakovui UAB „Miesto energija“ pateikus prašymą dėl 2010-05-31 nutarties išaiškinimo, kuriame nurodyta, kad turto valdymas gali būti suprantamas dvejopai, t.y. kaip turto valdymo, įskaitant naudojimo bei disponavimo perleidimą, ir tik kaip valdymas, atsakovui turint teisę toliau naudotis turtu, Ukmergės rajono apylinkės teismas 2010 m. birželio 3 d. nutartimi prašymą dėl teismo nutarties išaiškinimo atmetė. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad nurodytoje nutartyje vartojama sąvoka „valdymas“ yra pakankamai aiški it turėtų būti suprantama atsižvelgiant į teisės aktuose nurodytą apibrėžimą bei į tai, kam nuosavybės teise priklauso turtas.

19Atsakovas UAB „Miesto energija“ taip pat pateikė atskirąjį skundą dėl 2010-06-03 teismo nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl 2010-05-31 nutarties išaiškinimo. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad nurodyta teismo nutartis yra neaiški, ją vykdant yra nutraukiamas šilumos energijos tiekimas, kurio nutraukimas nutartyje nėra numatytas. Teismui atsisakius išaiškinti nutartį buvo sustabdytas šilumos energijos tiekimas, UAB „Miesto energija“ yra vienintelis licencijuotas šilumos energijos tiekėjas Ukmergės rajone. Taigi teismas turėjo išaiškinti ar perdavimas Ukmergės rajono savivaldybei valdyti turtą apima ir reikalavimą sustabdyti ir licencijuojamos šilumos energijos tiekimo veiklos sustabdymą.

20Atskirieji skundai dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutarties ir Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 3 d. nutarties atmestini.

21Kolegija, įvertinusi atskirųjų skundų argumentus, bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė skundžiamas teismo nutartis nepažeisdamas procesinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, taip pat sprendimo išaiškinimą, vadovaudamasis pagrindiniais civilinio proceso principais, todėl šių nutarčių keisti ar naikinti atskirųjų skundų argumentais nėra teisinio pagrindo.

22Dėl 2010-05-31 nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

23Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 144 straipsniu, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu tiek nepareiškus ieškinio, tiek bet kurioje civilinio proceso stadijoje gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Pagal Civilinio proceso kodekso 148 straipsnio 2 dalį, teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu iki ieškinio padavimo dienos. Asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo dienos, privalo nurodyti teismui, dėl kokių priežasčių ieškinys nebuvo paduotas iš karto, ir pateikti įrodymus, patvirtinančius tam tikrą grėsmę jo turtiniams interesams. Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindu turi būti pakankamai pagrįstos prielaidos, įgalinančios manyti, kad teismo sprendimo vykdymas gali būti apsunkintas arba nebeįmanomas. Tai leidžia daryti išvadą, kad asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi prašymą pagrįsti ir motyvuoti, pateikti tam tikrus įrodymus, iš kurių būtų matyti, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas iš tikrųjų reikalingas (Civilinio proceso kodekso 148 straipsnio 4 dalis 3 punktas).

24Kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo sutikti su atskirųjų skundų argumentais, kad laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamu atveju pritaikytos neteisėtai ir nepagrįstai.

25Apeliantai nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymu pažeidžiamas viešas interesas, nes UAB „Miesto energija“ perduoto bei jai nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas Ukmergės rajono savivaldybei reiškia šiai įmonei išduotos licencijos tiekti šilumos energiją sąlygų pažeidimą, šilumos energijos tiekimo nutraukimą Ukmergės rajone, o Ukmergės rajono savivaldybei / jos kontroliuojamoms įmonėms nėra išduotos šilumos tiekimo licencijos, tačiau, kolegijos vertinimu, tokie argumentai neįtakoja skundžiamos teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumo ir pagrįstumo. Kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantai nėra tie subjektai, kurie yra atsakingi už šilumos energijos tiekimo organizavimą Ukmergės rajono gyventojams, nes už tai atsako Ukmergės rajono savivaldybė vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 p., todėl jie nepagrįstai argumentuoja viešo intereso pažeidimu nagrinėjamu atveju. Kolegija pažymi, kad apeliantų dėstomi argumentai apie tai, kad tik UAB „Miesto energija“ yra vienintelė licencijuota įmonė, kuri gali tiekti šilumos energiją Ukmergės rajono gyventojams, o suinteresuoto asmens (ieškovo) Ukmergės rajono savivaldybės kontroliuojamos įmonės tokios teisės neturi, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumo neturi teisinės reikšmės, kadangi šios aplinkybės gali būti reikšmingos ginčijant šių savivaldybės kontroliuojamų įmonių teisę tiekti šilumos energiją, tačiau ne sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą byloje, kurioje ketinama reikšti reikalavimą dėl turto išreikalavimo iš neteisėto valdymo. Be to, kolegija atsižvelgia į tai, kad šiuo metu 2000-12-20 sutartis, kurios pagrindu UAB „Miesto energija“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ tiekė šilumos energiją Ukmergės rajono gyventojams, yra nutraukta, jos nutraukimo teisėtumas yra ginčijamas teisme, tačiau dėl to nėra priimta jokio sprendimo, taip pat netaikytos laikinosios apsaugos priemonės dėl sutarties nutraukimo, todėl esant tokiai situacijai, kai nėra įsiteisėjusio sprendimo, kuriuo būtų pripažintas sutarties nutraukimo neteisėtumas ir patvirtinta, kad atsakovai turi teisę tęsti šios sutarties vykdymą ir tiekti Ukmergės rajono gyventojams šilumos energiją naudodamiesi Ukmergės rajono savivaldybės jiems išnuomotu turtu bei jų sukurtu nauju turtu, kurio atžvilgiu šiuo metu yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, nėra pagrindo konstatuoti, kad laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos neteisėtai ir nepagrįstai.

26Apeliantai nurodo, kad skundžiama teismo nutartis yra nemotyvuota, neatitinka Civilinio proceso kodekso 144, 148 straipsniuose įtvirtintų reikalavimų, tačiau kolegija negali sutikti su tokiais argumentais. Kolegijos vertinimu, suinteresuotas asmuo (ieškovas) reikšdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio jį pakankamai motyvavo, prašyme nurodė, kodėl yra reikalinga imtis laikinųjų apsaugos priemonių, o pateikti dokumentai prie prašymo teismui leido padaryti pagrįstą išvadą apie tai, kad gali kilti grėsmė jo turtiniams interesams nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių. Tai, kad suinteresuotas asmuo (ieškovas) nenurodė tiesiogiai, dėl kokių objektyvių priežasčių ieškinys nebuvo paduotas iš karto, tačiau prašyme prašė teismo leisti pateikti ieškinį per nustatytą terminą, nelaikytina esminiu pažeidimu, kuriam esant nebūtų galima taikyti laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio, nes priešingu atveju būtų formaliai užkirstas kelias asmeniui pasinaudoti šia procesine teise, o tai neatitiktų civilinio proceso principų bei tikslų. Tai, kad prie prašymo nebuvo pateikta įrodymų apie sumokėtą žyminį mokestį, taip pat nėra aplinkybė, dėl kurios nebūtų galima taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjamu atveju, nes be visų šių privalomų atlikti veiksmų visgi esminę reikšmę turi motyvai, dėl ko prašoma laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Be to, kolegija, atsižvelgdama į prašyme dėstomas aplinkybes, atkreipia dėmesį į tai, kad Ukmergės rajono savivaldybė ketina reikšti ieškinį motyvuodama viešojo intereso pažeidimu, o tokiu atveju savivaldybės institucijos yra atleidžiamos nuo žyminio mokesčio mokėjimo (Civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalies 5 p.).

27Apeliantai nurodo, kad teismo nutartimi taikomos laikinosios apsaugos priemonės yra neadekvačios siekiamiems tikslams, neproporcingos, suinteresuoto asmens (ieškovo) interesų apsaugos užtikrinimui teismas galėjo taikyti kitą laikinąją apsaugos priemonę, numatytą Civilinio proceso kodekso 145 str. 1 d. 2 p. — įrašą viešajame registre apie draudimą perleisti valdomą bei nuosavybės teise priklausantį turtą bei draudimą perleisti UAB „Miesto energija" nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį turtą. Kolegijos vertinimu, toks argumentas yra nepagrįstas. Pažymėtina, kad atsižvelgiant į prašyme nurodomas aplinkybes bei į byloje pateiktą medžiagą, matyti, kad teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių nėra pagrindo pripažinti neproporcingomis, neadekvačiomis siekiamiems tikslams. Pagal bylos duomenis matyti, kad ketinama reikšti ieškinį dėl turto išreikalavimo iš neteisėto valdymo, nes, pasak suinteresuoto asmens (ieškovo), nutraukus 2000-12-20 sutartį su atsakovais, pastarieji neperduoda jam turto, kuris buvo perduotas sudarytos sutarties pagrindu tam, kad atsakovai modernizuotų bei renovuotų šilumos ūkius bei tiektų šilumos energiją, o pasibaigus šiai sutarčiai, visą turtą (tiek išnuomotą, tiek naujai sukurtą) grąžintų ieškovui, todėl, kolegijos vertinimu, aukščiau nurodomos atsakovų aplinkybės nepatvirtina, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos nesivadovaujant ekonomiškumo principu. Tuo pačiu kolegija atkreipia dėmesį, kad pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė yra tokio pobūdžio, kad ieškovui pareiškus ieškinį dėl turto išreikalavimo iš neteisėto valdymo, ir teismui galimai priėmus palankų sprendimą, ji realiai padėtų užtikrinti šio sprendimo tinkamą įvykdymą. Atsižvelgiant į tai, kad suinteresuoto asmens (ieškovo) ketinamas reikšti reikalavimas dėl turto išreikalavimo iš neteisėto valdymo yra glaudžiai susijęs su šilumos energijos tiekimu Ukmergės rajono gyventojams, nes nurodytas turtas, kaip matyti iš į byla pateiktų duomenų, be visa ko, buvo naudojamas atsakovų, kad būtų tiekiama šilumos energija, todėl tokios laikinosios apsaugos priemonės kaip minėto turto perdavimas Ukmergės rajono savivaldybei valdyti neprieštarauja laikinųjų apsaugos priemonių paskirčiai.

28Kolegija taip pat nesutinka su atskirųjų skundų argumentais, kad teismas pritaikė procesiniame įstatyme nenumatytas laikinąsias apsaugos priemones, bei kad teismas nutartyje nenurodė konkretaus Ukmergės rajono savivaldybei perduodamo turto sąrašo. Kolegijos vertinimu, teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pagal savo esmę, bei atsižvelgiant į suinteresuoto asmens prašymo formuluotę, atitinka laikinųjų apsaugos priemonių, numatytų Civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 4 ir 5 p. turinį, ji paskirta vadovaujantis procesiniu įstatymu. Tai, kad teismo nutartyje nenurodyta, koks konkretus turto sąrašas perduodamas Ukmergės rajono savivaldybei valdyti, taip pat nedaro šios nutarties neteisėta, nes, kolegija atkreipia apeliantų dėmesį į tai, kad už teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymą yra atsakingas valstybės įgaliotas asmuo tai daryti, o būtent – antstolis, todėl jo pareiga surasti, aprašyti ir perduoti valdyti konkretų turtą.

29Kolegija nesutinka su atskirųjų skundų argumentais, kad teismo nutartis yra priimta pažeidžiant imperatyvius Civilinio proceso kodekso 27 straipsnio reikalavimus dėl bylų teismingumo, kadangi suinteresuotam asmeniui (ieškovui) pareiškus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iš jame išdėstytų aplinkybių teismas turėjo pakankamą pagrindą manyti, kad toks prašymas gali būti priimtas ir nagrinėjamas apylinkės teisme, t.y. kad jis teismingas šiam teismui. Be to, kolegija pažymi, kad bylos teismingumo klausimas paprastai yra sprendžiamas ieškinio priėmimo stadijoje arba parengiamojo posėdžio metu, todėl ieškovui pareiškus ieškinį, teismas ex officio aiškinsis, ar yra asmens teisės kreiptis į teismą prielaidų ir tinkamo įgyvendinimo sąlygos, t.y. ar jis apskritai turi teisę kreiptis į teismą dėl teisminės gynybos, tuo pačiu patikrins, ar pareikštas ieškinys yra konkrečiam teismui teismingas.

30Dėl 2010-06-03 teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

31Kolegija taip pat nesutinka su atsakovo UAB „Miesto energija“ atskiruoju skundu dėl teismo nutarties, kuria atsisakyti išaiškinti 2010-05-31 teismo nutartį. Pažymėtina, kad pagal Civilinio proceso kodekso 278 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu teismo sprendimas yra neaiškus, tai jį priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva išaiškinti, nekeisdamas jo turinio. Įstatymo dalies nuostata, kad, aiškinant neturi būti keičiamas sprendimo turinys, be kita ko, reiškia, kad aiškindamas savo sprendimą teismas negali jo turinio aiškinti taip, kad būtų pakeista jo prasmė, inter alia prasminė elementų, sudarančių nutarimo turinį, visuma, argumentai, motyvai, kuriais priimtas sprendimas, taip pat kad jį priėmęs teismas negali aiškinti to, ko jis toje civilinėje byloje netyrė ir nekonstatavo.

32Atsakovas UAB „Miesto energija“ prašė išaiškinti ar vykdant 2010-05-31 teismo nutartį turi būti nutraukta UAB „Miesto energija“ veikla, tiekiant šilumos energiją pagal UAB „Miesto energija“ išduotą šilumos energijos tiekimo licenciją Nr. L4-ŠT-1, išaiškinti ar šios nutarties vykdymas reiškia apribojimą UAB „Miesto energija“ naudotis turtu, išvardytu 2009-12-31 UAB „Ukmergės šiluma“ išnuomoto turto sąraše, UAB „Dainavos energetika“ išnuomoto turto sąraše, 2009-12-31 UAB „Miesto energija“ naujai sukurto turto sąraše, vykdant licencijuojamą šilumos energijos tiekimo veiklą, išaiškinti, ar UAB „Miesto energija“, vykdydama nutartį, privalo išsikelti iš administracinių patalpų, esančių Šviesos g. 17, Ukmergė, taip pat iš gamybinių patalpų, esančių katilinėse, nurodytose 2009-12-31 UAB „Ukmergės šiluma“ išnuomoto turto sąraše, UAB „Dainavos energetika“ išnuomoto turto sąraše, 2009-12-31 UAB „Miesto energija“ naujai sukurto turto sąraše. Tokį prašymą, kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti, kadangi jis visiškai neatitinka teismo sprendimo išaiškinimo instituto ir juo prašoma išaiškinti tokius dalykus, dėl kurių nėra kilęs ginčas nagrinėjamoje byloje, o būtent dėl UAB „Miesto energija“ licencijuojamos veiklos teisėtumo, nors pagal bylos duomenis suinteresuoto asmens ieškinio reikalavimas būtų formuluojamas kaip turto išreikalavimas iš neteisėto valdymo. Be to, kolegija sprendžia, kad teismo nutartyje yra aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kokie veiksmai atliekami su turtu, nurodytu UAB „Ukmergės šiluma“ išnuomoto turto sąraše, UAB „Dainavos energetika“ išnuomoto turto sąraše, 2009-12-31 UAB „Miesto energija“ naujai sukurto turto sąraše ir to, skirtingai nei nurodo apeliantas, aiškinti dviprasmiškai negalima. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, valdymo sąvoka turi būti aiškinama atsižvelgiant į teisės aktuose pateiktą jos apibrėžimą.

33Dėl aukščiau išdėstytų motyvų atsakovų prie bylos pateikti papildomi dokumentai, rašytiniai paaiškinimai neįtakoja skundžiamos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma.

34Esant nustatytoms aplinkybėms, skundžiamos teismo nutartys yra paliktinos nepakeistos, atskirieji skundai atmestini (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 p.).

35Apeliacinės instancijos teismas turėjo 10 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu byloje dalyvaujantiems asmenims, todėl atmetus atskiruosius skundus šios išlaidos priteistinos iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei į surenkamąją sąskaitą (Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 p., 96 straipsnio 2 d.).

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 302, 331, 144 str. 1 d. straipsniais, kolegija

Nutarė

37Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartį ir Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 3 d. nutartį palikti nepakeistas.

38Priteisti iš UAB „Miesto energija“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ po 5 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybei (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,... 3. kolegijos teisėjai Marijonas Greičius ir Andžej Maciejevski,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi prašymą,... 7. Suinteresuotas asmuo (ieškovas) Ukmergės rajono savivaldybė pateikė teismui... 8. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi... 9. Atsakovai UAB „Miesto energija“ ir UAB „Energijos taupymo centras“... 10. Atskirieji skundai grindžiami tuo, kad teismo nutartis yra nepagrįsta bei... 11. Atskirųjų skundų argumentai yra tokie:... 12. Pirma, laikinųjų apsaugos priemonių taikymu pažeidžiamas viešasis... 13. Antra, teismo nutartis yra nemotyvuota, neatitinkanti CPK 144 str., 148 str.... 14. Trečia, nebuvo išklausyti UAB „Miesto energija" ir UAB „Energijos... 15. Ketvirta, nutartimi taikomos laikinosios apsaugos priemonės yra neadekvačios... 16. Penkta, nutartyje taikoma laikinoji apsaugos priemonė nėra numatyta CPK 145... 17. Šešta, nutartis yra priimta pažeidžiant imperatyvius CPK 27 str.... 18. Atsakovui UAB „Miesto energija“ pateikus prašymą dėl 2010-05-31... 19. Atsakovas UAB „Miesto energija“ taip pat pateikė atskirąjį skundą dėl... 20. Atskirieji skundai dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31... 21. Kolegija, įvertinusi atskirųjų skundų argumentus, bylos medžiagą,... 22. Dėl 2010-05-31 nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. ... 23. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 144 straipsniu, teismas... 24. Kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo sutikti su atskirųjų skundų... 25. Apeliantai nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymu pažeidžiamas... 26. Apeliantai nurodo, kad skundžiama teismo nutartis yra nemotyvuota, neatitinka... 27. Apeliantai nurodo, kad teismo nutartimi taikomos laikinosios apsaugos... 28. Kolegija taip pat nesutinka su atskirųjų skundų argumentais, kad teismas... 29. Kolegija nesutinka su atskirųjų skundų argumentais, kad teismo nutartis yra... 30. Dėl 2010-06-03 teismo nutarties... 31. Kolegija taip pat nesutinka su atsakovo UAB „Miesto energija“ atskiruoju... 32. Atsakovas UAB „Miesto energija“ prašė išaiškinti ar vykdant 2010-05-31... 33. Dėl aukščiau išdėstytų motyvų atsakovų prie bylos pateikti papildomi... 34. Esant nustatytoms aplinkybėms, skundžiamos teismo nutartys yra paliktinos... 35. Apeliacinės instancijos teismas turėjo 10 Lt išlaidų, susijusių su... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 302, 331, 144 str.... 37. Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartį ir... 38. Priteisti iš UAB „Miesto energija“ ir UAB „Energijos taupymo centras“...