Byla 2A-167-180/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Dalios Kačinskienės, Danguolės Martinavičienės ir Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ atstovui I. O. (I. O.), ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ekvada“ atstovei advokatei Ingridai Krolienei, atsakovo biudžetinės įstaigos Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos atstovui advokatui Dainiui Kenstavičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Ekvada“ apeliacinius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-808-154/2014 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Ekvada“ ieškinius atsakovui biudžetinei įstaigai Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklai, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „SMD“, uždarajai akcinei bendrovei „Rudesta“, išvadą teikiančiai institucijai Viešųjų pirkimų tarnybai, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Irdaiva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė panaikinti atsakovo Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos 2014 m. kovo 24 d. sprendimą atmesti ieškovo paraišką.

4Ieškovas teigė, kad jis pateikė pasiūlymą atsakovo vykdytame supaprastintame ribotame konkurse „Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos pastato ( - ), atnaujinimo (modernizavimo) darbai“. Atsakovas 2014 m. kovo 24 d. pranešimu informavo ieškovą, kad jo paraiška atmesta, remiantis pirkimo sąlygų 29.1.4 punktu – tiekėjui per protingą terminą nepatikslinus neišsamių duomenų apie kvalifikaciją. Nesutikdamas su neteisėtų paraiškos atmetimu, ieškovas 2014 m. balandžio 1 d. pateikė pretenziją, kuri buvo atmesta.

5Ieškovo teigimu, remiantis pirkimo sąlygų 29, 29.1 ir 29.2 punktais, tiekėjų kvalifikaciją turėjo būti vertinama dviem etapais. Perkančioji organizacija pirmiausia turėjo patikrinti tiekėjų paraiškose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso sąlygų IV skyriuje nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, tačiau ji (perkančioji organizacija) supainiojo du visiškai skirtingus konkurso etapus: konkurso dalyvių minimalios kvalifikacijos patikrinimą ir konkurso dalyvių kvalifikacinę atranką.

6Ieškovo įsitikinimu, jo pasiūlymas visiškai atitiko pirkimo sąlygų 30 punkto 2 ir 3 dalies reikalavimus. Perkančiajai organizacijai nusprendus, jog dalis įvykdytų panašių sutarčių yra ne visuomeninės paskirties pastatuose, turėjo tokias, atsakovo nuomone, netinkamas sutartis eliminuoti, bet ne atmesti visą pasiūlymą.

7Konkurso sąlygų 30 punkto 2 pastaboje nurodyta, kad bendrųjų statybos darbų vadovo patirtis metais, nuo pirmojo atestato gavimo dienos turi būti nurodyta jo darbo patirties aprašyme. Tiekėjui nepateikus šių duomenų, perkančioji organizacija skaičiuos darbo patirtį nuo pateikto galiojančio atestato išdavimo dienos. Kartu su paraiška buvo pateiktas siūlomo statybos vadovo atestatas, todėl perkančioji organizacija privalėjo arba remtis pateiktais duomenimis arba darbo patirtį skaičiuoti nuo pateikto galiojančio atestato išdavimo dienos.

8Ieškovo manymu, perkančioji organizacija neteisėtai ir nepagrįstai neįtraukė ieškovo paraiškos į konkurso kvalifikacinės atrankos eilę.

9Ieškovas UAB „Ekvada“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą ir 2014 m. balandžio 22 d. sprendimą dėl pretenzijos atmetimo.

10Nurodė, kad jis (ieškovas) pateikė pasiūlymą dalyvauti atsakovo vykdytame supaprastintame ribotame konkurse „Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos pastato ( - ), atnaujinimo (modernizavimo) darbai“. Perkančioji organizacija, patikrinusi paraiškoje pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, pakvietė pateikti pasiūlymą. UAB „Ekvada“ 2014 m. balandžio 3 d. pateikė komercinį pasiūlymą, tačiau perkančioji organizacija 2014 m. balandžio 17 d. pranešimu informavo apie pasiūlymo atmetimą, nurodžiusi, kad, vadovaujantis pirkimo sąlygų 6 punktu ir 73.2 punktu, tiekėjas deklaravo darbų spartą, neproporcingą įmonės pajėgumui, o perkančiajai organizacijai paprašius – pasiūlymo nepaaiškino. Ieškovo įsitikinimu, jis pagrindė deklaruojamą darbų spartą. Perkančiajai organizacijai pateiktuose paaiškinimuose nurodė, kad darbų spartą skaičiavo vadovaudamasis objekto statybos resursų sąnaudų normatyvais, normatyvine darbų trukme ir darbo jėgos poreikiais. Už kokią sumą kiekvieną mėnesį gali padaryti darbų, priklauso nuo to, kokios naudojamų statybos medžiagų kainos, naudojamų mechanizmų ar įrangos kainos, kiek darbuotojų dirba, t. y. darbų sparta priklauso nuo statybų resursų. Pirkimo dokumentuose nebuvo nustatytų reikalavimų darbų spartai. Perkančioji organizacija, atmesdama pasiūlymą, turėjo nurodyti kokių pirkimo sąlygų pasiūlymas neatitiko, o ne savo nuožiūra sugalvoti nelogišką ir nepagrįstą darbų spartos vertinimo kriterijų.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Šiaulių apygardos teismas 2014 m. liepos 18 d. sprendimu ieškovų UAB „Irdaiva“ ir UAB „Ekvada“ ieškinius atmetė.

13Dėl ieškovo UAB „Irdaiva“ ieškinio

14Teismas nustatė, kad ginčas byloje kilo dėl ieškovo pasiūlymo neatitikimo pirkimo sąlygų 30 punkto lentelės 2 ir 3 dalyse nustatytiems reikalavimams. UAB „Irdaiva“, vykdydama pirkimo sąlygų 30 punkto lentelės 2 dalies reikalavimą, pateikė įvykdytų sutarčių sąrašą, tačiau perkančioji organizacija, nustačiusi, kad sąraše nurodytų darbų pavadinimai suformuluoti netiksliai, prie atliktų darbų priskirtos neaktualios šiam konkursui projektavimo, projekto vykdymo priežiūros, viešinimo paslaugos, įtraukti konkursui neaktualūs inžineriniai statiniai, paprašė tiekėją patikslinti šiuos neišsamius duomenis, taip pat nurodyti, kurį iš pasiūlytų bendrųjų statybos vadovų skirs vadovauti statybos darbams bei patikslinti jo kvalifikacijos duomenis pagal pirkimo sąlygų 30 punkto pastabą Nr. 3. Ieškovas 2014 m. kovo 20 d. pateikė patikslintą sutarčių sąrašą bei statybos vadovo gyvenimo aprašymą, tačiau perkančioji organizacija 2014 m. kovo 21 d. nutarė UAB „Irdaiva“ pasiūlymą atmesti, nurodžiusi, kad tiekėjo pakartotinai pateiktame įvykdytų statybos ir montavimo darbų sutarčių sąraše nurodytos tokios sutartys, kurios neatitinka pirkimo sąlygų 30 punkto. Vertindama patikslintus duomenis apie siūlomo statybos darbų vadovo patirtį, perkančioji organizacija nustatė, kad pirmame siūlomo vadovo darbo patirties aprašyme buvo nurodyta 25 metų patirtis, o patikslintame – 28 metai, nors darbų vadovo kvalifikacijos atestatai tuo metu Lietuvos Respublikoje nebuvo išduodami.

15Teismas, įvertinęs paminėtus duomenis, sprendė, jog perkančioji organizacija pagrįstai atmetė UAB „Irdaiva“ paraišką. Iš ieškovo pateikto patikslinto sutarčių sąrašo nustatė, kad, kaip atitinkančius pirkimo sąlygų 30 punkto 2 dalies kriterijus, UAB „Irdaiva“ nurodė lazerių MTTP infrastruktūros sukūrimo, gamybinio pastato rekonstrukcijos ir inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir sklypo sutvarkymo statybos darbų, Troškūnų miesto kompleksinės plėtros ir kitas visuomeninės paskirties pastatų sąvokos neatitinkančias sutartis. Kitų ieškovo nurodytų sutarčių, pvz., paprastojo pastato remontas, patalpų ( - ) remonto darbai, dirbtuvių remonto darbai, stendų įrengimas ir kt., dėl pateiktų neišsamių duomenų, nėra galimybės įvertinti, ar jie atitinka visuomeninę paskirtį. Atsižvelgdamas į tai, teismas priėjo prie išvados, kad net ir patikslinus duomenis, ieškovo įvykdytų viešosios paskirties pastatų statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) sutarčių skaičius akivaizdžiai neatitiko ieškovo deklaruojamo 182 skaičiaus. Ieškovas, net ir po to, kai perkančioji organizacija paprašė pateikti nedviprasmiškus duomenis ir nepriskirti prie visuomeninės paskirties pastatų Statybos techniniame reglamente STR 2.02.02:2004 nenumatytų statinių, ieškovas į įvykdytų sutarčių sąrašą vis tiek įtraukė sutartis, neatitinkančias pirkimo sąlygų reikalavimų.

16Iš ieškovo pateikto darbų vadovo R. T. gyvenimo aprašymo nustatė, kad deklaruota šio asmens patirtis – 28 metai, o iš Aplinkos ministerijos išduoto kvalifikacijos atestato matyti, kad atestatas išduotas 2009 m. spalio 30 d. Akivaizdu, kad ieškovo siūlomo vadovo darbo patirtis, skaičiuojant pagal perkančiosios organizacijos reikalavimus, būtų ne didesnė kaip 5 metai. Ieškovas, deklaruodamas, kad jo siūlomo darbų vadovo patirtis yra 28 metai, nors perkančioji organizacija reikalavo patirtį nurodyti nuo pirmojo atestato gavimo dienos, netinkamai įvykdė pirkimo sąlygas ir pateikė netikslius duomenis.

17Teismas nustatė, kad perkančiajai organizacijai paprašius patikslinti neišsamius duomenis, ieškovas netikslumų neištaisė. Siekdamas jam palankaus rezultato, ieškovas turėjo išnaudoti galimybę pateikti visus galimus ir įmanomus kvalifikaciją patikslinančius duomenis, o ne apsiriboti formaliu, pirkimo sąlygų reikalavimų neatitinkančių ir nepakankamai konkrečiu atsakymu.

18Dėl ieškovo UAB „Ekvada“ ieškinio

19Teismas nustatė, kad ginčas byloje kilo dėl atmesto ieškovo pirkimui pateikto komercinio pasiūlymo, tiekėjui deklaravus darbų spartą, neproporcingą įmonės pajėgumui. Atsižvelgdama į tai, perkančioji organizacija paprašė ieškovą pateikti pasiūlymo A dalies duomenų paaiškinimus. Ieškovas UAB „Ekvada“ 2014 m. balandžio 11 d. pateikė perkančiajai organizacijai paaiškinimus dėl deklaruotos darbų spartos, nurodęs, kad spartą skaičiavo vadovaudamasis objekto statybos resursų sąnaudų normatyvais, normatyvine darbų trukme ir darbo jėgos poreikiu, tačiau perkančioji organizacija 2014 m. balandžio 17 d. nutarė pasiūlymą atmesti, konstatavusi, jog tiekėjas deklaravo darbų spartą, neproporcingą įmonės pajėgumui ir, perkančiosios organizacijos prašymu, pasiūlymo nepaaiškino.

20Teismas, nesutikdamas su išvadą teikiančia institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba, sprendė, kad perkančioji organizacija turėjo teisę pirkimo sąlygose numatyti statybos darbų spartą, kaip vieną iš ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų. Šis kriterijus leidžia įvertinti tiekėjo realias galimybes atlikti perkamus darbus.

21Teismas sprendė, kad nei ieškovas, nei kiti tiekėjai pirkimo sąlygų neginčijo, į perkančiąją organizaciją dėl jų (sąlygų) paaiškinimo nesikreipė. Darbų sparta turi būti pagrįsta realiais rodikliais, privalu pateikti išsamius ir įrodymais pagrįstus deklaruotos statybos darbų spartos apskaičiavimus. Sprendė, jog perkančioji organizacija, vertindama šį kriterijų, pagrįstai rėmėsi ieškovo pateiktais finansiniais duomenimis apie 2013 metais atliktų darbų apimtis.

22Atsižvelgdamas į byloje nustatytas faktines aplinkybes, teismas priėjo prie išvados, kad perkančioji organizacija, vykdydama viešąjį pirkimą, nepažeidė imperatyvių teisės normų, ieškovo bei kitų pirkime dalyvavusių tiekėjų interesų ir ieškovo UAB „Ekvada“ ieškinį atmetė.

23III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

24Ieškovas UAB „Irdaiva“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Perkančioji organizacija 2014 m. kovo 24 d. pranešime nenurodė nei vieno minimalaus kvalifikacinio reikalavimo, kurio neatitiko UAB „Irdaiva“. Tiekėjų kvalifikacija, remiantis pirkimo sąlygų 29 punktu, vertinama dviem etapais: pirmiausia tikrinama, ar paraišką pateikęs tiekėjas atitinka pirkimo sąlygų IV skyriuje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, o patikrinus kvalifikaciją – išrenkami 5 tiekėjai, kurie kviečiami pateikti pasiūlymus. Perkančioji organizacija supainiojo du skirtingus konkurso etapus: dalyvių minimalios kvalifikacijos patikrinimą ir konkurso dalyvių kvalifikacinę atranką. UAB „Irdaiva“ tinkamai patikslino kvalifikacinius duomenis, todėl perkančioji organizacija privalėjo pasiūlymą įtraukti į kvalifikacinę atranką. Tai, kad UAB „Irdaiva“ paraiškoje pateikė informaciją apie visas įvykdytas sutartis, nesudaro pagrindo perkančiajai organizacijai tokios paraiškos atmesti.
  2. Perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nenustatė imperatyvaus reikalavimo, kad konkurso dalyvio paraiškoje turi būti tik viešosios paskirties statiniai. Atsakovas tik rekomendavo nurodyti tokias sutartis, o tai buvo padaryta. Teisės aktai nenustato, kas yra viešosios paskirties pastatai. STR 2.02.02:2004 skirtas visuomeninės paskirties statinių teisiniam reglamentavimui. Negalima tapatinti viešosios paskirties ir visuomeninės paskirties statinių. Atsakovas neginčijo, kad bent 148 statybos objektai iš UAB „Irdaiva“ paraiškoje nurodytų statybos darbų objektų atitinka pirkimo sąlygų 30 punkto 2 dalį.
  3. Pirkimo sąlygų 30 punkto 3 dalyje nustatytas reikalavimas tiekėjų siūlomo bendrųjų statybos darbų vadovo darbo patirčiai. Ieškovas kartu su paraiška pateikė statybos vadovo R. T. atestatą, todėl perkančioji organizacija privalėjo remtis pateiktais duomenimis arba darbo patirtį skaičiuoti nuo pateikto galiojančio atestato išdavimo dienos. Perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose aiškiai nustatyta, kad net ir tuo atveju, kai tiekėjas nepateikė duomenų apie statybos darbų vadovo darbo patirtį, perkančioji organizaciją ją (patirtį) paskaičiuoja nuo pateikto galiojančio atestato išdavimo dienos. Priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, pirkimo sąlygų 30 punkto 3 dalis nesieja siūlomo statybos darbų vadovo realios patirties su atestavimu. R. T. ankstesni atestatai saugomi archyvuose.

25Ieškovas UAB „Ekvada“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Byloje turėjo būti spręstas ginčas dėl to, ar perkančioji organizacija, įvertinusi UAB „Ekvada“ kvalifikacinius reikalavimus, vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu turėjo teisę dar kartą tikrinti, ar tiekėjas yra pajėgus atlikti perkamus darbus. Viešųjų pirkimų tarnyba 2014 m. birželio 16 d. išvadoje konstatavo, kad perkančioji organizacija pažeidė VPĮ, atmesdama ieškovo pasiūlymą. Tarnyba pažymėjo, kad darbų atlikimo terminai visiškai nesusiję su darbų sparta, nes jie (darbai) priklausys nuo paties atsakovo, atsižvelgiant į finansavimo apimtis, darbų etapus ir pan. Teismas nepagrįstai ignoravo Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą.
  2. Perkančiajai organizacijai pateiktuose papildomuose paaiškinimuose buvo nurodyta, kad darbų sparta apskaičiuota remiantis objekto statybos resursų sąnaudų normatyvais, normatyvine darbų trukme ir darbo jėgos poreikiais. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama tik į UAB „Ekvada“ apyvartą 2013 metais, negalėjo teigti, kad deklaruota darbų sparta 480 000 Lt per mėnesį ir tenkančių darbų apimtis 336 000 Lt per mėnesį yra neproporcinga įmonės pajėgumui.

26Ieškovas UAB „Irdaiva“ pateikė atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad tuo atveju, jeigu jo (UAB „Irdaiva“) apeliacinis skundas bus patenkintas, apelianto UAB „Ekvada“ skundas paliktinas nenagrinėtu. Teismui patenkinus jo (UAB „Irdaiva“) skundą, perkančioji organizacija privalės iš naujo atlikti visų paraiškų vertinimą.

27Atsakovas BĮ Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla pateikė atsiliepimą į ieškovo UAB „Irdaiva“ apeliacinį skundą, kuriame prašo Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

28Atsakovas teigia, nesutinkintais su UAB „Irdaiva“ apeliacinio skundo argumentais. Byloje esanti Viešųjų pirkimų tarnybos išvada įrodo, kad perkančiosios organizacijos priimti sprendimai buvo teisėti ir pagrįsti. Kvalifikacinės atrankos kriterijams taikytini tokie patys reikalavimai, kaip ir tiekėjų kvalifikacijos reikalavimams, todėl, remiantis sisteminiu pirkimo sąlygų aiškinimu, perkančioji organizacija turėjo teisę ir pareigą atmesti UAB „Irdaiva“ paraišką. Ieškovas, net ir perkančiosios organizacijos paprašytas, nepatikslino sutarčių sąrašo, todėl turi prisiimti iš to kylančias neigiamas teisines pasekmes. UAB „Irdaiva“ nenurodė tikslios ir teisingos bendrųjų statybos darbų vadovo patirties trukmės metais nuo pirmojo atestato gavimo dienos. Pirminėje paraiškoje nurodė, kad patirtis 25 metai, o patikslintoje – 28 metai, nors atestatai Lietuvos Respublikoje išduodami nuo 1997 m. liepos 1 d. Perkančioji organizacija sudarė galimybes patikslinti paraišką, tačiau ieškovas pakartotinai pateikė netikslius duomenis.

29Atsakovas BĮ Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla taip pat pateikė atsiliepimą į ieškovo UAB „Ekvada“ apeliacinį skundą, kuriame prašo Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

30Atsakovas teigia, kad vien tai, jog UAB „Ekvada“ atitiko pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, nereiškia, kad pasiūlymas atitiko ir visas kitas sąlygas. Buvo nustatyta, kad tiekėjo pasiūlyme deklaruota statybos darbų sparta yra nereali, neatitinka tikrovės, todėl jis (pasiūlymas) buvo atmestas. Nei vienas iš tiekėjų nesikreipė į teismą dėl pirkimo sąlygų pakeitimo ar pripažinimo negaliojančiomis. Remiantis VPĮ 90 straipsnio 2 dalimi, užbaigimo laikas gali būti vienas iš ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų. Darbų sparta suteikia pranašumą ekonominiam naudingumui. Pasiūlyme nurodyta statybos darbų sparta yra vienas iš kriterijų, kurių pagrindu bus nustatomi ir pagrindinėse rangos sutartyse užfiksuojami statybos darbų terminai. Tiekėjas turi nurodyti ne įsivaizduojamą ar teorinį skaičių, bet realią reikšmę, t. y. kokiu pajėgumu pati bendrovė yra faktiškai pajėgi atlikti statybos darbus. Ieškovas nepagrindė ir nepateikė nei vieno įrodymo, pagrindžiančio jo pasiūlyme nurodytą darbų apimtį, o perkančiosios organizacijos išvada, kad tiekėjo darbų sparta turėtų būti apskaičiuojama pagal tiekėjo 2013 metų finansinį balansą, nebuvo paneigta jokiais įrodymais.

31IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Ieškovo UAB „Irdaiva“ ir UAB „Ekvada“ apeliaciniai skundai tenkintini.

33Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

34Faktinės bylos aplinkybės

35Byloje nustatyta, kad atsakovas paskelbė supaprastintą ribotą konkursą ir pirko Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos pastato, esančio ( - ), atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbus. Perkančioji organizacija pirkimą vykdė vadovaudamasi VPĮ, Supaprastintomis viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis atsakovo direktoriaus 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-05 (toliau – Taisyklės), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Taisyklių 24 punktas nustatė, kad perkančioji organizacija supaprastintą ribotą konkursą vykdo etapais, t. y. pirmiausia skelbia apie pirkimą ir, remdamasi paskelbtais kvalifikacijos kriterijais, atrenka tuos kandidatus, kurie bus kviečiami pateikti pasiūlymus (Taisyklių 24.1 p.), o antrame etape nagrinėja, vertina ir palygina pakviestų dalyvių pateiktus pasiūlymus. Remiantis pirkimo sąlygų 29 punktu, tiekėjų kvalifikacija buvo vertinama dviem etapais. Pirmiausia perkančioji organizacija tikrino, ar paraišką pateikęs tiekėjas atitinka konkurso sąlygų IV skyriuje nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (pirkimo sąlygų 29.1 p.). Patikrinusi tiekėjo kvalifikaciją perkančioji organizacija vykdė kvalifikacinę atranką, tarpusavyje palygindama paraiškas pateikusių tiekėjų (kandidatų) kvalifikaciją, ir išrinkdama 5 tiekėjus, kuriuos kvies pateikti pasiūlymus o jei paraiškas pateikia mažiau tiekėjų arba, atmetus minimalių kvalifikacijos reikalavimų neatitinkančius tiekėjus, jų lieka mažiau, pateikti pasiūlymus kviečiami visi likę tiekėjai (pirkimo sąlygų 29.2 p., 33 p.). Taigi iš to, kas išdėstytą, sprendžiama, kad perkančioji organizacija, vykdydama supaprastintą ribotą konkursą pirmiausia vertino, ar paraišką pateikęs teikėjas atitiko minimalius kvalifikacijos reikalavimus bei kvalifikacinės atrankos kriterijus (pirmasis konkurso etapas) ir tik nustačiusi, kad tiekėjo kvalifikacija yra tinkama, kvietė pateikti pasiūlymą ir perėjo į jų (pasiūlymų) vertinimo etapą (antrasis konkurso etapas).

36Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovai UAB „Irdaiva“ ir UAB „Ekvada“ pateikė paraiškas dalyvauti konkurse, tačiau perkančioji organizacija 2014 m. kovo 21 d. atmetė UAB „Irdaiva“ paraišką, kaip neatitinkančią pirkimo sąlygų 30 punkto 2-3 dalyse nustatytų kvalifikacinės atrankos kriterijų, o 2014 m. balandžio 17 d. atmetė UAB „Ekvada“ pasiūlymą, tiekėjui deklaravus darbų spartą, neproporcingą įmonės pajėgumui. Taigi UAB „Irdaiva“ paraiška buvo atmesta pirmajame, o UAB „Ekvada“ – antrajame konkurso etape.

37Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl to, ar perkančioji organizacija, atmetusi UAB „Irdaiva“ paraišką ir UAB „Ekvada“ pasiūlymą, priėmė teisėtus ir pagrįstus sprendimus.

38Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nors UAB „Irdaiva“ prašo panaikinti perkančiosios organizacijos 2014 m. kovo 24 d. sprendimą atmesti jo paraišką, tačiau toks sprendimas buvo priimtas 2014 m. kovo 21 d., o apelianto (ieškovo) nurodomą dieną – 2014 m. kovo 24 d., jis tik buvo informuotas pranešimu apie tokio sprendimo priėmimą. Taigi vertinant perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti paminėto tiekėjo paraišką, vertintinas ne 2014 m. kovo 24 d. pranešimo, kuris iš esmės nesukelia jokių teisinių pasekmių, o 2014 m. kovo 21 d. nutarimo teisėtumas ir pagrįstumas.

39Dėl UAB „Irdaiva“ paraiškos atmetimo pagrįstumo

40Minėta, kad pirmajame konkurso etape buvo tikrinama tiekėjų kvalifikacija, kurios vertinimas, remiantis pirkimo sąlygų 29 punktu, vyko dviem etapais. Pirmiausia perkančioji organizacija tikrino, ar paraišką pateikęs tiekėjas atitinka konkurso sąlygų IV skyriuje nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (pirkimo sąlygų 29.1 p.). Patikrinusi tiekėjo kvalifikaciją, perkančioji organizacija toliau vykdė kvalifikacinę atranką, tarpusavyje palygindama paraiškas pateikusių tiekėjų (kandidatų) kvalifikaciją, ir turėjo išrinkti 5 tiekėjus, kuriuos kvies pateikti pasiūlymus. Lyginama tik tų tiekėjų, kurių kvalifikacija buvo pripažinta atitinkančia keltiems perkančiosios organizacijos minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, kvalifikacija (pirkimo sąlygų 29.2 p.). Taigi iš aptartų pirkimo sąlygų nustatyta, kad kvalifikacinėje atrankoje galėjo dalyvauti tik tie tiekėjai, kurie atitiko minimalius kvalifikacinius reikalavimus, įtvirtintus pirkimo sąlygų IV skyriuje, ir kurių paraiškos nebuvo atmestos pagal pirkimo sąlygų 29.1.1-29.1.4 punktus.

41Nustatyta, kad perkančioji organizacija, 2014 m. kovo 17 d. vykusio posėdžio metu išnagrinėjusi tiekėjų pateiktas paraiškas, nutarė kreiptis į UAB „Irdaiva“ ir prašyti, kad tiekėjas patikslintų savo kvalifikaciją, t. y. nurodytų kurį iš bendrųjų statybos vadovų skirs vadovauti statybos darbams, patikslintų jo (statybos vadovo) kvalifikacinius duomenis pagal pirkimo sąlygų 30 punkto 3 dalį bei patikslintų įvykdytų statybos ir montavimo darbų sutarčių sąrašą pagal pirkimo sąlygų 30 punkto 2 dalį (1 t., 149-150 b. l.). Apie šį nutarimą tiekėjas buvo informuotas CVP IS priemonėmis 2014 m. kovo 18 d. (1 t., 66 b. l.). Nustatyta, kad UAB „Irdaiva“ pateikė patikslintus duomenis, tačiau perkančioji organizacija 2014 m. kovo 21 d. vykusio posėdžio metu, remdamasi pirkimo sąlygų 29.1.4 punktu tiekėjo paraišką, kaip neatitinkančią pirkimo sąlygų 30 punkto 2-3 dalies reikalavimų, atmetė (1 t., 155-157 b. l.). Apie šį perkančiosios organizacijos sprendimą tiekėjas buvo informuotas 2014 m. kovo 24 d. (1 t., 61 b. l.). Taigi bylos duomenys įrodo, kad apelianto paraiška buvo atmesta ne dėl to, kad tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, o dėl to, kad nepatikslino kvalifikacinės atrankos kriterijų, įtvirtintų pirkimo sąlygų 30 punkto 2-3 dalyse.

42Pirkimo sąlygų 30 punkte buvo įtvirtinti tiekėjų kvalifikacinės atrankos kriterijai. Paminėtos sąlygos 2 dalyje nustatytas kvalifikacinės atrankos kriterijus – įvykdytų panašių viešosios paskirties pastatų ir (ar) rekonstravimo ir (ar) atnaujinimo (modernizavimo) sutarčių skaičiaus per pastaruosius 5 metus. Pirkimo sąlygos 30 punkto 1 pastaboje nurodyta, kad panašiomis sutartimis bus laikomos per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 5 metus) tiekėjo įvykdytos viešosios paskirties pastatų (mokslo, sveikatos priežiūros, kultūros ir kitų visuomeninės paskirties pastatų) statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) atnaujinimo (modernizavimo) darbų sutartys.

43Nustatyta, kad apeliantas kartu su paraiška pateikė įvykdytų sutarčių sąrašą, kuriame nurodė ne tik viešosios paskirties pastatų statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) atnaujinimo (modernizavimo) darbų sutartis, bet ir visas kitas per pastaruosius 5 metus UAB „Irdaiva“ įvykdytas sutartis. Perkančioji organizacija, kaip minėta, paprašė tiekėją patikslinti kvalifikaciją ir 2014 m. kovo 18 d. rašte nurodė pateikti įvykdytų sutarčių sąrašą, kuriame būtų nurodytos tik pirkimo sąlygų 30 punkto 2 dalį atitinkančios sutartys, paaiškinusi, kad jame (įvykdytų sutarčių sąraše) prie atliktų darbų neturi būti priskirtos neaktualios vykdomam pirkimui projektavimo, projekto vykdymo priežiūros, pirkimų bei viešinimo paslaugos, taip pat pirkimui neaktualūs inžineriniai statiniai (1 t., 66 b. l.). Ieškovas 2014 m. kovo 20 d. pateikė patikslintą įvykdytų sutarčių sąrašą, kuriame, kaip patvirtina bylos duomenys, buvo išvardytos tiek pirkimo sąlygų 30 punkto 2 dalį atitinkančios viešosios paskirties pastatų statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) atnaujinimo (modernizavimo) sutartys (pvz., 27 punktas – Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos pastato atnaujinimo darbai; 28 punktas – Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus pastato rekonstrukcijos darbai; 29 punktas – Vilniaus Naujininkų vidurinės mokyklos pastato renovavimo darbai ir kt.), tiek ir tos sutartys, kurios nėra susijusios su viešosios paskirties pastatų (mokslo, sveikatos priežiūros, kultūros ir kt.) statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) atnaujinimo (modernizavimo) darbais, taip pat nurodyti ir pirkimui visiškai neaktualūs inžineriniai statiniai (pvz., sąrašo 98 punktas – daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) rekonstrukcija; 150 punktas – pastato, adresu ( - ), statyba, užsakovas N. E.; 171 punktas – gyvenamojo namo įrengimo darbai, užsakovas T. F. K.; 174 punktas – UAB „Varėnos šiluma“ vykdomam pirkimui „Varėnos miesto šilumos tiekimo tinklų renovacijos darbų pirkimas“ parengti dokumentai; 181 punktas – stogo įrengimo darbai fiziniam asmeniui V. A.; 184 punktas – elektros instaliavimo darbai UAB „Mariresta“ ir t. t.).

44Teisėjų kolegija sutinka, kad UAB „Irdaiva“, tikslindama įvykdytų sutarčių sąrašą, iš tiesų netinkamai įvykdė perkančiosios organizacijos prašymo nurodyti tik viešosios paskirties sutartis. Kita vertus, byloje nėra ginčo dėl to, kad paminėtame sąraše buvo nurodytos ir pirkimo sąlygų 30 punkto 2 dalį atitinkančios sutartys. To neneigė ir perkančiosios organizacijos atstovas, teismo posėdžio metu sutikęs, kad paminėtame sąraše buvo ir tinkamų sutarčių, tačiau, kaip paaiškino, perkančioji organizacija užtruktų jas atrinkdama.

45Teisėjų kolegija pažymi, kad tai, jog UAB „Irdaiva“, pateikusi įvykdytų sutarčių sąrašą, pateikė perteklinę informaciją (duomenis) apie savo kvalifikaciją, t. y. įvykdytų sutarčių sąraše nurodė ne tik viešosios paskirties pastatų statybos ir/ar rekonstravimo ir/ar atnaujinimo (modernizavimo) sutartis, bet ir tas sutartis, kurios nebuvo viešosios paskirties, nesudaro pagrindo perkančiajai organizacijai tokią tiekėjo paraišką atmesti. Taigi perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti tiekėjo paraišką tik dėl pateiktos perteklinės informacijos, prieštarauja VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintam viešųjų pirkimų tikslui – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti reikalingus darbus racionaliai naudojant pirkimui skirtas lėšas. Pažymėtina, kad patikrinti ir įvertinti tiekėjų pateiktus pasiūlymus yra perkančiosios organizacijos pareiga, todėl ji negali atmesti dalyvio paraiškos dėl pateiktos perteklinės informacijos, argumentuodama laiko stoka.

46Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad pirkimo sąlygų 21.8 punkte buvo įtvirtintas vienas iš minimalių kvalifikacinių reikalavimų – vidutinė metinė svarbiausių statybos ir montavimo darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus), o šį kvalifikacinį reikalavimą įrodantis dokumentas – per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) įvykdytų statybos ir montavimo darbų sutarčių sąrašas. Jau minėto pirkimo sąlygų 30 punkto, nustatančio kvalifikacinės atrankos kriterijus, pastaboje Nr. 1, kurioje buvo detaliau apibrėžta kokios tiekėjo įvykdytos viešosios paskirties sutartys bus laikomos panašiomis, nurodyta, jog rekomenduojama teikiant įvykdytų statybos ir montavimo darbų sąrašus pagal konkurso sąlygų 21.8 punktą, nurodyti šias sutartis žyme „viešosios paskirties pastatas“ atskirame sąrašo stulpelyje. Šios aplinkybės įrodo, kad perkančioji organizacija tik rekomendavo tiekėjams įvykdytų sutarčių sąraše išskirti viešosios paskirties sutartis, o tai, kad UAB „Irdaiva“ tokių sutarčių neišskyrė, nėra pagrindas pripažinti, jog tiekėjas neatitiko pirkimo sąlygų 30 punkto 2 dalies reikalavimų.

47Pažymėtina ir tai, kad pagal pirkimo sąlygų 30 punktą, tiekėjams, kurie atitiko nustatytus kvalifikacinės atrankos kriterijus, buvo suteikiami papildomi balai. Taigi kuo daugiau panašių viešosios paskirties sutarčių tiekėjas yra įvykdęs, tuo didesnį balų skaičių jis galėjo gauti. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog perkančioji organizacija negalėjo atmesti tiekėjo paraiškos, net jei iš visų jo (tiekėjo) įvykdytų statybos ir montavimo darbų sutarčių nei viena neatitiktų viešosios paskirties sutarties kriterijaus, nes tokiu atveju tiekėjui už paminėtą kvalifikacinės atrankos kriterijų būtų skiriama tiesiog 0 balų.

48Pirkimo sąlygų 30 punkto 3 dalyje nustatytas kvalifikacinės atrankos kriterijus – tiekėjo siūlomo bendrųjų statybos darbų vadovo darbo patirtis metais. Pirkimo sąlygos 30 punkto 2 pastaboje nurodyta, kad bendrųjų statybos darbų vadovo patirtis metais nuo pirmojo atestato gavimo dienos turi būti nurodyta jo darbo patirties aprašyme. Tiekėjui nepateikus šių duomenų, perkančioji organizacija skaičiuos darbo patirtį nuo pateikto galiojančio atestato išdavimo dienos.

49Bylos duomenys įrodo, kad perkančioji organizacija, atsižvelgusi į tai, kad apeliantas paraiškoje neįvardijo konkretaus asmens, kuris bus skiriamas statybos darbų vadovu (nurodyta tik darbų vadovo patirtis), 2014 m. kovo 18 d. kreipėsi į tiekėją, prašydama patikslinti neišsamius duomenis ir įvardyti, kas bus skiriamas statybos darbų vadovu, patikslinant kvalifikacinius duomenis pagal pirkimo sąlygų 30 punkto 3 dalį. Nustatyta, kad ieškovas kartu su patikslintu pasiūlymu pateikė statybos darbų vadovo R. T. gyvenimo aprašymą, kuriame nurodyta jo turima darbo patirtis – 28 metai, taip pat pateikė Aplinkos ministerijos R. T. 2009 m. spalio 30 d. išduotą kvalifikacijos atestatą (1 t., 67 b. l.). Nepaisant to, perkančioji organizacija 2014 m. kovo 21 d. nutarė UAB „Irdaiva“ paraišką atmesti (apie šį sprendimą tiekėjas informuotas 2014 m. kovo 24 d. pranešimu; 1 t., 61 b. l.), nurodžiusi, kad statybos darbų vadovo kvalifikacijos atestatai tuo metu dar nebuvo išduodami, o darbų vadovo atestatas R. T. išduotas tik 2009 m. spalio 30 d. (1 t., 156 b. l.).

50Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantas UAB „Irdaiva“ visiškai atitiko pirkimo sąlygų 30 punkto 3 dalį, todėl perkančioji organizacija, turėdama pareigą laikytis savo pačios nustatytų pirkimo sąlygų, privalėjo ir galėjo paskaičiuoti tiekėjo siūlomo bendrųjų statybos darbų vadovo patirtį, remdamasi jai (perkančiajai organizacijai) pateiktais duomenimis, t. y. skaičiuoti nuo gyvenimo aprašyme nurodytų metų, o esant pagrįstoms abejonėms – nuo galiojančio atestato, kuris buvo pateiktas, išdavimo dienos. To nepadariusi, perkančioji organizacija priėmė visiškai nepagrįstą sprendimą atmesti tiekėjo paraišką, kaip neatitinkančią pirkimo sąlygų 30 punkto 3 dalies.

51Teisėjų kolegija, įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, prieina išvadą, kad perkančioji organizacija, atmetusi UAB „Irdaiva“ paraišką, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, nesilaikė savo pačios nustatytų pirkimo sąlygų, tuo pažeidė imperatyvius viešųjų pirkimų principus – skaidrumo ir lygiateisiškumo (VPĮ 3 str.), todėl yra pagrindas skundžiamą perkančiosios organizacijos 2014 m. kovo 21 d. nutarimą, apie kurį tiekėjas buvo informuotas 2014 m. kovo 24 d. pranešimu, o taip pat ir pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti.

52Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje buvo nurodžiusi, kad perkančiosios organizacijos 2014 m. kovo 21 d. sprendimas atmesti UAB „Irdaiva“ paraišką yra teisėtas ir pagrįstas. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad Viešųjų pirkimų tarnybos išvada yra oficialus dokumentas (CPK 177, 197 str.), tačiau joje nurodytos aplinkybės laikomos visiškai įrodytos iki jos bus paneigtos kitais byloje esančiais įrodymais (CPK 197 str. 2 d.). Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismui išnagrinėjus visą bylos medžiagą, pirkimo sąlygas, tiekėjų pasiūlymus, pateiktus papildomus rašytinius paaiškinimus, betarpiškai išklausius šalių paaiškinimų žodinio posėdžio metu, buvo nustatytos tokios faktinės aplinkybės, kurios paneigia Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytas faktines aplinkybeės, todėl remtis paminėta išvada toje dalyje, kurioje buvo įvertintas UAB „Irdaiva“ paraiškos atmetimo pagrįstumas, teismas neturi pagrindo.

53Dėl UAB „Ekvada“ pasiūlymo atmetimo pagrįstumo

54Bylos duomenys įrodo, kad UAB „Ekvada“ 2014 m. kovo 7 d. pateikė perkančiajai organizacijai paraišką dalyvauti supaprastintame ribotame viešojo pirkimo konkurse (2 t., 72 b. l.). Perkančioji organizacija, 2014 m. kovo 21 d. išnagrinėjusi pateiktas paraiškas, pakvietė 5 tiekėjus (AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „LitCon“, UAB „Ekvada“, UAB „SMD“ ir UAB „Rudesta“) pateikti pasiūlymus (1 t., 155-157 b. l.). UAB „Ekvada“ 2014 m. balandžio 3 d. pateikė komercinį pasiūlymą (2 t., 149-224 b. l.), kuriame deklaravo statybos darbų spartą – 480 000 Lt per mėnesį (2 t., 152 b. l.), tačiau 2014 m. balandžio 9 d. tiekėjas buvo paprašytas iki 2014 m. balandžio 14 d. pateikti pasiūlymo paaiškinimą dėl deklaruotos 480 000 Lt per mėnesį darbų spartos (1 t., 175-176 b. l.). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad apeliantas 2014 m. balandžio 11 d. pateikė paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad deklaruojamą darbų spartą skaičiavo vadovaudamasis objekto statybos resursų sąnaudų normatyvais, normatyvine darbų trukme ir darbo jėgos poreikiu. Pagal pasiūlyme pateiktas sąmatas visų darbų atlikimui reikalingi 32 žmonės. Šiuo metu įmonės pajėgumai yra išaugę, bendrovė turi 52 patyrusius aukštos kvalifikacijos darbuotojus (2 t., 71 b. l.). Perkančioji organizacija, įvertinusi pateiktus paaiškinimus, 2014 m. balandžio 17 d. nutarė atmesti UAB „Ekvada“ pasiūlymą dėl to, kad tiekėjas deklaravo darbų spartą neproporcingą įmonės pajėgumui (2 t., 70 b. l., 1 t., 181-183 b. l.).

55Pirkimo sąlygų 75 punktas nustatė, kad perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų. Toje pačioje sąlygoje (75 p.) buvo pateikti tokie pasiūlymų vertinimo kriterijai: statybos darbų kaina, keičiamų langų energinė charakteristika, statybos darbų sparta (deklaruojama darbų apimtis tūkst. Lt per mėnesį), vėdinimo sistemos energinis efektyvumas. Paminėta, kad ginčas kilęs dėl apelianto UAB „Ekvada“ pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygų 75 punkte įtvirtintam vienam iš pasiūlymo vertinimo kriterijų – statybos darbų spartos.

56Apeliantas, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos sprendimu atmesti jo pasiūlymą, teigia, kad jis (apeliantas) pagrindė deklaruojamą darbų spartą, be to, toks reikalavimas (dėl darbų spartos) yra nelogiškas, nepagrįstas. Perkančioji organizacija, įvertinusi UAB „Ekvada“ kvalifikacinius reikalavimus, vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu neturėjo teisės dar kartą tikrinti, ar tiekėjas yra pajėgus atlikti perkamus darbus. Taigi apeliantas, nesutikdamas su pasiūlymo atmetimu, iš esmės ginčija perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose nustatytą vieną iš ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų – statybos darbų spartą. Teisėjų kolegija sutinka su perkančiąja organizacija, kad, remiantis kasacinio teismo išaiškinimais, teismui taikomas ribojimas vertinti pirkimo sąlygas (išskyrus atvejus, kai teismas ex officio sprendžia dėl tokio būtinumo), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012). Visgi šiuo atveju yra pagrindas peržengti ieškinio ir apeliacinio skundo ribas (apie tai šalys buvo informuotos, 4 t., 85-86 b. l.) ir vertinti ne tik perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti UAB „Ekvada“ pasiūlymą pagrįstumą, bet ir pasisakyti dėl pirkimo sąlygų 75 punkte nustatyto vieno iš pasiūlymo vertinimo kriterijaus – statybos darbų spartos (deklaruojamos darbų apimties tūkst. Lt per mėnesį).

57Pagal VPĮ 90 straipsnio 2 dalį ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal perkančiosios organizacijos nustatytus, su pirkimo objektu susijusius kriterijus. Tokie kriterijai, be kainos, paprastai yra kokybės, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko kriterijai. Pasiūlymo vertinimo kriterijai negali nepagrįstai ir neobjektyviai riboti tiekėjų galimybių dalyvauti pirkime ar sudaryti išskirtinių sąlygų konkretiems tiekėjams (VPĮ 90 str. 3 d.). Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1S-133 Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-53 „Dėl viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo (toliau – Įsakymas) 11 punkte nustatyta, kad ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo įvertinimui siūloma pasirinkti kriterijus, kurie padidintų perkamo objekto naudojimo efektyvumą: kainą, kokybę, techninius privalumus, estetines, funkcines charakteristikas, aplinkosaugos charakteristikas, eksploatavimo išlaidas, efektyvumą, garantinį aptarnavimą ir techninę pagalbą, pristatymo laiką, pristatymo laikotarpį arba užbaigimo terminą, taip pat kitus, tiesiogiai su pirkimo objektu susijusius kriterijus. Rekomenduojama vengti tokių kriterijų, kurie neturi tiesioginės įtakos pirkimo objektui, arba ta įtaka labai nedidelė.

58Teisėjų kolegijos sprendimu, šiuo atveju perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygų 75 punkte nustatytas vienas iš ekonomiškai naudingiausio pasiūlymų vertinimo kriterijų – statybos darbų sparta, nėra tiesiogiai susijęs su pirkimo objektu, nepadidina jo (perkamo objekto) efektyvumo, pvz., kokybės, techninių ar estetinių privalumų ir pan. Sutiktina su apeliantu, kad toks perkančiosios organizacijos nustatytas kriterijus iš esmės taikytinas tiekėjo pajėgumui nustatyti. Taigi perkančioji organizacija, įtvirtindama tokį pasiūlymų vertinimo kriterijų, iš esmės dar kartą įvertino tiekėjo UAB „Ekvada“ kvalifikaciją, nors ji (kvalifikacija) jau buvo įvertinta pirmajame konkurso etape, nustačius, kad paminėto tiekėjo ekonominė ir finansinė būklė, techninis ir profesinis pajėgumas yra pakankami pirkimo sąlygose nurodytiems darbams atlikti. Pažymėtina, kad iš esmės tokia pozicija buvo išdėstyta ir Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje, pasisakant dėl UAB „Ekvada“ pasiūlymo atmetimo pagrįstumo.

59Minėto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymo 11 punkte, nustatančiame ekonomiškai naudingiausio pasiūlymų vertinimo kriterijus, nurodyta, jog nerekomenduojama pasiūlymus vertinti pagal kriterijus, susijusius su tiekėjų kvalifikacija. Tokios pozicijos laikomasi ir Teisingumo Teismo praktikoje, kurioje nustatyta, jog reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai negali būti sutapatinami su tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijais. Dėl to už kvalifikacijos reikalavimus negali būti skiriami balai ir jų pagrindu išrenkamas laimėtojas. Reikalavimai tiekėjams, Teisingumo Teismo vertinimu, nepriskirtini sutarties objektui ir pripažįstami neužtikrinančiais sutarties įvykdymą (Teisingumo Teismo 2008 m. sausio 24 d. Sprendimas Lianakis ir kt., C-532/06). Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog teikėjų kvalifikacija ir jų pasiūlymų vertinimas yra atskiros procedūros, todėl VPĮ įtvirtinti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai negali būti perkeliami ir taikomi kitai viešųjų pirkimų stadijai – tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

60Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad perkančioji organizacija, nustatydama tokį ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, nei pirkimo sąlygose, nei vėliau UAB „Ekvada“ adresuotame prašyme paaiškinti pasiūlyme deklaruotą darbų spartą, nenurodė jokių konkrečių kriterijų, pagal kuriuos būtų galima įvertinti statybos darbų spartą, nepaaiškino, kaip ir kokiu būdu darbų sparta turėjo ar galėjo būti apskaičiuojama ir kokie konkretūs dokumentai ją galėtų pagrįsti (įrodyti). Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog toks perkančiosios organizacijos nustatytas pasiūlymų vertinimo kriterijus – statybos darbų sparta (deklaruojama darbų apimtis tūkst. Lt per mėnesį), nėra aiškus. Juo labiau, kad ir pati perkančioji organizacija nei atsiliepime į apeliacinį skundą, nei teismo posėdžio metu negalėjo konkrečiai ir tinkamai paaiškinti, kaip statybos darbų sparta turėjo būti apskaičiuota.

61Nustatyta, jog perkančioji organizacija, atmesdama apelianto pasiūlymą, tiekėjui nepagrindus deklaruotos darbų spartos, rėmėsi UAB „Ekvada“ 2013 metų apyvarta, kuri, teisėjų kolegijos sprendimu, nei patvirtina, nei paneigia darbų spartos pagrįstumo. Pati perkančioji organizacija tinkamai nepaaiškino, kaip 2013 metų įmonės apyvarta, kuri gali priklausyti nuo įvairių veiksnių (pvz., tais metais parduotų prekių ar paslaugų, įvykdytų sutarčių vertės ir pan.), gali įrodyti darbų spartą.

62Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti UAB „Ekvada“ pasiūlymą, tiekėjui, atsakovo įsitikinimu, nepagrindus deklaruotos statybos darbų spartos, yra neteisėtas ir nepagrįstas, juo labiau, kad pati perkančioji organizacija, kaip buvo nustatyta, neįrodė, kaip pirkimo sąlygų 75 punkte nurodyta darbų sparta turėtų būti apskaičiuojama bei kokiais duomenimis pagrindžiama. Dėl to yra pagrindas patenkinti apelianto UAB „Ekvada“ skundą ir panaikinti skundžiamą perkančiosios organizacijos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimą.

63Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas, pripažinęs atsakovo Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos sprendimus atmesti UAB „Irdaiva“ paraišką bei UAB „Ekvada“ pasiūlymą pagrįstais, pažeidė pareigą bylą išnagrinėti visapusiškai ir objektyviai, ištirti ir įvertinti visus bylai reikšmingus įrodymus, tinkamai taikyti ir aiškinti materialinės ir procesinės teisės normas ir priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 2-3 str., 6 str., 177-178 str., 183 str., 185 str., 263 str., 330 str. ir 329 str. 1 d.). Dėl šių pažeidimų byla buvo išspręsta neteisingai, todėl skundžiamas teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškovų UAB „Irdaiva“ ir UAB „Ekvada“ ieškiniai tenkintini, perkančiosios organizacijos 2014 m. kovo 21 d. sprendimas atmesti UAB „Irdaiva“ paraišką bei 2014 m. balandžio 17 d. sprendimas atmesti UAB „Ekvada“ pasiūlymą panaikinami.

64Dėl procesinės bylos baigties

65Pripažinus, jog perkančioji organizacija nepagrįstai atmetė tiekėjo UAB „Irdaiva“ paraišką bei tiekėjo UAB „Ekvada“ pasiūlymą ir dėl to panaikinus skundžiamus perkančiosios organizacijos 2014 m. kovo 21 d. ir 2014 m. balandžio 17 d. sprendimus, būtų pakankamas pagrindas atsakovo Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos ir trečiojo asmens UAB „Rudesta“ 2014 m. rugpjūčio 11 d. sudarytą preliminariąją statybos rangos darbų sutartį bei šios sutarties pagrindu 2014 m. rugsėjo 26 d. pasirašytą statybos rangos sutartį pripažinti neteisėtomis ab initio. Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir dėl to negaliojančiu bei taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (CK 1.78 str. 5 d.). Taigi teismas pripažįsta sandorį niekiniu tiek bylos dalyviams pareiškus tokį reikalavimą, tiek jo nepareiškus, ir kiekvienu atveju sprendžia dėl niekinio sandorio teisinių padarinių, nes, tik išsprendus dėl negaliojančio sandorio teisinių padarinių, užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013; 2014 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014).

66VPĮ 952 straipsnio 2 dalis nustato, kad teismas gali nepripažinti pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas, nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų pasekmių, būtina išsaugoti pirkimo sutarties pasekmes. Skirdamas VPĮ 952 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas alternatyvias sankcijas, teismas turi atsižvelgti į visus reikšmingus aspektus, įskaitant pažeidimo rimtumą, perkančiosios organizacijos elgesį (VPĮ 952 str. 5 d.).

67Minėta, jog perkančioji organizacija Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla ir trečiasis asmuo UAB „Rudesta“ 2014 m. rugpjūčio 11 d. sudarė preliminariąją statybos rangos darbų sutartį, kurios galiojimo trukmė – iki 4 metų (preliminariosios sutarties 1.1 p.), darbų kaina – 4 106 594,20 Lt su PVM (preliminariosios sutarties 4.1 p.). Šios sutarties pagrindu 2014 m. rugsėjo 26 d. buvo pasirašyta statybos rangos sutartis statybos darbų pirmojo etapo atlikimui (4 t., 139-152 b. l.), sutarties vertė – 990 340,88 Lt (sutarties 3.1 p.). Iš perkančiosios organizacijos pateiktų paaiškinimų nustatyta, kad sutartis yra vykdoma, iki 2014 m. gruodžio 15 d. bus pristatyta ir sumontuota naujų langų ir durų už 424 376,58 Lt (4 t., 131 b. l.). Nors 2015 m. sausio 27 d. vykusio teismo posėdžio metu perkančiosios organizacijos atstovas negalėjo tiksliai įvardinti kiek sutarties jau yra įvykdyta, tačiau tikėtina, kad šio sprendimo priėmimo dieną bus atlikta ir priduota daugiau darbų.

68Įvertinusi paminėtas faktines aplinkybes, atsižvelgdama į viešojo pirkimo sutarties vertę, atliktų darbų vertę, įvertinusi viešojo pirkimo procedūrų pažeidimą, jo svarbą, iš to kilusius padarinius, apeliantų pažeistas teises, taip pat įvertinusi viešojo pirkimo sutarties pobūdį – perkami mokyklos atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai, kurie neabejotinai susiję su viešuoju interesų, t. y. socialiai pažeidžiama visuomenės dalimi – mokiniais, jų gerove, mokymo aplinkos gerinimu, teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo atveju yra tikslingiau taikyti VPĮ 952 straipsnio nuostatas, išsaugant pirkimo sutarties pasekmes, ir nepripažinti sudarytų sandorių – preliminariosios statybos rangos darbų sutarties ir statybos rangos sutarties, negaliojančiais. Perkančiajai organizacijai taikytina VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatyta alternatyvi sankcija – bauda. VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatyta, kad bauda turi būti ne didesnė kaip 10 proc. pirkimo sutarties vertės, todėl atsakovui – Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklai skirtina 23 787,04 Eur (82 131,88 Lt) bauda (2 proc. sutarties vertės; 4 106 594,20 Lt x 2 proc.).

69Dėl bylinėjimosi išlaidų

70CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Apeliantų skundą tenkinus ir pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinus, perskirstomos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 2 d., 5 d.). Atsakovo Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

71Nustatyta, kad už ieškiniu abu ieškovai buvo sumokėję po 1 000 Lt (289,62 Eur) žyminio mokesčio, už apeliacinius skundus taip pat po 1 000 Lt (289,62 Eur) žyminio mokesčio (1 t., 74 b. l., 2 t., 8 b. l., 4 t., 11, 23-24 b. l.). Apeliacinį skundą tenkinus, šios išlaidos priteistinos ieškovams iš atsakovo Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos.

72Nustatyta, kad ieškovo UAB „Ekvada“ patirtos išlaidos už advokato teisines paslaugas pirmosios instancijos teisme sudarė 1 100 Lt (318,58 Eur), o apeliacinės instancijos teisme – 2 756,88 Lt (798,45 Eur) (3 t., 115-117 b. l. 4 t., 166-169 b. l.). Šios išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių, todėl jos (bylinėjimosi išlaidos) priteistinos iš atsakovo.

73Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus eurą pagal Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 20 straipsnio 4 dalį teismai ir išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos, nuo euro įvedimo dienos nagrinėdami skundus ir apeliacinius bei kasacinius skundus dėl iki euro įvedimo dienos priimtų sprendimų skirti baudą ar nustatyti piniginę prievolę, savo sprendime nurodo paskirtos piniginės baudos ar nustatytos piniginės prievolės piniginės išraiškos dydį eurais taikydami perskaičiavimo kursą ir šio įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nustatytą apvalinimo taisyklę. Atsižvelgiant į tai, ieškovų pašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos bei perkančiajai organizacijai (atsakovui) skirtina bauda skaičiuojama ir priteisiama eurais.

74Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

75Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Ekvada“ ieškinius tenkinti.

76Panaikinti atsakovo biudžetinės įstaigos Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos 2014 m. kovo 21 d. sprendimą atmesti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ paraišką ir 2014 m. balandžio 17 d. sprendimą atmesti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ekvada“ pasiūlymą.

77Skirti atsakovui biudžetinei įstaigai Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklai (į. k. ( - )) 23 787,04 Eur (dvidešimt tris tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt septynis eurus ir keturis centus) baudą, mokėtiną į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

78Priteisti iš atsakovo biudžetinės įstaigos Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos (į. k. ( - )) 579,24 Eur (penkis šimtus septyniasdešimt devynis eurus ir dvidešimt keturis centus) žyminio mokesčio už ieškinį ir apeliacinį skundą ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ (į. k. ( - )) naudai ir 579,24 Eur (penkis šimtus septyniasdešimt devynis eurus ir dvidešimt keturis centus) žyminio mokesčio už ieškinį ir apeliacinį skundą ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ekvada“ (į. k. ( - )) naudai.

79Priteisti iš atsakovo biudžetinės įstaigos Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos (į. k. ( - )) 318,58 Eur (tris šimtus aštuoniolika eurų ir penkiasdešimt aštuonis centus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme ir 798,45 Eur (septynis šimtus devyniasdešimt aštuonis eurus ir keturiasdešimt penkis centus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ekvada“ (į. k. ( - )) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Irdaiva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė... 4. Ieškovas teigė, kad jis pateikė pasiūlymą atsakovo vykdytame... 5. Ieškovo teigimu, remiantis pirkimo sąlygų 29, 29.1 ir 29.2 punktais,... 6. Ieškovo įsitikinimu, jo pasiūlymas visiškai atitiko pirkimo sąlygų 30... 7. Konkurso sąlygų 30 punkto 2 pastaboje nurodyta, kad bendrųjų statybos... 8. Ieškovo manymu, perkančioji organizacija neteisėtai ir nepagrįstai... 9. Ieškovas UAB „Ekvada“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 10. Nurodė, kad jis (ieškovas) pateikė pasiūlymą dalyvauti atsakovo vykdytame... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. liepos 18 d. sprendimu ieškovų UAB... 13. Dėl ieškovo UAB „Irdaiva“ ieškinio... 14. Teismas nustatė, kad ginčas byloje kilo dėl ieškovo pasiūlymo neatitikimo... 15. Teismas, įvertinęs paminėtus duomenis, sprendė, jog perkančioji... 16. Iš ieškovo pateikto darbų vadovo R. T. gyvenimo aprašymo nustatė, kad... 17. Teismas nustatė, kad perkančiajai organizacijai paprašius patikslinti... 18. Dėl ieškovo UAB „Ekvada“ ieškinio... 19. Teismas nustatė, kad ginčas byloje kilo dėl atmesto ieškovo pirkimui... 20. Teismas, nesutikdamas su išvadą teikiančia institucija – Viešųjų... 21. Teismas sprendė, kad nei ieškovas, nei kiti tiekėjai pirkimo sąlygų... 22. Atsižvelgdamas į byloje nustatytas faktines aplinkybes, teismas priėjo prie... 23. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 24. Ieškovas UAB „Irdaiva“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas Šiaulių... 25. Ieškovas UAB „Ekvada“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas Šiaulių... 26. Ieškovas UAB „Irdaiva“ pateikė atsiliepime į apeliacinį skundą... 27. Atsakovas BĮ Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla pateikė atsiliepimą... 28. Atsakovas teigia, nesutinkintais su UAB „Irdaiva“ apeliacinio skundo... 29. Atsakovas BĮ Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla taip pat pateikė... 30. Atsakovas teigia, kad vien tai, jog UAB „Ekvada“ atitiko pirkimo sąlygose... 31. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 32. Ieškovo UAB „Irdaiva“ ir UAB „Ekvada“ apeliaciniai skundai tenkintini.... 33. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 34. Faktinės bylos aplinkybės... 35. Byloje nustatyta, kad atsakovas paskelbė supaprastintą ribotą konkursą ir... 36. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovai UAB „Irdaiva“ ir UAB... 37. Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl to, ar perkančioji organizacija,... 38. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nors UAB „Irdaiva“ prašo... 39. Dėl UAB „Irdaiva“ paraiškos atmetimo pagrįstumo... 40. Minėta, kad pirmajame konkurso etape buvo tikrinama tiekėjų kvalifikacija,... 41. Nustatyta, kad perkančioji organizacija, 2014 m. kovo 17 d. vykusio posėdžio... 42. Pirkimo sąlygų 30 punkte buvo įtvirtinti tiekėjų kvalifikacinės atrankos... 43. Nustatyta, kad apeliantas kartu su paraiška pateikė įvykdytų sutarčių... 44. Teisėjų kolegija sutinka, kad UAB „Irdaiva“, tikslindama įvykdytų... 45. Teisėjų kolegija pažymi, kad tai, jog UAB „Irdaiva“, pateikusi... 46. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad pirkimo sąlygų 21.8... 47. Pažymėtina ir tai, kad pagal pirkimo sąlygų 30 punktą, tiekėjams, kurie... 48. Pirkimo sąlygų 30 punkto 3 dalyje nustatytas kvalifikacinės atrankos... 49. Bylos duomenys įrodo, kad perkančioji organizacija, atsižvelgusi į tai, kad... 50. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantas UAB „Irdaiva“ visiškai... 51. Teisėjų kolegija, įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, prieina... 52. Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje buvo nurodžiusi,... 53. Dėl UAB „Ekvada“ pasiūlymo atmetimo pagrįstumo... 54. Bylos duomenys įrodo, kad UAB „Ekvada“ 2014 m. kovo 7 d. pateikė... 55. Pirkimo sąlygų 75 punktas nustatė, kad perkančiosios organizacijos... 56. Apeliantas, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos sprendimu atmesti jo... 57. Pagal VPĮ 90 straipsnio 2 dalį ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas... 58. Teisėjų kolegijos sprendimu, šiuo atveju perkančiosios organizacijos... 59. Minėto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymo 11 punkte,... 60. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad perkančioji organizacija,... 61. Nustatyta, jog perkančioji organizacija, atmesdama apelianto pasiūlymą,... 62. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 63. Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas, pripažinęs atsakovo... 64. Dėl procesinės bylos baigties... 65. Pripažinus, jog perkančioji organizacija nepagrįstai atmetė tiekėjo UAB... 66. VPĮ 952 straipsnio 2 dalis nustato, kad teismas gali nepripažinti pirkimo... 67. Minėta, jog perkančioji organizacija Mažeikių Vytauto Klovos muzikos... 68. Įvertinusi paminėtas faktines aplinkybes, atsižvelgdama į viešojo pirkimo... 69. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 70. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 71. Nustatyta, kad už ieškiniu abu ieškovai buvo sumokėję po 1 000 Lt (289,62... 72. Nustatyta, kad ieškovo UAB „Ekvada“ patirtos išlaidos už advokato... 73. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus eurą pagal Euro įvedimo... 74. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 75. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. sprendimą panaikinti ir... 76. Panaikinti atsakovo biudžetinės įstaigos Mažeikių Vytauto Klovos muzikos... 77. Skirti atsakovui biudžetinei įstaigai Mažeikių Vytauto Klovos muzikos... 78. Priteisti iš atsakovo biudžetinės įstaigos Mažeikių Vytauto Klovos... 79. Priteisti iš atsakovo biudžetinės įstaigos Mažeikių Vytauto Klovos...