Byla 2S-574-210/2014
Dėl sąvado sąlygų panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius,

2teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo ieškovo P. Š. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. balandžio 24 d. nutarties, kuria ieškovui nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti, civilinėje byloje Nr. 2-4044-883/2011 pagal ieškovo P. Š. ieškinį atsakovui valstybės įmonei „Šiaulių regiono keliai“ dėl sąvado sąlygų panaikinimo, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas P. Š. kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą prašydamas panaikinti 2012-11-23 Joniškio rajono savivaldybės Kraštotyros ir architektūros skyriaus išduoto planavimo sąlygų sąvado detaliojo planavimo dokumentui rengti 6.5.2 ir 6.5.3 sąlygas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. balandžio 24 d. nutartimi nustatė ieškovui P. Š. terminą iki 2014-05-06 pašalinti nutartyje nurodytus trūkumus: tinkamai suformuluoti ieškinio dalyką, pateikti dokumentą, kurio sąlygas prašo panaikinti, pateikti duomenis apie nuosavybės teise valdomą žemės sklypą, nurodyti, kokiais konkrečiais atsakovo veiksmais pasireiškia ieškovo teisių pažeidimas, pateikti šį teiginį pagrindžiančius įrodymus.

7Teismas nurodė, kad per nustatytą terminą trūkumų nepašalinus, ieškinio pareiškimas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui.

8Teismas pažymėjo, kad ieškovas pateikė ieškinį atsakovui VĮ „Šiaulių regiono keliai“ prašydamas panaikinti Sąlygų sąvado sąlygas, tačiau iš reikalavimo formuluotės nėra aišku, kokiame dokumente šios planavimo sąlygos yra įtvirtintos, iš ieškinio turinio nėra aišku, kaip šios sąlygos pažeidžia ieškovo teises, t. y. ieškovas nepateikė teismui dokumento, kurio sąlygas prašo panaikinti, tinkamai nesuformulavo ieškinio reikalavimo, todėl teismas laikė, kad nepašalinus šių trūkumų, nebūtų galima tinkamai apginti ieškovo teises, jeigu jos buvo pažeistos.

9Ieškovo nurodyta, kad prie rajoninio kelio turi nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, kurio ribos yra suformuotos ir registruotos VĮ Registrų centras, tačiau šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų nepateikė.

10Ieškovas ieškinyje teigia, kad VĮ „Šiaulių regiono keliai“ kėsinasi į ieškovo nekilnojamąjį turtą, tačiau visiškai nenurodė kokiais konkrečiais atsakovo veiksmais tai pasireiškia, nepateikė šį teiginį pagrindžiančių įrodymų.

11Teismas akcentavo, kad nepatikslinus ieškinio reikalavimų ir nežinant, kokios teisminės gynybos reikalauja ieškovas, teismas negali spręsti dėl pareikšto ieškinio teismingumo.

12Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio dalyko tinkamas suformulavimas yra ieškovo pareiga, teismas ieškovui nustatė terminą tinkamai suformuluoti ieškinio dalyką, pateikti įrodymus, pagrindžiančius ieškinio pagrindą.

13Be to, ieškovas prašo atleisti jį nuo žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimo. Teismas išaiškino, kad asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, o prašymas iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas ir pagrįstas įrodymais.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

15Atskiruoju skundu ieškovas P. Š. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. balandžio 24 d. nutartį.

16Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

17Apeliantas, nutartį, kuria skirtas terminas nurodytiems trūkumams pašalinti, laiko neteisėta ir nepagrįsta. Apelianto įsitikinimu, jis yra tinkamai suformavęs ieškinio dalyką, nurodęs, kokiais konkrečiais atsakovo veiksmais pasireiškia ieškovo teisių pažeidimas, bei pateikęs šį teiginį pagrindžiančius įrodymus. Apelianto manymu, pateikti dokumentą, kurio sąlygas prašo panaikinti ir pateikti duomenis apie nuosavybės teise valdomą žemės sklypą, būtų buvę galima parengiamojo teismo posėdžio metu, nes iš pateiktų dokumentų matosi skundžiamo dokumento reikalavimai ir tai jog, jis yra savininkas, tačiau jog nebekiltų tolimesnių ginčų šiuos dokumentus pateikia kartu su atskiruoju skundui.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas atmestinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 338, 320 str. 1 d.), t.y. apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, jeigu nenustato LR CPK 329 str. 2 ir 3 dalyse numatytų nutarties negaliojimo pagrindų. Apskųstos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik pagal atskirojo skundo argumentus, neišplečiant skundo argumentų sąrašo, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 338, 329 str.).

21Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro apelianto skundžiamos nutarties, kuria ieškovui nurodyta pašalinti trūkumus, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

22Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis, Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 5 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad civilinio proceso įstatymo nuostatose nustatyta ieškiniui daug formalių reikalavimų, tačiau iš esmės ieškinį sudaro du reikalavimai – ieškinio dalykas ir pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjo R. B. pateiktą patikslintą ieškinį civilinėje byloje, bylos Nr. 3K-3-43/2010; kt.). Pagal CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktą ieškovas ieškinyje privalo nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą (faktinį ieškinio pagrindą), bei savo reikalavimą (ieškinio dalyką) (CPK135 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Tinkamas ieškinio dalyko ir pagrindo suformulavimas leidžia apibrėžti bylos nagrinėjimo teisme ribas, sudaro sąlygas priešingai ginčo šaliai parengti atsikirtimo argumentus, užtikrinti šalių procesinio lygiateisiškumo principo įgyvendinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. Č., kt. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-380/2008; 2008 m. spalio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. Ž. v. UAB „Melsta“, bylos Nr. 3K-3-485/2008; kt.). Nesant bent vieno iš šių elementų, negalimas teisminis nagrinėjimas, todėl ieškinį pareiškiantis asmuo privalo tinkamai surašyti ieškinio pareiškimą, aiškiai suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą, kad teismas, vadovaudamasis koncentracijos ir ekonomiškumo principais, galėtų greičiau atkurti teisinę taiką tarp šalių (CPK 2 straipsnis). Taigi, tinkamas teisės kreiptis į teismą realizavimas pirmiausia yra siejamas su ieškovo pareiga tiksliai suformuluoti ieškinio pagrindą, t.y., aplinkybes, kuriomis grindžiamas reikalavimas ir ieškinio dalyką – suformuluotą materialinį teisinį reikalavimą atsakovui, nes šie ieškinio elementai apibrėžia teisminio nagrinėjimo dalyką bei nustato bylos nagrinėjimo ribas, kurių laikosi teismas, nagrinėdamas bylą. Iš esmės ieškinio trūkumų šalinimo institutas gali būti taikomas tada, kai, netinkamai suformulavus ieškinio dalyką ar pagrindą, iš pareikšto ieškinio visiškai neaiškus ieškovo reikalavimas, jo pagrindas ar ribos ir dėl šių aplinkybių teismo procesas apskritai negali būti pradėtas. Tokia ieškinio trūkumų šalinimo instituto samprata atsispindi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. K. v. D. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-181/2009). Nors ieškinio priėmimo stadijoje teismas nesvarsto ieškinio pagrįstumo klausimo, tačiau siekiant užtikrinti greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, teismas privalo tikrinti ar pateiktas procesinis dokumentas atitinka ieškinio turiniui keliamiems reikalavimams (CPK 135 str.).

23Reikalavimai ieškinio formai ir turiniui yra nustatyti tam, kad tiek teismas, tiek byloje dalyvaujantys asmenys, kuriems reiškiamas ieškinys arba kurių teisėms ir (ar) pareigoms ieškinyje reiškiami reikalavimai gali turėti įtakos, galėtų susipažinti su reiškiamų reikalavimų esme, kad dalyvaujantys byloje asmenys galėtų tinkamai ir laiku pasinaudoti procesinės gynybos priemonėmis, pareikšdami atsikirtimus ir pateikdami įrodymus, kuriais šiuos atsikirtimus jie grindžia, o teismas galėtų kuo operatyviau pareikštus reikalavimus išnagrinėti ir priimti pagrįstą spendimą. Todėl, tik esant tokiems ieškinio trūkumams, kurie trukdo įgyvendinti šiuos civilinio proceso tikslus, teismas gali ir privalo pasinaudoti jam suteikta teise pareikalauti, kad ieškinį padavęs asmuo šiuos trūkumus pašalintų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-09-24 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-966/2009).

24Iš teismui pateikto P. Š. ieškinio matyti, kad ieškovas reiškia reikalavimą atsakovui VĮ „Šiaulių regiono keliai“ panaikinti Sąlygas, kad 6.5.2. visi objektai ir jų komunikacijos turi būti planuojami tik už valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. ( - ) Privažiuojamasis kelias prie Šiaulių miesto oro uosto nuo kelio ( - ) juostos ribų; 6.5.3. patikslinti, suderinti su VĮ „Šiaulių regiono keliai“ ir patikslinti, sklypo ribas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo ir nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo ir Lietuvos Respublikos Kelių įstatymo nuostatomis. Tačiau suformulavęs savo reikalavimą šiam atsakovui, kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, ieškovas nenurodė kokiame dokumente šios planavimo sąlygos yra įtvirtintos, iš ieškinio turinio nėra aišku, kaip šios sąlygos pažeidžia ieškovo teises, t. y. ieškovas nepateikė teismui dokumento, kurio sąlygas prašo panaikinti, tinkamai nesuformulavo ieškinio reikalavimo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad apeliantas nesutikdamas su šiuo teismo nustatytu prašomu pašalinti trūkumu, kartu su atskiruoju skundu visgi pateikė VĮ „Šiaulių regiono keliai“ 2012-10-29 planavimo sąlygas Nr. ( - ) ir duomenis apie nuosavybės teisės valdomą žemės sklypą, kas leidžia teigti, kad apeliantas iš dalies pripažino skundžiamos nutarties pagrįstumą. Trūkumais, kurie negali būti pašalinti pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu, reikėtų laikyti esminius ieškinio trūkumus, kurie neleidžia suprasti pareikšto reikalavimo esmės arba nustatyti asmens, kuriam pareiškiamas reikalavimas, arba dėl kitų priežasčių iškelti civilinės bylos. Todėl atskirojo skundo argumentas, kad šiuos dokumentus ieškovas būtų galėjęs pateikti ir parengiamojo posėdžio metu, atmestinas. Apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo išsakyta pozicija, kad ieškovui nepatikslinus ieškinio reikalavimų nėra aiškios ieškovo reikalaujamos teisminės gynybos ribos, be to teismas negali spręsti pareikšto ieškinio teismingumo klausimo. Pirmosios instancijos teismas teisėtai nurodė ieškovui sukonkretinti ieškinio reikalavimus dėl civilinių teisių gynybos būdo, išdėstyti taip, kad juos tenkinant būtų galima priimti teismo sprendimą, kuris turi būti aiškus, suprantamas ir realiai įvykdomas, nesukeltų neaiškumų jį vykdant. Būtent ieškovui yra keliama pareiga jau ieškinio pateikimo stadijoje aiškiai nurodyti ieškinio pagrindą ir suformuluoti ieškinio reikalavimą, kas šiuo atveju, teismui pateikiant ieškinį, nebuvo atlikta, todėl pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai nurodė pradinio ieškinio trūkumus ir suteikė pakankamai laiko tiems trūkumams pašalinti. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai, ieškovui nustatė terminą tinkamam ieškinio dalyko suformulavimui bei ieškinio pagrindą pagrindžiantiems įrodymams pateikti.

25Kadangi apeliantas atskirajame skunde nenurodo argumentų dėl teismo skirto termino trūkumams pašalinti pareiškus prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio, apeliacinės instancijos teismas dėl to nepasisako.

26Teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, teisingai aiškino ir taikė civilinio proceso normas, dėl to pagrindų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra (LR CPK 329, 330, 338 str.). Todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (LR CPK 337 straipsnio 1 punktas).

27Pirmosios instancijos teismo nutartį palikus nepakeistą, ieškovui P. Š. nustatytinas naujas terminas iki 2014 m. birželio 27 d. skundžiamojoje nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti (LR CPK 111 straipsnio 1 d. 4 p., 115 straipsnio 2 d.).

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

29Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. balandžio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Nustatyti ieškovui P. Š. terminą iki 2014 m. birželio 27 d. ieškinio trūkumams, nurodytiems Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. balandžio 24 d. nutartyje, pašalinti.

31Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo ieškovo... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas P. Š. kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą prašydamas... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. balandžio 24 d. nutartimi nustatė... 7. Teismas nurodė, kad per nustatytą terminą trūkumų nepašalinus, ieškinio... 8. Teismas pažymėjo, kad ieškovas pateikė ieškinį atsakovui VĮ „Šiaulių... 9. Ieškovo nurodyta, kad prie rajoninio kelio turi nuosavybės teise... 10. Ieškovas ieškinyje teigia, kad VĮ „Šiaulių regiono keliai“ kėsinasi... 11. Teismas akcentavo, kad nepatikslinus ieškinio reikalavimų ir nežinant,... 12. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio dalyko tinkamas suformulavimas yra... 13. Be to, ieškovas prašo atleisti jį nuo žyminio mokesčio už ieškinį... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 15. Atskiruoju skundu ieškovas P. Š. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės... 16. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 17. Apeliantas, nutartį, kuria skirtas terminas nurodytiems trūkumams pašalinti,... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas atmestinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro apelianto skundžiamos... 22. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis, Civilinio proceso... 23. Reikalavimai ieškinio formai ir turiniui yra nustatyti tam, kad tiek teismas,... 24. Iš teismui pateikto P. Š. ieškinio matyti, kad ieškovas reiškia... 25. Kadangi apeliantas atskirajame skunde nenurodo argumentų dėl teismo skirto... 26. Teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, teisingai aiškino ir... 27. Pirmosios instancijos teismo nutartį palikus nepakeistą, ieškovui P. Š.... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio... 29. Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. balandžio 24 d. nutartį palikti... 30. Nustatyti ieškovui P. Š. terminą iki 2014 m. birželio 27 d. ieškinio... 31. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....