Byla e2-1482-601/2015
Dėl 2005-08-01 Koncesijos sutarties Priedo Nr. 6 pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu bei restitucijos taikymo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės Kauno miesto savivaldybės ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Kamesta“ dėl 2005-08-01 Koncesijos sutarties Priedo Nr. 6 pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu bei restitucijos taikymo.

Nustatė

2Ieškovas pateikė teismui ieškinį prašydamas:

  1. 2005-08-01 Koncesijos sutarties Nr. 1717 Priedą Nr. 6 ,,Mokėjimo tvarka“ pripažinti niekiniu ir negaliojančiu ab initio,
  2. pripažinus Koncesijos sutarties Nr. 1717 priedą Nr. 6 ,,Mokėjimų tvarka“ niekiniu ir negaliojančiu, taikyti restituciją – įpareigoti atsakovę UAB ,,Kamesta“ grąžinti ieškovei Kauno miesto savivaldybei be teisinio pagrindo gautą 3 5 43 017,01 Lt sumą.

3Nurodė, kad Tarybos sprendimu Nr. T-367, Kauno miesto savivaldybės administracija ir UAB ,,Kamesta“ pasirašė Koncesijos sutartį Nr. 1717 dėl Koncesijos ruožo – Aleksoto tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo ir dalies Nemuno krantinės Kauno mieste projektavimo, statybos, priežiūros ir eksploatacijos. Nors suteikiančios institucijos ir koncesininko pasirašytoje sutartyje, šalia kitų sutarties sąlygų, buvo sulygta ir dėl Koncesijos mokesčio bei jo mokėjimo tvarkos Sutarties 37,2 p. nurodyta ,,kad koncesijos mokestis apskaičiuojamas 6 punkte nustatyta tvarka“, tačiau joks priedas, numatantis koncesijos mokesčio apskaičiavimą, kai buvo tvirtinamas sutarties projektas, tarybos svarstytas ir patvirtintas nebuvo, t. y. 2005-08-01tarp šalių buvo pasirašyta tik pati Koncesijos sutartis be jokių priedų. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir UAB ,,Kamesta“ generalinio direktoriaus pasirašytas Sutarties 6 priedas ,,Mokėjimo tvarka“ laikytinas niekiniu ir negaliojančiu nuo pat jo sudarymo momento, priimtas administracijos direktoriui viršijant kompetencijos ribas.

4Ieškinį atsisakytina priimti

5CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto numatyta, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu teismo žinioje yra įsiteisėjęs teismo arba arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo atsisakymą nuo ieškinio ar patvirtinti šalių taikos sutartį. Nurodytas ieškinio atsisakymo pagrindas grindžiamas teismo sprendimo res judicata teisine galia, reiškiančia, kad įsiteisėjęs (galutinis) teismo sprendimas yra privalomas ir negali būti paneigtas iškeliant kitą tapačią civilinę bylą. Draudimo kelti tapatų teismo išspręstam civilinį ginčą turinys detaliau atskleistas CPK 279 straipsnio 4 dalyje: sprendimui, nutarčiai ar įsakymui įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai, nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius, tačiau tai netrukdo suinteresuotiems asmenims kreiptis į teismą dėl pažeistos ar ginčijamos teisės arba įstatymų saugomo intereso gynimo, jeigu toks ginčas įsiteisėjusiu teismo sprendimu nėra išnagrinėtas ir išspręstas. Kartu teismas visada turi išsiaiškinti, ar tarp šalių susiklostę materialieji santykiai nėra tęstiniai.

6Ieškinių tapatumas nustatomas pagal tris kriterijus: ginčo šalis, ieškinio dalyką ir pagrindą. Kasacinio teismo praktikoje išsamiai pasisakyta dėl kriterijų tapačiam ieškiniui konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 5 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2011; 2013 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2013; kt.).

7Lietuvos apeliacinis teismas, vertindamas Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. nutarties, kuria atsisakyti priimti ieškinį, teisėtumą, 2015 m. sausio 15 d. nutartyje nurodė, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai netyrė faktinio pagrindo (ne) tapatumo, neišreikalavęs iš bylos Nr. 2-389-173/2012 priešieškinio. Todėl, šiuo atveju, teismas spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą bei vertindamas ieškinių (priešieškinio) tapatumo klausimą, ieškovės Kauno miesto savivaldybės ieškinį vertina tik – ieškinio pagrindo tapatumo – aspektu.

8Pažymėtina, kad vertinant ieškinio pagrindo tapatumą vertintinas ne teisinis ieškinio tapatumo, faktinis ieškinio tapatumo aspektas, t. y. ar priešieškininio pareiškimo civilinėje byloje Nr. 2-389-173/2012 ir ieškinio civilinėje byloje Nr. e2-1482-601/2015 faktinės aplinkybės iš esmės sutampa.

9Ieškovė atskirajame skunde dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. yra nurodžiusi, kad priešieškinio ir ieškinio pagrindai nesutampa, t. y. civilinėje byloje Nr. 2-389-173/2012 nenagrinėtos tokios aplinkybės, kaip:

  1. faktas, jog pasirašytu 6 priedu atsakovo UAB „Kamesta“, kaip koncesininko, prisiimama rizika tampa itin menka, nes net ir tuo atveju, jeigu atsakovas nevykdytų koncesijos ruožo eksploatacijos ir koncesijos ruožu visai nepravažiuotų jokių automobilių arba jų pravažiuotų itin minimaliai, taip net jeigu koncesininkas ir visiškai nevykdytų jokių ruožo priežiūros darbų, Suteikiančioji institucija, t. y. Kauno miesto savivaldybės administracija, vis tiek turėtų mokėti koncesijos mokestį už 9,1 mln automobilių per metus, kas yra vos 0,27% mažiau nei galimas maksimalus apmokestinamas automobilių skaičius, lygus 9,125 mln. per metus, visiškai iškreipia koncesijos esmę ir taip pažeidžia Koncesijų įstatymo 2 straipsnio 1 punkto imperatyvų reglamentavimą dėl koncesijos esmės;
  2. faktas, jog sudarant 6 priedą buvo pažeistas Koncesijų įstatymo 16 straipsnio 1 dalies imperatyvus draudimas derybose susitarti, jog koncesininkas įgyvendins kitokias technines, finansines ir komercines sąlygas, nei tos, kurios išdėstytos konkurso sąlygose;
  3. aplinkybė, jog buvo pažeistas įstatyme tiesiogiai nurodytas reikalavimas, jog tik savivaldybių tarybos tvirtina savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarką ir nustato, kokios sutartys negali būti sudaromos be išankstinio savivaldybės tarybos pritarimo (Savivaldos įstatymo 17 str. 43 p.);
  4. nenagrinėtas klausimas dėl 6 priedo pasirašymu ir jo vykdymu pažeidžiamo viešojo intereso. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui savavališkai, be Tarybos žinios pasirašius 6 priedą, šiuo dokumentu buvo sutarta dėl mokėjimų, kuriems Taryba nepritarė ir tikriausiai net nebūtų pritarusi, tokiu būdu buvo sudarytos prielaidos savivaldybės biudžeto lėšų neracionaliam panaudojimui ar net pasisavinimui, dėl to buvo pažeisti ir viešieji interesai.

10Taip pat nurodė, kad teismas civilinėje byloje Nr. 2-389-173/2012 sandorio negaliojimą vertino CK 1.82 straipsnio pagrindu, kai šioje byloje prašoma pripažinti sandorį negaliojančiu vadovaujantis ne tik CK 1.82 straipsniu, bet ir CK 1.80 straipsniu.

11Teismas, įvertinęs ieškinio civilinėje byloje Nr. e2-1482-601/2015 ir priešieškinio civilinėje byloje Nr. 2-389-173/2012 turinį, sprendžia, kad iš esmės nurodytuose procesiniuose dokumentuose nurodytos aplinkybės sutampa. Teismas nesutinka, kad ieškinyje nurodyta nauja aplinkybė dėl koncesininko itin menkos rizikos vykdant koncesijos sutarties sąlygas, bei iškreipiant koncesijos esmę (pažeidžiančios Koncesijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalies nuostatas), kadangi iš esmės tapati aplinkybė nurodyta priešieškinyje (2 lapo 5 pastraipa), t. y. nurodyta, kad ,,sutarties priede Nr. 6 nustatyta ,,Mokėjimų tvarka“ iš esmės neatitinka nei nuostatų, kurias svarstė Savivaldybės taryba Koncesijos sutarties tvirtinimo metu, nei tuo metu galiojusio Koncesijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatytos koncesijos sąvokos <...>, kai koncesininkas pagal koncesijos sutartį prisiima visą ar didžiąją dalį su tokia veikla susijusios rizikos bei atitinkamas teises ir pareigas“.

12Ieškovės nuomone, pažeista Koncesijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies imperatyvi nuostata, jog <...> derantis negali būti nukrypstama nuo reikalavimo, kad koncesininkas įgyvendintų konkurso sąlygose išdėstytas technines, finansines ir komercines sąlygas. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju 6 priedo „Mokėjimų tvarka“ pastabose sutarta, jog bus apmokestintas ir didesnis nei nustatytas maksimalus per metus pravažiuojančių automobilių skaičius, lygus 9,125 mln., taip esmingai nukrypstant nuo konkurso sąlygų, kad kiti automobiliai tais metais turi važiuoti nemokamai, yra akivaizdu, jog ,,Mokėjimų tvarka“ neabejotinai pažeidžia ir šią imperatyvią įstatymo nuostatą. Taigi, šia ieškinio aplinkybe ieškovė kėlė klausimą – Koncesijos sutarties Nr. 1717 6 priedo 2 ir 3 pastabose numatytų suteikiančiosios institucijos įpareigojimų sumokėti dėl padidėjusių eksploatacijos išlaidų vienkartinę metinę išmoką ir kt., kas nukrypsta nuo sąlygos, kuria numatytas maksimalus pravažiuojančių automobilių skaičius yra 9 125 000 automobilių per metus, o vieno pravažiavusio automobilio maksimali kaina yra ne didesnė nei 0,26 Lt.

13Kaip matyti, iš priešieškinio turinio jame taip pat ginčijant Koncesijos sutarties 6 priedo teisėtumą, nurodomos aplinkybės dėl pravažiavusių automobilių apmokestinimo nepagrįstumo 2008 m. liepos – rugsėjo mėnesiais, nurodant, kad pagal ,,Mokėjimo tvarka“ nustatyta, kad koncesininkui turi būti papildomai sumokama, jei per metus pravažiuos daugiau kaip 10 037 500 automobilių, kas prieštarauja Konkurso sąlygoms, kur buvo reikalaujama pateikti vieno automobilio važiavimo kainą litais ir skaičių automobilių, kuriems pravažiavus likę automobiliai važiuoja neapmokestinami. Teismo vertinimu nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad nurodytu aspektu abejuose procesiniuose dokumentuose iš esmės buvo nurodomos tapačios faktinės aplinkybės bei keliamas klausimas dėl nepagrįsto apmokestinimo esant padidėjusiai automobilių eksploatacijai nurodytu transporto mazgu (per metus pravažiuojančių automobilių Aleksoto tilto kairiojo prietilčio transporto mazgu maksimalaus skaičius, vieno pravažiavusio automobilio kaina ir papildomi mokėjimai už didesnę automobilių eksploataciją nurodytu transporto mazgu).

14Teismo vertinimu ieškovė nepagrįstai nurodo, kad ieškinyje naujai nurodyta aplinkybė, jog buvo pažeistas įstatyme tiesiogiai nurodytas reikalavimas, jog tik savivaldybių tarybos tvirtina savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarką ir nustato, kokios sutartys negali būti sudaromos be išankstinio savivaldybės tarybos pritarimo (Savivaldos įstatymo 17 str. 43 p.), kadangi priešieškinyje ieškovė yra nurodžiusi, jog šiam sandoriui (Sutarties priedui Nr. 6 ,,Mokėjimų tvarka“) Kauno miesto savivaldybės taryba niekada nepritarė, jo turinio nėra mačiusi, svarsčiusi ir jo netvirtino, pažymėjo, kad pagal tuo metu galiojusios Kauno miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos, patvirtintos Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004-03-25 sprendimu Nr. T-144, 2.10 punktą be Kauno miesto savivaldybės tarybos pritarimo negalėjo būti sudaromos sutartys dėl koncesijų, todėl ir sutarties priedas ,,Mokėjimo tvarka“ negalėjo būti pasirašyta be Kauno miesto savivaldybės tarybos pritarimo (priešieškinio 3-4 lapas). Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvada, kad tiek priešieškinyje, tiek ieškinyje buvo nurodytos faktinės aplinkybės dėl Koncesijos sutarties 6 priedo ,,Mokėjimo tvarka“ sudarymo galimybės tik esant Kauno miesto savivaldybės tarybos pritarimui.

15Teismo vertinimu nepagrįstai teigiama, kad nebuvo vertinamas nurodytoje byloje viešojo intereso aspektas. CPK 42 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas nepriima ieškovo ieškinio atsisakymo, atsakovo pripažinimo ieškinio ir netvirtina šalių taikos sutarties, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvada, kad teismas, prieš tvirtindamas šalių sudarytą sutartį, ex officio patikrino sudaromos taikos sutarties dėl ginčo esmės (ne) prieštaravimo viešajam interesui aspektą.

16Reziumuojant darytina išvada, kad ieškovas ieškinyje nenurodė jokių naujų aplinkybių, vien tik tos pačios aplinkybės kitoks turinio išdėstymas nekeičia aplinkybės esmės, kas reiškia, kad ieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės iš esmės yra tapačios priešieškinyje nustatytoms faktinėms aplinkybėms. Be to, pažymėtinas esminis aspektas, jog Kauno apygardos teisme civilinėje byloje Nr. A2-1299-657/2015 spręstas klausimas dėl proceso atnaujinimo, 2015 m. sausio 8 d. nutartimi atnaujintas procesas civilinėje byloje Nr. 2-378-173/2012 CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, byla paskirta nagrinėti teismo posėdyje 2015 m. vasario 18 d., 9.00 val., kas reiškia, kad atnaujinus procesą iš esmės bus svarstomas klausimas dėl Koncesijos sutarties Nr. 1717 6 priedo teisėtumo ir kt. ir nurodytoje byloje ieškovai galės tikslinti ieškinį ir konkrečiai bei aiškiai nurodyti ieškinio faktines aplinkybes.

17Kaip minėta, ieškovė nurodė, kad teismas civilinėje byloje Nr. 2-389-173/2012 sandorio negaliojimą vertino tik CK 1.82 straipsnio, kai, šiuo atveju, prašoma – tiek CK 1.82 straipsnio, tiek CK 1.80 straipsniu pagrindu.

18Proceso įstatyme nustatytas reikalavimas ieškinyje nurodyti faktines aplinkybes, kurių pagrindu reiškiamas reikalavimas, bei šias aplinkybes pagrindžiančius įrodymus (CPK 111 straipsnio 2 dalies 5 punktas, 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas), tačiau nereikalaujama, kad į teismą besikreipiantis asmuo nurodytų įstatymus, kuriais grindžia savo reikalavimus, t. y. teisiškai kvalifikuotų ginčą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, yra pasisakęs, kad ieškinio dalykas – tai materialinis teisinis reikalavimas, ieškovo pasirinktas pažeistų ar ginčijamų teisių gynimo būdas. Ieškovas turi teisę ir pareigą pasirinkti bei tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką, t. y. suformuluoti jį taip, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, nes būtent tinkamas ieškinio dalyko (ir pagrindo) suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-485/2008). Nepaisant to, ar besikreipiančio teisminės gynybos asmens procesiniame dokumente nurodytas ginčo teisinis kvalifikavimas ir ar jis nurodytas teisingai, tik bylą nagrinėjantis teismas sprendžia, koks įstatymas turi būti taikomas. Taigi, teismo vertinimu, vien tai, kad ieškovė, šiuo atveju, nurodo, kad sutartis naikintina ne tik CK 1.82 straipsnio, bet ir CK 1.80 straipsnio pagrindu, nereiškia naujo pagrindo atsiradimo. Kaip minėta, teisinio pagrindo nurodymas iš esmės neturi reikšmės vertinant ieškinio tapatumą.

19Teismui nustačius, kad yra įsiteisėjusi teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-389-173/2012 priimta dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu ir, kad šiuo metu nurodytoje byloje atnaujintas procesas, yra pagrindas ieškovės Kauno miesto savivaldybės ieškinį atsisakyti priimti vadovaujantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punktu.

20Vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 290-291 straipsniais teisėjas,

Nutarė

21Atsisakyti priimti ieškovės Kauno miesto savivaldybės ieškinį atsakovei UAB ,,Kamesta“ dėl 2005-08-01 Koncesijos sutarties Priedo Nr. 6 pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu bei restitucijos taikymo.

22Dėl nutarties per 7 dienas gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas pateikė teismui ieškinį prašydamas:
  1. 2005-08-01... 3. Nurodė, kad Tarybos sprendimu Nr. T-367, Kauno miesto savivaldybės... 4. Ieškinį atsisakytina priimti ... 5. CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto numatyta, kad teismas atsisako priimti... 6. Ieškinių tapatumas nustatomas pagal tris kriterijus: ginčo šalis, ieškinio... 7. Lietuvos apeliacinis teismas, vertindamas Kauno apygardos teismo 2014 m.... 8. Pažymėtina, kad vertinant ieškinio pagrindo tapatumą vertintinas ne... 9. Ieškovė atskirajame skunde dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 23 d.... 10. Taip pat nurodė, kad teismas civilinėje byloje Nr. 2-389-173/2012 sandorio... 11. Teismas, įvertinęs ieškinio civilinėje byloje Nr. e2-1482-601/2015 ir... 12. Ieškovės nuomone, pažeista Koncesijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies... 13. Kaip matyti, iš priešieškinio turinio jame taip pat ginčijant Koncesijos... 14. Teismo vertinimu ieškovė nepagrįstai nurodo, kad ieškinyje naujai nurodyta... 15. Teismo vertinimu nepagrįstai teigiama, kad nebuvo vertinamas nurodytoje byloje... 16. Reziumuojant darytina išvada, kad ieškovas ieškinyje nenurodė jokių naujų... 17. Kaip minėta, ieškovė nurodė, kad teismas civilinėje byloje Nr.... 18. Proceso įstatyme nustatytas reikalavimas ieškinyje nurodyti faktines... 19. Teismui nustačius, kad yra įsiteisėjusi teismo nutartis civilinėje byloje... 20. Vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 290-291 straipsniais... 21. Atsisakyti priimti ieškovės Kauno miesto savivaldybės ieškinį atsakovei... 22. Dėl nutarties per 7 dienas gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos...