Byla 2-390-259/2009
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2008-05-22 sprendimo Nr. (9.8)I-3382 panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, dalyvaujant pareiškėjo R. M. atstovėms V. M. , advokatei Aušrai Kargaudienei, trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus atstovei Živilei Marozienei, trečiajam suinteresuotam asmeniui bankrutavusių V. ir S. M. prekybos namų „Tuktukas“ bankroto administratoriui Benediktui Algirdui Petrošiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs pareiškėjo R. M. skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, bankrutavusių V. ir S. M. prekybos namų „Tuktukas“ bankroto administratoriui Benediktui Algirdui Petrošiui dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2008-05-22 sprendimo Nr. (9.8)I-3382 panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėjas R. M. skundu prašo panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2008-05-22 sprendimą Nr. (9.8)I-3382 ir priimti naują sprendimą - mokestinę nepriemoką 154 172 Lt pripažinti pasibaigusia.

3Pareiškėjas teismui skunde ir pateiktuose procesiniuose dokumentuose (b.l. 2-8, 55-61) nurodė, kad VSDFV Marijampolės skyriaus ir Fondo valdybos priimti sprendimai nepagrįsti, neteisėti ir naikintini dėl šių motyvų:

41) pareiga mokėti mokestinę nepriemoką visų pirma kilo R. M. prekybos namams „Tuktukas", tačiau, atsižvelgiant į tai, kad šis mokesčių mokėtojas yra individualioji įmonė, už šio juridinio asmens prievoles valstybei savo asmeniniu turtu atsako ir tokio juridinio asmens dalyvis (individualiosios įmonės savininkas) (CK 2.50 str. 4 d.). Todėl mokestinės nepriemokos sumažinimu yra suinteresuota ne tik pati bankrutuojanti įmonė, bet ir jos savininkas (pareiškėjas) kaip subsidiarus atsakovas bankroto byloje. Bankroto byla įmonei iškelta Kauno apygardos teismo 2004-05-14 nutartimi, kuri įsiteisėjo 2004-05-24. Kreditorinio reikalavimo paskaičiavimus VSDFV pateikė 2004-06-11 duomenimis (b.l.9). LR įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 10 str. 4 d. 5 p. ir 6 p., 7 d. 1 p. numato, kad kreditorinis reikalavimas nustatomas ir pateikiamas bankroto bylos įsiteisėjimo dienos duomenimis. Atsižvelgiant į tai, senaties terminas skaičiuojamas taip pat 2004-05-24 duomenimis, todėl Fondo valdybos išvados nepagrįstos. Be to, įmonė nuo 1999 m. I ketvirčio veiklos nevykdo;

52) Fondo valdyba sprendime nepagrįstai nurodė, kad nesumokėtoms įmokoms, baudoms ir delspinigiams priverstinio išieškojimo senaties terminas netaikomas ir delspinigiai neperskaičiuotini. Valstybinio socialinio draudimo įmokų suma, kaip ir nuo jos paskaičiuoti delspinigiai bendroje sumoje 154 172 Lt, naikintina dėl suėjusio 5 metų išieškojimo senaties termino, vadovaujantis 2004-11-04 VSD įstatymo pakeitimo įstatymo Nr.IX-2535 nuostatomis. Šio įstatymo 16 str. 7 d. nurodyta: „Į Fondą nesumokėtų draudėjų ir apdraustųjų asmenų socialinio draudimo įmokų ir apskaičiuotų delspinigių bei baudų išieškojimo senaties terminas yra 5 metai. Socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo teisės priverstinai išieškoti socialinio draudimo įmokas atsiradimo dienos. Suėjus socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo senaties terminui, pasibaigia ir delspinigių bei baudų priverstinio išieškojimo senaties terminas." Šio straipsnio 10 d. nurodyta: „apskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, baudos ir delspinigiai turi būti sumokėti Mokesčių administravimo įstatymo nustatytais terminais." Taigi, nagrinėtinu atveju turėtų būti taikomos ir MAĮ normos. Būtent MAĮ 14 str. 5 d. numato, kad „Įstatymo 13 str. 19 p. nurodytos valstybinio socialinio draudimo įmokos pagal šį Įstatymą administruojamos tiek, kiek tai nustatyta Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme". Sutinkamai su MAĮ 107 str. 1 d., mokesčio ir su juo susijusių sumų išieškojimo senaties terminas yra 5 metai, o pagal 107 str. 4 d., pasibaigus mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminui, negali būti imamasi jokių išieškojimo veiksmų. Taigi, tokiam išieškojimui įstatymas yra numatęs naikinamąjį terminą. Todėl 5 metų mokesčio priverstinio išieškojimo terminas, kuris pagal MAĮ ir VSD įstatymą (Žin., 2007, Nr.138-5651) pradedamas skaičiuoti nuo teisės šį mokestį priverstinai išieškoti dienos, ką išdėstė ir Fondo valdyba 2008-05-22 sprendime Nr.(9.8)I-3382, ir turi būti taikomas;

63) nustatant bendrą finansinių reikalavimų sumą bankroto bylos iškėlimo datai, ji nepagrįstai padidinta, netaikius mokestinėms prievolėms 5 metų senaties termino, nustatyto MAĮ ir VSD įstatymo. Mokestinės nepriemokos, kurioms iki bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos (2004-05-24) buvo suėjęs 5 metų senaties terminas ir kurių nepavyko išieškoti iki bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos, neturėjo būti patvirtintos, kaip kreditorinis reikalavimas. Tai yra įtvirtinta 2004-05-01 įsigaliojusiame MAĮ Nr. IX-2112. MAĮ 168 str. 3 d. nurodyta, kad mokesčio įstatymo nurodytos mokesčių administravimo procedūros yra taikomos anksčiau LR galiojusiems mokesčiams ir jų mokėtojams, jei yra nesibaigęs įstatyme nustatytas jų atlikimo terminas. MAĮ 112 str. 2 d. numatyta, kad teisės privestinai išieškoti mokestinę nepriemoką pasibaigia, kai sueina mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminas. Remiantis MAĮ 98 str. 1 d. 2 p., delspinigiai taip pat baigiami skaičiuoti tą dieną, kai pasibaigia mokestinė prievolė, o pagal MAĮ 103 str. 3 d., suėjus mokesčio priverstinio išieškojimo senaties terminui, nebeišieškomos ir su juo susijusios sumos. Pagal MAĮ 107 str. 1 d. mokesčio ir su juo susijusių sumų priverstinio išieškojimo senaties terminas yra 5 metai ir šis terminas yra pradedamas skaičiuoti nuo teisės privestinai išieškoti mokestį (ar su juo susijusias sumas) atsiradimo dienos. Mokesčio administratorius įgyja teisę išieškoti nesumokėtą deklaruotą mokestį bei su juo susijusius delspinigius po 20 dienų, kai pasibaigė mokesčio įstatyme nustatytas deklaruojamo mokesčio sumokėjimo terminas (MAĮ 105 str.). Nuo to momento pradedamas 5 metų senaties termino skaičiavimas, kuriam pasibaigus joks priverstinis išieškojimas negalimas. Vadovaujantis ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p., draudžiama įsiteisėjus nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo teisme vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš įmonės teismo ar ne ginčo tvarka. Tačiau Fondo valdyba, priėmusi ginčijamą sprendimą, į šias aplinkybes neatsižvelgė;

74) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005-09-16 įsakymu Nr. VA- 67 patvirtintose mokesčių mokėtojų skolingumo taisyklėse nurodyta, jeigu mokesčių mokėtojo apskaitos kortelėje yra mokestinės nepriemokos, kurioms yra suėjęs mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminas, tai mokesčių mokėtojas likvidavimo arba siūlant likviduoti atvejais, formuojant kreditorinį reikalavimą, mokant einamąsias įmokas ir visais kitais atvejais, laikomas neskolingu. Skolingumo taisyklėse nurodyta, kad, formuojant kreditorinį reikalavimą, skolingumas nustatomas iš mokestinių prievolių sumos, neįskaitant mokestines nepriemokas su suėjusiu senaties terminu, atėmus neįskaitytas sumas, tai yra mokestinę permoką, mokesčio skirtumą (6.2.1. mokesčių mokėtojų skolingumo taisyklių nuostatų punktas). Šių taisyklių 18 punkte nurodyta „Jeigu mokesčių mokėtojo apskaitos kortelėje yra mokestinės nepriemokos, kurių būklė atitinka klasifikatoriaus 4.2 punkte išdėstytąja, tai mokesčių mokėtojas laikomas neskolingu"; šių taisyklių 21 punkte nurodyta „AVMI darbuotojai, pažeidę šių taisyklių nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka";

85) VSDFV nepagrįstai neatkreipė dėmesio į 2008-03-13 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos raštą Nr. (20.5-37)-R-2455 (b.l.30-31) ir 2008-04-28 Marijampolės apskrities VMI raštą (b.l.32), kuriais V. M. buvo informuota, kad kitų mokesčių mokėtojų atžvilgiu Marijampolės apskrities VMI dėl suėjusio mokestinės nepriemokos senaties termino priiminėjo Sprendimus dėl mokestinės prievolės pripažinimo beviltiška ir pasibaigusia (b.l.33-35). MAĮ 142 str. 1 d. nurodyta: „Teisės aktai, kuriais sumažinamos arba panaikinamos baudos, taikomi ir už mokesčių įstatymų pažeidimus, padarytus iki šių aktų įsigaliojimo, jei baudas sumažinantis arba panaikinantis teisės aktas įsigalioja ne vėliau kaip sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo priėmimo dieną, o jei mokesčių mokėtojas apskundžia mokesčių administratoriaus sprendimą, - ne vėliau kaip mokestinį ginčą nagrinėjančios institucijos sprendimo priėmimo dieną." Todėl nesuprantama teisinė situacija, kuomet dvi už atitinkamų mokesčių administravimą atsakingos institucijos skirtingai taiko ir interpretuoja teisės aktų nuostatas. Esant šioms aplinkybėms, mokestinės nepriemokos, kurioms iki bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos buvo suėjęs 5 metų senaties terminas, po VSD įstatymo Nr.IX-2535 pakeitimo įsigaliojimo (2005-01-01), privalėjo būti pripažintos pasibaigusiomis;

96) mokestinės nepriemokos, kurioms iki bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos (2004-05-24) buvo suėjęs 5 metų senaties terminas, po VSD įstatymo Nr.IX-2535 pakeitimo įsigaliojimo (2005-01-01), privalėjo būti pripažintos pasibaigusiomis vadovaujantis Konstitucijos 29 str. 1 d. 2006-09-26 priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas dėl finansų ministro įsakymais nustatyto delspinigių dydžio pripažinimo prieštaraujančiais Konstitucijai (Valstybės žinios: 2006-09-28 Nr. 104-3985). Šiuo nutarimu pripažinti neteisėtais finansų ministro įsakymai galiojo nuo 1995-07-26 iki 2004-04-30. Iš kartu su VSDFV Marijampolės skyriaus 2008-03-21 sprendimu Nr. (4.57) SD-1005 gautų priedų matyti, kad visai mokestinei nepriemokai 2004-05-24 buvo suėjęs 5 metų senaties terminas (b.l.17-19). Paskutinė 20 Lt socialinio draudimo įmoka turėjo būti sumokėta 1999-04-15, todėl jai penkių metų išieškojimo senaties terminas suėjo 2004-05-15. Atsižvelgiant į tai, į Valstybinio socialinio draudimo fondą 71 825 Lt nesumokėtoms draudėjų ir apdraustųjų asmenų socialinio draudimo įmokoms, nuo jų priskaičiuotiems delspinigiams 81 297 Lt sumai, 993 Lt socialinio draudimo baudai už papildomai priskaitytas patikrinimo metu įmokas ir 61 Lt neįskaitytoms neteisėtai padarytoms išlaidoms praėjusiais laikotarpiais bankroto bylos įsiteisėjimo dienos duomenimis (2004-05-24) yra suėjęs 5 metų priverstinio išieškojimo senaties terminas, dėl to delspinigiai neperskaičiuotini. Todėl, vadovaujantis MAĮ 93 str. 1 d. 8 p., delspinigių mokestinė nepriemoka privalo būti pripažinta pasibaigusia. „Su kreditorinio reikalavimo patvirtinimo momentu yra susijęs kreditoriaus procesinių bei materialinių teisių atsiradimas bankroto byloje, o nuo patvirtinto kreditorinio reikalavimo dydžio tiesiogiai priklauso kreditoriaus teisių apimtis. Prieštaraujančio įstatymams kreditorinio reikalavimo patvirtinimas yra neteisėtas ir pažeidžia ne tik bendraatsakovių V. ir S. M. teises, bet ir visų įmonės kreditorių bei paties skolininko, tai yra įmonės, kuriai yra iškelta bankroto byla, teisėtus interesus (CPK 185 str.)“. Būtent dėl aukščiau išvardintų priežasčių, vadovaujantis MAĮ 107 str. 5 d., „pakartotinai inicijuoti mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo procedūrą galima tik tuo atveju, jei nepasibaigęs mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminas". Remiantis aukščiau išdėstytu, VSDFV mokestinė nepriemoka, vadovaujantis VSD įstatymu ir MAĮ 113 str. 1 d. 4 p. (dėl suėjusio mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties termino), turėjo būti pripažinta beviltiška ir nurašyta iš biudžeto pajamų apskaitos dokumentų. R. M. prekybos namai „Tuktukas" mokestinė nepriemoka 2004-05-24 duomenimis VSDFV Marijampolės skyriui lygi nuliui;

107) būtina atsižvelgti į Konstitucinio Teismo nutarimus (1998-03-25 nutarimas, 1998-03-25 nutarimas) bei LAT praktiką, kuriuose pateiktos nuostatos dėl teisės aktų atgalinio veikimo. LAT 1999-03-17 nutartyje Nr. 3K-3-31/99 nurodė, kad MAĮ 50 str. nustatytos baudos, taikomos ūkio subjektams už piktybišką mokesčių įstatymų pažeidimą, yra administracinė atsakomybė, taikoma juridiniams asmenims. Todėl šiuo atveju turi būti taikoma teisės doktrinos taisyklė „lex benignior retro agit" (ši taisyklė realizuota ir VSD įstatymo 16 str. 7 d.). Administracinės atsakomybės taikymas yra baudžiantis, represinis procesas, labai artimas baudžiamajam, jo metu taikomos atitinkamos sankcijos ir teisinio santykio dalyviai verčiami paklusti nustatytai tvarkai. LR Konstitucinis teismas 2001-01-11 nutarime pažymėjo, kad baudžiamieji įstatymai, panaikinantys veikos nusikalstamumą, sušvelninantys bausmę arba kitokiu būdu palengvinantys veiką padariusio asmens teisinę padėtį, turi grįžtamąją galią. Ši taisyklė grindžiama konstituciniais teisingumo, humanizmo principais ir neprieštarauja Konstitucijai. Todėl socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo senaties terminas pradėtinas skaičiuoti nuo teisės priverstinai išieškoti socialinio draudimo įmokas atsiradimo dienos, o nesumokėtoms socialinio draudimo įmokoms yra suėjęs priverstinio išieškojimo senaties terminas (5 metai). Mokesčių administratorius neteisingai aiškino įstatymų nuostatas, susijusias ne tik su specialiosios priverstinio išieškojimo senaties terminą reglamentuojančios normos taikymu, bet ir valstybinio socialinio draudimo įmokų administravimu. Valstybinio socialinio draudimo įmokoms būdingi tie patys požymiai kaip ir mokesčiams, t.y. privalomumas, socialinio draudimo įmokas, kaip ir kitus mokesčius, nustato LR Seimas, priimdamas įstatymus. 2004-05-01 įsigaliojusiame MAĮ nustatyta, kad pagal šį įstatymą administruojamiems mokesčiams priskiriamos ir socialinio draudimo įmokos. Todėl tiek valstybinio socialinio draudimo įmokų, tiek mokesčių administravimas turi būti saistomas tų pačių apmokestinimo teisinio reglamentavimo ir taikymo principų, įtvirtintų MAĮ 6 str., t.y. mokesčių mokėtojų lygybės, teisingumo ir visuotinio privalomumo, apmokestinimo aiškumo, turinio viršenybės prieš formą.

118) vadovaujantis MAĮ 93 str. 1 d. 8 p. (dėl suėjusio mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties termino), R. M. prekybos namai „Tuktukas" mokestinė nepriemoka privalo būti pripažinti pasibaigusia visa apimtimi. VSD įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-2535, priimto 2004-11-04, įsigaliojusio nuo 2005-01-01, 9 str. 2 d. nurodyta: „Apskaičiuotas socialinio draudimo įmokas draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, išskyrus šiame įstatyme nustatytus atvejus“. Šio įstatymo 16 str. 1 d. numatyta: „Už pavėluotai į Fondą pervestas socialinio draudimo įmokas MAĮ nustatyta tvarka skaičiuojami delspinigiai. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai socialinio draudimo įmokos turėjo būti sumokėtos". Toks mokesčio sumokėjimo terminas nurodytas ir teismui su skundu prie 2008-03-21 rašto Nr. (4.57)SD-1005 pateiktose 2008-03-21 VSDFV Marijampolės skyriaus pažymose. VSD įstatymo Nr. IX-2535, įsigaliojusio 2005-01-01, 14 str. 2 d. nurodyta „Draudėjai privalo teisingai ir laiku apskaičiuoti bei mokėti socialinio draudimo įmokas pagal tarifus ir terminus, nustatytus šio ir kitų įstatymų". VSD įstatymo 16 str. 10 d. nurodyta „apskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, baudos ir delspinigiai turi būti sumokėti MAĮ nustatytais terminais." Todėl atsakovo atsiliepimo motyvas „VSD įmokų išieškojimo senaties terminas buvo sureguliuotas VSD įstatymu" ir kad tik šis įstatymas turi būti taikomas, sprendžiant VSD įmokų senaties termino taikymo klausimą, nepagrįstas, nes pačiame VSD įstatyme nurodyta „šio ir kitų įstatymų". Todėl šiuo atveju turėtų būti taikomos ir MAĮ normos. Būtent MAĮ 14 str. 5 d. numato, kad „Įstatymo 13 str. 19 p. nurodytos valstybinio socialinio draudimo įmokos pagal šį įstatymą administruojamos tiek, kiek tai nustatyta Valstybinio socialinio draudimo įstatyme". VSD įstatymo pakeitimo įstatymo 16 str. 7 d. (įsigaliojusio 2005-01-01) buvo nustatyta, kad į fondą nesumokėtų draudėjų ir apdraustųjų asmenų socialinio draudimo įmokų ir apskaičiuotų delspinigių bei baudų išieškojimo senaties terminas 5 metai. Socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo teisės priverstinai išieškoti socialinio draudimo įmokas atsiradimo dienos. Suėjus socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo senaties terminui, pasibaigia ir delspinigių bei baudų priverstinio išieškojimo senaties terminas. Taigi, tokiam išieškojimui įstatymas yra numatęs naikinamąjį terminą. Todėl 5 metų mokesčio priverstinio išieškojimo terminas, kuris pagal MAĮ (107 str. 2 d.) ir VSD įstatymą (Žin., 2007, Nr.138-5651) (16 str. 7 d.) pradedamas skaičiuoti nuo teisės šį mokestį priverstinai išieškoti dienos, ir turi būti taikomas mokesčiams su suėjusiu išieškojimo senaties terminu nuo 2005-01-01, bet ne skaičiuojamas nuo 2005-01-01. Mokesčių administratoriaus teisės priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką atsiradimas nurodytas MAĮ 105 str., pagal kurį teisė priverstinai išieškoti socialinio draudimo įmokas įgyjama po 20 dienų, kai mokesčių mokėtojas nesumoka apskaičiuotų socialinio draudimo įmokų įstatymo nurodytu terminu (iki kito mėnesio 15 dienos). Būtent prie 2008-03-21 VSDFV Marijampolės skyriaus pažymose nurodytos datos, nuo kurios buvo pradedami skaičiuoti delspinigiai už pavėluotai į Fondą pervestas socialinio draudimo įmokas, pridėjus 20 dienų turi būti skaičiuojamas 5 metų mokesčio išieškojimo senaties terminas, o suėjus 5 metų mokesčio išieškojimo senaties terminui, mokesčio administratorius neturi teisės vykdyti išieškojimo veiksmų. MAĮ 112 str. 2 d. numatyta, kad teisės privestinai išieškoti mokestinę nepriemoką pasibaigia, kai sueina mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminas. Remiantis MAĮ 98 str. 1 d. 2 p., delspinigiai taip pat baigiami skaičiuoti tą dieną, kai pasibaigia mokestinė prievolė, o pagal MAĮ 107 str. 3 d., suėjus mokesčio priverstinio išieškojimo senaties terminui, nebeišieškomos ir su juo susijusios sumos. MAĮ 107 str. 4 d. yra imperatyvi norma, nustatanti absoliutų draudimą mokesčių administratoriui imtis išieškojimo veiksmų, pasibaigus 5 metų senaties terminui. Taigi, mokesčiai ir nuo jų priskaičiuotos sumos, kuriems 2004-05-24 bankroto bylos įsiteisėjimo duomenimis yra suėjęs penkių metų išieškojimo terminas ir nėra sumokėti, įsigaliojus VSD įstatymo pakeitimo įstatymui Nr. IX-2535 (2005-01-01), negali būti išieškomos. Kaip nurodyta su skundu prie 2008-03-21 rašto Nr. (4.57)SD-1005 pateiktose 2008-03-21 VSDFV Marijampolės skyriaus pažymose, paskutinė 20 Lt įmoka turėjo būti sumokėta 1999-04-15. Paskutinės paskaičiuotos įmokos išieškojimo senaties terminas prasidėjo 1999-05-05 ir penkių metų išieškojimo terminas baigėsi 2004-05-05. Todėl „Mokesčių administratorius, pasibaigus mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminui, neturi teisės imtis jokių išieškojimo veiksmų." Be to, vadovaujantis ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p., „draudžiama, įsiteisėjus nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo teisme, vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš įmonės teismo ar ne ginčo tvarka." MAĮ 107 str. 5 d. nurodyta, kad „pakartotinai inicijuoti mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo procedūrą galima tik tuo atveju, jei nepasibaigęs mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminas". Todėl 5 metų mokesčio priverstinio išieškojimo terminas, kuris pagal MAĮ ir VSD įstatymą pradedamas skaičiuoti nuo teisės šį mokestį priverstinai išieškoti dienos, ką išdėstė ir Fondo valdyba 2008 05 22 sprendime Nr.(9.8) -3382, ir turi būti taikomas;

129) VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2005-07-27 įsakymu Nr. V-295 „Dėl Draudėjų skolų Valstybinio socialinio draudimo fondui pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo taisyklių patvirtinimo" buvo patvirtintos Draudėjų skolų Valstybinio socialinio draudimo fondui pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo taisyklės. Šių taisyklių 2 punkte nurodyta, kad „Šių taisyklių nuostatos netaikomos valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių skoloms, kurios gali būti nurašytos suėjus išieškojimo senaties terminui." Taisyklės galiojo iki 2006-08-01 ir buvo pakeistos VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2006-07-25 įsakymu Nr. V-315. Šių taisyklių 2 punkte taip pat nurodyta, kad „Šių taisyklių nuostatos netaikomos valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių skoloms, kurios gali būti nurašytos suėjus išieškojimo senaties terminui." Šių taisyklių 19 punkte nurodyta, kad Vyriausybės nutarimų, Fondo valdybos direktoriaus įsakymų bei kitų teisės aktų nuostatomis būtina vadovautis iš karto, nelaukiant šių taisyklių pakeitimų ar papildymų. Tai patvirtina, kad senaties terminas VSD įmokoms taikomas, bet ne skaičiuojamas nuo VSD įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-2535 įsigaliojimo dienos. Atsižvelgiant į tai, įstatymu įtvirtinta teisė priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką VMI atsiranda esant MAĮ 105 str. nurodytiems pagrindams ir pasibaigia MAĮ 112 str. numatytais pagrindais. 5 metų mokesčio priverstinio išieškojimo senaties terminas, kuris pagal MAĮ ir VSD įstatymą pradedamas skaičiuoti būtent nuo teisės šį mokestį priverstinai išieškoti dienos, bet ne nuo 2005-01-01, kaip savo sprendimuose tvirtina Fondo valdyba. Visa 154 172 Lt R. M. „Tuktukas" prievolė 2004-05-24 dienos duomenimis yra pasibaigusi, todėl priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką ir nuo jos paskaičiuotus delspinigius ir kitas sumas nėra teisinio pagrindo;

1310) aplinkybę, kad senaties terminas šiuo atveju turi būti taikomas, patvirtina ir byloje esantys įrodymai - 2008-03-13 VMI raštas Nr. (20.5-37)-R-2455 ir 2008-04-28 Marijampolės apskrities VMI raštas Nr.(13.2-09)-R-263. MAĮ pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. IX-394, kuris įsigaliojo nuo 2001-09-01 (Valstybės žinios, 2001-07-18, Nr. 62-2211) ir kuriuo buvo papildyta ir pakeista MAĮ 29 str. 3 d., nustatė, kad mokesčio išieškojimo senaties terminas yra 5 metai. Ši taisyklė taikoma ir priskaičiuotiems delspinigiams, baudoms, palūkanoms pagal mokestinės paskolos sutartis. Mokesčio išieškojimo senaties termino eigos sustabdymo, nutraukimo ir atnaujinimo pagrindus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo teisės išieškoti mokesčio ir su juo susijusių sumų priverstinio išieškojimo atsiradimo momento. 2008-03-13 raštu Nr. (20.5-37)-R-2455 VMI informavo V. M. dėl jos (fizinio asmens) mokestinių nepriemokų ir nurodė, kad Marijampolės AVMI 2006-04-13 sprendimu Nr. A-09-24-4714, vadovaujantis MAĮ 113 str. 1 d. 4 p. (dėl suėjusio mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties termino), pripažino beviltiška ir nurašė iš biudžeto pajamų apskaitos dokumentų valstybinės žemės ir valstybinio vandens fondo vandens telkinių nuomos mokesčio 6 579,72 Lt sumą, susidariusią iki pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. IX-394 įsigaliojo dienos (2001-09-01). 2006-09-28 VMI rašte Nr.(23.1-12)-R-8426, nurodė, kad nuo 2001-09-01, kai įstatymu buvo nustatyta mokesčio išieškojimui senaties terminas 5 metai, mokesčio išieškojimo senaties terminas skaičiuojamas - „nuo teisės išieškoti mokesčio ir su juo susijusių sumų priverstinio išieškojimo atsiradimo momento". Šias aplinkybes patvirtina Marijampolės apskrities VMI 2006-04-13 sprendimas Nr. A-09-24-4714;

1411) atsakovo argumentai, kad penkerių metų senaties terminas turi būti taikomas nuo 2005-01-01 ir negali būti taikomas santykiams, atsiradusiems iki šios datos, be to, kad mokesčių ir nuo jų paskaičiuotų delspinigių nemokėjimas nėra pažeidimas, nepagrįsti. Baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodikoje, patvirtintoje VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007-03-28 įsakymu Nr. VA-25, pateikiami paaiškinimai, kokia tvarka mokesčių mokėtojams, pažeidusiems mokesčių įstatymus, turi būti skiriamos MAĮ ar atitinkamų mokesčių įstatymuose numatytos baudos bei skaičiuojami delspinigiai. Metodikos 19 punkte nurodyta, kad „Delspinigiai mokesčių mokėtojams skaičiuojami, jei tai numato pažeidimo padarymo metu galiojantys teisės aktai. Pažeidimas (mokesčio nesumokėjimas) laikomas padarytu kiekvieną dieną, jeigu tą dieną nesumokamas privalomas mokėti mokestis." Taigi, atsakovo motyvas, kad mokesčių nemokėjimas nėra pažeidimas ir kad už nemokėjimą taikomos sankcijos (skaičiuojamos baudos) nėra susijusios su administracinės teisės pažeidimais, nepagrįstas. Tą patvirtina ir LAT praktika (1999-03-17 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-31/99) bei 2001-01-11 Konstitucinio Teismo nutarimas;

1512) MAĮ 168 str. 3 d. nustatyta, kad mokesčio įstatymo nurodytos mokesčių administravimo procedūros yra taikomos anksčiau LR galiojusiems mokesčiams ir jų mokėtojams, jei yra nesibaigęs įstatyme nustatytas jų atlikimo terminas. MAĮ 94 str. nurodyta, kad „Lietuvos Respublikos įstatymuose ir jų pagrindu priimtuose jų lydimuosiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose įmonių restruktūrizavimo ar bankroto procedūras, gali būti nustatomos specialios mokestinės prievolės vykdymo taisyklės, taip pat jos įvykdymo būdai bei pasibaigimo pagrindai. Tokiais atvejais šis įstatymas taikomas tiek, kiek atitinkamų klausimų nereglamentuoja minėti įstatymai." Vertinant susiklosčiusią situaciją, būtina vadovautis VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005-09-16 įsakymu Nr. VA-67 patvirtintomis mokesčių mokėtojų skolingumo taisyklėmis, priimtomis siekiant suvienodinti bei pagerinti mokesčių mokėtojo skolingumo valstybės (savivaldybių) biudžetams bei valstybės pinigų fondams nustatymo tvarką. Skolingumo taisyklių Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo klasifikatoriaus 4.2 p. numatyta, kad, jei yra suėjęs mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminas, bankroto atveju formuojant kreditorini reikalavimą <...> laikoma, jog mokesčių mokėtojas yra neskolingas ir mokestinė nepriemoka yra nebeišieškoma;

1613) atsakovas, atsiliepime pasisakydamas dėl VSD įmokų senaties termino išieškojimo, kuris, jo nuomone, netaikytinas, turėjo pasisakyti ir dėl Konstitucinio Teismo nutarimo vykdymo. Atsižvelgiant į 2006-09-26 Konstitucinio Teismo nutarimo dėl finansų ministro įsakymais nustatyto delspinigių dydžio pripažinimo prieštaraujančiais Konstitucijai nuostatas bei vadovaujantis MAĮ 97 ir 98 straipsniais, Baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo Metodikos 21 punkto nuostatomis, delspinigiai perskaičiuotini tuo atveju, jei jiems būtų nesuėjęs mokesčio išieškojimo senaties terminas, nes 2008-03-12 VSDFV rašto Nr. (4.57) SD-829 pateiktose delspinigių už samdomų asmenų ir individualios įmonės savininkų ne laiku sumokėtas socialinio draudimo įmokas paskaičiavimo pažymose delspinigiai nuo 1997-07-16 buvo skaičiuojami pagal finansų ministro nustatytą delspinigių normą, taikomą už pavėluotą mokesčių mokėjimą. 2007-02-15 VMI prie LR Finansų ministerijos parengė informacinį pranešimą Nr. (29.3-31 -3)-R-1698 dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimo vykdymo, kuriame pažymėjo, kad nesumokėti ar neišieškoti delspinigiai turi būti perskaičiuojami mokesčių administratoriaus iniciatyva. MAĮ 168 str. 3 d. nurodyta, kad šiame arba atitinkamame mokesčio įstatyme nustatytos mokesčių administravimo procedūros yra taikomos anksčiau LR galiojusiems mokesčiams ir jų mokėtojams, jei yra nepasibaigęs įstatyme nustatytas jų atlikimo terminas;

1714) Fondo valdyba savo sprendime nepagrįstai nurodė, kad R. M. prekybos namams „Tuktukas" delspinigiai už laikotarpį nuo 1995-01-01 iki 2004-03-22 nebus perskaičiuojami, nes „buvo pripažintos prieštaraujančios Konstitucijai Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (...) nuostatos, o ne VSD įstatymo nuostatos". VSD įstatymo 4, 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. VIII-361, įsigaliojusio nuo 1997-07-16, 38 straipsnyje nurodyta, kad „Už pavėluotai pervestas į valstybinio socialinio draudimo fondą įmokas skaičiuojami delspinigiai pagal finansų ministro nustatytą delspinigių normą, taikomą už pavėluotą mokesčių mokėjimą." VSD įstatymo 2, 4, 34, 36, 37(1), 38 straipsnių IV skyriaus pavadinimo pakeitimo ir 28, 28(1), 29, 30, 31, 32, 33, 35 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr.IX-546 15 straipsnyje nurodyta 38 straipsnio 1 dalį papildyti sakiniu „Delspinigiai skaičiuojami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka." Fondo valdybos sprendimo motyvas, kad Konstitucinio Teismo nutarimai pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 72 str. nuostatas atgal negalioja, nepagrįstas, nes Konstitucinio Teismo įstatymo 72 str. pažymėta, kad „Konstitucinio Teismo priimti nutarimai turi įstatymo galią ir yra privalomi visoms valdžios institucijoms" bei tai, kad „Neturi būti vykdomi sprendimai, pagrįsti teisės aktais, kurie pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai ar įstatymams, jeigu tokie sprendimai nebuvo įvykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo".

18Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiliepime į ieškinį ir triplike (b.l.44-46, 74-76) su skundu nesutiko, prašo skundą atmesti, dėl šių motyvų:

191) pareiškėjo išvardintos MAĮ nuostatos ir VMI raštai nėra taikytini R. M. įmonės „Tuktukas" VSD įmokų skolos senaties termino nustatymui. Vadovaujantis VSD įstatymo (Žin., 1991, Nr. 17-447) 38 str., galiojusiu VSD įmokų R. M. prekybos namams „Tuktukas" apskaičiavimo metu, buvo nustatyta, kad apskaičiuotos, bet į valstybinio socialinio draudimo fondą nesumokėtos draudėjų ir draudžiamųjų asmenų įmokos, delspinigiai ir baudos išieškomi ne ginčo tvarka, netaikant senaties termino. VSD įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 171-6295) 16 str. 7 d. (įsigaliojo 2005-01-01) buvo nustatyta, kad į fondą nesumokėtų draudėjų ir apdraustųjų asmenų socialinio draudimo įmokų ir apskaičiuotų delspinigių bei baudų išieškojimo senaties terminas yra 5 metai. Socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo teisės priverstinai išieškoti socialinio draudimo įmokas atsiradimo dienos. Suėjus socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo senaties terminui, pasibaigia ir delspinigių bei baudų priverstinio išieškojimo senaties terminas. Taigi, VSD įmokų išieškojimo senaties terminas buvo sureguliuotas VSD įstatymu ir šis įstatymas turi būti taikomas, sprendžiant VSD įmokų senaties termino taikymo klausimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas byloje Nr. A18 - 802/2007);

202) pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad VSD įstatymo 16 str. 7 d. nuostata, jog į fondą nesumokėtų draudėjų ir apdraustųjų asmenų VSD įmokų ir apskaičiuotų delspinigių bei baudų išieškojimo senaties terminas yra 5 metai, turėtų būti taikoma ir iki minėto įstatymo įsigaliojimo susidariusiai R. M. prekybos namų „Tuktukas" VSD įmokų skolai. LR įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 124-5626) 5 str. nustatyta, kad LR įstatymai įsigalioja po to, kai juos pasirašo ir „Valstybės žiniose" paskelbia LR Prezidentas, jeigu pačiuose įstatymuose nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data. VSD įstatymo pakeitimo įstatyme numatyta, kad jis įsigalioja nuo 2005-01-01, šiame įstatyme nenumatyta išimčių dėl 16 str. 7 d. įtvirtintos nuostatos, numatančios VSD įmokų išieškojimo senaties terminą, įsigaliojimo. Kadangi nei VSD įstatymo pakeitimo įstatymas, nei kiti įstatymai nenumato minėtos nuostatos retroaktyvaus taikymo, VSD įstatymo 16 str. 7 d., įtvirtinanti materialinės teisės normą dėl mokesčio išieškojimo senaties termino, laikytina įsigaliojusia nuo 2005-01-01 ir negali būti taikoma retroaktyviai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. A6 - 975/2006). Nustačius išieškojimo senaties terminą nuo 2005-01-01, negali būti panaikinta iki šios datos galiojusi teisės aktu nustatyta nuostata, kad senaties terminas netaikomas. Priešingu atveju būtų pažeistas teisinių santykių tęstinumas ir stabilumas. Todėl penkerių metų senaties terminas turi būti taikomas nuo 2005-01-01 ir negali būti taikomas santykiams, atsiradusiems iki šios datos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas byloje Nr. A18 - 802/2007). Todėl taikyti senaties terminą R. M. prekybos namų „Tuktukas" skolai nėra teisinio pagrindo;

213) pareiškėjo minima įstatymų galiojimo laike išimtis lex benignior retro agit taikoma tik baudžiamąją ir administracinę atsakomybę reglamentuojantiems įstatymams, tuo tarpu ginčo teisiniai santykiai ir jiems taikytinos teisės normos nėra nei baudžiamosios, nei administracinės atsakomybės teisiniai santykiai. Ieškovas ginčija nesumokėtų VSD įmokų išieškojimo teisėtumą. Pareiga mokėti VSD įmokas yra nustatyta įstatymu ir yra skirta užtikrinti valstybinio socialinio draudimo, kaip valstybės socialinės apsaugos sistemos, dalies funkcionavimą, ir niekaip nėra susijusi su administraciniais teisės pažeidimais ir už juos taikomomis sankcijomis. Net ir delspinigiai yra netesybų už pavėluotai mokamas įmokas forma, o ne administracinė sankcija (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. A6- 975/2006);

224) pagal ĮBĮ 26 str. 1 d. kreditorius turi teisę pateikti reikalavimų patikslinimus, kurie susiję su bankroto procesu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomos įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams), iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos, todėl nėra teisinio pagrindo pateikti VSDFV Marijampolės skyriaus kreditorinio reikalavimo R. M. prekybos namų „Tuktukas" įmonės bankroto byloje nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis.

235) ieškovo nurodytos VSD įstatymo nuostatos (9 str. 2 d., 14 str. 2 d., 16 str. 1 d. ir 10 d.) reguliuoja ne VSD įmokų išieškojimo senaties terminą, o VSD įmokų apskaičiavimo ir sumokėjimo terminus, todėl, sprendžiant VSD įmokų išieškojimo senaties termino taikymo klausimą, jos nėra reikšmingos. Pagal VSD įstatymo 38 str. (redakcija, galiojusi iki 2004-12-31) apskaičiuotos, bet į valstybinio socialinio draudimo fondą nesumokėtos draudėjų ir draudžiamųjų asmenų įmokos, delspinigiai ir baudos išieškomi ne ginčo tvarka, netaikant senaties termino. VSD įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 171-6295) 16 str. 7 d. (įsigaliojo 2005-01-01) buvo nustatyta, kad į fondą nesumokėtų draudėjų ir apdraustųjų asmenų socialinio draudimo įmokų ir apskaičiuotų delspinigių bei baudų išieškojimo senaties terminas yra 5 metai. Socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo teisės priverstinai išieškoti socialinio draudimo įmokas atsiradimo dienos. Suėjus socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo senaties terminui, pasibaigia ir delspinigių bei baudų priverstinio išieškojimo senaties terminas. Fondo valdybos teiginį, kad VSD įmokų išieškojimo senaties terminas buvo sureguliuotas VSD įstatymu ir šis įstatymas turi būti taikomas sprendžiant VSD įmokų senaties termino taikymo klausimą, patvirtina ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (nutartys bylose Nr. A 14 -1406/2006; Nr. A6 -975/2006; Nr. A11 -526/2007; Nr. P17 -221/2007; sprendimas byloje Nr. A18-802/2007) bei LAT (nutartis byloje Nr. 3K-3-561/2006) praktika, nes minėtose bylose teismai, spręsdami VSD įmokų išieškojimo senaties termino taikymo klausimus, rėmėsi ne MAĮ, o VSD įstatymo nuostatomis;

246) ieškovas nepagrįstai išplečia principo „lex benignior retro agit" taikymo ribas, nes įstatymų galiojimo laike išimtis taikoma tik baudžiamąją atsakomybę reglamentuojantiems santykiams. Administracinė atsakomybė pagal savo prigimtį laikytina tam tikra baudžiamosios atsakomybės už lengvesnius teisės pažeidimus rūšimi, todėl švelninančių atsakomybę įstatymų galiojimo atgal taisyklė administracinę atsakomybę reglamentuojantiems įstatymams taikoma. Tačiau ginčo teisiniai santykiai ir jiems taikytinos teisės normos nėra administracinės atsakomybės teisiniais santykiai ir administracinę atsakomybę reglamentuojantys teisės aktai. Delspinigiai yra netesybų už pavėluotai mokamas įmokas forma, o ne administracinė sankcija. Tokį principo „lex benignior retro agit" aiškinimą, patvirtina ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (nutartys bylose Nr. A14 -1406/2006; Nr. A6 -975/2006; Nr. P17 -221/2007). LAT byloje Nr. 3K-3-561/2006 išaiškino, kad VSD įstatymo 16 str. 7 d., nustatanti VSD įmokų išieškojimo senaties terminą, neturi grįžtamosios galios, nes VSD įmokų senaties terminą nustatančių VSD įstatymo normų galia nukreipia į ateitį;

257) kadangi VSD įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 171-6295) 16 str. 7 d. nustatytas VSD įmokų išieškojimo senaties terminas taikomas tik po 2005-01-01 atsiradusiems santykiams, todėl ieškovo teiginys, esą VSDFV kreditorinis reikalavimas R. M. IĮ „Tuktukas" bankroto byloje neturėjo būti pareikštas, nes suėjęs VSD įmokų išieškojimo senaties terminas, yra nepagrįstas;

268) Konstitucijos 7 str. įtvirtinta, kad galioja tik paskelbti įstatymai ir negalioja joks įstatymas ar kitas aktas, priešingas Konstitucijai. Fondo valdybos Marijampolės skyrius, skaičiuodamas delspinigius už laiku nesumokėtas VSD įmokas, vadovavosi galiojančiomis ir nustatyta tvarka paskelbtomis VSD įstatymo 38 str. nuostatomis. Konstitucijos 107 str. 1 d. įtvirtintas įstatymo teisėtumo prezumpcijos principas, kuris reiškia, kad įstatymas yra laikomas teisėtu ir privalo būti vykdomas tol, kol konstatuojamas jo prieštaravimas Konstitucijai. Konstitucinio Teismo 2006-10-06 nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 39 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija) 3 dalies, Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymo 18 straipsnio (1998 m. vasario 19 d. redakcija) 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai" buvo pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai LR mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1525; 2001, Nr. 62-2211) ir LR muitų tarifų įstatymo (Žin., 1998, nr. 28-727) nuostatos, o ne VSD įstatymo nuostatos. Be to, iki Konstitucinio Teismo 2006-10-06 nutarimo priimti Lietuvos Respublikos finansų ministro sakymai, kuriuose buvo nustatyti delspinigių už ne laiku sumokėtus mokesčius dydžiai, nėra panaikinti.

27Triplike į pareiškėjo dubliką (b.l.78-81) tretysis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius su dubliko argumentais nesutiko dėl šių motyvų:

281) Lietuvos apeliacinis teismas civ. byloje Nr. 2-426-/2007 pagal pareiškėjo R. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007-05-08 nutarties, kuria atsisakyta patikslinti kreditorių reikalavimus, R. M. prekybos namų „Tuktukas" bankroto byloje Nr. B2-51-230/2007 priėmė nutartį, kurioje išsakė savo poziciją dėl priverstinio išieškojimo senaties termino taikymo nesumokėtoms įmokoms, baudoms ir delspinigiams, t.y. Lietuvos apeliaciniame teisme pareiškėjas R. M. jau pateikė tapačius argumentus ir įrodymus dėl priverstinio išieškojimo senaties termino taikymo nesumokėtoms įmokoms, baudoms ir delspinigiams. Lietuvos apeliacinis teismas šioje byloje aiškiai išdėstė, kad priverstinio išieškojimo senaties terminas R. M. prekybos namų „Tuktukas" nesumokėtoms įmokoms, baudoms ir delspinigiams netaikomas;

292) R. M. prekybos namams „Tuktukas" priskaičiuoti delspinigiai už laikotarpį nuo 1995-01-01 iki 2004-03-22 negali būti perskaičiuojami, nes R. M. prekybos namams „Tuktukas" nuo 1995-01-01 iki 2004-05-14, tai yra iki bankroto iškėlimo dienos, delspinigiai buvo paskaičiuoti vadovaujantis tuo metu galiojančių VSD įstatymo (Žin., 1991, Nr.17-447, Žin., 2004, Nr.171-6295) redakcijų nuostatomis. Skolų priverstinio išieškojimo priemonės taikomos taip pat laikantis tuo laiku galiojančių VSD įstatymo redakcijų: iki 2004-12-31 38 str. 3 d. numatyta, kad apskaičiuotos, bet į valstybinio socialinio draudimo fondą nesumokėtos draudėjų ir draudžiamųjų asmenų įmokos, delspinigiai ir baudos išieškomos ne ginčo tvarka, netaikant senaties termino. Pirmiausia sumokamos privalomosios įmokos, po to - baudos, o vėliausia – delspinigiai; nuo 2005-01-01 16 str. 7 d. numatyta, kad apskaičiuotos, bet į valstybinio socialinio draudimo fondą nesumokėtos draudėjų ir draudžiamųjų asmenų įmokos, delspinigiai ir baudos išieškojimo senaties terminas yra 5 metai, 16 str. 8 p. (Žin., 2007, Nr. 138-5651) nurodo, kad teisė priverstinai išieškoti įmokas, delspinigius ir baudas atsiranda nuo kitos dienos, kai socialinio draudimo įmokos, delspinigiai ir baudos turėjo būti sumokėtos, taip pat apibrėžia, kad priverstinio išieškojimo senaties terminas taikomas tik nuo 2005-01-01 atsiradusioms socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių skoloms;

303) delspinigiai pagal Konstitucinio Teismo 2006-09-26 nutarimą Nr. 29/04 neturi būti perskaičiuojami. Konstitucinio Teismo nutarimai pagal Konstitucinio Teismo įstatymo (Žin., 1993, Nr. 6-120) 72 str. atgal negalioja. Be to, šiame nutarime pripažintos MAĮ (Žin., 1995, Nr. 61-1525; 2001. Nr. 62-2211) teisės normos prieštaraujančios Konstitucijai, o ne VSD įstatymo (Žin., 1991, Nr. 17-447).

31Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovės siūlė skundą tenkinti, naujų įrodymų byloje nepateikė, kitų aplinkybių, nei teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose, nenurodė.

32Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus atstovė ir bankrutavusių V. ir S. M. prekybos namų „Tuktukas“ bankroto administratorius Benediktas Algirdas Petrošius siūlė skundą atmesti.

33Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą atsakovui pranešta teismo šaukimu, prašo bylą nagrinėti atsakovui nedalyvaujant, palaiko savo procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją.

34Skundas atmestinas.

35Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenų bazės (Liteko) duomenimis yra nustatyta, kad 2004-05-14 įmonės savininko R. M. prašymu Kauno apygardos teismo nutartimi R. M. prekybos namams „Tuktukas" iškelta bankroto byla. 2004-07-05 nutartimi Kauno apygardos teismas pagal bankroto administratoriaus pateiktą sąrašą patvirtino Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus – 154 172 Lt kreditorinį reikalavimą, kuris susideda iš 71 825 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų, 993 Lt socialinio draudimo baudos už papildomai priskaitytas patikrinimo metu įmokas, 81 297 Lt delspinigių už ne laiku sumokėtas socialinio draudimo įmokas ir 61 Lt neįskaitytos neteisėtai padarytos išlaidos.

362008-02-29 raštu (b.l.10) pareiškėjas kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrių (toliau - VSDFV Marijampolės skyrių), prašydamas: vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo (toliau - MAĮ) 93 str. 1 d. 8 p., pripažinti mokestinę nepriemoką pasibaigusia dėl to, kad bankroto bylos įsiteisėjimo dienos duomenimis (2004-05-24) yra suėjęs 5 metų priverstinio išieškojimo senaties terminas; perskaičiuoti delspinigius, atsižvelgiant į 2006-09-26 Konstitucinio Teismo nutarimo (byla Nr. 29/04) nuostatas dėl finansų ministro įsakymais nustatyto delspinigių dydžio pripažinimo prieštaraujančiu Konstitucijai.

37Atsakydamas į pareiškėjo 2008-02-29 prašymą, 2008-03-21 VSDFV Marijampolės skyrius sprendimu Nr. (4.57) SD-1005 (b.l.15-16) informavo, kad R. M. prekybos namams „Tuktukas" delspinigiai už laikotarpį nuo 1996-02-16 iki 2004-05-24 nebus perskaičiuojami, o nesumokėtoms įmokoms, baudoms ir delspinigiams priverstinio išieškojimo senaties terminas netaikomas.

382008-04-18 skundu (b.l.11-14) pareiškėjas kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdyba), kaip privalomą išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. 2008-05-22 Fondo valdyba sprendimu Nr. (9.8) I-3382 (b.l.22-23) nusprendė, kad „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau - VSD įstatymas) 38 straipsniu, galiojusiu valstybinio socialinio draudimo įmokų R. M. prekybos namams „Tuktukas" apskaičiavimo metu, buvo nustatyta, kad apskaičiuotos, bet į valstybinio socialinio draudimo fondą nesumokėtos draudėjų ir draudžiamųjų asmenų įmokos, delspinigiai ir baudos išieškomi ne ginčo tvarka netaikant senaties termino. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 171-6295) 16 straipsnio 7 dalimi (įsigaliojo 2005-01-01) buvo nustatyta, kad į fondą nesumokėtų draudėjų ir apdraustųjų asmenų socialinio draudimo įmokų ir apskaičiuotų delspinigių bei baudų išieškojimo senaties terminas yra 5 metai. Socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo teisės priverstinai išieškoti socialinio draudimo įmokas atsiradimo dienos. Suėjus socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo senaties terminui, pasibaigia ir delspinigių bei baudų priverstinio išieškojimo senaties terminas. Fondo valdyba atsakyme nurodė, kad skunde išvardintos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin.. 1995. Nr. 61-1525; 2001, Nr. 62-2211) nuostatos nėra reikšmingos nustatant valstybinio socialinio draudimo įmokų senaties terminą, nes šis terminas yra reglamentuotas VSD įstatymu. Kadangi pagal VSD įstatymą senaties terminas taikomas tik po 2005-01-01 atsiradusioms socialinio draudimo įmokų, delspinigių ir baudų skoloms, todėl fondo nuomone, nėra teisinio pagrindo R. M. prekybos namams „Tuktukas" skoloms Fondo biudžetui taikyti senaties terminą, R. M. prekybos namams „Tuktukas" delspinigiai už laikotarpį nuo 1995-01-01 iki 2004-03-22 nebus perskaičiuojami, nes buvo pripažintos prieštaraujančios Konstitucijai Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (...) nuostatos, o ne VSD įstatymo nuostatos. Atsižvelgiant į tai, Fondo valdyba mano, kad nėra teisinio pagrindo perskaičiuoti apskaičiuotus delspinigius ir pažymėjo, kad Konstitucinio Teismo nutarimai pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 str. nuostatas atgal negalioja.

39Teismas sprendžia, kad pareiškėjo išvardintos MAĮ nuostatos ir VMI raštai nėra taikytini R. M. įmonės „Tuktukas" VSD įmokų skolos senaties termino nustatymui. Vadovaujantis VSD įstatymo (Žin., 1991, Nr. 17-447) 38 str., galiojusiu VSD įmokų R. M. prekybos namams „Tuktukas" apskaičiavimo metu, buvo nustatyta, kad apskaičiuotos, bet į valstybinio socialinio draudimo fondą nesumokėtos draudėjų ir draudžiamųjų asmenų įmokos, delspinigiai ir baudos išieškomi ne ginčo tvarka, netaikant senaties termino. VSD įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 171-6295) 16 str. 7 d. (įsigaliojo 2005-01-01) buvo nustatyta, kad į fondą nesumokėtų draudėjų ir apdraustųjų asmenų socialinio draudimo įmokų ir apskaičiuotų delspinigių bei baudų išieškojimo senaties terminas yra 5 metai. Socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo teisės priverstinai išieškoti socialinio draudimo įmokas atsiradimo dienos. Suėjus socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo senaties terminui, pasibaigia ir delspinigių bei baudų priverstinio išieškojimo senaties terminas. Taigi, VSD įmokų išieškojimo senaties terminas buvo sureguliuotas VSD įstatymu ir šis įstatymas turi būti taikomas, sprendžiant VSD įmokų senaties termino taikymo klausimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas byloje Nr. A18 - 802/2007). Šiais motyvais atmetamas pareiškėjo skundo 1 punkte nurodyti argumentai.

40Pareiškėjas, teismo vertinimu, nepagrįstai nurodo, kad VSD įstatymo 16 str. 7 d. nuostata, jog į fondą nesumokėtų draudėjų ir apdraustųjų asmenų VSD įmokų ir apskaičiuotų delspinigių bei baudų išieškojimo senaties terminas yra 5 metai, turėtų būti taikoma ir iki minėto įstatymo įsigaliojimo susidariusiai R. M. prekybos namų „Tuktukas" VSD įmokų skolai. LR įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 124-5626) 5 str. nustatyta, kad LR įstatymai įsigalioja po to, kai juos pasirašo ir „Valstybės žiniose" paskelbia LR Prezidentas, jeigu pačiuose įstatymuose nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data. VSD įstatymo pakeitimo įstatyme numatyta, kad jis įsigalioja nuo 2005-01-01, šiame įstatyme nenumatyta išimčių dėl 16 str. 7 d. įtvirtintos nuostatos, numatančios VSD įmokų išieškojimo senaties terminą, įsigaliojimo. Kadangi nei VSD įstatymo pakeitimo įstatymas, nei kiti įstatymai nenumato minėtos nuostatos retroaktyvaus taikymo, VSD įstatymo 16 str. 7 d., įtvirtinanti materialinės teisės normą dėl mokesčio išieškojimo senaties termino, laikytina įsigaliojusia nuo 2005-01-01 ir negali būti taikoma retroaktyviai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. A6 - 975/2006). Nustačius išieškojimo senaties terminą nuo 2005-01-01, negali būti panaikinta iki šios datos galiojusi teisės aktu nustatyta nuostata, kad senaties terminas netaikomas. Priešingu atveju būtų pažeistas teisinių santykių tęstinumas ir stabilumas. Todėl penkerių metų senaties terminas turi būti taikomas nuo 2005-01-01 ir negali būti taikomas santykiams, atsiradusiems iki šios datos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas byloje Nr. A18 - 802/2007). Todėl taikyti senaties terminą R. M. prekybos namų „Tuktukas" skolai nėra teisinio pagrindo.

41Teismas įvertina tą aplinkybę, kad Lietuvos apeliacinis teismas civ. byloje Nr. 2-426-/2007 pagal pareiškėjo R. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007-05-08 nutarties, kuria atsisakyta patikslinti kreditorių reikalavimus, R. M. prekybos namų „Tuktukas" bankroto byloje Nr. B2-51-230/2007 priėmė nutartį, kurioje išsakė savo poziciją dėl priverstinio išieškojimo senaties termino taikymo nesumokėtoms įmokoms, baudoms ir delspinigiams, t.y. Lietuvos apeliaciniame teisme pareiškėjas R. M. jau pateikė tapačius argumentus ir įrodymus dėl priverstinio išieškojimo senaties termino taikymo nesumokėtoms įmokoms, baudoms ir delspinigiams. Lietuvos apeliacinis teismas šioje byloje nurodė, kad priverstinio išieškojimo senaties terminas R. M. prekybos namų „Tuktukas" nesumokėtoms įmokoms, baudoms ir delspinigiams netaikomas.

42Teismas pažymi, kad pareiškėjo minima įstatymų galiojimo laike išimtis lex benignior retro agit taikoma tik baudžiamąją ir administracinę atsakomybę reglamentuojantiems įstatymams, tuo tarpu ginčo teisiniai santykiai ir jiems taikytinos teisės normos nėra nei baudžiamosios, nei administracinės atsakomybės teisiniai santykiai. Ieškovas ginčija nesumokėtų VSD įmokų išieškojimo teisėtumą. Pareiga mokėti VSD įmokas yra nustatyta įstatymu ir yra skirta užtikrinti valstybinio socialinio draudimo, kaip valstybės socialinės apsaugos sistemos, dalies funkcionavimą, ir niekaip nėra susijusi su administraciniais teisės pažeidimais ir už juos taikomomis sankcijomis. Net ir delspinigiai yra netesybų už pavėluotai mokamas įmokas forma, o ne administracinė sankcija. Tokį principo „lex benignior retro agit" aiškinimą, patvirtina ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (nutartys bylose Nr. A 14 -1406/2006; Nr. A6 -975/2006; Nr. A11 -526/2007; Nr. P17 -221/2007; sprendimas byloje Nr. A18-802/2007) bei LAT (nutartis byloje Nr. 3K-3-561/2006) praktika, nes minėtose bylose teismai, spręsdami VSD įmokų išieškojimo senaties termino taikymo klausimus, rėmėsi ne MAĮ, o VSD įstatymo nuostatomis.

43Pagal ĮBĮ 26 str. 1 d. kreditorius turi teisę pateikti reikalavimų patikslinimus, kurie susiję su bankroto procesu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomos įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams), iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos, todėl nėra teisinio pagrindo pateikti VSDFV Marijampolės skyriaus kreditorinio reikalavimo R. M. prekybos namų „Tuktukas" įmonės bankroto byloje nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Kadangi VSD įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 171-6295) 16 str. 7 d. nustatytas VSD įmokų išieškojimo senaties terminas taikomas tik po 2005-01-01 atsiradusiems santykiams, todėl ieškovo teiginys, esą VSDFV kreditorinis reikalavimas R. M. IĮ „Tuktukas" bankroto byloje neturėjo būti pareikštas, nes suėjęs VSD įmokų išieškojimo senaties terminas, yra nepagrįstas.

44Teismas laiko, kad ieškovo nurodytos VSD įstatymo nuostatos (9 str. 2 d., 14 str. 2 d., 16 str. 1 d. ir 10 d.) reguliuoja ne VSD įmokų išieškojimo senaties terminą, o VSD įmokų apskaičiavimo ir sumokėjimo terminus, todėl, sprendžiant VSD įmokų išieškojimo senaties termino taikymo klausimą, jos nėra reikšmingos. Pagal VSD įstatymo 38 str. (redakcija, galiojusi iki 2004-12-31) apskaičiuotos, bet į valstybinio socialinio draudimo fondą nesumokėtos draudėjų ir draudžiamųjų asmenų įmokos, delspinigiai ir baudos išieškomi ne ginčo tvarka, netaikant senaties termino. VSD įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 171-6295) 16 str. 7 d. (įsigaliojo 2005-01-01) buvo nustatyta, kad į fondą nesumokėtų draudėjų ir apdraustųjų asmenų socialinio draudimo įmokų ir apskaičiuotų delspinigių bei baudų išieškojimo senaties terminas yra 5 metai. Socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo teisės priverstinai išieškoti socialinio draudimo įmokas atsiradimo dienos. Suėjus socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo senaties terminui, pasibaigia ir delspinigių bei baudų priverstinio išieškojimo senaties terminas. Fondo valdybos teiginį, kad VSD įmokų išieškojimo senaties terminas buvo sureguliuotas VSD įstatymu ir šis įstatymas turi būti taikomas sprendžiant VSD įmokų senaties termino taikymo klausimą, patvirtina ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika bylose (Nr. A 14 -1406/2006; Nr. A6 -975/2006; Nr. A11 -526/2007; Nr. P17 -221/2007; sprendimas byloje Nr. A18-802/2007) bei LAT (nutartis byloje Nr. 3K-3-561/2006), nes minėtose bylose teismai, spręsdami VSD įmokų išieškojimo senaties termino taikymo klausimus, rėmėsi ne MAĮ, o VSD įstatymo nuostatomis.

45Konstitucijos 7 str. įtvirtinta, kad galioja tik paskelbti įstatymai ir negalioja joks įstatymas ar kitas aktas, priešingas Konstitucijai. Fondo valdybos Marijampolės skyrius, skaičiuodamas delspinigius už laiku nesumokėtas VSD įmokas, vadovavosi galiojančiomis ir nustatyta tvarka paskelbtomis VSD įstatymo 38 str. nuostatomis. Konstitucijos 107 str. 1 d. įtvirtintas įstatymo teisėtumo prezumpcijos principas, kuris reiškia, kad įstatymas yra laikomas teisėtu ir privalo būti vykdomas tol, kol konstatuojamas jo prieštaravimas Konstitucijai. Konstitucinio Teismo 2006-10-06 nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 39 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija) 3 dalies, Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymo 18 straipsnio (1998 m. vasario 19 d. redakcija) 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai" buvo pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai LR mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1525; 2001, Nr. 62-2211) ir LR muitų tarifų įstatymo (Žin., 1998, nr. 28-727) nuostatos, o ne VSD įstatymo nuostatos. Be to, iki Konstitucinio Teismo 2006-10-06 nutarimo priimti Lietuvos Respublikos finansų ministro sakymai, kuriuose buvo nustatyti delspinigių už ne laiku sumokėtus mokesčius dydžiai, nėra panaikinti.

46Teismas išnagrinėjęs pareiškėjo skundą teismo posėdyje sprendžia, kad jis teisiškai nepagrįstas, todėl nurodomais motyvais yra atmestinas. Skundą atmetus, iš pareiškėjo R. M. valstybei priteistina 15,50 Lt išlaidų, susijusių su procesiniu dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

47Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260, 265, 270 straipsniais teismas

Nutarė

49R. M. skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, bankrutavusių V. ir S. M. prekybos namų „Tuktukas“ bankroto administratoriui Benediktui Algirdui Petrošiui dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2008-05-22 sprendimo Nr. (9.8)I-3382 panaikinimo atmesti.

50Priteisti iš pareiškėjo R. M. , a.k. ( - ) valstybei 15,50 Lt (penkiolika litų ir 50 ct.) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

51Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Vilijai... 2. Pareiškėjas R. M. skundu prašo panaikinti Valstybinio socialinio draudimo... 3. Pareiškėjas teismui skunde ir pateiktuose procesiniuose dokumentuose (b.l.... 4. 1) pareiga mokėti mokestinę nepriemoką visų pirma kilo R. M. prekybos... 5. 2) Fondo valdyba sprendime nepagrįstai nurodė, kad nesumokėtoms įmokoms,... 6. 3) nustatant bendrą finansinių reikalavimų sumą bankroto bylos iškėlimo... 7. 4) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų... 8. 5) VSDFV nepagrįstai neatkreipė dėmesio į 2008-03-13 Valstybinės... 9. 6) mokestinės nepriemokos, kurioms iki bankroto bylos iškėlimo... 10. 7) būtina atsižvelgti į Konstitucinio Teismo nutarimus (1998-03-25... 11. 8) vadovaujantis MAĮ 93 str. 1 d. 8 p. (dėl suėjusio mokestinės nepriemokos... 12. 9) VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus... 13. 10) aplinkybę, kad senaties terminas šiuo atveju turi būti taikomas,... 14. 11) atsakovo argumentai, kad penkerių metų senaties terminas turi būti... 15. 12) MAĮ 168 str. 3 d. nustatyta, kad mokesčio įstatymo nurodytos mokesčių... 16. 13) atsakovas, atsiliepime pasisakydamas dėl VSD įmokų senaties termino... 17. 14) Fondo valdyba savo sprendime nepagrįstai nurodė, kad R. M. prekybos... 18. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės... 19. 1) pareiškėjo išvardintos MAĮ nuostatos ir VMI raštai nėra taikytini R.... 20. 2) pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad VSD įstatymo 16 str. 7 d. nuostata,... 21. 3) pareiškėjo minima įstatymų galiojimo laike išimtis lex benignior... 22. 4) pagal ĮBĮ 26 str. 1 d. kreditorius turi teisę pateikti reikalavimų... 23. 5) ieškovo nurodytos VSD įstatymo nuostatos (9 str. 2 d., 14 str. 2 d., 16... 24. 6) ieškovas nepagrįstai išplečia principo „lex benignior retro... 25. 7) kadangi VSD įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 171-6295) 16... 26. 8) Konstitucijos 7 str. įtvirtinta, kad galioja tik paskelbti įstatymai ir... 27. Triplike į pareiškėjo dubliką (b.l.78-81) tretysis suinteresuotas asmuo... 28. 1) Lietuvos apeliacinis teismas civ. byloje Nr. 2-426-/2007 pagal pareiškėjo... 29. 2) R. M. prekybos namams „Tuktukas" priskaičiuoti delspinigiai už... 30. 3) delspinigiai pagal Konstitucinio Teismo 2006-09-26 nutarimą Nr. 29/04... 31. Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovės siūlė... 32. Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens... 33. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės... 34. Skundas atmestinas.... 35. Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje Lietuvos teismų informacinės sistemos... 36. 2008-02-29 raštu (b.l.10) pareiškėjas kreipėsi į Valstybinio socialinio... 37. Atsakydamas į pareiškėjo 2008-02-29 prašymą, 2008-03-21 VSDFV... 38. 2008-04-18 skundu (b.l.11-14) pareiškėjas kreipėsi į Valstybinio socialinio... 39. Teismas sprendžia, kad pareiškėjo išvardintos MAĮ nuostatos ir VMI raštai... 40. Pareiškėjas, teismo vertinimu, nepagrįstai nurodo, kad VSD įstatymo 16 str.... 41. Teismas įvertina tą aplinkybę, kad Lietuvos apeliacinis teismas civ. byloje... 42. Teismas pažymi, kad pareiškėjo minima įstatymų galiojimo laike išimtis... 43. Pagal ĮBĮ 26 str. 1 d. kreditorius turi teisę pateikti reikalavimų... 44. Teismas laiko, kad ieškovo nurodytos VSD įstatymo nuostatos (9 str. 2 d., 14... 45. Konstitucijos 7 str. įtvirtinta, kad galioja tik paskelbti įstatymai ir... 46. Teismas išnagrinėjęs pareiškėjo skundą teismo posėdyje sprendžia, kad... 47. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260, 265, 270 straipsniais teismas... 49. R. M. skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie... 50. Priteisti iš pareiškėjo R. M. , a.k. ( - ) valstybei 15,50 Lt (penkiolika... 51. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...