Byla 2A-857-538/2014
Dėl įpareigojimų tinkamai įgyvendinti sutartinius įpareigojimus ir kt

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Almanto Padvelskio, kolegijos teisėjų Rimvidos Zubernienės, Virginijos Nijolės Griškevičienės, sekretoriaujant Rūtai Žuvininkaitei, dalyvaujant ieškovės atstovams E. L., advokatui Mantui Liugui atsakovės atstovams D. L., V. J., žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „V. P. & associates“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „V. P. & associates“ ieškinį atsakovei DNSB „Laukinėlis“, tretieji asmenys VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra, UAB „Kelmeda ir Ko“, UAB „Dividio“ dėl įpareigojimų tinkamai įgyvendinti sutartinius įpareigojimus ir kt.,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti DNSB „Laukinėlis" vienašališką 2010 m. liepos 20 d. sudarytos rangos sutarties su UAB „V. P. & associates" nutraukimą negaliojančiu; pripažinti negaliojančiomis DNSB „Laukinėlis" sudarytas statybos rangos darbų sutartis su trečiaisiais asmenimis dėl ( - ), esančio daugiabučio namo renovacijos; įpareigoti DNSB „Laukinėlis" priimti UAB „V. P. & associates" tinkamai atliktus darbus; priteisti iš DNSB „Laukinėlis" visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė 2009 m. liepos mėnesį laimėjo viešųjų pirkimų konkursą dėl daugiabučio namo, esančio ( - ), renovacijos ir 2010 m. liepos 20 d. sudarė statybos rangos sutartį su DNSB „Laukinėlis" dėl minėto daugiabučio namo renovacijos. Atsakovė be ieškovės žinios 2011 m. rugsėjo 29 d. sudarė sutartį dėl dalies rangos darbų atlikimo, taip pat 2011 m. spalio 3 d. sudarė sutartį dėl rangos darbų apmokėjimo su UAB „Kelmeda ir ko“, pagal kurias atsakovė pavedė UAB „Kelmeda ir ko" atlikti daugiabučio namo dalies lauko sienų šiltinimą. Atsakovė DNSB „Laukinėlis", nepranešusi ieškovei apie sudarytas rangos sutartis, paprašė UAB „V. P. & associates" sudaryti subrangos sutartį su UAB „Kelmeda ir ko". Ieškovė, atsižvelgdamas į DNSB „Laukinėlis" pageidavimą, 2011 m. spalio 3 d. sudarė subrangos sutartį su atsakovės pasiūlyta subrangove UAB „Kelmeda ir ko", pagal kurią subrangovė įsipareigojo apšiltinti sienas už tokį patį užmokestį, kokį DNSB „Laukinėlis" mokėjo ieškovei. UAB „Kelmeda ir ko" 2011 m. spalio 28 d. pridavė pirmuosius savo atliktus darbus. Nei techninė priežiūra, nei DNSB „Laukinėlis" neturėjo jokių pretenzijų - darbai buvo priimti ir už juos tinkamai atsiskaityta. Subrangovė UAB „Kelmeda ir ko" 2011 m. lapkričio mėnesį toliau tęsė sienų apšiltinimo darbus. Tačiau DNSB „Laukinėlis" ieškovei pradėjo reikšti pretenzijas dėl to, kad sienų apšiltinimo sistemos yra tariamai nesuderintos, nors pati DNSB „Laukinėlis" minėtas šiltinimo sistemas iš UAB „Kelmeda ir ko" priėmė 2011 m. spalio 28 d. Kadangi DNSB „Laukinėlis" pradėjo reikšti pretenzijas ieškovei dėl šiltinimo sistemų, nors pati atsakovė DNSB „Laukinėlis" pasirašė dėl tų pačių šiltinimo sistemų atskirą sutartį su UAB „Kelmeda ir ko", be to 2011 m. spalio 28 d. aktu priimdams tokias sistemas, jas patvirtino, ieškovė pagrįstai pradėjo abejoti DNSB „Laukinėlis" sąžiningumu bei tinkamu sutartinių įsipareigojimų įvykdymu. Taip pat paaiškėjo, kad dalį darbų DNSB „Laukinėlis" atliko pati, dalį per UAB „Kelmeda ir ko". Liko nebeaišku, kokią dalį darbų kas padarė, už ką atsiskaityta ir pagal kokią sutartį, taip pat kiek kiekviena šalis turi padaryti darbų. Ieškovės draudimo garantas baigėsi 2011 m. gruodžio mėnesį, tačiau, atsižvelgdama į susidariusią faktinę situaciją, DNSB „Laukinėlis" veiksmus sudarant rangos sutartis su trečiaisiais asmenimis be ieškovės žinios, UAB „V. P. & associates" 2011 m. gruodžio mėnesį nebepratęsė draudimo garanto ir darbus toliau atliko tik iki 2012 m. sausio 23 d. tam, kad minimizuoti galimus abiejų šalių nuostolius - t.y. užbaigė pradėtus darbus bei juos užkonservavo tam, kad žiemos metu nebūtų padaryta žala jau atliktiems darbams. Ieškovė 2012 m. kovo 19 d. išsiuntė techninei priežiūrai UAB „Dividio" atliktų darbų aktą, kuriame užfiksavo nuo 2011 m. lapkričio mėnesio atliktus darbus. Tačiau 2012 m. kovo 26 d., bandant priduoti darbus, UAB „Divido" jų nepriėmė argumentuodama, kad nėra darbų grafiko, nepašalinti darbų defektai, pasibaigęs draudimas ir padarytos šiltinimo sistemos yra ne pagal projektą, nors pati UAB „Dividio", 2011 m. spalio 28 d. priimdama UAB „Kelmeda ir ko" atliktus darbus, patvirtino, kad tokios šiltinimo sistemos yra geros. UAB „V. P. & associates", nesulaukdama iš DNSB „Laukinėlis" naujo darbo projekto, nepaisydama to, kad užsakovas, o ne rangovas privalo parengti darbo projektą, norėdama paspartinti procesą, pati suorganizavo jo parengimą ir 2012 m. gegužės 3 d. pateikė suderinimui, tačiau ieškovė negavo atsakymo iš atsakovės dėl jo tinkamumo. Jokių pasiūlymų ar pastabų dėl projekto daugiau nebuvo išreikšta. Šalys derybomis bandė išspręsti susidariusią konfliktinę situaciją, tačiau DNSB „Laukinėlis" administratorius A. L. įteikė ieškovei 2012 m. liepos 13 d. pranešimą apie vienašališką sutarties nutraukimą. DNSB „Laukinėlis" neteisėtai vienašališkai nutraukus sutartį, liko visiškai neišspręsti atliktų, tačiau nepriimtų darbų priėmimo ir atsiskaitymo už juos klausimas.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-01-27 sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovės UAB „V. P. & associates“ atsakovei DNSB „Laukinėlis“ 2000 Lt bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė tvirtina, kad atsakovė nepranešusi ieškovei, be jos sutikimo sudarė sutartį su UAB „Kelmeda ir Ko“, tačiau byloje nepateikta jokių įrodymų apie tai, kad ieškovė dėl to atsakovei būtų pareiškęs pretenzijas. Bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad ieškovė nepateikė duomenų apie tai, kad namo renovacijos darbus ji atliks pasitelkusi subrangovus. Pradėjus darbus ieškovė buvo sudariusi subrangos sutartį su UAB „RA2 Grupė" ir pati ieškovė taip pat sudarė subrangos sutartį su atsakovės pasiūlytu subrangovu UAB „Kelmeda ir Ko“. Todėl ieškovės reikalavimą pripažinti negaliojančiomis DNSB „Laukinėlis" sudarytas statybos rangos darbų sutartis su trečiaisiais asmenimis dėl ( - ), esančio daugiabučio namo renovacijos atmetė kaip nepagrįstą. Atsakovė atsisakė priimti ieškovės atliktus darbus ir pareiškė jai pretenzijas dėl atliktų darbų kokybės. Bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad pasikeitus subrangovams namo šiltinimui buvo naudojama kita nei numatyta ir su DNSB „Laukinėlis“ nesuderinta šiltinimo sistema, taip pat nurodyti kiti atliktų darbų trūkumai. Teismo posėdžio pirmosios instancijos metu liudytojai M. N., A. G., D. R., A. L., O. K., N. Š. (N. Š.) patvirtino tas aplinkybes, kad dėl darbų atlikimo laiko ir kokybės tarp ieškovės ir atsakovės pastoviai vyko nesutarimai. Nuo sutarties vykdymo pradžios pati rangovė nevykdė darbų ir iš karto nusisamdė subrangovus. Taip pat dėl atliekamų darbų laiko ir netinkamos darbų kokybės ieškovės pasamdytą subrangovę UAB „RA2 grupė“ pakeitė UAB „Kelmeda“. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo ir tai, kad ieškovė nepasinaudojo savo teise skirti ekspertizę atliktų darbų kokybei nustatyti, o byloje nėra pateikta duomenų, patvirtinančių tai, kad ieškovės atliktų darbų kokybė yra tinkama, todėl ieškovės reikalavimą įpareigoti DNSB „Laukinėlis“ priimti UAB „V. P. & associates" tinkamai atliktus darbus, taip pat atmetė kaip neįrodytus. Ieškovė pažeidė esmines Rangos sutarties l punkto, 3 punkto, Rangos sutarties bendrosios dalies 2 punkto- LR Statybos įstatymo 37 straipsnio l dalį, kuriame įtvirtinta nuostata, kad statinio projektuotojo ir rangovo civilinė atsakomybė draudžiama privalomuoju draudimu, neatsižvelgiant į projektavimo ir statybos finansavimo šaltinius, statinio nuosavybės formą bei statinio projektuotojo, rangovo ir statytojo (užsakovo) juridinį statusą; LR CK 6.683 str. nuostatas, reglamentuojančias statybos objekto draudimą; Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 6.5 p., 13.5 p., 43p.,44 p.,46 p., 6 punkto, 24 punkto sąlygas. Esant nurodytoms aplinkybėms bei vadovaujantis Rangos sutarties bendrosios dalies 18 punktu bei LR CK 6.217 str., 6.218 str., todėl rangos sutartis su rangove UAB „V. P. &Associates“ pagrįstai buvo nutraukta 2012-08-13. VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra nurodė, kad Konkurso sąlygose buvo nurodyta, kad paaiškinimus dėl techninio projekto sprendinių ir projekto vykdymo tvarkos teikia konsultantas R. G.. Rangos sutarties papildomose sąlygose 4 punkte ir prie Konkurso sąlygų pridėtose Rangos darbų sutarties papildomose sąlygose 4 punkte buvo nurodyta, kad rangovas gali savo nuožiūra ir savo sąskaita parengti techninį darbo projektą, patikslindamas ir detalizuodamas techninio projekto sprendinius. Patikslinti ir detalizuoti sprendiniai įgyvendinami užsakovui pritarus. Taigi, techninio darbo projekto parengimas nebuvo nurodytas kaip prievolė rangovui, t.y. rangovas jį galėjo rengti savo nuožiūra, tačiau ieškovė nesiėmė jokių veiksmų dėl projekto patikslinimo pakeitus subrangovą ir atliekant toliau renovacijos darbus su kitomis medžiagomis, negu kaip buvo numatyta techniniame projekte. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovė ženkliai praleido sutarties įvykdymo terminą nuo sutartų 6 mėn. iki daugiau kaip 2 metų (t.y. nuo 2010 m. liepos 20 d. statybos rangos sutarties sudarymo iki vienašališko atsakovo sutarties nutraukimo 2012 m. rugpjūčio 13 d.), netinkamai atliko renovacijos darbus ir nepašalino dėl netinkamai atliktų darbų atsiradusių trūkumų pažeidė daugiabučio namo butų savininkų teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius, kad ieškovė už jiems mokamą renovacijos darbų kainą sutartu laiku ir kokybiškai atliks sutartus darbus. Todėl netenkino ieškovės reikalavimo pripažinti DNSB „Laukinėlis" vienašališką 2010 m. liepos 20 d. sudarytos rangos sutarties su UAB „V. P. & associates" nutraukimą negaliojančiu.

4Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „V. P. & associates“ prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-01-27 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės UAB „V. P. & associates“ ieškinį atsakovei DNSB „Laukinėlis“ tenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad skundžiamas teismo sprendimas yra nepagrįstas, padaryta grubių teisės normų taikymo bei aiškinimo klaidų, neatskleista bylos esmė, netinkamai įvertintos bylos teisingam išsprendimui esminės reikšmės turinčios faktinės aplinkybės. Pirmosios instancijos teismas pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsnio reikalavimus, neatskleidė bylos esmės, savo išvadų nemotyvavo ir pareigą vykdyti teisingumą atliko itin formaliai, todėl vien dėl šių priežasčių teismo sprendimas turi būti naikinamas. Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovė pažeidė 2010-07-28 rangos sutarties esminę sąlygą – terminą. Ši išvada padaryta neatsižvelgiant į reikšmingas ir nuo ieškovės nepriklausančias aplinkybes. Iš teismo sprendimo neaišku, kaip teismas vertina atsakovės elgesį dėl kurio sutartis nepradėta ir neužbaigta vykdyti laiku. Rangos sutarties terminas nebuvo esminė sąlyga, o ilgą sutarties vykdymo terminą įtakojo atsakovės veiksmai. Atsakovė neturėjo pakankamai lėšų, kad galėtų užtikrinti numatyto darbų kiekio apmokėjimą ir ieškovės prašė stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Atsakovė pati ilgą laiką neapsisprendė, kas vis dėlto turi parengti darbo projektą ir kas už jį mokės. Atsakovė darbo projektą pateikė praėjus net dvejiems mėnesiams po sutarties pasirašymo. Atsakovė nuo 2011 m. lapkričio mėnesio galo iki 2012-03-28 neturėjo faktiškai veikiančios valdybos, nebuvo asmenų, prisiimančių atsakomybę už projekto įgyvendinimą, sutartinių įsipareigojimų vykdymą, nebuvo asmenų, galinčių priimti atliktus darbus, suteikti ieškovei visą reikiamą informaciją dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Atsakovė ir namo gyventojai pasyviai organizavo, nesprendė iškilusių problemų ir nesistengė įgyvendinti namo modernizavimo investicijų projektą. Atsakovė, pažeisdama investicinio projekto įgyvendinimo sąlygas, taip pat pažeisdama rangos sutarties sąlygas, pati savavališkai, be ieškovės žinios susimontavo didžiąją dalį langų ir namo laukines duris, tačiau jų pačių samdytas techninis prižiūrėtojas šių darbų iš gyventojų nepriėmė, priežasčių nenurodė. Apšiltinimo darbai buvo atlikti nepažeidžiant normatyvinių reikalavimų, keliamų pasirinktai šiltinimo sistemai. Atsakovė ir jos samdytas techninis prižiūrėtojas ne kartą buvo raginami atvykti apžiūrėti atliktų darbų, išsakyti savo pastabas apie defektus, sudaryti aktus ir spręsti, kaip bus toliau dirbama. Nei į vieną raginimą nei iš atsakovės, nei iš techninio prižiūrėtojo pusės nebuvo atsakyta. Ieškovė, įvertinusi situaciją ir atsakovės neveiklumą, pati parengė darbo projektą kad tik greičiau būtų išspręstas darbų priėmimo klausimas, tačiau atsakovė nesiėmė jokių veiksmų tam, kad su atsakovės valdyba šį darbo projektą suderintų ir tęstų užstrigusį darbų priėmimo procesą. Taip pat ieškovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad atsakovė teisėtai atsisakė priimti rangos darbus ir šie buvo su trūkumais. Atsakovė prieš sudarant rangos sutartį ir jos vykdymo metu savo veiksmais pažeidė sutarties vykdymo principus, t. y. sutartį vykdė nesąžiningai, netinkamai bendradarbiavo, nesistengė įgyvendinti sutartį kaip įmanomai per trumpesnį terminą dėl to ieškovė buvo klaidinama, darbų terminas nusitęsė ir sutartis tapo neįvykdyta.

5Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė DNSB „Laukinėlis“ prašo palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-01-27 sprendimą, o apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, apeliantė nepagrįstai teigia, kad skundžiamas teismo sprendimas yra neteisingas, nepagrįstas byloje nustatytų bei objektyviai egzistuojančių faktinių aplinkybių visuma, todėl negali būti pripažintas teisėtu ir atitinkančiu teismo sprendimui įstatymų keliamus reikalavimus.

6Apeliacinis skundas atmestinas.

7Pagal CPK 320 str. 1 d. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 str. 2 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus.

8Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas neatitinka CPK 270 straipsnio reikalavimus, neatskleidė bylos esmės, savo išvadų nemotyvavo ir pareigą vykdyti teisingumą atliko itin formaliai, todėl vien dėl šių priežasčių teismo sprendimas turi būti naikinamas. CPK 270 straipsnis reglamentuoja reikalavimus sprendimo turiniui, 4 dalyje nustatyta, kad motyvuojamojoje sprendimo dalyje glausta forma turi būti nurodoma: teismo nustatytos bylos aplinkybės; įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimas; argumentai, dėl kurių teismas atmetė kuriuos nors įrodymus; įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriais teismas vadovavosi, bei kiti teisiniai argumentai. Taigi CPK nustatyta pareiga teismui motyvuoti sprendimą (nutartį). Kasacinis teismas, remdamasis Europos Žmogaus Teisių Teismo išaiškinimais, yra pažymėjęs, kad pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo (nutarties) nepakankamas motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008). Tuo atveju, kai teismo sprendimo motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu pagal CPK 329 straipsnio 1 dalį, jeigu sprendimo motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai. Tik nustatęs, kad padarytas esminis proceso teisės normų pažeidimas, konkrečiai – neišsami teismo sprendimo motyvacija, dėl kurios galėjo būti neteisinga išspręsta byla, ir kai pats negali ištaisyti šio pažeidimo (jo padarinių), apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo sprendimą turi naikinti ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendime nenustatyti CPK 270 straipsnio pažeidimų. Teismas nurodė byloje nustatytas aplinkybes, įvertino byloje reikšmingus įrodymus bei pagrindė savo išvadas (CPK 178 str., 185 str.).

9Byloje nustatyta, kad 2010 m. liepos 20 d. ieškovas UAB "V. P. & associates" sudarė statybos rangos sutartį Nr. 2 su DNSB „Laukinėlis" dėl daugiabučio namo, esančio ( - ), renovacijos (t. 1., b. l. 8, 74). 2010-09-01 ir 2010-09-09 UAB „V. P. & associates" raštais kreipėsi į DNSB „Laukinėlis" dėl darbo projekto paruošimo, nes be jo darbai nebus tęsiami (t. 3., b. l. 73-74). 2011-08-24 UAB „V. P. & associates" kreipėsi į DNSB „Laukinėlis", kad darbų vykdymui reikalinga pateikti atitinkamus brėžinius (t. 3., b. l. 78). 2011-09-29 atsakovas DNSB „Laukinėlis" ir UAB „Kelmeda ir Ko“ sudarė sutartį dėl dalies rangos darbų atlikimo dėl daugiabučio namo, esančio ( - ), 300 kv. m. lauko sienų apšiltinimo iki 2011-12-01 (t. 1., b. l. 15, 108). 2011-10-03 ieškovė UAB "V. P. & associates" sudarė statybos subrangos sutartį Nr. 2011/10/03 su UAB „Kelmeda ir Ko“ dėl daugiabučio namo, esančio ( - ), sienų apšiltinimo. Darbų atlikimo terminas nuo 2011-10-03 iki 2011-12-15 (t. 1., b. l. 12-13, 104-105). 2011-10-28 atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktuose užfiksuoti atlikti ir priimti darbai (t. 1., b. l. 16, 17, 109-113). 2012-03-26 pasitarimo protokole nurodyti trūkumai dėl daugiabučio namo, esančio ( - ), rekonstrukcijos, kuriuos ieškovė UAB "V. P. & associates" įpareigota pašalinti (t. 1., b. l. 18-19, 102-103). 2012-05-03 priėmimo – perdavimo aktu UAB "V. P. & associates" perdavė DNSB „Laukinėlis" „Daugiabučio gyv. namo rekonstrukcija“, adresu ( - ), darbo projektą. Suderintą darbo projektą prašė pateikti iki 2012-05-10 (t. 1., b. l. 76). 2012-05-14, 2012-06-05, 2012-06-15 UAB „Dividio“ statinio statybos techninės priežiūros vadovas D. R. informavo DNSB „Laukinėlis", kad UAB "V. P. & associates" netinkamai vykdo arba nevykdo statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymų (t. 2., b. l. 98-100). 2012-05-31 UAB „V. P. & associates“ raštu pakartotinai kreipėsi į DNSB „Laukinėlis" ir į techninės priežiūros vadovą D. R., kad būtų priimti atlikti darbai (t. 1., b. l. 82). 2012-07-13 pranešimu DNSB „Laukinėlis“ pranešė UAB "V. P. & associates", kad rangos sutartis nutraukiama nuo 2012-08-13 (t. 1., b. l. 75).

10Ieškovė prašė: pripažinti DNSB „Laukinėlis“ vienašališką 2010 m. liepos 20 d. sudarytos rangos sutarties su UAB „V. P. & associates“ nutraukimą negaliojančiu; pripažinti negaliojančiomis DNSB „Laukinėlis“ sudarytas statybos rangos darbų sutartis su trečiaisiais asmenimis dėl ( - ), esančio daugiabučio namo renovacijos; įpareigoti DNSB „Laukinėlis“ priimti UAB „V. P. & associates“ tinkamai atliktus darbus. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė. Ieškovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu ir prašo jį panaikinti bei ieškinį tenkinti. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės teiginiais.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką (LAT 2009-10-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2009, 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011), kad atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė ir teisingai vertino surinktus įrodymus, reikšmingas bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl pirmosios instancijos teismo motyvų nekartoja ir pasisako tik dėl apeliaciniame skunde įvardijamų aplinkybių ir argumentų.

12CK 6.681 str. 1 d. numatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

13Įrodinėjimo procesas civilinėje byloje vyksta nuosekliai ir tam tikrais etapais. Pirmasis etapas yra faktų nurodymas, kuris yra labai svarbus, nes čia preliminariai nustatomas įrodinėjimo dalykas, toliau – įrodymų nurodymas bei jų pateikimas. Byloje surinktus įrodymus teismas tiria ir vertina pagal CPK nustatytas taisykles. Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos taisyklę kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo pareigą galima apibrėžti kaip būtinybę šaliai įrodyti aplinkybes, kurių nenustačius jai gali atsirasti neigiamų padarinių. Yra skiriami du įrodinėjimo pareigos aspektai. Pirma, įrodinėjimo pareiga reiškia šalies pareigą nurodyti tam tikrus faktus arba teigti juos esant, antra – pateikti įrodymus, patvirtinančius jos nurodytus faktus. Šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, teismas gali pripažinti jas neįrodytomis. Be to, įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamam faktui buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; 2008-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.).

14Pagal LR CK 6.200 str. 1 d., 4 d. šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo.

15Byloje nustatyta, kad atsakovė sudarė sutartį su UAB „Kelmeda ir Ko“, tačiau ieškovė pretenzijų nereiškė. Pradėjus darbus ieškovė buvo sudariusi subrangos sutartį su UAB „RA2 Grupė", tačiau DNSB „Laukinėlis“ reiškiant pretenzijas dėl subrangovo UAB „RA2 Grupė" atliekamų darbų kokybės, darbų atlikimo laiko ir pati ieškovė taip pat sudarė subrangos sutartį su atsakovės pasiūlytu subrangovu UAB „Kelmeda ir Ko“. Pažymėtina, kad nėra įstatyminio pagrindo šias sutartys pripažinti negaliojančiomis, be to, šios sutartys yra įvykdytos, todėl jų pripažinimas negaliojančiomis nesukurs ieškovei jokių teisinių pasekmių. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovės reikalavimą pripažinti negaliojančiomis DNSB „Laukinėlis" sudarytas statybos rangos darbų sutartis su trečiaisiais asmenimis dėl ( - ), esančio daugiabučio namo renovacijos atmetė kaip nepagrįstą (CPK 178 str., 185 str.).

16Taip pat byloje nustatyta, kad atsakovė atsisakė priimti ieškovės atliktus darbus ir pareiškė jai pretenzijas dėl atliktų darbų kokybės. Bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad pasikeitus subrangovams namo šiltinimui buvo naudojama kita nei numatyta ir su DNSB „Laukinėlis“ nesuderinta šiltinimo sistema, taip pat nurodyti kiti atliktų darbų trūkumai. Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu liudytojai patvirtino, kad dėl darbų atlikimo laiko ir kokybės tarp ieškovo ir atsakovo pastoviai vyko nesutarimai. Taip pat dėl atliekamų darbų laiko ir netinkamos darbų kokybės ieškovo pasamdytą subrangovą UAB „RA2 grupė“ pakeitė UAB „Kelmeda ir Ko“. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas UAB „Dividio“ pranešė atsakovei, kad ieškovė netinkamai vykdo arba nevykdo statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymų ir nurodė padarytus rangos sutarties, LR Civilinio kodekso, LR Statybos įstatymo, Statybos techninių reglamentų pažeidimus (b. t. 2, b. l. 98). Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, duodančių pagrindą daryti išvadą, kad ieškovės visų atliktų darbų kokybė tinkama. LR CK 6.662 str. 5 d. numato, kad tuo atveju, jeigu tarp rangovo ir užsakovo kyla ginčas dėl darbo trūkumų, kiekviena šalis turi teisę reikalauti skirti ekspertizę. Ieškovė šia teise nepasinaudojo, o byloje nėra įrodymų, kuriais remiantis būtų galima paneigti statinio statybos techninę priežiūrą vykdančio asmens išvadas. Be to, LR CK 6.662 str. 6 d. numato darbų perdavimo tvarką tuo atveju, jeigu užsakovas vengia priimti atliktą darbą. Ieškovė turi teisę pasinaudoti šia tvarka, todėl įpareigoti atsakovę priimti atliktus darbus nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad ieškovės reikalavimas įpareigoti DNSB „Laukinėlis“ priimti UAB „V. P. & associates" tinkamai atliktus darbus, atmestas pagrįstai (CPK 178 str., 185 str.).

17Apeliantė nesutinka su teismo sprendimu, kuriuo DNSB „Laukinėlis“ vienašališką 2010 m. liepos 20 d. sudarytos rangos sutarties su UAB „V. P. & associates" nutraukimą nepripažino negaliojančiu. Apeliantė skunde nurodo, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovė pažeidė 2010-07-28 rangos sutarties esminę sąlygą – terminą. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės teiginiu.

18Kai sutartis yra pažeista, kita šalis gali prarasti interesą tęsti sutartinius santykius ir gali pasinaudoti vienašališku sutarties nutraukimu kaip savigynos priemone. Nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, atsižvelgiama į CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytus pagrindus, kurie kiekvienu sutarties pažeidimo atveju yra vertinamojo pobūdžio, todėl leidžia kitai šaliai įrodinėti, kad sutarties pažeidimas buvo neesminis. Vienašalis sutarties nutraukimas kaip nukentėjusios šalies interesų savigynos priemonė įstatymų leidėjo yra įtvirtinta ir laikoma adekvačia reakcija į sutartį pažeidusios šalies elgesį, pasireiškusį esminiu sutarties pažeidimu.

19Byloje nustatyta, kad agentūra ir atsakovė 2009-05-18 sudarė valstybės paramos pagal Daugiabučių namų modernizavimo programą teikimo sutartį Nr. VP/09/155 (pakeitimas 2009-12-14) dėl namo modernizavimo. Paramos projektas turėjo būti įgyvendintas per 2 metus nuo Paramos sutarties įsigaliojimo dienos. 2010-07-20 ieškovė „V. P. & associates“ ir atsakovė DNSB „.Laukinelis“ sudarė rangos darbų sutartį Nr. 2, kurios kaina 1 260 074,62 Lt. Pagal įkainotą veiklos grafiką nustatyta, kad ieškovė „V. P. & associates“ rekonstrukcijos darbus privalėjo atlikti per keturis mėnesius. Tai reiškia, kad ieškovė sutartinius įsipareigojimus turėjo įvykdyti 2010-11-20, tačiau, UAB „.V. P. & associates“ sutartyje su UAB „RA2 Grupė“ 2010-07-28 sudarė Rangos darbų sutartį Nr. 001-2010-L kurioje nustatė ilgesnius darbų atlikimo terminus nei buvo numatyti sutartyje su atsakove. Nesutiktina su ieškove, kad darbų atlikimo terminas nėra esminė sutarties sąlyga, nes siekiant gauti valstybės paramą, namo renovacijos projektas turėjo būti įgyvendintas per du metus, be to, neabejotina, kad daugiabučio namo gyventojai, siekdami mažiau mokėti mokesčių už šildymą, tikėjosi, kad darbai bus atlikti tinkamai ir nustatytu terminu. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytina išvada, kad ieškovė pažeidė esmines Rangos sutarties l punkto, 3 punkto, Rangos sutarties bendrosios dalies 2 punkto- LR Statybos įstatymo 37 straipsnio l dalį, kuriame įtvirtinta nuostata, kad statinio projektuotojo ir rangovo civilinė atsakomybė draudžiama privalomuoju draudimu, neatsižvelgiant į projektavimo ir statybos finansavimo šaltinius, statinio nuosavybės formą bei statinio projektuotojo, rangovo ir statytojo (užsakovo) juridinį statusą; LR CK 6.683 str. nuostatas, reglamentuojančias statybos objekto draudimą; Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 6.5 p., 13.5 p., 43 p.,44 p.,46 p., 6 punkto, 24 punkto sąlygas, todėl atsakovė turėjo pagrindą vienašališkai nutraukti rangos sutartį. Sutiktina su ieškovės tvirtinimu, kad ir atsakovė ne visada tinkamai bendradarbiavo su ieškove (nederino projekto, nepriėmė tinkamai atliktų darbų ir pan.), tačiau ieškovei nebevykdant darbų, o atsakovei atsisakant mokėti už atliktus darbus bei neketinant toliau tęsti sutartinius santykius su ieškove, faktiškai sutartiniai santykiai tarp šalių nutrūko ir vienašališku sutarties nutraukimu tai buvo įforminta. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pripažinti vienašališką 2010-07-20 sudarytos rangos sutarties nutraukimą negaliojančiu nėra pagrindo.

20Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, todėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 27 d. sprendimą apeliacinio skundo motyvais keisti ar naikinti nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

21Atmetus apeliacinį skundą iš ieškovės atsakovei priteistina 1500 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme (b. l. 78–79, CPK 93 str. 1 d.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

23Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

24Iš ieškovės UAB „V. P. & associates“ priteisti atsakovei DNSB „Laukinėlis“ 1500 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti DNSB... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-01-27 sprendimu ieškinį atmetė.... 4. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „V. P. & associates“ prašo panaikinti... 5. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė DNSB „Laukinėlis“ prašo... 6. Apeliacinis skundas atmestinas.... 7. Pagal CPK 320 str. 1 d. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 8. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas neatitinka CPK... 9. Byloje nustatyta, kad 2010 m. liepos 20 d. ieškovas UAB "V. P. &... 10. Ieškovė prašė: pripažinti DNSB „Laukinėlis“ vienašališką 2010 m.... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką (LAT 2009-10-14 nutartis... 12. CK 6.681 str. 1 d. numatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas... 13. Įrodinėjimo procesas civilinėje byloje vyksta nuosekliai ir tam tikrais... 14. Pagal LR CK 6.200 str. 1 d., 4 d. šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir... 15. Byloje nustatyta, kad atsakovė sudarė sutartį su UAB „Kelmeda ir Ko“,... 16. Taip pat byloje nustatyta, kad atsakovė atsisakė priimti ieškovės atliktus... 17. Apeliantė nesutinka su teismo sprendimu, kuriuo DNSB „Laukinėlis“... 18. Kai sutartis yra pažeista, kita šalis gali prarasti interesą tęsti... 19. Byloje nustatyta, kad agentūra ir atsakovė 2009-05-18 sudarė valstybės... 20. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 21. Atmetus apeliacinį skundą iš ieškovės atsakovei priteistina 1500 Lt... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331... 23. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 27 d. sprendimą palikti... 24. Iš ieškovės UAB „V. P. & associates“ priteisti atsakovei DNSB...