Byla e2-404-372/2017
Dėl neteisėtų viešojo pirkimo sąlygų panaikinimo, trečiasis asmuo UAB “Medicina praktica laboratorija”

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Diagnostikos laboratorija“ ieškinį atsakovei VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė dėl neteisėtų viešojo pirkimo sąlygų panaikinimo, trečiasis asmuo UAB “Medicina praktica laboratorija” ir

Nustatė

2

 1. Ieškovė UAB „Diagnostikos laboratorija“ nurodė, kad

  3VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė 2016-10-18 paskelbė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje supaprastintą atvirą konkursą „Laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 179748; toliau – „Pirkimas“). Ieškovė ketino dalyvauti jame, tačiau mano, kad konkurso sąlygos neatitinka VPĮ nuostatų, pažeidžia jame nustatytus principus.

42.

5Ieškovė ikiteismine tvarka dėl Pirkimo sąlygų pateikė Atsakovui 2016-10-25 pretenziją, kuria reikalavo patikslinti Pirkimo sąlygas, nurodant jose ligoninės patalpų suteikimo galimybę pirkimą laimėjusiam tiekėjui pirkimo sutartinių įsipareigojimų vykdymui, panaikinti Pirkimo sąlygų 14.9 ir 14.10 punktų kvalifikacinius reikalavimus.

 1. Atsakovė 2016-10-27 per CVP IS pateikė atsakymą į pretenziją, atsisakydamas tenkinti jos reikalavimus, todėl ieškovė pateikė ieškinį teismui, prašydama
  1. pripažinti nepagrįstomis bei neteisėtomis Pirkimo sąlygas, kadangi jose nenumatyta galimybė tiekėjui suteikti ligoninės patalpas pirkimo sutartinių įsipareigojimų vykdymui;
  1. pripažinti nepagrįstu bei neteisėtu ir panaikinti Pirkimo sąlygų 14.9 punkto kvalifikacinį reikalavimą;
  1. pripažinti nepagrįstu bei neteisėtu ir panaikinti Pirkimo sąlygų 14.10 punkto kvalifikacinį reikalavimą
 1. Pirkimo sąlygų 12 punkte nustatytas reikalavimas, kad tiekėjas privalo užtikrinti laboratorinių tyrimų atlikimą 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę, Pirkimo sąlygų 13 punkte nustatytas reikalavimas, kad tiekėjas privalo esant poreikiui atlikti kraujo paėmimo paslaugą prie ligonio

6lovos VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės patalpose ir atlikti jo laboratorinius tyrimus. Be to, Pirkimo sąlygų 3 priede nustatytas reikalavimas atlikti tam tikrus CITO tyrimus per 20 ar 60 minučių mėginio paėmimo momento.

 1. Šiuos reikalavimus tiekėjas objektyviai galėtų įgyvendinti, tik turėdamas patalpas kraujo paėmimo procedūros atlikimui ir laboratorinių tyrimų atlikimui ligoninėje, tačiau Pirkimo sąlygose neteisėtai nenustatyta galimybė tiekėjui paslaugų teikimui naudotis ligoninės patalpomis. Taigi, Pirkimo sąlygos prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 2 dalies reikalavimui užtikrinti tiekėjų konkurenciją ir jų nediskriminuoti.
 1. Trečiasis asmuo UAB „Medicina praktica laboratorija“ patalpos išsinuomojo iš Akmenės rajono savivaldybės, todėl ji neabejotinai laimės konkursą, turėdama galimybę atlikti tyrimus ligoninėje. Atsakovė nurodė, kad ji patalpų neturi ir negali jų išnuomoti ne konkurso būdu.

77.

8Pirkimo sąlygų 14.9 punkto kvalifikacinis reikalavimas, kad „Tiekėjas medicinos laboratorinių tyrimų atlikimo kokybei užtikrinti turi turėti kokybės vadybininką, kuris turėtų aukštąjį išsilavinimą, ne mažesnę nei 3 metų praktinio darbo patirtį laboratorinių tyrimų kokybės kontrolės paslaugų teikimo srityje ir būtų išklausęs ne mažiau nei 48 valandas tobulinimosi kursų per paskutinius 3 metus“ yra neteisėtas ir nepagrįstas, pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalies reikalavimą nustatyti tik pagrįstus ir dirbtinai konkurencijos neribojančius reikalavimus. Tam, kad kokybės vadybininkas vykdytų savo funkcijas tiekėjo įmonėje, jam nebūtina išklausyti vidaus medicininio audito žinių ir įgūdžių įgijimo kursų. Be to, minėtas SAM įsakymas nenumato reikalavimo, kad kursai turi būti išklausyti per paskutinius 3 metus, taigi šis reikalavimas taip pat yra nebūtinas ir nepagrįstas. Ankstesniuose konkursuose toks reikalavimas nebuvo nustatomas.

98.

10Pirkimo sąlygų 14.10 punkto kvalifikacinis reikalavimas, kad „Tiekėjas per paskutinius 3 veiklos metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau nei trejus metus) turi būti įvykdęs arba vykdo bent vieną sutartį, susijusią su pirkimo objektu – medicinos laboratorinių tyrimų atlikimu stacionarinėje II lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigoje 24 val. per parą, 7 d. per savaitę, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 0,5 pasiūlymo vertės.“, taip pat yra neteisėtas ir nepagrįstas, pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalį, todėl turi būti panaikintas. Tokį kvalifikacinį rodiklį turi tik viena įmonė Lietuvoje, todėl kitų tiekėjų dalyvavimas Pirkime tampa objektyviai neįmanomas, o Pirkimas – apsimestinis bei verčiantis abejoti Perkančiosios organizacijos nešališkumu.

119. Perkančioji organizacija, nustatydama kvalifikacinį reikalavimą, turi būti įsitikinusi, kad tokį reikalavimą atitiks bent keli tiekėjai, kurie bus suinteresuoti dalyvauti pirkime ir, tikėtina, kad pateiks pirkimui pasiūlymus. Tačiau šiuo atveju, perkančioji organizacija, natūralu, kad neturi jokio objektyvaus pagrindo manyti ir negali pagrįsti, kad bus užtikrintas veiksmingas tiekėjų dalyvavimas pirkime, kad bent keli tiekėjai jame bus suinteresuoti dalyvauti ir atitiks ginčijamą kvalifikacinį reikalavimą. Perkančioji organizacija objektyviai negali nurodyti bent preliminarių tikėtinų konkurso dalyvių kandidatūrų, išskyrus šiuo metu ligoninėje paslaugas teikiančią UAB „Medicina practica laboratorija“, kuriai tampa pritaikytos sąlygos.

1210. Atsakovė su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Jos argumentai atsiliepime į ieškinį ir tripliką yra tokie :

1311. Ieškovė nurodo, kad tariamai atsakovė atsiliepime nepagrindė, kad LR sveikatos apsaugos ministro 2008-04-29 įsakymo Nr. V-338 reikalavimai taikytini ieškovei. Tokie ieškovės teiginiai nepagrįsti. Šiuo įsakymu patvirtinto aprašo 3 p. numatyta, kad jis privalomas įstaigoms, teikiančioms asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nepriklausomai nuo jų nuosavybės bei teisinės formos, pavaldumo, teikiamų paslaugų rūšies, lygio ir apimties. Pagal aprašo 13.2 p. įstaigoje kurioje dirba nuo 50 iki 300 sveikatos priežiūros specialistų turi būti sudaryta vidaus medicininio audito grupė. Pagal aprašą vidaus medicinos auditą atliekantiems asmenims yra nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai, kurie atitinka pirkimo sąlygų 14.9 p. kvalifikacinį reikalavimą. Medicinos įmonės vidaus medicinos auditorius atlieka kokybės užtikrinimo funkcijas ir tuo pat metu yra įmonės kokybės vadybininkas. Atsižvelgiant į tai, nepagrįsti ieškovės teiginiai, kad reikalavimai kildinami iš minėto įsakymo ir taikomi atrenkant sveikatos priežiūros įstaigą teiksiančią laboratorines paslaugas, yra dirbtinai ribojantys konkurenciją. Atsakovę, nustatydama pirkimo sąlygose minimalius kvalifikacijos reikalavimus už paslaugų kokybės teikimą atsakingiems asmenims, tiesiog perkėlė tokiems asmenims teisės aktuose nustatytus reikalavimus į pirkimo sąlygas. Ieškovė turi savo įmonėje net keletą kokybės vadybininkų ir juos nurodė teikdamas pasiūlymą, todėl visiškai nepagrįstai teigia, kad toks reikalavimas yra nereikalingas ir diskriminacinis.

1412. Perkančiosios organizacijos turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Šią pareigą perkančioji organizacija įgyvendina pagal tiekėjų kvalifikacijos sąlygas, kurios įtvirtintos pirkimo dokumentuose. Atsakovė perka medicinos laboratorinių tyrimų paslaugas, kurios turės būti atliekamos 24 vai. per parą, 7 dienas per savaitę II lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Atsižvelgiant į tai, pirkimo dokumentuose yra numatytas reikalavimas būtent ir turėti tokių paslaugų teikimo patirtį ir pateikti bent vieną įvykdytą arba netgi vykdomą sutartį. Toks reikalavimas, kuris atitinka ir net yra mažesnis už Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintose tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinėse rekomendacijose, pirkimo dokumentuose keliamiems kvalifikacijos reikalavimams, nėra nei perteklinis, nei diskriminacinis. Ieškovė nurodo, kad tariamai tokį reikalavimą atitinka tik vienas tiekėjas, tačiau nepateikia jokių tai patvirtinančių įrodymų.

1513. Ieškovė vėl remiasi kitais, šiam pirkimui neaktualiais pirkimais ir tariama pareiga perkančiajai organizacijai kreiptis į savo steigėją dėl patalpų suteikimo paslaugų teikėjui. Kaip ir minėjome triplike anksčiau, kreiptis į steigėją nebuvo jokio poreikio, kadangi paslaugas tiekėjai gali teikti bet kokiose patalpose, nenumatant būtinybės jas teikti VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastate. Taip pat pažymėtina, kad Naujosios Akmenės savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo yra patvirtintas savivaldybės materialiojo turto nuomos aprašas, numato tik galimybę, o ne pareigą, paslaugų pirkimo laimėtojui išsinuomoti patalpas ne konkurso tvarka.

1614. Savivaldybės turto naudotojams panaudos sutarties pagrindais tokių teisių nesuteikta, todėl savivaldybės turto nuomos būdai ir sąlygos, kai savivaldybės įstaiga - atsakovė (turto naudotoja panaudos sutarties pagrindu) vykdo viešąjį paslaugų pirkimą, turi būti nustatomi savivaldybės tarybos sprendimu.

1715. Trečiasis asmuo UAB „Medicina praktika laboratorija“ prašo ieškinį atmesti ir procesiniuose dokumentuose nurodo tokius argumentus.

1816.Tam, kad galėtu atlikti perkamus laboratorinius tyrimus, visiškai nebūtina turėti patalpas VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje. asmuo. Manydama, jog visus minėtus Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus ji gali įgyvendinti tik turėdama patalpas ligoninėje, ieškovė galėjo pasidomėti ligoninės patalpų išsinuomojimo (ar naudojimo kitu teisiniu pagrindu) galimybėmis konkurso laimėjimo atveju, tiesiogiai kreipdamasi i patalpų savininke Akmenės rajono savivaldybe. Tačiau, bylos duomenimis, Ieškovė elgėsi pasyviai ir į Akmenės rajono savivaldybę nesikreipė.

1917.Jokie teisės aktai nenumato pareigos perkančiajai organizacijai kartu su perkamomis paslaugomis išnuomoti ar suteikti kitu teisiniu pagrindu ir patalpas šioms paslaugoms teikti, ypač kai patalpos perkančiajai organizacijai net nepriklauso. Teisės aktai taip pat nenumato pareigos Perkančiajai organizacijai kreiptis i patalpų savininką dėl patalpų išnuomojimo perkamoms paslaugos teikti, ypač kai tai savarankiškai gali padaryti kiekvienas suinteresuotas tiekėjas

20Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalis nustato, jog savivaldybei nuosavybės teise priklausantis materialusis turtas išnuomojamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

2118. Vien ta aplinkybė, jog Konkurso sąlygose nebuvo numatyta ligoninės patalpų nuoma (ar suteikimas konkursą laimėjusiam tiekėjui kitu teisiniu pagrindu), negali būti pagrindu vertinti, jog Konkurso sąlygos nebuvo tikslios, aiškios ar neužtikrino konkurencijos tarp tiekėjų.

2219. Jei Ieškovė siekia palyginti skirtingų konkursų pirkimo sąlygas, tai turėtų būti daroma toje pačioje paslaugų teikimo srityje, šiuo atveju - palyginant skirtingų perkančiųjų organizacijų organizuojamų būtent laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimų konkursų sąlygas. Tuo tikslu Trečiasis asmuo pateikė palyginimui VšĮ Molėtų ligoninės 2016-02-01 paskelbto supaprastinto atviro konkurso medicinos laboratorinių tyrimų paslaugai pirkti sąlygas (pirkimo Nr. 171145) (žr. atsiliepimo į ieškinį priedą Nr. 1) bei Zarasų rajono savivaldybės Viešosios įstaigos Zarasų ligoninės (toliau -VšĮ Zarasų ligoninė) 2016-06-09 paskelbto supaprastinto atviro konkurso medicinos laboratorinių tyrimų paslaugai pirkti sąlygas (pirkimo Nr. 175429) (žr. atsiliepimo į ieškinį priedą Nr. 2). Trečiasis asmuo pažymėjo, jog nei VšĮ Molėtų ligoninė, nei VšĮ Zarasų ligoninė galimybės konkurso laimėtojui suteikti patalpas ligoninėje nenumatė, nors minėtų konkursų sąlygose taip pat buvo numatyti analogiški reikalavimai kaip ir šiame konkurse.

2320.

24VPĮ 32 straipsnio 2 dalis nustato, jog perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Kvalifikacijos ir informacijos bei dokumentų, kuriuos turi pateikti kandidatai ar dalyviai, reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 33, 34, 35, 36, 37 ir 38 straipsnių nuostatomis. VPĮ 37 straipsnio 1 dalis nustato, jog Perkančioji organizacija gali reikalauti, kad kandidatas ar dalyvis pateiktų nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jis laikosi tam tikrų kokybės vadybos sistemos standartų. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintos Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinės rekomendacijos (toliau Rekomendacijos) nustato, jog vienas iš kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą apibūdinančių kriterijų yra įrodymas, kad tiekėjas taiko kokybės vadybos užtikrinimo priemones (Rekomendacijų 20.4 punktas). Rekomendacijose nurodoma rekomenduojama reikšmė - kandidatas ar dalyvis turi pateikti informaciją, kuri turi įrodyti, kad jis taiko tam tikras kokybės vadybos užtikrinimo priemones; patvirtinantys dokumentai - nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad tiekėjas taiko tam tikrų kokybės vadybos sistemos standartus, ar kiti [rodymai, kad tiekėjas taiko tam tikras kokybės vadybos priemones.

2521. Perkančioj i organizaciją turi teise Konkurso sąlygose nustatyti reikalavimus, kurie Perkančiaiai organizacijai padėtu įsitikinti, jog tiekėjas laikosi tam tikru kokybės vadybos sistemos standartu, susijusiu pirkimo objektą sudarančiu paslaugu teikimu. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-338 buvo patvirtintas Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašas (toliau - Reikalavimų aprašas, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2622. Ne tik UAB „Medicina practica laboratorija“, bet ir kiti privatūs tiekėjai - UAB „Invitro diagnostika", UAB „Baltic medics", UAB „Bendrosios medicinos praktika" atitinka Konkurso sąlygų 14.10 punkto reikalavimą. Trečiojo asmens žiniomis, būtent ieškovė yra viena iš nedaugelio tiekėju, kuri dar nėra teikusi medicinos laboratoriniu tyrimu paslaugu stacionarinėje II lygio asmens sveikatos priežiūros ištaigoje 24 vai, per para, 7 d. per savaite. Todėl akivaizdu, jog savo nekompetencija bei reikiamos patirties nebuvimą teikiant perkamas medicinos laboratoriniu tyrimu paslaugas Ieškovė bando maskuoti ginčydama Konkurso salygu 14.10 punkte visiškai teisėtai ir pagristai nustatyta reikalavimą.

27Ieškinys tenkintinas iš dalies.

2823. Teismas nustatė, kad atsakovė VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė 2016 m. spalio 18 d. paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimas“. Ieškovė UAB „Diagnostikos laboratorija“, susipažinusi su Konkurso sąlygomis, pateikė atsakovei pretenziją dėl jų neteisėtumo, tačiau pastaroji buvo atmesta. Bylos nagrinėjimo metu konkursas buvo pripažintas pabaigtu, kadangi nė vienas iš tiekėjų nepateikė būtinų dokumentų. Dėl galimybės suteikti patalpas

2924.Pirkimo sąlygų 12 punkte nustatytas reikalavimas, kad tiekėjas privalo užtikrinti laboratorinių tyrimų atlikimą 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę, Pirkimo sąlygų 13 punkte nustatytas reikalavimas, kad tiekėjas privalo esant poreikiui atlikti kraujo paėmimo paslaugą prie ligonio lovos VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės patalpose ir atlikti jo laboratorinius tyrimus (b.l.13, 1 t.). Be to, Pirkimo sąlygų 3 priede nustatytas reikalavimas atlikti tam tikrus CITO tyrimus per 20 min. ar 60 min. nuo tiriamosios medžiagos paėmimo (b.l.31, 1 t.).

3025. Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-262(E) “Dėl Akmenės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo” patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo 11 punkte nustatyta, kad asmenys, kuriems Savivaldybės turtas perduotas neatlygintinai naudotis, negali jo išnuomoti ar kitaip perduoti naudotis tretiesiems asmenims.

3126. Taigi, perkančioji organizacija neturi teisės suteikti patalpų tiekėjams pagal Konkursą atliekamų paslaugų teikimui. Tai gali padaryti savivaldybės taryba savo sprendimu arba . Tokiu atveju teismas sprendžia, kad perkančiosios organizacijos konkurso 13 punkte nurodyta sąlyga, pagal kurią tiekėjas privalo paimti ligonio kraują ir atlikti laboratorinius tyrimus ligoninės patalpose yra nesąžininga, nesudaranti lygiaverčių sąlygų visiems konkurso dalyviams.

3227. Teismas pažymi, kad skubūs (CITO) tyrimai, kurie turi būti atlikti per 20 ar 60 min. nuo tiriamosios medžiagos paėmimo sudaro žymiąją dalį tyrimų preliminaraus kiekio 12 mėnesių laikotarpiu (b.l.31-35, 1 t.). Tai leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad neturint galimybės ligoninėje gauti patalpų, tiekėjas netinkamomis sąlygomis bus priverstas atlikti laboratorinius tyrimus. Taigi, susidaro paradoksali situacija, kai pagal 13 punkto sąlygą skubūs tyrimai turi būti atlikti ligoninės patalpose, tačiau tiekėjas nėra užtikrintas, kad tam gaus tinkamas patalpas.

3328. Kasacinio teismo suformuotos teisės aiškinimo praktikos kontekste vertinant ginčo Konkurso sąlygų nuostatą, kad įstaigos steigėja numato teisės aktų nustatyta tvarka nuomoti Konkurso sąlygas atitinkančias patalpas, yra pagrindas pripažinti, kad tokio turinio sąlyga yra pernelyg abstrakti, nesuponuojanti teisinio tikrumo tiek tiekėjo pasiūlymo formavimo, pvz., siūlomos paslaugų kainos skaičiavimo, etape (šiame kontekste žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013), tiek abiem viešojo pirkimo sutarties šalims – paslaugų teikimo etape, nes tiekėjo teisių ir pareigų turinys nuomojant savivaldybės turtą tampa priklausomas nuo ateityje nustatytinų nuomos sąlygų arba nuomos viešojo konkurso rezultatų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012; 2016 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr.e3K-3-577-415/2016).

3429. Perkančioji organizacija dėl tiekėjo teisių ir pareigų patalpų nuomos teisiniuose santykiuose neapibrėžtumo nebūtų visiškai tikra, ar egzistuoja objektyvi galimybė gauti itin reikšmingas paslaugas taip, kaip nustatyta Konkurso dokumentuose. Pažymėtina ir tai, kad tokios Konkurso sąlygos vykdymas apskritai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos valios.

35Dėl Pirkimo sąlygų 14.10 punkto

3630. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 34–37 straipsnių nuostatomis. Minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs (VPĮ 32straipsnio 2 dalis).

3731. Dėl VPĮ 25 straipsnio nuostatų aiškinimo ir taikymo kasacinis teismas yra konstatavęs, kad perkančiajai organizacijai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus pirkimo objektui nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų, šio įstatymo 25 straipsnyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją. Perkančioji organizacija turi teisę pasirinkti perkamų prekių ar teikiamų paslaugų savybes, tačiau, nustatydama perkamas prekes ar teikiamas paslaugas apibūdinančius kriterijus, perkančioji organizacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (VPĮ 25 straipsnio 2 dalis), nepažeisti VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

3832. Konkurso sąlygų 14.10 punkte numatyta, kad tiekėjas per paskutinius 3 veiklos metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau nei trejus metus) turi būti įvykdęs arba vykdo bent vieną sutartį, susijusią su pirkimo objektų - medicininių laboratorinių tyrimų atlikimą stacionarinėje II lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigoje 24 val. per parą, 7 d. per savaitę, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 0,5 pasiūlymo vertės (b.l.18, 1 t.).

3933. Šiame viešajame pirkime siekiama įsigyti medicinos laboratorines paslaugas ypatingiems tikslams, t. y. medicinos įstaigų poreikiams tenkinti. Perkančioji organizacija, nustatydama pirkimo sąlygose ginčijamą ir kitus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, siekia ne tik patikrinti tiekėjų kvalifikaciją, patirtį bei atitinkamą pajėgumą įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, bet ir siekia užtikrinti, kad teikiant perkamas medicinos paslaugas atliekami tyrimai būtų kokybiški bei nepadarytų žalos visuomenės saugomam gėriui – žmonių sveikatai ir gyvybei. Kadangi sveikatos priežiūros įstaigoje turi būti teikiamos stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę, todėl turi būti siekiama užtikrinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų nepertraukiamumą ir kokybę, o ginčijamas minimalus kvalifikacinis reikalavimas yra adekvatus pirkimo pobūdžiui bei nėra perteklinis (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-768-381/2016). Ieškovės argumentai, kad dėl šio kvalifikacinio reikalavimo nustatymo itin didelė dalis subjektų, galinčių tinkamai suteikti kvalifikuotas sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias perkančiosios organizacijos poreikį, yra nepagrįstai eliminuojami iš dalyvavimo viešajame pirkime, grindžiami tik prielaidomis, t.y. byloje nepateikta jokių rinkos tyrimo analizių, todėl šios Konkurso sąlygos nėra pagrindo laikyti neteisėta. Dėl Pirkimo sąlygų 14.9 punkto

4034. Kasacinis teismas yra pasisakęs dėl tiekėjo kvalifikacijos reikšmės, pažymėdamas, kad tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. Tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus. Šis vertinimas atliekamas atsižvelgiant į aktualias teisės normas dėl tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo bei viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3, 32, 39 straipsniai). Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalį, pirkimų tikslas - vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

4135. Tiekėjo kvalifikacija suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012). Perkančiosios organizacijos pareiga patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, pagrįsta objektyviu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams liudijančių dokumentų turinio vertinimu, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, pirkimo sąlygas; tai nustatytina tik vadovaujantis pirkimo sąlygų turiniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012). Prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais (VPĮ 32 straipsnio 1-3 dalys).

4236. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija turi teisę patikrinti ne tik tai, ar kandidatas (tiekėjas) gali verstis konkurso dokumentuose nurodyta veikla, pareikalaudama pateikti įrodymus, patvirtinančius kandidato profesinį tinkamumų, bet ir jo personalo, ypač asmenų, atsakingų už paslaugų teikimą ar darbų atlikimą, išsilavinimą bei profesinę kvalifikaciją (VPĮ 34 str. 1 d., 36 str. 1 d. 6 p.). Teismas pripažįsta, kad nėra perteklinė ar konkurenciją varžanti sąlyga, pagal kurią tiekėjas medicinos laboratorinių tyrimų atlikimo kokybei užtikrinti turi turėti kokybės vadybininką, kuris turėtų aukštąjį išsilavinimą, ne mažesnę nei 3 metų praktinio darbo patirtį laboratorinių tyrimų kokybės kontrolės paslaugų teikimo srityje ir būtų išklausęs ne mažiau nei 48 valandas tobulinimosi kursų per paskutinius 3 metus. Teismas taip pat įvertina tą aplinkybę, kad pagal LITEKO sistemos duomenis matyti, kad ieškovė turi kokybės vadybininkų.

43Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

4437. Byloje teisine pagalba naudojosi ieškovė UAB „Diagnostikos laboratorija“ ir trečiasis asmuo UAB „Medicina practica laboratorija“. Abi įmonės pateikė dokumentus, patvirtinančius turėtas atstovavimo išlaidas. Kadangi ieškovės reikalavimai yra neturtiniai, teismo bylinėjimosi išlaidos dalinamos pagal patenkintų reikalavimų dydį. Tokiu atveju iš ieškovės trečiajam asmeniui priteistina 2/3 jo turėtų išlaidų 1080 Eur (1620:3x2) (b.l.37-41, 4 t.). Ieškovė turėjo 1170 Eur bylinėjimosi išlaidų (b.l.48-56, 4 t.). Proporcingai tenka 390 Eur(1170:3x1).

4538. Tais atvejais, kai ieškovas savo interesus gina ne tik prieš perkančiąją organizaciją, bet ir trečiąjį asmenį, stojusį atsakovės pusėje, nustačius pastarųjų proceso šalių argumentų nepagrįstumą, yra teisinga ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas priteisti iš abiejų ginče dalyvavusių proceso priešininkų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 25 d. nutartį, priimtą sujungtose civilinėse bylose UAB „Švarinta“ v. Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir AB „Specializuotas transportas“ v. Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-60-378/2015; 2015 m. gegužės 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Izraelio bendrovė „eVigilo Ltd“ v. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-309-248/2015). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė gynėsi prieš atsakovę ir trečiąjį asmenį, visos jos turėtos išlaidos, priteisiamos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos lygiomis dalimis (CPK 93 straipsnio 4 dalis). Šiuo atveju tokios ieškovės turėtos išlaidos sudaro 390 Eur atstovavimo ir 72,33 Eur žyminio mokesčio išlaidos.

46Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

4739. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. lapkričio 15 d. nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Teismui pateikti įrodymai, kad abiejų tiekėjų pasiūlymai buvo atmesti ir konkursas buvo pripažintas pasibaigusiu, tolesnis laikinųjų apsaugos priemonių taikymas praranda prasmę. Tokiu atveju laikinosios apsaugos naikintinos.

48Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270, 4238 straipsniais, teismas

Nutarė

49Ieškinį tenkinti iš dalies.

50Pripažinti atsakovės VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės paskelbto supaprastinto atviro konkurso „Medicinos laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr.179748) 13 punktą neteisėtu.

51Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

52Priteisti ieškovei UAB „Diagnostikos laboratorija“ (įmonės kodas 300598351, buveinė ( - ), a.s.Nr.( - ) AB Swedbankas, banko kodas 73000) iš atsakovės VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės (asmens kodas 153083122, buveinė ( - ), a.s. Nr.( - ) AB Swedbankas, banko kodas 73000) ir trečiojo asmens UAB „Medicinos practica laboratorija“ (asmens kodas ( - ), buveinė ( - )) po 231,17 Eur (du šimtus trisdešimt vieną eurą 17 centų) bylinėjimosi išlaidų.

53Priteisti iš ieškovės UAB „Diagnostikos laboratorija“ (įmonės kodas 300598351, buveinė ( - ), a.s.Nr.( - ) AB Swedbankas, banko kodas 73000) trečiajam asmeniui UAB „Medicina practica laboratorija“ (asmens kodas ( - ), buveinė ( - )) 1080 Eur (vieną tūkstantį aštuoniasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

54Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Šiaulių apygardos teismo 2016 m. lapkričio 15 d. nutartimi.

55Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2.
 1. Ieškovė UAB „Diagnostikos laboratorija“ nurodė, kad... 3. VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė 2016-10-18 paskelbė Centrinėje viešųjų... 4. 2.... 5. Ieškovė ikiteismine tvarka dėl Pirkimo sąlygų pateikė Atsakovui... 6. lovos VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės patalpose ir atlikti jo... 7. 7.... 8. Pirkimo sąlygų 14.9 punkto kvalifikacinis reikalavimas, kad „Tiekėjas... 9. 8.... 10. Pirkimo sąlygų 14.10 punkto kvalifikacinis reikalavimas, kad „Tiekėjas per... 11. 9. Perkančioji organizacija, nustatydama kvalifikacinį reikalavimą, turi... 12. 10. Atsakovė su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Jos argumentai... 13. 11. Ieškovė nurodo, kad tariamai atsakovė atsiliepime nepagrindė, kad LR... 14. 12. Perkančiosios organizacijos turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar... 15. 13. Ieškovė vėl remiasi kitais, šiam pirkimui neaktualiais pirkimais ir... 16. 14. Savivaldybės turto naudotojams panaudos sutarties pagrindais tokių... 17. 15. Trečiasis asmuo UAB „Medicina praktika laboratorija“ prašo ieškinį... 18. 16.Tam, kad galėtu atlikti perkamus laboratorinius tyrimus, visiškai... 19. 17.Jokie teisės aktai nenumato pareigos perkančiajai organizacijai kartu su... 20. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir... 21. 18. Vien ta aplinkybė, jog Konkurso sąlygose nebuvo numatyta ligoninės... 22. 19. Jei Ieškovė siekia palyginti skirtingų konkursų pirkimo sąlygas, tai... 23. 20.... 24. VPĮ 32 straipsnio 2 dalis nustato, jog perkančiosios organizacijos nustatyti... 25. 21. Perkančioj i organizaciją turi teise Konkurso sąlygose nustatyti... 26. 22. Ne tik UAB „Medicina practica laboratorija“, bet ir kiti privatūs... 27. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 28. 23. Teismas nustatė, kad atsakovė VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė 2016 m.... 29. 24.Pirkimo sąlygų 12 punkte nustatytas reikalavimas, kad tiekėjas privalo... 30. 25. Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu... 31. 26. Taigi, perkančioji organizacija neturi teisės suteikti patalpų... 32. 27. Teismas pažymi, kad skubūs (CITO) tyrimai, kurie turi būti atlikti per... 33. 28. Kasacinio teismo suformuotos teisės aiškinimo praktikos kontekste... 34. 29. Perkančioji organizacija dėl tiekėjo teisių ir pareigų patalpų nuomos... 35. Dėl Pirkimo sąlygų 14.10 punkto... 36. 30. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 37. 31. Dėl VPĮ 25 straipsnio nuostatų aiškinimo ir taikymo kasacinis teismas... 38. 32. Konkurso sąlygų 14.10 punkte numatyta, kad tiekėjas per paskutinius 3... 39. 33. Šiame viešajame pirkime siekiama įsigyti medicinos laboratorines... 40. 34. Kasacinis teismas yra pasisakęs dėl tiekėjo kvalifikacijos reikšmės,... 41. 35. Tiekėjo kvalifikacija suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas... 42. 36. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija turi teisę patikrinti ne tik... 43. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 44. 37. Byloje teisine pagalba naudojosi ieškovė UAB „Diagnostikos... 45. 38. Tais atvejais, kai ieškovas savo interesus gina ne tik prieš... 46. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 47. 39. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. lapkričio 15 d. nutartimi buvo taikytos... 48. Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270, 4238 straipsniais, teismas... 49. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 50. Pripažinti atsakovės VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės paskelbto... 51. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 52. Priteisti ieškovei UAB „Diagnostikos laboratorija“ (įmonės kodas... 53. Priteisti iš ieškovės UAB „Diagnostikos laboratorija“ (įmonės kodas... 54. Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones,... 55. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...