Byla 2-875-723/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,

2sekretoriaujant Danguolei Dubakienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui adv. p. M. Gerdauskiui,

4atsakovo direktoriui S. G.,

5teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Saulės energijos centras“ ieškinį atsakovui UAB „Saugreta“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

6ieškovas UAB „Saulės energijos centras“ ieškiniu iš atsakovo UAB „Saugreta“ prašo priteisti 1 320,61 Lt skolos, 48,07 Lt delspinigių, 7,28 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 2-8).

7Ieškinyje nurodė, kad 2012-11-30 šalys sudarė Techninių sąlygų ir leidimų gavimo sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo atlikti elektros energiją gaminančios saulės elektrinės leidimo gavimo darbus, numatytus Sutarties priede Nr. 1 „Darbų sąrašas“, t.y. leidimo plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus gavimas iš Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir prisijungimo sąlygų (konkrečių projektavimo sąlygų) gavimas iš AB LESTO. Šalys susitarė, kad darbai bus perduoti Sutarties priede Nr. 2 „Darbų atlikimo grafikas“ numatytais terminais, t.y. leidimas plėtrai bus išduotas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo LR energetikos ministerijai dienos, o prijungimo sąlygos (konkrečios projektavimo sąlygos) bus išduotos per 35 darbo dienas nuo LR energetikos ministerijos išduoto leidimo plėtrai išdavimo dienos. Šalys Sutarties priede Nr. 3 „Darbų sąmata“ susitarė, kad už LR energetikos ministerijos išduotus 2 leidimus plėtrai su 1,44 LTL/kWh galiojančiu elektros energijos supirkimo tarifais ir AB LESTO išduotas konkrečias projektavimo sąlygas, atsakovas ieškovui turi sumokėti 4 600 LTL įskaitant PVM sumą. Sutarties 9.5. punktas nustato, kad atsakovas prieš pradedant darbus sumoka ieškovui 70 %, t.y. 3 220 LTL, avansą, ieškovui pabaigus darbus ir pasirašius darbų priėmimo perdavimo aktą, išrašoma PVM sąskaita-faktūra, pagal kurią atsakovas sumoka ieškovui likusią 30 %, t.y. 1 380 LTL sumą. Atsakovas yra sumokėjęs ieškovui Sutartyje numatyto dydžio avansą, kuris yra lygus 3 220 LTL. Tinkamam ieškovo įsipareigojimų vykdymui pagal Sutartį, 2012-11-27 atsakovas Ieškovui išdavė įgaliojimą. Sutarties 3 p. šalys susitarė, kad Sutartimi siekiama atlikti darbus, skirtus užfiksuoti 2012 m. galiojančius elektros energijos supirkimo, gaminant elektros energiją atsinaujinančių šaltinių pagalba tarifus. Šalims žinant tai, jog LR energetikos ministerija per 30 kalendorinių dienų nuo reikiamų dokumentų gavimo dienos privalo išduoti gamintojui leidimą plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus (AIEĮ 16 str. 6 d.), ieškovas dar Sutarties pasirašymo dieną, t.y. 2012-11-30, pateikė LR energetikos ministerijai prašymą gauti leidimą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje Nr. 1 ir prašymą gauti leidimą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje Nr. 2.

8LR energetikos ministerija leidimo plėtrai per 30 kalendorinių dienų nuo reikiamų dokumentų gavimo dienos atsakovui neišdavė. 2013-02-04 paskelbtas leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus sąrašas , į kurį įtraukti pareiškėjai, prašymus išduoti leidimus pateikę daugiau nei prieš 30 dienų. Paskelbtame sąraše 10024 ir 10027 numeriais buvo įrašytas ir atsakovas. LR energetikos ministerija, pripažino, kad popierinius leidimus plėtrai buvo vėluojama išduoti dėl jos kaltės. Ieškovas, po leidimus gavusių asmenų sąrašo paskelbimo LR energetikos ministerijos tinklalapyje, Sutartyje numatytu terminu, t.y. per 35 darbo dienas nuo leidimus gavusių asmenų sąrašo paskelbimo dienos, nuvyko į AB LESTO padalinį, kuriame ketino teikti parengtus dokumentus dėl prijungimo sąlygų išdavimo, tačiau AB LESTO informavo, kad dokumentai dėl prijungimo sąlygų išdavimo jau yra pateikti atsakovo, dėl to pakartotinis dokumentų teikimas nėra galimas. Atsakovas pretenzijoje minimas prisijungimo sąlygas Nr. ( - ) iš AB LESTO gavo dar 2013-01-31, t.y. nesant išduoto leidimo plėtrai, be kurio kreiptis į AB LESTO nėra galimybės. Ieškovas atlikęs Sutartyje numatytus darbus pateikė atsakovui darbų perdavimo priėmimo aktą ir 2013-06-26 PVM sąskaitą – faktūrą Serija SEC Nr. ( - ) apmokėjimui, tačiau atsakovas atsisakė šiuos dokumentus pasirašyti ir apmokėti. Atsakovas iki šios dienos ieškovui yra sumokėjęs tik 3 220 LTL avansą bei liko skolingas 1 380 LTL. Atsakovas nesutikdamas su pateikta sąskaita, pateikė 2013-07-16 pretenziją dėl paslaugų neatlikimo ir apmokėjimo pagal sutartį, kuria patvirtinama, kad atsakovas pats ėmėsi veiksmų gaunant iš AB LESTO prijungimo sąlygas. Ieškovas nebuvo praleidęs Sutartyje numatytų terminų dėl dokumentų pateikimo AB LESTO. Mano, jog ieškovas laiku atliko visus pagal Sutartį nuo jo priklausančius veiksmus, pilna apimtimi įgyvendino Sutartimi sulygtas sąlygas ir turi teisę iš atsakovo reikalauti atsiskaitymo už darbus.Ieškovo nepatirtas išlaidas patvirtina 2014-01-07 liudijimas dėl nepatirtų išlaidų, kuriuo vadovaujantis ieškinio suma mažinama nepatirtų išlaidų suma, t.y. 59,39 LTL. Išskaičius tai, ką ieškovas sutaupė, atsakovas ieškovui skolingas 1 320,61 LTL. Kaip nurodyta ieškovo pateiktoje PVM sąskaitoje-faktūroje, atsakovas už suteiktas paslaugas turėjo sumokėti ieškovui iki 2013-07-05 imtinai. Kadangi iki šios dienos atsakovas įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdė, ieškovui iš Atsakovo priteistina 48,07 LTL delspinigių (apskaičiuota: 1320,61 LTL atsakovo skola x 0,02 procentai x 182 dienos = 48,07 LTL). Vadovaudamasis CK 6.37 str., 6.210 str., Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d. bei 3 str. 4 d. nuostatomis, ieškovas taip pat prašo priteisti jam iš atsakovo 7,28 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo visos įsiskolinimo sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

9Atsakovas UAB „Saugreta“ atsiliepimu (b.l. 45-48) su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovas būdamas nesąžiningas ir nesilaikydamas sutarties vykdymo principų, neįvykdė tinkamai sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, dėl ko atsakovas patiria bei ateityje patirs daug nuostolių, todėl jam nekyla pareiga pilnai atsiskaityti su ieškovu. Vykdydamas Sutarties 5 priedo 4 p. atsakovas pateikė ieškovui AB „Lesto“ parengtas išankstines sąlygas, pagal kurias leista objekto elektros įrenginius prijungti prie AB „Lesto“ skirstomųjų elektros tinklų su 30 kW elektros įrenginių įrengtąja ir leistinąja generuoti į bendrovei priklausančius elektros tinklus galia. Tuo tarpu ieškovas neįspėdamas bei nesuderindamas su atsakove, veikdamas savo rizika, bei tokiu būdu pažeisdamas sutartį 2012-11-30 Energetikos ministerijai pateikė prašymą „gauti leidimą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje“ nurodydamas saulės elektrinių galią ne 30 kW, o 29.40 kW. Vadovaujantis minėtu prašymu 2013-03-25 leidime plėtoti elektros energijos pajėgumus galiojančiame nuo 2012-12-31 įrengtoji galia nurodyta 0.0294 MW (29.40 kW), dėl ko atsakovas dėl ieškovo savo nuožiūra prašyme nurodytos 0.6 kW sumažintos galios dvylikos metų laikotarpyje patirs 8698,12 Lt nuostolių. Konstatuotina, kad ieškovas tinkamai neįvykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Be to, ieškovas atliko tik pusę sutartimi sulygtų darbų. Pagrindinė sąlyga dėl kurios sutarė šalys tai saulės elektrinės statybai reikalingų leidimų išdavimas, t.y. leidimo plėsti elektros gamybos pajėgumus gavimas bei prisijungimo sąlygų iš AB „Lesto“ gavimas per 35 d. d. nuo Energetikos ministerijos leidimo plėsti elektros gamybos pajėgumus gavimo (Sutarties 2 priedas). 2013-01-17 priimtu LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo į gyvendinimo 2 str. 4 p. atsakovas buvo įpareigotas iki 2013 m. kovo 1 d. pateikti prievolės įvykdymo užtikrinimą, kurio dydis apskaičiuojamas dauginant numatomų įrengti elektrinės pajėgumų dydį (kW) iš 500 Lt už 1 kW. Taigi vadovaujantis šiuo įstatymu atsakovė iki 2013-03-01 privalėjo įmokėti įvykdymo užtikrinimą už dvi saulės energijos 29.40 kW galios elektrines, t.y. 29400 Lt. Tačiau įstatymo priėmimo metu atsakovas dar neturėjo net leidimo plėsti elektros gamybos pajėgumus jau nekalbant apie prisijungimo sąlygas iš AB „Lesto“, todėl susipažinęs su įstatymu iškarto kreipėsi į ieškovą su prašymu kuo greičiau gauti visus sutartimi sulygtus leidimus, nes priešingu atveju atsakovui iki 2013 m. kovo 1 d. neturint visų leidimų bei įmokėjus 29400 Lt užstatas (negavus vieno iš leidimų) būtų tiesiog prarastas. Atsakovui iš spaudos sužinojus, kad AB „Lesto“ prisijungimo sąlygos išduodamos pateikus prašymo „gauti leidimą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje“ nuorašą, ji įspėjo apie tai žodžiu ieškovą bei pareiškė prašymą kuo greičiau kreiptis į AB „Lesto“. Ieškovas suprasdamas atsakovo situaciją pažadėjo kuo greičiau įvykdyti šią prievolę, tačiau atsakovei 2013-01-31 pasidomėjus AB „Lesto“ ar buvo kreiptasi dėl prisijungimo sąlygų išdavimo bei gavus atsakymą, kad ieškovas dar nesikreipė, ji turėdama su savimi tik vieno prašymo „gauti leidimą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje“ nuorašą kreipėsi savarankiškai dėl prisijungimo sąlygų išdavimo. Tą pačią dieną prisijungimo sąlygos vienai iš dviejų elektrinių buvo išduotos. Atsakovė apie tai pranešė telefonu ieškovui bei paprašė kuo greičiau gauti ir antrąsias prisijungimo sąlygas antrajai saulės elektrinei. Ieškovas pažadėjęs operatyviai gauti prisijungimo sąlygas iki 2013 m. vasario 25 d. paraiškos AB „Lesto“ nepadavė, todėl atsakovė matydama, kad ieškovas iki 2013 m. kovo 1 d. gali nespėti kreiptis ir gauti minėtas prisijungimo sąlygas, dėl ko ji negavus sąlygų gali prarasti užstatą, 2013-02-25 vėl į AB „Lesto“ kreipėsi savarankiškai. Nors ieškovas formaliai turėjo gauti AB „Lesto“ prisijungimo sąlygas 35 d. d. bėgyje, atsižvelgiant į pasikeitusį įstatymą, bei vadovaudamasis sutarties 6.3 p., kuriame nurodyta, kad rangovas deramai kruopščiai ir be jokio vilkinimo tinkamai atlieka ir užbaigia galutinius darbus, bei sutarties vykdymo principais ir šalių tarpusavio žodiniais susitarimais, privalėjo pats savarankiškai laiku ir kuo operatyviau kreiptis į AB „Lesto“, tačiau šios savo pareigos neįvykdė. Ieškovas šios nuostatos nesilaikė, todėl konstatuotina, kad sutartį vykdė netinkamai. Kadangi remiantis sutartimi ieškovas įsipareigojo atlikti darbą dviem etapais t.y. gauti leidimus plėsti elektros gamybos pajėgumus iš LR energetikos ministerijos, bei gauti prisijungimo sąlygas iš AB „Lesto“, darytina išvada, kad atsakovas atliko pusę darbų, kuriuos privalėjo laiku atlikti ieškovas. Todėl ir dėl šios priežasties ieškovas neįvykdė tinkamai ir laiku savo prievolės, todėl neturi pagrindo reikalauti visos sutartyje sulygtos sumos už tik dalį padarytų darbų. Be to, ieškovas nevykdė sutarties sąlygų laiku nepateikęs ieškovei atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto, bei teisingai užpildytos PVM sąskaitos-faktūros. Vadovaujantis sutarties 8 str. 1 d. kai visi darbai yra užbaigti, bet ne vėliau nei po 2 priede „Darbų atlikimo grafikas“ nustatytų terminų pabaigos, rangovas pateikia užsakovui atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, o jį pasirašius remiantis sutarties 9.4 str. pateikia užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą. Taigi atsižvelgiant į tai, kad antrosios elektrinės prisijungimo sąlygos, atsakovui buvo išduotos 2013-02-25, konstatuotina, kad visi darbai pagal sutartį tą dieną buvo užbaigti, todėl ieškovas turėjo nedelsiant bet ne vėliau kaip iki 2013 m. kovo 26 d. (vadovaujantis sutarties 2 priedu), pateikti atsakovui atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Ieškovas šios numatytos sutartyje pareigos nevykdė ir darbų priėmimo-perdavimo aktą atsakovei elektroniniu paštu kartu su neteisingai užpildyta PVM sąskaitą-faktūrą (joje neįrašytas atsakovo PVM kodas, bei neteisingai apskaičiuotas PVM mokestis) atsiuntė tik 2013-06-27 pažadėjęs originalus atsiųsti įprastu paštu. Vadovaujantis sutarties 9.1 str. užsakovas sumoka rangovui sutarties kainą tik už tinkamai ir laiku atliktus darbus.

10Ieškovas dublike (b.l. 72-76) nurodė, kad šalys tarėsi ir dėl saulės elektrinės statymo, dėl ko prieš pildant prašymus dėl leidimų plėtrai gavimo šalys derino būsimos saulės elektrinės projektą. Atsakovas projektuojamai saulės elektrinei pasirinko konkrečius 245 W modulius. Atsakovas su ieškovu susitarė, jog į jo pasirinktą sistemą SMA TRP12000 jungiasi 120 modulių, kurių bendra galia 29,40 kW. Atsiliepime atsakovas pripažįsta, kad su ieškovo parengtu prašymu dėl leidimo plėtrai išdavimo buvo susipažinęs, nes 2013-10-31 pats kreipdamasis į AB „LESTO“ dėl prisijungimo sąlygų gavimo turėjo šio prašymo kopiją. Žinodamas, jog Energetikos ministerija išduos leidimą plėtrai su 29,40 kW įrengtąja saulės elektrinės galia, atsakovas ieškovui dėl šios aplinkybės pretenzijų nė karto nereiškė. Priešingai, sutikdamas su 29,40 kW projektuojama galia atsakovas toliau tęsė projekto įgyvendinimą, ko pasėkoje iš AB „LESTO“ gavo prisijungimo sąlygas 29,40 kW įrengtosios galios saulės elektrinei. Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad atsakovo argumentas, jog ieškovas pagal žemės sklype suprojektuotą saulės elektrinę užsakė leidimą plėtrai su netinkama saulės elektrinės įrengtąja galia, laikytinas nesąžiningu atsakovo siekiu vengti su atsiskaitymo su ieškovu.

11Taip pat nurodė, kad nesutinka su atsakovo argumentu dėl ieškovo neva netinkamo Sutarties vykdymo, kurio sąlygotas atsakovas turėjo pats imtis veiksmų gaunant prisijungimo sąlygas iš AB „LESTO“. 2013 m. sausio 21 d. Energetikos ministerija elektroniniame tinklapyje www.enmin.lt pateikė atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo informaciją pareiškėjams, kurioje nurodė, jog iki 2013 m. vasario 4 d. Energetikos ministerijos tinklapyje bus paskelbtas išduotų leidimų sąrašas asmenims bei įmonėms, kurie prašymus leidimui išduoti pateikė iki 2012 m. gruodžio 31 d. Energetikos ministerija be kita ko nurodė, jog skelbiamame sąraše esantys asmenys galės pradėti vykdyti tolesnes projektų įgyvendinimo procedūras neatsiėmę popierinio leidimo, nes šis sąrašas su gamintojų duomenimis bus pateiktas ir skirstomųjų tinklų operatoriui AB „LESTO“ . Kadangi leidimus plėtrai gavusių asmenų sąrašas Energetikos ministerijos tinklapyje buvo paskelbtas tik 2013 m. vasario 4 d., laikytina, kad sąraše esantys asmenys, o tuo pačiu ir ieškovas ar skirstomųjų tinklų operatorius AB „LESTO“, neturėjo galimybės anksčiau nei paskelbtas sąrašas žinoti apie išduodamus leidimus plėtrai. Įgyvendinimo įstatymas nenumatė atsakovo pareigos iki atliekant prievolės įgyvendinimo užtikrinimo apmokėjimą turėti AB „LESTO“ išduotas ir galiojančias prisijungimo sąlygas. Pažymėjo, kad nesant oficialių duomenų apie išduotus leidimus plėtrai, kurių išdavimas, kaip nurodo Energetikos ministerija, užtruko dėl itin didelio gautų prašymų skaičiaus, AB „LESTO“ neturėjo galimybės išduoti ilgalaikes bei galiojančias prisijungimo sąlygas. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-201 patvirtinto AB „LESTO“ Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo 41 punktas numato, jog tik gavęs leidimą plėtoti gamybos pajėgumus gamintojas kreipiasi į operatorių dėl prisijungimo sąlygų išdavimo. Vadovaudamasis galiojusių teisės aktų nuostatomis bei neturėdamas duomenų, kad Energetikos ministerija išdavė leidimus plėtrai, ieškovas neturėjo objektyvios galimybės anksčiau nei 2013 m. vasario 4 d. kreiptis į AB „LESTO“ dėl atsakovo prisijungimo sąlygų gavimo, todėl ieškovas Sutartyje numatytų paslaugų atlikimo terminų nepažeidė. Atsakovas į AB „LESTO“ kreipėsi ir prisijungimo sąlygas gavo dar iki minėto sąrašo paskelbimo, t.y. 2013 m. sausio 31 d. Atsakovo teiginys, jog ieškovas privalėjo pats savarankiškai laiku ir kuo operatyviau kreiptis į AB „LESTO“, tačiau šios pareigos neįvykdė, laikytinas nepagrįstu. Ieškovas Sutarties vykdymo terminų nepažeidė, taip pat, kaip nurodyta aukščiau, nekilo poreikio Sutartį įvykdyti greičiau, nei buvo sutarta. Nesutinka su atsakovo pozicija, kad ieškovas privalo sumažinti atliktų paslaugų kainą pusiau, nes atliko tik pusę pagal Sutartį numatytų darbų. Leidimų plėtrai gavimas laikytinas sudėtingesniu bei specialiųjų žinių turėjimo reikalaujančiu procesu, ir leidimo plėtrai išėmimas iš ieškovo pareikalavo kur kas didesnių darbo bei laiko sąnaudų. Tuo tarpu prisijungimo sąlygų prisijungimo sąlygų gavimas iš esmės priklausė nuo leidimo plėtrai gavimo bei vieno puslapio paraiškos AB „Lesto” užpildymo. Atkreipė dėmesį į tai, kad AB „LESTO“ prisijungimo sąlygas atsakovui išdavė tą pačią dieną kaip ir pateiktas prašymas prisijungimo sąlygoms gauti. Tai taip pat patvirtina, kad prisijungimo sąlygų gavimas ir išdavimas nėra sudėtingi, daug laiko bei specialiųjų žinių reikalaujantys procesai. Pažymėjo, kad ieškovas atsakovo 2014-01-14. pretenziją dėl sąskaitos faktūros patikslinimo gavo po to, kai Vilniaus rajono apylinkės teismui pateikė ieškinį. Panašių kreipimųsi dėl PVM sąskaitos-faktūros patikslinimo ieškovas iš atsakovo anksčiau nebuvo sulaukęs. Ieškovas sutinka su tuo, kad 2013 m. birželio 26 d. išrašytoje PVM sąskaitoje-faktūroje SEC Nr. ( - ) netiksliai apskaičiuota mokėtino PVM suma, bei atsižvelgdamas į tai, kad vadovaujantis galiojančiais teisės aktais vienintelis būdas ištaisyti sąskaitoje netinkamai apskaičiuoto mokėtino PVM dydį yra kreditinės sąskaitos-faktūros išrašymas, kuria koreguojamas klaidingai apskaitytas mokėtino PVM dydis, ieškovas pateikė atsakovui 2014 m. kovo 7 d. kreditinę PVM sąskaitą-faktūrą SEC Nr. ( - ).

12Atsakovas triplike (b.l. 86-89) nurodė, kad nei prieš pasirašant techninių sąlygų ir leidimų gavimo sutartį Nr. ( - ), nei po sutarties pasirašymo nesitarė su ieškovu dėl jokios konkrečios elektrinės statymo ir jos projektavimo. Su parengtu prašymu prieš jį priduodant ieškovas atsakovės nesupažindino. Tai įrodo atsakovo 2013-01-31 prašymas AB „Lesto“ išduoti galutinių techninių sąlygų aprašą 30 kW galios modulių prijungimui. Patį prašymą dėl leidimo plėtrai su jame nurodyta saulės elektrinės bendra 29.4 kW galia atsakovas pastebėjo tik užpildžius 2013-01-31 prašymą išduoti galutinių techninių sąlygų aprašą. Pažymėjo, kad priduodant prašymą atsakovas pastebėjo ieškovo nurodytą sumažintą galią, tačiau dėl siūlomų skirtingų elektros supirkimo kainų priklausančių nuo leidimo plėtrai išdavimo datos, neprašė jo pakeisti, kadangi naujas leidimas būtų išduotas tik po mėnesio, o tai reiškia, kad pagal jį pastatytai elektrinei galiotų jau sumažinta elektros energijos supirkimo kaina. Atsižvelgiant į išdėstytą ieškovo elgesys nepripažįstant savo aplaidaus sutarties vykdymo yra akivaizdžiai nesąžiningas. Pažymėjo, kad LR energetikos įstatymo 17 str. 2 d. numatyta, kad licencija ir leidimas išduodami arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti licenciją ar leidimą pateikiamas pareiškėjui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pateikto prašymo bei visų reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų registravimo dienos. Jeigu į tinkamai pateiktą prašymą išduoti licenciją arba leidimą neatsakoma per šioje dalyje nurodytą terminą, laikoma, kad yra priimtas teigiamas spendimas dėl licencijos arba leidimo išdavimo. Šiuo įstatymu vadovavosi ir AB „LESTO" išduodama prisijungimo sąlygas. Vadovaujantis minėta įstatymo nuostata ieškovas ne tik turėjo objektyvią galimybę kreiptis dėl atsakovo prisijungimo sąlygų gavimo, bet ir teisinį pagrindą, tačiau net ir atsakovo paragintas šio elementaraus veiksmo, priklausančio padaryti pagal sutartį, neatliko. Kaip pats ieškovas pripažįsta, atsakovas 2013 m. sausio 31 pats kreipėsi į AB „Lesto“ , bei jau tą pačią dieną, dar neturint leidimo plėtoti gamybos pajėgumus, buvo išduotos prisijungimo sąlygos. Atsakovas yra maža įmonė, 30 000 Lt užstato suma jai yra pakankamai didelė, todėl suprantama, kad ieškovas turėjo kreiptis dėl prisijungimo sąlygų išdavimo kuo operatyviau, o ne formaliai laikytis sutartyje numatytų terminų, žinodamas, kad dėl to atsakovas galiausiai gali patirti turtinę žalą. Atsakovas ne vieną kartą prašė ieškovo tiek telefonu, tiek įprastu ir elektroniniu paštu pateikti teisingai užpildytą sąskaitą-faktūrą, tačiau nei pasirašyto originalaus atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto, nei PVM sąskaitos-faktūros, negavo, todėl net jai ir būtų sutikusi su ieškovo atliktais darbais neturėjo pareigos, bei pagrindo atsiskaityti su ieškovu.

13Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinį. Nurodė, kad šalys buvo sudarę sutartį saulės elektrinių projektavimo darbams. Skola atsirado, nes atsakovas sumokėjo avansą, t.y. 70 proc. kainos, o likusios sumos nesumokėjo dėl tos priežasties neva ieškovas tinkamai neįvykdė sutarties. Leidimai buvo gauti, ieškovas nepavėlavo. Vėlavo Energetikos ministerija išduoti leidimą. Teisės aktuose numatyta, kad per 30 dienų ministerija privalo gavusi prašymą išduoti leidimą. Terminus numatė nuo fakto, gavus vieną įsijungia kitas terminas. Sutartyje patvirtinta, kad jei vėluojam ministerija, tai šalys už tai negali atsakyti. Atsakovo pagrindinis interesas buvo, kad leidimas plėtrai būtų laikomas išduotu 2012 metais, nes tai reiškia didelio tarifo taikymą. Tada visi skubėjo. Atsakovas sutartį sudaryti atėjo paskutinę dieną, kada liko tos 30 dienų 2012 metais ministerijai išduoti leidimą. Ieškovas įvykdė įsipareigojimus ir gruodžio 31 dienai leidimas plėtrai laikomas išduotu, nors fiziškai ministerijai išdavė kovo mėnesį. Ministerija pavėlavo pora mėnesių. Tada reikėjo daryti dar antrą darbą, t.y. kreiptis į LESTO ir gauti prijungimo sąlygas, kurios numato kaip elektrinė bus prijungta prie LESTO ūkio, nes LESTO ūkis supirks pagamintą elektrą. Šiuos darbus buvo sutartimi užsakyta padaryti. Kai gautas leidimas plėtrai buvo daromas sekantis darbas. Ministerija matydama, kad fiziškai negali išduoti visiems laiku, padarė elektroninį sąrašą ir jį paskelbė. Nurodė, kad tie kas bus tam sąraše galės toliau tęsti, kreiptis į LESTO, ir vasario 4 dieną toks sąrašas buvo paskelbtas elektroniškai. Būtent tada vasario 4 dieną ieškovui įsijungė terminas per kurį jis turėjo kreiptis į LESTO. Tačiau pats atsakovas dar sausio 31 dieną nepaskelbus net šito sąrašo pats nuėjo ir išsiėmė prijungimo sąlygas iš LESTO. Taip pažeidė sutartį su ieškovu. Kitaip sakant, atsisakė dalies sutarties be ieškovo žinios. Ieškovas tai sužinojo tik kreipęsis į LESTO. Paaiškėjo, kad sutarties objektas yra įgyvendintas, nežiūrint kuri šalis įgyvendino, sutartis buvo įvykdyta. Tada vyko dokumentacijos perdavimas ir atsakovas nesumokėjo, nes neva ieškovas darbų neatliko, pavėlavo, nors to nebuvo. Ieškovui reikėjo padaryti paskutinį dalyką – nuvyktu į LESTO, pasišnekėti su jų darbuotojais, užpildyti prašymus ir viskas. Iš tiesų tai labai minimalus veiksmas, tai buvo paprasta padaryti, tačiau tai atsakovas padarė pats dar anksčiau nei ieškovui suėjo prievolės vykdymo terminas. Pirmojo etapo žingsniai yra sudėtingi. Jei ieškovas būtų nesuspėjęs per vieną dieną kreiptis dėl leidimo plėtrai, būtų turėjęs grąžinti visą sumokėtą avansą. Ieškovas prisiėmė riziką ir spėjo viską padaryti per vieną dieną. Nebuvo aptarta, kad 30 procentų už kažką konkrečiai. Ieškovas pripažįsta, kad tos darbų dalies neatliko, nes fiziškai tai buvo padaryta ne jo. Šioje vietoje ieškovas tam tikra prasme neuždirbo ir negavo pajamų. Ieškovas atsisako šioje dalyje tų pajamų išskaičiuojant ieškovo darbuotojo laiką nuvykti į LESTO, užpildyti prašymą ir grįžti. Tai yra įvertinta 59,39 Lt suma ir jos ieškovas atsisako, neįtraukė į reikalavimo sumą. Sutarties 3 priedas numato kokia yra sutarties kaina, kuri yra vienas iš dviejų variantų, priklausomai nuo to, kaip bus įgyvendinta sutartis. 4600 Lt kaina numatyta tada, jeigu atsakovui garantuojama 1,44 Lt supirkimo tarifas, kas šioje sutartyje ir yra įvykdyta. Jei būtų taikomas 1,25 Lt tarifas, tada ieškovas pretenduotų į 3220 Lt sumą. Ieškovas gavo atsakovui leidimą plėtrai, kuris garantavo 1,44 Lt supirkimo tarifą. 29,4 galingumas yra nurodytas atsižvelgiant į atsakovo paties interesus, nes 1,44 Lt ir 1,25 Lt tarifas negali būti taikomas saulės elektrinės energijos gamintojui, jei jis turi elektrinę, kuri viršija 30 kW galią. Modulių galia yra svyruojanti, todėl tam, kad neviršinti sumažinta. Nei viena šalis negali įrodyti, kad buvo konkrečiai susitarta dėl galingumo. Toks buvo ieškovo atstovavimas atsakovo interesais. Atsakovas ir antrąjį leidimą išsiėmė pats dar sutarties galiojimo metu. Leidimą plėtrai fizinį taip pat nuėjo išsiimti pats atsakovas. Pagal sutartį iš esmės atlikti visi darbai, neatliktas tik viena iš dalių, t.y. prijungimo sąlygos. Sutartis formaliai įvykdyta buvo lapkričio 30 dieną. Sąskaita-faktūra išrašyta birželio mėnesį, tačiau iki šiol neapmokėta. Išankstinės sąlygos nėra niekuo įpareigojantis dokumentas. Sąskaita šiai dienai pataisyta.

14Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovas neatliko sutarties sąlygų. Ieškovas prašymą nuvežė į Energetikos ministeriją, daugiau nieko neatliko. Ministerija vasario 4 dieną viešai paskelbė, jie įdėjo į perdavimo akto pranešimą. Leidimas plėtrai turėjo būti perduotas ofise į rankas. Nepamena, ar tai numatyta sutartyje. Ieškovas tik nurodė birželio 27 d. elektroniniame laiške, kad originalūs dokumentai bus atsiųsti paštu, kurių atsakovas negavo. Pažeistas ir sutarties 6.3 punktas, nes ieškovas buvo informuotas taip pat žinoma iš žiniasklaidos, kad galima technines sąlygas išimti anksčiau, dėl jo ėmėsi dėl vieno leidimo gavimo ir pats kreipėsi į LESTO ir gavo technines sąlygas. Ieškovas nesirūpino ir nekruopščiai atlikinėjo savo darbą, nes techninės sąlygos iš LESTO buvo išdavinėjamos, tai buvo paskelbta Energetikos ministerijos tinklalapyje ir spaudoje. Buvo ieškovui žodžiu pasakyta pretenzija 2013-01-25, nes skubėjo kuo greičiau. Buvo bendrauta su E. P. ir E., A.. Jie atsakė, kad kol viešai nėra paskelbta, niekas techninių sąlygų iš LESTO neišduos, tačiau jis nuvažiavo ir gavo. Tačiau išsiėmė tik vieną 1 leidimą plėtrai. Dėl antro leidimo 2013-01-25 buvo pasakyta, kad dar nesikreipė ieškovas. Todėl atsakovas vėl ėmėsi pats tvarkyti. Leidimams gauti atsakovas surinko visą dokumentaciją, ieškovas tik pildė prašymą ir jį nuvežė ministerijai. Iki birželio vyko derybos tarp šalių, ieškovas net norėjo padidinti kainą. Ieškovas neteisingai išrašė sąskaitą-faktūrą, nenurodytas įmonės PVM kodas. Buvo susirašinėjama elektroniniais laiškais. Jie piktybiškai netaisė sąskaitos. Sutartis laikoma įvykdyta, kai išrašomas atliktų darbų aktas ir teisingai išrašoma sąskaita, o atsakovas atsiskaito. Tačiau dėl neteisingos išrašytos sąskaitos užsakovas negalėjo sumokėti. Atsakovas sumokėti nesutinka, nes nebuvo įvykdyta pati sutartis. Sutartimi buvo sutarta išimti leidimus 30 kW galingumo plėtrai, tačiau ieškovas išėmė 29,4 kW. Atsakovas galingumo negalėjo pakeisti, nes buvo 2013-01-07 priimtas naujas įstatymas ir ministerija neišdavinėjo 30 kW galingumo leidimų, buvo išduodamas tik 10 kW. Jėgainės dabar galingumas 29,25, atsakovas turėjo nuo kiekvienos jėgainės nuimti po tris modulius. Dėl šito pretenzijos ieškovui nereiškė.

15Ieškinys atmestinas.

16Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl sutarčių aiškinimo taisyklių taikymo yra gausi ir nuosekli (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Bivainis“ v. A. B. firma „( - )“, bylos Nr. 3K-3-406/2005; 2007 m. gegužės 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „ Sarteksas“ v. UAB „ Balteksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; 2009 m. lapkričio 13 nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „ Vigysta“ v. V. L., bylos Nr. 3K-3-502/2009; kt.). Visų pirma sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Sutarties aiškinimo tikslas yra nustatyti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir tikslus. Aiškinant sutartį būtina vadovautis ne tik CK 6.193 straipsnyje įtvirtintomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, bet irCK 1.5 straipsnyje nurodytais bendraisiais teisės principais. Aiškinant sutartį, jos šalių tikruosius ketinimus tam tikrais atvejais gali atskleisti ir šalių elgesys po sutarties sudarymo.Konkrečios sutarties turinio ir jos sąlygų išaiškinimas, sutartimi sulygtų šalių pareigų bei teisių nustatymas yra fakto klausimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „NT Service“ v. SIA „Radio Telecommunication Network“, bylos Nr. 3K-3-231/2008; 2010 m. kovo 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Vakarų krova“ v. UAB „ Litforina“, bylos Nr. 3K-3-107/2010). Kai kyla šalių ginčas dėl konkrečios sutarties turinio, jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu(žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Sauliuta“ v. AB „Lytagra“, bylos Nr. 3K-3-813/2003; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Bivainis“ v. A. B. firma „Arum“, bylos Nr. 3K-3-406/2005; 2007 m. gegužės 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Beltateksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; 2010 m. liepos 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Fegda“ v. UAB „Via Baltika Logistika“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-349/2010; kt.). Kasacinio teismo pabrėžta tai, kad, taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; kt.). Iš nurodytų sutarčių aiškinimo taisyklių matyti, kad pirmiausia yra įtvirtintas subjektyviojo sutarties aiškinimo metodas, įpareigojantis aiškintis tikruosius šalių ketinimus, o ne vien remtis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (objektyviojo sutarties aiškinimo metodas). Tai tiesiogiai susiję su tuo, kad kiekviena sutartis privalo būti aiškinama sąžiningai. Šie esminiai sutarčių aiškinimo principai (t. y. nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir aiškinti sutartį sąžiningai) lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, tačiau įvertinti ir sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos ir Vokietijos UAB „Autopunktas“ v. UAB „Daivera“, bylos Nr. 3K-3-288/2010; 2010 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Šiaulių miesto savivaldybė v. UAB „ Artapolas“, bylos Nr. 3K-3-323/2010; kt.). Kasacinio teismo praktikoje taip pat pabrėžiama, kad, nors esant lingvistinės sutarties teksto reikšmės ir šalių tikrųjų ketinimų skirtumui, pirmenybę reikia teikti šalių ketinimams, kuriuos šalys, sudarydamos sutartį, turėjo omenyje, tačiau šio principo nereikėtų pernelyg suabsoliutinti. Jeigu šalių ketinimai nesutampa, didesnę reikšmę turi sutarties tekstas, todėl svarbesnė yra sutarties teksto lingvistinė analizė, nes ji gali padėti nustatyti,kurios šalies ketinimai atitinka lingvistinę sutarties prasmę.

17Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Saulės energijos centras“ ir atsakovas UAB „Saugreta“ 2012-11-30 sudarė Techninių sąlygų ir leidimų gavimo sutartį Nr. ( - ) (b.l. 10-22). Sutartimi ieškovas (rangovas) įsipareigojo atlikti elektros energiją gaminančios saulės elektrinės leidimo gavimo darbus, numatytus Sutarties priede Nr. 1 „Darbų sąrašas“, t.y. leidimo plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus iš Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos gavimas ir prisijungimo sąlygų (konkrečių projektavimo sąlygų) iš AB „Lesto“ gavimas (b.l. 17). Ieškovas įsipareigojo darbus atsakovui perduoti Sutarties priede Nr. 2 „Darbų atlikimo grafikas“ numatytais terminais, t.y. leidimą plėsti elektros gamybos pajėgumus iš Energetikos ministerijos gauti per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo ministerijai, o prijungimo sąlygos (konkrečios projektavimo sąlygos) iš AB „Lesto“ gauti per 35 darbo dienas nuo Energetikos ministerijos išduoto leidimo plėsti elektros gamybos pajėgumus išdavimo dienos (b.l. 18).

18Formaliai atsakovas galėjo objektyviai tikėtis,kad sutartis ieškovo bus užbaigta įvykdyti 2014 metų vasario mėnesį net ir tuo atveju,jeigu leidimas būtų išduotas pavėluotai(kas ir buvo realioje situacijoje).

19Šalys darbų kainą numatė Sutarties priede Nr. 3 „Darbų sąmata“ ir susitarė, kad už Energetikos ministerijos išduotus 2 leidimus plėtrai su 1,44 LTL/kWh galiojančiu elektros energijos supirkimo tarifais ir AB „Lesto“ išduotas konkrečias projektavimo sąlygas, atsakovas ieškovui sumokės 4 600 LTL įskaitant PVM sumą; už Energetikos ministerijos išduotus 2 leidimus plėtrai su 1,25 LTL/kWh galiojančiu elektros energijos supirkimo tarifais ir AB „Lesto“ išduotas konkrečias projektavimo sąlygas, atsakovas ieškovui sumokės 3220 LTL įskaitant PVM sumą (b.l. 19). Byloje tarp šalių nėra ginčo, jog atsakovas vykdydamas Sutarties 9.5. punktą, numatantį atsakovo prievolę prieš pradedant darbus sumokėti ieškovui 70 % avansą, jį sumokėjo (t.y. 3 220 Lt), o ieškovui pabaigus darbus ir pasirašius Darbų priėmimo perdavimo aktą, išrašius PVM sąskaita-faktūra, pagal ją įsipareigojo sumokėti ieškovui likusią 30% darbų kainos dalį, t.y. 1 380 Lt (Sutarties 9.6. p.; b.l. 12). Sutarties 3 punkte šalys numatė Sutarties tikslą – rangovo atliekamų Darbų atlikimas – dokumentų, sąlygų ir leidimų iš LESTO bei Energetikos ministerijos gavimas, skirtas užfiksuoti galiojančius elektros energijos supirkimo, gaminant elektros energiją atsinaujinančių šaltinių pagalba, tarifus pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą ir Vyriausybės 2012 m. liepos 4 dienos nutarimą Nr. 827 (b.l. 10). Tinkamam ieškovo įsipareigojimų vykdymui pagal Sutartį, 2012-11-27 atsakovas ieškovui išdavė įgaliojimą (Sutarties 5.3. p.; b.l. 24).

20Ieškovas UAB „Saulės energijos centras“ dar tą pačią sutarties pasirašymo dieną 2012‑11‑30 pateikė Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai Prašymą Nr. 1 gauti leidimą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje ir Prašymą Nr. 2 gauti leidimą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, nurodydamas, kad „( - ) saulės elektrinės“ ir „( - ) saulės elektrinės“ techniniai duomenys – 29,40 kW; pastatyta ant žemės; ją sudaro 120 modulių, išdėstytų 2 eilėmis vertikaliai po 30 modulių vienoje eilėje, sujungtų į vieną sistemą, taip išdėstytos 2 sistemos; saulės elektrinių užimamas plotas – 199,92 m2, fotoelektrinių modulių aktyvus plotas yra 196,42 m2; projektinės metinės elektros energijos gamybos dydis – 27 900 kWh (b.l. 25-26).

21Ieškovas išaiškinime dėl 29,4 kW galios leidimo plėsti el. energijos pajėgumus nurodė, kad 29,4 kW galia buvo nurodyta, nes pildant prašymą ministerijai būtina nurodyti modulio plotą, orientaciją, išdėstymą, pajungimo tašką, numatomą el. energijos gamybą. Šiems parametrams gauti būtina atlikti preliminarų projektą, kuris ir buvo atliktas žodžiu suderinus su užsakovu, nes užsakovas pasirinko 245W galios saulės modulius ir SMA TRIPOWER srovės keitiklius. Artimiausia tokios sistemos konfigūracija, kuri neviršytų 30 kW ribos buvo 29,4 kW instaliuotos galios, t.y. 120 modulių po 245W. Kitaip pajungti šių modulių į SMA TRP srovės keitiklius ir neviršyti 30 kW galios nebuvo galima, todėl pasirinkta didžiausia galima nominali galia neviršijant 30 kW. Energetikos ministerijos išduodami leidimai saulės jėgainėms galioje jėgainėms iki arba lygioms 30 kW instaliuotos galios, t.y. modulių galingumui esant lygiam arba iki 30 kW. Modulių gamintojai nurodo tik apytikslį saulės modulių galingumą ir galimas galingumo ribas, t.y. modulių galingumas 245W ir jo svyravimas -3W; +5W, t.y. modulių galios galima riba yra nuo 242W iki 250W. Atlikus konkrečius sistemos matavimus galima nustatyti modulių galią konkrečiame objekte ir konkrečiu atveju ji svyruotų nuo 29,04 kW iki 30 kW instaliuotos galios. Jei galia viršytų 30 kW instaliuotos galios (taip atsitiktų naudojant 120 vnt. modulių po 250W, su bet kokiu didesniu svyravimu nuo +0,01W), Energetikos ministerija būtų priversta sustabdyti leidimus ir nurodyti priverstinai dalyvauti aukcione, kuris skirtas didesnioms nei 30 kW instaliuotos galios saulės jėgainėms, o tai pažeistų kliento interesus. Todėl buvo pasirinkta saugi, užsakovo interesus sauganti suminė modulių galia, t.y. 29,4 kW instaliuotos saulės modulių galios (b.l. 100).

22Analizuojant šiuos ieškovo argumentus ir atsakovo atsikirtimus dėl ieškinio pagrįstumo,teismas daro išvadą,kad ieškovas savo veiksmais nepažeidė atsakovo interesų dėl galios sumažinimo.Šioje apimtyje atsakovo argumentai dėl netinkamo sutarties vykdymo yra atmestini.Atsakovas neįrodė galimos ateityje žalos buvimą dėl ieškovo veiksmų sumažinant prašomą galią,kaip šiuo atveju logiškai ir ekonomiškai pagrįstą esamos paklaidos ribose.

23Visi kiti ieškovo ir atsakovo argumentai yra susiję su sutarties vykdymu po 2012-12-31 dienos atsižvelgiant į sutartyje numatytas sąlygas ir realią situaciją tuo metu,bei akivaizdžiu sutartyje numatytų veiksmų atlikimu ne pačiu ieškovu,o atsakovu,ir dėl to kilusio piniginio ginčo.

24Pats ieškovas nurodo,kad „...laiku atliko visus pagal Sutartį nuo jo priklausančius veiksmus, pilna apimtimi įgyvendino Sutartimi sulygtas sąlygas ir turi teisę iš atsakovo reikalauti atsiskaitymo už darbus.“Tačiau tuo pačiu pats nurodo,kad „prisijungimo sąlygų gavimas iš esmės priklausė nuo leidimo plėtrai gavimo bei vieno puslapio paraiškos AB „Lesto” užpildymo. Atkreipė dėmesį į tai, kad AB „LESTO“ prisijungimo sąlygas atsakovui išdavė tą pačią dieną kaip ir pateiktas prašymas prisijungimo sąlygoms gauti. Tai taip pat patvirtina, kad prisijungimo sąlygų gavimas ir išdavimas nėra sudėtingi, daug laiko bei specialiųjų žinių reikalaujantys procesai.““... Ieškovas pripažįsta, kad tos darbų dalies neatliko, nes fiziškai tai buvo padaryta ne jo.“

25Nors Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalis numatė, kad Energetikos ministerija per 30 kalendorinių dienų nuo reikiamų dokumentų gavimo dienos privalo išduoti gamintojui leidimą plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus arba pateikti motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti leidimą, leidimo dėl didelio prašymų skaičiaus nustatytu laiku neišdavė.

262013-01-21 Energetikos ministerija savo internetinėje svetainėje paskelbė pranešimą, kad įsigaliojus atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisoms, iki 2013-02-04 ministerijos tinklapyje www.enmin.lt bus paskelbtas išduotų leidimų sąrašas asmenų, kurie prašymus leidimui išduoti pateikė iki 2012-12-31, ir jie galės pradėti vykdyti tolesnes projektų įgyvendinimo procedūras neatsiėmę popierinio leidimo (b.l. 81-82).Iki 2013-02-04 ir vėliau ieškovas „miegojo“,t.y. nieko nedarė,nesiėmė jokių priemonių ir veiksmų,kad kuo greičiau įvykdytų sutartį.

272004-02-04 Energetikos ministerijos interneto puslapyje buvo paskelbtas leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus sąrašas su pareiškėjais, kurie prašymus išduoti leidimus buvo pateikę daugiau nei prieš 30 dienų. Šiame sąraše numeriais 10024 ir 20027 buvo įrašytas ir atsakovas (b.l. 27-29, 77-79). Energetikos ministerija rašytinį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Nr. ( - ) išdavė atsakovui tik 2013-03-25, tačiau leidime pažymėjo, kad leidimas laikomas išduotu nuo 2012-12-31 (b.l. 58).

28Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.).

292013-01-17 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įgyvendinimo įstatymas įvedė naujus reikalavimus: 2 straipsnis.“ Leidimų plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus galiojimas“1. Leidimai plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus statant saulės šviesos energijos elektrines, išduoti teisės aktų nustatyta tvarka ne aukciono būdu pagal prašymus, pateiktus iki Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įsigaliojimo, galioja iki juose nurodyto termino pabaigos, tačiau ne ilgiau negu iki šio straipsnio 2 dalyje nurodyto termino, išskyrus šio straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytas išimtis. Šioje dalyje nurodyti prašymai nagrinėjami Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka.4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytus leidimus turintys asmenys, numatantys įrengti ne didesnės kaip 30 kW galios saulės šviesos energijos elektrines, elektros tinklų operatoriui pateikia prievolių įvykdymo užtikrinimą, garantuojantį elektros tinklų operatoriui gamintojo įsipareigojimus plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus. Asmens prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis apskaičiuojamas dauginant numatomų įrengti elektrinės pajėgumų dydį (kW) iš 500 litų už 1 kW. Asmenys, turintys šio straipsnio 1 dalyje nurodytus leidimus, savo prievolių įvykdymo užtikrinimą turi pateikti iki 2013 m. kovo 1 d. Kai šioje dalyje nurodytos elektrinės statyba užbaigiama ir išduodamas leidimas elektros energijai gaminti, gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimas grąžinamas teisės aktų nustatyta tvarka. Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo ir panaudojimo sąlygas bei tvarką nustato Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.“

30Ieškovas pagal savo darbo pobūdį ir jo realizavimo tvarką turėjo domėtis ir žinoti norminius aktus.Būtent minėto įstatymo įgyvendinimo įstatymas tapo žinomas atsakovui ankščiau už ieškovą.Taip pat atsakovas pats sužinojo,kad gali kreiptis į LESTO be oficialaus pranešimo ir vėliau,ir net nepateikiant visų dokumentų,kurie buvo pas ieškovą.Tokią išvadą galima padaryti,nes bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas pats dar 2013-01-31,o po to ir 2013-02-25 kreipėsi į AB „Lesto“ su paraiškomis dėl elektros energijos gamintojų elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus tinklų (b.l. 59-60). 2013-02-25 AB „Lesto“ išdavė atsakovui prijungimo sąlygas tą pačią dieną (b.l. 61-63). Kadangi atsakovas pats kreipėsi į AB „Lesto“ anksčiau nei ieškovas, AB „Lesto“ ieškovo paraiškų nepriėmė. Tai patvirtinta 2013-07-16 atsakovo pretenzija ieškovui, kurioje nurodoma: kad prisijungimo iš LESTO gavimo išankstinėmis sąlygomis pasirūpino atsakovo direktorius S. G. (surinko ir pristatė visus reikiamus dokumentus) ir tokiu būdu ieškovas neįvykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų; kad reikalaudama apmokėti už paslaugą 4600 Lt, nors leidimas didesnio tarifo elektros energijos supirkimui neišduotas, yra nesąžininga; atsakovas turėjo sumokėti 1777,44 Lt, o sumokėjo 3220 Lt (b.l. 37). Tai reiškia,kad ieškovas kreipėsi į LESTO po 2013-02-25,t.y.likus nedaugiau kaip 3 dienoms iki 2013-03-01 termino pagal aukščiau minėto įstatymą.Teismui akivaizdu,kad ieškovas nesirūpino kliento sutarties užbaigimu,nors žinojo,kad sutarties užbaigimas buvo įmanomas atlikti jo paties pastangomis ir kaip įmanoma greičiau,kas buvo ypač aktualu atsakovui,kadangi jis turėjo sumokėti didelę pinigų sumą,kaip užstatą tik turėdamas išankstines LESTO sąlygas pagal dviejų elektrinių įrengimą iki 2013-03-01.

312013-06-27 atsakovas gavo ieškovo elektroniniu paštu atsiųstus darbų perdavimo priėmimo aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą (b.l. 35-36, 67). Darbų perdavimo priėmimo akte nurodyta, kad perduodami Energetikos ministerijos leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (originalai) Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), o išankstinės LESTO sąlygos neperduodamos, nes jas atsakovas užsakė pats. Atsakovas 2014-02-05 el. paštu informavo ieškovą, kad PVM sąskaitoje faktūroje klaidingai paskaičiuoti mokesčiai ir 2014-01-14 rašytine pretenzija kreipėsi į ieškovą (b.l. 68-69). Ieškovas PVM sąskaitą faktūrą ištaisė 2014-03-07 išrašydamas atsakovui Kreditinę PVM sąskaitą-faktūrą (b.l. 84). Kadangi atsakovas iš AB „Lesto“ projektavimo sąlygas išsiėmė pats, ieškovas iš atsakovo nereikalauja nepatirtų išlaidų – 59,39 Lt (b.l. 42).

32Šalys sudarydamos sutartį nurodė tik galutinę darbų kainą suskirstydami galutinę sumą į avansą ir likusią 1380 Lt dalį,bet nurodydami,kad ji bus sumokėta,kai ieškovas atliks visus sutartyje numatytus darbus.

33Ieškovo ieškinio reikalavimas paremtas tuo,kad jis dar turėjo formaliai laiko pats atlikti visus darbus pagal sutartį per 35 dienas nuo 2013-02-04,kai buvo paskelbtas viešai sąrašas oficialiame interneto tinklalapyje.

34Pats ieškovas pripažįsta,kad neatliko visų sutartyje numatytų darbų,tačiau reikalauja sumokėti visą sutartą sumą.

35Sutartyje yra numatyta,kad ieškovas turėjo pateikti atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą atsakovui(sutarties 8.1 p.),tačiau to nepadarė,taip nevykdydamas sutartį.

36Teismas nesutinka su ieškovo argumentu,kad „nekilo poreikio Sutartį įvykdyti greičiau, nei buvo sutarta.“ Ieškovas nepranešė atsakovui raštu apie kliūtis vykdyti sutartį,kai ministerija nepaskelbė laiku apie leidimo davimą atsakovui(7.1p.) ir nesiėmė jokių priemonių,kad sutartis būtų kuo greičiau įvykdyta,kai buvo paskelbta,nors kaip aukščiau minėta turėjo objektyvią galimybę tai padaryti,t.y.pažeidė sutarties 7.2p.,7.3p..To pasekoje atsakovas pirma kartą pats gavo prijungimo sąlygas 2013-01-31,o po to kreipėsi 2013-02-25 ir vėl gi gaudamas šias sąlygas.Per visą šį laikotarpį ieškovas nesidomėjo kaip galima greičiau įvykdyti sutartį,kas taip pat buvo numatyta sutartyje 6.3p. ir iš esmės vilkino tinkamai ir galutinai atlikti darbus per atsakovui reikalingą terminą,nors galėjo užbaigti darbus po 2013-02-04 per 1 darbo dieną.Tokią išvadą teismas turi pagrindo padaryti,nes ieškovas,sužinojęs,kad atsakovas pats gavo sąlygas 2013-01-31,raštu turėjo informuoti atsakovą,kad jis užbaigs darbus pats kuo greičiau(sutarties 17.1p.,17.3p.),tačiau to nepadarė(CPK 177,185str.).Taip pasielgė ir atsakovas,tačiau teismas neturi pagrindo padaryti prielaidos,kad tai buvo padaryta tyčia,kad nemokėti likusios sutartyje numatytos pinigų sumos.Taip buvo daroma,kad apsaugoti savo interesus dėl naujo įstatymo reikalavimo.

37Analizuojant išdėstytą situaciją ir šalių veiksmus teismas mato,kad šalys buvo nenustačiusios kiekvienos sutarties darbų kainos,todėl teismas net negali nustatyti,kiek gi kainuotų pagal sutartį likusių darbų kaina.tačiau sutinka,kad pirminio leidimo gavimas sudaro didesnę darbų apimtį.Ieškovas,neatlikęs visų sutartyje numatytų darbų,bet galėdamas juos atlikti greitai ir be vilkinimo(tai yra sutarties sąlygos),kai už jį sutartyje numatytus darbus užbaigė pats atsakovas(„Ieškovui reikėjo padaryti paskutinį dalyką – nuvyktu į LESTO, pasišnekėti su jų darbuotojais, užpildyti prašymus ir viskas. Iš tiesų tai labai minimalus veiksmas, tai buvo paprasta padaryti, tačiau tai atsakovas padarė pats dar anksčiau nei ieškovui suėjo prievolės vykdymo terminas.“),prašo priteisti skolą,kas teismo įsitikinimu yra neteisinga ir nesąžininga (CK 1.5 str., 6.38str.1,2d., 6.200str.1,2,3,4d., 6.205str.),ir kas formuotų neteisingą ir nesąžiningą praktiką ateityje panašaus pobūdžio ginčuose,todėl neturi pagrindo ieškinio reikalavimą tenkinti.

38Teismas, vadovaudamasis LRCPK 177,185 str., 259 str., 263-270 str.,

Nutarė

39ieškinį atmesti.

40Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,... 2. sekretoriaujant Danguolei Dubakienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui adv. p. M. Gerdauskiui,... 4. atsakovo direktoriui S. G.,... 5. teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Saulės... 6. ieškovas UAB „Saulės energijos centras“ ieškiniu iš atsakovo UAB... 7. Ieškinyje nurodė, kad 2012-11-30 šalys sudarė Techninių sąlygų ir... 8. LR energetikos ministerija leidimo plėtrai per 30 kalendorinių dienų nuo... 9. Atsakovas UAB „Saugreta“ atsiliepimu (b.l. 45-48) su ieškiniu nesutiko.... 10. Ieškovas dublike (b.l. 72-76) nurodė, kad šalys tarėsi ir dėl saulės... 11. Taip pat nurodė, kad nesutinka su atsakovo argumentu dėl ieškovo neva... 12. Atsakovas triplike (b.l. 86-89) nurodė, kad nei prieš pasirašant techninių... 13. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinį. Nurodė, kad... 14. Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovas neatliko... 15. Ieškinys atmestinas.... 16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl sutarčių aiškinimo taisyklių... 17. Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Saulės energijos centras“ ir... 18. Formaliai atsakovas galėjo objektyviai tikėtis,kad sutartis ieškovo bus... 19. Šalys darbų kainą numatė Sutarties priede Nr. 3 „Darbų sąmata“ ir... 20. Ieškovas UAB „Saulės energijos centras“ dar tą pačią sutarties... 21. Ieškovas išaiškinime dėl 29,4 kW galios leidimo plėsti el. energijos... 22. Analizuojant šiuos ieškovo argumentus ir atsakovo atsikirtimus dėl ieškinio... 23. Visi kiti ieškovo ir atsakovo argumentai yra susiję su sutarties vykdymu po... 24. Pats ieškovas nurodo,kad „...laiku atliko visus pagal Sutartį nuo jo... 25. Nors Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 16... 26. 2013-01-21 Energetikos ministerija savo internetinėje svetainėje paskelbė... 27. 2004-02-04 Energetikos ministerijos interneto puslapyje buvo paskelbtas... 28. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 29. 2013-01-17 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos... 30. Ieškovas pagal savo darbo pobūdį ir jo realizavimo tvarką turėjo domėtis... 31. 2013-06-27 atsakovas gavo ieškovo elektroniniu paštu atsiųstus darbų... 32. Šalys sudarydamos sutartį nurodė tik galutinę darbų kainą suskirstydami... 33. Ieškovo ieškinio reikalavimas paremtas tuo,kad jis dar turėjo formaliai... 34. Pats ieškovas pripažįsta,kad neatliko visų sutartyje numatytų... 35. Sutartyje yra numatyta,kad ieškovas turėjo pateikti atliktų darbų... 36. Teismas nesutinka su ieškovo argumentu,kad „nekilo poreikio Sutartį... 37. Analizuojant išdėstytą situaciją ir šalių veiksmus teismas mato,kad... 38. Teismas, vadovaudamasis LRCPK 177,185 str., 259 str.,... 39. ieškinį atmesti.... 40. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...