Byla e2-1632-790/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „InnoForce“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „InnoForce“ ieškinį atsakovui Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų ir sprendimų panaikinimo viešajame pirkime (pirkimo Nr. 373496), trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „LEXITA“.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „InnoForce“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovo 2018 m. liepos 27 d. pranešime nurodytus viešojo pirkimo komisijos sprendimus dėl nustatytos pasiūlymų eilės ir pirkimo sutarties sudarymo; išreikalauti iš atsakovo nustatyto laimėtojo UAB „LEXITA“ pateiktus dokumentus: 1) pasiūlyme pateiktą 112 mobiliosios aplikacijos veikimo ir pateikimo perkančiajai organizacijai aprašymą; 2) atsakovui pateiktą pasiūlymo neįprastai mažos kainos pagrindimą; išreikalauti iš atsakovo visus viešojo pirkimo komisijos posėdžių protokolus, kuriuose buvo svarstomas UAB „LEXITA“ pasiūlymo atitikimas pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, kainos pagrįstumo klausimas ir kuriuose yra užfiksuoti ieškinyje skundžiami komisijos priimti sprendimai dėl nustatytos pasiūlymų eilės ir sutarties su laimėtoju sudarymo; pripažinti ieškovės teisę susipažinti su tiekėjo UAB „LEXITA“ pasiūlyme pateiktu 112 mobiliosios aplikacijos veikimo ir pateikimo perkančiajai organizacijai aprašymu ir šio tiekėjo atsakovui pateiktu pasiūlymo neįprastai mažos kainos pagrindimu bei įpareigoti atsakovą šiuos dokumentus pateikti ieškovei; skirti teismo ekspertizę ieškinyje nurodytais klausimais, pavedant atlikti ekspertizę Vilniaus Gedimino technikos universiteto Elektronikos fakulteto Elektroninių sistemų katedros darbuotojams; priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą sustabdyti 2018 m. kovo 28 d. paskelbto atviro konkurso „112 mobiliosios aplikacijos pirkimas“ (pirkimo Nr. 373496) procedūras ir uždrausti atsakovui sudaryti šio pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta – sustabdyti jos vykdymą, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje. Nurodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kyla grėsmė teismo sprendimo vykdymui, kadangi būtų užkirstas kelias ieškovės efektyviam ir veiksmingam pažeistų interesų gynimui, tiekėjų sąžiningai konkurencijai pirkime. Ieškinio patenkinimo atveju ieškovė pretenduoja tapti pirkimo laimėtoja. Nesustabdžius pirkimo procedūrų atsakovas sudarys ir vykdys neteisėtą pirkimo sutartį su UAB „LEXITA“, šalių grąžinimas į pradinę iki pažeidimo buvusią stadiją bus neįmanomas arba sudėtingas. Be to, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra efektyvus, proporcingas ir atitinka viešąjį interesą. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones viešojo pirkimo procedūros nusikeltų neilgam laikui. Nesustabdžius pirkimo procedūrų būtų pažeistas viešasis interesas dėl viešojo pirkimo procedūrų skaidrumo.

103.

11Atsakovas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) prašė ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Nurodė, kad ieškovė neįrodė, jog egzistuoja CPK 144 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Taikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeistas viešasis interesas, susijęs su asmenų sveikatos ir gyvybės saugumu. Pirkimas vykdomas įgyvendinant investicijų projektą „Bendrojo pagalbos centro teikiamų paslaugų prieinamumo kurtiesiems tobulinimas“, kuriuo siekiama įgyvendinti kurčiųjų asmenų teisę išsikviesti skubią pagalbą gimtąja lietuvių gestų kalba. Šiuo atveju viešasis interesas žmonių sveikatos ir gyvybės saugumas turėtų būti aukščiau už ieškovės siekį gauti trečiojo asmens Departamentui pateiktus dokumentus, susijusius su viešuoju pirkimu. Projektas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, teismui tenkinus ieškovės prašymą ir pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, liks itin mažai laiko įgyvendinti projekto dalį, numatytą 2018 metams, todėl atsiranda tikimybė nepanaudoti 2018 metams projektui skirtų lėšų, kurios turės būti grąžintos į valstybės iždą. Užsitęsus viešojo pirkimo procedūroms nebus laiku pasiektas projektui keliamas tikslas, be to, būtų pažeistas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 17 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintas principas, numatantis perkančiosios organizacijos siekį tinkamai ir laiku įsigyti paslaugą, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmės, galinčios kilti Bendrajam pagalbos centrui (toliau – BPC), būtų neproporcingai didelės palyginus su ieškovei galinčiomis kilti neigiamomis pasekmėmis. Šių priemonių taikymas nėra būtinas ieškovės interesų užtikrinimui, nes palankaus ieškovei teismo sprendimo atveju, ieškovės pažeistų teisių gynyba galėtų būti užtikrinta taikant VPĮ numatytą žalos atlyginimo institutą.

124.

13Trečiasis asmuo UAB „LEXITA“ pateiktame atsiliepime prašė netenkinti ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodė, kad ieškinys yra prima facie (liet. preliminariai) nepagrįstas, kadangi ieškinio reikalavimas pripažinti ieškovės teisę susipažinti su UAB „LEXITA“ pirkime pateikto pasiūlymo dalimi, kuri yra konfidenciali, nes joje pateikta informacija sudaro UAB „LEXITA“ komercinę paslaptį, yra neteisėtas. Be to, ieškovė neturi teisės susipažinti ir su UAB „LEXITA“ atsakovui pateiktu neįprastai mažos kainos pagrindimu, kadangi šiame dokumente pateikti duomenys yra itin konfidencialūs ir komerciškai vertingi, tokiu būdu akivaizdžiai negalės būti tenkinamas ir materialinis ieškinio reikalavimas pripažinti ieškovei teisę susipažinti su UAB „LEXITA“ pateiktu neįprastai mažos kainos pagrindimu. Ieškovė nepateikia jokių įrodymų apie ginčijamų atsakovo sprendimų neteisėtumą. Teiginiai, jog UAB „LEXITA“ pirkime pateiktas pasiūlymas neva neatitinka pirkimo dokumentų, o pasiūlyta kaina neva nepagrįstai maža, grindžiami išimtinai ieškovės subjektyviais samprotavimais. Ieškovė nesilaikė VPĮ numatytos privalomos ikiteisminės ginčo sprendimo procedūros; pretenzijose nereiškė reikalavimų nei dėl UAB „LEXITA“ pasiūlymo neatitikimo pirkimo sąlygoms, nei dėl perkančiosios organizacijos sprendimų dėl pasiūlymų eilės sudarymo bei UAB „LEXITA“ pripažinimo pirkimo laimėtoja. Dėl šios priežasties ieškinio reikalavimas dėl atsakovo 2018 m. liepos 27 d. pranešime nurodytų sprendimų dėl nustatytos pasiūlymų eilės ir pirkimo sutarties sudarymo negali būti nagrinėjamas teisme ir šioje dalyje byla nutrauktina. Ieškovė neįrodė grėsmės, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių bus pažeisti jos interesai. Ieškovė, jai palankaus teismo sprendimo atveju, galėtų išsireikalauti iš atsakovo patirtą žalą (negautą pelną iš pirkimo sutarties vykdymo), kurią būtų nesunku įrodyti, jei teismas vis dėlto pripažintų, kad atsakovas nepagrįstai pirkimo laimėtoja pripažino UAB „LEXITA“, o ne antroje vietoje likusią ieškovę. Atsakovas yra finansiškai pajėgi institucija ir nėra pagrindo abejoti, kad neturėtų finansinių galimybių atlyginti ieškovės naudai priteistą žalą (jeigu tokios būtų). Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės pažeistų viešąjį interesą, kadangi ginčo pirkimo objektas yra bendrojo pagalbos centro 112 mobiliosios aplikacijos sukūrimas, įdiegimas ir parengimas eksploatuoti. Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo tikslas yra įgyvendinti kurčiųjų asmenų teisę išsikviesti skubią pagalbą gimtąją lietuvių gestų kalba, pirkimo objektas susijęs su viešuoju interesu užtikrinti asmenų sveikatos ir gyvybės saugumą. Įvertinus, kad Lietuvoje vis dar itin didelis žmonių skaičius žūsta ar jų sveikatai padaroma žala dėl to, kad operatyviai negali sulaukti pagalbos, 112 mobiliosios aplikacijos sukūrimas neturėtų būti atidėliojamas ir vykdomas kuo greičiau. Taigi, nagrinėjamu atveju pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeistas viešasis interesas, susijęs su pirkimo objektu, taip pat proporcingumo, ekonomiškumo ir efektyvumo principai.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

165.

17Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi netenkino ieškovės UAB „InnoForce“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

186.

19Teismas nustatė, kad atsakovas 2018 m. kovo 28 d. paskelbė apie atviro konkurso būdu vykdomą tarptautinės vertės viešąjį pirkimą „112 mobiliosios aplikacijos pirkimas“ (pirkimo Nr. 373496).

207.

21Įvertinęs prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo motyvus, teismas sprendė, kad ieškovė nepateikė pakankamų argumentų, pagrindžiančių, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys nebeįmanomas. Ieškovės argumentai šioje dalyje yra abstraktūs, deklaratyvaus pobūdžio, grįsti prielaidomis.

228.

23Teismas įvertino, kad atsakovas yra biudžetinė vidaus reikalų centrinė įstaiga, teikianti viešas asmens sveikatai, gyvybei bei turtui apsaugoti svarbias paslaugas. Vykdomo viešojo pirkimo objektas yra BPC 112 mobiliosios aplikacijos sukūrimas, įdiegimas ir parengimas eksploatuoti, siekiant įgyvendinti kurčiųjų asmenų teisę išsikviesti skubią pagalbą gimtąją lietuvių gestų kalba. Taigi pirkimo objektas susijęs su asmenų sveikatos ir gyvybės saugumo užtikrinimu, kas nebejotinai atitinka viešojo intereso sąvoką. Teismas sutiko su trečiojo asmens nuomone, kad įvertinus tai, jog Lietuvoje vis dar itin didelis žmonių skaičius žūsta ar jų sveikatai padaroma žala dėl to, kad operatyviai negalima sulaukti pagalbos, 112 mobiliosios aplikacijos sukūrimas neturėtų būti atidėliojamas, o būti vykdomas kuo greičiau. Teismas atsižvelgė į atsakovo argumentus, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, projektui keliamas tikslas, kuriuo siekiama kaip įmanoma skubiau įgyvendinti kurčiųjų asmenų teisę išsikviesti skubią pagalbą gimtąja lietuvių gestų kalba, nebus laiku pasiektas, kadangi atsiranda tikimybė netekti dalies projektui skirtų lėšų, nes Departamentas, būdamas biudžetinė vidaus reikalų centrinė įstaiga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatytu reikalavimu nepanaudojęs viešojo pirkimo objektui skirtų lėšų, iki kitų metų sausio 10 dienos privalėtų jas grąžinti į valstybės iždą.

249.

25Teismas pažymėjo, kad pareikštas ieškinys ipso facto (liet. savaime, pagal faktą) neturi sąlygoti viešo pirkimo procedūrų sustabdymo, tai turi būti išimtis, kurios taikymą ieškovas visuomet privalo tinkamai ir įtikinamai pagrįsti. Teismas sprendė, kad atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nebus suvaržyti ieškovės interesai bei apribotos galimybės apginti savo teises, nes jai palankaus teismo sprendimo atveju pastaroji įgytų teisę reikalauti žalos, atsiradusios (jeigu ji atsirastų) dėl padarytų pažeidimų, atlyginimo.

26III.

27Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

2810.

29Ieškovė UAB „InnoForce“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones: įpareigoti atsakovą sustabdyti 2018 m. kovo 28 d. paskelbto atviro konkurso „112 mobiliosios aplikacijos pirkimas“ (pirkimo Nr. 373496) procedūras ir uždrausti atsakovui sudaryti šio pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta – sustabdyti jos vykdymą, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3010.1.

31Ieškinys atitinka prima facie pagrįstumo kriterijų, ieškinyje išdėstyti argumentai sudaro pagrindą tikėti ieškovei palankaus sprendimo priėmimu. Atsakovas, atlikdamas pirkimą nesilaikė VPĮ reikalavimų ir jame įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų; neteisėtai laimėjusiu pripažino trečiojo asmens pasiūlymą, kurio kaina nepagrįsta, taip pažeisdamas VPĮ 57 straipsnio normas dėl neįprastai mažų kainų pasiūlymų vertinimo procedūrų. Atsakovas nepateikia susipažinimui trečiojo asmens pasiūlyme nurodyto 112 mobiliosios aplikacijos veikimo ir pateikimo perkančiajai organizacijai aprašymo bei įtikinamo ir racionalaus savo veiksmų, vertinant aplikacijos ir pasiūlymo kainos pagrįstumą, paaiškinimo, todėl atitinkami atsakovo sprendimai yra neteisėti, nepagrįsti bei turi būti panaikinti.

3210.2.

33Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas ir pirkimo sutarties sudarymo nesustabdymas neigiamai paveiktų viešąjį interesą. Pirkimo procedūrų sustabdymas būtų tik laikinas ir, atsižvelgiant į sutrumpintus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus, truktų neilgai. Atsakovas 2017 m. lapkričio 8 d. nutraukė 2017 m. rugsėjo 17 d. paskelbtą pirkimą dėl to paties pirkimo objekto, nurodydamas, kad tokiu sprendimu siekiama racionaliai naudoti valstybės biudžeto lėšas. Naujas pirkimas paskelbtas praėjus beveik penkiems mėnesiams, todėl atsakovas pats prisiėmė riziką dėl terminų, reikalingų pirkimo objekto įgyvendinimui, laikymosi ir atitinkamai riziką dėl galimos viešojo pirkimo procedūrų trukmės. Paties atsakovo veiksmai priešingi deklaruojamam tikslui užtikrinti viešąjį interesą. Atsakovas yra biudžetinė vidaus reikalų centrinė įstaiga, todėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo pasekmės, patenkinus ieškinio reikalavimus, būtų tiesiogiai susijusios su neracionaliu valstybės biudžeto lėšų panaudojimu. Atsakovas jau yra gavęs 100 000 Eur baudą dėl priimtų sprendimų vykdant kito viešojo pirkimo procedūras (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309-248/2015).

3410.3.

35Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių pirkime būtų ginamas vien atsakovo interesas sudaryti pirkimo sutartį. Tai pažeistų lygiateisiškumą ir interesų pusiausvyrą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų efektyvus ir proporcingas bei nesukeltų žalos tiek perkančiajai organizacijai, tiek visuomenei.

3611.

37Atsakovas Departamentas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirojo skundo netenkinti ir Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

3811.1.

39Tiek ieškinys, tiek atskirasis skundas grindžiami deklaratyvaus pobūdžio abstrakčiais argumentais. Atsakovo viešojo pirkimo komisija, nustačiusi, kad trečiojo asmens pasiūlymo kaina daugiau nei 30 proc. mažesnė nei pasiūlymų kainų vidurkis, paprašė trečiojo asmens pagrįsti itin mažą kainą, trečiasis asmuo pateikė ją pagrindžiančius dokumentus, todėl nesutiktina su apeliante dėl VPĮ 57 straipsnio normų dėl neįprastai mažų kainų pasiūlymų vertinimo procedūrų pažeidimo. Pateiktuose aprašymuose visi galimi tiekėjai nurodė unikalius sprendimus, kuriais remdamiesi sieks įgyvendinti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, pateikta informacija atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 straipsnio 1 dalyje nurodytą komercinės paslapties sąvoką, todėl Departamentas turėjo imtis priemonių apsaugoti minėtą informaciją. Be to, ir pati apeliantė aprašyme pateiktą informaciją nurodė kaip konfidencialią.

4011.2.

412017 m. rugsėjo 17 d. paskelbtas pirkimas dėl to paties objekto buvo nutrauktas 2017 m. lapkričio 8 d., įvertinus pasiūlymų pateikimo terminą, VPĮ nustatytus pirkimo procedūrų terminus, galimą riziką, kad laimėjęs tiekėjas per mažiau nei mėnesį laiko negalės įvykdyti sutartinių įsipareigojimų. Tiek Departamento viešojo pirkimo komisija, tiek BPC siekė kaip įmanoma greičiau įgyvendinti Lietuvos valstybės investicijų projekto „Bendrojo pagalbos centro teikiamų paslaugų prieinamumo kurtiesiems tobulinimas“ tikslą įgyvendinti kurčiųjų asmenų teisę išsikviesti skubią pagalbą gimtąja lietuvių gestų kalba.

4211.3.

43Atskirajame skunde nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309-248/2015 nesusijusi su nagrinėjama byla. Projektas finansuojamas ne Europos Sąjungos struktūrinio fondo, o valstybės biudžeto lėšomis. 112 programėle siekiama apsaugoti viešąjį interesą – užtikrinti žmonių sveikatos ir gyvybės saugumą, o tai vienas iš esminių pagrindų netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

4411.4.

45Apeliantė nepagrįstai nurodo, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovei palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti. Skundžiamoje nutartyje teismas teisingai nurodė, kad atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nebus suvaržyti ieškovės interesai bei apribota galimybė apginti savo pažeistas teises, nes palankaus teismo sprendimo atveju ji įgytų teisę reikalauti žalos (jeigu ji atsirastų) dėl padarytų pažeidimų atlyginimo. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmės būtų neproporcingai didelės palyginus su ieškovei galinčiomis kilti pasekmėmis laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo atveju.

4612.

47Trečiasis asmuo UAB „LEXITA“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo šiuos argumentus:

4812.1.

49Ieškovės reikalavimai nėra prima facie pagrįsti, cituojama teismų praktika nėra susiejama su ginčo situacija. Ieškinyje išdėstytas reikalavimas panaikinti atsakovo sprendimus, tačiau nepateikiama jokių įrodymų apie sprendimų neteisėtumą. Teiginiai apie trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimą pirkimo dokumentams grindžiami subjektyviais samprotavimais. Trečiasis asmuo atsiliepime į prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones išsamiai nurodė, kad ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimas yra neįmanomas, nesilaikius VPĮ numatytos privalomos ikiteisminės ginčo sprendimo procedūros. Ieškovė neįrodė grėsmės sprendimo įvykdymui, nepagrindė, kodėl jos teisės negalės būti apgintos pasinaudojant teise į padarytos žalos atlyginimą. Apeliantė neturi teisės susipažinti su trečiojo asmens atsakovui pateiktu aprašymu, nes jame pateikti duomenys yra itin konfidencialūs ir komerciškai vertingi. Apeliantės teiginiai dėl trečiojo asmens pasiūlytos kainos nepagrįstumo yra deklaratyvaus pobūdžio. Preliminariai įvertinus ieškinio reikalavimus ir pateiktus įrodymus akivaizdu, kad yra pagrįstų abejonių, kad ieškovei palankus teismo sprendimas galės būti priimtas. Ieškovei nepateikus įrodymų, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių bus padaryta žala ir jos interesai negalės būti apginti, tokio ieškinio reikalavimų užtikrinimui laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos.

5012.2.

51Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą, ypatingos visuomenės grupės teises ir atsakovas patirtų žalą. Pirkimo procedūrų stabdymas vertintinas viešojo intereso kontekste. Akivaizdu, kad atidėjus bendrojo pagalbos centro 112 mobiliosios aplikacijos sukūrimą būtų padaryta žala itin pažeidžiamai visuomenės grupei. Viešasis interesas, susijęs su žmonių sveikatos gyvybės ar turto apsauga, o ne ieškovės neteisėtas siekis susipažinti su trečiojo asmens komercinėmis paslaptimis ir pelno siekis, turėtų būti ginamas prioritetiškai. Atsakovo veiksmai antrą kartą paskelbti pirkimą dėl to paties pirkimo objekto tik įrodo siekį kuo skubiau įgyvendinti pirkimo tikslą. Tai, kad atsakovas yra gavęs baudą vykdant kito viešojo pirkimo procedūras, neturi įtakos nagrinėjamam klausimui, beje, pati ieškovė taip pat yra turėjusi nemažai teisminių ginčų, kas rodo ją esant „linkusią bylinėtis“, o šio ginčo atveju sustabdyti vykdomą pirkimą. Nors viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos itin operatyviai, vis tik bendra trukmė būna apie 6-7 mėnesius, todėl pirkimo sustabdymas reikštų pirkimui nepanaudotų lėšų grąžinimą į biudžetą. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, yra ginamas ne vien tik atsakovo, tačiau ir itin socialiai pažeidžiamos asmenų grupės interesas.

52Teismas

konstatuoja:

53IV.

54Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5513.

56Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas netenkino ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

5714.

58CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės užtikrina, kad būsimas teismo sprendimas bus realiai įgyvendintas ir suteikta teisminė gynyba iš tikrųjų bus veiksminga. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir užtikrinti teismo sprendimo privalomumą.

5915.

60CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

6116.

62Viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Taigi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar / ir paslaugų reikalingų visuomenei įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).

6317.

64Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių / paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, turi būti ginama pastaroji (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1882-180/2017).

6518.

66Pirmosios instancijos teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones konstatavęs, kad ieškovė nepagrindė galimos rizikos būsimo teismo sprendimo įvykdymui, taip pat atsižvelgęs į tai, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nebus pasiektas viešąjį interesą turinčiam projektui keliamas tikslas bei dėl to atsakovas neteks dalies projektui skirtų lėšų. Apeliacinės instancijos teismo vertimu, pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones šiais pagrindais.

6719.

68Kaip minėta, ieškovė reikalavimų užtikrinimui prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą sustabdyti 2018 m. kovo 28 d. paskelbto atviro konkurso „112 mobiliosios aplikacijos pirkimas“ (pirkimo Nr. 373496) procedūras ir uždrausti atsakovui sudaryti šio pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta – sustabdyti jos vykdymą, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje. Iš konkurso sąlygų 2 priedo (techninės specifikacijos) matyti, kad šio pirkimo tikslas yra įgyvendinti kurčiųjų asmenų teisę išsikviesti skubią pagalbą gimtąją lietuvių gestų kalba, o siekiant šio tikslo kuriama išmaniesiems telefonams skirta 112 aplikacija, sudaranti galimybę grėsmės sveikatai, gyvybei ar turtui atvejais kurtiesiems asmenims, taip pat ir visiems asmenims, naudojantiems išmaniuosius telefonus, išsikviesti pagalbą tiesioginio vaizdo ir (arba) teksto pokalbio arba įprasto balso skambučio, aktyvuoto per 112 aplikaciją, numeriu 112, būdais. Taigi, ginčo pirkimas neabejotinai susijęs su viešojo intereso – asmenų (ypač socialiai pažeidžiamos asmenų grupės – kurčiųjų) sveikatos, gyvybės ar turto saugumo užtikrinimu. Akivaizdu, kad visuomenė suinteresuota kuo skubesniu tokio projekto įgyvendinimu, siekiant kuo greičiau turėti prieinamas skubios pagalbos iškvietimo priemones. Iš konkurso sąlygų matyti, kad projektas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, ir 2018 metams projektui įgyvendinti paskirta atitinkama piniginių lėšų suma, kuri, sustabdžius pirkimo procedūras, turėtų būti grąžinta į valstybės biudžetą. Vadinasi, pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, jos neigiamai paveiktų aptarto viešojo intereso užtikrinimą, kiltų grėsmė neįgyvendinti projekto ir laiku nepanaudoti projektui skirtų lėšų.

6920.

70Lyginant laikinosiomis apsaugos priemonėmis sukeliamą grėsmę viešajam interesui su grėsme, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų pažeistas ieškovės interesas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi, svarbu įvertinti, ar šiuo atveju iš ieškovės pateiktų argumentų preliminaraus įvertinimo galima daryti vienareikšmišką išvadą dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovės pateikti argumentai nesudaro pagrindo daryti tokios išvados. Skundžiamu atsakovo sprendimu nustatytoje pasiūlymų eilėje trečiojo asmens pasiūlymo kaina ženkliai mažesnė, nei ieškovės pasiūlymo kaina. Ieškovė savo reikalavimus grindžia pažeista teise susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo dalimi – mobiliosios aplikacijos veikimo ir pateikimo perkančiajai organizacijai aprašymu, tačiau jos teiginys, kad šiame aprašyme nėra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, yra grindžiamas daugiau ieškovės subjektyvia nuomone, tačiau ne neginčijamais įrodymais. Tuo tarpu atsakovas ir trečiasis asmuo detaliau nurodė, kokia komerciškai vertinga informacija yra pateikta minėtame aprašyme, šiuos atsakovo ir trečiojo asmens teiginius netiesiogiai pagrindžia ir ta faktinė aplinkybė, jog pati ieškovė, teikdama pasiūlymą, savo pateiktą mobiliosios aplikacijos veikimo ir pateikimo aprašymą laikė konfidencialiu ir neatskleistinu konkurentams. Ieškovė savo reikalavimus grindžia ir tuo, kad, jos vertinimu, atsakovas pažeidė jos teisę susipažinti su trečiojo asmens mažos kainos pagrindimu, tačiau pastebėtina, kad atsakovas ir trečiasis asmuo pateikė argumentus, jog šiame pagrindime esanti informacija yra itin komerciškai vertinga ir konfidenciali. Atitinkamai, ieškinio argumentai dėl trečiojo asmens pasiūlymo neatitikties pirkimo sąlygoms, mažos kainos pagrindimo neatitikimo VPĮ reguliavimui yra daugiau abstraktaus pobūdžio ir, šioje proceso stadijoje vertinant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, nesudaro prielaidų daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo. Tokioje situacijoje laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės nusvertų jų taikymu siekiamą naudą ir sudarytų prielaidas pažeisti viešąjį interesą. Apeliantė, teigdama, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukeltų žymiai mažesnes neigiamas pasekmes nei šių priemonių netaikymas ir būtų proporcinga priemonė, iš esmės siekia apginti tik savo privačius interesus, tačiau, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, palankaus teismo sprendimo atveju ji įgytų teisę reikalauti žalos, atsiradusios dėl atsakovo galimai padarytų viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimų.

7121.

72Remdamasis pirmiau nurodytomis teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pakankamo pagrindo naikinti ar keisti teisingą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista.

73Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

74Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „InnoForce“... 8. 2.... 9. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 10. 3.... 11. Atsakovas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus... 12. 4.... 13. Trečiasis asmuo UAB „LEXITA“ pateiktame atsiliepime prašė netenkinti... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 5.... 17. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi netenkino... 18. 6.... 19. Teismas nustatė, kad atsakovas 2018 m. kovo 28 d. paskelbė apie atviro... 20. 7.... 21. Įvertinęs prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo motyvus,... 22. 8.... 23. Teismas įvertino, kad atsakovas yra biudžetinė vidaus reikalų centrinė... 24. 9.... 25. Teismas pažymėjo, kad pareikštas ieškinys ipso facto (liet. savaime, pagal... 26. III.... 27. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 28. 10.... 29. Ieškovė UAB „InnoForce“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos... 30. 10.1.... 31. Ieškinys atitinka prima facie pagrįstumo kriterijų, ieškinyje išdėstyti... 32. 10.2.... 33. Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas ir pirkimo sutarties sudarymo... 34. 10.3.... 35. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių pirkime būtų ginamas vien... 36. 11.... 37. Atsakovas Departamentas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirojo... 38. 11.1.... 39. Tiek ieškinys, tiek atskirasis skundas grindžiami deklaratyvaus pobūdžio... 40. 11.2.... 41. 2017 m. rugsėjo 17 d. paskelbtas pirkimas dėl to paties objekto buvo... 42. 11.3.... 43. Atskirajame skunde nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės... 44. 11.4.... 45. Apeliantė nepagrįstai nurodo, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių,... 46. 12.... 47. Trečiasis asmuo UAB „LEXITA“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 48. 12.1.... 49. Ieškovės reikalavimai nėra prima facie pagrįsti, cituojama teismų praktika... 50. 12.2.... 51. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą,... 52. Teismas... 53. IV.... 54. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 55. 13.... 56. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 57. 14.... 58. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 59. 15.... 60. CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas priima motyvuotą... 61. 16.... 62. Viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų... 63. 17.... 64. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti... 65. 18.... 66. Pirmosios instancijos teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 67. 19.... 68. Kaip minėta, ieškovė reikalavimų užtikrinimui prašo taikyti laikinąsias... 69. 20.... 70. Lyginant laikinosiomis apsaugos priemonėmis sukeliamą grėsmę viešajam... 71. 21.... 72. Remdamasis pirmiau nurodytomis teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis,... 73. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 74. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti...