Byla e2A-852-553/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno, Aldonos Tilindienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės Telia Lietuva apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės akcinės bendrovės Telia Lietuva ieškinį atsakovei biudžetinei įstaigai Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „TELE2“, išvadas teikiančios institucijos byloje – Viešųjų pirkimų tarnyba ir Ryšių reguliavimo tarnyba.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Byloje sprendžiamas klausimas dėl perkančiosios organizacijos priimto sprendimo teisėtumo.

82.

9Ieškovė ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir laimėtojo pripažinimo, apie kurį ieškovė informuota 2019 m. lapkričio 29 d. pranešimu, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

103.

11Nurodė, kad pateikė pasiūlymą atsakovės vykdomame tarptautiniame atvirame Judriojo ryšio paslaugos pirkimo konkurse, pirkimo Nr. 450374 (toliau – pirkimas). 2019 m. lapkričio 29 d. gautas pranešimas apie nustatytą tiekėjų pasiūlymų eilę bei trečiojo asmens pasiūlymo pripažinimą ekonomiškai naudingiausiu bei laimėjusiu. Trečiasis asmuo pasiūlyme nurodė neigiamą -0,0001 Eur tarptinklinio ryšio (roaming) siunčiamų SMS žinučių Europos Sąjungos šalyse kainą, todėl atsakovė turėjo trečiojo asmens pasiūlymą atmesti. Atsakovė nesilaikė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 2 straipsnio 18 dalies 5 punkto, 55 straipsnio 9 dalies, 57 straipsnio 3 dalies 1 punkto reikalavimų, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų ir tuo pačiu pažeidė teisėtus ieškovės interesus. Atsakovė turėjo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą, nes tiekėjas nepateikė tinkamų pasiūlytos neįprastai mažos kainos ar sąnaudų pagrįstumo įrodymų, todėl atsakovė negalėjo tinkamai įvertinti trečiojo asmens pateikto neįprastai mažos kainos pagrindimo, perkamų paslaugų ekonomiškumo aspekto. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT) nuo 2019 m. birželio 15 d. iki 2020 m. birželio 14 d. suteikė trečiajam asmeniui leidimą taikyti papildomus mokesčius. Atsakovė neatsižvelgė, kad trečiasis asmuo, teikdamas minusinį pasiūlymą tarptinklinio ryšio (roaming) paslaugoms Europos Sąjungos šalyse, dar labiau didins neigiamą mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų maržą ir tuo pagrindu galimai galės tikėtis gauti leidimą taikyti dar didesnius papildomus mokesčius arba galimai pateikė neteisingus duomenis RRT ir tokiu būdu neteisėtai gavo leidimą taikyti papildomus mokesčius. Trečiojo asmens pasiūlyme nurodyta, kad tarptinklinio ryšio (roaming) Europos Sąjungos šalyse siunčiamos SMS žinutės kaina yra -0.0001 Eur, preliminarus siunčiamų žinučių kiekis 356 per mėnesį, kas reiškia, kad už perkamas paslaugas primoka pats tiekėjas, o tai prieštarauja viešųjų pirkimų sutarties esmei. Bet kuri viešojo sektoriaus įstaiga neturi nei teisės, nei galimybės gauti ir apskaityti pajamas, gautas už tiekėjo suteiktas paslaugas. Atsižvelgiant į pirkimo objektą bei trečiojo asmens pasiūlymą, yra didelė tikimybė, kad tiekėjas įgytų pareigą sumokėti atsakovei už išsiųstas SMS žinutes iš Europos Sąjungos šalių. Ieškovė taip pat nurodė, kad trečiojo asmens pasiūlymo formos lentelėje „Bendras pasiūlymo kainos apskaičiavimas“ eilutėje „Pasiūlymo kaina iš viso“ nurodyta „-0.312 Eur su PVM“, tačiau žemiau eilutėje „Pasiūlymo kaina žodžiais“ nurodyta „minus nulis eurų 31 centas“. Vadovaujantis Pirkimo dokumentų bendrųjų sąlygų 16.6 papunkčiu, teisinga kaina turėjo būti -0,31 Eur su PVM. Atsakovė 2019 m. lapkričio 29 d. pranešime nurodė, kad trečiojo asmens pasiūlymo kaina yra -0,312 Eur su PVM. Tokiu būdu atsakovė nesilaikė tiek VPĮ nuostatų, tiek pačios paskelbtų Pirkimo dokumentų. Atsakovė neprašė, o trečiasis asmuo neištaisė akivaizdžių aritmetinių klaidų dėl bendros pasiūlymo kainos. Trečiasis asmuo negalėtų pataisyti kainos sudedamąsias dalis taip, kad kainą skaičiais gautų - 0,31 Eur su PVM. Vien dėl šios priežasties atsakovė turėjo trečiojo asmens pasiūlymą atmesti, o to nepadarydama pažeidė lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus.

124.

13Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad nėra elektroninių ryšių rinkos reguliavimo institucija ir neturi teisinio pagrindo spręsti, ar teisėtai pasielgė elektroninių ryšių paslaugų teikėjas, pasiūlęs atitinkamas tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo sąnaudas. Atsakovė, priimdama sprendimą dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, negali kvestionuoti kitų institucijų veiksmų ar sprendimų teisėtumo, negali vertinti kitų ieškovės iškeltų prielaidų, kurios nėra susijusios su neįprastai mažos kainos pagrindimo vertinimu pagal atsakovei pateiktus duomenis. Tiekėjai turėjo teisę siūlomą kainą grįsti kita bendros paslaugos dalimi, t. y. tomis paslaugomis, kurios bus teikiamos papildomai (už papildomą pačio tiekėjo nustatytą mokestį). Atsakovė, įvertindama trečiojo asmens pateiktą neįprastai mažos kainos pagrindimą, viešai skelbiamą informaciją dėl tiekėjo buvusių ir / ar esamų sutarčių su kitomis perkančiosiomis organizacijoms, atsižvelgdama į RRT skelbiamas ataskaitas dėl juridinio asmens veiklos rinkoje, neturėjo pagrindo abejoti trečiojo asmens pasiūlymo pagrįstumu ir gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Trečiasis asmuo viešojo pirkimo sutartimi siekia ne vien tik finansinės naudos, bet ir užsitikrinti patikimo rinkos dalyvio vardą, todėl gali siūlyti pirkimo vykdytojui mažesnę tam tikrų paslaugų kainą nei kiti pirkime dalyvaujantys tiekėjai. Už perkamas paslaugas trečiasis asmuo neprimokės. Pirkimo dokumentų Techninės specifikacijos 16-21 punktų nuostatos leidžia daryti išvadą, kad bus įsigyjamos ne tik tiekėjo pasiūlyme išvardintos, bet ir kitos, papildomos paslaugas, už kurių teikimą bus taikomi papildomi tiekėjo nustatyti įkainiai. Pirkimo dokumentuose nebuvo nurodyta, kad tiekėjui draudžiama pasiūlyti minusinį (neigiamą) įkainį atsakovei už tiekėjo pasiūlyme siūlomas paslaugas ar jų dalį, tokio draudimo nėra ir viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose. Trečiojo asmens pirkimo apimtyje siūlomas neigiamas (minusinis) įkainis neturėjo įtakos ieškovės pasiūlymo vertinimo ir pasiūlymų eilės sudarymo prasme, nes ieškovės pasiūlymas bet kokiu atveju būtų brangesnis, net jeigu trečiojo asmens įkainiai būtų išreikšti ne neigiamais skaičiais, o nuliais. Atsakovė turėjo pareigą įvertinti pasiūlymą iš esmės tik jo atitikimo atsakovės pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų atžvilgiu, o tiekėjo pasiūlyta neįprastai maža kaina turėjo būti įvertinta ne teisėtumo, o tokios kainos pagrindimo pakankamumo aspektu. Kadangi tokio pobūdžio neatitikimų atsakovė nenustatė, trečiojo asmens pasiūlymas pagrįstai ir teisėtai buvo pripažintas laimėjusiu. Ieškovės nurodyta klaida nelaikytina aritmetine, nes aritmetiniai veiksmai atlikti tinkamai. Trečiojo asmens pasiūlyme aritmetinių operacijų rezultatas yra -0,312, kuris yra tikslus ir išreiškia faktinę tiekėjo valią. Trečiojo asmens pasiūlymo trūkumas vertintinas kaip redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytinas ir paprastai ištaisytinas, nekeičiant pasiūlymo esmės, todėl nepagrįstas ieškovės teiginys, kad pasiūlymas šiuo pagrindu turėjo būti atmestas.

145.

15Trečiasis asmuo su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad trečiojo asmens pasiūlymo kaina yra objektyviai pagrįsta. Paslaugų teikimo kaštus trečiasis asmuo dengs pajamomis iš kitų paslaugų pagal Pirkimo sutartį, ko nedraudžia nei viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas, nei Pirkimo sąlygos. Ieškovė nepagrįstai kelia papildomų mokesčių tarptinklinio ryšio paslaugoms taikymo reguliavimo klausimą, nes pirkimo kontekste jis neaktualus ir nesusijęs su trečiojo asmens pasiūlymo kainos pagrįstumu ar atsakovės sprendimų teisėtumu. Judriojo ryšio paslaugų teikimas už nulinius įkainius yra įprastinė praktika, kurią taiko judriojo ryšio paslaugų tiekėjai. Trečiojo asmens patiriami kaštai padidėja, kai vartotojai naudojasi trečiojo asmens paslaugomis siunčiant, pavyzdžiui, SMS į Rusiją, Ukrainą, Baltarusiją ir pan., todėl būtent tai daliai paslaugų, kurių teikimui reikalingi kaštai, trečiasis asmuo pasiūlyme ir nurodė teigiamus įkainius. Pirkimo dokumentų Techninės specifikacijos 18 punkte nurodomos papildomos paslaugos, kurios bus teikiamos pagal trečiojo asmens standartinius įkainius. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad trečiojo asmens pasiūlyme padaryta aritmetinė klaida, nes trečiojo asmens pasiūlyme esanti „klaida“ yra mažareikšmė, o pasiūlymo turinys aiškus.

16II.

17Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

186.

19Vilniaus apygardos teismas 2020 m. vasario 27 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės trečiajam asmeniu 5 300 Eur bylinėjimosi išlaidų.

207.

21Dėl neįprastai mažos kainos. Teismas nurodė, kad trečiojo asmens 2019 m. lapkričio 28 d. rašte dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo nurodyta, kad tiekėjas yra pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį pagal tokius įkainius, kuriuos siūlo savo pasiūlyme; tiekėjas nurodė ir minusinius įkainius, t. y. -0,0001 Eur su PVM vieneto įkainį už siunčiamas SMS tarptinkliniu ryšiu (roaming) Europos Sąjungos šalyse, taip savotiškai suteikdamas atsakovei nuolaidą, kurią suteikė, tikėdamasis pirkimo sutartimi didinti savo konkurencingumą bei žinomumą, taip pat iš dalies uždirbti iš papildomų paslaugų. Todėl bendro tiekėjo pasiūlymo apskaičiavime ir buvo gauta minusinė pasiūlymo kaina – -0,312 Eur su PVM. Teismas nurodė, kad iš techninės specifikacijos nuostatų matyti, kad yra įsigyjamos ir papildomos paslaugos, iš kurių ir tikisi užsidirbti trečiasis asmuo. Tokiu būdu trečiajam asmeniui pateikus tinkamus pasiūlytos mažiausios kainos ar sąnaudų pagrįstumo įrodymus, atsakovei nebuvo pagrindo atmesti trečiojo asmens pateikto pasiūlymo (VPĮ 2 straipsnio 18 dalies 5 punktas, 57 straipsnio 3 dalis).

228.

23Dėl neigiamos (minusinės) kainos ir telekomunikacijų rinkos specifikos. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad nulinių ir minusinių kainų pasiūlymai viešuosiuose pirkimuose yra galimi ir patys savaime negali lemti viešųjų pirkimų principų pažeidimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-576-381/2020). Teismas nurodė, kad pirkimo dokumentuose nebuvo įtvirtinto ribojimo siūlyti minusines (neigiamas) kainas, o pirkimo sąlygose nenustatyta, kad minusinio (neigiamo) pasiūlymo pateikimas savaime sudarytų pagrindą atmesti pasiūlymą. Ieškovė neginčija pirkimo sąlygų, kurios numatė, kad pirkimo objektą galima įsigyti iš centrinės perkančiosios organizacijos, tačiau neįsigyjama dėl šių motyvų: Perkant Paslaugas per CPO nėra galimybės įsigyti APN (Access Point Name) paslaugos. Ši paslauga šiuo metu naudojama kai kuriose įstaigose (daugiausiai policijoje) mobiliose darbo vietose, siekiant prisijungti prie Vidaus reikalų telekomunikaciniame tinkle esančių resursų (pvz. registrų ir informacinių sistemų) (1.22 p.), todėl nagrinėjamu atveju taip pat nėra pagrindo remtis būtent CPO konkurso pasiūlymo formos 2 punktu, įtvirtinančiu, kad tiekėjo siūlomos paslaugų kainos negali būti neigiamos reikšmės. Todėl ieškovės argumentus, kurie siejami su trečiojo asmens pasiūlyta neigiama kaina, teismas vertino nepagrįstais. Teismas taip pat nurodė, kad pirkimo dokumentuose nebuvo nustatytų specialių pasiūlymo atmetimo pagrindų, kurie būtų siejami su telekomunikacijų rinkos specifika, o ieškovės nurodytas reguliavimas siejamas tik su tarptinklinio ryšio paslaugomis. RRT pateiktoje išvadoje nurodyta, kad trečiasis asmuo negali taikyti didesnių mokesčių, nei nustatyta RRT, tačiau judriojo ryšio operatorius turi teisę pasirinkti, kokio dydžio paslaugų mokesčius jam taikyti, neviršijant maksimalios nustatytos ribos, t. y. tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas turi teisę siūlyti mažesnę kainą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas ieškovės argumentus dėl negalėjimo teikti neigiamą (minusinį) pasiūlymą vertino nepagrįstais.

249.

25Teismas nesutiko su ieškovės argumentais, kad viešojo sektoriaus įstaigos neturės galimybių išrašyti minusinių sąskaitų tiekėjui, taip pat neturi nei teisės, nei galimybės gauti ir apskaityti pajamas, gautas už tiekėjo suteiktas paslaugas ir pan. Teismas nurodė, kad minėti ieškovės argumentai nesudaro pagrindo naikinti atsakovės sprendimo dėl pasiūlymų eilės nustatymo. Techninės specifikacijos 14 punktas numato, kad į minimalų prakalbamą mėnesinį mokestį neįeina paslaugos papildomų dedamųjų išlaidos; 15 punktas, kad naudotojui viršijus minimalų prakalbamą mokestį, pokalbių minutės, SMS ir kiti įkainiai neturi būti didesni nei įkainiai, nustatyti pokalbiams ir kitoms paslaugoms, neviršijančioms minimalų prakalbamą mėnesinį mokestį; 16 punktas, kad paslaugų kainos nepasirinktose užsienio šalyse neturi būti didesnės, nei tuo metu nurodytos tiekėjo tinklalapyje. Tokiu būdu už papildomų paslaugų įsigijimą bus taikomi papildomi įkainiai. Be to, atsakovė turėjo pareigą įvertinti pasiūlymą iš esmės tik jo atitikimo atsakovės viešojo pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų atžvilgiu.

2610.

27Dėl klaidos pasiūlyme, nurodant sumas skaičiais ir žodžiais. Teismo vertinimu, trečiojo asmens skirtingose pasiūlymo vietose nurodytos kainos neatitikimo, kai kainos išraiška skaičiais ir žodžiais nesutampa: „pasiūlymo kaina skaičiais nurodyta -,0312 Eur“, o žodžiais „minus nulis eurų 31 centas“, nėra pagrindo vertinti kaip aritmetinę klaidą. Teismas sutiko su ieškove, kad pagal Pirkimo dokumentų bendrųjų sąlygų 16.6 papunktį teisinga kaina turėjo būti laikoma -0.31 Eur su PVM „minus nulis eurų 31 centas“. Atsakovė 2019 m. lapkričio 29 d. pranešime nurodė, kad pasiūlymų eilė nustatyta, ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenkant pagal kainą, ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka: trečiojo asmens -0,312 Eur, ieškovės 766,752 Eur, UAB „Bitė Lietuva“ 1 999 203,36 Eur. Vertindamas nurodytą pasiūlymų eilę bei pasisakydamas dėl aptariamų ieškovės teiginių teismas pažymėjo, kad specialiųjų sąlygų 1.16 papunktis numato, kad ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainą. Fiksuoto įkainio su peržiūra: Sutartis bus sudaroma vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ 17.2 papunkčio nuostatomis. Preliminarūs paslaugų kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Sutartyje nurodytų paslaugų įsigijimas bus vykdomas tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais. Preliminariosios sutarties vertė – 2 000 000 Eur su PVM. Teismas trečiojo asmens pasiūlymo trūkumą vertino kaip redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatomą ir paprastai ištaisomą nekeičiant pasiūlymo esmės, o ieškovės teiginį, kad pasiūlymas šiuo pagrindu turėjo būti atmestas, nepagrįstu. Be to sprendė, kad turinio viršenybės prieš formą principas aktualus vertinant tiek tiekėjo veiksmus, tiek perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumą visose viešojo pirkimo procedūrose.

2811.

29Teismas atmetė ieškinį, konstatavęs, kad nėra pagrindo išvadai, jog atsakovė pažeidė VPĮ įtvirtintus principus, o kartu ir ieškovės interesus.

30III.

31Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

3212.

33Ieškovė (toliau – ir apeliantė) apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 27 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3412.1.

35Trečiasis asmuo nepateikė tinkamų pasiūlytos neįprastai mažos kainos ar sąnaudų pagrįstumo įrodymų ir atsakovė netinkamai įvertino pateiktą mažos kainos pagrindimą. Trečiojo asmens paaiškinime išsamaus pagrindimo dėl pasiūlyto SMS žinučių paslaugos minusinio įkainio nebuvo, buvo pateikti tik abstraktūs paaiškinimai dėl konkurencingumo bei žinomumo didinimo.

3612.2.

37Pirkimo pasiūlymo formoje buvo nurodyti konkretūs stulpeliai, kuriuos tiekėjas privalėjo užpildyti. Trečiojo asmens pasiūlyme dviejų atskirų stulpelių, kuriuose trečiasis asmuo galėtų užpildyti Europos Sąjungos šalyse siunčiamų SMS žinučių paslaugos standartinę kainą bei šiai paslaugai taikomą nuolaidą, nebuvo, todėl trečiojo asmens pateiktas paslaugos įkainis yra paslaugos kaina, o ne suteikta nuolaida.

3812.3.

39Teismų praktikoje nebuvo nei vienos bylos, kuomet biudžetinei įstaigai būtų pasiūlyta paslaugos minusinė kaina ir atsirastų reali grėsmė išrašomai minusinei sąskaitai. Skundžiamame sprendime nurodomos bylos savo faktinėmis aplinkybėmis skiriasi nuo šio Pirkimo, todėl jomis nepagrįstai vadovautasi.

4012.4.

41Teismas neįvertino ir nepasisakė dėl Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) pateiktos išvados, kurioje nurodyta, kad nors trečiojo asmens suteikiama teisė viešojo pirkimo sutartimi nesiekti tiesioginės finansinės naudos, tačiau trečiasis asmuo privalo užtikrinti pirkimo sutarties vykdymą pirkimo pasiūlyme nurodytomis sąlygomis už jame nustatytą kainą. VPT nuomone, dėl galimo neskaidraus sutarties vykdymo, neigiamas viešojo pirkimo pasiūlymo kainos nustatymas yra nerekomenduotinas.

4212.5.

43Neigiamos reikšmės paslaugų įkainio draudimą yra įtvirtinusi ir centrinė perkančioji organizacija (toliau – CPO), vykdydama centralizuotą pirkimą „Judriojo telefono ryšio paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“. Nors pirkimo dokumentuose nebuvo nurodyta, kad tiekėjui draudžiama pasiūlyti minusinį (neigiamą) įkainį, tačiau atsakovė, vertindama tiekėjų pasiūlymus, neturėtų nukrypti nuo minėtų CPO pavyzdinių konkurso dokumentų, nors pirkimo per CPO ir nusprendė neatlikti.

4412.6.

45Paslaugos minusinė kaina turėjo būti vertinama ne tik neįprastai mažos kainos, bet ir teisėtumo aspektu. Teismas nepasisakė dėl apeliantės pateiktų sumodeliuotų sąskaitų, kurios patvirtina minusinės sąskaitos susidarymo realią galimybę. Atsakovė yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdymo srities centrinė perkančioji organizacija, kuri atrenka tiekėją ir sudaro preliminarią sutartį, kurios pagrindu įstaigos privalės sudaryti pagrindines sutartis. Tokiu būdu sąskaitas kiekviena įstaiga gaus atskiras tik už konkrečios įstaigos sunaudotas paslaugas, todėl atskirai įstaigai gali susidaryti tokia situacija, kad ji teisėtu būdu negalės užtikrinti savo buhalterinės apskaitos tvarkymo. Todėl trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip netinkamas dėl nurodytos minusinės kainos.

4612.7.

47VPT išvadoje nurodoma, kad atsakovė privalėjo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą dėl jame nurodytos klaidos. Trečiojo asmens pasiūlymo formos lentelėje „Bendras pasiūlymo kainos apskaičiavimas“ eilutėje „Pasiūlymo kaina iš viso“ nurodyta „-0.312 Eur su PVM“, tačiau jau žemiau eilutėje „Pasiūlymo kaina žodžiais“ nurodyta „minus nulis eurų 31 centas“. Vadovaujantis Pirkimo dokumentų bendrųjų sąlygų 16.6 papunkčiu, teisinga kaina turėjo būti laikoma -0.31 Eur su PVM, tačiau atsakovė nurodė, kad trečiojo asmens pasiūlymo kaina yra -0.312 Eur su PVM.

4813.

49Atsakovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

5013.1.

51Atsakovė, įvertinusi trečiojo asmens pateiktą neįprastai mažos kainos pagrindimą, viešai skelbiamą informaciją dėl tiekėjo buvusių ir / ar esamų sutarčių su kitomis perkančiosiomis organizacijoms, atsižvelgdama į RRT skelbiamas ataskaitas dėl juridinio asmens veiklos rinkoje, neturėjo ir neturi pagrindo abejoti trečiojo asmens pasiūlymo pagrįstumu ir gebėjimu įvykdyti pirkimo sutartį. Trečiajam asmeniui pateikus tinkamus pasiūlytos mažiausios kainos ar sąnaudų pagrįstumo įrodymus, atsakovei nebuvo pagrindo atmesti trečiojo asmens pateikto pasiūlymo.

5213.2.

53Apeliantės ir trečiojo asmens kainodaros ir konkurencijos strategijos yra labai panašios, o trečiasis asmuo pirkimo sutartimi siekia ne vien tik finansinės naudos. Tiekėjas turi teisę, kiek tai nepažeidžia imperatyvių reikalavimų, laisvai pasirinktu būdu formuoti kainos pasiūlymą bei spręsti dėl savo kainodaros ir konkrečių kainodaros elementų.

5413.3.

55Teismų praktikoje išaiškinta, kad viešajame pirkime pasiūlymo kaina gali būti neigiama (minusinė), nes joks teisės aktas neįtvirtina tokio draudimo. Be to, toks draudimas galėtų suponuoti tam tikrą tiekėjų konkurencijos ribojimą bei ekonominių perkančiosios organizacijos, kaip viešojo sektoriaus subjekto, interesų pažeidimą. Todėl nulinių ir minusinių kainų pasiūlymai viešuosiuose pirkimuose yra galimi ir patys savaime negali lemti viešųjų pirkimų principų pažeidimo.

5613.4.

57Neigiamų (minusinių) kainų pateikimas viešuosiuose pirkimuose suponuoja išvadą, kad tarp tiekėjų vyko konkurencija ir ji buvo sąžininga. Pasiūlymo su minusine kaina pateikimas viešuosiuose pirkimuose pats savaime negali būti traktuojamas kaip pagrindas nutraukti viešąjį pirkimą, nes tai nesuderinama nei su racionaliu lėšų naudojimu, nei su teisiniu reglamentavimu, nei su laisva rinka ar tiekėjų konkurencija. Nagrinėjamu atveju ne pirkimo sąlygos pačios savaime, o būtent pirkimo objekto ypatumai, jų teikimo specifika ir kompleksiškumas, taip pat situacija rinkoje ir nemaža dalyvių konkurencija leido tiekėjui pateikti minusinį kainos pasiūlymą.

5813.5.

59Apeliantės teiginys, kad atsakovė, vertindama tiekėjų pasiūlymus, neturėtų nukrypti nuo CPO pavyzdinių konkurso dokumentų, laikytina nuomone, kuri neturi teisinio pagrindo, nes CPO neformuoja privalomos viešųjų pirkimų atlikimo praktikos.

6013.6.

61Pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 18 punkte nurodytos papildomos paslaugos, kurios bus teikiamos pagal tiekėjo standartinius įkainius. Visų šių atlygintinų paslaugų teikimas leis paslaugų teikėjui gauti papildomų pajamų, kurios bus įtraukiamos į sąskaitas faktūras, todėl apeliantės minimos minusinės sąskaitos rizika yra ne reali, o hipotetinė. Iš trečiojo asmens pateikto neįprastai mažos kainos pagrindimo matyti, kad trečiasis asmuo tikisi uždirbti realių (tiesioginių) pajamų būtent iš papildomų paslaugų.

6213.7.

63Trečiojo asmens siūlomas neigiamas (minusinis) įkainis neturėjo įtakos apeliantės pasiūlymo vertinimo ir pasiūlymų eilės sudarymo prasme, nes apeliantės pasiūlymas būtų brangesnis, net jei trečiojo asmens įkainiai būtų išreikšti ne neigiamais skaičiais, o nuliais.

6413.8.

65Atsakovė turėjo pareigą įvertinti trečiojo asmens pasiūlymą jo atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų atžvilgiu, o pasiūlyta neįprastai maža kaina turėjo būti įvertinta ne teisėtumo, o tokios kainos pagrindimo pakankamumo aspektu. Kadangi tokio pobūdžio neatitikimų atsakovė nenustatė, todėl trečiojo asmens pasiūlymas pagrįstai ir teisėtai buvo pripažintas laimėjusiu.

6613.9.

67Apeliantės nurodyta trečiojo asmens pasiūlymo klaida vertintina ne kaip aritmetinė klaida, o kaip mažareikšmė neatitiktis, kurią galima ištaisyti nekeičiant nurodytų įkainių. Preliminarūs paslaugų kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais, o pasiūlyme nurodytų paslaugų įsigijimas bus vykdomas tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais.

6814.

69Trečiasis atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 27 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

7014.1.

71Teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, nustatė bylai reikšmingas aplinkybes, sprendimas yra motyvuotas, apimantis visus apeliantės keltus klausimus dėl tariamai egzistavusios atsakovės pareigos atmesti pirkimui pateiktą trečiojo asmens pasiūlymą. Tai kad, kaip teigia apeliantė, sprendime nepasisakyta dėl kiekvieno jos ar išvadas teikusių institucijų teiginio (dėl kiekvieno įrodymo), nereiškia, jog teismas jų nevertino ar, juo labiau kad tai yra pagrindas naikinti skundžiamą. Išvadą teikiančių institucijų vertinimai teismui nėra privalomi, todėl ir VPT išvada nėra privaloma.

7214.2.

73Trečiasis asmuo pateikė tinkamus pasiūlytos mažiausios kainos sąnaudų ir pagrįstumo įrodymus, todėl atsakovei nebuvo pagrindo atmesti jo pasiūlymą. Teikdamas pasiūlymą trečiasis asmuo įsivertino visus kaštus, patirtinas išlaidas bei, atsižvelgiant į panašių (analogiškų) paslaugų teikimo patirtį, tikėtinas gauti pajamas iš papildomų paslaugų. Taip pat buvo įsivertinta galimos gauti kitos ekonominės naudos iš konkurencingumo ir žinomumo didinimo bei paslaugų teikimo plėtros. Judriojo ryšio paslaugų teikimas už nulinius įkainius / kainas yra įprastinė praktika, kurią taiko judriojo ryšio paslaugų tiekėjai ir kurie nedirba nuostolingai.

7414.3.

75Trečiojo asmens pasiūlyta kaina yra visiškai pakankama pirkimo sutarčiai įvykdyti ir faktiškai nesiskirianti nuo kitų pirkimo dalyvių pasiūlytų, t. y. visiškai atitinka rinkos sąlygas, nėra per maža, yra reali ir racionali. Trečiasis asmuo pateikė neįprastai mažos kainos pagrindimą, o iš techninės specifikacijos nuostatų matyti, kad yra įsigyjamos ir papildomos paslaugos, iš kurių ir tikisi užsidirbti trečiasis asmuo. Viešojo pirkimo dalyvių pasiūlymų kainos pagrįstumo pakankamumo vertinimas yra perkančiosios organizacijos, o ne kitų tiekėjų prerogatyva.

7614.4.

77Pirkimo sutarties vykdymo atveju, trečiasis asmuo objektyviai tikisi gauti ir „realių“ (tiesioginių) pajamų. Trečiajam asmeniui paslaugų teikimas pagal pirkimo sutartį už pateiktą pasiūlymo kainą (kuri matematiškai apskaičiavus, natūraliai dėl pasiūlyto minusinio įkainio tik vienai iš paslaugų, gaunasi minusinė) nebus nuostolingas.

7814.5.

79Nepagrįsti apeliantės argumentai dėl neigiamos (minusinės) kainos negalimumo. Teismas neprivalėjo sprendimo grįsti VPT išvadoje pateikta pozicija dėl kainodaros, kuomet tiekėjai gali pateikti minusinės kainos pasiūlymą. VPT išvadoje nenurodoma, kad viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas nustato įpareigojimą perkančiosioms organizacijoms pirkimo sąlygomis drausti tiekėjams siūlyti minusinius prekių, paslaugų ar darbų įkainius (kainas) ar draudimą tiekėjams tokius įkainius siūlyti. VPT nerekomendavo nustatyti neigiamą viešojo pirkimo pasiūlymo kainą.

8014.6.

81Ginčas yra kilęs dėl trečiojo asmens pasiūlymo kainos pagrįstumo. Pirkimo sąlygose nėra apribojimų teikti kainos su minuso ženklu. Atsakovė privalo vertinti pasiūlymus pagal nustatytas Pirkimo sąlygas, todėl VPT pozicija dėl atitinkamos kainodaros nustatymo šiuo atveju yra teisiškai nereikšminga. Nulinių ir minusinių kainų pasiūlymai viešuosiuose pirkimuose yra galimi ir patys savaime negali lemti viešųjų pirkimų principų pažeidimo. Ginčo atveju nėra pagrindo remtis CPO konkurso judriojo ryšio paslaugoms įsigyti pasiūlymo formos reikalavimu.

8214.7.

83Nepagrįsti apeliantės argumentai dėl minusinės sąskaitos susidarymo galimybės. Buhalterinės apskaitos teisinio reguliavimo bei viešųjų pirkimų procese dalyvaujančių subjektų veiksmų ir sprendimų atitikties atitinkamam teisiniam reguliavimui klausimai nepatenka į neįprastai mažos kainos instituto apimtį, todėl nepatenka į šio ginčo apimtį.

8414.8.

85Trečiojo asmens pasiūlymo trūkumas dėl kainos nesutapimo skaičiais ir žodžiais vertintinas kaip redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytinas ir paprastai ištaisytinas nekeičiant pasiūlymo esmės. Atlikus matematinius veiksmus – padauginus paslaugų fiksuotą įkainį iš numatomo atitinkamų paslaugų kiekio ir vėliau visas paslaugas susumavus, gaunasi ta pati trečiojo asmens pasiūlyme nurodyta kaina, kuri yra nurodyta skaičiais, t. y. 0,312 Eur. Todėl tokią „neatitiktį“ galima paaiškinti kaip mažareikšmę.

86Teisėjų kolegija

konstatuoja:

87IV.

88Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8915.

90Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

9116.

92Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, jų nenurodė ir apeliantė, todėl apskųsto sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas vertinamas paduoto apeliacinio skundo ribose (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

9317.

94Byloje nustatyta, kad apeliantė ir trečiasis asmuo pateikė pasiūlymus atsakovės vykdomame atvirame tarptautiniame Judriojo ryšio paslaugos pirkime. Atsakovė 2019 m. lapkričio 29 d. pranešimu informavo apie nustatytą tiekėjų pasiūlymų eilę ir trečiojo asmens pasiūlymo pripažinimą ekonomiškai naudingiausiu, t. y. trečiojo asmens pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Apeliantė, nesutikdama su atsakovės sprendimu, 2019 m. gruodžio 9 d. pateikė pretenziją, kurios atsakovė 2019 m. gruodžio 17 d. netenkino. Apeliantė padavė ieškinį dėl atsakovės 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo pripažinimo neteisėtu ir jo panaikinimo. Apeliantės teigimu, trečiojo asmens pasiūlymą atsakovė turėjo atmesti dėl tinkamai nepagrįstos pasiūlyme nurodytos neįprastai mažos kainos; dėl nurodytos neigiamos (su minuso ženklu) paslaugos kainos ir dėl pasiūlyme padarytos aritmetinės klaidos. Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs apeliantės nurodomų argumentų nepagrįstumą, ieškinio netenkino. Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, padavė apeliacinį skundą.

9518.

96Apeliantė pirmosios instancijos teismo sprendimo nepagrįstumą ir neteisėtumą grindžia netinkamu byloje esančių įrodymų bei argumentų vertinimu, taip pat tuo, kad nebuvo įvertinta VPT pateikta išvada. Apeliantė nurodo, kad trečiojo asmens pasiūlymas atmestinas, nes: (1) trečiasis asmuo nepateikė tinkamų pasiūlytos neįprastai mažos kainos ar sąnaudų pagrįstumo įrodymų bei atsakovė netinkamai įvertino pateiktą mažos kainos pagrindimą; (2) pasiūlyme nurodyta minusinė (neigiama) kaina; (3) apeliantės pateiktos sumodeliuotos sąskaitos patvirtina minusinės sąskaitos susidarymo realią galimybę; (4) atsakovė privalėjo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą dėl jame nurodytos aritmetinės klaidos. Taigi, byloje ginčas iš esmės kilo trimis aspektais – dėl trečiojo asmens pasiūlymo neįprastai mažos kainos pagrįstumo; dėl neigiamos kainos teisėtumo bei dėl padarytos aritmetinės klaidos – kainos, išreikštos skaičiais ir žodžiais, neatitikimo. Teisėjų kolegija dėl kiekvieno iš šių aspektų pasisako žemiau. Dėl neįprastai mažos kainos

9719.

98Apeliantės teigimu, atsakovė turėjo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą, nes pastarasis nepateikė tinkamų pasiūlytos neįprastai mažos kainos ar sąnaudų pagrįstumo įrodymų. Pirmosios instancijos teismas su šiais apeliantės argumentais nesutiko, su jais sutikti neturi pagrindo ir apeliacinės instancijos teismas.

9920.

100Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teisės taikymo ir aiškinimo jurisprudenciją dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos ir jos pagrindimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktikos laikosi nuoseklios praktikos, kad perkančioji organizacija, įvertinusi viešajam pirkimui pateiktus tiekėjų pasiūlymus ir nustačiusi, kad juose nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, vadovaudamasi VPĮ 57 straipsnio 1 dalimi, privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Toks reikalavimas įstatyme įtvirtintas, siekiant užtikrinti tiek perkančiosios organizacijos, kuri gali įsitikinti pasiūlymo pagrįstumu, realumu ir tiekėjo pasirengimu įvykdyti pirkimo sutartį, tiek tiekėjo, kuriam suteikiama galimybė pateikti paaiškinimus ir taip įrodyti savo pasiūlymo pagrįstumą, teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010; 2012 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2012; 2013 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2013; 2015 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-122-690/2015 ir kt.).

10121.

102Teisės aktai nenustato kriterijų, kuriais remiantis, galima būtų konstatuoti, koks neįprastai mažos kainos pagrindimas yra (ne) pakankamas, taip pat nenustato, kokius konkrečius veiksmus (be savo pačios vertinimo) papildomai privalėtų atlikti perkančioji organizacija tiekėjo pateikto pagrindimo pagrįstumui patikrinti (pvz., skirti ekspertizę), kiek detaliai turi būti tikrinami neįprastai mažos kainos pagrindimo skaičiuotės atskiri elementai ir jų atitikimas teisės aktų reikalavimams. Neįprastai mažos kainos pagrįstumo ir jį patvirtinančių įrodymų įvertinimas yra perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė, nes būtent ji turi įvertinti, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina bus pakankama viešojo pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gegužės 12 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-689-180/2017, 2020 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-774-302/2020).

10322.

104Nagrinėjamu atveju nekvestionuojama trečiojo asmens pareiga pagrįsti pasiūlyme nurodytą kainą kaip nepagrįstai mažą (VPĮ 57 straipsnio 1, 2 dalys), todėl šiuo atveju yra aktualus trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos kainos pagrindimas. Trečiasis asmuo 2019 m. lapkričio 28 d. raštu atsakovei patvirtino, kad jo pasiūlymo kaina visiškai atitinka rinkos sąlygas ir nėra per maža, ji yra reali ir racionali; trečiasis asmuo yra pasirengęs ir įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartį už pasiūlyme nurodytą kainą, kuri yra pakankama bei tinkama Pirkimo sutarties įvykdymui. Trečiasis asmuo taip pat nurodė, kad yra vienas pirmaujančių Europos operatorių, su puikia reputacija, tinkamais finansiniais resursais bei yra pajėgus įvykdyti Pirkimo sutartį pagal tokius įkainius, kuriuos siūlo savo pasiūlyme; turi visą reikiamą ir tinkamai funkcionuojančią infrastruktūrą paslaugų teikimui, jo teikiamos paslaugos ir pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus. Trečiasis asmuo nurodė ir minusinius įkainius, t. y. -0,0001 Eur su PVM vieneto įkainį už siunčiamas SMS tarptinkliniu ryšiu (roaming) Europos Sąjungos šalyse, taip savotiškai suteikdamas atsakovei nuolaidą, tuo siekdamas didinti savo konkurencingumą bei žinomumą, o taip pat iš dalies uždirbti iš papildomų paslaugų. Būtent, todėl bendros trečiojo asmens pasiūlymo apskaičiavime ir buvo gauta minusinė pasiūlymo kaina, t. y. -0,312 Eur su PVM. Be to, trečiasis asmuo pažymėjo, kad jam yra prestižas teikti paslaugas atsakovei ir su ja susijusioms įstaigoms, todėl sutarties sudarymu jis nesiekia vien tik finansinės naudos.

10523.

106Pažymėtina, kad apeliantės teigimu, trečiasis asmuo nepateikė tinkamų pasiūlytos neįprastai mažos kainos ar sąnaudų pagrįstumo įrodymų bei atsakovė netinkamai įvertino pateiktą kainos pagrindimą, tačiau apeliantė iš esmės trečiojo asmens 2019 m. lapkričio 28 d. rašte nurodomų aplinkybių nekvestionuoja, t. y. neginčija, kad trečiasis asmuo neturėtų finansinių ir / ar techninių galimybių tinkamai įvykdyti Pirkimo sutartį pasiūlyme nurodytomis kainomis (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis). Be to, tai, kad judriojo ryšio paslaugų teikimas už nulinius įkainius / kainas yra įprastinė praktika, kurią taiko judriojo ryšio paslaugų tiekėjai, patvirtina ir byloje esantis apeliantės Pirkimui teiktas pasiūlymas. Todėl vien tik deklaratyvūs apeliantės teiginiai, kad trečiojo asmens pasiūlytos kainos pagrindimas yra netinkamas, nesuponuoja išvados, jog už trečiojo asmens pasiūlyme nurodytą kainą paslaugos negalės būti suteiktos tinkamai (CPK 185 straipsnis).

10724.

108Teisėjų kolegija sutinka su atsakovės argumentais, kad įvertinusi trečiojo asmens pateiktą neįprastai mažos kainos pagrindimą, taip pat ir viešai skelbiamą informaciją (www.cvpp.lt) dėl tiekėjo buvusių ir / ar esamų sutarčių su kitomis perkančiosiomis organizacijoms, kurios, be kita ko, apima ne tik vidaus reikalų sistemos perkančiąsias organizacijas, atsižvelgusi į RRT tarnybos skelbiamas ataskaitas dėl juridinio asmens veiklos rinkoje, atsakovė neturėjo pagrindo abejoti trečiojo pasiūlymo pagrįstumu ir gebėjimu įvykdyti Pirkimo sutartį. Juo labiau kad teismų praktikoje pripažįstama, jog tiekėjas gali viešojo pirkimo sutartimi siekti ne tik piniginės ir ne tik tiesioginės finansinės naudos, jis taip pat gali turėti tikslą didinti konkurencingumą ir savo žinomumą, iš viešojo pirkimo sutarties vykdymo gauti netiesioginių pajamų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-216/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-798-381/2018; 2020 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-774-302/2020). Pažymėtina, kad tiekėjas, pasiūlęs kainą, prisiima riziką įvykdyti Pirkimo sutartį už pasiūlyme nurodytą kainą.

10925.

110Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad trečiajam asmeniui pateikus tinkamus pasiūlytos mažiausios kainos ar sąnaudų pagrįstumo įrodymus, atsakovei nebuvo pagrindo atmesti trečiojo asmens pateikto pasiūlymo (VPĮ 2 straipsnio 18 dalies 5 punktas, 57 straipsnio 3 dalis). Dėl neigiamos (minusinės) kainos

11126.

112Apeliantė nurodo, kad trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip netinkamas dėl jame nurodytos neigiamos (minusinės) kainos. Pirmosios instancijos teismas su šiais apeliantės argumentais nesutiko, su jais sutikti neturi pagrindo ir apeliacinės instancijos teismas.

11327.

114Pažymėtina, kad tiekėjai pasiūlymus turėjo parengti ir pateikti Pirkimui, kurie atitiktų Pirkimo sąlygų reikalavimus. Neginčytina aplinkybė, kad nei Pirkimo sąlygos, nei VPĮ nedraudė trečiajam asmeniui pasiūlyti minusinių Pirkimu siekiamų įsigyti paslaugų įkainių. Pirkimo sąlygose nebuvo įtvirtinta draudimo tiekėjams pasiūlyti minusines (neigiamas) paslaugų kainas ar įkainius, taip pat Pirkimo sąlygose nėra nustatyta, kad minusinio (neigiamo) pasiūlymo pateikimas būtų pagrindu jį atmesti.

11528.

116Priešingai nei teigia apeliantė, teisėjų kolegija pažymi, kad teismų praktikoje yra pasisakyta, jog viešajame pirkime pasiūlymo kaina gali būti neigiama (minusinė), todėl nulinių ir minusinių kainų pasiūlymai viešuosiuose pirkimuose yra galimi ir patys savaime negali lemti viešųjų pirkimų principų pažeidimo. Neįprastai maža pasiūlyta kaina savaime nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti – tik tokia kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad už pasiūlytą kainą jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, sudaro pagrindą perkančiajai organizacijai atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-576-381/2020). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. gegužės 17 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010 nurodė, jog viešuosiuose pirkimuose iš esmės galima ir minusinė siūloma pirkimo kaina. Be to, teismų praktikoje pripažįstama, kad tiekėjas viešojo pirkimo sutartimi gali siekti ne tik piniginės ir ne tik tiesioginės finansinės naudos, bet ir gali turėti tikslą didinti konkurencingumą ir savo žinomumą, iš viešojo pirkimo sutarties vykdymo gauti netiesioginių pajamų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010; 2014 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-456/2014). Taigi, viešajame pirkime nėra draudžiama tiekėjo pasiūlymo minusinė kaina, jeigu ji yra pagrindžiama, t. y. pagrindžiamas tiekėjo pajėgumas tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį pateikto pasiūlymo sąlygomis.

11729.

118Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad ginčo atveju nėra pagrindo remtis apeliantės nurodomo CPO konkurso judriojo ryšio paslaugomis įsigyti pasiūlymo formos reikalavimu, numatančiu, kad tiekėjo siūlomos paslaugų kainos negali būti neigiamos reikšmės. Nagrinėjamu atveju Pirkimo sąlygos nėra ginčijamos, tokiu būdu neginčijamas specialiųjų sąlygų 1.22 papunktyje numatytas atsakovės sprendimas neatlikti pirkimo naudojantis CPO paslaugomis, nes perkant paslaugas per CPO nėra galimybės įsigyti APN (Access Point Name) paslaugos, kuri šiuo metu naudojama kai kuriose įstaigose (daugiausiai policijoje) mobiliose darbo vietose, siekiant prisijungti prie Vidaus reikalų telekomunikaciniame tinkle esančių resursų (pvz. registrų ir informacinių sistemų). Taigi, atsakovė, vykdydama Pirkimą, privalo laikytis VPĮ, kuriame nenustatytas draudimas tiekėjams siūlyti viešuosiuose pirkimuose neigiamos reikšmės paslaugų, bei savo pačios nustatytų Pirkimo sąlygų. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo vadovautis apeliantės nurodomu CPO konkurso pasiūlymo formos reikalavimu.

11930.

120Nors pirmosios instancijos teismas ir nepasisakė dėl VPT pateiktos išvados, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad tai nesudaro pagrindo priešingos išvados, nei pirmosios instancijos teismo padarytai, konstatavimui. Visų pirma, VPT išvada yra rekomendacinio pobūdžio. Antra, joje nenurodoma, kad viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas nustato įpareigojimą perkančiosioms organizacijoms pirkimo sąlygomis drausti tiekėjams siūlyti minusinius prekių, paslaugų ar darbų įkainius (kainas) ar draudimą tiekėjams tokius įkainius siūlyti. VPT nerekomendavo nustatyti neigiamą viešojo pirkimo pasiūlymo kainą, tačiau šis nerekomendavimas siejamas su rizikingu viešojo pirkimo sutarties vykdymu, kuris nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į perkamų paslaugų pobūdį ir kainodaros mechanizmą, taip pat į pirmiau nurodytus argumentus dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, yra iš esmės nereikšmingas. Trečia, teisėjų kolegija sutinka su trečiojo asmens argumentais, kad nėra pagrindo spręsti dėl atsakovės sprendimų, pripažįstant trečiojo asmens pasiūlymą laimėjusiu Pirkimą, teisėtumo, siejant tai su VPT konsultacija, nes šiuo atveju yra sprendžiamas ne Pirkimo sąlygų teisėtumo, o trečiojo asmens pasiūlymo kainos pagrįstumo klausimas.

12131.

122Apeliantės argumentai dėl minusinių sąskaitų vertintini kaip prielaidos, kurių nėra galimybių objektyviai įvertinti. Be to, sutiktina su atsakovės argumentais, kad tinkamas viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos tvarkymas yra kiekvieno viešo sektoriaus subjekto pareiga ir šio tvarkymo teisėtumas gali būti įvertintas tik atitinkamų tokią teisę turinčių kompetentingų institucijų. Nagrinėjamu atveju atsakovė turėjo pareigą įvertinti trečiojo asmens pasiūlymą iš esmės tik jo atitikimo Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų atžvilgiu, o trečiojo asmens pasiūlyta neįprastai maža kaina turėjo būti įvertinta jos pagrindimo pakankamumo aspektu, kas šiuo atveju ir buvo tinkamai padaryta.

12332.

124Nėra pagrindo nesutikti su atsakovės argumentu, kad tiekėjų siūlomi neigiami paslaugų įkainiai yra vienas iš galimų tiekėjų viešųjų pirkimų praktikoje taikomų kainodaros ir jos elementų būdų, o kaip pirmiau minėta, judriojo ryšio paslaugų teikimas už nulinius įkainius / kainas yra įprastinė praktika, kurią taiko judriojo ryšio paslaugų tiekėjai. Be to, iš trečiojo asmens procesinių dokumentų matyti, kad jis, įsivertinęs perkamų paslaugų visumą, atskirų paslaugų kiekius, siekia didinti savo konkurencingumą bei žinomumą, o uždirbti ketina iš papildomų paslaugų, kurias trečiasis asmuo nurodo, kad teiks pagal standartinius įkainius. Pažymėtina, kad Pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 16-21 punktų nuostatos suponuoja išvadą, kad bus įsigyjamos ne tik tiekėjo pasiūlyme išvardintos, bet ir kitos, papildomos paslaugas, už kurių teikimą bus taikomi papildomi tiekėjo nustatyti įkainiai.

12533.

126Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus argumentas, darytina išvada, kad apeliantės nurodomi argumentai dėl minusinės (neigiamos) trečiojo asmens pasiūlymo kainos nesudarė pagrindo atsakovei atmesti trečiojo asmens pasiūlymo (CPK 185 straipsnis). Dėl klaidos trečiojo asmens pasiūlyme

12734.

128Apeliantė nurodė, kad trečiojo asmens pasiūlymo formos lentelėje „Bendras pasiūlymo kainos apskaičiavimas“ eilutėje „Pasiūlymo kaina iš viso“ nurodyta „-0.312 Eur su PVM“, tačiau žemiau eilutėje „Pasiūlymo kaina žodžiais“ nurodyta „minus nulis eurų 31 centas“. Apeliantės teigimu, vadovaujantis Pirkimo dokumentų Bendrųjų sąlygų 16.6 papunkčiu, teisinga kaina turėjo būti laikoma -0.31 Eur su PVM, tačiau atsakovė 2019 m. lapkričio 29 d. pateiktame rašte apie nustatytą tiekėjų pasiūlymo eilę nurodė, kad trečiojo asmens pasiūlymo kaina yra - 0.312 Eur su PVM. Apeliantės vertinimu, atsakovė nesilaikė VPĮ nuostatų bei savo pačios paskelbtų Pirkimo sąlygų.

12935.

130Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad trečiojo asmens skirtingose pasiūlymo vietose nurodytos kainos neatitikimo nėra pagrindo vertinti kaip aritmetinę klaidą, o minėtą trečiojo asmens pasiūlymo trūkumą yra pagrindas vertinti kaip redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytiną ir paprastai ištaisytiną, nekeičiant pasiūlymo esmės. Iš trečiojo asmens pasiūlymo matyti, kad pasiūlyme aritmetiniai veiksmai (skaičiavimai) atlikti tinkamai, nes padauginus paslaugų fiksuotą įkainį iš numatomo atitinkamų paslaugų kiekio ir vėliau visas paslaugas susumavus, gaunasi ta pati trečiojo asmens pasiūlyme nurodyta skaičiais kaina, t. y. - 0,312 Eur. Pažymėtina, kad šių aplinkybių apeliantė ir nekvestionuoja. Todėl trečiojo asmens pasiūlymo kaina žodžiais gali būti patikslinta nekeičiant pasiūlymo esmės, t. y. pasiūlyme nurodytų įkainių.

13136.

132Nagrinėjamu atveju reikšminga aplinkybė, kad Pirkime taikomas fiksuoto įkainio kainodaros būdas, t. y. Pirkimo objektas susideda iš skirtingų elementų ir pirkimo vykdytojas iš anksto nežino tikslaus pagal viešojo pirkimo sutartį teiktinų paslaugų kiekio ir apimties. Preliminarūs paslaugų kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinime, o Pirkimo sutartyje nurodytų paslaugų įsigijimas bus vykdomas pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytus įkainius.

13337.

134VPT išvadoje nurodoma, kad nagrinėjamu atveju realia pasiūlymo kaina turėtų būti laikoma - 0,31 Eur, todėl paaiškinimas ar patikslinimas, keičiantis pasiūlymo siaurąja prasme esmę, nėra galimas. Visų pirma, teismas nėra saistomas šios išvados ir ji yra vertinama visų byloje esančių įrodymų kontekste, t. y. VPT išvada laikytina vienu iš byloje esančių įrodymų, kurį teismas įvertina pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnis). Be to, kaip minėta, apeliantės nurodomos klaidos ištaisymas nekeičia pasiūlymo esmės, nes, atliktus aritmetinius veiksmus, gaunasi trečiojo asmens pasiūlyme nurodyta kaina skaičiais, todėl šią žodžiais ir skaičiais nurodomą neatitiktį yra pagrindas vertinti kaip mažareikšmę.

13538.

136Nors Pirkimo dokumentų bendrųjų sąlygų 16.6 papunktyje numatyta, kad jei pasiūlymo kaina ar sąnaudos, išreikšta skaičiais, neatitinka pasiūlymo kainos ar sąnaudų, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma pasiūlymo kaina ar sąnaudos, nurodyta žodžiais, tačiau šios nuostatos taikymas iš esmės aktualus tada, kai kainos išraiškos žodžiais ir skaičiais nesutapimas neleidžia suprasti, kuri kaina teisinga (tikroji). Nagrinėjamu atveju iš trečiojo asmens pasiūlymo matyti, kad aritmetinė klaida trečiojo asmens pasiūlyme nepadaryta, todėl apeliantės nurodytą neatitikimą galima vertinti kaip apsirikimą, kuris nekeičia pasiūlymo esmės.

13739.

138Reikšminga, kad viešuosiuose pirkimuose, vertinant tiek tiekėjų, tiek perkančiosios organizacijos veiksmus, vyrauja turinio viršenybės prieš formą principas. Jo esmė – formalizuotas viešųjų pirkimų procedūrų reguliavimas neturi viršenybės prieš perkančiosios organizacijos ir tiekėjų veiksmus, jei šie atitinka teisės normų ir viešo konkurso sąlygų esmę ir jomis siekiamus tikslus. Net ir tuo atveju, jei aukščiau minėtas neatitikimas nebūtų ištaisytas, pasiūlymas negalėtų būti atmestas, kadangi toks atmetimas būtų laikomas neproporcingu, formaliu ir neteisėtu, pažeidžiančiu viešuosiuose pirkimuose taikomą turinio viršenybės prieš formą principą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2013).

13940.

140Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad trečiojo asmens pasiūlymo atmesti vien dėl apeliantės nurodytos trečiojo asmens pasiūlyme padarytos klaidos nebuvo pagrindo. Dėl bylos procesinės baigties ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

14141.

142Apibendrinusi išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį apeliacinio skundo argumentais keisti arba naikinti nėra pagrindo. Tokiu būdu Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 27 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

14342.

144Apeliacinio skundo netenkinus, apeliantei jos apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos. Į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą turi teisę atsakovė ir trečiasis asmuo (CPK 93 straipsnis). Trečiasis asmuo pateikė prašymą priteisti 2 949,38 Eur apeliacinės instancijos teisme patirtų atstovavimo išlaidų atlyginimą, pateikė šias išlaidas patvirtinančius įrodymus.

14543.

146Pagal CPK 98 straipsnį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

14744.

148Atsižvelgiant į tai, kad trečiojo asmens prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakyme Nr. 1R-77 dėl Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytą maksimalų dydį, todėl prašymas tenkinamas iš dalies ir iš apeliantės trečiajam asmeniui priteisiama 1 765 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimui (Rekomendacijų 8.11 papunktis, CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis).

149Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

150Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

151Priteisti iš ieškovės akcinės bendrovės „Telia Lietuva“ trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „TELE2“ 1 765 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus šešiasdešimt penkis eurus) apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Byloje sprendžiamas klausimas dėl perkančiosios organizacijos priimto... 8. 2.... 9. Ieškovė ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės... 10. 3.... 11. Nurodė, kad pateikė pasiūlymą atsakovės vykdomame tarptautiniame atvirame... 12. 4.... 13. Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad nėra elektroninių ryšių... 14. 5.... 15. Trečiasis asmuo su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad trečiojo asmens... 16. II.... 17. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. 6.... 19. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. vasario 27 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 20. 7.... 21. Dėl neįprastai mažos kainos. Teismas nurodė, kad trečiojo asmens 2019 m.... 22. 8.... 23. Dėl neigiamos (minusinės) kainos ir telekomunikacijų rinkos specifikos.... 24. 9.... 25. Teismas nesutiko su ieškovės argumentais, kad viešojo sektoriaus įstaigos... 26. 10.... 27. Dėl klaidos pasiūlyme, nurodant sumas skaičiais ir žodžiais. Teismo... 28. 11.... 29. Teismas atmetė ieškinį, konstatavęs, kad nėra pagrindo išvadai, jog... 30. III.... 31. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 32. 12.... 33. Ieškovė (toliau – ir apeliantė) apeliaciniu skundu prašo Vilniaus... 34. 12.1.... 35. Trečiasis asmuo nepateikė tinkamų pasiūlytos neįprastai mažos kainos ar... 36. 12.2.... 37. Pirkimo pasiūlymo formoje buvo nurodyti konkretūs stulpeliai, kuriuos... 38. 12.3.... 39. Teismų praktikoje nebuvo nei vienos bylos, kuomet biudžetinei įstaigai... 40. 12.4.... 41. Teismas neįvertino ir nepasisakė dėl Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau... 42. 12.5.... 43. Neigiamos reikšmės paslaugų įkainio draudimą yra įtvirtinusi ir centrinė... 44. 12.6.... 45. Paslaugos minusinė kaina turėjo būti vertinama ne tik neįprastai mažos... 46. 12.7.... 47. VPT išvadoje nurodoma, kad atsakovė privalėjo atmesti trečiojo asmens... 48. 13.... 49. Atsakovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti... 50. 13.1.... 51. Atsakovė, įvertinusi trečiojo asmens pateiktą neįprastai mažos kainos... 52. 13.2.... 53. Apeliantės ir trečiojo asmens kainodaros ir konkurencijos strategijos yra... 54. 13.3.... 55. Teismų praktikoje išaiškinta, kad viešajame pirkime pasiūlymo kaina gali... 56. 13.4.... 57. Neigiamų (minusinių) kainų pateikimas viešuosiuose pirkimuose suponuoja... 58. 13.5.... 59. Apeliantės teiginys, kad atsakovė, vertindama tiekėjų pasiūlymus,... 60. 13.6.... 61. Pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 18 punkte nurodytos papildomos... 62. 13.7.... 63. Trečiojo asmens siūlomas neigiamas (minusinis) įkainis neturėjo įtakos... 64. 13.8.... 65. Atsakovė turėjo pareigą įvertinti trečiojo asmens pasiūlymą jo atitikimo... 66. 13.9.... 67. Apeliantės nurodyta trečiojo asmens pasiūlymo klaida vertintina ne kaip... 68. 14.... 69. Trečiasis atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo... 70. 14.1.... 71. Teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, nustatė bylai... 72. 14.2.... 73. Trečiasis asmuo pateikė tinkamus pasiūlytos mažiausios kainos sąnaudų ir... 74. 14.3.... 75. Trečiojo asmens pasiūlyta kaina yra visiškai pakankama pirkimo sutarčiai... 76. 14.4.... 77. Pirkimo sutarties vykdymo atveju, trečiasis asmuo objektyviai tikisi gauti ir... 78. 14.5.... 79. Nepagrįsti apeliantės argumentai dėl neigiamos (minusinės) kainos... 80. 14.6.... 81. Ginčas yra kilęs dėl trečiojo asmens pasiūlymo kainos pagrįstumo. Pirkimo... 82. 14.7.... 83. Nepagrįsti apeliantės argumentai dėl minusinės sąskaitos susidarymo... 84. 14.8.... 85. Trečiojo asmens pasiūlymo trūkumas dėl kainos nesutapimo skaičiais ir... 86. Teisėjų kolegija... 87. IV.... 88. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 89. 15.... 90. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 91. 16.... 92. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje... 93. 17.... 94. Byloje nustatyta, kad apeliantė ir trečiasis asmuo pateikė pasiūlymus... 95. 18.... 96. Apeliantė pirmosios instancijos teismo sprendimo nepagrįstumą ir... 97. 19.... 98. Apeliantės teigimu, atsakovė turėjo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą,... 99. 20.... 100. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teisės taikymo ir aiškinimo... 101. 21.... 102. Teisės aktai nenustato kriterijų, kuriais remiantis, galima būtų... 103. 22.... 104. Nagrinėjamu atveju nekvestionuojama trečiojo asmens pareiga pagrįsti... 105. 23.... 106. Pažymėtina, kad apeliantės teigimu, trečiasis asmuo nepateikė tinkamų... 107. 24.... 108. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovės argumentais, kad įvertinusi trečiojo... 109. 25.... 110. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad trečiajam... 111. 26.... 112. Apeliantė nurodo, kad trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip... 113. 27.... 114. Pažymėtina, kad tiekėjai pasiūlymus turėjo parengti ir pateikti Pirkimui,... 115. 28.... 116. Priešingai nei teigia apeliantė, teisėjų kolegija pažymi, kad teismų... 117. 29.... 118. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad... 119. 30.... 120. Nors pirmosios instancijos teismas ir nepasisakė dėl VPT pateiktos išvados,... 121. 31.... 122. Apeliantės argumentai dėl minusinių sąskaitų vertintini kaip prielaidos,... 123. 32.... 124. Nėra pagrindo nesutikti su atsakovės argumentu, kad tiekėjų siūlomi... 125. 33.... 126. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus argumentas, darytina išvada, kad... 127. 34.... 128. Apeliantė nurodė, kad trečiojo asmens pasiūlymo formos lentelėje... 129. 35.... 130. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 131. 36.... 132. Nagrinėjamu atveju reikšminga aplinkybė, kad Pirkime taikomas fiksuoto... 133. 37.... 134. VPT išvadoje nurodoma, kad nagrinėjamu atveju realia pasiūlymo kaina... 135. 38.... 136. Nors Pirkimo dokumentų bendrųjų sąlygų 16.6 papunktyje numatyta, kad jei... 137. 39.... 138. Reikšminga, kad viešuosiuose pirkimuose, vertinant tiek tiekėjų, tiek... 139. 40.... 140. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad trečiojo... 141. 41.... 142. Apibendrinusi išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 143. 42.... 144. Apeliacinio skundo netenkinus, apeliantei jos apeliacinės instancijos teisme... 145. 43.... 146. Pagal CPK 98 straipsnį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas... 147. 44.... 148. Atsižvelgiant į tai, kad trečiojo asmens prašomos priteisti bylinėjimosi... 149. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 150. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 151. Priteisti iš ieškovės akcinės bendrovės „Telia Lietuva“ trečiajam...