Byla 2-131-330/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos bankrutavusios kooperatinės bendrovės kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo konsultantai“ ir suinteresuoto asmens valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-77-826/2018 pagal pareiškėjos bankrutavusios kooperatinės bendrovės kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo konsultantai“ skundą dėl bankrutavusios kooperatinės bendrovės kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. vasario 15 d. nutartimi kooperatinei bendrovei kredito unijai (toliau – KU) „Švyturio taupomoji kasa“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Verslo konsultantai“.

64.

7Pareiškėja bankrutuojančios KU „Švyturio taupomoji kasa“ (toliau ir – BKU ŠTK arba ŠTK) bankroto administratorė kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti BKU ŠTK 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu, ir patvirtinti 2017 m. IV ketvirtyje BKU ŠTK faktiškai patirtas 6 528,33 Eur (įskaičius pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM)) dydžio administravimo išlaidas. Pareiškėja nurodė, kad BKU ŠTK kreditorių susirinkimas 2018 m. gegužės 14 d. priėmė nutarimą, kuriuo patvirtino dalį 2017 m. IV ketvirtyje patirtų administravimo išlaidų ir pasisakė dėl netvirtinamos faktiškai patirtų bankroto administravimo išlaidų dalies (6 528,33 Eur). Atsižvelgusi į to kreditorių susirinkimo metu išsakytas didžiausios kreditorės pastabas dėl faktinių išlaidų pagrindimo trūkumų, pareiškėja (bankroto administratorė) šaukiamam 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimui pateikė papildomus duomenis, siekdama pagrįsti per 2017 m. IV ketvirtį bankroto procese faktiškai patirtas išlaidas, kurios nebuvo patvirtintos 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkime. 2018 m. rugpjūčio 14 d. įvykęs kreditorių susirinkimas pirmuoju darbotvarkės klausimu priėmė tokį nutarimą: „1. Bankroto administratorius, nepaisydamas kreditorių įspėjimų, nė karto nesikreipė į kreditorių susirinkimą dėl administravimo išlaidų sąmatos padidinimo anksčiau, t. y. iki prašomo laikotarpio pabaigos, o vienašališkai, be kreditorių sutikimo ir žinios viršijo patvirtintą išlaidų sąmatą; teikdamas didesnes faktines išlaidas nei išlaidų sąmata, nėra pateikęs jokių įrodymų, kad kredito unijoje reikšmingai pasikeitė situacija, aplinkybės, kurios pareikalautų didesnių išlaidų nei įprastai; net ir pateikdamas papildomus argumentus dėl 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių komitete kreditorių išsakytų argumentų dėl išlaidų netvirtinimo, vis tik iki galo nepagrindžia faktinių išlaidų. 2. 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkime 3 darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą palikti nepakeistą.“ Pareiškėja, nesutikdama su tokiu kreditorių susirinkimo nutarimu, nurodė, kad ji pateikė kreditorių susirinkimui faktiškai patirtas išlaidas pagrindžiančius dokumentus, paaiškinimus dėl pirktų paslaugų ir prekių poreikio, pateikė įrodymus, kad paslaugos buvo realiai suteiktos. Pareiškėja konkrečiai nurodė, kad: 1) kai kurios advokatų sąskaitos buvo išrašytos prieš teismo posėdžius, nes sąskaitos ir jų apmokėjimą patvirtinantys dokumentai turėjo būti pateikti iki paskutinio teismo posėdžio, tam, kad teismas išlaidas priteistų; 2) per 2017 m. IV ketvirtį vieni darbuotojai keitė kitus, todėl tuo pačiu metu nebuvo užimta daugiau etatų, nei buvo patvirtinę kreditoriai; 3) buvo pateikta detali informacija, kokias buhalterines paslaugas teikė UAB „Verslo konsultantai“ ir UAB „Tilika“, ir ši informacija patvirtino, kad tų bendrovių teiktos paslaugos nesidubliavo. Be to, buvo nurodyta, kad nuo 2018 m. balandžio mėnesio UAB „Tilika“ paslaugų nebeteikė, vadinasi, buvo optimizuoti kaštai ir atsisakyta papildomų išlaidų; 4) pateikta išsami informacija, kokias funkcijas vykdė informacinių technologijų (toliau – IT) paslaugas teikusios UAB „Verslo konsultantai“ ir UAB „Virtuali erdvė“, tačiau kreditorių susirinkimas nepaaiškino, kurios paslaugos buvo nereikalingos ir perteklinės; 5) dokumentų valdymo išlaidoms pagrįsti buvo pateikti suarchyvuotų, kopijuotų, tvarkytų bylų sąrašai. Minėtuose sąrašuose yra fiksuotos nurašytos paskolos, kurių bylas administratorė turėjo fiziškai tvarkyti, kopijuoti, skenuoti ir pan.; 6) patalpų nuomos ir išlaikymo išlaidoms pagrįsti buvo paaiškinta, kad ŠTK moka 20 proc. bendros tų išlaidų sąskaitos sumos. Nepaisant tokio patirtų išlaidų pagrindimo, kreditorė valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau tekste ir – VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ arba IID) laikėsi pozicijos, jog minėtos išlaidos nepagrįstos, nenurodydama, kokio konkretaus išlaidų pagrindimo pritrūko.

85.

9Suinteresuotas asmuo (kreditorė) VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atsiliepime į pareiškėjos skundą prašė jį atmesti. Nurodė, kad: 1) Kreditoriai nepatvirtino dalies (2 310 Eur) advokatų paslaugų išlaidų, nes vadovaujantis Darbo laiko apskaitos taisyklių nuostatomis, turėjo būti atsiskaitoma už suteiktas paslaugas, o ne už paslaugas, kurios galbūt bus suteiktos. Tuo atveju, jei teisiniai darbai būtų pavedami atlikti BKU ŠTK dirbančiam teisininkui ar darbus atliktų pati bankroto administratorė, tokių išlaidų BKU ŠTK nepatirtų; 2) Kreditoriai nepatvirtino 376,3 Eur darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų, nes bankroto administratorė nesilaikė 2017 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkime išsakytų pastabų ir nemažino darbuotojų darbo užmokesčio mažėjant darbuotojų skaičiui ir darbų apimtims. Pagal bankroto administratorės pateiktus faktinių išlaidų dokumentus 2017 m. IV ketvirtyje BKU ŠTK dirbo daugiau darbuotojų, nei 2017 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkime buvo patvirtinta. Bankroto administratorė, planuodama BKU ŠTK veiklos išlaidas, turėjo atsižvelgti į tai, kad kreditoriai 2017 m. IV ketvirčiui skyrė iki 3 800 Eur BKU ŠTK veiklos išlaidoms, todėl turėjo perskaičiuoti darbuotojų darbo užmokestį taip, kad liktų finansinių galimybių apmokėti kitas išlaidas, ir neskirti 59 proc. veiklos išlaidų sumos tik darbuotojų darbo užmokesčiui; 3) Kreditoriai nepatvirtino 920,72 Eur IT paslaugoms patirtų išlaidų, nes bankroto administratorė nepagrindė šių išlaidų – nepaaiškino, kodėl buvo reikalingas toks IT priežiūros kiekis, ar bendrovių, kurios teikė šias paslaugas, vykdomos užduotys nesidubliuoja. Kreditoriams buvo pateikta sąskaita už interneto svetainės priežiūros darbus, tačiau BKU ŠTK neturi interneto svetainės, todėl tokios išlaidos negali būti patiriamos; 4) Kreditoriai nepatvirtino 1 176,99 Eur dokumentų valdymo išlaidų, nes bankroto administratorė nepagrindė šių išlaidų. Bankroto administratorės buvo paprašyta pateikti konkrečią informaciją apie atliktus dokumentų valdymo darbus, surastų duomenų / dokumentų kiekį, suarchyvuotas bylas ir pateikti tai pagrindžiančius dokumentus (ataskaitas, perdavimo aktus, užklausas ir pan.), tačiau išsamaus faktinių darbų apimčių pagrindimo ji nepateikė. Nėra aišku, ar apskritai tokios paslaugos buvo suteiktos ir ar jos buvo būtinos. Bankroto administratorė pateikė tik bendro pobūdžio aprašymus; 5) Kreditoriai nepatvirtino 105,12 Eur patalpų Panerių g. 51, Vilniuje, nuomos išlaidų ir 192,75 Eur dokumentų laikymo išlaidų, nes bankroto administratorė nepagrindė šių išlaidų – nepateikė pirminių dokumentų, kurie įrodytų, kad BKU ŠTK turėtų apmokėti UAB „Verslo konsultantai“ būtent tokio dydžio išlaidas. Be to, nebuvo pateikta duomenų, iš kurių galima būtų nustatyti, kokia išlaidų dalis už patalpų nuomą tenka BKU ŠTK bei kitiems tomis patalpomis besinaudojantiems subjektams; 6) Kreditoriai nepatvirtino buhalterinių paslaugų išlaidų, nes bankroto administratorė nepagrindė šių išlaidų, t. y. neįrodė, kokie konkretūs darbai buvo atlikti, kokia atliktų darbų trukmė. Bankroto administratorė pateikė tik bendro pobūdžio paaiškinimus dėl buhalterinių paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų pagal sutartis, o ne dėl konkrečių darbų, atliktų per ataskaitinį ketvirtį; 7) Kreditoriams kilo abejonių dėl išlaidų buhalterinės apskaitos, IT ir dokumentų valdymo paslaugoms apmokėti pagrįstumo, nes šias paslaugas BKU ŠTK teikė pati bankroto administratorė. Dėl šių priežasčių kreditoriai, 2018 m. gegužės 14 d. susirinkime svarstydami klausimą dėl 2017 m. IV ketvirtyje patirtų administravimo išlaidų tvirtinimo, nutarė netvirtinti dalies bankroto administratorės nurodytų faktinių išlaidų. Suinteresuotas asmuo taip pat pažymėjo, kad bankroto administratorė prašė ne tik panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimo dalį, bet ir patvirtinti faktiškai patirtas 13 536,87 Eur dydžio administravimo išlaidas, tačiau teismas šio klausimo spręsti negali, nes tik kreditorių susirinkimui yra suteikta teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką bei nustatyti administratoriaus atlyginimą (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 23 straipsnio 5 ir 9 punktai). Suinteresuotas asmuo atkreipė dėmesį, kad iki ĮBĮ 36 straipsnio naujos redakcijos įsigaliojimo (2016 m. gegužės 1 d.) teismui buvo suteikta prerogatyva patikrinti kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumą, tačiau nustačius jo neatitiktį įstatymo reikalavimams, teismas turėjo teisę panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

106.

11VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą į pareiškėjos skundą, kuriuo prašė skundą atmesti.

127.

13BKU ŠTK bankroto administratorė pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus. Nurodė, kad visi kreditorių susirinkimo priimti nutarimai gali būti skundžiami, todėl nepagrįstas kreditorės argumentas, jog negalėjo būti skundžiamas 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimas. Prašomos patvirtinti išlaidos yra faktiškai patirtos išlaidos ir joms pagrįsti buvo pateikta pakankamai įrodymų.

148.

15Kreditorė VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pateikė rašytinius paaiškinimus. Nurodė, kad teismas tik išimtiniais atvejais galėtų tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, todėl byloje nustačius, jog skundžiamas kreditorių nutarimas yra nepagrįstas, klausimas dėl faktinių administravimo išlaidų tvirtinimo turėtų būti grąžintas kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Administratorės padaryti pažeidimai, jai paskirtos nuobaudos ir inicijuotas nušalinimas yra svarbūs nagrinėjant skundą dėl 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

16II.

17Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

189.

19Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. spalio 31 d. nutartimi pareiškėjos BKU ŠTK bankroto administratorės UAB „Verslo konsultantai“ skundą tenkino iš dalies. Teismas Nutarė panaikinti BKU ŠTK 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu; papildomai patvirtinti 2017 m. IV ketvirtyje faktiškai patirtas BKU ŠTK administravimo išlaidas – 3 666,30 Eur (PVM įskaitytas) (tame skaičiuje 2 310,00 Eur išlaidas išorės specialistams (advokatams), 376,30 Eur išlaidas darbo užmokesčiui, 900,00 Eur išlaidas buhalterinės apskaitos paslaugoms, 80,00 Eur išlaidas IT paslaugoms). Kitą pareiškėjos skundo dalį teismas atmetė.

2010.

21Teismas nurodė, kad nėra aplinkybių, kurios leistų spręsti, jog buvo pažeista kreditorių susirinkimo sušaukimo ir (ar) skundžiamo nutarimo priėmimo tvarka. Nustatęs, kad BKU ŠTK administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo procedūra prasidėjo dar iki 2016 m. gegužės 1 d., teismas konstatavo, jog nagrinėjamu atveju sprendžiant administravimo išlaidų sąmatos ir atlyginimo administratorei tvirtinimo klausimą turi būti vadovaujamasi iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusia ĮBĮ 36 straipsnio redakcija.

2211.

23Teismas sprendė, kad 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimo penktuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo turinys leido BKU ŠTK bankroto administratorei daryti prielaidą, kad jai surinkus ir vėliau pateikus visus 2017 m. IV ketvirtyje patirtų administravimo išlaidų įrodymus, klausimas dėl šių išlaidų tvirtinimo bus sprendžiamas iš naujo, vertinant pateiktus papildomus įrodymus. Tačiau 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimas pirmuoju darbotvarkės klausimu priimtu nutarimu iš esmės nepagrįstai atsisakė svarstyti klausimą dėl 2017 m. IV ketvirtyje patirtų administravimo išlaidų tvirtinimo ir nutarė 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimą tuo klausimu palikti nepakeistą. Padaręs tokią išvadą, teismas vertino, kad šios aplinkybės sudaro pagrindą panaikinti 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu. Atsižvelgęs į tai, kad tarp bankroto administratorės ir kreditorių yra užsitęsęs ginčas dėl papildomų administravimo išlaidų, patirtų 2017 metų IV ketvirtyje, patvirtinimo, teismas, siekdamas užkirsti kelią papildomų administravimo išlaidų patvirtinimo (netvirtinimo) klausimo vilkinimui, nusprendė tą (ginčo) klausimą išspręsti iš esmės.

2412.

25Teismas nusprendė papildomai patvirtinti 2017 m. IV ketvirtyje patirtas 2 310 Eur dydžio išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti. Tokį sprendimą teismas motyvavo tuo, kad vykstant BKU ŠTK bankrotui, 2017 m. IV ketvirtyje buvo papildomai patirta 2 310,00 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, todėl šiuo atveju neturi reikšmės aplinkybė, jog advokatų sąskaitos faktūros buvo išrašytos anksčiau, nei atlikta paslauga. Teismas taip pat nutarė patvirtinti 376,30 Eur dydžio darbuotojų darbo užmokesčio išlaidas, nes bankroto administratorės pateikti įrodymai patvirtina, jog 2017 m. IV ketvirtyje buvo įdarbintas toks darbuotojų etatų skaičius, koks buvo patvirtintas kreditorių 2017 m. rugsėjo 22 d. susirinkime.

2613.

27Teismo vertinimu, byloje nėra ginčo dėl to, kad 2017 m. IV ketvirtyje buvo patirtos buhalterinės apskaitos, informacinių technologijų ir dokumentų valdymo paslaugų išlaidos, tačiau bankroto administratorė nepateikė buhalterines ir IT paslaugas teikiančių subjektų atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktų. Dėl šios priežasties teismas sprendė, kad nesant įrodymų apie faktiškai suteiktas paslaugas, kreditoriai turėjo pagrindą tokių išlaidų netvirtinti. Teismas pažymėjo, kad situacija, kuomet BKU ŠTK bankrotą administruojantis ir jai paslaugas teikiantis subjektas sutampa, kreditoriams kelia pagrįstų abejonių dėl šio subjekto paslaugų pagrįstumo, nes tokia situacija sudaro sąlygas bankroto administratoriui piktnaudžiauti, ypač kai nėra pateikiama įrodymų apie faktiškai suteiktas paslaugas. Teismas sutiko su bankroto administratorės pozicija, kad BKU ŠTK yra būtinos buhalterinės ir IT paslaugos, todėl nesant pagrindo abejoti UAB „Tilika“ ir UAB „Virtuali erdvė“ suteiktomis paslaugomis, nutarė patvirtinti 900,00 Eur buhalterinės apskaitos tvarkymo ir 80,00 Eur IT paslaugų suteikimo 2017 m. IV ketvirtyje išlaidas. Įvertinęs tai, kad nėra duomenų apie pačios bankroto administratorės UAB „Verslo konsultantai“ bankrutavusiai įmonei suteiktas buhalterines ir IT paslaugas, teismas pateiktas sąskaitas faktūras, kurios buvo išrašytos dėl 546,45 Eur ir 840,72 Eur sumų už 2017 m. IV ketvirtyje UAB „Verslo konsultantai“ suteiktas paslaugas, laikė nepagrįstomis ir šias išlaidas atsisakė tvirtinti. Teismo vertinimu, bankroto administratorės pateikti duomenys apie tai, kokios bylos buvo skenuotos ir archyvuotos 2017 m. spalio – gruodžio mėnesiais, nepatvirtina, kad tokio pobūdžio dokumentų valdymo paslaugos bankroto administratorės buvo suteiktos ir jos buvo būtinos. Teismas sprendė, kad netgi darant prielaidą, jog tokios paslaugos buvo suteiktos, pateikti duomenys neleidžia spręsti apie tai, kad jos neįėjo į bankroto administratorės funkcijų apimtį. Dėl šių priežasčių teismas 1 176,99 Eur dydžio dokumentų valdymo išlaidas, patirtas 2017 m. IV ketvirtyje, pripažino nepagrįstomis ir atsisakė jas tvirtinti.

2814.

29Teismas sutiko su VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pozicija, kad bankroto administratorė išsamiai nepagrindė 297,87 Eur dydžio patalpų nuomos ir dokumentų laikymo išlaidų. Pažymėjo, kad bankroto administratorė tose pačiose patalpose administruoja ir kitų įmonių bankrotus bei pati veikia kaip verslo subjektas, tačiau nepateikė duomenų, kokios bendros yra šių patalpų išlaidos ir kokia išlaidų dalis tenka bankrutavusiai KU ŠTK. Teismas vertino, kad bankroto administratorė taip pat neįrodė dokumentų saugojimo išlaidų pagrįstumo, todėl sprendė, kad pagrįstai jos nebuvo patvirtintos kreditorių susirinkime.

3015.

31Dėl užsitęsusio jau seniai patirtų išlaidų tvirtinimo klausimo, atsižvelgęs į tai, kad ginčo šalys yra pateikusios su tuo klausimu susijusius argumentus ir dokumentus, kad jos iš esmės jau du kartus sprendė nurodytą klausimą, o ginčas kilo tik dėl dokumentų vertinimo (ar jie pakankamai pagrįsti), siekdamas bankroto procedūrų efektyvumo ir operatyvumo, teismas padarė išvadą, jog yra pagrindas iš dalies tenkinti bankroto administratorės prašymą ir iš esmės išspręsti dėl teismo aptartų kreditorių susirinkime nepagrįstai nepatvirtintų išlaidų tvirtinimo, ką ir išdėstė apskųstos nutarties rezoliucinėje dalyje.

32III.

33Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

3416.

35Suinteresuotas asmuo (kreditorė) VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atskirajame skunde prašo: panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutarties dalį, kuria patvirtintos 3 666,30 Eur administravimo išlaidos, ir BKU ŠTK bankroto administratorės UAB „Verslo konsultantai“ skundą atmesti visa apimtimi; tuo atveju, jei būtų nustatyta, kad 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimas yra neteisėtas ir naikintinas, klausimą dėl 2017 m. IV ketvirtyje dalies faktiškai patirtų išlaidų tvirtinimo perduoti kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3616.1.

37Teismas nepagrįstai nusprendė, kad bankroto administratorė turi teisę kvestionuoti galiojantį BKU ŠTK 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimą dėl administravimo išlaidų patvirtinimo. Tame susirinkime priimto kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto administratorė įstatymo nustatyta tvarka neskundė, todėl ji neturėjo teisės ginčyti kreditorių nutarimo, kuriuo pakartotas 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkime priimtas sprendimas. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad teismas pažeidė ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 20 punktą ir 24 straipsnio 5 dalį.

3816.2.

39Teismas nepagrįstai patvirtino administravimo išlaidas, viršijančias BKU ŠTK 2017 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkime patvirtintą sąmatą, kurią sudarė 7 600 Eur (iš jų: iki 3 800 Eur skirti išorės specialistų paslaugoms apmokėti, kiti 3 800 Eur – BKU ŠTK veiklos išlaidoms).

4016.3.

41Teismas patvirtino administravimo išlaidas, kurių būtinumo ir tinkamumo bankroto administratorė nepagrindė. Teismas nevertino, ar suteiktos paslaugos buvo reikalingos. Pažymėtina, kad: 1) bankroto administratorė neįrodė advokatų paslaugų poreikio, turint omenyje tai, kad BKU ŠTK dirba kvalifikuotas teisininkas, kuris galėjo atlikti atitinkamus teisinius veiksmus; 2) teismas netinkamai vertino aplinkybes, reikšmingas analizuojant darbuotojų darbo užmokesčio dydį. Bankroto administratorė privalėjo veikti kreditorių susirinkimo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos ribose ir darbuotojų darbo užmokesčiui skirti tokią patvirtintos sąmatos išlaidų dalį, kad likusios dalies pakaktų kitoms BKU ŠTK veiklos administravimo išlaidoms atlyginti; 3) teismas nepagrįstai patvirtino dalį IT ir buhalterinių paslaugų išlaidų. Teismas nurodė, jog nėra pagrindo abejoti UAB „Tilika“ ir UAB „Virtuali erdvė“ suteiktomis paslaugomis, tačiau tokių išvadų niekaip nepagrindė. Teismas nevertino to, kad kreditorių susirinkimuose bankroto administratorė ne kartą buvo raginama peržiūrėti administravimo išlaidas ir jas mažinti. Kreditoriai ragino bankroto administratorę įvertinti galimybę atsisakyti paslaugos tiekėjų ar bent jau derėtis su jais dėl teikiamų paslaugų įkainių. Tačiau bankroto administratorė jokių realių veiksmų nesiėmė – nedėjo pastangų administravimo išlaidoms sumažinti, skirti išlaidas tik būtiniausiems veiksmams. Bankroto administratorė neįrodė, kad 2017 m. IV ketvirtyje IT ir buhalterinių paslaugų išlaidos buvo neišvengiamos. Nepriklausomas auditas yra konstatavęs, kad BKU ŠTK vedama buhalterija (paslaugų tiekėja UAB „Tilika“) neatitinka teisės aktų reikalavimų, todėl nesuprantama, kodėl šiai bendrovei turi būti atlyginama už netinkamai suteiktas paslaugas.

4216.4.

43Pareiškėjai UAB „Verslo konsultantai“ buvo paskirta bauda už ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 20 punkto pažeidimą – t. y. už tai, kad ji veikė viršydama kreditorių patvirtintą išlaidų sąmatą.

4416.5.

45Kai buvo svarstomas BKU 2017 m. II ir III ketvirčių faktinių išlaidų tvirtinimo klausimas, Lietuvos apeliacinis 2018 m. spalio 30 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1405-407/2018, buvo nurodęs, kad faktinių išlaidų tvirtinimas yra ne teismo, o kreditorių susirinkimo kompetencija. Nagrinėjamu atveju teismui išsprendus bankroto administratorės reikalavimą dėl faktiškai patirtų išlaidų patvirtinimo, buvo peržengtos teismo kompetencijos ribos ir pažeistas iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojęs ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalies teisinis reglamentavimas. Teismas galėtų įsikišti į kreditorių susirinkimui priskirtą kompetenciją tik išimtiniais atvejais, t. y. kai nustatomas akivaizdus prieštaravimas teisės normoms ir teisės principams, tačiau šiuo atveju tokios situacijos nėra.

4617.

47BKU ŠTK bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta patvirtinti 2 862,03 Eur faktiškai patirtas administravimo išlaidas, ir išspręsti klausimą iš esmės – bankroto administratorės skundą dėl BKU ŠTK 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu pripažinimo negaliojančiu ir faktiškai patirtų administravimų išlaidų patvirtinimo tenkinti visa apimtimi. Atskirasis skundas grindžiamas šiai pagrindiniais argumentais:

4817.1.

49Teismas atsisakė tvirtinti tik tas administravimo išlaidas, kurios buvo patirtos perkant paslaugas iš UAB „Verslo konsultantai“, tuo tarpu išlaidas, patirtas perkant buhalterinės apskaitos ir IT paslaugas iš kitų teikėjų, teismas patvirtino nepaisant to, kad darbų perdavimo - priėmimo aktai pateikti nebuvo. Bankroto administratorės nuomone, darbų perdavimo - priėmimo aktai yra pertekliniai, nes buhalterinės apskaitos ir IT paslaugos buvo teikiamos nuolatos, todėl įforminti darbų atlikimą minėtais aktais nebuvo pagrindo. Byloje nėra ginčo dėl to, kad už suteiktas paslaugas buvo išrašytos sąskaitos ir jos buvo apmokėtos. Apmokėdama už paslaugas UAB „Verslo konsultantai“, BKU patvirtino, kad priima suteiktas paslaugas. Nei teismas, nei kreditorių susirinkimas nenurodė, kurie 2018 m. rugsėjo 28 d. pareiškėjos teiktuose rašytiniuose paaiškintuose nurodyti darbai buvo nebūtini BKU ŠTK bankroto procese. Šių darbų faktiškai neatlikus, pasekmės pasijustų netrukus – bankroto administratorė negalėtų pateikti ataskaitų Lietuvos bankui ir kitoms institucijoms, negalėtų būti vedama BKU ŠTK paskolų portfelio apskaita, BKU ŠTK darbuotojai negalėtų naudotis serveriuose talpinamais duomenimis, negalėtų naudotis technine įranga ir pan. Lietuvos apeliacinis teismas, nagrinėdamas bylą dėl BKU ŠTK bankroto procese faktiškai patirtų išlaidų tvirtinimo, jau yra pasisakęs, kad pati IID, ankstesniais ketvirčiais tvirtindama UAB „Verslo konsultantai“ suteiktų paslaugų apmokėjimą, patvirtino, jog šios paslaugos teikėjas yra priimtinas ir nelaikė to kliūtimi tvirtinti išlaidas (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-961-381/2018). Vien tai, kad paslaugas teikė UAB „Verslo konsultantai“, nesudaro pagrindo netvirtinti ir vėliau patirtų išlaidų.

5017.2.

51Iš teismo pateiktų motyvų nėra aišku, kokius duomenis bankroto administratorė turėtų pateikti tam, kad teismas juos galėtų laikyti patvirtinančiais paslaugų suteikimo BKU ŠTK realumą. Teismas, vertindamas dokumentų valdymo paslaugų išlaidas, sprendė, kad konkrečios paskolos bylos nurodymas akte ir jos tvarkymui sugaišto laiko detalizavimas neįrodo, jog paslauga buvo realiai teikta. Aktualiu ketvirčiu bankroto procese buvo administruojamas BKU ŠTK paskolų dokumentų portfelis. Dokumentų valdymo paslaugų poreikį ir šios paslaugos pirkimą BKU ŠTK bankroto procese tvirtino patys kreditoriai, įskaitant ir IID, turinčią balsų daugumą BKU ŠTK kreditorių susirinkime.

5217.3.

53Priešingai nei nurodė teismas, priede Nr. 1 prie 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo medžiagos aiškiai ir nedviprasmiškai buvo nurodyta, kurią dalį bendrų išlaidų patalpų nuomai ir dokumentų laikymui dengia BKU ŠTK. Teismas deklaratyviai kvestionavo nurodytų išlaidų klausimą ir nenurodė, kad šios išlaidos yra nebūtinos ŠTK bankroto procese, nereikalingos, per didelės ar pan.

5418.

55BKU ŠTK bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“ atsiliepime į IID atskirąjį skundą prašo šį atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia tokiais esminiais atsikirtimais:

5618.1.

57Teismas pagrįstai sprendė, kad bankroto administratorė turėjo teisę, pateikusi papildomą pagrindimą dėl 2017 m. IV ketvirtyje faktiškai patirtų BKU ŠTK administravimo išlaidų, pakartotinai prašyti tas išlaidas tvirtinti kreditorių susirinkime ir vėliau skųsti kreditorių susirinkimo nutarimą nurodytu klausimu. Bankroto administratorė 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dėl 2017 m. IV ketvirtyje faktiškai patirtų administravimo išlaidų tvirtinimo neskundė, nes jį vykdė – atsižvelgdama į IID nurodytas pastabas teikė kreditorių susirinkimui papildomą informaciją administravimo išlaidoms pagrįsti. Kadangi ĮBĮ nėra numatytų išimčių dėl skundžiamų kreditorių susirinkimo nutarimų, bankroto administratorė turėjo teisę skųsti 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimą.

5818.2.

59Administravimo išlaidų sąmatos viršijimas nėra priežastis netvirtinti faktiškai patirtų išlaidų, šioms esant visiškai pagrįstoms. Nustatęs, jog šios išlaidos pagrįstos, kreditorių susirinkimas gali svarstyti, ar nėra poreikio koreguoti (didinti / mažinti) bankroto administravimo išlaidų sąmatą.

6018.3.

61Nepagrįstai IID teigia, kad bankroto administratorė neįrodė advokatų paslaugų poreikio. IID neneigė aplinkybės, kad advokatų suteiktos paslaugos buvo būtinos. IID nusprendė netvirtinti šių išlaidų, motyvuodama tuo, kad sąskaitos už paslaugas buvo išrašytos iki suteikiant paslaugas. Profesionalių teisininkų paslaugos ataskaitiniu laikotarpiu buvo perkamos siekiant, kad BKU ŠTK būtų tinkamai atstovaujama teisminiuose ginčuose.

6218.4.

63IID atsisakė tvirtinti išlaidas, skirtas darbuotojų darbo užmokesčiui apmokėti, nurodydama tik tai, kad bankroto administratorė neva samdė daugiau darbuotojų nei buvo patvirtinta BKU ŠTK kreditorių susirinkimo. Aplinkybės, kad darbo užmokestis viršijo administravimo išlaidų sąmatą, IID nebuvo nurodžiusi.

6418.5.

65IID nurodė, kad atliekant BKU ŠTK 2016 m. auditą buvo nustatyti buhalterinės apskaitos pažeidimai. IID nepateikė duomenų ir įrodymų, kad 2017 m. IV ketvirtyje BKU ŠTK buhalterinė apskaita buvo vedama netinkamai ir dėl to neturėtų būti tvirtinamos šios išlaidos.

6618.6.

67Teismas nurodė, dėl kokių priežasčių jis nutarė pats patvirtinti administravimo išlaidas. Taigi teismas nustatė išskirtines aplinkybes, sudariusias pagrindą įsikišti į kreditorių susirinkimui priskirtą išimtinę kompetenciją.

6819.

69Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atsiliepime į BKU ŠTK bankroto administratorės UAB „Verslo konsultantai“ atskirąjį skundą prašo šį atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia tokiais esminiais atsikirtimais:

7019.1.

71BKU ŠTK bankroto administratorė neturėjo teisės skųsti 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto pirmuoju darbotvarkės klausimu.

7219.2.

73Bankroto administratorė nepagrindė patirtų 1 446,45 Eur buhalterinės apskaitos paslaugų išlaidų, nes neįrodė, kokie darbai buvo atlikti, kokia atliktų darbų trukmė, o pateikė tik bendro pobūdžio paaiškinimus dėl buhalterinių paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų pagal sutartis, o ne dėl konkrečių darbų, atliktų per ataskaitinį laikotarpį. Be to, kai kurios UAB „Verslo konsultantai“ ir UAB „Tilika“ teikiamos paslaugos dubliuojasi, todėl galima spręsti apie tai, kad bankroto administratorė netaupiai naudoja administravimo išlaidas. Teismas padarė teisingą išvadą, kad bankroto administratorės pateiktos sąskaitos faktūros yra nepagrįstos.

7419.3.

75Bankroto administratorė nepagrindė 920,72 Eur IT paslaugų išlaidų. Kreditorių susirinkimui buvo neaišku, kodėl šioms paslaugoms teikti buvo reikalinga pasamdyti dvi bendroves. Be to, UAB „Verslo konsultantai“ išrašė sąskaitą už interneto svetainės priežiūros darbus, tačiau BKU ŠTK neturi internetinės svetainės. Teismas padarė tinkamą išvadą, kad bankroto administratorės pateikta sąskaita yra nepagrįsta, todėl nėra pagrindo tvirtinti šias 840,72 Eur dydžio išlaidas.

7619.4.

77Bankroto administratorė nepagrindė 1 176,99 Eur dokumentų valdymo išlaidų, nes nepateikė detalios informacijos apie atliktus dokumentų valdymo darbus, surastų duomenų / dokumentų kiekį, apie suarchyvuotas bylas, nepateikė tai pagrindžiančių dokumentų – (ataskaitų, perdavimo aktų, užklausų ir pan.). Nėra aišku, ar tokios paslaugos iš tiesų buvo faktiškai suteiktos ir ar jos buvo būtinos. Teismas pagrįstai sprendė, kad bankroto administratorės pateikti duomenys apie tai, kokios bylos buvo skenuotos ir arhyvuotos 2017 m. spalio - gruodžio mėn., nepatvirtina, jog tokio pobūdžio dokumentų valdymo paslaugos buvo būtinos. Nėra aišku, kodėl šios paslaugos neįėjo į bankroto administratorės funkcijas.

7819.5.

79Pagrįstai teismas sprendė, kad bankroto administratorė nepateikė išsamios informacijos dėl patalpų nuomos ir dokumentų laikymo išlaidų pagrįstumo, nes bankroto administratorė tose pačiose patalpose administruoja ir kitų bendrovių bankroto procesus bei veikia kaip verslo subjektas.

8019.6.

81Esant tokiai situacijai, kai bankroto administratorė, atstovaudama bankrutuojančią bendrovę, pasirašo verslo sutartį su šia bendrove, ji niekada nebus suinteresuota kreditorių reikalavimų tenkinimu, ekonomišku ir greitu proceso administravimu, nes jos pagrindinis tikslas – gauti kuo didesnį pelną, todėl tokia administratorė sieks kuo ilgiau administruoti bendrovę. Šiuo atveju buhalterines paslaugas, IT, dokumentų valdymo paslaugas BKU ŠTK teikė pati bankroto administratorė, todėl tokia situacija parodo akivaizdų interesų konfliktą, kas yra draudžiama pagal Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286, 9.1 punktą. Būtent dėl šios priežasties kreditorių susirinkimas reikalavo, kad bankroto administratorė detaliai pagrįstų išlaidas, kurios buvo patirtos jai pačiai teikiant paslaugas. Sąskaitos išrašymas su paslaugos pavadinimo ir sumos nurodymu nėra įrodymas apie tai, kad sąskaitoje nurodytos paslaugos tikrai buvo suteiktos, taip pat nėra įrodymas, pagrindžiantis, jog tokios paslaugos buvo būtinos BKU ŠTK administravimo darbams.

8219.7.

83Kreditoriai ne kartą įpareigojo bankroto administratorę peržiūrėti administravimo išlaidas ir jas mažinti, tačiau į šias pastabas nekreipta dėmesio.

8419.8.

85UAB „Audito tikslas“ atliko BKU ŠTK 2016 m. finansinį auditą ir, be kita ko, nustatė, kad BKU ŠTK patiria sąnaudų pagal sutartį už dokumentų valdymo ir buhalterinės apskaitos paslaugas, tačiau prie sąskaitų faktūrų nėra paslaugų teikimą įrodančių dokumentų. Tai patvirtina teismo padarytą išvadą, kad sąskaitos išrašymas nereiškia, jog patirtos išlaidos yra pagrįstos pirminiais dokumentais, nes kartu su sąskaita turi būti pateikiami paslaugos suteikimą įrodantys dokumentai.

8619.9.

87Skundžiama teismo nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, nes teismas pats patvirtino administravimo išlaidas, nors šių išlaidų tvirtinimas tiek ĮBĮ, tiek teismų praktikoje priskiriamas išimtinai kreditorių susirinkimo kompetencijai, t. y. teismas peržengė savo kompetencijos ribas. Nagrinėjamas atvejis negali būti priskirtas prie išimtinio atvejo, kada teismas būtų galėjęs įsikišti į kreditorių susirinkimo kompetenciją.

8819.10.

89Bankroto administratorei UAB „Verslo konsultantai“ buvo paskirtos nuobaudos už netinkamai vykdomas administravimo funkcijas. Be to, ji ne kartą buvo atstatydinta iš kitų administruojamų kredito unijų bankroto administratoriaus pareigų.

90IV.

91Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9220.

93Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK ) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (liet. savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis). Absoliučių apskųstos nutarties negaliojimo pagrindų nernustatyta.

94Dėl naujų rašytinių įrodymų

9521.

96Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

9722.

98IID kartu su atskiruoju skundu pateikė Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 19 d. ir 2018 m. spalio 30 d. nutarčių, priimtų civilinėje byloje Nr. 2-1405-407/2018, kopijas. Kartu su atsiliepimu į BKU ŠTK bankroto administratorės atskirąjį skundą IID pateikė Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018 m. lapkričio 22 d. rašto, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo „Dėl nuobaudos bankroto administratoriui UAB „Verslo konsultantai“ skyrimo“, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018 m. lapkričio 20 d. išvados „Dėl neplaninio bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ veiklos patikrinimo“ kopijas.

9923.

100Apeliacinis teismas, atsižvelgęs į tai, kad IID kartu su atskiruoju skundu pateiktos Lietuvos apeliacinio teismo nutartys gali turėti reikšmės sprendžiant byloje iškilusį klausimą, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje rėmėsi viena iš pateiktų nutarčių (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 19 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-145-407/2018), kad apeliacinis teismas turi remtis jo paties formuojama teismine praktika, sprendžia, jog pagal būtinumą remsis tose nutartyse nustatytomis aplinkybėmis bei padarytomis išvadomis. Tačiau teisminės praktikos pavyzdžiai, sukurti kitose išnagrinėtose bylose, nelaikomi įrodymais CPK 177 straipsnio prasme, todėl IID prašymas kitų teismo nutarčių kopijas, kaip įrodymus, pridėti prie bylos nesprendžiamas. Apeliacinis teismas pažymi, jog nors Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dokumentų suinteresuotas asmuo IID negalėjo pateikti pirmosios instancijos teisme, nes jie priimti vėliau nei apskųsta teismo nutartis, tačiau šie dokumentai neatitinka įrodymų sąsajumo reikalavimo, t. y., teismo vertinimu, neturi reikšmės sprendžiant klausimą dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo (CPK 180 straipsnis), todėl teismas atsisako juos priimti ir vertinti.

101Dėl teisės ginčyti 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkime pirmuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą ir dėl teismo kompetencijos ribų

10224.

103Byloje ginčas kilęs dėl to, ar pagrįstai BKU ŠTK 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimas pirmuoju darbotvarkės klausimu priėmė nutarimą palikti nepakeistą ankstesnį – 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimą administravimo išlaidų tvirtinimo klausimu, kuriuo, be kita ko, buvo nutarta netenkinti bankroto administratorės prašymo dėl 6 528,33 Eur dydžio BKU ŠTK administravimo išlaidų, patirtų 2017 m. IV ketvirtyje, patvirtinimo.

10425.

105Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pareiškėjos ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas nepažeidžiant nustatytos kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo posėdžio darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. Atskiruosiuose skunduose ši teismo išvada nėra kvestionuojama, todėl apeliacinis teismas dėl jos nepasisako.

10626.

107ĮBĮ 23 straipsnyje apibrėžtos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką. Klausimai, susiję su administravimo išlaidų sąmatos sudarymu, tvirtinimu, keitimu, išlaidų paskirstymu ir kt., reglamentuojami ĮBĮ 36 straipsnyje. Iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusio ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato tik kreditorių susirinkimas.

10827.

109Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad siekdamas administravimo išlaidų atlyginimo, bankroto administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros jo patirtos išlaidos atitinka kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti. Įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-148-219/2018).

11028.

111Byloje nustatyta, kad 2018 m. gegužės 14 d. vykusiame kreditorių susirinkime penktuoju darbotvarkės klausimu dėl BKU ŠTK 2017 m. IV ketvirtyje faktiškai patirtų bankroto administravimo išlaidų tvirtinimo buvo nutarta: patvirtinti 5 559,40 Eur dydžio (PVM įskaitytas) 2017 m. IV ketvirtyje faktiškai patirtas BKU ŠTK administravimo išlaidas; netvirtinti 6 528,33 Eur dydžio BKU ŠTK administravimo išlaidų, nurodant, kad bankroto administratorė nėra pateikusi kreditoriams paaiškinimų ir duomenų dėl patirtų išlaidų pagrįstumo. BKU ŠTK bankroto administratorei dėl minėtame susirinkime nepatvirtintų išlaidų pateikus papildomą informaciją (duomenis), 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimas pirmuoju darbotvarkės klausimu priėmė tokį nutarimą: „Atsižvelgiant į tai, kad: 1. Bankroto administratorius, nepaisydamas kreditorių įspėjimų: 1.1. nė karto nesikreipė į kreditorių susirinkimą dėl administravimo išlaidų sąmatos padidinimo anksčiau, t. y. iki prašomo laikotarpio pabaigos, o vienašališkai, be kreditorių sutikimo ir žinios viršijo patvirtintą išlaidų sąmatą; 1.2. teikdamas didesnes faktines išlaidas nei išlaidų sąmata, nėra pateikęs jokių įrodymų, kad kredito unijoje reikšmingai pasikeitė situacija, aplinkybės, kurios pareikalautų didesnių išlaidų nei įprastai; 1.3. net ir pateikdamas papildomus argumentus į 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių komitete (turėtų būti – susirinkime) kreditorių išsakytus argumentus dėl išlaidų netvirtinimo, vis tik iki galo nepagrindžia faktinių išlaidų. 2. 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkime 3 (turėtų būti 5) darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą palikti nepakeistą“.

11229.

113IID atskirajame skunde nurodo, kad BKU ŠTK bankroto administratorė neginčijo 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkime penktuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo, todėl ji neturėjo teisės ginčyti ir 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkime pirmuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo, kuriuo buvo pakartotas įsiteisėjęs ir bankroto administratoriui privalomas minėtasis 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimas. IID įsitikinimu, ši aplinkybė patvirtina, kad teismas, išnagrinėdamas bankroto administratorės skundą dėl 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto pirmuoju darbotvarkės klausimu, panaikinimo, pažeidė ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 20 punktą, kuriame numatyta, jog bankroto administratorius vykdo kitus teismo ir (ar) kreditorių susirinkimo bei komiteto sprendimus, taip pat pažeidė ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalį, reglamentuojančią kreditorių susirinkimo nutarimų apskundimo tvarką. Apeliacinis teismas su tokia IID išreikšta pozicija nesutinka. Kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkime penktuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo turinys leido BKU ŠTK bankroto administratorei daryti pagrįstą prielaidą, kad jai surinkus ir pateikus papildomus įrodymus 2017 m. IV ketvirtyje patirtų administravimo išlaidų pagrįstumui patvirtinti, kreditorių susirinkimas iš naujo svarstys klausimą dėl jų tvirtinimo, jau įvertinant papildomai pateiktus įrodymus. Kadangi bankroto administratorė 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimui pateikė papildomą informaciją (duomenis) tų pačių administravimo išlaidų pagrindimui, galima spręsti apie tai, kad ji tokiu būdu siekė faktiškai patirtų administravimo išlaidų tvirtinimo klausimą išspręsti ne teismine tvarka, bet tai nereiškia, jog bankroto administratorė sutiko su kreditorių susirinkimo 2018 m. gegužės 14 d. nutarimu atsisakyti tvirtinti 6 528,33 Eur dydžio BKU ŠTK administravimo išlaidas. Priešingai, administratorė siekė kreditorių susirinkimą įtikinti tų išlaidų (kurios nebuvo patvirtintos 2018 m. gegužės 14 d. susirinkime) pagrįstumu, pateikdama naujus paaiškinimus ir įrodymus. Susidarius tokiai situacijai nėra pagrindo sutikti su IID teiginiu, jog BKU ŠTK bankroto administratorė, atskirai neapskundusi 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, kuria atsisakyta patvirtinti dalį bankroto administratorės prašytų patvirtinti administravimo išlaidų, esą prarado teisę skųsti 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu.

11430.

115Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad 2018 m. rugpjūčio 14 d. įvykęs BKU ŠTK kreditorių susirinkimas iš esmės atsisakė svarstyti klausimą dėl BKU ŠTK 2017 m. IV ketvirtyje faktiškai patirtų administravimo išlaidų (dalies) tvirtinimo. Apeliacinis teismas sprendžia, kad teismas nevisiškai teisingai vertino faktinę situaciją. Nors 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimas nutarė palikti galioti prieš tai įvykusio kreditorių susirinkimo vieną iš priimtų (ginčui aktualų) nutarimų, tai nereiškia, jog susirinkimas apskritai nesvarstė 2017 m. IV ketvirtyje patirtų administravimo išlaidų tvirtinimo klausimo. Juk iš ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo turinio matyti, kad kreditorių susirinkimas vertino bankroto administratorės papildomai pateiktus paaiškinimus ir argumentus, tačiau sprendė, kad jie vis tiek iki galo nepagrindžia faktinių išlaidų. Apeliacinis teismas taipogi atkreipia dėmesį į tai, kad šios bylos atveju susiklostė kitokia situacija, nei buvo vertinama Lietuvos apeliacinio teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1405-407/2018. Toje apeliacinio teismo nagrinėtoje byloje kreditorių susirinkimas buvo nutaręs nesvarstyti administravimo išlaidų tvirtinimo klausimo, o analizuojamu atveju kreditorių susirinkimas vertino bankroto administratorės papildomai pateiktus duomenis ir sprendė, jog jie vis tiek nepagrindžia išlaidų. Vadinasi, teismas, nagrinėdamas bankroto administratorės skundą dėl 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkime pirmuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo, turėjo įvertinti, ar bankroto administratorei pateikus papildomą informaciją ir duomenis, ji visgi neįrodė per 2017 m. IV ketvirtį patirtų 6 528,33 Eur dydžio BKU ŠTK administravimo išlaidų poreikio ir pagrįstumo. Kaip matyti iš apskųstos nutarties, teismas nusprendė, jog buvo pagrindas iš kreditorių nepatvirtintos 6 528,33 Eur administravimo išlaidų sumos pagrįstomis pripažinti 3 666,30 Eur (PVM įskaitytas) dydžio 2017 m. IV ketvirtyje patirtas administravimo išlaidas, iš to skaičiaus: 2 310,00 Eur išlaidas išorės specialistams (advokatams), 376,30 Eur išlaidas darbo užmokesčiui, 900,00 Eur išlaidas buhalterinės apskaitos paslaugoms, 80,00 Eur išlaidas IT paslaugoms. Šias išlaidas teismas nutarė patvirtinti, neperduodant administravimo išlaidų tvirtinimo klausimo vėl spręsti kreditorių susirinkimui iš naujo.

11631.

117IID manymu, teismas, išspręsdamas administravimo išlaidų tvirtinimo klausimą iš esmės, peržengė savo kompetencijos ribas ir nepagrįstai įsikišo į kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirto klausimo sprendimą.

11832.

119Kasacinis teismas ankstesnėje savo praktikoje yra nurodęs, jog „teismas, nagrinėdamas skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo administravimo išlaidų klausimu teisėtumo, turi įvertinti, ar patvirtintoje sąmatoje nurodytos išlaidos pagal teisinę prigimtį atitinka administravimo išlaidų sampratą ir ar išlaidų dydžiai atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus, ar nutarimas neprieštarauja IBI nuostatoms. <...>... tuo atveju, kai priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas administravimo išlaidų klausimu visiškai neatitinka ĮBĮ nustatyto reglamentavimo, teismui nedraudžiama, panaikinus tokį nutarimą, priimti sprendimą, nurodant IBI 36 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriose nustatytos lėšos, iš kurių mokamos administravimo išlaidos (IBI 10 straipsnio 1 dalis, 24 straipsnio 5 dalis)“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2012). Apeliacinis teismas, atsižvelgęs į šį kasacinio teismo išaiškinimą ir ĮBĮ nustatytą teisinį reguliavimą, yra pasisakęs, kad tokio pobūdžio teismo įsikišimas (kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirto klausimo išsprendimas) galėtų būti pateisinamas išimtiniais atvejais, t. y. kai priimti nutarimai yra aiškiai pažeidžiantys imperatyvias įstatymų normas, teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principus ir akivaizdu, kad dėl atskiru atveju susiklosčiusios ypatingos situacijos (vieno kreditoriaus dominavimo ir jo nesąžiningo elgesio, kelių kreditorių nesąžiningų susitarimų ir pan.) kitokie nutarimai susirinkime ir nebus priimti (žr. šio teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1607/2013).

12033.

121Naujesnėje (vėlesnėje) praktikoje kasacinis teismas, pasisakydamas dėl teismo vaidmens sprendžiant kreditorių kompetencijai priskirtus klausimus pagal iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusią ĮBĮ redakciją, yra nurodęs, jog jei kreditorių susirinkimas vengia įgyvendinti savo kompetenciją arba dėl kreditorių grupės intereso nulemiama situacija, kai priimamais sprendimais pažeidžiamas bankroto proceso operatyvumas, vilkinamas būtinųjų procedūrų atlikimas, teismas, siekdamas bankroto procedūrų efektyvumo, bankroto proceso operatyvumo, tam tikrais išskirtiniais atvejais gali įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-196-313/2017).

12234.

123Apeliacinis teismas sprendžia, jog nagrinėjamoje byloje susiklosčius tokiai išskirtinei situacijai, kai pernelyg užsitęsė ginčas dėl 2017 metų IV ketvirtyje patirtų papildomų administravimo išlaidų patvirtinimo, kada labiau tikėtina, kad ginčo klausimą perdavus kreditorių susirinkimui spręsti iš naujo, vėlgi būtų priimtas panašus sprendimas dėl administravimo išlaidų (ne)tvirtinimo, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą administravimo išlaidų tvirtinimo klausimą išspręsti iš esmės, tokiu būdu užtikrinant BKU ŠTK bankroto proceso operatyvumą ir efektyvumą.

124Dėl papildomų administravimo išlaidų patvirtinimo

12535.

126Pareiškėja BKU ŠTK bankroto administratorė prašė teismo patvirtinti 6 528,33 Eur (įskaitant PVM) dydžio 2017 m. IV ketvirtyje patirtas administravimo išlaidas, kurias atsisakė patvirtinti kreditorių susirinkimas. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, jog yra pagrindas patvirtinti tik dalį – 3 666,30 Eur (įskaitant PVM) prašytų patvirtinti faktinių administravimo išlaidų, o būtent: 2 310 Eur išlaidų advokatams, 376,30 Eur išlaidų darbo užmokesčiui, 900 Eur buhalterinės apskaitos paslaugų išlaidų, 80 Eur IT paslaugų išlaidų. BKU ŠTK bankroto administratorės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepatvirtino likusios faktiškai patirtų administravimo išlaidų dalies. Savo ruožtu suinteresuotas asmuo IID ginčija teismo patvirtintos administravimo išlaidų sumos pagrįstumą.

12736.

128Kaip matyti iš apskųstos nutarties, pirmosios instancijos teismas nutarė papildomai patvirtinti 2 310 Eur išlaidų sumą advokatų paslaugoms. IID atskirajame skunde nurodo, kad bankroto administratorė neįrodė šių paslaugų teikimo būtinybės. Tačiau apeliacinis teismas, įvertinęs tai, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog faktiškai tokios paslaugos buvo teikiamos ir šios paslaugos suteiktos siekiant profesionaliai atstovauti BKU ŠTK interesus teisme, sprendžia, jog tokio pobūdžio paslaugų poreikiu, jų reikalingumu nereikėtų abejoti. Kita vertus, kaip matyti iš BKU ŠTK 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimo protokolo, šių paslaugų išlaidas kreditorių susirinkimas atsisakė tvirtinti tik dėl to, kad advokatų sąskaitos faktūros buvo išrašytos anksčiau nei buvo suteikta jų paslauga. Tačiau ši aplinkybė nėra pakankamas pagrindas atsisakyti tvirtinti tokio pobūdžio išlaidas, nes, kaip minėta, ginčo dėl to, kad teisinės pagalbos paslaugos BKU ŠTK interesais buvo suteiktos, byloje nėra. Apeliacinis teismas neturi prielaidų nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada patvirtinti 2 310 Eur dydžio išlaidas advokatų teisinėms paslaugoms.

12937.

130Pirmosios instancijos teismas patvirtino 376,30 Eur išlaidas darbo užmokesčiui, konstatuodamas, kad bankroto administratorės pateikti duomenys patvirtina, jog 2017 m. IV ketvirtyje BKU ŠTK finansų analitiko ir teisininko etatų skaičius atitiko 2017 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkime patvirtintą etatų skaičių. IID šios teismo nustatytos faktinės aplinkybės atskirajame skunde neginčija, tik apeliuoja į tai, kad teismas nevertino fakto, jog bankroto administratorė, nustatydama darbo užmokesčiui skirtiną pinigų sumą, turėjo atsižvelgti į kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatos dalį, skirtą BKU ŠTK veiklos išlaidoms (3 800 Eur), ir užtikrinti, kad likusios sąmatinės sumos užtektų kitoms išlaidoms padengti. Apeliacinis teismas pagal bylos medžiagą negali spręsti apie tai, kad 376,30 Eur dydžio išlaidos darbo užmokesčiui būtų akivaizdžiai per didelės (nepagrįstos) ar neprotingos, net ir lyginant su patvirtintomis sąmatinėmis lėšomis, skirtomis BKU ŠTK veiklos išlaidoms. Tuo labiau, kad kreditorių susirinkime nepaneigtas šių darbo pareigybių poreikis, o įdarbintų asmenų skaičius neviršijo kreditorių susirinkime patvirtinto darbuotojų etatinių pareigybių skaičiaus.

13138.

132Pirmosios instancijos teismas iš prašomų patvirtinti 1 446,45 Eur buhalterinės apskaitos paslaugų išlaidų ir 920,72 Eur IT paslaugų išlaidų laikė pagrįstomis 900 Eur buhalterinės apskaitos tvarkymo ir 80 Eur IT paslaugų išlaidas, kurios buvo patirtos atsiskaitant su paslaugų teikėjais UAB „Tilika“ ir UAB „Virtuali erdvė“.

13339.

134Byloje nustatyta, kad be UAB „Tilika“ ir UAB „Virtuali erdvė“, buhalterinės apskaitos ir IT paslaugas bankrutavusiai KU ŠTK teikė ir pati bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“. Įvertinus tai, kad UAB „Verslo konsultantai“ be bankroto administravimo paslaugų savo administruojamai bankrutavusiai kredito unijai teikė ir kitokias paslaugas, veikdama kaip atskiras (savarankiškas) pelno siekiantis ūkio subjektas, nors tokio pobūdžio paslaugos buvo perkamos ir iš kitų subjektų, kreditorių susirinkimas pagrįstai reikalavo iš UAB „Verslo konsultantai“ detalaus patirtų išlaidų šioms paslaugoms pirkti pagrindimo (ar išlaidos buvo faktiškai patirtos, ar jos buvo būtinos, kuo toks paslaugų teikimo modelis, kai jos perkamos iš bankroto administratoriaus, yra efektyvesnis ir ekonomiškesnis administravimo išlaidų valdymo būdas). Bankroto administratorė atskirajame skunde nurodo, kad šių išlaidų pagrįstumą patvirtina aplinkybė, jog BKU ŠTK apmokėjo jai išrašytas sąskaitas faktūras, t. y. tokiu veiksmu patvirtino atliktų darbų priėmimą. Ji atkreipia dėmesį ir į tai, kad tose sąskaitose faktūrose yra nurodyta suteiktų paslaugų apimtis, teikimo trukmė ir įkainiai. Tačiau sąskaitų faktūrų apmokėjimas, kai bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“ buhalterinės apskaitos ir IT paslaugas teikia savo administruojamai KU, o tuo pačiu metu ir priima savo pačios suteiktas administruojamam subjektui paslaugas, nėra pakankamas įrodymas paslaugų teikimo faktui ir jų pagrįstumui įrodyti. Priešingai nei nurodo bankroto administratorė atskirajame skunde, pirmosios instancijos teismas apskųstoje nutartyje nenurodė, kad priėmimo - perdavimo aktų pateikimas būtų pakankamas įrodymas suteiktų paslaugų faktui ir pagrindui patvirtinti. Apeliacinio teismo vertinimu, esant tokiai situacijai, kai egzistuoja interesų konflikto kilimo sąlygos, turi būti pateikiami papildomi objektyvūs ir išsamūs duomenys, patvirtinantys tiek konkrečių paslaugų suteikimo faktą, tiek ir pagrindą. Tokių duomenų bankroto administratorė nepateikė. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nagrinėjamu atveju nėra paaiškintos aplinkybės, leidžiančios spręsti ir apie tai, kad buvo būtina pirkti paslaugas iš UAB „Verslo konsultantai“ pirkti paslaugas ir kodėl tų paslaugų negalėjo teikti UAB „Tilika“ bei UAB „Virtuali erdvė“.

13540.

136Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad BKU ŠTK yra būtinos buhalterinės ir IT paslaugos. Apeliacinis teismas su tokia išvada neturi pagrindo nesutikti, nes tokių paslaugų teikimas užtikrina tinkamą bankrutuojančio juridinio asmens administravimą, o IID nepateikė įtikinančių argumentų, kurie leistų daryti kitokią išvadą. Nustačius, kad buhalterines ir IT paslaugas bankrutavusiai KU ŠTK teikė UAB „Tilika“ ir UAB „Virtuali erdvė“, kurių suinteresuotumas bankroto bylos procesu ir eiga nenustatytas, kad buvo išrašytos sąskaitos faktūros, kurias BKU ŠTK apmokėjo, tokiu būdu sutikdama, jog paslaugos faktiškai suteiktos, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo abejoti tokių paslaugų apmokėjimo išlaidomis. Apeliacinis teismas taip pat nenustatė aplinkybių, leidžiančių spręsti apie tai, kad, pavyzdžiui, suteiktų paslaugų kainos buvo akivaizdžiai per didelės, kad buvo suteiktos nekokybiškos paslaugos (IID nurodyta aplinkybė, kad finansinis auditas nustatė netinkamą BKU ŠTK buhalterinės apskaitos tvarkymą, šiuo atveju neturi teisinės reikšmės, nes tokie pažeidimai nustatyti atlikus BKU ŠTK 2016 m. auditą, o šiuo atveju sprendžiamas išlaidų, patirtų per 2017 m. IV ketvirtį, tvirtinimo klausimas). Teismo nutartimi papildomai patvirtintas 900 Eur ir 80 Eur dydžio išlaidas, patirtas atsiskaitant už UAB „Tilika“ ir UAB „Virtuali erdvė“ suteiktas buhalterines ir IT paslaugas, nėra pagrindo laikyti nepagrįstomis.

13741.

138Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Verslo konsultantai“ teikė BKU ŠTK ir dokumentų valdymo paslaugas, bet ne kaip bankroto administravimo paslaugas teikiantis asmuo, gaunantis už tai atlyginimą, o kaip privatus ūkio subjektas, sudaręs sandorį su bankrutavusiu juridiniu asmeniu, siekiant įsitikinti, ar tokiu būdu bankroto administratorė nepiktnaudžiavo savo padėtimi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad bankroto administratorė, aiškindama, kokios bylos buvo skenuojamos ir archyvuojamos 2017 m. spalio - gruodžio mėnesiais, savo suteiktoms paslaugoms pagrįsti pakankamų duomenų nepateikė. Apeliacinis teismas sprendžia, kad bankroto administratorė turėjo atskirai pagrįsti tokių paslaugų įsigijimo būtinybę – įrodyti, kad šių paslaugų ji negalėjo ir neturėjo teikti kaip bankroto administratorė, ir, jei paslaugos buvo būtinos, kodėl nebuvo geriau jas pirkti iš kito subjekto, tokiu būdu užtikrinant kuo skaidresnį BKU ŠTK bankroto administravimą. Bankroto administratorė atskirajame skunde taipogi nenurodė svarių argumentų dokumentų valdymo paslaugų išlaidoms pagrįsti, todėl apeliacinis teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo sprendimu netvirtinti 1 176,99 Eur dokumentų valdymo išlaidų.

13942.

140Bankroto administratorė prašė teismo patvirtinti 105,12 Eur patalpų nuomos ir 192,75 Eur dokumentų laikymo (saugojimo) išlaidų. Teismas nutarė šių išlaidų netvirtinti, nurodydamas, kad bankroto administratorė nepateikė išsamios informacijos dėl šių išlaidų pagrįstumo, turint omeny tą aplinkybę, kad bankroto administratorė tose pačiose patalpose administruoja ir kitų bendrovių bankrotus bei pati veikia kaip savarankiškas ūkio subjektas. Teismas pažymėjo, kad bankroto administratorė nepateikė duomenų, iš kurių galima būtų nustatyti, kokios yra bendros patalpų nuomos išlaidos ir kokia tokių išlaidų dalis tenka BKU ŠTK. Tais pačiais argumentais remdamasis šių išlaidų nutarė netvirtinti ir kreditorių surinkimas. Bankroto administratorė, nesutikdama su tokia teismo išvada, atskirajame skunde pažymi, kad priede Nr. 1 prie 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo medžiagos ji aiškiai nurodė, kurią dalį bendrų išlaidų dengia BKU ŠTK. Kaip matyti iš bylos medžiagos, bankroto administratorė kreditorių susirinkimui aiškino, kad BKU ŠTK apmoka 20 proc. bendros sąskaitos sumos, tačiau nebuvo nurodžiusi, kokios yra bendros šių patalpų nuomos išlaidos. Atkreiptinas dėmesys, kad bankroto administratorė tokios informacijos nepateikia ir atskirajame skunde, nors pirmosios instancijos teismas nurodė, kokie reikalingi duomenys patalpų nuomos išlaidoms pagrįsti. Apeliacinis teismas sprendžia, kad bankroto administratorė nepagrindė ir dokumentų laikymo (saugojimo) išlaidų. Atskirajame skunde bankroto administratorė nurodo, kad 2017 m. IV ketvirtyje nebuvo parduotas paskolų portfelis, todėl ji buvo atsakinga už paskolų bylų ir su jomis susijusių dokumentų saugojimą, kad BKU ŠTK samdė darbuotojus. Šie teiginiai nepagrindžia, jog šios papildomos išlaidos buvo būtinos, jog jos atsirado iš teikimo paslaugų, kurios būtų nebūdingos pareiškėjai, kaip bankroto administratorei, tenkančioms vykdyti funkcijoms. Įvertinus tai, kad dokumentų saugojimo paslaugas BKU ŠTK teikė ją administruojanti bendrovė, sąskaitų faktūrų išrašymas nėra pakankamas įrodymas šioms išlaidoms bankroto procese patvirtinti. Dėl nurodytų aplinkybių apeliacinis teismas neturi pagrindo koreguoti pirmosios instancijos teismo sprendimo netvirtinti patalpų nuomos ir dokumentų laikymo išlaidų.

14143.

142IID savo atskirajame skunde teismo nutarties patvirtinti 3 666,30 Eur (įskaitant PVM) dydžio administravimo išlaidas teisėtumą ginčija ir tuo aspektu, kad nebuvo atsižvelgta į tai, jog šios išlaidos viršija BKU ŠTK 2017 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkime patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, kurioje numatyta 7 600 Eur išlaidų suma (iš to skaičiaus – iki 3 800 Eur skiriant išorės specialistų paslaugoms apmokėti, kitus 3 800 Eur – BKU veiklos išlaidoms).

14344.

144Teisminėje praktikoje aiškinama, kad pagal administratoriaus pateiktus ir pagrįstus paskaičiavimus kreditorių susirinkimas patvirtina visų rūšių administravimo išlaidas a priori, bet ne post factum, ir, remdamasis kreditorių patvirtinta išlaidų sąmata, administratorius vykdo bankroto procedūras (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-2045/2011). Bankrutuojančios įmonės administratorius turi bendradarbiauti su kreditorių susirinkimu. Kadangi administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės lėšų, iš kurių yra tenkinami ir kreditorių reikalavimai (ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalis), tai šias išlaidas administratorius turi naudoti atsakingai ir taupiai. Kilus abejonių, ar tam tikros išlaidos galės būti dengiamos iš administravimo išlaidų sąmatos, administratorius turėtų kreiptis į kreditorių susirinkimą, siekdamas gauti kreditorių pritarimą ir tik tada spręsti, ar prisiimti atitinkamas išlaidas, o prireikus – prašyti patikslinti (papildyti) administravimo išlaidų sąmatą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Aptariamu atveju bankroto administratorė kreipėsi į kreditorių susirinkimą patvirtinti faktiškai patirtas administravimo išlaidas. Pažymėtina, kad ĮBĮ nedraudžiama bankroto administratoriui kreiptis į administruojamo bankrutuojančio (bankrutavusio) juridinio asmens kreditorius patvirtinti administravimo išlaidas, kurios viršija patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, jei nustato, kad tokios išlaidos buvo būtinos ir pagrįstos. Tokia situacija gali susiklostyti dėl to, kad tvirtinant administravimo išlaidų sąmatą gali būti sudėtinga iš anksto numatyti, koks administravimo išlaidų dydis pakankamai užtikrins tinkamą bankrutuojančio juridinio asmens administravimą. Žinoma, tai nereiškia, kad bankroto administratorius, administruodamas konkretaus juridinio asmens bankroto procesą, neturi atsižvelgti į kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo sąmatą, jis turi dėti maksimalias pastangas, kad sąmata nebūtų viršijama.

14545.

146Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad buvo būtinos ir pagrįstos 2017 m. IV ketvirtyje BKU ŠTK partirtos (papildomai patirtos) 2 310,00 Eur išlaidos advokatų teisinėms paslaugoms, 376,30 Eur išlaidos darbo užmokesčiui, 900,00 Eur išlaidos buhalterinės apskaitos paslaugoms, 80,00 Eur išlaidas IT paslaugoms, todėl šios teismo nustatytos aplinkybės sudarė pagrindą panaikinti 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu. Šioje nutartyje pritarta pirmosios instancijos teismo išvadai, kad ginčo klausimo dėl administravimo išlaidų tvirtinimo (netvirtinimo) svarstymas kreditorių susirinkime pernelyg užsitęsė ir, tikėtina, kad jo išsprendimu ateityje vėlgi nebūtų pasiektas ginčo šalių interesų suderinamumas (nutarties 34 punktas), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ši ginčo klausimą išsprendė iš esmės.

14746.

148Kiti atskirųjų skundų argumentai nedaro įtakos apskųstos nutarties teisėtumo bei pagrįstumo įvertinimui, todėl apeliacinis teismas dėl jų nepasisako.

14947.

150Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinis teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, patvirtindamas dalį patirtų BKU ŠTK bankroto administravimo išlaidų, tinkamai įgyvendino savo kompetenciją. Kadangi apeliantai savo skunduose pateiktais argumentais nepaneigė teismo padarytų išvadų dėl atskirų administravimo išlaidų rūšių pagrįstumo ar nepagrįstumo, apskųsta nutartis paliekama nepakeista, o atskirieji skundai atmetami.

151Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

152Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. vasario 15 d. nutartimi kooperatinei... 6. 4.... 7. Pareiškėja bankrutuojančios KU „Švyturio taupomoji kasa“ (toliau ir –... 8. 5.... 9. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“... 10. 6.... 11. VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą į pareiškėjos skundą, kuriuo prašė... 12. 7.... 13. BKU ŠTK bankroto administratorė pateikė papildomus rašytinius... 14. 8.... 15. Kreditorė VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pateikė rašytinius... 16. II.... 17. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 18. 9.... 19. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. spalio 31 d. nutartimi pareiškėjos BKU... 20. 10.... 21. Teismas nurodė, kad nėra aplinkybių, kurios leistų spręsti, jog buvo... 22. 11.... 23. Teismas sprendė, kad 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimo penktuoju... 24. 12.... 25. Teismas nusprendė papildomai patvirtinti 2017 m. IV ketvirtyje patirtas 2 310... 26. 13.... 27. Teismo vertinimu, byloje nėra ginčo dėl to, kad 2017 m. IV ketvirtyje buvo... 28. 14.... 29. Teismas sutiko su VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pozicija, kad... 30. 15.... 31. Dėl užsitęsusio jau seniai patirtų išlaidų tvirtinimo klausimo,... 32. III.... 33. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 34. 16.... 35. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“... 36. 16.1.... 37. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad bankroto administratorė turi teisę... 38. 16.2.... 39. Teismas nepagrįstai patvirtino administravimo išlaidas, viršijančias BKU... 40. 16.3.... 41. Teismas patvirtino administravimo išlaidas, kurių būtinumo ir tinkamumo... 42. 16.4.... 43. Pareiškėjai UAB „Verslo konsultantai“ buvo paskirta bauda už ĮBĮ 11... 44. 16.5.... 45. Kai buvo svarstomas BKU 2017 m. II ir III ketvirčių faktinių išlaidų... 46. 17.... 47. BKU ŠTK bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“ atskirajame... 48. 17.1.... 49. Teismas atsisakė tvirtinti tik tas administravimo išlaidas, kurios buvo... 50. 17.2.... 51. Iš teismo pateiktų motyvų nėra aišku, kokius duomenis bankroto... 52. 17.3.... 53. Priešingai nei nurodė teismas, priede Nr. 1 prie 2018 m. rugpjūčio 14 d.... 54. 18.... 55. BKU ŠTK bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“ atsiliepime į... 56. 18.1.... 57. Teismas pagrįstai sprendė, kad bankroto administratorė turėjo teisę,... 58. 18.2.... 59. Administravimo išlaidų sąmatos viršijimas nėra priežastis netvirtinti... 60. 18.3.... 61. Nepagrįstai IID teigia, kad bankroto administratorė neįrodė advokatų... 62. 18.4.... 63. IID atsisakė tvirtinti išlaidas, skirtas darbuotojų darbo užmokesčiui... 64. 18.5.... 65. IID nurodė, kad atliekant BKU ŠTK 2016 m. auditą buvo nustatyti... 66. 18.6.... 67. Teismas nurodė, dėl kokių priežasčių jis nutarė pats patvirtinti... 68. 19.... 69. Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atsiliepime... 70. 19.1.... 71. BKU ŠTK bankroto administratorė neturėjo teisės skųsti 2018 m. rugpjūčio... 72. 19.2.... 73. Bankroto administratorė nepagrindė patirtų 1 446,45 Eur buhalterinės... 74. 19.3.... 75. Bankroto administratorė nepagrindė 920,72 Eur IT paslaugų išlaidų.... 76. 19.4.... 77. Bankroto administratorė nepagrindė 1 176,99 Eur dokumentų valdymo išlaidų,... 78. 19.5.... 79. Pagrįstai teismas sprendė, kad bankroto administratorė nepateikė išsamios... 80. 19.6.... 81. Esant tokiai situacijai, kai bankroto administratorė, atstovaudama... 82. 19.7.... 83. Kreditoriai ne kartą įpareigojo bankroto administratorę peržiūrėti... 84. 19.8.... 85. UAB „Audito tikslas“ atliko BKU ŠTK 2016 m. finansinį auditą ir, be kita... 86. 19.9.... 87. Skundžiama teismo nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, nes teismas pats... 88. 19.10.... 89. Bankroto administratorei UAB „Verslo konsultantai“ buvo paskirtos nuobaudos... 90. IV.... 91. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 92. 20.... 93. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK ) 320... 94. Dėl naujų rašytinių įrodymų... 95. 21.... 96. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 97. 22.... 98. IID kartu su atskiruoju skundu pateikė Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m.... 99. 23.... 100. Apeliacinis teismas, atsižvelgęs į tai, kad IID kartu su atskiruoju skundu... 101. Dėl teisės ginčyti 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkime... 102. 24.... 103. Byloje ginčas kilęs dėl to, ar pagrįstai BKU ŠTK 2018 m. rugpjūčio 14 d.... 104. 25.... 105. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pareiškėjos ginčijamas... 106. 26.... 107. ĮBĮ 23 straipsnyje apibrėžtos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų... 108. 27.... 109. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad siekdamas administravimo išlaidų... 110. 28.... 111. Byloje nustatyta, kad 2018 m. gegužės 14 d. vykusiame kreditorių susirinkime... 112. 29.... 113. IID atskirajame skunde nurodo, kad BKU ŠTK bankroto administratorė neginčijo... 114. 30.... 115. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad 2018 m. rugpjūčio 14 d.... 116. 31.... 117. IID manymu, teismas, išspręsdamas administravimo išlaidų tvirtinimo... 118. 32.... 119. Kasacinis teismas ankstesnėje savo praktikoje yra nurodęs, jog „teismas,... 120. 33.... 121. Naujesnėje (vėlesnėje) praktikoje kasacinis teismas, pasisakydamas dėl... 122. 34.... 123. Apeliacinis teismas sprendžia, jog nagrinėjamoje byloje susiklosčius tokiai... 124. Dėl papildomų administravimo išlaidų patvirtinimo... 125. 35.... 126. Pareiškėja BKU ŠTK bankroto administratorė prašė teismo patvirtinti 6... 127. 36.... 128. Kaip matyti iš apskųstos nutarties, pirmosios instancijos teismas nutarė... 129. 37.... 130. Pirmosios instancijos teismas patvirtino 376,30 Eur išlaidas darbo... 131. 38.... 132. Pirmosios instancijos teismas iš prašomų patvirtinti 1 446,45 Eur... 133. 39.... 134. Byloje nustatyta, kad be UAB „Tilika“ ir UAB „Virtuali erdvė“,... 135. 40.... 136. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad BKU ŠTK yra būtinos... 137. 41.... 138. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Verslo konsultantai“ teikė BKU ŠTK ir... 139. 42.... 140. Bankroto administratorė prašė teismo patvirtinti 105,12 Eur patalpų nuomos... 141. 43.... 142. IID savo atskirajame skunde teismo nutarties patvirtinti 3 666,30 Eur... 143. 44.... 144. Teisminėje praktikoje aiškinama, kad pagal administratoriaus pateiktus ir... 145. 45.... 146. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad buvo... 147. 46.... 148. Kiti atskirųjų skundų argumentai nedaro įtakos apskųstos nutarties... 149. 47.... 150. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinis teismas daro išvadą, jog... 151. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 152. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartį palikti nepakeistą....