Byla 2-1607/2013
Dėl 2013 m. vasario 19 d. kreditoriu susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Alvydas Poškus, teismo posedyje rašytinio proceso tvarka išnagrinejo pareiškejo bankrutuojancios uždarosios akcines bendroves „Andres stiklas“ atskiraji skunda del Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutarties, kuria pareiškejo skundas del kreditoriu susirinkimo nutarimo panaikinimo tenkintas iš dalies, civilineje byloje Nr. B2-1595-254/2013 pagal pareiškejo bankrutuojancios uždarosios akcines bendroves „Andres stiklas“ skunda del 2013 m. vasario 19 d. kreditoriu susirinkimo nutarimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinejes atskiraji skunda,

3n u s t a t e :

4I. Ginco esme

5Pareiškejas BUAB „Andres stiklas“ bankroto administratorius kreipesi i Kauno apygardos teisma su skundu, kuriuo praše panaikinti 2013 m. vasario 19 d. kreditoriu susirinkimo nutarima „Del administravimo išlaidu tvirtinimo“; patvirtinti papildomas 28 884,54 Lt administravimo išlaidas bei priteisti iš kreditoriaus AB DNB bankas bylinejimosi išlaidas (t. 1, b.l. 1-5). Nurode, kad 2011 m. liepos 28 d. kreditoriu susirinkime nutarta skirti 20 500 Lt administravimo išlaidoms, apimancioms išlaidas buhalterinems paslaugoms, kurui, patalpu nuomai, turto saugojimui ir kt., taip pat nuspresta, kad pardavus turta (atsargas) ir bankroto administratoriui pateikus dokumentus (saskaitas fakturas ir pan.), pagrindžiancius patirtas išlaidas, susijusias su turto saugojimu, patalpu nuoma ir t.t., svarstyti klausima del šiu išlaidu skyrimo bankroto administratoriui. Administratoriaus teigimu, administravimo sanaudas sudaro 49 384,54 Lt. Todel administratorius 2013 m. vasario 19 sušauke kreditoriu susirinkima ir pasiule patvirtinti papildomas 28 884,54 Lt administravimo išlaidas, taciau jos nebuvo patvirtintos. Administratorius nurodo, kad apie 40 000 Lt išlaidu sudare bendroves trumpalaikio turto (specifines paskirties stiklo) saugojimo išlaidos, šis turtas del didžiausio kreditoriaus AB DNB bankas (62,05 % balsu) balsu dauguma priimtos pardavimo tvarkos bendrovei neatneše pelno, nes buvo neparduotas ir utilizuotas. Šio kreditoriaus balsu dauguma taip pat leme ir nutarima nepatvirtinti papildomos samatos, nors jis del to nenurode jokiu motyvu ir argumentu. Administratorius praše priteisti jo naudai iš kreditoriaus AB DNB bankas 1500 Lt patirtu išlaidu advokato pagalbai apmoketi.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme

7Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi skunda tenkino iš dalies. Panaikino UAB „Andres stiklas“ 2013 m. vasario 19 d. kreditoriu susirinkimo nutarima darbotvarkes klausimu „Del administravimo išlaidu tvirtinimo“, kuriuo nutarta netvirtinti papildomu 28 224,54 Lt administravimo išlaidu, bei ipareigojo kreditoriu susirinkima ši klausima svarstyti iš naujo. Skunda kitoje dalyje atmete (t. 1, b.l. 149-152). Teismas sprende, kad nera pagrindo konstatuoti, jog buvo pažeista kreditoriu susirinkimo sušaukimo ir nutarimo priemimo tvarka. BUAB „Andres stiklas“ administratorius prie skundo pateike saraša, kuriame nurode išlaidu rušis bei administravimo sanaudu dydi, taip pat pateike šiuos duomenis pagrindžiancius irodymus. Šiu išlaidu didžiausia dali - 40 578,44 Lt sudaro patalpu nuomos išlaidos. 2011 m. liepos 28 d. kreditoriu susirinkimo nutarimu pirmu darbotvarkes klausimu patvirtinta 20 500 Lt administravimo išlaidu samata, nurodant, kad tai apima ir patalpu nuomos išlaidas, be to, administratoriui pateikus pagrindžiancius dokumentus del išlaidu, susijusiu su turto saugojimu ir patalpu nuoma ir kt., nutarta veliau svarstyti del papildomu išlaidu skyrimo. Teismo nuomone, jau vien duomenys apie patalpu nuomos išlaidas, kuomet šios išlaidos priskirtinos prie administravimo išlaidu, jos yra pagristos sutartimi ir PVM saskaitomis fakturomis, sudaro pagrinda panaikinti skundžiama nutarima. Kreditoriai, nutare papildomai neskirti lešu butinoms administravimo išlaidoms padengti, savo sprendimo neargumentavo ir net nesilaike ankstesnio kreditoriu susirinkimo nutarimo, todel toks ju sprendimas gali trukdyti bankrutuojancios imones administravimo procesui. Teismas sprende, kad 2013 m. vasario 19 d. kreditoriu susirinkimo nutarimas neskirti papildomu lešu administravimo išlaidoms padengti, kurios jau yra patirtos administruojant imone ir administratorius turi jas patvirtinancius dokumentus, be to, jos susidare vykdant susirinkimo nutarimus del bankrutuojancios imones administravimo, yra neteisetas. Teismas, vykdydamas administravimo išlaidu pagristumo ir pakankamumo kontrole, turi teise panaikinti kreditoriu susirinkimo nutarima ir perduoti klausima kreditoriu susirinkimui svarstyti iš naujo. Todel administratoriaus reikalavimas, kad administravimo išlaidas patvirtintu teismas, yra nepagristas. Taip pat teismas nurode, kad 1 500 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi patyre bankrutuojanti imone kaip byloje dalyvaujantis asmuo, o ne jos vardu veikiantis bankroto administratorius. Atstovavimo sutartis sudaryta su BUAB „Andres stiklas“, todel teismas sprende, kad priteisti bylinejimosi išlaidas administratoriui nera pagrindo (CPK 93 str. 1 d.). Be to, skundžiama nutarima prieme BUAB „Andres stiklas“ kreditoriu susirinkimas, o ne konkretus kreditorius, del ko administratoriaus turetos išlaidos administruojant bankrutuojancia imone galetu buti priskirtos prie tam tikslui skirtu administravimo išlaidu ar vertintinos kaip išlaidos, kurias administratorius prisiima savo rizika.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimu i ji argumentai

9Atskiruoju skundu pareiškejas UAB „Andres stiklas“ bankroto administratorius R. P. (toliau – apeliantas) prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutarti – patvirtinti papildomas BUAB „Andres stiklas“ 28 884,54 Lt dydžio bankroto administravimo išlaidas, priteisti iš kreditoriaus AB DNB bankas BUAB „Andres stiklas“ bankroto administratoriui bylinejimosi išlaidas bei taip pat iš AB DNB bankas priteisti bylinejimosi išlaidas, patirtas rengiant atskiraji skunda (t. 1, b.l. 179-185). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas, nutares panaikinti 2013 m. vasario 19 d. BUAB „Andres stiklas“ kreditoriu susirinkimo nutarima neskirti papildomu lešu administravimo išlaidoms padengti, nepagristai atsisake nutartimi patvirtinti 28 884,54 Lt dydžio papildomas bankroto administravimo išlaidas. Apelianto teigimu, toks teismo vengimas klausima išspresti iš esmes prieštarauja protingumo, teisingumo ir sažiningumo principams, taip pat pažeidžia principus, kuriais turi buti vadovaujamasi bankroto procese (operatyvumas, ekonomiškumas).
  2. Kreditorius AB DNB bankas, kurio reikalavimo dydis sudaro 62,05 proc., apsunkina BUAB „Andres stiklas“ bankroto proceduru eiga, nes jis gali vienašališkai siulyti kreditoriu susirinkimo nutarimu projektus ir (ar) vienasmeniškai priimineti kreditoriu nutarimus.
  3. BUAB „Andres stiklas“ bankroto administravimo sanaudas sudaro 49 384,54 Lt dydžio pinigu suma, kuria patvirtina pateiktos dokumentu kopijos. Apeliantas nurodo, kad šios sanaudos susijusios su BUAB „Andres stiklas“ bankroto procesu ir buvo butinos kreditoriu susirinkimo nutarimu vykdymui, papildomos administravimo sanaudos ir atsirado vykdant kreditoriu susirinkimo nutarimus. Atsižvelgiant i tai, kad kreditoriu susirinkimas 2011 m. liepos 28 d. nutarimu patvirtino 20 500 Lt bankroto administravimo išlaidas, todel 28 884,54 Lt administravimo išlaidu suma nepatvirtinta nepagristai. Be to, kreditorius AB DNB bankas, kreditoriu susirinkime balsuodamas prieš papildomu administravimo išlaidu patvirtinima, nenurode jokiu motyvu ar argumentu.
  4. Teismas pagristai ir teisetai panaikino gincijama kreditoriu susirinkimo nutarima, taciau, gražindamas administravimo išlaidu klausima spresti kreditoriu susirinkimui, neužtikrino bankroto procese privalomu principu laikymosi ir paliko kliutis BUAB „Andres stiklas“ bankroto proceso užbaigimui. Apelianto teigimu, nera pagrindo tiketis, kad sušaukus nauja kreditoriu susirinkima, jame butu priimtas nutarimas del 28 884,54 Lt dydžio bankroto administravimo išlaidu patvirtinimo, del ko apeliantui vel tektu skusti priimta kreditoriu susirinkimo nutarima. Teismas, panaikines skundžiama kreditoriu susirinkimo nutarima ir turedamas bankroto administravimo sanaudas patvirtinancius dokumentus, turejo ir galejo nutartimi patvirtinti 28 884,54 Lt dydžio BUAB „Andres stiklas“ bankroto administravimo išlaidas.
  5. Teismas be teisinio ir faktinio pagrindo atsisake bylinejimosi išlaidas priteisti iš kreditoriaus AB DNB bankas. Atstovavimo sutartyje numatyta, jog advokatui pavedama atstovauti administratoriaus R. P. interesams, kuria pasiraše administratorius savo vardu, o ne kaip BUAB „Andres stiklas“ atstovas. Bylinejimosi išlaidas patyre administratorius asmeniškai, o ne BUAB „Andres stiklas“. Apelianto teigimu, administratoriaus išlaidas apmokant advokato suteiktas teisines paslaugas salygojo kreditoriaus AB DNB bankas balsavimas prieš papildomu administravimo išlaidu patvirtinima. Šis kreditorius taip pat nesutiko ir su pareikštu skundu, todel administratoriaus patirtos bylinejimosi išlaidos atsirado del neteiseto ir nepagristo kreditoriaus elgesio, o šio kreditoriaus sprendimai faktiškai yra BUAB „Andres stiklas“ kreditoriu susirinkimo sprendimai.

10Atsiliepimu i atskiraji skunda kreditorius UAB „Savex““ prašo atskiraji skunda spresti teismo nuožiura (t. 2, b.l. 8-9).

11Atsiliepimu i atskiraji skunda kreditorius AB DNB bankas prašo atskiraji skunda atmesti ir palikti Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutarti nepakeista (t. 2, b.l. 11-14). Atsiliepimas i atskiraji skunda grindžiamas šiais argumentais.

  1. Teises aktai nesuteikia teises teismui patvirtinti nutarimo kreditoriu susirinkimo kompetencijai priskirtu klausimu, nes teismas atlieka tik kreditoriu priimtu nutarimu pagristumo kontrole. Be to, BUAB „Andres stiklas“ kreditoriai turi teisini suinteresuotuma, kad klausimas del administravimo išlaidu tvirtinimo butu pakartotinai svarstomas kreditoriu susirinkime.
  2. Apeliantas nepagristai prašo priteisti iš kreditoriaus AB DNB bankas išlaidas advokato pagalbai apmoketi, nes CPK nenumato procesines galimybes priteisti bylinejimosi išlaidas iš bankrutuojancios imones kreditoriaus. Be to, prieš apelianto pasiulyma patvirtinti papildoma administravimo išlaidu 28 884,54 Lt suma taip pat balsavo ir kreditorius UAB „Swedbank lizingas“. Kreditoriaus teigimu, IBI numatytu kreditoriaus teisiu igyvendinimas ir bankroto administratoriaus nesutikimas su priimtu nutarimu, konkretaus kreditoriaus pozicija ar teismo nutartimi nesudaro pagrindo reikalauti iš kreditoriaus, su kurio pozicija administratorius nesutinka, priteisti bylinejimosi išlaidas, skundžiant kreditoriu susirinkimo nutarima ar teismo nutarti, su kuria administratorius nesutinka.

12IV. Apeliacines instancijos teismo argumentai

13CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu patikrinimas. Apeliacines instancijos teismas nagrineja byla neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytu ribu, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribu butu pažeistos asmens, visuomenes ar valstybes teises ir teiseti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacines instancijos teismas ex officio patikrina, ar nera CPK 329 straipsnyje nurodytu absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu.

14Atskiriesiems skundams nagrineti taikomos tos pacios taisykles, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

15Nagrinejamoje byloje paduotas atskirasis skundas del pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria teismas netenkino administratoriaus prašymo patvirtinti papildomas administravimo išlaidas bei atmete prašyma del bylinejimosi išlaidu priteisimo. Todel apeliacijos dalyka sudaro šios nutarties dalies teisetumo ir pagristumo patikrinimas.

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Del ipareigojimo kreditoriu susirinkimui spresti klausima del papildomu administravimo išlaidu patvirtinimo

18Kaip mineta, apeliantas kvestionuoja pirmosios instancijos teismo nutarti dalyje, kuria teismas netenkino administratoriaus prašymo patvirtinti papildomas administravimo išlaidas ir prašo apeliacines instancijos teismo nutartimi patvirtinti papildomas 28 884,54 Lt dydžio bankroto administravimo išlaidas.

19IBI 23 straipsnis nustato kreditoriu susirinkimo sprendžiamojo balso teises daugeliu bankroto proceduru metu sprestinu klausimu inter alia šio straipsnio 5 punkte nustatyta teise tvirtinti administravimo išlaidu samata, taip pat ja keisti, nustatyti administravimo išlaidu mokejimo eile ir tvarka. Administravimo išlaidu samatos tvirtinimas, keitimas, disponavimo administravimo išlaidomis tvarkos nustatymas priskirtas bankrutuojancios imones kreditoriu susirinkimo kompetencijai ir pagal IBI 36 straipsnio 2 dali. Taigi, kreditoriu susirinkimas jam istatymu pavestus klausimus tam tikra prasme sprendžia savivaldos principu, susirinkimo nutarimai, jei jie nenugincyti, yra privalomi tiek kreditoriams, tiek administratoriui, jais turi vadovautis ir teismas. Kreditoriu susirinkimo nutarimu pagristumas ir teisetumas gali buti tikrinami teismine tvarka (IBI 24 str. 5 d.). Kasacinis teismas yra konstataves, jog kreditoriu susirinkimo nutarimus teismas panaikina „nustates esminius procedurinius pažeidimus, galejusius lemti neteisetu nutarimu priemima, taip pat nustates, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms IBI, kitu istatymu normoms, CK 1.5 straipsnyje itvirtintiems principams ir del to pažeidžia bankrutuojancios imones, jos kreditoriu grupes teisetus interesus“ (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2012 m. lapkricio 22 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-514/2012). Taciau istatymas nenumato, kad kreditoriu susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus galetu spresti teismas apskritai (išskyrus supaprastinto bankroto procedurose) ar, panaikinus kreditoriu surinkimo nutarima, kokiu nors klausimu konkreciai. Kasacinis teismas yra nurodes, jog istatymu teismui suteikta prerogatyva patikrinti kreditoriu susirinkimo nutarimo teisetuma, teismas, nustates jo neatitikti istatymo reikalavimams, turi teise panaikinti kreditoriu susirinkimo nutarima ir perduoti klausima kreditoriu susirinkimui svarstyti iš naujo (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010 m. lapkricio 30 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Kitoje nutartyje kasacinis teismas yra nurodes, jog „teismas, nagrinedamas skunda del kreditoriu susirinkimo nutarimo administravimo išlaidu klausimu teisetumo, turi ivertinti, ar patvirtintoje samatoje nurodytos išlaidos pagal teisine prigimti atitinka administravimo išlaidu samprata ir ar išlaidu dydžiai atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus, ar nutarimas neprieštarauja IBI nuostatoms. <...>... tuo atveju, kai priimtas kreditoriu susirinkimo nutarimas administravimo išlaidu klausimu visiškai neatitinka IBI nustatyto reglamentavimo, teismui nedraudžiama, panaikinus toki nutarima, priimti sprendima, nurodant IBI 36 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriose nustatytos lešos, iš kuriu mokamos administravimo išlaidos (IBI 10 straipsnio 1 dalis, 24 straipsnio 5 dalis)“ (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2012 m. gegužes 25 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-250/2012). Todel, apeliacines instancijos teismo nuomone, atsižvelgiant i pamineta istatymini reglamentavima bei teismine praktika tokio pobudžio teismo isikišimas (kreditoriu susirinkimo kompetencijai priskirto klausimo išsprendimas) galetu buti pateisinamas tik išimtinais atvejais, t.y. kai priimti nutarimai yra aiškiai pažeidžiantys imperatyvias istatymu normas, teisingumo, sažiningumo ir protingumo principus ir akivaizdu, kad del atskiru atveju susiklosciusios ypatingos situacijos (vieno kreditoriaus dominavimo ir jo nesažiningo elgesio, keliu kreditoriu nesažiningu susitarimu ir pan.) kitokie nutarimai susirinkime ir nebus priimti.

20Nagrinejamu atveju pirmosios instancijos teismas panaikino gincijamo kreditoriu susirinkimo nutarima darbotvarkes klausimu del papildomu administravimo išlaidu ir perdave ši klausima svarstyti iš naujo kreditoriu susirinkimui. Kita administratoriaus skundo dali – del papildomu administravimo išlaidu patvirtinimo – atmete, apeliantas prašo jas patvirtinti.

21Visu pirma pažymetina, kad apeliantas teigia, jog teismas gincijama kreditoriu susirinkimo nutarima panaikino pagristai, o atskiruoju skundu ir neprašo panaikinti skundžiamos nutarties tos dalies, kuria klausimas perduotas kreditoriu susirinkimui svarstyti iš naujo. Taigi, skundžiamos nutarties dalis, kuria panaikintas kreditoriu susirinkimo nutarimas del papildomu administravimo išlaidu netvirtinimo ir klausimas perduotas kreditoriu susirinkimui nagrineti iš naujo, faktiškai yra isiteisejusi ir jos pagrindu kreditoriu susirinkimui neabejotinai kyla pareiga iš naujo svarstyti ši klausima. Todel, esant tokioms aplinkybems, apeliacines instancijos teisme bet kuriuo atveju vien del šios priežasties nebutu pagrindo tvirtinti papildomas administravimo išlaidas, nes vykdant isiteisejusia skundžiamos nutarties dali dar ši klausima iš naujo privaletu svarstyti kreditoriu susirinkimas. Pastebetina, kad apeliantas nurodo, kad gražinus administravimo išlaidu tvirtinimo klausima spresti kreditoriu susirinkimui, galimas vel skustino nutarimo priemimas del kreditoriaus AB DNB banko dominavimo. Tokie apelianto nuogastavimai galimai nera visai be pagrindo, sutiktina su juo, kad bylinejimosi „karuseles“ nepagristai apsunkina tiek bankrutuojancia imone, tiek kreditorius, tiek teismus. Kita vertus, pareikšti nuogastavimai šiuo metu dar tera tik prielaidu lygmenyje, juo labiau, kad kreditorius AB DNB bankas neskundžia pirmosios instancijos teismo nutarties dalyje del gincyto kreditoriu susirinkimo nutarimo panaikinimo, prašo pirmosios instancijos teismo nutarti palikti nepakeista, atsiliepime i atskiraji skunda pats nurode, kad BUAB „Andres stiklas“ kreditoriai turi teisini suinteresuotuma, jog klausimas del administravimo išlaidu tvirtinimo butu pakartotinai svarstomas kreditoriu susirinkime. Todel galima manyti, kad iš naujo kreditoriu susirinkime svarstant klausima del papildomu administravimo išlaidu patvirtinimo, kreditoriai atsižvelgs (o elgdamiesi sažiningai ir atsakingai – ir privaletu atsižvelgti) i pirmosios instancijos teismo nurodytus motyvus, juo labiau, kad dar 2011 m. liepos 28 d. kreditoriu susirinkime patys buvo isipareigoje svarstyti papildomu administravimo išlaidu skyrima. Atsižvelgiant i aukšciau pamineta reglamentavima bei teismine praktika, nera pagrindo teigti, kad teismo ipareigojimai kreditoriu susirinkimui svarstyti klausimus inter alia del papildomu administravimo išlaidu patvirtinimo iš naujo per se pažeidžia bankrutuojancios imones ir jos kreditoriu interesus, o nagrinejamu atveju, apeliacines instancijos teismo vertinimu, dar ir nera pakankamo pagrindo pripažinti, jog jau šiuo metu galima konstatuoti esant išimtines aplinkybes, del ko galima butu paneigti kreditoriu teise patiems spresti susirinkimo kompetencijai priskirta klausima. Šiame kontekste pastebetina, kad apeliantas, teigdamas, kad teismu praktikoje pripažistama teismo teise priimti nutartis, susijusias su bankrutuojancios imones bankroto administravimo išlaidomis, negražinant klausimo spresti kreditoriu susirinkimui, vadovaujasi Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 26 d. nutartimi civilineje byloje Nr. 2-841/2012. Taciau toje nutartyje buvo aptariamas ne klausimas del papildomu administravimo išlaidu tvirtinimo, kai kreditoriu susirinkimo nutarimas panaikintas ir klausimas perduotas nagrineti iš naujo (kaip nagrinejamoje byloje), o iš esmes sprendžiamas klausimas del nustatyto laikotarpio, kuriam numatyta administravimo išlaidu suma, pagristumo. Be to, minetoje nutartyje kreditoriai neturejo teisinio suinteresuotumo, kad klausimas pakartotinai butu svarstomas kreditoriu susirinkime, ir toks teismo procesinis sprendimas toje byloje pagerino kreditoriu teisine padeti. Taigi, nagrinejamos bylos ir Lietuvos apeliacinio teismo civilines bylos Nr. 2-841/2012 ratio decidendi nesutampa. Kita vertus, aukšciau jau mineta, kad galimybe tvirtinti administravimo išlaidas teisme nera atmetama apskritai.

22Remiantis išdestytu, sprestina, kad pirmosios instancijos teismas neturejo pakankamo pagrindo spresti kreditoriu susirinkimo kompetencijai priskirto klausimo, todel, panaikinus kreditoriu susirinkimo nutarima, kuriuo nepatvirtintos papildomos administravimo išlaidos, pagristai šio klausimo svarstyma iš naujo perdave kreditoriu susirinkimui.

23Del bylinejimosi išlaidu priteisimo

24Apeliantas taip pat kvestionuoja pirmosios instancijos teismo nutarties dali, kuria atmestas prašymas priteisti iš kreditoriaus AB DNB bankas jo naudai 1 500 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi.

25Visu pirma, apeliantas nurodo, kad nagrinejamu atveju advokatui pavesta atstovauti administratoriaus R. P. interesus, bylinejimosi išlaidas patyre apeliantas asmeniškai, o ne BUAB „Andres stiklas“. Apeliacines instancijos teismo vertinimu, nesutiktina su tokiu apelianto argumentu. Sistemiškai aiškinant atitinkamas IBI ir CK nuostatas, teismu praktikoje konstatuota, jog tarp imones administratoriaus ir imones susiklosto sutartiniai pavedimo administruoti nemokios imones turta teisiniai santykiai, kuriu pagrindas yra pavedimo sutartis (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-1478/2012). Taigi, administratorius yra teismo paskirtas skolininko (bankrutuojancios imones) atstovas (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-477/2011, 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis civilineje byloje Nr.3K-3-508/2010 ir kt.). Taigi, bankroto procese nei vidiniuose, nei išoriniuose santykiuose administratorius neveikia kaip atskiras savarankiškas fizinis asmuo. Be to, ir iš atstovavimo sutarties matyti, kad advokatui pavedama atstovauti BUAB „Andres stiklai“ bankroto administratoriaus R. P. interesus BUAB „Andres stiklas“ bankroto byloje ir kitose civilinese bylose, atstovavimo sutarti pasiraše butent BUAB „Andres stiklas“ bankroto administratorius R. P. (t. 1, b.l. 65). Del to spresti, kad R. P. veike asmeniškai, o ne kaip BUAB „Andres stiklas“ bankroto administratorius nera pagrindo. Priešingu atveju tektu daryti išvada, kad pagal tokia atstovavimo sutarti ir kitose bylose administratorius veikia kaip savarankiškas fizinis asmuo, o ne imones atstovas. Todel pagristai pirmosios instancijos teismas sprende, kad bylinejimosi išlaidas šiuo atveju patyre bankrutuojanti imone, atstovaujama administratoriaus, o ne bankroto administratorius. Administratorius, atstovaudamas tiek imones, tiek kreditoriu interesus, reikšdamas ieškinius kitiems ukio subjektams („išorinius“ ieškinius) paprastai patiria tam tikras išlaidas, susijusias su jam suteiktomis teisinemis paslaugomis. Šios išlaidos faktiškai patenka i administravimo išlaidas. Todel, apeliacines instancijos teismo vertinimu, nebutu pagrindo manyti, kad gincuose su imones kreditoriais pacioje bankroto byloje („vidiniai“ ieškiniai/skundai) tokio pobudžio išlaidos neturetu buti priskiriamos administravimo išlaidoms, juo labiau, kai administratoriaus reikalavimai, kaip šiuo atveju, yra pripažinti teisetais/iš dalies teisetais. Kreditoriai, priimdami neteisetus nutarimus, turetu ivertinti, kad toks ju elgesys gali buti nenaudingas jiems patiems – administravimo išlaidos del tokio ju elgesio didetu, atitinkamai mažetu ju paciu reikalavimu patenkinimo galimybe. Todel, apeliacines instancijos teismo nuomone, sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad administratoriaus turetos tokio pobudžio išlaidos administruojant bankrutuojancia imone galetu buti priskirtos prie tam tikslui skirtu imones administravimo išlaidu, tik gal but svarstytinas klausimas ar tikrai visais atvejais jos iš tikruju buvo butinos ir pagristos.

26Antra, apeliantas prašo priteisti bylinejimosi išlaidas del to, kad administratoriaus išlaidas apmokant advokato suteiktas teisines paslaugas salygojo kreditoriaus AB DNB bankas balsavimas prieš papildomu administravimo išlaidu patvirtinima. Apeliacines instancijos teismo nuomone, vien tik tai, kad kreditorius balsuoja ne taip kaip pageidauja administratorius, savaime neturetu lemti kreditoriui neigiamu pasekmiu visais atvejais atlyginant turetas teisines pagalbos išlaidas imonei (beje, administratorius priteisti jas imonei ir neprašo). t.y. net ir nenustacius, kad taip elgiamasi dominuojant savo padetimi ir akivaizdžiai nesažiningai. Kreditoriai, balsuodami kreditoriu susirinkimuose, naudojasi jiems IBI suteiktomis teisemis. Todel, nenustacius, kad šiomis teisemis yra faktiškai piktnaudžiaujama, sutiktina su kreditoriaus AB DNB bankas atsiliepime i atskiraji skunda nurodytais argumentais, jog kreditoriaus teisiu igyvendinimas bankroto procese – balsavimas kreditoriu susirinkime „už“ ar „prieš“ - nesudaro pagrindo, nors balsavusiojo pozicija ir pripažinta nepagrista, visais atvejais reikalauti iš kreditoriaus (juo labiau, tik iš vieno, kai nagrinejamu atveju prieš papildomu administravimo išlaidu patvirtinima balsavo ne tik kreditorius AB DNB bankas, bet ir kreditorius UAB „Swedbank lizingas“ (t. 1, b.l. 67-68)) atlyginti bylinejimosi išlaidas, patirtas skundžiant kreditoriu susirinkimo nutarima. Taip pat sutiktina su kreditoriaus AB DNB bankas argumentais, kad šiuo atveju bylinejimosi išlaidu atlyginimo klausimo sprendimui negali buti vadovaujamasi apelianto nurodomomis Lietuvos apeliacinio teismo nutartimis civilinese bylose Nr. 2-634/2012, Nr. 2-820/2013, nes bylu aplinkybes nera tapacios: pirma, abiejose bylose apeliantais buvo kreditoriai, nesutike su pirmosios instancijos teismo sprendimu, ju atskirieji skundai atmesti; antra, pirmojoje byloje išlaidos už advokato pagalba buvo priteistos imonei (ko nagrinejamu atveju nera prašoma), o ne administratoriui, antroje byloje, skirtingai negu nagrinejamoje, išlaidos buvo priteistos skunda pateikusiam kreditoriui, kuriam kitaip kompensuoti išlaidas už teisine pagalba nera galimybes, be to, joje gincijamas kreditoriu susirinkimo nutarimas buvo priimtas išimtinai vieno kreditoriaus balsais.

27Del aukšciau išdestytu argumentu ir nenustacius absoliuciu skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindu, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir tinkamai pritaike tiek materialines, tiek procesines teises normas, visapusiškai ivertino bylos faktines aplinkybes, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti skundžiama nutarti. Todel Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

28Kadangi atskirasis skundas netenkinamas, be to, atsižvelgiant i jau aukšciau išdestytus argumentus, apeliantui išlaidos už advokato pagalba apeliacines instancijos teisme pagal jo pateiktus dokumentus - 900 Lt nepriteisiamos.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 – 338 straipsniais,

Nutarė

30Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutarti palikti nepakeista.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Alvydas Poškus,... 2. Teismas, išnagrinejes atskiraji skunda,... 3. n u s t a t e :... 4. I. Ginco esme... 5. Pareiškejas BUAB „Andres stiklas“ bankroto administratorius kreipesi i... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme... 7. Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi skunda tenkino iš... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimu i ji argumentai... 9. Atskiruoju skundu pareiškejas UAB „Andres stiklas“ bankroto... 10. Atsiliepimu i atskiraji skunda kreditorius UAB „Savex““ prašo atskiraji... 11. Atsiliepimu i atskiraji skunda kreditorius AB DNB bankas prašo atskiraji... 12. IV. Apeliacines instancijos teismo argumentai... 13. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinejimo apeliacine tvarka... 14. Atskiriesiems skundams nagrineti taikomos tos pacios taisykles, išskyrus CPK... 15. Nagrinejamoje byloje paduotas atskirasis skundas del pirmosios instancijos... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Del ipareigojimo kreditoriu susirinkimui spresti klausima del papildomu... 18. Kaip mineta, apeliantas kvestionuoja pirmosios instancijos teismo nutarti... 19. IBI 23 straipsnis nustato kreditoriu susirinkimo sprendžiamojo balso teises... 20. Nagrinejamu atveju pirmosios instancijos teismas panaikino gincijamo kreditoriu... 21. Visu pirma pažymetina, kad apeliantas teigia, jog teismas gincijama kreditoriu... 22. Remiantis išdestytu, sprestina, kad pirmosios instancijos teismas neturejo... 23. Del bylinejimosi išlaidu priteisimo... 24. Apeliantas taip pat kvestionuoja pirmosios instancijos teismo nutarties dali,... 25. Visu pirma, apeliantas nurodo, kad nagrinejamu atveju advokatui pavesta... 26. Antra, apeliantas prašo priteisti bylinejimosi išlaidas del to, kad... 27. Del aukšciau išdestytu argumentu ir nenustacius absoliuciu skundžiamos... 28. Kadangi atskirasis skundas netenkinamas, be to, atsižvelgiant i jau aukšciau... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 – 338... 30. Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutarti palikti nepakeista....