Byla 2-1060-407/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Lietuvos kelių statyba“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 19 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei ,,AVA statyba“ pagal uždarosios akcinės bendrovės ,,Lietuvos kelių statyba“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Autokausta“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3UAB „Lietuvos kelių statyba“ 2015-02-19 kreipėsi į Kauno apygardos teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „AVA Statyba“. Ieškovas nurodė, kad pagal ieškovo ir atsakovo 2014-10-01 sudarytą Rangos sutartį Nr. 14-1001-2 (toliau – Rangos sutartis), atsakovas už atliktus darbus ieškovui skolingas 29 052,08 Eur (100 311,02 Lt), terminas atsiskaityti praleistas, atsakovas buvo raginamas sumokėti įsiskolinimą, tačiau savo įsipareigojimų nėra įvykdęs, todėl darytina išvada, kad atsakovas yra nemokus.

4Atsakovas UAB „AVA Statyba“ atsiliepime į ieškovo UAB ,,Lietuvos kelių statyba“ pareiškimą prašė jį atmesti ir atsisakyti iškelti bankroto bylą. Atsakovo teigimu, ieškovas neturi teisės kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nesant Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 4 straipsnyje nurodytų sąlygų; atsakovas nėra pažeidęs Rangos sutarties sąlygų, nes joje šalys yra numačiusios galimybę atsiskaityti ne tik piniginėmis lėšomis, bet ir atliekant mainus (sutarties 2.5.3 p.), tačiau ieškovas nėra pateikęs atsakovui sąrašo paslaugų ar medžiagų, kuriomis norėtų, kad su juo būtų atsiskaityta, be to, ieškovas nėra ĮBĮ nustatyta tvarka įteikęs atsakovui pretenzijos ir įspėjimo dėl kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pasak atsakovo, jis yra moki įmonė, kurioje dirba 146 darbuotojai, bendrovės finansinė padėtis yra gera ir stabili, 2015 m. vasario mėn. pabaigoje įmonės turto vertė sudarė 1 797 831,00 Eur, formaliai pradelstų įsipareigojimų suma - 322 114,61 Eur, per 2014 m. uždirbo 58 108,00 Eur grynojo pelno, o vien per pirmuosius du 2015 m. mėnesius – 27 611,00 Eur grynojo pelno, atsakovui nuosavybės teise priklausančio materialaus turto vertė - 497 382,00 Eur, bendrovė neturi ilgalaikių įsipareigojimų, formaliai pradelstų įsipareigojimų dydis nesiekia ĮBĮ nustatytos ribos, o sudaro tik 17,91 proc. bendrovės turto, turtas nėra įkeistas ir išieškojimai nėra vykdomi.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2015 m. kovo 19 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „AVA Statyba“.

7Teismas nurodė, kad siekiant įvertinti įmonės finansinę padėtį, tai yra nustatyti įmonės mokumą ar nemokumą, būtina nustatyti, ar pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Teismo teigimu, byloje pateiktų atsakovo UAB „AVA Statyba“ 2015-02-07 kreditorių sąrašo (I b. t., 123-130 l.) ir 2015-02-27 balanso (I b. t., 120-121 l.) duomenimis, įmonės turto vertė – 1 797 831 Eur, o pradelsti įsipareigojimai sudaro 392 898,13 Eur, t. y. neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės. Pagal 2014-12-31 pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis, veikla 2013 m., 2014 m. nebuvo nuostolinga, įmonė turėjo grynojo pelno: 2013 m. - 394 099 Lt (114 139 Eur), 2014 m. - 200 640 Lt (58 108 Eur), o 2015 m. iki vasario 27 d. – 27 611 Eur (I b. t., 96, 122 l.). Pasak teismo, atsakovo turtą sudaro 497 383 Eur vertės materialus turtas ir 1 300 448 Eur trumpalaikis turtas (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, gautinos sumos, pinigai), ilgalaikių įsipareigojimų įmonė neturi; viešai prieinamais Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, atsakovas UAB „AVA Statyba“ 2015-03-17 skolos VSDF biudžetui neturi, o apdraustųjų skaičius yra 144.

8Teismo teigimu, nurodyti duomenys leidžia daryti išvadą, kad atsakovas UAB „AVA Statyba“ yra sėkmingai veikianti įmonė ir jos būsena neatitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje numatytos įmonės nemokumo sąvokos, todėl nėra teisinio pagrindo iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „AVA Statyba“ ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Ieškovas UAB „Lietuvos kelių statyba“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 19 d. nutartį ir klausimą spręsti iš esmės – iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „AVA Statyba“.

11Nurodo, kad teismas neįvertino realios atsakovo finansinės padėties, apsiribojo tik aritmetiniu jos vertinimu; neatsižvelgė į tai, kad dalies atsakovo turto – žemės sklypų – vertė pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis yra mažesnė nei nurodo atsakovas; atsakovo pradelsti įsipareigojimai (322 144 Eur) 1,7 karto viršija turimą ilgalaikį turtą (192 195 Eur). Apelianto teigimu, atsakovo trumpalaikiai įsipareigojimai kasmet didėja, o atsakovo nemokumą patvirtina ir tai, kad su apeliantu neatsiskaitoma net ir pastarajam kreipusis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, su atsakovu susijusioms ar jo akcininkų valdomoms bendrovėms taip pat keliamos bankroto bylos.

12Atsakovas UAB ,,AVA statyba“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, nurodo, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės, juolab kad dalis pradelstų įsipareigojimų yra susidarę dėl atsiskaitymų sulaikymų dėl rangovų darbų kokybės.

13Atsakovo teigimu, atsiskaityti su ieškovu siekiama produkcija ar paslaugomis, tačiau šalims nepavyksta sudaryti susitarimo dėl atsiskaitymo.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

17CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, o ĮBĮ 1 straipsnio 1 dalis numato, jog šis įstatymas reglamentuoja įmonių bankroto procesą, be to, kitų įstatymų nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms (ĮBĮ 1 str. 3 d.).

18Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi nemokumas yra nustatomas, ištyrus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams.

19ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta įmonės, kuriai inicijuojamas bankroto bylos iškėlimas, vadovo pareiga pateikti minėtame straipsnyje išvardintus dokumentus, atspindinčius atsakovo finansinius duomenis, tarp jų – įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose būtų nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, o to paties straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas, gavęs pareiškimą iškelti bankroto bylą, be kita ko, gali įpareigoti įmonės vardu turėjusius ir turinčius teisę veikti asmenis pateikti teismui bankroto bylai nagrinėti reikalingus dokumentus ar kviesti šiuos asmenis į teismą ir reikalauti iš jų rašytinių paaiškinimų, susijusių su bankroto bylos iškėlimu, taip pat kviesti į teismą įmonės kreditorius, reikalauti iš įmonės vadovo arba savininko pateikti teismui įmonės ūkinės ir finansinės būklės duomenis bei nustatyti kitas aplinkybes, kurios turi reikšmės bylos nagrinėjimui.

20Pagal teismų praktiką, tai, kad teismas, nustatydamas atsakovo nemokumo aplinkybę, ex officio nesurenka reikiamų duomenų apie atsakovo finansinę padėtį bylos iškėlimo metu ir įmonės nemokumą sieja tik su per vienerius metus mokėtinomis sumomis, tačiau ne su įmonės pradelstų įsipareigojimų suma, vertinama kaip pagrindas konstatuoti, kad teismas neišsiaiškino aplinkybių, susijusių su įmonės mokumu; sprendžiant klausimą dėl įmonės (ne)mokumo, būtina išanalizuoti ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes: ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas ir pan. (ĮBĮ 9 str. 1 d., 5 d.; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1554/2011; 2010 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1620/2010; 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1113/2009; 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-859/2009).

21Pažymėtina, kad bankroto bylų procese, kaip ir kitose civilinio proceso tvarka nagrinėjamose bylose, galioja rungimosi principas, reiškiantis, jog kiekvienas asmuo privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 1 str. 1 d., 12 str. ir 178 str.), todėl atsakovas nagrinėjamu atveju turėjo pareigą teismui pateikti ne tik įrodymus, nustatytus

22ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje, bet ir kitus įrodymus, tarp jų paneigiančius ieškovo prašyme dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytas aplinkybes bei nurodyto kreditorinio reikalavimo pagrįstumą. Be to, minėta, kad teismas, nagrinėdamas pareiškimą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, taip pat privalo būti aktyvus, kadangi byloje sprendžiamas klausimas yra susijęs su viešojo intereso tenkinimu, privalo veikti ex officio, realizuodamas ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje nustatytas teismo teises, tarp jų – įpareigoti įmonės vadovą, savininką, buhalterį ar kitus asmenis, turinčius teisę veikti įmonės vardu, pateikti bylai nagrinėti reikalingus dokumentus, įmonės ūkinės ir finansinės būklės duomenis, nustatyti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylos nagrinėjimui, o taip pat gali skirti ir baudą įmonės vadovui, nepateikusiam ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų.

23Byloje nustatyta, kad atsakovo UAB ,,AVA statyba“ 2014-12-31 balanso duomenimis, atsakovo ilgalaikis turtas sudarė 498 826 Eur (1 722 347 Lt), trumpalaikis turtas – 1 031 595 Eur (3 561 891 Lt) (iš kurio 670 538 Eur (2 315 235 Lt) – pirkėjų įsiskolinimas), tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 1 349 834 Eur (4 660 706 Lt), iš kurių visa suma – per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, tarp jų skolos tiekėjams – 1 026 055 Eur (3 542 762 Lt); grynasis pelnas sudarė 58 109 Eur (200 640 Lt; I b. t., 50 – 51 l.); 2015-02-27 balanso duomenimis, atsakovo ilgalaikis turtas sudarė 497 383 Eur, trumpalaikis turtas – 1 300 448 Eur (iš kurio 755 756 Eur – pirkėjų įsiskolinimas), tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 1 589 633 Eur, iš kurių visa suma – per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, tarp jų skolos tiekėjams – 934 331 Eur; grynasis pelnas sudarė 27 611 Eur (I b. t., 53 – 55 l.); bendrovės pradelstos skolos sudarė 322 114,61 Eur (I b. t., 136 – 142 l.).

24Vertinant atsakovo realią finansinę būklę pagal pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentų duomenis, atkreiptinas dėmesys į tai, kad nors atsakovo veikla nėra nuostolinga, tačiau atsakovo per vienerius metus mokėtini finansiniai įsipareigojimai nuolat auga; įmonės trumpalaikį turtą iš esmės sudaro per vienerius metus gautinos sumos (didžiąja dalimi – pirkėjų įsiskolinimas), o skolų susigrąžinimas iš debitorių visa apimtimi praktikoje apskritai nėra dažnas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1938/2014). Taigi nagrinėjamu atveju, vertinant atsakovo realaus turto ir finansinių įsipareigojimų santykį, darytina išvada, kad atsakovo trumpalaikiai įsipareigojimai (2014 m. - 1 349 834 Eur (4 660 706 Lt); 2015 m. sausio – vasario mėn. - 1 589 633 Eur) sudaro kur kas daugiau nei pusę realaus turto vertės (2014 m. – 1 530 421 Eur (5 284 238 Lt); 2015 m. sausio – vasario mėn. - 1 797 831 Eur). Tokią išvadą patvirtina ir tai, kad atsakovas nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė duomenų, kokiu pagrindu tikimasi gauti nurodytas sumas, koks šių sumų gavimo realumas bei jų išieškojimo galimybės, juolab kad, bylos duomenimis, atsakovo debitorinis įsiskolinimas išaugo nuo 670 538 Eur 2014 m. iki 755 756 Eur 2015 m. sausio – vasario mėn (I b. t., 94 – 95, 120- 121 l.).

25Teismų praktikoje pripažįstama, kad viena iš sąlygų, turinčių teisinę reikšmę, sprendžiant dėl įmonės mokumo, – tai į įmonės balansą įrašyto turto reali vertė. Šis įmonės finansinę būklę apibūdinantis rodiklis nustatomas, vertinant ne įmonės balanse nurodytą turto vertę, bet į įmonės balansą įrašyto turto realią vertę, o įmonės balanso duomenys apie įmonės turto vertę gali būti reikšmingi tik tuo atveju, kai nekyla abejonių dėl to, jog balanse nurodyti duomenys atitinka realią atsakovo finansinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1870/2014). Atsakovo finansinių ataskaitų duomenimis, didžiausią atsakovo materialaus turto dalį sudaro žemės sklypai; 2014 m. ir 2015 m. sausio – vasario mėn. balanse nurodoma šio turto vertė – 374 478 Eur; tuo tarpu atsakovo pateiktų išrašų iš Nekilnojamojo turto registro duomenimis, šio nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė yra gerokai mažesnė – 74 071 Eur (II b. t. 75 – 78 l.), taigi ši aplinkybė turi būti įvertinta nustatant realią turto vertę.

26Pažymėtina, kad nors apygardos teismas, ir įpareigojo atsakovą pateikti ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytus duomenis, tačiau nesiėmė visų procesinių galimybių nustatyti faktines aplinkybes, turinčias reikšmės bylos nagrinėjimui, atsižvelgiant į ieškovo prašymuose nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus bei prieštaravimus tarp ieškovo ir atsakovo nurodomų faktinių aplinkybių, bei, turint omenyje viešąjį interesą, nebuvo pakankamai aktyvus ir nesiėmė veiksmų nustatyti tikrąją atsakovo turtinę padėtį.

27Taigi apygardos teismas priėmė skundžiamą nutartį, tinkamai neištyręs ir neįvertinęs įrodymų, kuriais grindžiamas ieškovo reikalavimas, neišnagrinėjęs kitų įrodymų, susijusių su atsakovo finansine – turtine būkle, ir nenustatęs reikšmingų faktinių aplinkybių, susijusių su atsakovo realia finansine būkle (tarp jų atsakovo pradelstų įsipareigojimų dydžio bei jo santykio su atsakovo turimo turto realia verte), kurios yra reikšmingos konstatuojant įmonės (ne)mokumą, t. y. nenustatęs esminių faktinių aplinkybių, neatskleidė bylos esmės, pažeisdamas CPK taisykles (CPK 179 str., 185 str., 327 str. 2 d.; 338 str.).

28Dėl pasakyto panaikintina pirmosios instancijos teismo nutartis, byla perduotina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 329 str. 1 d., 327 str. 1 d. 2 p., 338 str.).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

30Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 19 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo tam pačiam apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. I. Ginčo esmė... 3. UAB „Lietuvos kelių statyba“ 2015-02-19 kreipėsi į Kauno apygardos... 4. Atsakovas UAB „AVA Statyba“ atsiliepime į ieškovo UAB ,,Lietuvos kelių... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2015 m. kovo 19 d. nutartimi atsisakė iškelti... 7. Teismas nurodė, kad siekiant įvertinti įmonės finansinę padėtį, tai yra... 8. Teismo teigimu, nurodyti duomenys leidžia daryti išvadą, kad atsakovas UAB... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Ieškovas UAB „Lietuvos kelių statyba“ atskirajame skunde prašo... 11. Nurodo, kad teismas neįvertino realios atsakovo finansinės padėties,... 12. Atsakovas UAB ,,AVA statyba“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį... 13. Atsakovo teigimu, atsiskaityti su ieškovu siekiama produkcija ar paslaugomis,... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK... 18. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – tai įmonės būsena,... 19. ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta įmonės, kuriai inicijuojamas bankroto... 20. Pagal teismų praktiką, tai, kad teismas, nustatydamas atsakovo nemokumo... 21. Pažymėtina, kad bankroto bylų procese, kaip ir kitose civilinio proceso... 22. ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje, bet ir kitus įrodymus, tarp jų paneigiančius... 23. Byloje nustatyta, kad atsakovo UAB ,,AVA statyba“ 2014-12-31 balanso... 24. Vertinant atsakovo realią finansinę būklę pagal pateiktus finansinės... 25. Teismų praktikoje pripažįstama, kad viena iš sąlygų, turinčių teisinę... 26. Pažymėtina, kad nors apygardos teismas, ir įpareigojo atsakovą pateikti... 27. Taigi apygardos teismas priėmė skundžiamą nutartį, tinkamai neištyręs ir... 28. Dėl pasakyto panaikintina pirmosios instancijos teismo nutartis, byla... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 30. Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 19 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą...