Byla eAS-649-502/2019
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento patikrinimo akto panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „AES Group“ atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „AES Group“ skundą dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento patikrinimo akto panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „AES Group“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašė panaikinti atsakovo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir atsakovas) 2019 m. vasario 28 d. Kauno departamento patikrinimo aktą Nr. (2-12 4.80) PA-892 (toliau – Patikrinimo aktas).

6Pareiškėjo skundas atitiko procesinio dokumento turinio ir formos reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 24 ir 25 straipsniuose, todėl buvo priimtas. Pareiškėjas prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Patikrinimo akto galiojimą. Pareiškėjas paaiškino, kad Patikrinimo aktu yra įpareigotas iki 2019 m. kovo 28 d. imtis priemonių užtikrinti, kad jos stacionarių triukšmo šaltinių, esančių ( - ), keliamas triukšmas neviršytų Lietuvos higienos normos HN 33:2011 nurodytų ribinių dydžių ir vykdyti Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo (toliau – Triukšmo valdymo įstatymas) nuostatas nuolat (terminas buvo pratęstas iki 2019 m. balandžio 30 d.). Pareiškėjas būtinybę sustabdyti Patikrinimo akto galiojimą grindė iš esmės tuo, kad dėl, jo nuomone, netinkamai atlikto patikrinimo, jis neturi tikslių duomenų, ar higienos normos pažeidimas yra faktiškai padarytas, ar ne, taip pat nėra aišku, kur ir koks triukšmo šaltinis turi būti tvarkomas.

7II.

8Regionų apygardos administracinis teismas 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi atnaujino pareiškėjui skundo padavimo terminą, priėmė pareiškėjo skundą, tačiau netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

9Teismas vadovavosi ABTĮ 70 straipsnio 1 dalimi ir pažymėjo, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Teismas atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką nurodė, kad sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, taip pat turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų principų (žr., pvz., 2010 m. gegužės 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-222/2010).

10Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju, pareiškėjas visiškai neargumentavo, kuo gali pasireikšti galimai kilsianti didelė ar neatitaisoma žala, o prašymą grindė tik tuo, jog nėra tikras skundžiamo Patikrinimo akto teisėtumu, taip pat neturi tikslios informacijos, kaip įvykdyti Patikrinimo akte esančius nurodymus. Teismas sprendė, jog šios aplinkybės nesudaro pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pagal ABTĮ 70 straipsnio nuostatas.

11Teismas nurodė, kad byloje nėra duomenų, sudarančių pakankamą pagrindą spręsti, jog nepritaikius pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės – Patikrinimo akto galiojimo sustabdymo – gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Teismas atsižvelgė į tai, kad nurodymo įvykdymo terminas (iki 2019 m. balandžio 30 d.) jau yra pasibaigęs. Teismas sprendė, kad šiuo atveju pareiškėjas, kuriam tenka pareiga pagrįsti reikalavimo užtikrinimo būtinybę, nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju šioje bylos nagrinėjimo stadijoje egzistuoja pagrindas taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, todėl pareiškėjo prašymą atmetė.

12Teismas pastebėjo, jog ši teismo nutartis neužkerta kelio pareiškėjui bet kurioje proceso stadijoje pateikti teismui naują (motyvuotą ir pagrįstą įrodymais) prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo (ABTĮ 70 str. 1 d.).

13III.

14Pareiškėjas atskirajame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutarties dalį, kuria atmestas pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę bei taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – Patikrinimo akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikiną sustabdymą, iki bus išnagrinėtas skundas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas.

15Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

161.

17Patikrinimo akte pareiškėjui pateiktas nurodymas iki 2019 m. kovo 28 d. imtis priemonių ir užtikrinti, kad gyvenamajame / miegamajame kambaryje, adresu ( - ), pareiškėjo ( - ), stacionarių triukšmo šaltinių keliamas triukšmas neviršytų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 nurodytų ribinių dydžių bei vykdyti Triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 3 dalies nuostatas nuolat. 2019 m. balandžio 1 d. pareiškėjas elektroniniu paštu gavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus 2019 m. balandžio 1 d. raštą, kuriame informuojama, kad Kauno miesto savivaldybės administracija 2019 m. kovo 1 d. gavo atsakovo raštą su informacija, kad 2019 m. sausio 19 ir 28 d. buvo atlikta grįžtamoji valstybinė operatyvioji kontrolė, adresu ( - ), veikiant ir neveikiant pareiškėjo stacionariems triukšmo šaltiniams (ventiliacijos sistemai). Pareiškėjas teigia, kad atlikus kontrolę buvo nustatyti Lietuvos higienos normos HN 33:201 1 ekvivalentinio garso slėgio lygio viršijimai ir atsižvelgiant į nustatytus viršijimus atsakovas siūlė taikyti pareiškėjui Triukšmo valdymo įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje nurodytus veiksmus, t. y. laikinai apriboti stacionarių triukšmo šaltinių veiklą arba taikyti kitas triukšmo mažinimo priemones.

182.

19Pareiškėjas nurodo, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius prašė raštu pateikti triukšmo prevencinių priemonių planą, nurodant priemonės pavadinimą, įgyvendinimo terminą ir planuojamą sumažinti triukšmo lygį decibelais, kuris išspręstų pareiškėjo stacionarių triukšmo šaltinių (ventiliacijos sistemos) keliamo triukšmo ribinių dydžių viršijimų problemą gyvenamojoje aplinkoje ir informavo, kad pateiktas planas bei visa iki tol surinkta informacija nagrinėjamu klausimu bus svarstomi Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A-3775 sudarytos Nuolatinės darbo grupės triukšmo valdymo problemoms Kauno mieste nagrinėti posėdyje.

203.

21Pareiškėjas teigia, jog dėl galimų pažeidimų ir klaidų atliekant matavimus, jis neturi patikimų duomenų, ar Patikrinimo akte nurodytas pažeidimas yra faktiškai padarytas, o jeigu padarytas – tai, kiek tiksliai viršytos triukšmo normos, kas yra triukšmo šaltinis, kurioje konkrečioje vietoje yra triukšmo šaltinis. Pareiškėjas teigia, jog dėl patikimos informacijos nebuvimo jis negali nei imtis tinkamų priemonių užtikrinant, kad triukšmas neviršytų normų, nei parengti Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius prašomo prevencinių priemonių plano.

224.

23Pareiškėjas nurodo, kad siekiant įvykdyti Patikrinimo akto nurodymą, jis bus priverstas patirti išlaidas, samdant specialistus, kurie rengtų atitinkamus priemonių planus. Pareiškėjo vertinimu, galimai netikslia informacija paremtos priemonės ir planai neatitiktų savo paskirties (pavyzdžiui, tiksliai nežinant, kur ir kas yra triukšmo šaltinis, pareiškėjas gali pasirinkti netinkamas technines priemones jam mažinti, todėl galimai nebūtų pasiektas tikslas). Esant tokiai situacijai, priemonės ir planai, sudaryti vadovaujantis galimai netikslia informacija, būtų svarstomi tiek atsakovo, tiek Kauno miesto savivaldybės administracijos ir jų pagrindu minėtose institucijose būtų priimami sprendimai, kurie savo ruožtu taip pat būtų pagrįsti galimai netikslia informacija ir būtų iš esmės neteisingi.

24Teisėjų kolegija

konstatuoja:

25IV.

26Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutarties dalies, kuria teismas netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, teisėtumas ir pagrįstumas.

27ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti.

28Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (liet. iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (pvz., 2016 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016; 2018 m. sausio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-19-575/2018).

29Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad, net ir nustačius galimą teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimą, turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų (pvz., 2007 m. rugsėjo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS16-528/2007; 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Teisėjų kolegija pažymi, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje konkrečioje byloje paprastai būna individualus.

30Nagrinėjamu atveju pareiškėjas pirmosios instancijos teismo prašė taikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę, t. y. ginčijamo individualaus teisės akto (Patikrinimo akto) galiojimo laikiną sustabdymą. Bylos duomenimis nustatyta, kad Patikrinimo akte nurodyta, jog veikiant pareiškėjo, adresu ( - ), stacionariems triukšmo šaltiniams (veikiant įmonės ventiliacijos sistemai), gyvenamajame / miegamajame kambaryje, II a., ( - ), nustatyti Lietuvos higienos normos HN 33:2011 7 p. (pataisytojo ekvivalentinio garso slėgio DLRD viršijimas) bei Triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 3 dalies pažeidimai.

31Pastebėtina, kad privalomas vykdyti Patikrinimo akto nurodymas imtis priemonių ir užtikrinti, kad gyvenamajame / miegamajame kambaryje, adresu ( - ), pareiškėjo, esančio ( - ) stacionarių triukšmo šaltinių keliamas triukšmas neviršytų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 nurodytų ribinių dydžių bei vykdyti Triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 3 dalies nuostatas, yra pakankamai aiškus ir suprantamas, triukšmo šaltinis bei jo viršijamas didžiausias leidžiamas triukšmo ribinis dydis identifikuojamas iš Patikrinimo akto turinio, todėl nepagrįstais laikytini pareiškėjo atskirojo skundo argumentai, jog jis neturi patikimų duomenų apie tai, kiek tiksliai viršytos triukšmo normos, kas yra triukšmo šaltinis ir kurioje konkrečioje vietoje jis yra.

32Teisėjų kolegija pažymi, kad asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, kyla pareiga nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-277/2008; 2011 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-295/2011; 2013 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-241/2013; 2016 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016). Pareiškėjo atskirojo skundo argumentai dėl priverstinai patirtų išlaidų, samdant specialistus, kurie parengtų atitinkamus priemonių planus, minėtų planų svarstymo kitose institucijose nepaneigia pareiškėjui Triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nustatytos imperatyvios pareigos tinkamai vykdyti triukšmo šaltinio valdytojo prievoles. Prielaida, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų pasekmių, savaime nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, tuo labiau jeigu pareiškėjas neįrodo, kad tokių neigiamų pasekmių pašalinimas būtų neįmanomas ar sudėtingas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-149/2012; 2017 m. liepos 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-662-756/2017). Pastebėtina, kad pareiškėjo pateikti argumentai dėl reikalavimo užtikrinimo būtinybės nepagrįsti objektyviais įrodymais. Pareiškėjas nepateikė duomenų, kad, nepritaikius pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, kils neigiamos pasekmės, o jų pašalinimas būtų neįmanomas ar sudėtingas. Todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo taikyti pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės.

33Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai bei teisėtai netenkino pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, todėl pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „AES Group“ atskirąjį skundą atmesti.

36Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „AES Group“... 6. Pareiškėjo skundas atitiko procesinio dokumento turinio ir formos... 7. II.... 8. Regionų apygardos administracinis teismas 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi... 9. Teismas vadovavosi ABTĮ 70 straipsnio 1 dalimi ir pažymėjo, kad reikalavimas... 10. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju, pareiškėjas visiškai... 11. Teismas nurodė, kad byloje nėra duomenų, sudarančių pakankamą pagrindą... 12. Teismas pastebėjo, jog ši teismo nutartis neužkerta kelio pareiškėjui bet... 13. III.... 14. Pareiškėjas atskirajame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos... 15. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 16. 1.... 17. Patikrinimo akte pareiškėjui pateiktas nurodymas iki 2019 m. kovo 28 d. imtis... 18. 2.... 19. Pareiškėjas nurodo, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos... 20. 3.... 21. Pareiškėjas teigia, jog dėl galimų pažeidimų ir klaidų atliekant... 22. 4.... 23. Pareiškėjas nurodo, kad siekiant įvykdyti Patikrinimo akto nurodymą, jis... 24. Teisėjų kolegija... 25. IV.... 26. Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Regionų apygardos administracinio... 27. ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje... 28. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 29. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad,... 30. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas pirmosios instancijos teismo prašė taikyti... 31. Pastebėtina, kad privalomas vykdyti Patikrinimo akto nurodymas imtis... 32. Teisėjų kolegija pažymi, kad asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo... 33. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 35. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „AES Group“ atskirąjį... 36. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2019 m. rugpjūčio 21... 37. Nutartis neskundžiama....