Byla e2-974-524/2020
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų atmesti pasiūlymą ir atmesti pretenziją panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „RMDV Statyba“ ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų atmesti pasiūlymą ir atmesti pretenziją panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė (tiekėja) UAB „RMDV Statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (e. b. l. 3–20), prašydama panaikinti atsakovės (perkančiosios organizacijos) Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos sprendimus: 1) 2020 m. birželio 3 d. raštu Nr. (14.20)-VP3-642 įformintą sprendimą atmesti UAB „RMDV Statyba“ pasiūlymą; 2) 2020 m. birželio 12 d. sprendimą Nr. (4.44E)-R2-1680 dėl „UAB RMDV Statyba“ pretenzijos atmetimo.

72.

8Ieškovė nurodo, kad atsakovė vykdo lopšelio-darželio ( - ) ( - ), rekonstravimo darbų su darbo projekto parengimu pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu (Nr. 451068) (toliau – ir Konkursas). Ieškovė Konkurse pateikė pasiūlymą, kuris buvo atrinktas kaip mažiausios kainos pasiūlymas, todėl atsakovė pranešė, kad pasiūlymas gali būti pripažintas laimėtoju, ir įpareigojo ieškovę pateikti atitikties kvalifikacijai dokumentus. Ieškovė pateikė kvalifikacijos atitikties dokumentui bei darbų apimčių sąrašą (Konkurso sąlygų 4 priedas) su užsakovų pažymomis. Atsakovė 2020 m. balandžio 15 d. raštu Nr. (14.20)-VP3-466 įpareigojo ieškovę patikslinti duomenis dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos. Ieškovė 2020 m. gegužės 4 d. raštu Nr. 1 pateikė paaiškinimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos. Atsakovė 2020 m. gegužės 18 d. raštu Nr. (14.20)-VP3-572 pakartotinai paprašė patikslinti duomenis dėl kvalifikacijos. Ieškovė 2020 m. gegužės 29 d. raštu Nr. 1 pateikė papildomus paaiškinimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos. Atsakovė 2020 m. birželio 3 d. raštu Nr. (14.20)-VP3-642 informavo, kad ieškovės pasiūlymas yra atmetamas, neatitikus minimalių kvalifikacijos reikalavimų (Konkurso sąlygų 13.2.3 punkto reikalavimo). Ieškovė pateikė pretenziją dėl 2020 m. birželio 3 d. raštu įforminto sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą. Atsakovė 2020 m. birželio 12 d. sprendimu Nr. (4.44E)-R2-1680 ieškovės pretenziją atmetė kaip nepagrįstą.

93.

10Ieškovė teigia, kad Konkurso sąlygų 13.2.3 punkte buvo nustatytas kvalifikacinis reikalavimas – „tiekėjo vidutinė metinė įvykdytų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų (statinių kategorija: ypatingas statinys; statinių grupė – gyvenamieji ir (ar) negyvenamieji pastatai) apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti ne mažesnė kaip

11805 800,00 Eur be PVM“. Šio punkto kvalifikacinio reikalavimo pagrindimui tiekėjai turėjo pateikti: 1) per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) įvykdytų sutarčių sąrašą užpildytą pagal Konkurso sąlygų aprašo 4 priedą, kuriame nurodomas sutarties pavadinimas, sutarties sudarymo ir įvykdymo data, sutarties vertė, užsakovo identifikavimo duomenys; 2) užsakovų pažymas, kuriose turi būti nurodyta, kad svarbiausi darbai ir galutiniai rezultatai buvo tinkami; 3) statybos darbų užbaigimo aktus ar deklaracijas, kai jie yra privalomi pagal teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus. Šio punkto pastaboje nurodyta, kad tiekėjas šiam reikalavimui pagrįsti gali teikti informaciją apie sutartis, pradėtas ir baigtas vykdyti per pastaruosius 5 metus, ir apie sutartis, pradėtas vykdyti anksčiau nei prieš 5 metus, tačiau baigtas vykdyti per pastaruosius 5 metus (tokiu atveju darbų apimčių sąraše nurodoma per pastaruosius 5 metus įvykdytos sutarties dalies vertė); statybos darbų sutartys turi būti įgyvendintos visiškai ir turėti statybos užbaigimo aktus ar deklaracijas.

124.

13Ieškovė nurodo, kad pateikė darbų apimčių sąrašą pagal Konkurso sąlygų 4 priedą bei užsakovų pažymas, kuriose buvo nurodyta, kad darbai buvo atlikti tinkamai, tačiau atsakovė reikalavo, kad ieškovė pateiktų statybos užbaigimo aktus ar deklaracijas. Ieškovė (jos subrangovai) atliko statybos rangos darbus, tačiau neturėjo nei įstatymų numatytos, nei sutartinės pareigos užbaigti statybą aktu ar deklaracija. Ieškovo pateikto darbų apimčių sąrašo atvejais ieškovės (jos subrangovai) veikė kaip subrangovai ir neturėjo pareigos užbaigti statybos (už statybos užbaigimą buvo atsakingi užsakovai). Statybos užbaigimas gali nepriklausyti net ir nuo užsakovo, pavyzdžiui, tais atvejais, kai statybos darbai buvo atlikti tinkamai, tačiau statybos negalima užbaigti dėl valstybinės komisijos metu nustatytų techninio projekto klaidų. Statybos darbų tinkamą atlikimą pagrindžia ne statybos užbaigimo aktas ar deklaracija, o statybos darbų užbaigimas priėmimo–perdavimo aktu ir užsakovo pažyma dėl pretenzijų nebuvimo. Konkurso sąlygos nenumatė, kad Konkurse gali dalyvauti tik tie tiekėjai, kurie statybos rangos darbus vykdė kaip generaliniai rangovai ir buvo atsakingi už statybos užbaigimą pagal statybos rangos sutartį.

145.

15Ieškovė teigia, kad nemano, jog Konkurso sąlygų 13.2.3 punkto reikalavimai yra pertekliniai, ir neturi pagrindo jų ginčyti, tačiau mano, kad perkančioji organizacija šiuos reikalavimus nesąžiningai plečiamai aiškina ir vietoje statybos darbų užbaigimo dokumentų (darbų apimčių sąrašo ir užsakovų pažymų) reikalauja atitinkamos statybos užbaigimo dokumentacijos (statybos užbaigimo akto ar deklaracijos). Konkurso sąlygų 13.2.3 punktą aiškinant lingvistiškai toks reikalavimas taikomas tik tiems subjektams, kurie vykdė ir buvo pagal įstatymus ar sutartį atsakingi už statybos užbaigimą. Perkančiajai organizacijai nurodžius paaiškinamąjį sakinį „kai jie yra privalomi pagal teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus“, tapo aišku, kad statybos užbaigimo aktą ir deklaraciją turės pateikti tik tokie tiekėjai, kurie pagal teisės aktų reikalavimus ar sutartis yra atsakingi už statybos užbaigimą ir tokiais statybos darbais grįs savo kvalifikaciją. Perkančioji organizacija sutapatina du skirtingus kvalifikacinius reikalavimus „įvykdytų darbų apimtis“ ir „įvykdytos sutartys“ ir šių kvalifikacinių reikalavimų pagrindimo dokumentaciją. Nei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – ir VPĮ), nei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 patvirtinta Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika (toliau – ir Metodika) nenumato, kad perkančioji organizacija, siekdama patikrinti tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus, susijusius su techniniu ir profesiniu pajėgumu bei patirtimi, nustatydama kvalifikacinį reikalavimą „vidutinė metinė įvykdytų darbų apimtis“, galėtų reikalauti pateikti ne tik atliktų darbų sąrašą su užsakovų pažymomis, bet reikalauti pateikti ir statybos užbaigimo aktus ar deklaracijas.

166.

17Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą (e. b. l. 36–44) į ieškinį, kuriuo prašo atmesti ieškinį priteisti bylinėjimosi išlaidas.

187.

19Atsakovė nurodo, jog ieškovė neleistinai bando ginčyti konkurso sąlygos teisėtumą, o suprasdama, kad tai daro ne toje pirkimo stadijoje, bando šią konkurso sąlygą kvestionuoti per konkurso sąlygų turinio aiškinimo institutą. Teigia, kad Konkurso sąlygų 13.2.3 punktas aiškiai numatė dokumentus, kurie turi būti pateikti kvalifikacijai pagrįsti – statybos darbų užbaigimo aktai ar deklaracijos. Ieškovės aiškinimo nepatvirtina nei lingvistinis, nei sisteminis aiškinimas. Nei teikėjai, nei jų privalomi pateikti dokumentai kvalifikacijai pagrįsti nėra diferencijuojami ieškovo nurodytu pagrindu, todėl pateikti atliktų darbų aktus ir deklaracijas turi visi tiekėjai, kurie dalyvauja pirkime. Ieškovė ieškinyje nutyli, kad lingvistiškai reikalavimas kvalifikacijai pagrįsti teikti statybos darbų užbaigimo aktus ar deklaracijas yra suformuotas ne tik Konkurso sąlygų 13.2.3 punkto pastabose, teiktinų dokumentų 3 punkte, bet ir Konkurso sąlygų 4 priedo lentelės pastaboje po lentele.

208.

21Atsakovė pažymi, kad jei tiekėjui būtų dėl kokių nors priežasčių sunku pateikti reikalautus dokumentus, jis turėjo teisę pasinaudoti Konkurso sąlygų aprašo 17 punkto nuostata, numatančia, kad jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoje jų pateikti kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ar informaciją, kuri patvirtintų, kad tiekėjo kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Ginčo atveju ieškovė šia teise nepasinaudojo. VPĮ ir Metodika nedraudžia reikalauti, kad kvalifikacija būtų įrodinėjama pateikiant būtent užbaigimo aktus ar deklaracijas, o Statybos darbų gairės net pažymi, kad tokie dokumentai reikalautini, jei nustatyta, kad tiekėjas turi pagrįsti būtent „įvykdytą sutartį“. Ginčo atveju kalbama apie ypatingo statinio rekonstrukcijos darbus, todėl visiškai normalu (neperteklinis reikalavimas), kad yra reikalaujama pateikti Statybos gairėse nurodytus dokumentus. Ieškovui net kelis kartus buvo labai aiškiai nurodyta, kas dar turi būti pateikta, kad tiekėjas pagrįstų tokios sąsajos tarp jo tinkamai įvykdytų sutarčių ir pateiktų dokumentų egzistavimą. Konkurso sąlygomis buvo numatyta kvalifikaciją pagrįsti tinkamai įvykdytomis sutartimis, nes siekiama atrinkti tiekėją, turintį atitinkamos patirties, t. y. patirties darbus atlikti iki galo, kokybiškai, o užsakovų pažymos yra nepakankamos sąsajumo prasme tokiam faktui nustatyti. Tiekėjo pateikti dokumentai negali būti prilyginami Statybos darbų užbaigimo aktui ar deklaracijai, nes juos pasirašė darbų užsakovas, kurio neįpareigoja teisės aktai atitinkamai patikrinti darbų atitikties teisės aktų reikalavimams.

229.

23Ieškovė pateikė teismui dubliką (e. b. l. 51–62), kuriuo prašo tenkinti ieškinį, t. y. panaikinti atsakovės (perkančiosios organizacijos) Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos: 1) 2020 m. birželio 3 d. raštu Nr. (14.20)-VP3-642 įformintą sprendimą atmesti UAB „RMDV Statyba“ pasiūlymą; 2) 2020 m. birželio 12 d. sprendimą Nr. (4.44E)-R2-1680 dėl UAB „RMDV Statyba“ pretenzijos atmetimo.

2410.

25Ieškovės dublikas iš esmės grindžiamas motyvais ir argumentais, analogiškais nurodytiems ieškinyje. Papildomai nurodoma, jog ribojimas pirkimo sąlygų teisėtumą kvestionuoti bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje nėra absoliutus. Tai matyti iš pačios atsakovės cituojamos Lietuvos teismų praktikos. Konstatavus viešojo intereso poreikį, pirkimo sąlygų teisėtumas gali būti įvertintas bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Teismo iniciatyvos teisė nuspręsti dėl ieškinyje aiškiai nenurodytų aplinkybių koreliuoja su perkančiosios organizacijos galimai teisei priešingo elgesio akivaizdumu. Konkurso sąlygų 4 priedo lentelės pastaboje po lentele neužsimenama apie jokius konkrečius dokumentus ir nenustatyta, kad statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai turi būti teikiami visais atvejais pateikiant pasiūlymą pirkimui. Atitinkama pastaba tik nukreipia į Konkurso sąlygų 13.2.3 punkte išvardytus pateiktinus dokumentus. Iš šių dokumentų, darbų apimčių sąrašas ir darbų užsakovų pažymos turi būti teikiamos visais atvejais, o statybos užbaigimo aktai (deklaracijos) – tada, kai tiekėjo nurodytiems atliktiems statybos darbams tokie dokumentai surašomi pagal taikytinus teisės aktus. Taigi Konkurso sąlygų 4 priedo pastaba po lentele, priešingai nei tvirtina atsakovė, nepatvirtina tiekėjo pareigos visais atvejais pateikti statybos užbaigimo aktą (deklaraciją).

2611.

27Atsakovė pateikė teismui tripliką (e. b. l. 51–62), kuriuo prašo atmesti ieškovės ieškinį bei priteisti iš ieškovės atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

2812.

29Atsakovės triplikas iš esmės grindžiamas motyvais ir argumentais, analogiškais nurodytiems atsakovės atsiliepime į ieškinį. Papildomai nurodoma, jog darbus atliekant su ypatingu statiniu juos užbaigus visais atvejais turi būti išduodamas statybos darbų užbaigimo aktas. Todėl ieškovės argumentas, kad statybos darbų užbaigimo aktai ar deklaracijos teikiami, kai jie yra privalomi pagal teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, niekaip nekeičia šio reikalavimo turinio, nes kvalifikaciją pagrindžiančių ginčo darbų atveju jie yra privalomi visais atvejais, būtent šiais dokumentais buvo prašoma pagrįsti kvalifikaciją.

30Teismas konstatuoja:

31Ieškinys atmestinas.

32II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

3313.

34Byloje nustatyta, kad atsakovė vykdo lopšelio-darželio ( - ), ( - ), rekonstravimo darbų su darbo projekto parengimu pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu (Nr. 451068) pagal ieškinio priede Nr.9 paskelbtas konkurso sąlygas.

3514.

36Ieškovė pateikė pasiūlymą, kuris buvo atrinktas kaip mažiausios kainos pasiūlymas, todėl atsakovė pranešė, kad pasiūlymas gali būti pripažintas laimėtoju, ir įpareigojo ieškovę pateikti atitikties kvalifikacijai dokumentus. Ieškovė pateikė kvalifikacijos atitikties dokumentui bei darbų apimčių sąrašą su užsakovų pažymomis.

3715.

38Atsakovė 2020 m. balandžio 15 d. raštu Nr. (14.20)-VP3-466 įpareigojo ieškovę patikslinti duomenis dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos.

3916.

40Ieškovė 2020 m. gegužės 4 d. raštu Nr. 1 pateikė paaiškinimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos.

4117.

42Atsakovė 2020 m. gegužės 18 d. raštu Nr. (14.20)-VP3-572 pakartotinai paprašė patikslinti duomenis dėl kvalifikacijos. Ieškovė 2020 m. gegužės 29 d. raštu Nr. 1 pateikė papildomus paaiškinimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos.

4318.

44Atsakovė 2020 m. birželio 3 d. raštu Nr. (14.20)-VP3-642 informavo, kad ieškovės pasiūlymas yra atmetamas, neatitikus minimalių kvalifikacijos reikalavimų (Konkurso sąlygų 13.2.3 punkto reikalavimo). Ieškovė pateikė pretenziją dėl 2020 m. birželio 3 d. raštu įforminto sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą. Atsakovė 2020 m. birželio 12 d. sprendimu Nr. (4.44E)-R2-1680 ieškovės pretenziją atmetė kaip nepagrįstą.

4519.

46Konkurso sąlygų 13.2.3 punkto pagrindimui kvalifikacinio reikalavimo ieškovė turėjo pateikti: 1) per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) įvykdytų sutarčių sąrašą, užpildytą pagal Konkurso sąlygų aprašo 4 priedą, kuriame nurodomas sutarties pavadinimas, sutarties sudarymo ir įvykdymo data, sutarties vertė, užsakovo identifikavimo duomenys; 2) užsakovų pažymas, kuriose turi būti nurodyta, kad svarbiausi darbai ir galutiniai rezultatai buvo tinkami; 3) statybos darbų užbaigimo aktus ar deklaracijas, kai jie yra privalomi pagal teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

4720.

48Šio punkto pastaboje nurodyta, kad tiekėjas šiam reikalavimui pagrįsti gali teikti informaciją apie sutartis, pradėtas ir baigtas vykdyti per pastaruosius 5 metus, ir apie sutartis, pradėtas vykdyti anksčiau nei prieš 5 metus, tačiau baigtas vykdyti per pastaruosius 5 metus (tokiu atveju darbų apimčių sąraše nurodoma per pastaruosius 5 metus įvykdytos sutarties dalies vertė); statybos darbų sutartys turi būti įgyvendintos visiškai ir turėti statybos užbaigimo aktus ar deklaracijas.

4921.

50Ieškovė pateikė darbų apimčių sąrašą pagal Konkurso sąlygų 4 priedą bei užsakovų pažymas, kuriose buvo nurodyta, kad darbai buvo atlikti tinkamai, tačiau atsakovė reikalavo, kad ieškovė pateiktų statybos užbaigimo aktus ar deklaracijas. Ieškovė nurodo, kad atliko statybos rangos darbus, tačiau neturėjo nei įstatymų numatytos, nei sutartinės pareigos užbaigti statybą aktu ar deklaracija.

5122.

52Ieškovė nurodo, kad nemano, jog Konkurso sąlygų 13.2.3 punkto reikalavimai yra pertekliniai ir neturi pagrindo jų ginčyti, tačiau mano, kad perkančioji organizacija šiuos reikalavimus nesąžiningai plečiamai aiškina ir vietoje statybos darbų užbaigimo dokumentų (darbų apimčių sąrašo ir užsakovų pažymų) reikalauja atitinkamos statybos užbaigimo dokumentacijos (statybos užbaigimo akto ar deklaracijos) taip sudarydama sąlygas dalyvauti ginčo pirkime tik statybos darbų generaliniams rangovams, kurie ruošia statybos užbaigimo aktus ar deklaracijas.

53III. Teisiniai ir faktiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

5423.

55Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl Pirkimo sąlygų 13.2.3 punkte numatytuose pateikti dokumentuose lentelės 3 papunktyje nustatyto kvalifikacijos reikalavimo – pateikti statybos darbų užbaigimo aktus ar deklaracijas, kai jie yra privalomi pagal teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus. Todėl šioje byloje pasisakytina, ar toks kvalifikacinis reikalavimas yra proporcingas pirkimo objektui ir riboja tiekėjų konkurenciją.

5624.

57Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką peržiūros institucija, siekdama teisingai išspręsti šalių ginčą, turi išsiaiškinti atitinkamos pirkimo sąlygos turinį ir įvertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai pritaikė šią nuostatą, priimdama skundžiamą sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010; 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

5825.

59Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją. Perkančiosios organizacijos nustatyti kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs. Tikrinant tiekėjų kvalifikaciją, pasirinktinai atsižvelgiama į jų 1) teisę verstis atitinkama veikla; 2) finansinį ir ekonominį pajėgumą; 3) techninį ir profesinį pajėgumą.

6026.

61Minimalūs reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai – tai, perkančiosios organizacijos nuomone, būtini reikalavimai, kuriuos ji nustato, įvertinusi visas būsimos pirkimo sutarties sėkmingo vykdymo aplinkybes, siekiant užtikrinti tokį sutarties įvykdymą. VPĮ apibrėžia tiekėjo kvalifikaciją kaip jo pajėgumą ir pasiruošimą tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kuri apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla, ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).

6227.

63Konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010). Pagrindžiant aukštų arba specifinių kvalifikacijos reikalavimų nustatymo tikslingumą, ypač tais atvejais, kai dėl tokių reikalavimų nustatymo kyla ginčų arba abejonių, perkančioji organizacija privalo patikimai ir įtikinamai įrodyti jos nustatyto kvalifikacijos reikalavimo ir kandidato ar dalyvio gebėjimo įvykdyti sutartį priežastinį ryšį. Tokiu įrodymu gali būti ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifinė paskirtis arba tai, kad aukštą kvalifikacinį reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008).

6428.

65Nagrinėjamu atveju pirkimo objektas yra statybos darbai, detalizuoti pirkimo sąlygų 9 p., vadinasi, vertinant, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti sutartį, turėtų būti vertinama tiekėjo turima patirtis, o būtent baigti ypatingojo statinio statybos darbai, tai patvirtina ir Pirkimo sąlygų 13.2.3 punkto pastabų paskutinės eilutės formuluotė – statybos darbų sutartys turi būti įgyvendintos visiškai ir turėti statybos užbaigimo aktus ar deklaracijas.

6629.

67Šios kategorijos bylose atsakovei tenka pareiga įrodyti, jog jos nustatytas ginčijamas kvalifikacijos reikalavimas atitinka šios nutarties 27 p. aptartus principus. Kaip yra išaiškinęs kasacinis teismas, perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010). Šioje byloje tokių aplinkybių dėl aukštų arba pernelyg specifinių reikalavimų nenustatyta.

6830.

69Nagrinėjamu atveju atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ji plečiamai konkurso sąlygų neaiškina, o tik pasiūlė ieškovei pateikti dokumentus, kurie buvo numatyti ir išviešinti pirkimo sąlygose, dėl kurių ginčas iki ieškovės pasiūlymo atmetimo nebuvo iškeltas . Atsakovės manymu, tinkamai ir kokybiškai jos interesus gali įgyvendinti tik pajėgus tiekėjas, kuris atitinka Pirkimo sąlygose įtvirtintus kvalifikacinius reikalavimus, ir tiekėjo kvalifikaciją patvirtina ne bet kokie jo atlikti darbai, o tik tokie, kurie yra baigti ir atlikti tinkamai.

7031.

71Spręsdama klausimą, ar nagrinėjamu atveju atsakovė pagrindė nustatytą tiekėjų kvalifikacijos reikalavimą, atsižvelgia į tai, jog ieškovės ginčijamas kvalifikacinis reikalavimas pirkimo sąlygose buvo paminėtas keletą kartų, ieškovė du kartus buvo įpareigota patikslinti duomenis, t. y. atsakovė 2020 m. balandžio 15 d. raštu Nr. (14.20)-VP3-466 įpareigojo ieškovę patikslinti duomenis dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos ir atsakovė 2020 m. gegužės 18 d. raštu Nr. (14.20)-VP3-572 pakartotinai paprašė patikslinti duomenis dėl kvalifikacijos.

7232.

73Pirkimo sąlygų 13.2.3 p. buvo nustatytas kvalifikacinis reikalavimas tiekėjui – tiekėjo vidutinė metinė įvykdytų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų (statinių kategorija: ypatingas statinys; statinių grupė – gyvenamieji ir (ar) negyvenamieji pastatai) apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti ne mažesnė kaip 805 800,00 Eur be PVM. Šiam reikalavimui pagrįsti ieškovė privalėjo pateikti per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) įvykdytų sutarčių sąrašą, užpildytą pagal konkurso sąlygų aprašo 4 priedą, kuriame nurodomas sutarties pavadinimas, sutarties sudarymo ir įvykdymo data, sutarties vertė, užsakovo identifikavimo duomenys.

7433.

75Sąlygų ginčo punkte buvo nustatyta, kad kvalifikacijai pagrįsti ieškovė privalėjo pateikti ne tik užsakovų pažymas, kuriose turi būti nurodyta, kad svarbiausi darbai ir galutiniai rezultatai buvo tinkami, bet ir statybos darbų užbaigimo aktus ar deklaracijas, kai jie yra privalomi pagal teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus. Be to, šio sąlygų punkto pastabose buvo nurodyta, jog statybos darbų sutartys turi būti įgyvendintos visiškai ir turėti statybos užbaigimo aktus ar deklaracijas.

7634.

77Paminėtų pirkimo sąlygų punktų analizė leidžia padaryti išvadą, jog tiekėjo vykdytų statybos darbų sutarčių užbaigimas pirkimo sąlygose buvo nurodytas 3 kartus.

7835.

79Sąlygų 13.2.1 p. buvo nustatyta, kad tiekėjas turi teisę verstis ypatingo statinio (statinių grupė – negyvenamieji pastatai, pogrupis – mokslo paskirties pastatai) statybos darbų veikla (jei atestatas išduotas iki 2017 m. sausio 1 d.). Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai – žemės darbai, statybinių konstrukcijų statyba. Ieškovei, turinčiai teisę verstis šia veikla, yra žinomos statybos užbaigimo procedūros – pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens prašymą išduoti ar patvirtinti statybos užbaigimo dokumentą (statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą).

8036.

81Statybos užbaigimo aktas – statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos (toliau – komisija) surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas, rekonstruotas, daugiabutis namas ar visuomeninės paskirties pastatas atnaujintas (modernizuotas), daugiabučio namo šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu bendrosios inžinerinės sistemos pertvarkytos pagal statinio projekto sprendinius. Šio akto išdavimo tvarka yra nustatyta paminėto statybos techninio reglamento 60-–61 punktuose. Šių punktų analizė leidžia padaryti išvadą, jog šio akto išdavimo procedūra yra susijusi statytojo ir kitų statybos dalyvių pasirašytais dokumentais, darbo ar techninio projekto perdavimais, todėl paneigtas ieškovės motyvas, jog jai, vykdančiai statybos darbų subrangos darbus, toks ginčo pirkimo sąlygų reikalavimas yra perteklinis. Subrangos procese ūkio subjektas dirba su techniniu prižiūrėtoju, kuris turi informaciją apie statybos užbaigimą, todėl šioje byloje neįrodyta, kad subrangovas, kaip statybos dalyvis, negali gauti statybos užbaigimo akto objektuose, kuriuose jis dirbo kaip subrangovas.

8237.

83Atkreiptinas dėmesys, jog Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 įsigaliojo

842017-01-01. Pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 8.3 punktą deklaracija apie statybos užbaigimą – statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo) ir kitų statybos dalyvių pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai (išskyrus Reglamento 8.2 punkte nurodytus) užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal statinio projekto (kai jis privalomas) sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, jei statinio projektas nebuvo rengiamas. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 13 str. pateikta statybos dalyvių sąvoka bei paminėti privalomi veiksmai, kuriuos statytojas privalo pateikti komisijai, leidžia padaryti išvadą, jog subrangovas yra pajėgus gauti informaciją apie statybos darbų užbaigimo aktą ar deklaraciją, jei ji yra pildoma. Pirkimo sąlygose buvo reikalaujama pateikti informaciją apie įvykdytas sutartis per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, todėl pagal STR 1.11.01:2010 rangovas kaip statybos dalyvis pasirašinėjo dokumentus, kuriais paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti

8538.

86Ieškovės pasiūlymas bei jos 2020 m. gegužės 4 d. raštas Nr. 1 dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos neįrodo, jog ieškovė įvykdė pirkimo sąlygų reikalavimus ir pateikė statybos darbų užbaigimo aktus ar deklaracijas visoms sutartims, įrodančioms, kad jos vidutinė metinė įvykdytų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų (statinių kategorija: ypatingas statinys; statinių grupė – gyvenamieji ir (ar) negyvenamieji pastatai) apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos buvo ne mažesnė kaip 805 800,00 Eur be PVM.

8739.

88Byloje nustatyta, kad atsakovė perka lopšelio-darželio ( - ), ( - ), rekonstravimo darbus su darbo projekto parengimu. Sąlygų 10 p. nurodyta, kad darbai perkami įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“, todėl ginčijamo kvalifikacinio reikalavimo nustatymas – reikalavimas pateikti statybos darbų užbaigimo aktus ar deklaracijas nelaikytinas kaip be pagrindo ribojantis tiekėjų konkurenciją ar netgi sudarytų išimtines sąlygas pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui. Atsižvelgiant į rangos santykių nuostatas perkančioji organizacija turi teisę įsitinkinti tiekėjo kvalifikacija, kurią papildomai apibūdina jo vykdytų sutarčių statybos darbų užbaigimo aktai ar deklaracijos. Pagal statybos rangos teisinius santykius, reglamentuojančias teisės normas - CK 6.681 -6.699 straipsnius, suformuotą teismų praktiką, statybos darbų užbaigimo aktų sudarymas papildomai patvirtina tiekėjo kvalifikaciją, kad pradėtus statybos rangos darbus tiekėjas yra pajėgus atlikti sutartyse nustatytais terminais, juos perduodant ar užsakovui, ar generaliniams rangovui.

8940.

90Pagal VPĮ 45 straipsnio 3 dalį, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Byloje įrodyta, kad šią pareigą atsakovė įvykdė ir du kartus siūlė ieškovei pateikti pirkimo sąlygose numatytus dokumentus.

9141.

92Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nustatyti reikalavimus pirkimo objektui, perkamų daiktų savybes pagal tam tikrus duomenis, kvalifikuojančius kriterijus. Būtent perkančioji organizacija geriausiai žino ir gali įvertinti, kokios kokybės paslaugos jai reikalingos, tačiau pastebėtina, kad ši perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė negali būti naudojama tokiu būdu, kad be pagrindo ribotų tiekėjų konkurenciją ar netgi sudarytų išimtines sąlygas pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-02-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-422-236/2015). Įvertinus tai, kad atsakovė du kartus suteikė ieškovei galimybę pateikti viešojo pirkimo sąlygose nurodytus dokumentus, paminėtos aplinkybės byloje neįrodytos.

9342.

94Bylos medžiaga įrodo, kad viešojo pirkimo sąlygose nustatytas reikalavimas pateikti ginčo dokumentus yra pakankamai aiškus ir tikslus, suformuluotas pirkimo sąlygose kelis kartus, išviešintas tiek, jog deramai informuotas ūkio subjektas galėtų suprasti, kad jis privalo pateikti aptariamus dokumentus su pasiūlymu.

95Dėl bylinėjimosi išlaidų

9643.

97CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atsakovė pateikė įrodymus, jog turėjo 1960,20 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo, atskirojo skundo, tripliko parengimą, todėl ši suma priteistina iš ieškovės, nes neviršija Lietuvos advokatų tarybos pirmininko patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio nustatytų dydžių.

98Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais,

Nutarė

99Ieškinį atmesti.

100Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. birželio 23 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikinti įsiteisėjus sprendimui.

101Priteisti iš UAB RMDV Statyba“ Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai 1960,20 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme.

102Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė (tiekėja) UAB „RMDV Statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 7. 2.... 8. Ieškovė nurodo, kad atsakovė vykdo lopšelio-darželio ( - ) ( - ),... 9. 3.... 10. Ieškovė teigia, kad Konkurso sąlygų 13.2.3 punkte buvo nustatytas... 11. 805 800,00 Eur be PVM“. Šio punkto kvalifikacinio reikalavimo pagrindimui... 12. 4.... 13. Ieškovė nurodo, kad pateikė darbų apimčių sąrašą pagal Konkurso... 14. 5.... 15. Ieškovė teigia, kad nemano, jog Konkurso sąlygų 13.2.3 punkto reikalavimai... 16. 6.... 17. Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą... 18. 7.... 19. Atsakovė nurodo, jog ieškovė neleistinai bando ginčyti konkurso sąlygos... 20. 8.... 21. Atsakovė pažymi, kad jei tiekėjui būtų dėl kokių nors priežasčių... 22. 9.... 23. Ieškovė pateikė teismui dubliką (e. b. l. 51–62), kuriuo prašo tenkinti... 24. 10.... 25. Ieškovės dublikas iš esmės grindžiamas motyvais ir argumentais,... 26. 11.... 27. Atsakovė pateikė teismui tripliką (e. b. l. 51–62), kuriuo prašo atmesti... 28. 12.... 29. Atsakovės triplikas iš esmės grindžiamas motyvais ir argumentais,... 30. Teismas konstatuoja:... 31. Ieškinys atmestinas.... 32. II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 33. 13.... 34. Byloje nustatyta, kad atsakovė vykdo lopšelio-darželio ( - ), ( - ),... 35. 14.... 36. Ieškovė pateikė pasiūlymą, kuris buvo atrinktas kaip mažiausios kainos... 37. 15.... 38. Atsakovė 2020 m. balandžio 15 d. raštu Nr. (14.20)-VP3-466 įpareigojo... 39. 16.... 40. Ieškovė 2020 m. gegužės 4 d. raštu Nr. 1 pateikė paaiškinimus dėl... 41. 17.... 42. Atsakovė 2020 m. gegužės 18 d. raštu Nr. (14.20)-VP3-572 pakartotinai... 43. 18.... 44. Atsakovė 2020 m. birželio 3 d. raštu Nr. (14.20)-VP3-642 informavo, kad... 45. 19.... 46. Konkurso sąlygų 13.2.3 punkto pagrindimui kvalifikacinio reikalavimo... 47. 20.... 48. Šio punkto pastaboje nurodyta, kad tiekėjas šiam reikalavimui pagrįsti gali... 49. 21.... 50. Ieškovė pateikė darbų apimčių sąrašą pagal Konkurso sąlygų 4 priedą... 51. 22.... 52. Ieškovė nurodo, kad nemano, jog Konkurso sąlygų 13.2.3 punkto reikalavimai... 53. III. Teisiniai ir faktiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas... 54. 23.... 55. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl Pirkimo sąlygų 13.2.3 punkte... 56. 24.... 57. Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką peržiūros... 58. 25.... 59. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 1 dalyje... 60. 26.... 61. Minimalūs reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai – tai, perkančiosios... 62. 27.... 63. Konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo... 64. 28.... 65. Nagrinėjamu atveju pirkimo objektas yra statybos darbai, detalizuoti pirkimo... 66. 29.... 67. Šios kategorijos bylose atsakovei tenka pareiga įrodyti, jog jos nustatytas... 68. 30.... 69. Nagrinėjamu atveju atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ji... 70. 31.... 71. Spręsdama klausimą, ar nagrinėjamu atveju atsakovė pagrindė nustatytą... 72. 32.... 73. Pirkimo sąlygų 13.2.3 p. buvo nustatytas kvalifikacinis reikalavimas... 74. 33.... 75. Sąlygų ginčo punkte buvo nustatyta, kad kvalifikacijai pagrįsti ieškovė... 76. 34.... 77. Paminėtų pirkimo sąlygų punktų analizė leidžia padaryti išvadą, jog... 78. 35.... 79. Sąlygų 13.2.1 p. buvo nustatyta, kad tiekėjas turi teisę verstis ypatingo... 80. 36.... 81. Statybos užbaigimo aktas – statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017... 82. 37.... 83. Atkreiptinas dėmesys, jog Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017... 84. 2017-01-01. Pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 8.3 punktą... 85. 38.... 86. Ieškovės pasiūlymas bei jos 2020 m. gegužės 4 d. raštas Nr. 1 dėl... 87. 39.... 88. Byloje nustatyta, kad atsakovė perka lopšelio-darželio ( - ), ( - ),... 89. 40.... 90. Pagal VPĮ 45 straipsnio 3 dalį, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė... 91. 41.... 92. Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą perkančioji organizacija turi... 93. 42.... 94. Bylos medžiaga įrodo, kad viešojo pirkimo sąlygose nustatytas reikalavimas... 95. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 96. 43.... 97. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 98. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 99. Ieškinį atmesti.... 100. Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. birželio 23 d. nutartimi taikytas... 101. Priteisti iš UAB RMDV Statyba“ Klaipėdos miesto savivaldybės... 102. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...