Byla 2-803-585/2019
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Autorail Logistics“ 2019 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo tenkintas iš dalies

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Zelianka,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos Targona Alliance LTD atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo19 d. nutarties, kuria kreditoriaus Targona Alliance LTD skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Autorail Logistics“ 2019 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo tenkintas iš dalies,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 2 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Autorail Logistics“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirtas Giedrius Pavilionis.

62.

7Pareiškėja (kreditorė) Targona Alliance LTD kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti bankrutuojančios UAB „Autorail Logistics“ 2019 m. sausio 28 d. įvykusio kreditorių susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą – patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą pagal pateiktą priedą; trečiuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą – patvirtinti administravimo išlaidas; ketvirtuoju darbotvarkės klausimu– pasirašyti pavedimo sutartį su administratoriumi; šeštuoju darbotvarkės klausimu – patvirtinti informacijos apie bendrovės bankroto procedūrų eigą; aštuntuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą – patvirtinti pardavimo tvarką ir kainas; devintuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą – patvirtinti pardavimo tvarką ir kainas. Pareiškėja nurodė, kad bankroto administratoriaus veiklos ataskaita neatitinka teisės aktų (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 25 punkto) reikalavimų ir pažeidžia Targona Alliance LTD, kaip atsakovės kreditorės, teises ir interesus. Bankroto administratorius pirmajam kreditorių susirinkimui pateikė iš esmės tik informacinio pobūdžio abstrakčius duomenis apie atsakovei pareikštus finansinius reikalavimus, vykstančius teisminius ginčus, bankroto administratoriui perduotą kilnojamąjį turtą bei atsakovės debitorius, atitinkamai, šios informacijos negalima vadinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaita, ĮBĮ prasme. Bankroto administratoriaus prašomi patvirtinti administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų dydžiai yra nepagrįsti jokiais duomenimis apie šių išlaidų būtinumą, t. y. bankroto administratorius kreditorių susirinkimui nepateikė tokių dydžių atlyginimo ir išlaidas patvirtinančių dokumentų, detalaus jų paskaičiavimo, pagrindimo ir pan. Susirinkime šeštuoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas, kuriuo patvirtinta informacijos apie bendrovės bankroto procedūrų eigą teikimo kreditoriams tvarka, yra neteisėtas, kadangi kreditoriams, turintiems mažiau kaip 10 procentų nuo visos kreditorinių reikalavimų sumos, teisė gauti informaciją apie bankroto procedūrų eigą visiškai nenumatyta. Be to, tarp numatytos pateiktinos informacijos, yra numatyti pateiktini tik tam tikri dokumentai, tuo tarpu, gauti kitą informaciją ir (ar) dokumentus, susijusius su atsakovės bankroto bylos eiga, yra visiškai nenumatyta, tokiu būdu apribojant kreditorių teisę gauti visą informaciją, susijusią su atsakovės bankrotu ir jo procesu, ir tokiu būdu grubiai pažeidžiant kreditorių teises ir interesus. Ginčijamu pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimo, priimtu aštuntuoju darbotvarkės klausimu, buvo nustatyta kilnojamojo turto kaina ir nustatyta kilnojamojo turto pardavimo tvarka. Pareiškėjos įsitikinimu, bankroto administratorius nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kurie patikimai patvirtintų ginčijamu nutarimu nustatyto turto pardavimo tvarkos pagrįstumą ir ekonomiškumą. Atsakovės turtas ketinamas pardavinėti nesiėmus įvertinti parduodamo turto pagal rinkos vertę, ir nenustačius pardavimo kainos, kuri būtų reali ir objektyvi, t. y. artima rinkos vertei. Administratorius nepateikė jokių duomenų apie tai, kokia galėtų būti tokio turto ar panašaus turto rinkos vertė, nepateikė jokių pasiūlymų dėl tokio turto vertinimo atlikimo (kiek jis galėtų kainuoti, kiek užimtų laiko, o gal jis nėra tikslingas). Susirinkime devintuoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas, kuriuo patvirtinta debitorinių įsiskolinimų pardavimo kainos ir nustatyta pardavimo tvarka, yra neteisėtas. Debitorinių skolų pardavimo kaina ir tvarka iš esmės yra nustatyta bankroto administratoriui kreditoriams nepateikus išsamios ir aiškios informacijos apie atsakovės debitorius, kaip ir apie tai, ar jiems buvo siųsti raginimai, ar kreiptasi teismine tvarka dėl skolų išieškojimo (išieškojimo negalimumo), kiek buvo patenkinta reikalavimų, reikalavimo pagrįstumo motyvai, beviltiškos skolos, ir kt. Tik kreditoriams gavus ir įvertinus duomenis apie atsakovės debitorines skolas ir galimybes jas išsiieškoti, gali būti priimamas pagrįstas nutarimas dėl šios įmonės debitorinių įsiskolinimų pardavimo kainų ir pardavimo tvarkos nustatymo.

83.

9Bankrutuojančios UAB „Autorail Logistics“ bankroto administratorius Giedrius Pavilionis su skundu nesutiko. Nurodė, kad kreditoriams pateikta bankroto administratoriaus ataskaita ir paaiškinimai atitinka įstatymų keliamus reikalavimus, nes 2019 m. sausio 28 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu patvirtinti BUAB „Autorail Logistic“ bankroto administratoriaus ataskaitą sutiko 61,50 procentų kreditorinių reikalavimų turintys kreditoriai, 33,50 procentų kreditorinių reikalavimų turintys kreditoriai balsavo prieš. Jokia įstatymo nuostata neįpareigoja bankroto administratoriaus teikti pareiškėjos nurodytos informacijos, taip pat 2019 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkimo protokolas patvirtina faktus, kad bankroto administratorius kreditoriams pristatydamas bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą atsakė į visus klausimus susijusius su debitoriniais reikalavimais bei priemones, kurių buvo imtasi išieškojimui. Teikdamas administravimo išlaidų sąmatą, bankroto administratorius išimtinai vadovavosi ĮBĮ, Vyriausybės nutarimu dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių ir atrankos taisyklėmis. Pareiškėja, ginčydama kreditorių susirinkimo nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, aiškiai nepagrindė, kokiu būdu paminėtas nutarimas pažeidžia ar gali pažeisti jos teises. Minėtu nutarimu, priešingai nei teigia pareiškėja, kreditorių komiteto pirmininkui bei visiems kreditoriams buvo suteikta teisė savo nuožiūra spręsti dėl pavedimo sutarties sąlygų. Kreditoriai, įvertinę kilnojamojo turto mąstą, vertes, nusprendė, jog kilnojamojo turto vertės nustatymas, remiantis balansinėmis kilnojamojo turto vertėmis būtų ekonomiškiausia ir protingiausia turto vertės nustatymo forma, taip pat įvertinę kilnojamojo turto paklausumą rinkoje, patvirtino jo pardavimo tvarką. Kreditorių susirinkimo priimtas nutarimas dėl debitorinių skolų pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo labiau atitinka bankrutuojančios įmonės bei kreditorių interesus nei pareiškėjos siekis atidėti šio klausimo svarstymą remiantis deklaratyviais ir įrodymais neparemtais argumentais.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 17 d. nutartimi pareiškėjos (kreditorės) Targona Alliance LTD skundą dėl BUAB „Autorail Logistics“ 2019 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų pirmuoju ir antruoju darbotvarkės klausimu, panaikinimo atmetė; panaikino BUAB „Autorail Logistics“ 2019 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą trečiuoju darbotvarkės klausimu, „Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo“ ir klausimą perdavė BUAB „Autorail Logistics“ kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

135.

14Teismas nustatė, kad BUAB „Autorail Logistics“ kreditorių susirinkimui pateiktoje bankroto administratoriaus ataskaitoje buvo nurodyta iš esmės visa ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkte numatyta, pirmajam kreditorių susirinkimui teiktina, informacija apie bendrovę. Teismas pažymėjo, kad bankroto administratorius neturi visų bendrovės dokumentų, todėl dėl objektyvių priežasčių negali pateikti visų išsamių duomenų debitorius, apie sandorių sudarymą ir atlikti jų teisėtumo analizės.

156.

16Teismas pažymėjo, jog 2019 m. sausio 28 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu buvo išspręsti visi būtini klausimai pavedimo sutarties sudarymui. Pareiškėja nenurodė ir teismas nenustatė jokių teisės aktų reikalavimų neatitikimų, todėl vien tai, kad klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo bus sprendžiamas pakartotinai, savaime nedaro pavedimo sutarties negaliojančia.

177.

18Teismas sprendė, kad pareiškėja nenurodė jokių aplinkybių, kurios leistų spręsti, kad patvirtinta informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą pateikimo kreditoriams tvarka kažkuo yra netinkama ar ribojanti informaciją gauti turintiems teisę subjektams realizuoti atitinkamas savo teises. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėja, nesutikdama tiek su kreditorių susirinkimo patvirtinta informacijos pateikimo tvarka, tiek su informacijos teikimo turiniu, remiasi tik deklaratyviais argumentais, nenurodydama, jos vertinimu, protingos informacijos pateikimo tvarkos. Tuo tarpu, teismo vertinimu, ginčijamu nutarimu nustatyta informacijos teikimo tvarka, nelaikytina akivaizdžiai neprotinga ar neadekvačia, ypač, kad atitinkamai informacijos teikimo tvarkai pritarė dauguma įmonės kreditorių.

198.

20Teismas sprendė, kad pareiškėja, nesutikdama su nustatyta įmonės kilnojamojo turto ir debitorinių skolų pardavimo kaina, apsiribojo deklaratyviais, niekuo neparemtais teiginiais, nenurodė ir nepateikė jokių įrodymų, sudarančių pagrindą abejoti nustatyto turto verte. Iš byloje esančio kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad pareiškėja nesikreipė į bankroto administratorių dėl papildomos informacijos apie bendrovės debitorius pateikimo, taip pat neteikė savo pasiūlymų ir neprieštaravo administratoriaus veiklos ataskaitoje pateiktiems paaiškinimams dėl debitorinių skolų išieškojimo perspektyvų.

21III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

229.

23Atskirajame skunde apeliantė Targona Alliance LTD prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo19 d. nutarties dalį, kuria Targona Alliance LTD skundas atmestas, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės –Targona Alliance LTD skundo reikalavimus tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

249.1.

25Teismas neįsigilino į bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos turinį. Teismo nurodyta bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje esanti informacija ataskaitoje nėra nurodyta.

269.2.

27Teismas skundžiamoje nutartyje pats sau prieštarauja, nurodydamas, kad bankroto administratorius veiklos ataskaitoje pateikė visą informaciją apie bendrovę numatytą ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkte, tačiau vėliau nurodo, jog bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje nepateikti įstatymo keliamus reikalavimus atitinkantys duomenys ir neatlikta jų teisėtumo analizė, kuri nagrinėjamu atveju, pateisinama dėl bendrovės dokumentų neturėjimo.

289.3.

29Teismui skundžiama nutartimi panaikinus nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo nutarta patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą dėl jos neatitikimo CK 1.5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems principams, tačiau, palikus galioti ketvirtuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą, kuriuo nutarta sudaryti su bankroto administratoriumi pavedimo sutartį, kurioje įtvirtinta ta pati CK 1.5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems principams prieštaraujanti administravimo išlaidų suma, bankroto administratorius vadovausis joje įtvirtintomis nuostatomis vykdydamas pavedimo sutartį ir skaičiuodamas savo atlyginimą.

309.4.

31Vien tai, kad kreditoriai, turintys mažiau kaip 10 procentų nuo visus kreditorinių reikalavimų sumos, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus, niekaip neįtvirtina jų savarankiškos teisės iš bankroto administratoriaus gauti informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą.

329.5.

33Teismas ignoravo tiek pareiškėjos pateiktus rašytinius įrodymus, susijusius su turto verte bei šio turto pardavimo tvarkos nustatymu, tiek argumentus, apie juos. Pareiškėja teismui pateikė įvairaus metalo laužo supirkimo kainas, kurios paneigia bankroto administratoriaus atsikirtimus, jog protingiau buvo remtis bendrovės buhalterinės apskaitos duomenimis ir tokiu būdu nustatyti kilnojamojo turto vertę.

349.6.

35Nutarimas, priimtas devintuoju darbotvarkės klausimu, turi būti panaikintas, kadangi debitorinių skolų pardavimo kaina ir tvarka iš esmės yra nustatyta bankroto administratoriui kreditoriams nepateikus išsamios ir aiškios informacijos apie atsakovės debitorius, kaip ir apie tai, ar jiems buvo siųsti raginimai, ar kreiptasi teismine tvarka dėl skolų išieškojimo (išieškojimo negalimumo), kiek buvo patenkinta reikalavimų, reikalavimo pagrįstumo motyvai, beviltiškos skolos, ir kt.

369.7.

37Nors teismas padarė išvadą, kad nei vienas kreditorius, išskyrus pareiškėją, neskundė nutarimų aštuntuoju ir devintuoju darbotvarkės klausimu, tačiau, tokia išvada negali būti pagrindu nenaikinti skundžiamų nutarimų, kadangi juos priėmę kreditoriai galimai gali siekti ir kitų tikslų, o ne kuo didesne kaina parduoti bendrovės turtą bei kuo didesne apimtimi patenkinti bendrovės kreditorių finansinius reikalavimus.

3810.

39Atsakovė UAB„Autorail Logistics“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

4010.1.

41Kreditoriams pateikta bankroto administratoriaus ataskaita ir paaiškinimai buvo atitinkantys įstatymų reikalavimus, nes 2019 m. sausio 28 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu patvirtinti BUAB „Autorail Logistic“ bankroto administratoriaus ataskaitą sutiko 61,50 procentų kreditorinių reikalavimų turintys kreditoriai, 33,50 procentų kreditorinių reikalavimų turintys kreditoriai balsavo prieš.

4210.2.

43Suformuotoje teismų praktikoje yra aiškiai ir vienareikšmiškai nurodyta, kad administratoriaus veiklos ataskaitos trūkumais negali būti laikomi atvejai, kai dėl objektyvių priežasčių administratorius negali pateikti ataskaitos apie įmonės per 36 mėnesius sudarytų sandorių teisėtumo analizės rezultatų ir kitos informacijos. Akivaizdu, kad pirmosios instancijos teismo padarytos išvados yra teisingos, teisėtos ir pagrįstos, todėl neturi būti panaikintos.

4410.3.

45Pareiškėjos atskirajame skunde nėra nurodytas nė vienas argumentas, jog bankroto administratorius kažkokių veiksmų neatliko ar atliko juos netinkamai, nekokybiškai, kas akivaizdžiai sudaro pagrindą atmesti pareiškėjos skundą.

4610.4.

47Nutarimas įpareigoti kreditorių susirinkimo pirmininką sudaryti pavedimo sutartį su bankroto procedūras vykdančiu bankroto administratoriumi iš esmės yra įstatymo imperatyvas, todėl, nutarus dėl pavedimo sutarties sąlygų, toks nutarimas turi būti priimtas. Šiuo atveju kreditorių susirinkimas ketvirtuoju darbotvarkės klausimu priėmė nutarimą įpareigoti kreditorių susirinkimo pirmininką pasirašyti pavedimo sutartį su bankroto procedūras vykdančiu bankroto administratoriumi, pateikiant galimą pavedimo sutarties projektą.

4810.5.

49Bankroto bylos medžiaga yra vieša, todėl kiekvienas kreditorius turi galimybę susipažinti su visais kreditorių susirinkimo protokolais, priimtais sprendimais ir turi teisę juos skųsti įstatymo nustatyta tvarka. Akivaizdu, kad pareiškėjos 2019 m. kovo 28 d. skundo argumentai dėl dalies kreditorių neinformavimo yra visiškai nepagrįsti.

5010.6.

51Ginčijamu kreditorių komiteto nutarimu nustatyta turto vertinimo tvarka atitinka visų kreditorių valią.

5210.7.

53Byloje nėra pateikta jokių duomenų, patvirtinančių, kad pareiškėja kreipėsi į bankroto administratorių dėl papildomos informacijos apie bendrovės debitorius pateikimo, taip pat, kad prieštaravo administratoriaus veikslo ataskaitoje pateiktiems paaiškinimams dėl debitorinių skolų išieškojimo perspektyvų, teikė savo pasiūlymus. Be to, kitiems įmonės kreditoriams bankroto administratoriaus pateiktos informacijos pakako priimti sprendimui dėl siūlomo nutarimo projekto patvirtinimo. Todėl pareiškėjos argumentai, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas neturint pakankamai informacijos apie įmonės debitorius, kaip nepagrįstus.

5410.8.

55Kreditorių susirinkimo priimtas nutarimas dėl debitorinių skolų pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo labiau atitinka bankrutuojančios įmonės bei kreditorių interesus nei pareiškėjos siekis atidėti šio klausimo svarstymą remiantis deklaratyviais ir įrodymais neparemtais argumentais. Teismas

konstatuoja:

56IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

57

5811.

59Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

60Dėl naujų įrodymų priėmimo

6112.

62Apeliantė Targona Alliance LTD apeliacinės instancijos teismui pateikė prašymą prijungti naujus rašytinius įrodymus – 2019 m. rugpjūčio 22 d. UAB „Lausta“ ir UAB „Trinas“ prašymų dėl informacijos pateikimo kopijas, 2019 m. rugpjūčio 29 d. UAB „Lausta“ atsakymo dėl informacijos pateikimo kopiją, 2019 m. rugpjūčio 29 d. UAB „Trinas“ atsakymo į prašymą kopiją.

6313.

64Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad apeliantė pateiktus įrodymus gavo po skundžiamos nutarties priėmimo, taip pat į tai, kad naujų įrodymų priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, priima apeliantės pateiktus naujus įrodymus, kuriuos vertins kartu su kitais byloje esančiais įrodymais (CPK 314 straipsnis).

65Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo procedūrinės patikros

6614.

67Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus ĮBĮ normos paveda spręsti kreditorių susirinkimui. Kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę ginti savo interesus, dalyvaudami kreditorių susirinkimuose ir balsuodami juose kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais, taip pat skųsdami kreditorių susirinkimo nutarimus teismui. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška ir ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime. Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-142-690/2018).

6815.

69Vadovaujantis teismų praktikoje suformuota taisykle, kreditorių susirinkimo nutarimas, dėl kurio teisėtumo vyksta ginčas, gali būti naikinamas dviem pagrindais. Vienas iš tokių pagrindų yra esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymas, galėjęs nulemti neteisėtą nutarimo turinį. Kitas kreditorių susirinkimo nutarimo naikinimo pagrindas – materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams bei kreditorių ar / ir pačios bankrutavusios įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012).

7016.

71Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, kad priimant ginčijamus kreditorių susirinkimo nutarimus buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. Nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismai ex officio procedūrinių pažeidimų taip pat nenustatė, todėl byloje spręstinas klausimas tik dėl ginčijamų nutarimų, priimtų antruoju, ketvirtuoju, šeštuoju, aštuntuoju ir devintuoju darbotvarkės klausimais, pagrįstumo ir teisėtumo.

72Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu

7317.

74Antruoju darbotvarkės klausimu bankrutuojančios UAB „Autorail Logistics“ kreditorių susirinkimas nutarė patvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitą apie bankroto proceso eigą.

7518.

76Administratoriaus veiklos ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami oficialūs asmens ar organizacijos nuveikto darbo per tam tikrą laiką rezultatai. Pagal susiformavusią teismų praktiką, administratoriaus veiklos ataskaita netvirtinama tuomet, kai joje atvaizduoti veiksmai iš tikrųjų yra neatlikti ir (ar) išvardyti rezultatai iš tikrųjų yra nepasiekti. Teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1522/2010).

7719.

78Tvirtinti administratoriaus ataskaitą pirmiausia yra kompetentingas kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas), kreditorių susirinkimo nutarimai yra priimami kreditorių balsų, priklausančių nuo patvirtintų jų reikalavimų sumos, dauguma (ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis). Taigi administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011).

7920.

80ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punktas numato, kad administratorius ir (ar) darbuotojas, atsakingas už juridinio asmens bankroto administravimą teikia tvirtinti savo veiklos ataskaitą pirmajam kreditorių susirinkimui ir, kreditorių susirinkimui pareikalavus, kitas savo veiklos ataskaitas. Pirmajam kreditorių susirinkimui pateiktoje tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitoje turi būti pateikta informacija apie įmonės dalyvius; įstatinį kapitalą (jeigu yra); turto areštus; buvusių darbuotojų skaičių, darbuotojų atleidimo aplinkybes; bankroto proceso metu priimtus darbuotojus; pareikštus, pateiktus teismui tvirtinti ir ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, nustatant jų tenkinimo eiliškumą ir etapus; debetinius įsiskolinimus; ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, nurodant turto balansines vertes su žymomis apie jo įkeitimą; ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo ar nurašymo datą ir sumą; sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį; pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos; teismo patvirtintų lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui panaudojimą; ūkinės komercinės veiklos, jeigu tokia veikla yra vykdoma, pajamas ir išlaidas; kita kreditoriams svarbi informacija. Taigi, ataskaitą galima apibūdinti ir kaip informaciją, kurios tikslas yra supažindinti kreditorius su buvusia/esama/būsima įmonės finansine būkle, turtu bei veikla. Tuo pačiu jos pagrindu kreditoriai gali atlikti kontrolės funkciją.

8121.

82Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pirmajam BUAB „Autorail Logistic“ kreditorių susirinkimui pateiktoje bankroto administratoriaus ataskaitoje buvo nurodyta iš esmės visa ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkte numatyta, pirmajam kreditorių susirinkimui teiktina, informacija apie bendrovę, t. y. nurodytas bendrovės turto sąrašas, jo vertė, bendrovės debitoriai, jų skolų sumos; bendrovės kreditoriniai įsipareigojimai; administravimo išlaidų dydžiai; kita informacija apie bendrovę.

8322.

84Bylos duomenimis, kreditorių susirinkimas antruoju darbotvarkės klausimu nutarė patvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą, „už“ minėto nutarimo priėmimą balsavus 61,5 procentų balsų turtintiems BUAB „Autorail Logistic“ kreditoriams. Iš kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad, balsuodama „prieš“ bankroto administratoriaus pateiktos ataskaitos patvirtinimą, kreditorė Targona Alliance LTD nenurodė konkrečių pateiktos ataskaitos trūkumų, tik domėjosi, ar yra patikrinti sandoriai ir kokių administratorius ėmėsi priemonių išieškoti įmonės skolas, bet neprašė pašalinti ataskaitos trūkumus. Pareiškėja nesutikimą su antruoju darbotvarkės klausimu priimtu nutarimu iš esmės grindė bendro pobūdžio teiginiais, kad ataskaita neatitinka visų ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkto reikalavimų, tinkamai neatskleista visa kreditoriams svarbi informacija. Pirmosios instancijos teismas, nesutikdamas su tokiais pareiškėjos argumentais, pažymėjo, kad bankroto administratorius neturi visų bendrovės dokumentų, todėl dėl objektyvių priežasčių negali pateikti visų išsamių pareiškėjos nurodomų duomenų. Nors, pareiškėjos teigimu, bankroto administratorius įmonės dokumentų neturėjo tik nuo 2018 m. kovo 28 d., kai įmonės buhalteriniai dokumentai buvo perduoti teismo ekspertizei, tačiau administratoriaus ataskaita buvo parengta už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2019 m. sausio 28 d., todėl akivaizdu, jog ataskaitos pateikimo dieną bankroto administratorius nedisponavo įmonės dokumentais ir dėl to negalėjo pateikti visų pareiškėjos nurodomų duomenų.

8523.

86Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad iš esmės visos ĮBĮ nuostatos nukreiptos į tikslą kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras, patenkinti kreditorių reikalavimus ir kiek įmanoma išsaugoti skolininko turtą. Formalus, kaip nagrinėjamos bylos atveju, bankroto administratoriaus ataskaitos, kuriai pritarė didžioji dauguma bendrovės kreditorių, netvirtinimas su tokiu bankroto proceso tikslu (siekiu) būtų nesuderinamas ir jo neatitiktų. Kaip jau buvo minėta, pagal susiformavusią teismų praktiką, administratoriaus veiklos ataskaita netvirtinama tuomet, kai joje atvaizduoti veiksmai iš tikrųjų yra neatlikti ir (ar) išvardyti rezultatai iš tikrųjų yra nepasiekti. Nagrinėjamu atveju pareiškėja nenurodė ir teismas nenustatė jokių veiksmų ar pasiektų rezultatų, kurie nurodyti ataskaitoje, tačiau nebuvo atlikti ar pasiekti, todėl apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas antruoju darbotvarkės klausimu, atitinka tesės aktų reikalavimus ir nėra pagrindo jo panaikinti.

87Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu

8824.

89Ketvirtuoju darbotvarkės klausimu 2019 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas suteikti įgaliojimus kreditorių susirinkimo pirmininkui įmonės vardu pasirašyti pateiktą pavedimo sutartį su bankroto administratoriumi.

9025.

91Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Bankroto administratorius, vykdydamas ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalyje nustatytas funkcijas, gina bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teises bei teisėtus interesus, vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai, atstovauja arba įgalioja kitą asmenį atstovauti bankrutuojančiai įmonei teisme ir pan. (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 6, 9, 14 punktai). ĮBĮ 11 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimas įgalioja kreditorių susirinkimo pirmininką įmonės vardu sudaryti pavedimo sutartį su teismo paskirtu bankroto administratoriumi.

9226.

93Apeliantė su ketvirtuoju susirinkimo darbotvarkės klausimu priimtu nutarimu nesutinka ir nurodo, kad pirmosios instancijos teismui skundžiama nutartimi panaikinus nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo nutarta patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, palikus galioti nutarimą dėl pavedimo sutarties sudarymo, kurioje įtvirtinta ta pati administravimo išlaidų suma, bankroto administratorius vadovausis joje įtvirtintomis nuostatomis vykdydamas pavedimo sutartį ir skaičiuodamas savo atlyginimą.

9427.

95ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalis numato, kad konkreti administratoriaus atlyginimo suma ir jo mokėjimo tvarka nustatoma pavedimo sutartyje. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas panaikino bankrutuojančios UAB „Autorail Logistics“ 2019 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą trečiuoju darbotvarkės klausimu, „Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo“ ir klausimą perdavė bankrutuojančios UAB „Autorail Logistics“ kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Šios nutarties dalies apeliantė neskundė. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, teisėtumo ir pagrįstumo, pažymėjo, kad vien tai, jog klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo bus sprendžiamas pakartotinai, savaime nedaro pavedimo sutarties negaliojančia. Tokiam pirmosios instancijos teismo vertinimui apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo pritarti. Kaip matyti iš kreditorių susirinkimo protokolo, administratoriaus pasiūlytos pavedimo sutarties 3.1. punkte yra numatytas administravimo išlaidų sąmatos dydis, kurio patvirtinimo klausimas bus sprendžiamas pakartotinai kreditorių susirinkime. Todėl darytina išvada, kad pavedimo sutartis yra tiesiogiai susijusi su vertintu kitu (ankstesniu) kreditorių nutarimu – bankroto administratoriaus atlyginimo nustatymu. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog neišsprendus administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimo, negali būti patvirtintas pavedimo sutarties tekstas, kadangi jos (sutarties) sąlygos tiesiogiai priklausomos nuo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1616-823/2016, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 14 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 2-130-330/2016). Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo priimtas nutarimas suteikti įgaliojimus kreditorių susirinkimo pirmininkui įmonės vardu pasirašyti nutarime nurodytą pavedimo sutartį su bankroto administratoriumi.

96Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo šeštuoju darbotvarkės klausimu

9728.

98Kreditorių susirinkime šeštuoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas patvirtinti informacijos teikimo tvarką, pagal kurios 1.1 p. - administratorius informaciją apie bendrovės bankroto procedūrų eigą teikia įmonės kreditoriui, kurio finansinis reikalavimas yra patvirtintas bankroto bylą nagrinėjančiame teisme ir procesinė išraiška viršiją 10 proc. ribą skaičiuojant nuo visų kreditorinių reikalavimų sumos.

9929.

100Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad šis nutarimas neatima kreditoriui teisės kaip byloje dalyvaujančiam asmeniui kreiptis į teismą dėl susipažinimo su bankroto bylos medžiaga, be to tokiai informacijos teikimo tvarkai pritarė dauguma įmonės kreditorių, todėl nėra pagrindo šio nutarimo naikinti. Pareiškėja, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvadomis, nurodė, kad kreditoriams, kurių reikalavimas neviršija 10 procentų, buvo apribota teisė gauti informaciją apie atsakovės bankroto bylos eigą.

10130.

102Kreditoriai, kaip teisinių santykių, susiklostančių vykstant bankroto procesui, dalyviai yra vieni pagrindinių bankroto proceso subjektų, lemiančių bankroto proceso kolektyvinį pobūdį. Bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo teises. Taip visų kreditorių interesai yra sujungiami ir jiems atstovaujama, nes įmonių bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o kreditorių visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip pavyzdžiui, tęs ar nutrauks įmonė savo ūkinę komercinę veiklą, įmonė bus likviduojama ar bus sudaryta taikos sutartis ir pan. Kreditorių kaip visumos teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. O kreditoriaus teisė spręsti negali būti efektyviai užtikrinta, neužtikrinus jo teisės gauti informaciją apie bankroto bylos eigą.

10331.

104ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad visi kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, nepriklausomai nuo jų patvirtinto kreditorinio reikalavimo dydžio, turi teisę kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka gauti iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą. ĮBĮ 23 straipsnio 11 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė nustatyti, kokia tvarka kreditoriai, įmonės savininkas (savininkai) gauna iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą, o ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 15 punkte nurodyta, kad įmonės administratorius teikia informaciją kreditoriams, savininkui (savininkams) kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka. Taigi, viena iš bankrutuojančios įmonės kreditoriams įstatymu laiduojamų teisių – teisė kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka gauti iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą, o kreditorių susirinkimas gali tik nustatyti tvarką, pagal kurią tokia visiems kreditoriams įstatymu nustatyta teisė gali būti įgyvendinama.

10532.

106Atsižvelgiant į tai, skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas, apribojantis kreditorių, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne daugiau kaip 10 procentų, jiems įstatymo suteiktą teisę – gauti informacija apie bankroto bylos eigą, laikytinas neteisėtu, todėl naikintinas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors šiuo atveju už bankroto administratoriaus pasiūlytą kreditorių informavimo tvarką balsavo dauguma įmonės kreditorių, tačiau kreditorių daugumos valia sprendžiant su bankrutuojančia įmone susijusius klausimus nėra absoliuti. Nutarimai negali prieštarauti imperatyvioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, pažeisti bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių (jų dalies) teisėtus interesus.

107Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo aštuntuoju ir devintuoju darbotvarkės klausimais

10833.

109Aštuntuoju darbotvarkės klausimu kreditorių susirinkimas nutarė visam kilnojamajam turtui nustatyti kainą – 8 000 Eur, kuri nustatyta pagal turto atskirų pozicijų balansines vertes. Atitinkamai, numatyta, kad kilnojamojo turto pardavimą vykdyti skelbiant varžytines, o neįvykus pirmosioms, antrose varžytinėse nustatyti kainą – 5 000 Eur. Nepardavus turto skelbiant varžytines, turtą laikyti menkaverčiu, nustatant laisvo pardavimo tvarką ir viso kilnojamojo turto kainą – 1 900 Eur. Pardavimą vykdyti 10 kalendorinių dienų, o šio nepardavus, per 10 kalendorinių dienų mažinti 30 proc. Nepardavus turto du kartus, turtą parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą. Devintuoju darbotvarkės klausimu kreditorių susirinkimas nutarė debitorinių įsiskolinimų pardavimą vykdyti skelbiant varžytines, pirmose varžytynėse nustačius 350 000 Eur kainą. Neįvykus pirmosioms, antrose varžytinėse nustatyti kainą – 150 000 Eur. Neįvykus trečioms varžytynėms, ketvirtose varžytinėse nustatyti kainą – 50 000 Eur. Nepardavus turto varžytynėse, turtą laikyti menkaverčiu, nustatant laisvo pardavimo tvarką ir debitorinių įsiskolinimų kainą nustatant 1 900 Eur. Pardavimą vykdyti 10 kalendorinių dienų, o šio nepardavus, per 10 kalendorinių dienų mažinti 30 proc., turtą pardavinėti už didžiausią pasiūlytą kainą. Nepardavus turto du kartus, turtą parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą.

11034.

111Kreditorė pirmosios instancijos teismui pateiktu skundu prašė šiuos kreditorių susirinkimo nutarimus panaikinti. Kreditorė tiek pirmosios instancijos teisme, tiek atskirajame skunde laikėsi nuoseklios pozicijos tvirtindama, kad kilnojamasis turtas ketinamas pardavinėti nesiėmus įvertinti parduodamo turto pagal rinkos vertę, ir nenustačius pardavimo kainos, kuri būtų reali ir objektyvi, t. y. artima rinkos vertei. Pirmosios instancijos teismas skundą atmetė remdamasis tuo, jog kreditorė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtinta pradinė kilnojamojo turto pardavimo kaina skiriasi nuo turto rinkos vertės. Dėl debitorinių skolų pardavimo pareiškėja nurodė, kad debitorinių skolų pardavimo kaina ir tvarka iš esmės yra nustatyta bankroto administratoriui kreditoriams nepateikus išsamios ir aiškios informacijos apie BUAB „Autorail Logistics“ debitorius. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad iš byloje esančio kreditorių susirinkimo protokolo matyti, jog pareiškėja nesikreipė į bankroto administratorių dėl papildomos informacijos apie bendrovės debitorius pateikimo, taip pat neteikė savo pasiūlymų ir neprieštaravo administratoriaus veiklos ataskaitoje pateiktiems paaiškinimams dėl debitorinių skolų išieškojimo perspektyvų.

11235.

113Bankrutuojančios įmonės kreditoriai bankroto byloje savo teises gina, balsuodami kreditorių susirinkimuose pagal teismo patvirtintus jų finansinius reikalavimus. Kreditorių susirinkimas sprendžia tiek pagrindinius su įmonės tolesniu teisiniu likimu susijusius, tiek ir einamuosius klausimus: įmonės turto pardavimo tvarkos nustatymo, likvidavimo procedūros (ne) pradėjimo, ūkinės komercinės veiklos tęstinumo ir pan. (ĮBĮ 23 straipsnis). Spręsdamas šiuos klausimus, kreditorių susirinkimas negali peržengti įstatymo jam nustatytų įgaliojimo ribų ar priimti sprendimus, kurie įmonei būtų nenaudingi arba iš esmės pažeistų atskirų kreditorių teises bei teisėtus lūkesčius. Įmonės kreditorių susirinkimas be kitų įgaliojimų turi teisę tvirtinti įmonės turto pardavimo kainą (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas).

11436.

115Įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo kriterijų detaliai nereglamentuoja. Tuo atveju, kai rengiantis bankrutuojančios įmonės likvidavimo procedūroms, kreditorių susirinkimas priima nutarimą dėl įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo, šiuo nutarimu turi būti nustatyta tokia turto pardavimo tvarka bei kaina, kad tai atitiktų tiek įmonės, tiek ir daugumos kreditorių interesus. Kaip minėta, parduodamo turto vertę ir tvarką teisės aktais pavesta nustatyti kreditorių susirinkimui, t. y. patiems bankrutavusios įmonės kreditoriams, kurie labiausiai suinteresuoti turto pardavimu už didžiausią įmanomą kainą ir savo kreditorinių reikalavimų kuo didesniu patenkinimu. Taigi, svarbiausias vaidmuo aptariamais klausimais tenka kreditorių susirinkimui, kurio nutarimai priimami balsų dauguma ir privalomi visiems kreditoriams (ĮBĮ 24 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2028/2011).

11637.

117Apeliacinės instancijos teismas pastebi, kad kreditorė nei pirmosios instancijos teismui pateiktame skunde, nei atskirajame skunde nenurodė objektyvių duomenų, sukeliančių pagrįstas abejones dėl kreditorių susirinkime nustatytos bankrutavusios įmonės turto ir debitorinių skolų pardavimo kainos objektyvumo ar realumo, nustatytos turto pardavimo tvarkos teisėtumo. Pareiškėjos nurodyti argumentai, jog bankroto administratorius nesvarstė kitų kilnojamojo turto vertinimo galimybių, jų neanalizavo, neteikė kreditorių susirinkimui alternatyvų, nesudaro pagrindo spręsti, jog kilnojamojo turto vertės nustatymas, remiantis jo balansine verte, būtų neobjektyvus ir nenaudingas. Pareiškėjos pateiktas metalo supirkimo kainų sąrašas, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, taip pat nepatvirtina pareiškėjos argumentų dėl per mažos kilnojamojo turto kainos nustatymo. Pareiškėja galimybę parduoti kilnojamąjį turtą už didesnę kainą, priduodant jį į metalo laužą, iš esmės grindžia tik deklaratyviais ir objektyviais duomenimis neparemtais teiginiais apie galimą kilnojamojo turto fizinę apimtį ir sudėtį, pareiškėjos argumentai ignoruoja turto vertinimo kaštus.

11838.

119Pareiškėja taip pat nepateikė jokių pagrįstų argumentų, jog kreditorių susirinkimo nustatyta įmonės debitorinių įsiskolinimų pardavimo kaina ir tvarka yra neobjektyvi ar neatitinka kreditorių interesų. Pareiškėjos įrodinėjama aplinkybė, kad bankroto administratorius nesiėmė priemonių debitorinėms skoloms išieškoti, nesudaro pagrindo abejoti dėl kreditorių susirinkime nustatytos bankrutuojančios įmonės debitorinių skolų pradinės pardavimo kainos objektyvumo ar realumo, nustatytos pardavimo tvarkos. Sutiktina su bankroto administratoriaus atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais, jog pareiškėja laikydamasi pozicijos, kad administratorius bet kokiais būdais turi siekti išieškoti visas įmonės debitorines skolas, objektyviai neįvertina šių veiksmų atlikimo kaštų bei neatsižvelgia į aplinkybes, kad tvirtinant administravimo išlaidų sąmatą papildomos lėšos teisinėms ar antstolių paslaugoms nebuvo numatytos.

12039.

121Nagrinėjamu atveju byloje nesant pagrįstų prielaidų manyti, jog turtas galėtų būti per trumpą laiką realizuotas už ženkliai didesnę kainą, nei nustatė kreditorių susirinkimas, teismas konstatuoja, kad nutarimai aštuntuoju ir devintuoju darbotvarkės klausimais yra teisėti. Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad tik patiems bankrutavusios įmonės kreditoriams, kurie labiausiai suinteresuoti turto pardavimu už didžiausią įmanomą kainą ir kuo didesniu savo finansinių reikalavimų patenkinimu, įstatymas paveda nustatyti parduodamo turto tvarką ir kainą. Taigi ir teismo vaidmuo tokio pobūdžio ginčuose iš esmės nėra nukreiptas į skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo ekonominio pagrįstumo ir naudingumo vertinimą, nes būtent įmonės kreditoriai, veikdami kaip bonus pater familias, yra suinteresuoti savo reikalavimų patenkinimu ir į šį tikslą nukreiptų sprendimų priėmimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-570/2012). Teismo vertinimu, panaikinti minėtus kreditorių daugumos priimtus nutarimą būtų reikalinga tik tuomet, kai tokie nutarimai akivaizdžiai prieštarautų ekonominei logikai, būtų aiškiai neprotingi ir negalėtų būti pateisinti jokiais racionaliais motyvais ar būtų nesąžiningi, kas nagrinėjamu atveju nėra nustatyta.

122Dėl bylos procesinės baigties

12340.

124Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ĮBĮ nuostatas, reglamentuojančias kreditorių teisę gauti informaciją apie bankroto bylos eigą ir pavedimo sutarties su bankroto administratoriumi sudarymą, todėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atmestas pareiškėjos Targona Alliance LTD skundas dėl bankrutuojančios UAB „Autorail Logistics“ 2019 m. sausio28 d. kreditorių susirinkimo nutarimų ketvirtuoju ir šeštuoju darbotvarkės klausimais panaikinimo, laikytina nepagrįsta, todėl naikintina, o klausimas išsprendžiamas iš esmės – skundas šioje dalyje tenkintinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).Atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas, atmetęs pareiškėjos skundą dėl 2019 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimų antruoju, ketvirtuoju, šeštuoju, aštuntuoju ir devintuoju darbotvarkės klausimas, skundžiamos nutarties rezoliucinėje dalyje padarė rašymo apsirikimo klaidą ir nurodė, jog atmestas kreditorės Targona Alliance LTD skundas dėl bankrutuojančios UAB „Autorail Logistics“ 2019 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pirmuoju ir antruoju darbotvarkės klausimas panaikinimo. Atsižvelgiant į tai, skundžiamos nutarties rezoliucinė dalis tikslintina.

125Dėl bylinėjimosi išlaidų

12641.

127Apeliacinės instancijos teismui, išnagrinėjus bylą ir panaikinus skundžiamos nutarties dalį, yra pagrindas perskirstyti byloje dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidas patirtas pirmosios instancijos teisme (CPK 93 straipsnio 5 dalis, 98 straipsnis). Atsakovės bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme sudarė 300 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidos už atsiliepimo į skundą parengimą.

12842.

129Atsižvelgiant į bylos procesinę baigtį (patenkinta 1/2 skundo reikalavimų), atsakovei iš pareiškėjos Targona Alliance LTD priteistinos 150 Eur bylinėjimosi išlaidos.

13043.

131Atsakovė apeliacinėje instancijoje patyrė 100 Eur bylinėjimosi išlaidų. Pareiškėjos skundą tenkinus iš dalies (patenkinta 2/5 skundo reikalavimų), atsakovei iš pareiškėjos priteistina 60 Eur bylinėjimosi išlaidų. Pareiškėja už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą patyrė 800 Eur bylinėjimosi išlaidų, todėl jai iš atsakovės priteistina 320 Eur bylinėjimosi išlaidų.

132Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

133Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo19 d. nutartį pakeisti ir jos rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

134„pareiškėjos (kreditorės) Targona Alliance LTD skundą dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Autorail Logistics“ 2019 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų antruoju, aštuntuoju ir devintuoju darbotvarkės klausimais, atmesti.

135Panaikinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Autorail Logistics“ 2019 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą trečiuoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo“, panaikinti nutarimą, priimtą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu „Dėl įgaliojimų suteikimo kreditorių susirinkimo pirmininkui įmonės vardu pasirašyti pavedimo sutartį su bankroto administratoriumi“, panaikinti nutarimą, priimtą šeštuoju darbotvarkės klausimu „Dėl informacijos apie bankroto procedūrų eigą teikimo kreditoriams tvarkos nustatymo“ ir klausimus perduoti BUAB „Autorail Logistics“ kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

136Iš pareiškėjos Targona Alliance LTD priteisti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Autorail Logistics“ naudai 150 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.“

137Iš pareiškėjos Targona Alliance LTD priteisti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Autorail Logistics“ naudai 60 Eur (šešiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

138Iš bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Autorail Logistics“ priteisti pareiškėjos Targona Alliance LTD naudai 320 Eur (tris šimtus dvidešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 2 d. nutartimi uždarajai akcinei... 6. 2.... 7. Pareiškėja (kreditorė) Targona Alliance LTD kreipėsi į teismą su skundu,... 8. 3.... 9. Bankrutuojančios UAB „Autorail Logistics“ bankroto administratorius... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 17 d. nutartimi pareiškėjos... 13. 5.... 14. Teismas nustatė, kad BUAB „Autorail Logistics“ kreditorių susirinkimui... 15. 6.... 16. Teismas pažymėjo, jog 2019 m. sausio 28 d. vykusio kreditorių susirinkimo... 17. 7.... 18. Teismas sprendė, kad pareiškėja nenurodė jokių aplinkybių, kurios leistų... 19. 8.... 20. Teismas sprendė, kad pareiškėja, nesutikdama su nustatyta įmonės... 21. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 22. 9.... 23. Atskirajame skunde apeliantė Targona Alliance LTD prašo Vilniaus apygardos... 24. 9.1.... 25. Teismas neįsigilino į bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos turinį.... 26. 9.2.... 27. Teismas skundžiamoje nutartyje pats sau prieštarauja, nurodydamas, kad... 28. 9.3.... 29. Teismui skundžiama nutartimi panaikinus nutarimą trečiuoju darbotvarkės... 30. 9.4.... 31. Vien tai, kad kreditoriai, turintys mažiau kaip 10 procentų nuo visus... 32. 9.5.... 33. Teismas ignoravo tiek pareiškėjos pateiktus rašytinius įrodymus, susijusius... 34. 9.6.... 35. Nutarimas, priimtas devintuoju darbotvarkės klausimu, turi būti panaikintas,... 36. 9.7.... 37. Nors teismas padarė išvadą, kad nei vienas kreditorius, išskyrus... 38. 10.... 39. Atsakovė UAB„Autorail Logistics“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 40. 10.1.... 41. Kreditoriams pateikta bankroto administratoriaus ataskaita ir paaiškinimai... 42. 10.2.... 43. Suformuotoje teismų praktikoje yra aiškiai ir vienareikšmiškai nurodyta,... 44. 10.3.... 45. Pareiškėjos atskirajame skunde nėra nurodytas nė vienas argumentas, jog... 46. 10.4.... 47. Nutarimas įpareigoti kreditorių susirinkimo pirmininką sudaryti pavedimo... 48. 10.5.... 49. Bankroto bylos medžiaga yra vieša, todėl kiekvienas kreditorius turi... 50. 10.6.... 51. Ginčijamu kreditorių komiteto nutarimu nustatyta turto vertinimo tvarka... 52. 10.7.... 53. Byloje nėra pateikta jokių duomenų, patvirtinančių, kad pareiškėja... 54. 10.8.... 55. Kreditorių susirinkimo priimtas nutarimas dėl debitorinių skolų pardavimo... 56. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 57.

... 58. 11.... 59. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320... 60. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 61. 12.... 62. Apeliantė Targona Alliance LTD apeliacinės instancijos teismui pateikė... 63. 13.... 64. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 65. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo procedūrinės patikros... 66. 14.... 67. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad bankroto procese siekiama... 68. 15.... 69. Vadovaujantis teismų praktikoje suformuota taisykle, kreditorių susirinkimo... 70. 16.... 71. Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, kad priimant... 72. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu... 73. 17.... 74. Antruoju darbotvarkės klausimu bankrutuojančios UAB „Autorail Logistics“... 75. 18.... 76. Administratoriaus veiklos ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami... 77. 19.... 78. Tvirtinti administratoriaus ataskaitą pirmiausia yra kompetentingas... 79. 20.... 80. ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punktas numato, kad administratorius ir (ar)... 81. 21.... 82. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pirmajam BUAB... 83. 22.... 84. Bylos duomenimis, kreditorių susirinkimas antruoju darbotvarkės klausimu... 85. 23.... 86. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad iš esmės... 87. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu... 88. 24.... 89. Ketvirtuoju darbotvarkės klausimu 2019 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkime... 90. 25.... 91. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį bankroto administratorius – tai teismo... 92. 26.... 93. Apeliantė su ketvirtuoju susirinkimo darbotvarkės klausimu priimtu nutarimu... 94. 27.... 95. ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalis numato, kad konkreti administratoriaus atlyginimo... 96. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo šeštuoju darbotvarkės klausimu... 97. 28.... 98. Kreditorių susirinkime šeštuoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas... 99. 29.... 100. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad šis nutarimas neatima kreditoriui... 101. 30.... 102. Kreditoriai, kaip teisinių santykių, susiklostančių vykstant bankroto... 103. 31.... 104. ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad visi kreditoriai, kurių... 105. 32.... 106. Atsižvelgiant į tai, skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas,... 107. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo aštuntuoju ir devintuoju darbotvarkės... 108. 33.... 109. Aštuntuoju darbotvarkės klausimu kreditorių susirinkimas nutarė visam... 110. 34.... 111. Kreditorė pirmosios instancijos teismui pateiktu skundu prašė šiuos... 112. 35.... 113. Bankrutuojančios įmonės kreditoriai bankroto byloje savo teises gina,... 114. 36.... 115. Įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bankrutuojančios įmonės turto... 116. 37.... 117. Apeliacinės instancijos teismas pastebi, kad kreditorė nei pirmosios... 118. 38.... 119. Pareiškėja taip pat nepateikė jokių pagrįstų argumentų, jog kreditorių... 120. 39.... 121. Nagrinėjamu atveju byloje nesant pagrįstų prielaidų manyti, jog turtas... 122. Dėl bylos procesinės baigties... 123. 40.... 124. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 125. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 126. 41.... 127. Apeliacinės instancijos teismui, išnagrinėjus bylą ir panaikinus... 128. 42.... 129. Atsižvelgiant į bylos procesinę baigtį (patenkinta 1/2 skundo... 130. 43.... 131. Atsakovė apeliacinėje instancijoje patyrė 100 Eur bylinėjimosi išlaidų.... 132. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 133. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo19 d. nutartį pakeisti ir jos... 134. „pareiškėjos (kreditorės) Targona Alliance LTD skundą dėl... 135. Panaikinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Autorail... 136. Iš pareiškėjos Targona Alliance LTD priteisti bankrutuojančios uždarosios... 137. Iš pareiškėjos Targona Alliance LTD priteisti bankrutuojančios uždarosios... 138. Iš bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Autorail Logistics“...