Byla 2YT-10288-294/2016
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuotieji asmenys antstolis Arminas Naujokaitis, Taupkasė, kredito unija, R. Z

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis,

2rašytinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo UAB MC Wealth Management skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotieji asmenys antstolis Arminas Naujokaitis, Taupkasė, kredito unija, R. Z.

Nustatė

3teisme gautas pareiškėjo skundas, kuriame nurodoma, kad UAB „MC Wealth Management" 2015 m. sausio 14 d. gavo antstolio Armino Naujokaičio 2016 m. sausio 12 d. patvarkymą dėl informacijos pateikimo Nr. B-73145 vykdomojoje byloje Nr. 0157/15/00902. Pareiškėjo įsitikinimu, antstolio patvarkymas yra nepagrįstas, prašymas pateikti papildomą informaciją yra perteklinis veiksmas vykdomojoje byloje, todėl, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei nepraleisdamas CPK 512 straipsnyje nustatyto 20 dienų termino nuo sužinojimo apie skundžiamo veiksmo atlikimą dienos, Pareiškėjas teikia šį skundą ir prašo panaikinti patvarkymą dėl klaidingai paskaičiuoto įsiskolinimo vykdomosiose bylose Nr. 0008/15/05156 ir Nr. 0008/15/05157. Nurodo, kad antstolio dispozicijoje yra Vykdomoji byla pagal 2015 m. lapkričio 25 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. e2-4684-619/2015 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškėjo turtui, išieškotojos Taupkasė, kredito unija 122 598,98 Eur reikalavimui užtikrinti ir pagal 2015 m. balandžio 28 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininko turtui išieškotojos R. Z. 197 969,16 Eur reikalavimui užtikrinti. 2015 m. lapkričio 30 d. vykdomojoje byloje buvo sudarytas turto aprašas, iš kurio matyti, kad buvo areštuotos pareiškėjui priklausančios piniginės lėšos, esančios banko sąskaitoje Nr. ( - ), piniginės lėšos, esančios banko sąskaitoje Nr. ( - ), piniginės lėšos, esančios banko sąskaitoje Nr. ( - ), bei kitas pareiškėjui priklausantis neidentifikuotas registruose neregistruotinas turtas. 2016 m. sausio 4 d. vykdomojoje byloje buvo priimtas patvarkymas dėl reikalavimo perleidimo Nr. B-72520, kuriame nurodyta, kad antstolis areštavo pareiškėjo reikalavimo teises į gautinas sumas pagal nurodytas paskolos sutartis: UAB „MC Wealth Management" turimą 593 721,04 Eur reikalavimo teisę į UAB „Asnita" pagal 2014 m. kovo 10 d. paskolos sutartį Nr. 20140310-3 ; UAB „MC Wealth Management" turimą 101 273,41 Eur reikalavimo teisę į M. Č. pagal 2015 m. sausio 1 d. paskolos sutartį Nr. 20150101-1; UAB „MC Wealth Management" turimą 41 415,66 Eur reikalavimo teisę į K. Z. pagal 2015 m. sausio 1 d. paskolos sutartį Nr. 20150101-2. Skundžiamu patvarkymu antstolis pavedė pareiškėjui per 3 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti informaciją: apie pareiškėjo buveinę; kokiu teisiniu pagrindu yra naudojamasi patalpomis, esančiomis adresu Jogailos g. 4, Vilnius, pateikti tai patvirtinančius dokumentus, bei dokumentus, susijusius su atsiskaitymu už naudojamas patalpas. Be kita ko, antstolis pavedė pareiškėjui pateikti informaciją apie sudarytas sutartis su trečiaisiais asmenimis nuo 2015 m. balandžio 28 d. Pareiškėjas mano, kad šis antstolio reikalavimas yra neteisėtas, niekaip nesusijęs su vykdomosios bylos vykdymu, todėl privalo būti panaikintas. Pareiškėjas pažymi, kad antstolio prašoma pateikti informacija, atsižvelgiant į pareiškėjo atžvilgiu taikomas laikinąsias apsaugos priemones visiškai nėra būtina tinkamam laikinųjų apsaugos priemonių vykdymui, kadangi nei pareiškėjo teisės naudotis patalpomis, esančiomis adresu Jogailos g. 4, Vilnius, nei sudarytos sutartys su trečiaisiais asmenimis nėra laikinųjų apsaugos priemonių taikymo objektas. Ginčo atveju kaip matyti iš šio skundo faktinių aplinkybių, vykdomojoje byloje jau yra areštuotas pareiškėjui priklausantis turtas: piniginės lėšos, esančios banko sąskaitose, reikalavimo teisės į gautinas iš trečiųjų asmenų sumas bei kitas pareiškėjui priklausantis neidentifikuotas turtas, todėl šiuo metu vykdomojoje byloje areštuoto pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio turto pilnai pakaktų išieškojimo išieškotojų naudai vykdymui ir todėl skundžiamu patvarkymu prašoma pateikti informacija taip pat yra laikytina pertekline informacija, kuri nėra būtina vykdomosios bylos vykdymui. Skundžiamu patvarkymu antstolio prašoma pateikti informacija yra konfidenciali pareiškėjo, kaip verslo subjekto, informacija, kurios atskleidimas neabejotinai pažeistų pareiškėjo teises ir teisėtus interesus, todėl ji negali būti pateikta. Patvarkymu prašomos pateikti informacijos atskleidimas antstoliui gali pakenkti pareiškėjo veiklai vien tuo aspektu, kad išieškotojai, sužinoję konfidencialią informaciją, gali ja nesąžiningai pasinaudoti ir inicijuoti jokio teisinio pagrindo neturinčius teisminius ginčus ir tokiu būdu pakenkti ne tik pareiškėjo turtinei padėčiai, bet ir dalykinei reputacijai

4Antstolis 2016-02-03 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą. Nurodė, kad 2015-12-11 gautas skolininko atsakymas apie turimą turtą, kuriame buvo nurodyta, kad skolininkas turi 3 banko sąskaitas, taip pat reikalavimo teise į UAB „Asnita", M. Č. ir K. Z., pagal paskolos sutartis, taip pat pateiktas sąrašas kilnojamų daiktų. Skolininkai nurodė, kad nekilnojamo turto neturi, operacijų grynaisiais pinigais nevykdo, todėl kasos knygos, kasos pajamų ir išlaidų orderių pateikti negali. 2016-01-04 patvarkymu dėl reikalavimo perleidimo buvo areštuotos reikalavimo teises į gautinas sumas pagal paskolos sutartis Nr. 20140310-13, Nr. 20150101-02, Nr. 20150101-01. 2016-01-12 antstolis priėmė patvarkymą dėl informacijos pateikimo, kuriuo pavedė skolininką pateikti informaciją apie skolininko buveinę, kokiu teisiniu pagrindu yra naudojamasi patalpomis esančiomis Jogailos g. 4, Vilnius, pateikiant tai pavirtinančius dokumentus, bei dokumentus susijusius su atsiskaitymu už naudojamas patalpas. Užsiklausus banko sąskaitos išrašo, išraše nebuvo matyti, kad skolininkai moka už patalpas esančias Jogailos g. 4, Vilnius, skolininkai informavo, kad operacijų grynais pinigais nevykdo, patalpos esančios Jogailos g. 4, skolininkams nepriklauso. Iškilus klausimui, kaip yra atsiskaitoma už patalpas, ar tikrai skolininkai pateikė visą reikiamą informaciją, ar skolininkas neatlieka operacijų grynaisiais pinigais, buvo išsiųstas patvarkymas dėl papildomos informacijos pateikimo. Taip pat buvo pavesta pateikti sutartis sudarytas su trečiaisiais asmenimis, išskyrus asmenys apie kuriuos informaciją jau buvo gauta. Sąskaitos išraše, gautame iš banko buvo matyti, kad juridiniai asmenys apie kuriuos skolininkas nebuvo pateikę informacijos atsiskaito už paslaugas, pervesdami pinigus į skolininkui priklausančią sąskaitą, tačiau šios informacijos skolininkai nebuvo pateikę. Aprašytos skolininko banko sąskaitos, tačiau leidžiama vykdyti privalomus mokėjimus valstybės (savivaldybės) biudžetui, valstybinio socialinio draudimo fondui, su darbo santykiais susijusius mokėjimus, bei atsiskaityti su ieškovu. Skolininkai kiekvieną mėnesį prašo nustatyta laisvai disponuojamą sumą, kad galėtų atkliktu Vilniaus apygardos teismo nustatytus leidimus. Skolininko sąskaitose pinigai nėra pastovūs, nes skolininkas gali daryti mokėjimus iš sąskaitos. Reikiama pinigų sumą, kad būtų patenkinami išieškotojų reikalavimui nėra aprašyti banko sąskaitoje, nes iš areštuotų lėšų galima daryti atsiskaitymus. Antstolis vykdomosiose bylose dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išieškotojos R. Z. ir išieškotojo KU Taupkasė reikalavimai nėra užtikrinti, nes nėra surasta ir aprašytas turtas ar piniginės lėšos kurių užtektas minėtiems reikalavimams užtikrinti. Antstolis siekdamas, surasti ir aprašyti turtą, kurio užtektų išieškotojų reikalavimams užtikrinti, prašo skolininką pateikti papildomą informaciją, kuri padės antstoliui užtikrinti išieškotojų reikalavimus

5Šalims apie rašytinio proceso vietą ir laiką pranešta tinkamai (paskelbta viešai interneto tinklalapyje www.teismai.lt).

6Pareiškėjo skundas tenkintinas.

7Tai, kad asmuo turi teisę skųsti antstolio veiksmus, nereiškia, kad galima dėl asmeniui reikšmingų aplinkybių panaikinti teisėtus ir pagrįstus antstolio patvarkymus, ar pažeisti teisingumo, protingumo ir lygiateisiškumo principus. Dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis.

8Teismas, tirdamas suinteresuotų asmenų skundus dėl antstolių veiksmų teisėtumo, atlieka vykdymo proceso kontrolę (CPK 594 str.). Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi patikrinti antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti kiekvieno iš jo padarytų vykdymo proceso normų pažeidimų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams. Dėl to teismas, nagrinėdamas ginčus, susijusius su sprendimų priverstiniu vykdymu, neturi apsiriboti vien formaliu antstolių veiksmų teisėtumo patikrinimu, bet turi išsiaiškinti ir nustatyti faktines aplinkybes, teisiškai įvertinti antstolio įstatymu jam paskirtas pareigas (veikimą ar neveikimą), ir pasisakyti, ar antstolis pažeidė jo veiklą vykdant sprendimą reglamentuojančias teisės normas ar ne.

9Vykdomųjų bylų medžiaga bei teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad antstolis priėmė vykdymui 2015 m. lapkričio 25 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. e2-4684-619/2015 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškėjo turtui, išieškotojos Taupkasė, kredito unija 122 598,98 Eur reikalavimui užtikrinti ir pagal 2015 m. balandžio 28 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininko turtui išieškotojos R. Z. 197 969,16 Eur reikalavimui užtikrinti. 2015 m. lapkričio 30 d. vykdomojoje byloje buvo sudarytas turto aprašas, iš kurio matyti, kad buvo areštuotos pareiškėjui priklausančios piniginės lėšos, esančios banko sąskaitoje Nr. ( - ), piniginės lėšos, esančios banko sąskaitoje Nr. ( - ), piniginės lėšos, esančios banko sąskaitoje Nr. ( - ), bei kitas pareiškėjui priklausantis neidentifikuotas registruose neregistruotinas turtas.

10Pareiškėjas 2015 m. sausio 14 d. gavo antstolio Armino Naujokaičio 2016 m. sausio 12 d. patvarkymą dėl informacijos pateikimo Nr. B-73145 vykdomojoje byloje Nr. 0157/15/00902 ir nurodytą patvarkymą skundžia nagrinėjamoje civilinėje byloje.

11Pažymėtina, kad vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Antstolių įstatymo 3 str.), kurio pašalinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis, garantuojanti skolininko teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-227/2008, 2010 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-40/2010; ir kt.).

13CPK normos, reglamentuojančios vykdymo procesą, yra imperatyvios, todėl jose nustatytų reikalavimų privaloma griežtai laikytis. CPK nėra numatyto atskiro proceso vykdant teismo nutartis, kuriomis pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, todėl sprendžiant ginčus, kylančius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, taikytinos tiek bendrosios vykdymo nuostatos, tiek nuostatos reglamentuojančios atskirus vykdymo veiksmus.

14Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti sprendimo įvykdymą, ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą.

15Svarbu pažymėti, kad vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių - skolininko turto areštą, antstolis turi vadovautis teismo nutartyje nustatytais nurodymais ir areštuoti turtą laikantis nutartyje išdėstyto eiliškumo bei neperžengti arešto masto.

16Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko turtą arba šios teisės atskirų sudėtinių dalių – valdymo, naudojimosi ir disponavimo – laikinas uždraudimas ar apribojimas (CPK 675 str.). Šio instituto tikslas – laikinai apriboti skolininkui galimybes perleisti ar kitaip suvaržyti turtą, kad būtų išlaikomas skolininko turtas, iš kurio būtų galima išieškoti. Dėl to antstoliui išieškant iš skolininko turto ar turtinių teisių ir jas areštavus, skolininkas netenka teisės valdyti, naudoti ir disponuoti areštuotu turtu ar turtinėmis teisėmis.

17Šiuo atveju susipažinus su vykdomųjų bylų medžiaga teismas daro išvadą, kad skolininkas yra teisus, nurodydamas, jog antstolio skundžiamas patvarkymas yra perteklinis ir nėra tiesiogiai susijęs su teismų pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis.

18Pagal CPK 12 straipsnį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Vadovaujantis įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykle (CPK 178 straipsnis), įrodinėti privalo tas, kas teigia, o ne tas, kas neigia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-197/2011). Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Faktiniai duomenys nustatomi šiomis priemonėmis: šalių ir trečiųjų asmenų (tiesiogiai ar per atstovus) paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais (dokumentais, dalykinio ir asmeninio susirašinėjimo medžiaga, kitokiais raštais, kuriuose yra duomenų apie aplinkybes, turinčias reikšmės bylai), daiktiniais įrodymais, apžiūrų protokolais, ekspertų išvadomis, nuotraukomis, vaizdo ir garso įrašais, padarytais nepažeidžiant įstatymų, ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 177 straipsnio 1 ir 2 dalys; 197 straipsnio 1 dalis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Kartu akcentuotina, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis.

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad spręsdamas ginčą, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; kt.), o faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, kad labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; kt.). Teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; kt.); be to, teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; 2014 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014).

20Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo klausimais konstatuota, kad sprendimas ar nutartis pripažįstami teisėtais ir pagrįstais, kai teismo išvados atitinka įstatymo nustatytomis priemonėmis ir įstatymo nustatyta tvarka konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, išvados apie faktines aplinkybes gali būti grindžiamos tik CPK 177 straipsnio 2–3 dalyse išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis, o įrodymai turi būti gauti ir ištirti CPK nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2012).

21Teismas, nagrinėdamas skundą dėl antstolio veiksmų, turi vertinti, ar konkrečioje vykdymo proceso stadijoje esant konkrečioms aplinkybėms antstolis nepažeidė jo veiklos principus bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

22Pažymėtina, kad CK 1.116 straipsnis nustato, kad informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą.

23Šiuo atveju, antstolis pateikdamas reikalavimą skolininkui pateikti informaciją apie patalpas ir atsiskaitymą (nesant ginčo dėl šių patalpų) bei informaciją apie visas sudarytas sutartis su trečiaisiais asmenimis nuo 2015-04-28, pažeidžia skolininko teises, taip pat galimai pažeistų trečiųjų asmenų, kurie yra sudarę sutartis su skolininku, teises, kadangi sutarčių turinys būtų prieinamas ne tik antstoliui, bet ir išieškotojams, turintiems teisę susipažinti su vykdomųjų bylų medžiaga.

24Atsižvelgiant į civilinio proceso normas bei nustatytas faktines bylos aplinkybes, darytina išvada, kad yra ir faktinis ir teisinis pagrindas pripažinti, jog antstolio skundžiamas patvarkymas yra neietsėtas, pažeidžiantis skolininko teises ir teistųs interesus, todėl skolininko skundą patenkinus, patvarkymas yra naikintinas.

25Vadovaudamasis išdėstytais teiginiais bei Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 510 str., 290 ir 291 str., teismas

Nutarė

26pareiškėjo UAB MC Wealth Management skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti ir pripažinus neteisėtu antstolio 2016 m. sausio 12 d. patvarkymą dėl informacijos pateikimo Nr. B-73145 vykdomojoje byloje Nr. 0157/15/00902 jį panaikinti.

27Nutartis per septynias dienas nuo nutarties įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis,... 2. rašytinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo... 3. teisme gautas pareiškėjo skundas, kuriame nurodoma, kad UAB „MC Wealth... 4. Antstolis 2016-02-03 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą.... 5. Šalims apie rašytinio proceso vietą ir laiką pranešta tinkamai (paskelbta... 6. Pareiškėjo skundas tenkintinas. ... 7. Tai, kad asmuo turi teisę skųsti antstolio veiksmus, nereiškia, kad galima... 8. Teismas, tirdamas suinteresuotų asmenų skundus dėl antstolių veiksmų... 9. Vykdomųjų bylų medžiaga bei teismų informacinės sistemos LITEKO... 10. Pareiškėjas 2015 m. sausio 14 d. gavo antstolio Armino Naujokaičio 2016 m.... 11. Pažymėtina, kad vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad vykdymo... 13. CPK normos, reglamentuojančios vykdymo procesą, yra imperatyvios, todėl jose... 14. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria... 15. Svarbu pažymėti, kad vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos... 16. Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko... 17. Šiuo atveju susipažinus su vykdomųjų bylų medžiaga teismas daro išvadą,... 18. Pagal CPK 12 straipsnį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes,... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad spręsdamas ginčą,... 20. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo... 21. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl antstolio veiksmų, turi vertinti, ar... 22. Pažymėtina, kad CK 1.116 straipsnis nustato, kad informacija laikoma... 23. Šiuo atveju, antstolis pateikdamas reikalavimą skolininkui pateikti... 24. Atsižvelgiant į civilinio proceso normas bei nustatytas faktines bylos... 25. Vadovaudamasis išdėstytais teiginiais bei Lietuvos Respublikos Civilinio... 26. pareiškėjo UAB MC Wealth Management skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti... 27. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties įteikimo dienos gali būti...