Byla eB2-5020-590/2016
Dėl 2016 m. gegužės 31 d. BUAB „Green energy solutions and technology“ kreditorių susirinkimo ir jame priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo K. J M G. skundą dėl 2016 m. gegužės 31 d. BUAB „Green energy solutions and technology“ kreditorių susirinkimo ir jame priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2Pareiškėjas prašo pripažinti negaliojančiais 2016 m. gegužės 31 d. BUAB „Green energy solutions and technology“ kreditorių susirinkimą ir jame priimtus nutarimus. Nurodė, kad apie 2016-05-31 įvykusį kreditorių susirinkimą pareiškėjas sužinojo tik 2016-06-02 pasižiūrėjęs savo elektroninį paštą; tą pačią dieną pareiškėjas savo elektroniniame pašte pamatė ir administratoriaus 2016-05-25 dienos elektroninį laišką, kuriuo bankroto administratorius bendrovės kreditoriams, taip pat ir kreditoriui K. J M G., 2016-05-23 pranešimu pranešė apie 2016-05-31 įvyksiantį pirmąjį kreditorių susirinkimą su jame numatyta darbotvarke: 1) Dėl kreditorių susirinkimo pirmininko išrinkimo; 2) Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo; 3) Dėl informacijos teikimo tvarkos nustatymo; 4) Dėl įmonės likvidavimo; 5) Dėl turto kainos ir realizavimo tvarkos nustatymo; ir 6) Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir atlyginimo administratoriui nustatymo. Mano, kad buvo grubiai pažeista kreditorių susirinkimo sušaukimo procedūra, kadangi bankroto proceso metu nebuvo kreditorių ar teismo nustatyta, kad visi pranešimai apie esminius bankroto proceso įvykius kreditoriams bus siunčiami tik elektroniniu paštu; remiantis protingumo ir teisingumo principais administratorius bent jau apie pirmąjį kreditorių susirinkimą (iki jame būtų nustatyta informacijos pateikimo ir susirinkimų sušaukimo tvarka) ir jame spręstinus klausimus informaciją kreditoriams bei jiems pateikti susirinkimui būtiną medžiagą privalėjo siųsti paštu į kreditorių buveines ar gyvenamąsias vietas, kad bendrovės kreditoriai galėtų tinkamai įgyvendinti savo teises bankroto procese. Pažymi, jog apie būsimą susirinkimą kreditoriai buvo informuoti iki jo likus labai mažai laiko – tik 6 dienoms, iš kurių dvi buvo išeiginės. Pabrėžia, kad pareiškėjui, Palestinos piliečiui, nemokant lietuvių kalbos, toks šešių dienų terminas yra per trumpas, kad susirasti vertėją ir išsamiai išanalizuoti atsiųstus dokumentus; bankroto administratoriui yra žinoma, kad pareiškėjas nemoka lietuvių kalbos ir kad jam teisines paslaugas teikia lietuvių kalbą mokanti teisininkė ir administratoriui žinomas jos el. pašto adresas, kuriuo administratorius, būdamas profesionalus, rūpestingas ir dėmesingas, apie būsimą susirinkimą galėjo informuoti ir pareiškėjo atstovę, tačiau to nepadarė. Nurodo, kad atsiųstoje bankroto administratoriaus ataskaitoje Nr. 1 administratorius kreditoriams nepateikė visapusiškos ir būtinos kreditorių susirinkimui būtinos informacijos, imperatyviai nurodytos Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 5 d. 25 p.; ataskaita surašyta atmestinai, formaliai, nepateikiant visos svarbios informacijos, visapusiškai neišnagrinėjus visų sandorių ir dokumentų ir tai nurodyta pačioje ataskaitoje. Susirinkimo penktuoju klausimu buvo svarstoma ir nutarta patvirtinti bendrovės turimo nekilnojamojo turto, t. y. dviejų butų ir dviejų stovėjimo aikštelių, pardavimo kainą ir tvarką, tačiau administratorius turimo nekilnojamojo turto realios vertės nenustatinėjo, o tai sudaro galimybes administratoriui piktnaudžiauti jam suteiktomis teisėmis ir tai yra grubus kreditorių teisių ir teisėtų lūkesčių pažeidimas. 2016-05-31 susirinkimas sukviestas netinkamai, apie jį savalaikiai nesužinojo visi kreditoriai ir tuo buvo apribotos jų teisės, todėl susirinkimas pripažintinas neteisėtu ir jame priimti nutarimai pripažintini neteisėtais nuo jų priėmimo.

3Atsiliepimu į pareiškėjo skundą BUAB „Green energy solutions and technology“ bankroto administratorius prašo skundą atmesti. Nurodė, kad Lietuvos apeliaciniam teismui 2016-06-23 palikus Vilniaus apygardos teismo nutartį nepakeistą, kreditoriaus K. J M G. finansinis reikalavimas sudaro 13,95 proc. visų kreditorinių reikalavimų, todėl įtakos kreditorių sprendimams, priimtiems pirmajame kreditorių susirinkime, neturėtų. Teigia, kad pranešimų teikimo internetu apie bankroto procesą tvarka buvo suderinta su pareiškėju bankroto proceso pradžioje ir lygiai toks pat elektroninis kvietimas buvo ir į 2016-02-26 kreditorių susirinkimą (nutarimai teismo panaikinti), bet tada pareiškėjas jokių pretenzijų dėl susirinkimo sušaukimo tvarkos nepareiškė, be to, yra telefono ryšys ir kada jam reikia, pareiškėjas su žmonos, kuri moka rusų kalbą, pagalba skambina, taigi galėjo išsiaiškinti visus rūpimus klausimus. Pažymėjo, jog darbotvarkės klausimai yra įprasti ir būtini bankroto procesui vykti, saugantys bendrovės ir jos kreditorių interesus, buvo teisėti ir pagrįsti. Už nutarimą patvirtini administratoriaus ataskaitą balsavo 100 proc. visų susirinkimo dalyvių.

4Skundas netenkintinas.

5Pareiškėjas mano, kad BUAB „Green energy solutions and technolgy“ pirmasis kreditorių susirinkimas 2016-05-31 buvo sušauktas netinkamai, pagal nenustatytą susirinkimų sušaukimo tvarką, administratoriaus nuožiūra, pažeidžiant kreditorių teises, interesus ir teisėtus lūkesčius ir dėl to jis pripažintinas neteisėtu, o jam neteisėtai įvykus ir jame priimant numatytus klausimus, buvo pažeistos imperatyvios ĮBĮ nuostatos ir grubiai pažeisti kreditorių teisės ir interesai.

6Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus. Bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Atsižvelgiant į tai, bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip administratoriaus veiklos kontrolė, bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla, įmonės likvidavimas, parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas, turto pardavimo kainos tvirtinimas (ĮBĮ 23 str.).

7Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) nutarimų teisėtumo, reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-291/2014). Taigi, nurodytos ĮBĮ normos ir teisminė praktika suponuoja išvadą, kad kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: pirma, dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) nutarimo priėmimu, padarymu, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį; antra, materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str.) bei kreditorių ar/ir pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012, 2012 m sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje. Nr. 2-196/2012).

8Iš faktinių bylos aplinkybių matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2015-06-01 nutartimi UAB „Green energy solutions and technolgy“ iškelta bankroto byla nemokumo pagrindu, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas A. B.. Lietuvos apeliacinio teismo 2015-07-23 nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2015-06-01 nutartis palikta nepakeista.

92016-05-31 įvyko BUAB „Green energy solutions and technolgy“ kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo sprendžiami tokio pobūdžio klausimai: 1) BUAB „Green energy solutions and technolgy“ kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimas; 2) administratoriaus veiklos ataskaita; 3) informacijos teikimo tvarkos nustatymas; 4) dėl bendrovės likvidavimo; 5) turto kainos ir realizavimo tvarkos nustatymas; 6) dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir atlyginimo administratoriui nustatymo. Iš 2016-05-31 kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro 388 260,86 Eur, t. y. 76,74 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų sumos (bendra kreditorių finansinių reikalavimų suma – 605 534,20 Eur). Kreditorių susirinkime visais minėtais darbotvarkės klausimais priimti nutarimai atitinka įstatyme įtvirtintą balsų daugumos reikalavimą.

10ĮBĮ 21 str. įtvirtintos kreditorių, kurių finansinius reikalavimus yra patvirtinęs teismas, teisės, tarp jų ir teisė dalyvauti kreditorių susirinkimuose bei ginti savo reikalavimus (ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p.). Nustatyta, kad apeliantas nedalyvavo 2016-05-31 kreditorių susirinkime ir nurodė, jog apie 2016-05-31 įvyksiantį susirinkimą sužinojo pavėluotai – 2016-06-02, atsidaręs savo elektroninį paštą. Pažymėjo, jog apie būsimą susirinkimą kreditoriai buvo informuoti iki jo likus labai mažai laiko – tik 6 dienoms, iš kurių dvi buvo savaitgalis, be to, pareiškėjas nemoka lietuvių kalbos, todėl toks terminas yra per trumpas, kad susirasti vertėją ir išsamiai išanalizuoti atsiųstus dokumentus. Pareiškėjo nuomone, bankroto administratorius apie pirmąjį kreditorių susirinkimą ir jame spręstinus klausimus privalėjo siųsti paštu į kreditorių buveines ar gyvenamąsias vietas, tačiau su tokiais pareiškėjo argumentais sutikti nėra pagrindo. Bankroto administratorius privalo informuoti kreditorius apie įvyksiantį pirmąjį kreditorių susirinkimą, tačiau įstatymas nenumato, kokia forma tai turi būti padaryta, todėl pranešimų apie pirmąjį kreditorių susirinkimą pateikimo būdo pasirinkimas yra bankroto administratoriaus diskrecijos teisė ir teigti, jog apie kreditorių susirinkimą administratorius privalėjo pranešti paprastu paštu, kol kreditorių susirinkimas nėra nustatęs informacijos teikimo tvarkos, nėra pagrindo. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius apie 2016-05-31 vyksiantį kreditorių susirinkimą informavo kreditorius elektroniniu paštu 2016-05-25, taigi administratorius pasirinko elektroninių komunikacijų informavimo būdą. Byloje nėra duomenų, jog pareiškėjas būtų pateikęs administratoriui prašymą jam skirtą informaciją siųsti oficialiu gyvenamosios vietos adresu, taip pat kreditorius nėra pateikęs duomenų, kad jo interesams atstovaus advokatas, ar būtų pateikęs prašymą jam skirtą informaciją siųsti kreditoriaus atstovui (bankroto administratoriaus žinojimas, jog kreditorius nemoka lietuvių kalbos ir kad jam teisines paslaugas teikia lietuvių kalbą mokanti teisininkė ir bankroto administratoriui yra žinomas jos el. pašto adresas, nesudaro pagrindo administratoriui visą kreditoriui skirtą informaciją teikti minėtai teisininkei). Iš 2016-05-31 kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad kreditoriai, kurie apie susirinkimą buvo informuoti tuo pačiu elektroniniu laišku kaip ir pareiškėjas, gavo informaciją apie susirinkimą, dalyvavo kreditorių susirinkime, visi balsavo paštu, todėl nėra pagrindo daryti išvados, kad pranešimas apie pirmąjį kreditorių susirinkimą elektroniniu paštu yra netinkamas ir taip ribojamos kreditorių teisės. Be to, kaip teisingai pažymėjo bankroto administratorius atsiliepime į skundą, lygiai tokiu pačiu būdu, t. y. siunčiant elektroninį laišką, buvo pranešta ir apie 2016-02-26 kreditorių susirinkimą, tačiau tuomet pareiškėjas jokių pretenzijų dėl susirinkimo sušaukimo tvarkos nereiškė, skundų neteikė. Bankroto proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principai bei trumpas įstatymo leidėjo numatytas pirmajam kreditorių susirinkimui sušaukti terminas įpareigoja bankroto administratorių įteikti kreditoriams pranešimus bei informaciją apie šaukiamą kreditorių susirinkimą bet kokiu patiems kreditoriams priimtinu bei patogu būdu, siekiant suteikti visiems kreditoriams lygias galimybes per protingą terminą gauti informaciją apie šaukiamą pirmąjį kreditorių susirinkimą ir jame planuojamus priimti nutarimus. Atsižvelgiant į išdėstytą, manytina, jog šešių dienų terminas pakankamas pasiruošti pirmajam kreditorių susirinkimui, ir paties pareiškėjo nerūpestingas elgesys lėmė tai, kad pareiškėjas elektroniniu paštu gautą informaciją perskaitė per vėlai ir tai savaime nereiškia, kad bankroto administratorius netinkamai pranešė kreditoriui apie šaukiamą pirmąjį kreditorių susirinkimą.

11ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus ĮBĮ nustatytas išimtis. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2016-05-31 vyko kreditorių susirinkimas, esant kvorumui ginčijami nutarimai priimti: pirmuoju ir ketvirtuoju darbotvarkės klausimais – nutarimas priimtas 73,72 proc. dalyvavusių susirinkime kreditorių balsais; antruoju ir trečiuoju darbotvarkės klausimais – nutarimai priimti vienbalsiai; penktuoju darbotvarkės klausimu – nutarimas priimtas 72,05 proc. dalyvavusių susirinkime kreditorių balsais; šeštuoju darbotvarkės klausimu – nutarimas priimtas 68,49 proc. dalyvavusių susirinkime kreditorių balsais.

12Lietuvos apeliacinis teismas 2016-06-23 paliko Vilniaus apygardos teismo 2016-04-22 nutartį nepakeistą, tad kreditoriaus K. J M G. finansinis reikalavimas sudaro 13,95 proc. (84 490,13 Eur) visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos, todėl sutiktina su bankroto administratoriaus pozicija, jog net ir teismui patvirtinus (padvigubinus) prašomą patvirtinti 185 036,89 Eur reikalavimą, tai įtakos kreditorių sprendimams, priimtiems pirmajame kreditorių susirinkime, neturėtų. Atsižvelgiant į pareiškėjo turėtą (turimą) finansinio reikalavimo procentinę išraišką įmonės bankroto byloje, taip pat į teismų formuojamą praktiką, jog kreditorių susirinkime priimti nutarimai gali būti naikinami tik esant esminiams procedūriniams pažeidimams, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo nedalyvavimas 2016-05-31 kreditorių susirinkime nėra pagrindas pirmajame kreditorių susirinkime priimtus nutarimus pripažinti negaliojančiais, nes jo turimas balsų skaičius nebūtų galėjęs daryti įtakos spręstais klausimais net ir tuo atveju, jei pareiškėjas būtų balsavęs priešingai, nei kiti susirinkime dalyvavę kreditoriai. Be to, pažymėtina, jog vienintelis pareiškėjas yra pateikęs skundą dėl 2016-05-31 kreditorių susirinkime priimtų nutarimų panaikinimo. Taigi, BUAB „Green energy solutions and technolgy“ 2016-05-31 kreditorių susirinkime priimti nutarimai atspindi kreditorių interesus, o kita pareiškėjo nuomonė neturi įtakos jų galiojimui.

13Pareiškėjas taip pat nurodė, jog kreditorių susirinkime antruoju klausimu buvo nutarta patvirtinti administratoriaus ataskaitą bei penktuoju klausimu nutarta patvirtinti bendrovės turimo nekilnojamojo turto pardavimo tvarką ir kainą, tačiau šie nutarimai turi būti panaikinti, kadangi administratorius negina visų kreditorių teisių ir teisėtų lūkesčių, ataskaita parengta neprofesionaliai ir aplaidžiai, nenurodė, kas nustatė nekilnojamojo turto vertę. Vadovaujantis CPK 12 str. įtvirtintu šalių rungimosi principu bei CPK 178 str. nustatyta šalių įrodinėjimo pareiga, byloje dalyvaujantis asmuo privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis jis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi CPK 182 str. nurodytomis aplinkybėmis, kurių įrodinėti nereikia. Nagrinėjamu atveju kreditorius minėtoms prielaidoms įrodyti nepateikė nei vieno įrodymo (CPK 176-177) bei nesirėmė nei viena iš CPK 182 str. nurodytų aplinkybių, kurių įrodinėti nereikia, be to, pažymėtina, jog administratoriaus veiklos ataskaitą kreditorių susirinkimas patvirtino vienbalsiai.

14Kiti skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ginčui spręsti, todėl teismas jų nevertina ir dėl jų nepasisako.

15Apibendrinus išdėstytą, teismas mano, kad pareiškėjas nepateikė jokių objektyvių ir jo poziciją patvirtinančių įrodymų, jo nuomonė negali turėti įtakos absoliučiai kreditorių daugumai, dėl to skundas netenkintinas.

16Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 22 str., CPK 290-292 str.,

Nutarė

17pareiškėjo K. J M G. skundo dėl pirmojo BUAB „Green energy solutions and technology“ susirinkimo, įvykusio 2016-05-31, ir jame priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, netenkinti.

18Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai