Byla E1-321-908/2020
Dėl Reno apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų 10-osios kolegijos 2018 m. gegužės 30 d. nuosprendžio, priimto V. Z., gim. (duomenys neskelbtini), atžvilgiu, pripažinimo ir jam paskirtos likusios laisvės atėmimo bausmės dalies vykdymo Lietuvos Respublikos teritorijoje

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Gruodienė,

2sekretoriaujant Sandrai Biziulevičienei,

3dalyvaujant prokurorui Armandui Vainauskui,

4nuteistajam V. Z.,

5nuteistąjį atstovaujančiam advokatui Dmitrijui Korsakovui,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos teikimą dėl Reno apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų 10-osios kolegijos 2018 m. gegužės 30 d. nuosprendžio, priimto V. Z., gim. ( - ), atžvilgiu, pripažinimo ir jam paskirtos likusios laisvės atėmimo bausmės dalies vykdymo Lietuvos Respublikos teritorijoje.

7Teismas

Nustatė

8V. Z. Reno apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų 10-osios kolegijos 2018 m. gegužės 30 d. nuosprendžiu pripažintas kaltu ir nuteistas už tris nusikalstamas veikas pagal Prancūzijos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 132-73, 132-74, 321-1, 321-3, 321-4, 321-10, 311-1, 311-4, 311-5, 311-14, 311-15, 450-1, 450-3, 450-5 straipsnius. Minėtas nuosprendis įsiteisėjo 2018 m. lapkričio 1 d. Bendra bausmės trukmė 730 dienų (2 metai). V. Z. nuo 2016 m. liepos 22 d. iki 2016 m. lapkričio 4 d. buvo laikinai sulaikytas (108 dienos).

9Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija teikimu prašo spręsti dėl Prancūzijos Respublikos Reno apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų 10-osios kolegijos 2018 m. gegužės 30 d. nuosprendžio, priimto V. Z. atžvilgiu, pripažinimo ir jam paskirtos likusios laisvės atėmimo bausmės dalies vykdymo Lietuvos Respublikos teritorijoje.

10Teismo posėdžio metu nuteistasis V. Z. nurodė, kad jis buvo informuotas apie apeliacinio teismo nutartį ir tai, kad buvo nuteistas laisvės atėmimo bausme. Jam teismo buvo skirtas advokatas, kuris kalbėjo tik prancūziškai, vertėjas bendrauti su advokatu skirtas nebuvo, advokatas jam sakė, kad viską, ko reikia, padarys. Šioje byloje iš viso buvo nuteisti 6-7 žmonės. Pradžioje jam buvo inkriminuoti keturi epizodai dėl analogiškų vagysčių, tačiau po apeliacinio teismo sprendimo liko tik du epizodai. Jis nežinojo, kad gabena vogtus daiktus, negalvojo, kad tie daiktai yra vogti. Supranta už ką yra nubaustas Prancūzijoje – už variklių pagrobimą. Išversto iš prancūzų kalbos pirmosios instancijos nuosprendžio neturi. Jis dėl viso pikto į teikimo nagrinėjimo bylą pateikė savo asmenybę apibūdinančius duomenis.

11Nuteistąjį atstovaujantis advokatas D. Korsakovas teismo posėdyje nurodė, kad susipažinęs su teikimo medžiaga, apeliacinio teismo sprendimu, jis mano, kad jame nenurodyta, jog V. Z. dalyvavo nusikalstamame susivienijime. Negavus pirmosios instancijos teismo nuosprendžio nėra aišku, dėl ko asmuo nuteistas. V. Z. atveju nuosprendis susideda iš dviejų dalių. Reikia žinoti tai, kas parašyta pirmos instancijos teismo nuosprendyje, kurio bylos medžiagoje nėra. Labiausia veikos atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso BK 189 straipsnį. Matyti, kad asmuo nuteistas už dvi veikas, kadangi nėra aiški pagrobtų daiktų vertė, todėl neaiški ir veikų kvalifikacija – pirmoji ar antroji minėto straipsnio dalis. Advokatas atkreipė dėmesį ir į tai, kad Prancūzijos teismas, parinkdamas bausmę, neatsižvelgė į V. Z. finansinę padėtį, nepagrįstai teigdamas, kad byloje nėra jo asmenybę apibūdinančių duomenų.

12Prokuroras teismo posėdyje nurodė, kad apeliacinės instancijos teismo nuosprendyje kalbama apie dvi nusikalstamas veikas – turto pagrobimą, įsibraunant į patalpas, ir dalyvavimą nusikalstamame susivienijime. Pastarojo nėra galimybės įrodyti, nes vertinant pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį įstatymą jo kvalifikavimui trūksta požymių. Labiau atitinka organizuotą grupę, kuri sukurta apysunkių nusikaltimų darymui. Jis nesutinka su advokato pozicija, kad veikos atitinka BK 189 str., nes nuteistasis pagrobto turto neįgijo, juo nesinaudojo, nerealizavo, o tik bendrininkų pavogtą turtą vežė į Lietuvą. Jis siūlo atlikti bausmių konversiją, veikas kvalifikuojant pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, nustatant sankciją, neperžengiančią šiame straipsnyje numatytos laisvės atėmimo bausmės ribų. Nuteistojo vaidmenį vertinti, kaip padėjėjo. Skirtą bausmę siūlo atlikti pataisos namuose. Tai nesunkintų nuteistojo asmens padėties.

13Teikimas tenkintinas

14Vadovaudamasi 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje 4 straipsniu Prancūzijos Respublika perdavė Lietuvos Respublikai nuosprendį, kuriuo V. Z. nuteistas 2 metų laisvės atėmimo bausme, taip pat liudijimą nuosprendžiui pripažinti bei bausmei vykdyti.

15Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3655 straipsnyje numatyta, kad Europos Sąjungos valstybės narės teismo priimti sprendimai dėl laisvės atėmimo bausmės, sprendimai dėl su laisvės atėmimu nesusijusios bausmės ir sprendimai dėl probacijos Lietuvos Respublikoje pripažįstami ir vykdomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ ir BPK VII dalies nuostatas. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo (toliau – ir Įstatymas) 3 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublika pripažįsta ir vykdo kitos Europos Sąjungos valstybės narės priimtą sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės, kai yra visos šios sąlygos: 1) nuteistasis yra Lietuvos Respublikos pilietis; 2) nuteistojo gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra priimtas teismo, administracinis ar kitoks sprendimas, pagal kurį bausmę atlikęs asmuo bus deportuotas arba išsiųstas į Lietuvos Respubliką; 3) nenustatoma įstatyme nurodytų pagrindų atsisakyti pripažinti sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės. Minėto Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatytas baigtinis sąrašas sąlygų, kurioms esant vykdančios valstybės kompetentinga institucija gali atsisakyti pripažinti nuosprendį ir vykdyti bausmę.

16Nagrinėjamu atveju nenustatyta pagrindų, numatytų Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, kurie sudarytų pagrindą nepripažinti ir nevykdyti Lietuvos Respublikoje Prancūzijos Respublikos Reno apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų 10-osios kolegijos 2018 m. gegužės 30 d. nuosprendžio dėl laisvės atėmimo bausmės V. Z. pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Pažymėtina, kad V. Z. yra Lietuvos Respublikos pilietis, iš teikime esančių duomenų matyti, kad V. Z. gyvenamosios vietos adresas yra ( - ). Šios aplinkybės atitinka Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje numatytas sąlygas. Byloje taip pat nėra duomenų, kurių pagrindu būtų galima padaryti išvadą, kad Prancūzijos Respublikoje priimto nuosprendžio vykdymas Lietuvos Respublikoje pažeistų V. Z. teises ir (ar) laisves. Vadovaujantis Įstatymo 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 365 straipsnio 3 dalimi, Prancūzijos Respublikos Reno apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų 10-osios kolegijos 2018 m. gegužės 30 d. nuosprendis pripažintinas ir vykdytinas Lietuvos Respublikos teritorijoje, t. y. nustatytinas V. Z. skirtos laisvės atėmimo bausmės laikas ir įkalinimo įstaigos rūšis.

17Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, nusprendęs pripažinti sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės, ta pačia nutartimi suderina kitos Europos Sąjungos valstybės narės paskirtą laisvės atėmimo bausmę ar kitą priemonę su BK numatytomis bausmėmis ar kitomis priemonėmis. To paties straipsnio 3 dalyje numatyta, kad suderintos bausmės ar kitos priemonės trukmė gali būti sutrumpinta tik tuo atveju ir tiek, kiek ji viršija maksimalią bausmės ar kitos priemonės trukmę, kuri gali būti paskirta pagal BK už atitinkamą veiką. Tuo tarpu straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad suderinta bausmė ar kita priemonė negali būti griežtesnė negu kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo skirta bausmė ar kita priemonė.

18Iš Prancūzijos Respublikos Reno apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų 10-osios kolegijos 2018 m. gegužės 30 d. nuosprendžio matyti, kad juo V. Z. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad: 1) valstybės teritorijoje, tarp Prancūzijos ir Lietuvos, periode nuo 2015 m. rugsėjo 23 d. iki 2015 m. spalio 6 d., senaties terminui nepraėjus, sąmoningai laikė vogus daiktus (variklius, informatikos korteles ir suvirinimo aparatą), žinodamas, jog šie daiktai gauti grupine vagyste su įsilaužimu ar įlipimu į laikymo patalpas prieš tai, per ar po to apgadinant, pakenkiant ar sunaikinant svetimą nukentėjusiųjų: J. P. B., P. C., C. J., J. O., įmonės ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) turtą; 2) valstybės teritorijoje, tarp Prancūzijos ir Lietuvos, periode nuo 2015 m. rugsėjo 28 iki 2015 m. spalio 6 d. senaties terminui nepraėjus, sąmoningai laikė vogtus daiktus (variklius), žinodams, jog šie daiktai gauti grupine vagyste su įsilaužimu ar įlipimu į laikymo patalpas prieš tai, per ar po to apgadinant, pakenkiant ar sunaikinant svetimą nukentėjusiojo UAB „( - )“ turtą, t. y. už dvi nusikalstamas veikas, numatytas Prancūzijos BK 132-73, 132-74, 321-1, 321-3, 321-4, 321-10, 311-1, 311-4, 311-5, 311-14, 311-15 straipsniuose. Prancūzijos Respublikos Reno apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų 10-osios kolegijos 2018 m. gegužės 30 d. nuosprendžiu patvirtintas ir V. Z. nuteisimas dėl jo dalyvavimo nusikalstamame susivienijime. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu jis nuteistas už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime su tikslu pasiruošti vienam ar daugeliui nusikaltimų, baudžiamų 10 m. laisvės atėmimo bausme (viena nusikalstama veika) (Prancūzijos BK 450-1, 450-3, 450-5 straipsniai) . Apeliacinio teismo kolegija, šioje dalyje patvirtindama V. Z. kaltę, nurodė, jog V. Z. dalyvavimas nusikalstamame susivienijime yra pakankamai įrodytas tuo, jog jis, sąmoningai naudojosi komunikacijos programa “ ( - )”, sukurta taip, kad būtų sunku analizuoti komunikacijų srautus, bendravo su bendrininkais koduotu žodynu, jiems rekomenduodamas diskretiškiausius maršrutus, turėdamas tikslą paruošti sunkinančiomis aplinkybėmis pagrobto turto pervežimą iš Prancūzijos į Lietuvą, liekant nenubaustam. Prancūzijos Respublikos Reno apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų 10-osios kolegijos 2018 m. gegužės 30 d. nuosprendyje taip pat nurodyta, kad paliekama pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu V. Z. paskirta 2 metų laisvės atėmimo bausmė, kuri tinkamai paskirta, atsižvelgiant į nuteistojo svarbų logistinį vaidmenį, kuris buvo būtinas išvežant pagrobtą turtą.

19Generalinės prokuratūros prie Reno apeliacinio teismo prašymo pripažinti ir vykdyti Prancūzijoje paskelbtą apkaltinamąjį nuosprendį Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje perdavimo 1 priede (liudijime), pateikiant V. Z. nusikaltamų veikų pobūdį ir teisinį kvalifikavimą bei nuosprendyje taikytas teisės normas, nurodoma, kad V. Z. nuteistas Prancūzijos Respublikos Reno apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų 10-osios kolegijos 2018 m. gegužės 30 d. nuosprendžiu dėl trijų nusikalstamų veikų, o būtent: vogtų daiktų laikymo, žinant, kad jie pavogti grupe, su įsilaužimu ar įsibrovimu į laikymo patalpas, prieš tai, per ar po to įvykdant sugadinimą, sulaužymą ar sunaikinimą (dvi veikos) ir dalyvavimo nusikalstamame susivienijime su tikslu pasiruošti vienam ar daugeliui nusikaltimų, baudžiamų 10 metu laisvės atėmimu (viena veika). Liudijime nurodoma, kad V. Z. nuosprendis apima tris nusikaltimus, kurių faktus ir aplinkybes, kuriomis buvo įvykdytos veikos, apibūdinant, nurodoma: Prancūzijoje ir tarp Prancūzijos ir Lietuvos nuo 2014 m. lapkričio iki 2016 m. vasario mėnesio po daugelio vagysčių ar bandymų vogti sunkinančiomis aplinkybėmis laivų laikymo ar saugojimo vietose ( - ), Prancūzijoje, pradėtas atlikti tyrimas, kurio metu identifikuota grupė asmenų, kilusių iš Lietuvos, kurių veikimo būdas kiekvienu atveju buvo toks: pirmiausia žvalgų grupė ieškodavo tinkamų pavogti daiktų, vėliau vagių grupė įvykdydavo vagystes ir prisijungdavo prie pirmosios grupės. Pavogtus daiktus (variklius ir kt. daiktus), paslėpę furgonuose ir automobiliuose, gabeno įmonei „( - )“ priklausančių autovežių vairuotojai, vienas jų – V. Z..

20Iš teismui teikimo nagrinėjimui pateiktų duomenų matyti, kad V. Z. padarytos veikos, už kurias jis nuteistas pagal Prancūzijos Respublikos BK 132-73, 132-74, 321-1, 321-3, 321-4, 321-10, 311-1, 311-4, 311-5, 311-14, 311-15, 450-1, 450-3, 450-5 straipsnius, atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 3 dalį. Šioje teisės normoje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kuris pagrobė svetimą turtą, dalyvaudamas organizuotoje grupėje. Už minėtą nusikaltimą numatyta laisvės atėmimo iki aštuonerių metų bausmė. Pagal BK 25 straipsnio 3 dalį organizuota grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria daryti kelis nusikaltimus arba vieną apysunkį, sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir kiekvienas grupės narys, darydamas nusikaltimą, atlieka tam tikrą užduotį ar turi skirtingą vaidmenį. Organizuota grupė gali susiformuoti rengimosi padaryti nusikaltimą stadijoje arba jau pradėtos ar tęsiamos veikos metu (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose 2K-7-96/2012, 2K-70/2014, 2K-140/2014, 2K-525/2014, 2K-297-942/2017). BK 25 straipsnio 3 dalis, apibrėždama organizuotą grupę, nereikalauja, kad kiekvienas grupės narys tiesiogiai realizuotų Lietuvos Respublikos BK 178 str. numatytus objektyviuosius nusikaltimo sudėties požymius. Grupės nariai gali atlikti ir kitas funkcijas nusikaltimo darymo metu, pvz.: stebėti aplinką, užtikrinti atsitraukimą po nusikaltimo padarymo, padėti paslėpti pagrobtą turtą ir pan.

21Nors Generalinės prokuratūros prie Reno apeliacinio teismo prašymo pripažinti ir vykdyti Prancūzijoje paskelbtą apkaltinamąjį nuosprendį Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje perdavimo medžiagoje nurodoma, kad V. Z. veiksmai kvalifikuoti kaip dalyvavimas nusikalstamame susivienijime (liudijimo h dalies 2 punkte pažymėta: dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje), tačiau iš nagrinėjamų nusikalstamų veikų požymių, padarymo laikotarpio, bendrininkų tarpusavio ryšių, nustatytų apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu, matyti, kad šiuo atveju labiausi pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį įstatymą atitinkanti bendrininkavimo forma yra organizuota grupė, o V. Z. veiksmai, kai jis kelių savaičių laikotarpiu (nuo 2015 m. rugsėjo 23 d. iki 2015 m. spalio 6 d.) iš grupės aukščiau nurodytų nukentėjusiųjų bendrininkų pagrobtą turtą, daugiausiai laivų variklius, paslėptus jo vairuojamame autovežyje, priklausiusiame įmonei „( - )“ iš Prancūzijos gabeno į Lietuvą, kvalifikuotini, kaip padėjėjo veiksmai, organizuotai grupei grobiant svetimą turtą.

22BK 24 straipsnio 6 dalyje yra įtvirtinta, kad padėjėjas yra asmuo, padėjęs daryti nusikalstamą veiką duodamas patarimus, nurodymus, teikdamas priemones arba šalindamas kliūtis, saugodamas ar pridengdamas kitus bendrininkus, iš anksto pažadėjęs paslėpti nusikaltėlį, nusikalstamos veikos darymo įrankius ar priemones, šios veikos pėdsakus ar nusikalstamu būdu įgytus daiktus, taip pat asmuo iš anksto pažadėjęs realizuoti iš nusikalstamos veikos įgytus ar pagamintus daiktus. Kaip jau minėta, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktiką nebūtina, kad kiekvienas grupės narys tiesiogiai realizuotų BK specialiosios dalies straipsnyje nustatytus objektyviuosius nusikaltimo sudėties požymius, tačiau tokie organizuota grupe veikiantys bendrininkai, nepriklausomai nuo jų vaidmens, laikomi nusikaltimo vykdytojais (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-426-507/2016, 2K-408-139/2016, 2K-75-648/2017).

23Prancūzijos Respublikoje V. Z. nuteistas 2 metų laisvės atėmimo bausme. BK 178 straipsnio 3 dalyje numatyta laisvės atėmimo iki aštuonerių metų bausmė. Atsižvelgiant į tai, kad V. Z. Prancūzijos Respublikos teismo nuosprendžiu nuteistas 2 metams, vadovaujantis Įstatymo 9 straipsnio 4 dalies nuostatomis, kur nustatyta, kad suderinta bausmė ar kita priemonė negali būti griežtesnė negu kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo skirta bausmė ar kita priemonė, V. Z. skiriama 2 metų laisvės atėmimo bausmė.

24Į V. Z. paskirtos bausmės laiką įskaitytinas laikas išbūtas laikinajame sulaikyme nuo 2016 m. liepos 22 d. iki 2016 m. lapkričio 4 d.

25Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 50 straipsnio 3 dalį, teismas, atsižvelgdamas į kaltininko asmenybę, padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą, parenka laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą – atvirąją koloniją, pataisos namus ar kalėjimą. Atsižvelgiant į tai, kad V. Z. yra nuteistas už tyčinio sunkaus nusikaltimo padarymą, bausmė nustatytina atlikti pataisos namuose.

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362, 364, 365, 3655 straipsniais, Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“, Europos Tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. pamatiniu sprendimu 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje,

Nutarė

27Pripažinti Prancūzijos Respublikos Reno apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų 10-osios kolegijos 2018 m. gegužės 30 d. nuosprendį V. Z. atžvilgiu ir vykdyti jį Lietuvos Respublikoje.

28Nuteistajam V. Z. Prancūzijos Respublikos Reno apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų 10-osios kolegijos 2018 m. gegužės 30 d. nuosprendžiu pagal Prancūzijos Respublikos baudžiamojo kodekso 132-73, 132-74, 321-1, 321-3, 321-4, 321-10, 311-1, 311-4, 311-5, 311-14, 311-15, 450-1, 450-3, 450-5 straipsnius, paskirtą laisvės atėmimo bausmę suderinti su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso BK 178 straipsnio 3 dalies sankcijoje numatyta bausme, ir nustatyti nuteistajam 2 metų laisvės atėmimo bausmę.

29Bausmę nustatyti atlikti pataisos namuose.

30Bausmės pradžią skaičiuoti nuo asmens sulaikymo vykdant šį nuosprendį dienos.

31Į bausmės laiką įskaičiuoti V. Z. laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2016 m. liepos 22 d. iki 2016 m. lapkričio 4 d.

32Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Gruodienė,... 2. sekretoriaujant Sandrai Biziulevičienei,... 3. dalyvaujant prokurorui Armandui Vainauskui,... 4. nuteistajam V. Z.,... 5. nuteistąjį atstovaujančiam advokatui Dmitrijui Korsakovui,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Lietuvos Respublikos teisingumo... 7. Teismas... 8. V. Z. Reno apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų 10-osios kolegijos 2018 m.... 9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija teikimu prašo spręsti dėl... 10. Teismo posėdžio metu nuteistasis V. Z. nurodė, kad jis buvo informuotas apie... 11. Nuteistąjį atstovaujantis advokatas D. Korsakovas teismo posėdyje nurodė,... 12. Prokuroras teismo posėdyje nurodė, kad apeliacinės instancijos teismo... 13. Teikimas tenkintinas... 14. Vadovaudamasi 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/909/TVR... 15. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3655 straipsnyje numatyta,... 16. Nagrinėjamu atveju nenustatyta pagrindų, numatytų Įstatymo 8 straipsnio 1... 17. Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, nusprendęs pripažinti... 18. Iš Prancūzijos Respublikos Reno apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų... 19. Generalinės prokuratūros prie Reno apeliacinio teismo prašymo pripažinti ir... 20. Iš teismui teikimo nagrinėjimui pateiktų duomenų matyti, kad V. Z.... 21. Nors Generalinės prokuratūros prie Reno apeliacinio teismo prašymo... 22. BK 24 straipsnio 6 dalyje yra įtvirtinta, kad padėjėjas yra asmuo, padėjęs... 23. Prancūzijos Respublikoje V. Z. nuteistas 2 metų laisvės atėmimo bausme. BK... 24. Į V. Z. paskirtos bausmės laiką įskaitytinas laikas išbūtas laikinajame... 25. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 50 straipsnio 3 dalį, teismas,... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362,... 27. Pripažinti Prancūzijos Respublikos Reno apeliacinio teismo Baudžiamųjų... 28. Nuteistajam V. Z. Prancūzijos Respublikos Reno apeliacinio teismo... 29. Bausmę nustatyti atlikti pataisos namuose.... 30. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo asmens sulaikymo vykdant šį nuosprendį... 31. Į bausmės laiką įskaičiuoti V. Z. laikinajame sulaikyme išbūtą laiką... 32. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti...