Byla e2A-860-180/2017
Dėl viešojo pirkimo sąlygos pripažinimo neteisėta

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijos Tamošiūnienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-3493-340/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ ieškinį atsakovei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl viešojo pirkimo sąlygos pripažinimo neteisėta.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti neteisėta ir panaikinti atsakovės vykdomo viešojo pirkimo „Kvalifikuotų elektroninių laiko žymų paslaugų pirkimas“ (toliau – pirkimas, konkursas) sąlygų 3.1.5 punkto formuluotę.
 2. Perkančioji organizacija 2017 m. sausio 13 d. patikslino pirkimo sąlygas. Patikslintas pirkimo sąlygų 3.1.5 punktas nustatė, kad tiekėjas turi būti kvalifikuotų elektroninių laiko žymų sudarymo kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas. Įrodyti atitikimą šiam kvalifikacijos reikalavimui tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis yra kvalifikuotų elektroninių laiko žymų sudarymo kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas bei pateikti nuorodą, kad jis ir jo teikiama paslauga yra įrašyti į patikimus sąrašus, sudarytus, tvarkomus ir skelbiamus vadovaujantis 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 910/2014) 22 straipsniu.
 3. Reikalavimas pateikti ne tik dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra kvalifikuotų elektroninių laiko žymų sudarymo kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas, bet ir nuorodą į patikimus sąrašus, yra perteklinis, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 910/2014 reguliavimą. Paminėtame teisės akte yra nustatytas pereinamasis periodas iki 2017 m. liepos 1 d., kai tiekėjai net ir neįrašyti į patikimus sąrašus, tačiau turintys reikiamą kvalifikaciją, turi teisę teikti perkančiosios organizacijos siekiamas įsigyti paslaugas. Dėl šios priežasties pirkimo sąlygų 3.1.5. punktas neužtikrina, kad visi tiekėjai, objektyviai turintys teisę ir galimybę teikti ginčo pirkimo objektą sudarančias paslaugas, galėtų dalyvauti pirkime.
 4. Sąvoka kvalifikuotų elektroninių laiko žymų sudarymo kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas nėra aiški, nes ji nėra įtvirtinta jokiame teisės akte, taip pat nėra paaiškinta perkančiosios organizacijos. Be to, ginčo pirkimo sąlygų reikalavime nėra nurodyta, kokius konkrečius dokumentus tiekėjas turėtų pateikti, siekdamas įrodyti, jog jis yra kvalifikuotų elektroninių laiko žymų paslaugų teikėjas bei kokius, kad jis yra kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas.
 5. Dėl nurodyto ginčo pirkimo sąlygų nuostata yra netiksli ir diskriminacinė, riboja konkurenciją ir pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 1, 2 dalis, 24 straipsnio 9 dalį bei 32 straipsnio 2 dalį, todėl turi būti panaikinta.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. balandžio 18 d. sprendimu ieškinį atmetė. Panaikino teismo 2017 m. vasario 27 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ir netenkino atsakovės prašymo dėl baudos ieškovei skyrimo.
 2. Teismas nustatė, kad ginčo pirkimo sąlygos, paskelbtos 2016 m. gruodžio 6 d., perkančiosios organizacijos buvo patikslintos 2017 m. sausio 13 d. Po patikslinimo pirkimo sąlygų 3.1.5 punktu reikalaujama, kad tiekėjas turi būti kvalifikuotų elektroninių laiko žymų sudarymo kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas; tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis yra kvalifikuotų elektroninių laiko žymų sudarymo kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas ir nuorodą į patikimus sąrašus, sudarytus, tvarkomus ir skelbiamus vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 910/2014 22 straipsniu.
 3. 2017 m. sausio 20 d. pretenzija ieškovė inicijavo ginčo pirkimo sąlygos peržiūros procedūrą – pareikalavo ją panaikinti kaip netikslią ir diskriminacinę, ribojančią konkurenciją. 2017 m. sausio 30 d. sprendimu perkančioji organizacija ieškovės pretenziją atmetė, motyvuodama, kad įrašymas į patikimus sąrašus yra būtinas, nes neįtrauktas į paminėtus sąrašus tiekėjas gali teikti tik kvalifikuotų sertifikatų elektroniniams parašams kūrimo paslaugas. Teismas sprendė, kad ieškovė tinkamai pasinaudojo privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka.
 4. Ginčui išspręsti teismas rėmėsi VPĮ 32, 34-37 straipsnių nuostatomis, kasacinio teismo išaiškinimais, pateiktais 2012 m. balandžio 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012, 2015 m. vasario 6 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e3K-3-39-690/2015 bei Reglamento (ES) Nr. 910/2014 nuostatomis.
 5. Teismas nustatė, kad ginčo pirkimo objektą sudaro kvalifikuotų elektroninių laiko žymų paslaugos, reikalingos kvalifikuoto elektroninio parašo ir kvalifikuoto elektroninio spaudo naudojimui elektroniniuose dokumentuose vadovaujantis Lietuvos Vyriausiojo archyvaro 2016 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. (1.3 E) VE-62 „Dėl Lietuvos Vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-158 „Dėl elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 3.2 punktu; pirkimu siekiamos įsigyti paslaugos turi būti pradėtos teikti nuo sutarties įsigaliojimo momento iki 2017 m. rugsėjo 30 d.
 6. Reglamento (ES) 910/2014 51 straipsnio 3 dalis nustato, kad kvalifikuotus sertifikatus pagal Direktyvą 1999/93/EB išduodantis sertifikavimo paslaugų teikėjas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 1 d. priežiūros įstaigai pateikia atitikties įvertinimo ataskaitą; kol nepateikiama tokia atitikties įvertinimo ataskaita ir priežiūros įstaiga baigia jos įvertinimą, tas sertifikavimo paslaugų teikėjas pagal šį reglamentą laikomas kvalifikuotu patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėju.
 7. Teismas nesutiko su ieškove, kad pagal nurodytą Reglamento (ES) 910/2014 nuostatą iki 2017 m. liepos 1 d. kvalifikuotais patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjais laikomi tiekėjai, visiškai atitinkantys Reglamento (ES) Nr. 910/2014 reikalavimus, bei kvalifikuotus sertifikatus pagal Direktyvą 1999/93/EB išduodantys sertifikavimo paslaugų tiekėjai, turintys atitikties vertinimo ataskaitą, t. y. faktiškai atitinkantys visus reikalavimus, tik formaliai neįrašyti į patikimus sąrašus, kad reikalavimas tiekėjams būti įtrauktiems į patikimus sąrašus yra perteklinis ir ribojantis konkurenciją. Perkančioji organizacija ketina sudaryti pirkimo sutartį iki 2017 m. rugsėjo 30 d., t. y. objektyviai yra suinteresuota, kad tiekėjai turėtų atitinkamą kvalifikaciją ir galėtų vykdyti sutartį ne tik nuo pasiūlymo pateikimo momento iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bet ir iki sutarties galiojimo termino pabaigos. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, kad ieškovės ginčijama pirkimo sąlygų 3.1.5 nuostata yra proporcinga pirkimo objektui ir negali būti vertinama kaip perteklinė, neproporcingai ribojanti sąžiningą konkurenciją.
 8. Teismas atmetė ieškovės argumentus, kad ji turi galimybę iki 2017 m. liepos 1 d. įgyti reikiamą kvalifikacijos statusą. Teismas sprendė, kad ieškovės kvalifikacija nuo 2017 m. liepos 1 d. iki sutarties galiojimo pabaigos negali būti pagrindžiama prielaida apie potencialią jos kvalifikaciją. Sutarties su tokiu tiekėju sudarymo atveju perkančioji organizacija prisiimtų riziką, kad tiekėjas negaus savo kvalifikacijos pripažinimo po 2017 m. liepos 1 d. ir pirkimo sutartį teks nutraukti. Sutarties sudarymas su tokiu tiekėju prieštarautų pirkimui skirtų lėšų racionalaus panaudojimo principui.
 9. Teismas sprendė, kad ieškovės argumentai dėl Ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – RRT) 2017 m. sausio mėnesio rašto Nr. (50.2E)1B vertinimo šalių ginčo kontekste yra teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų nepasisakė.
 10. Teismas nesutiko su ieškovės pozicija, kad pirkimo sąlygų 3.1.5 punktas yra neaiškus, netikslus ir dviprasmiškas, kuri motyvuojama tuo, kad nėra aiški kvalifikuotų elektroninių laiko žymų sudarymo kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas sąvoka, nes ji nėra įtvirtinta jokiame teisės akte, nėra paaiškinta pačios perkančiosios organizacijos, be to, nėra nurodyta, kokius konkrečius dokumentus tiekėjas turi patiekti, siekdamas įrodyti, kad jis yra kvalifikuotų elektroninių laiko žymų paslaugų teikėjas ir kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas. Įvertinęs kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo apibrėžimą pagal Reglamento (ES) Nr. 910/2014 nuostatas bei pirkimo sąlygose pateiktą pirkimo objekto apibrėžimą, teismas sprendė, kad ieškovės ginčijama pirkimo sąlygų 3.1.5 punkto sąvoka – kvalifikuotų elektroninių laiko žymų sudarymo kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas yra aiški – tai pirkimo sąlygų 2.1 punkte nurodytų paslaugų kvalifikuotas teikėjas. Teismas taip pat sprendė, kad perkančioji organizacija pirkimo sąlygose aiškiai nurodė, kokius dokumentus ir kokia forma privalo pateikti tiekėjas, siekdamas pagrįsti, kad jo kvalifikacija yra tinkama.
 11. Nurodytų motyvų pagrindu teismas konstatavo, kad ieškovės ginčijamo pirkimo sąlygų 3.1.5 punkto nuostatos nepažeidžia imperatyviųjų teisės normų, todėl ieškinį atmetė.
 12. Teismas atsisakė patenkinti atsakovės prašymą skirti ieškovei 2 896 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę šios baudos sumos priteisiant atsakovei. Teismas sprendė, kad ieškovės veiksmai teikiant paklausimus ir pretenzijas dėl pirkimo sąlygų, ieškinio pareiškimas, neatsižvelgiant į RRT išaiškinimą dėl Reglamento (ES) Nr. 910/2014 nuostatų taikymo, negali būti vertinami kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Ieškovės nesutikimas su RRT rašte pateiktu Reglamento (ES) Nr. 910/2014 nuostatų aiškinimu a priori nepagrindžia ieškinio nepagrįstumo ir ieškovės nesąžiningumo.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Ieškovė – UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“, apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 18 d. sprendimo dalį ir ieškinį patenkinti visa apimtimi, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Teismas nevertino, kad reikalavimas būti įtrauktam į patikimus sąrašus tiekėjo kvalifikacijos vertinime apskirtai neturėtų būti keliamas, nes tiekėjo kvalifikaciją lemia ne buvimas nurodytame sąraše, o atitikties vertinimo įstaigos atskaita ir priežiūros įstaigos sprendimas (Reglamento (ES) Nr. 910/2014 21 str.). Informacija apie tiekėjo ir/ar jo paslaugų kvalifikaciją įrašoma į patikimus sąrašus tik po kvalifikacijos suteikimo.
 2. Siekiant įrodyti tiekėjo kvalifikaciją būti kvalifikuotu patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėju iki 2017 m. liepos 1 d. nereikia pateikti nuorodos į patikimus sąrašus. Iki 2017 m. liepos 1 d. kvalifikuotu patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėju yra laikomi teikėjai, atitinkantys Reglamento (ES) Nr. 910/2014 51 straipsnio 3 dalį. Dėl nurodyto teismas padarė neteisėtą išvadą, kad pirkimo sąlygų 3.1.5 punkto reikalavimas tiekėjui būti patikimuose sąrašuose yra pagrįstas.
 3. Teismas padarė nepagrįstą ir neteisėtą išvadą, kad Reglamento (ES) Nr. 910/2014 51 straipsnio 3 dalies nuostatos pirkime neturi būti taikomos dėl to, kad paslaugos pagal sudarytą pirkimo sutartį turės būti teikiamos iki 2017 m. rugsėjo 30 d., t. y. po 2017 m. liepos 1 d. Tokia išvada teismas, viena vertus, pripažino, kad ieškovė tinkamai aiškina paminėtą reglamento nuostatą ir iš esmės paneigė atsakovės poziciją, kad Reglamento (ES) Nr. 910/2014 51 straipsnio 3 dalis ta apimtimi, kuri nustato, kas yra laikomas kvalifikuotu patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėju iki 2017 m. liepos 1 d., pirkime neva netaikomos. Tokiu būdu teismas patvirtino ir ieškovės argumentaciją dėl RRT pateiktos konsultacijos netinkamumo. Kita vertus, aptariama išvada teismas iš esmės netinkamai įvertino pirkimo paskelbimo aplinkybes ir kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams nustatymo momentą, kas lėmė iš esmės neteisingų teismo išvadų dėl pirkimo sąlygų 3.1.5 punkto teisėtumo priėmimą. Teismas neatsižvelgė į pirkimo paskelbimo dieną ir į tai, kad paslaugų teikimo pradžia nustatyta nuo 2017 m. sausio 1 d., t. y. kad paskelbus pirkimą tiekėjams buvo suformuoti pagrįsti lūkesčiai, jog įvykdžius pirkimo procedūras, paslaugos bus pradėtos teikti dar iki 2017 m. sausio 1 d., kas reiškia, kad paslaugos iki 2017 m. liepos 1 d. gali būti teikiamos tiekėjų, kurie nėra patikimuose sąrašuose.
 4. Teismas sprendė, kad tiekėjui turi būti keliami reikalavimai ir taikomas teisinis reguliavimas, kuris galioja ne pirkimo paskelbimo dieną, bet kuris galios pirkimo sutarties vykdymo metu. Taigi teismas išaiškino, kad tiekėjui, vertinant jo kvalifikaciją, turi būti keliami griežtesni reikalavimai, nei dabartinis reguliavimas nustato ir nei yra būtina paslaugoms iki 2017 m. liepos 1 d. teikti. Toks aiškinimas šiurkščiai pažeidžia viešųjų pirkimų principus.
 5. Atkreiptinas dėmesys, kad teismas kitoje tų pačių šalių panašioje byloje (Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-5008-590/2016) yra patvirtinęs, kad jei sutarties vykdymo metu galios kitas teisinis reguliavimas, nei pirkimo paskelbimo metu, pirkimas turi būti nutrauktas. Tai yra pripažinusi ir pati perkančioji organizacija, nusprendusi ankstesnį pirkimą nutraukti dėl pasikeitusio teisinio reguliavimo. Analogiškos išvados turėtų būti taikomos ir šiame pirkime. Teismas ex officio pirkimo sąlygų 3.1.5 punktą turėjo pripažinti neteisėtu ir pirkimą nutraukti, nes pirkimo sąlygos aiškiai diskriminuoja tiekėjus.
 6. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į Reglamento (ES) Nr. 910/2014 21 straipsnio 2 dalį, kuri patvirtina, kad tiekėjo įrašymas į patikimus sąrašus yra formali procedūra, kuri nepriklauso nuo tiekėjo ir yra priskirta valstybės narės, o ne tiekėjo pareigoms. Tiekėjas, gavęs priežiūros institucijos sprendimą dėl kvalifikacijos, į patikimus sąrašus turėtų patekti „automatiškai“.
 7. Teismo išvada dėl rizikos, kad tiekėjas po 2017 m. liepos 1 d. negaus savo kvalifikacijos patvirtinimo (įrašymo į patikimus sąrašus), yra netiksli, nes gavęs atitikties vertinimo įstaigos ataskaitą bei priežiūros įstaigos sprendimą dėl ataskaitos tinkamumo, tiekėjas į patikimus sąrašus turi būti įrašomas „automatiškai“. Tiekėjo neįrašymas į nurodytus sąrašus savaime nelemia jo kvalifikacijos trūkumo, o tik parodo valstybės narės institucijos (šiuo atveju RRT) netinkamo darbo organizavimą.
 8. Teismo sprendime pateiktas ginčo pirkimo sąlygos aiškumo įvertinimas yra neteisingas ir pažeidžia VPĮ 24 straipsnio 9 dalį, nes net ir remiantis sisteminiu pirkimo sąlygų nuostatų aiškinimu, normaliai atidus ir rūpestingas pirkimo dalyvis negali padaryti išvadų, kad sąvoka kvalifikuotų elektroninių laiko žymų sudarymo kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas yra aiški, nes Reglamente (ES) Nr. 910/2014 tokios sąvokos nėra. Paminėtame teisės akte yra vartojama tik sąvoka kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas. Be to, pagal ginčo sąlygą, visiškai neaišku, kokius konkrečius dokumentus (be nuorodos į patikimus sąrašus, kuri pirkimo atveju yra neteisėta) tiekėjas turi pateikti perkančiajai organizacijai, įrodinėdamas, kad jis yra kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas, nes joks turimų pateikti dokumentų sąrašas pirkimo sąlygų 3.1.5 punkte nėra nurodytas.
 1. Atsakovė – VSDFV, atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad teismas pripažino, jog ji tinkamai aiškina Reglamento (ES) Nr. 910/2014 nuostatas. Teismas aiškiai ir nedviprasmiškai konstatavo, kad nesutinka su ieškovės pozicija nurodytu klausimu.
 2. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad pirkime gali dalyvauti tik vienintelis tiekėjas – UAB „BaltStamp“. Pirkime gali dalyvauti ne tik įmonės, kurių veiklos teritorija apsiriboja Lietuvos Respublika, bet ir kitose ES valstybėse narėse veikiantys tiekėjai, įtraukti į tų valstybių patikimus sąrašus, taigi realus potencialių dalyvių skaičius yra žymiai didesnis.
 3. Ginčo pirkimo sąlygos pakeitimai buvo atlikti vadovaujantis RRT išaiškinimu, kad kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai gali pradėti teikti kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas po tai, kai kvalifikuotas statusas nurodomas patikimuose sąrašuose, nurodytuose Reglamento (ES) Nr. 910/2014 22 straipsnio 1 dalyje.
 4. RRT išaiškinime taip pat patvirtino, kad Reglamento (ES) Nr. 910/2014 51 straipsnio 3 dalyje nustatytas pereinamasis laikotarpis perkančiosios organizacijos įsigyjamų kvalifikuotų laiko žymų kūrimo paslaugų atžvilgiu netaikomas, o ūkio subjekto teisė teikti šias paslaugas atsiranda tik nuo jo įtraukimo į patikimus sąrašus.
 5. Iki Reglamento (ES) Nr. 910/2014 įsigaliojimo sąvoka kvalifikuotos laiko žymų sudarymo paslaugos apskirtai neegzistavo, ką patvirtina įsiteisėjusi Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2-5008-590/2016, todėl ieškovės argumentai dėl šių paslaugų atžvilgiu privalomo taikyti pereinamojo laikotarpio yra apskirtai nelogiški.
 6. Reglamento (ES) Nr. 910/2014 21 straipsnio 3 dalis imperatyviai nustato, kad kvalifikuotos paslaugos gali būti teikiamos tik nuo konkrečios paslaugos įrašymo į patikimus sąrašus momento. Sutikus su ieškovės siūlomu ginčo pirkimo sąlygų keitimu, perkančioji organizacija neužtikrintų kasacinio teismo suformuluoto esminio kvalifikacijos reikalavimų nustatymo kriterijaus – reikalavimas nebūtų pakankamas tam, kad perkančioji organizacija galėtų būti užtikrinta tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012). Be to, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad perkančioji organizacija tiek rengdama pirkimo dokumentus, tiek vertindama tiekėjų pasiūlymus privalo nepažeisti kitų teisės aktų imperatyvių teisės normų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 3 d. viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (II) Nr. AC-39-1.).
 7. Reglamento (ES) Nr. 910/2014 3 straipsnio 20 dalyje yra pateiktas kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo apibrėžimas, o 3 straipsnio 16 dalyje nustatyta, kad laiko žymų kūrimas yra viena iš patikimumo užtikrinimo paslaugų. Taigi iš nurodyto teisinio reglamentavimo yra akivaizdu, kad tiekėjas, turėdamas teisę teikti kvalifikuotų laiko žymų kūrimo paslaugas, yra laikytinas ir kvalifikuotu patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėju, tačiau tiekėjas, esantis kvalifikuotu patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėju, nebūtinai turės teisę teikti kvalifikuotas laiko žymų kūrimo paslaugas.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5Apeliacinis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 4238 str. 2 d.).

6Dėl faktinių aplinkybių

 1. Byloje nustatyta, kad atsakovė – VSDFV, supaprastinto atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą, kuriuo siekia įsigyti kvalifikuotų elektroninių laiko žymų paslaugas (pirkimo sąlygų 2.1 p.). Kvalifikuotos elektroninės laiko žymos turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 910/2014 bei jo įgyvendinimo standartų ETSI EN 319 421 ir ETSI EN 319 422 reikalavimus (pirkimo sąlygų 2.2.1 p.). 2017 m. sausio 13 d. patikslinusi pirkimo sąlygų reikalavimus, perkančioji organizacija jų 3.1.5 punkte nustatė tiekėjo techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimą būti kvalifikuotų elektroninių laiko žymų sudarymo kvalifikuotu patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėju; šį kvalifikacijos reikalavimą įrodantys dokumentai – dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjas yra kvalifikuotų elektroninių laiko žymų sudarymo kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas bei nuoroda į patikimus sąrašus, sudarytus, tvarkomus ir skelbiamus Reglamento (ES) Nr. 910/2014 22 straipsniu. Ieškovė 2017 m. sausio 20 d. pretenzija inicijavo nurodytos pirkimo sąlygos teisėtumo peržiūros procedūrą. Motyvuodama aptariamo kvalifikacijos reikalavimo neaiškumu, neproporcingumu pirkimo objektui toje dalyje, kurioje yra reikalaujama tiekėjo būti įtrauktam į patikimus sąrašus, bei tuo, kad jį šiuo metu atitinka tik vienas tiekėjas – UAB „BaltStamp“, ieškovė reikalavo patikslinti pirkimo sąlygų 3.1.5 punkto formuluotę, nustatant, kad tiekėjas turi būti kvalifikuotu laiko žymų paslaugų teikėju arba patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėju, turinčiu galiojantį laiko žymų paslaugų atitikties vertinimą. Perkančioji organizacija, pasiremdama RRT – patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros įstaigos, 2017 m. sausio mėnesio išaiškinimu bei argumentuodama, kad pagal Reglamentą (ES) Nr. 910/2014 kvalifikuotų laiko žymų sudarymo paslaugas gali teikti tik tiekėjas, kuris bent vienos valstybės narės patikimajame sąraše yra nurodytas kaip teikiantis kvalifikuotų laiko žymų sudarymo paslaugas, 2017 m. sausio 30 d. sprendimu ieškovės pretenziją atmetė.
 2. Skundžiama sprendimo dalimi pirmosios instancijos teismas UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ ieškinio, kuriuo buvo reikalaujama pripažinti neteisėtu ir panaikinti perkančiosios organizacijos 2017 m. sausio 13 d. pakeistą pirkimo sąlygų 3.1.5 punkto formuluotę, netenkino. Įvertinęs ginčui aktualias VPĮ, Reglamento (ES) Nr. 910/2014 bei pirkimo sąlygų nuostatas, teismas sprendė, kad ginčo pirkimo sąlygų punktas yra aiškus, proporcingas pirkimo objektui, neriboja sąžiningos tiekėjų konkurencijos.

7Dėl skundo argumentų

 1. Nesutikimą su teismo išvada dėl ginčo pirkimo sąlygų reikalavimo tiekėjui būti patikimuose sąrašuose proporcingumo pirkimo objektui ir teisėtumo ieškovė UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ grindžia Reglamento (ES) Nr. 910/2014 51 straipsnio 3 dalyje iki 2017 m. liepos 1 d. sertifikavimo paslaugų teikėjams, išduodantiems kvalifikuotus sertifikatus pagal Direktyvą 1999/93/EB, nustatytu pereinamuoju laikotarpiu, iki kurio toks sertifikavimo paslaugų teikėjas yra laikomas kvalifikuotu patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėju. Apeliantės teigimu, teismas nepagrįstai ginčo atveju taikė teisinį reguliavimą, kuris galioja ne pirkimo paskelbimo dieną, o kuris galios pirkimo sutarties vykdymo metu ir tokiu būdu padarė nepagrįstą išvadą, kad ji (apeliantė), turinti teisę teikti pirkimo objektą sudarančias paslaugas, negali dalyvauti pirkime, nes nėra įtraukta į patikimus sąrašus. Teisėjų kolegija su išdėstyta apeliantės pozicija nesutinka ir pirmiausiai pasisako dėl ginčijamo reikalavimo tiekėjui būti įtrauktam į patikimus sąrašus proporcingumo pirkimo objektui.
 2. Pagal VPĮ 32 straipsnio 1 dalies nuostatą perkančioji organizacija turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).
 3. Nagrinėjamu atveju ginčo pirkimo objektą sudaro kvalifikuotų elektroninių laiko žymų paslaugos, reikalingos kvalifikuoto elektroninio parašo ir kvalifikuoto elektroninio spaudo naudojimui elektroniniuose dokumentuose vadovaujantis Lietuvos Vyriausiojo archyvaro 2016 m. birželio 16 d. įsakymu patvirtintu elektroninių dokumentų valdymo taisyklių 3.2 punkto pakeitimu (pirkimo sąlygų 2.1 p.). Pirkimo objektą sudarančių paslaugų teikimą reglamentuoja paminėtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos. Šis tiesioginio taikymo teisės aktas, Lietuvos Respublikoje taikomas nuo 2016 m. liepos 1 d., pakeitė elektroninio parašo teisinį reguliavimą – išsiplėtė reglamentuojamų ir prižiūrimų paslaugų apimtis: aptariamu teisės aktu reglamentuojamos elektroninio parašo, elektroninio spaudo ir interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų sudarymo, elektroninių laiko žymų sudarymo, elektroninio parašo ir elektroninio spaudo galiojimo patvirtinimo, elektroninio parašo ir elektroninio spaudo ilgalaikės apsaugos bei elektroninio registruoto pristatymo paslaugos, kurios visos kartu yra vadinamos patikimumo užtikrinimo paslaugomis (Reglamento (ES) Nr. 910/2014 3 str. 16 d.). Reglamento (ES) Nr. 910/2014 nuostatų reikšmingumas ginčo pirkimui atskirai aptartas ir pirkimo sąlygose, kurios, be kita ko, nustato, kad kvalifikuota elektroninė laiko žyma – elektroninė laiko žyma, atitinkanti Reglamento (ES) Nr. 910/2014 42 straipsnyje nustatytus reikalavimus (pirkimo sąlygų 1.2.1 p.); kvalifikuotos elektroninės laiko žymos turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 910/2014 bei jo įgyvendinimo standartų ETSI EN 319 421 ir ETSI EN 319 422 reikalavimus (pirkimo sąlygų 1.2.2 p.), etc.
 4. Kvalifikuotų elektroninių laiko žymų kūrimas, patikrinimas ir patvirtinimas yra viena iš patikimumo užtikrinimo paslaugų (Reglamento (ES) Nr. 910/2014 16 str.), kuri Direktyvoje 1999/93/EB ir ją įgyvendinančiuose teisės aktuose nebuvo reglamentuota. Direktyva 1999/93/EB iš esmės buvo skirta tik elektroniniams parašams, nenustatant išsamios tarpvalstybinės ir tarpšakinės sistemos, kuria būtų užtikrintos saugios, patikimos ir patogios naudoti elektroninės operacijos (Reglamento (ES) Nr. 910/2014 įžanginės dalies 3 p.). Reglamento (ES) Nr. 910/2014 21 straipsnis nustato kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo paslaugos, taip pat ir kvalifikuotų elektroninių laiko žymų kūrimo, patikrinimo ir patvirtinimo, inicijavimo tvarką. Paminėto straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad kvalifikacijos statuso neturintys patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai, ketinantys pradėti teikti kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas, priežiūros įstaigai pateikia pranešimą apie savo ketinimą kartu su atitikties vertinimo įstaigos parengta atitikties vertinimo ataskaita. Priežiūros įstaiga patikrina, ar patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas ir jo teikiamos patikimumo užtikrinimo paslaugos atitinka šiame reglamente nustatytus reikalavimus ir ypač, kvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams ir jų teikiamoms kvalifikuotoms patikimumo užtikrinimo paslaugoms nustatytus reikalavimus; kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų tiekėjo statusas asmeniui suteikiamas per tris mėnesius nuo pranešimo pateikimo dienos. Kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai gali pradėti teikti kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas po to, kai kvalifikuotas statusas nurodomas patikimuose sąrašuose, nurodytuose 22 straipsnio 1 dalyje (Reglamento (ES) Nr. 910/2014 21 str. 2, 3 d.). Pastaroji teisės norma nustato, kad kiekviena valstybė narė sudaro, tvarko ir skelbia patikimus sąrašus, įskaitant informaciją apie kvalifikuotus patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus, už kuriuos ji atsako, ir apie jų teikiamas kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas. Aptarto teisinio reglamentavimo pagrindu yra pagrindas teigti, kad įtraukimas į patikimus sąrašus yra viena iš būtinųjų sąlygų kvalifikacijos statuso neturintiems patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams, norintiems teikti kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas.
 5. UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“, būdama sertifikavimo paslaugų teikėja kaip tai apibrėžia Direktyva 1999/93/EB, ginčo pirkimo paskelbimo metu nebuvo kvalifikacijos statuso neturinti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėja pagal Reglamento (ES) Nr. 910/2014 21 straipsnį, todėl apeliuoja į Reglamento (ES) Nr. 910/2014 51 straipsnio 3 dalį, kuri nustato, kad kvalifikuotus sertifikatus pagal Direktyvą 1999/93/EB išduodantis sertifikavimo paslaugų teikėjas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 1 d. priežiūros įstaigai pateikia atitikties įvertinimo ataskaitą; kol nepateikiama tokia atitikties įvertinimo ataskaita ir priežiūros įstaiga baigia jos įvertinimą, tas sertifikavimo paslaugų teikėjas pagal šį reglamentą laikomas kvalifikuotu patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėju. Jeigu kvalifikuotus sertifikatus pagal Direktyvą 1999/93/EB išduodantis sertifikavimo paslaugų teikėjas per 3 dalyje nurodytą laikotarpį priežiūros įstaigai nepateikia atitikties įvertinimo ataskaitos, tas sertifikavimo paslaugų teikėjas pagal šį reglamentą nuo 2017 m. liepos 2 d. nelaikomas kvalifikuotu patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėju (Reglamento (ES) Nr. 910/2014 51 str. 4 d.). Nors paminėtos teisės normos kvalifikuotus sertifikatus pagal Direktyvą 1999/93/EB išduodančio sertifikavimo paslaugų teikėjo teisės įgyti kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statusą pagal Reglamentą (ES) Nr. 910/2014 po pereinamojo laikotarpio nesieja su įtraukimu į patikimus sąrašus, sistemiškai įvertinus pastarojo teisės akto tikslą, uždavinius bei nuostatas konstatuotina, kad iki pereinamojo laikotarpio pabaigos (po 2017 m. liepos 1 d.) įvykdęs Reglamento (ES) Nr. 910/2014 51 straipsnio 3 dalies reikalavimus, nurodytas asmuo kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statusą ir teisę teikti kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas įgis tik būdamas patikimuose sąrašuose. Reglamento (ES) Nr. 910/2014 įžanginės dalies 12 punktas nustato, kad vienas iš šio reglamento uždavinių – pašalinti esamas valstybėse narėse naudojamų elektroninės atpažinties priemonių, reikalingų norint nustatyti tapatybę bent siekiant pasinaudoti viešosiomis paslaugomis, tarpvalstybinio naudojimo kliūtis; šio reglamento tikslas – užtikrinti, kad naudojantis valstybių narių siūlomomis tarpvalstybinėmis internetinėmis paslaugomis būtų galima užtikrinti saugią elektroninę atpažintį ir tapatumo nustatymą. Kad būtų galima užtikrini veiksmingą inicijavimo procesą, kuriuo kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai ir jų teikiamos kvalifikuotos užtikrinimo paslaugos turėtų būti įtraukiami į patikimus sąrašus; patikimi sąrašai yra labai svarbūs tam, kad būtų įgyjamas rinkos dalyvių tarpusavio pasitikėjimas, nes juose, atliekant priežiūrą, nurodomas paslaugos teikėjo kvalifikacijos statusas (Reglamento (ES) Nr. 910/2014 įžanginės dalies 45, 46 p.). Esant nurodytoms aplinkybėms bei įvertinus tai, kad nagrinėjamu atveju pirkimo sutartį numatoma vykdyti ir po (ES) Nr. 910/2014 51 straipsnio 3 dalyje nustatyto pereinamojo laikotarpio, t. y. iki 2017 m. rugsėjo 30 d., sprendžiama, kad ginčo pirkimo sąlygų punkto reikalavimas teikėjui ir jo teikiamai paslaugai būti įtrauktiems į patikimus sąrašus yra pagrįstas galiojančio teisinio reguliavimo nuostatomis, proporcingas pirkimo objektui, ir teisėtas.
 6. Atmestinas apeliantės argumentas, kad teismas, spręsdamas dėl ginčo pirkimo sąlygų nuostatos teisėtumo atsižvelgė ne į galiojantį teisinį reguliavimą, o į pirkimo sutarties vykdymo metu galiosiantį reguliavimą. Pirma, Reglamentas (ES) Nr. 910/2014 pradėtas taikyti nuo 2016 m. liepos 1 d., todėl ginčo pirkimo paskelbimo metu buvo galiojantis. Antra, kasacinio teismo išaiškinta, kad tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012). Atsižvelgiant į tai bei aplinkybę, kad pirkimo sutartį numatyta vykdyti ir po reglamente nustatyto pereinamojo laikotarpio sertifikavimo paslaugų teikėjams (Reglamento (ES) Nr. 910/2014 51 str. 3 d.), pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad dėl tiekėjo kvalifikacijos negali būti sprendžiama pagal duomenis, kurie paaiškės tik vykdant pirkimo sutartį. Nesant duomenų, ar iki 2017 m. liepos 1 d. apeliantė pateiks priežiūros įstaigai atitikties įvertinimo ataskaitą ir pastaroji suteiks jai kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjos statusą, perkančioji organizacija prisiimtų riziką, kad apeliantė neįgis reikiamos kvalifikacijos, dėl ko pirkimo sutartį po 2017 m. liepos 1 d. tektų nutraukti. Tokios rizikos prisiėmimas neatitiktų VPĮ teisinio reguliavimo, lygiateisiškumo, proporcingumo ir skaidrumo principų, ir paminėtos kasacinio teismo praktikos.
 7. Nesutiktina su apeliantės pozicija, kad ginčo pirkimo sąlygų nuostata nepagrįstai diskriminuoja sertifikavimo paslaugų teikėjus, kurie iki 2017 m. liepos 1 d. pripažintini kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjais pagal Reglamento (ES) Nr. 910/2014 51 straipsnio 3 dalį. Reglamentas (ES) Nr. 910/2014 buvo priimtas 2014 m. liepos 23 d., pradėtas taikyti nuo 2016 m. liepos 1 d., taigi apeliantei neabejotinai buvo žinomos pastarąjį teisės aktą panaikinančio Reglamento (ES) Nr. 910/2014 nuostatos. Nurodytų faktinių aplinkybių pagrindu sprendžiama, kad apeliantė turėjo pakankamai laiko pasirengti reglamento nuostatų įgyvendinimui, todėl privalo prisiimti dėl savo nepakankamo rūpestingumo kilusius padarinius – negalėjimą pateikti pasiūlymo ginčo pirkime dėl kvalifikacijos pagal pirkimo sąlygų 3.1.5 punkto reikalavimus stokos. Skunde akcentuojamas apeliantės lūkestis, kad iki 2017 m. liepos 1 d. jai suteiktas kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjos statusas leis pateikti pasiūlymą ginčo pirkime, nepaneigia perkančiosios organizacijos pareigos vykdant tiekėjų kvalifikacinę atranką nustatyti tokius reikalavimus, kurie viešojo pirkimo procedūros metu leistų įsitikinti tiekėjo pajėgumu ir pasiruošimu tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal pirkimo sutartį.
 8. Ginčo pirkime gali dalyvauti ne tik tiekėjai, kurių veiklos teritorija apsiriboja Lietuvos Respublika, bet ir kitose ES valstybėse narėse veikiantys tiekėjai, įtraukti į patikimus sąrašus, todėl apeliantė nepagrįstai teigia, kad ginčo pirkimo sąlygų 3.1.5 punkto reikalavimą atitinka tik vienas tiekėjas – UAB „BaltStamp“.
 9. Skunde apeliuojama ir į tai, kad kitoje tarp tų pačių šalių išnagrinėtoje panašioje byloje Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 5 d. nutartimi (civilinės bylos Nr. e2-5008-590/2016) patvirtino, jog tuo atveju, jeigu pirkimo sutarties vykdymo metu galios kitas nei pirkimo paskelbimo metu teisinis reguliavimas, pirkimas turi būti nutrauktas. Atmesdama šį skundo argumentą, teisėjų kolegija teigia, kad pagal Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų, o žemesnės instancijos teismai – ir aukštesnės instancijos teismų sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Atsižvelgiant į nurodytą įstatymo nuostatą, vadovautis apeliantės nurodytu žemesnės instancijos teismo išaiškinimu apeliacinės instancijos teismas neprivalo.
 10. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad tiekėjo įrašymas į patikimus sąrašus iš esmės yra formali procedūra, o tiekėjui kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statusas suteikiamas gavus atitikties vertinimo įstaigos ataskaitą ir priežiūros įstaigos sprendimą. Tokią UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ poziciją paneigia jau paminėti Reglamento (ES) Nr. 910/2014 21 straipsnio 3 dalis, kuri nustato, kad kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai gali pradėti teikti kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas po to, kai kvalifikuotas statusas nurodomas patikimuose sąrašuose, bei įžanginės dalies 12, 45, 46 punktai.
 11. Aplinkybė, kad Reglamentas (ES) Nr. 910/2014 nenustato sąvokos kvalifikuotų elektroninių laiko žymų sudarymo kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas, nesudaro pagrindo teigti apie ginčo pirkimo sąlygų nuostatos neaiškumą. Nurodytas teisės aktas atskirai apibrėžia tiek kvalifikuotos elektroninės laiko žymos, tiek kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo sąvokas (Reglamento (ES) Nr. 910/2014 3 str. 17, 34 p.). Be to, pirkimo sąlygų 2.1 punkte atskleistas perkančiosios organizacijos siekiamų įsigyti paslaugų turinys. Apeliantė, būdama profesionali viešųjų pirkimų teisinių santykių dalyvė, turėtų sugebėti sistemiškai įvertinti paminėtų teisės akto bei pirkimo sąlygų nuostatas ir suvokti, kokios kvalifikacijos ginčo atveju iš tiekėjų yra reikalaujama. Tai, kad ginčo pirkimo sąlygų 3.1.5 punkte nebuvo konkrečiai nurodyti dokumentai, kuriuos tiekėjas turi pateikti, norėdamas patvirtinti, jog yra kvalifikuotų elektroninių laiko žymų sudarymo kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas, nepaneigia šios pirkimo sąlygos teisėtumo. Tuo labiau, kad tiekėjas gali kreiptis į perkančiąją organizaciją, prašydamas paaiškinti jam neaiškias pirkimo sąlygas ir tokie perkančiosios organizacijos paaiškinimai bus laikomi sudėtine pirkimo dokumentų dalimi (VPĮ 2 str. 21 d., 27 str. 4 d.).
 12. Į esminius skundo ir atsiliepimo į jį argumentus atsakyta, kiti nėra teisiškai reikšmingi šios bylos išnagrinėjimui. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010). Pirmosios instancijos teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas; jį keisti ar naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

8Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

9Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai