Byla B2-2176-413/2015
Dėl atsakovo bankrutavusios L. K. individualios įmonės „Talka“ 2015 m. birželio 22 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo 4-uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo L. K. individualios įmonės „Talka“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo (kreditoriaus) AS „Reverta“ skundą dėl atsakovo bankrutavusios L. K. individualios įmonės „Talka“ 2015 m. birželio 22 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo 4-uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo L. K. individualios įmonės „Talka“ bankroto byloje,

Nustatė

2pareiškėjas (kreditorius) AS „Reverta“ pateikė teismui skundą dėl 2015 m. birželio 22 d. K. IĮ „Talka“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo 4 - uoju darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo atmestas administratoriaus pasiūlymas dėl įkeisto turto pardavimo tvarkos ir kainos, panaikinimo, prašydamas teismo nustatyti AS „Reverta“ naudai įkeisto turto pardavimo tvarką pagal administratoriaus siūlymą.

3Skundas buvo grindžiamas tuo, kad 2015 m. birželio 22 pakartotiniame kreditorių susirinkime, 4 - uoju darbotvarkės klausimu, buvo svarstomas klausimas dėl likusio neparduoto įkeisto AS „Reverta“ nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo. Administratorius pasiūlė likusį neparduotą kreditoriui AS „Reverta“ įkeistą turtą pardavinėti dvejose varžytynėse tokia tvarka:

4–79,90 kv. m. bendro ploto butą (unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), pirmose varžytynėse pardavinėti už 40 547 Eur, o antrose - už 26 000 Eur;

5– 24,23 kv. m. bendro ploto garažo boksą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), pirmose varžytynėse pardavinėti už 2 433 Eur, antrose – už 750 Eur;

6– 16,97 kv. m. bendro ploto garažo boksą ( unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), pirmose varžytynėse pardavinėti už 2 027 Eur, antrose – už 750 Eur.

7Pareiškėjas nurodė, kad už administratoriaus pasiūlytą nutarimo projektą balsavo visi kreditoriai, kurių balsai sudaro 34,91 proc. nuo visų susirinkime dalyvavusių kreditorinių reikalavimų sumos, išskyrus vieną kreditorių UAB „Skirnuva“, kurio kreditoriniai reikalavimai sudaro 65,09 proc. nuo visų susirinkime dalyvavusių kreditorinių reikalavimų sumos. UAB „Skirnuva“ jokių alternatyvių pasiūlymų dėl turto pardavimo tvarkos ar kainos nepateikė. Pažymėjo, kad UAB „Skirnuva“ nuo bankroto bylos įmonei iškėlimo momento balsavo prieš administratoriaus siūlymus kreiptis dėl įmonės likvidavimo procedūros taikymo ir prieš siūlymus dėl įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo, teikė kreditoriams nepriimtinus ir su jais nesuderintus taikos sutarties projektus, kreditorių susirinkimuose priiminėjo nepagristus, pažeidžiančius kitų kreditorių interesus nutarimus, susijusius su taikos sutarties tvirtinimu ir pasirašymu, skundė teismų nutartis, tokiais veiksmais vilkindamas turto realizavimo procesą bankroto byloje. 2015 m. vasario 2 d., 2015 m. kovo 23 d., 2015 m. birželio 9 d. šaukti kreditorių susirinkimai neįvyko dėl UAB „Skirnuva“ nedalyvavimo, nesant kvorumo. UAB „Skirnuva“ dalyvavo tik pakartotiniuose susirinkimuose. Be to, UAB „Skirnuva“ vadovas yra bankrutavusios L. K. IĮ „Talka“ savininkas, todėl tikėtina, kad minėtas kreditorius veikia buvusio įmonės savininko interesais. Po bankroto bylos iškėlimo, dėl UAB „Skirnuva“ balsavimo taktikos ir priimtų nutarimų, bankroto procedūros iš esmės nevyksta. Pareiškėjo nuomone, didžiausias įmonės kreditorius piktnaudžiauja teise, tuo pažeisdamas kitų įmonės kreditorių bei pačios įmonės interesus.

8Atsiliepimais į skundą kreditoriai VSDFV Alytaus skyrius, VĮ „Turto bankas“, UAB „Expert group LT“, pritardami pareiškėjo skundo argumentams, prašė skundą tenkinti.

9Skundas tenkintinas.

10Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus yra kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011). Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) normose įtvirtinti kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtini įgaliojimai spręsti ir su turto pardavimu susijusius klausimus (ĮBĮ 33 straipsnis). Pažymėtina, kad turto realizavimo tvarka bankroto procedūrose skiriasi priklausomai nuo to, kokios rūšies turtas parduodamas. Bankroto proceso metu turto realizavimą organizuoja ir vykdo administratorius (Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 2 punktas). Nekilnojamasis ir įkeistas turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka, kreditorių susirinkimo patvirtintomis bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainomis (Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 5 dalis). Nepardavus dvejose varžytynėse įkeisto turto ir šio turto neperėmus įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui, jo vertinimo ir pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalis).

11Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. birželio 22 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime, 4-uoju darbotvarkės klausimu buvo svarstoma dėl bankrutavusios įmonės likusio neparduoto ir pareiškėjui AS „Reverta“ įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo. Administratorius pasiūlė parduoti dvejose varžytynėse likusį neparduotą AS „Reverta“ įkeistą turtą tokia tvarka:

12–79,90 kv. m. bendro ploto butą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), Alytuje, pirmose varžytynėse pardavinėti už 40 547 Eur, o antrose - už 26 000 Eur;

13– 24,23 kv. m. bendro ploto garažo boksą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), pirmose varžytynėse pardavinėti už 2 433 Eur, antrose – už 750 Eur;

14– 16,97 kv. m. bendro ploto garažo boksą ( unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), pirmose varžytynėse pardavinėti už 2 027 Eur, antrose – už 750 Eur.

15Už administratoriaus pasiūlytą nutarimo projektą balsavo visi kreditoriai, kurių balsai sudaro 34,91 proc. nuo visų susirinkime dalyvavusių kreditorinių reikalavimų sumos, išskyrus UAB „Skirnuva“, kurio reikalavimas sudarė 65,09 proc. kreditorinių reikalavimų sumos. Tokiu būdu buvo priimtas nutarimas netvirtinti administratoriaus pasiūlytos įkeisto turo pardavimo tvarkos ir kainos. Pareiškėjas AS „Reverta“, nesutikdamas su priimtu nutarimu, prašė teismo panaikinti skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą ir nustatyti AS „Reverta“ naudai įkeisto turto pardavimo tvarką pagal administratoriaus pasiūlymą.

16ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtiems interesams, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

17Pagal bylos duomenis, ĮBĮ įtvirtinta kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, balsavimo ir nutarimo priėmimo tvarka pažeista nebuvo ir ginčo dėl to byloje nėra. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas ginčija kreditorių susirinkimo nutarimą tuo pagrindu, kad kreditorius UAB „Skirnuva“, turintis didžiausią balsų skaičių kreditorių susirinkime, nepagrįstai balsavęs „prieš“ siūlomą nutarimo projektą, piktnaudžiauja savo dominuojančia padėtimi, tuo vilkindamas bankroto procesą (veikia prieš operatyvių bankroto bylos išnagrinėjimą) ir pažeisdamas kitų kreditorių interesus.

18Pažymėtina, kad bankroto bylose visuomet egzistuoja viešasis interesas, įgalinantis ginti visų įmonės kreditorių interesus, todėl teismas tokio pobūdžio bylose privalo būti aktyvus ir neapsiriboti kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo teisėtumo patikrinimu, atsižvelgdamas vien į ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies nuostatas. Priešingu atveju, kreditorių teises, susijusias su ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta teise kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų, būtų įmanoma ginti tik formaliai. Taigi teismas, nepriklausomai nuo to, kad kreditorių nutarimai priimti nepažeidžiant procedūrinių reikalavimų, nagrinėdamas kreditoriaus skundą privalo, visų pirma, patikrinti, ar ginčijamas nutarimas nepažeidžia kreditorių teisių, atsižvelgiant į bendruosius teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2012).

19Nagrinėjamos bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, L. K. IĮ „Talka“ bankroto byla iškelta 2009 m. rugpjūčio 19 d. Teismo nutartis dėl įmonei taikytinos likvidavimo procedūros priimta 2010 m. birželio 16 d. Bankrutavusios įmonės likvidavimo stadijos vienintelis tikslas – realizuoti visą įmonės turtą ir atsiskaityti su kreditoriais. Dėl bankroto byloje kilusių teisminių ginčų, kurių iniciatoriais buvo didžiojo įmonės kreditoriaus UAB „Skirnuva“ balsais ir su juo susijusio asmens (buvusio įmonės savininko L. K.) veiksmais priimami sprendimai, užsitęsė turto likvidavimo procedūros ir tik 2015 m. kovo 30 d. kreditorių susirinkime buvo nuspręsta dėl AS „Reverta“ įkeisto ir įmonės neįkeisto turto pardavimo tvarkos ir kainos, dėl ko pirmosios įmonės turto varžytynės buvo paskelbtos tik 2015 m., t. y. praėjus 6 metams nuo bankroto bylos įmonei iškėlimo.

20Minėta, kad 2015 m. birželio 22 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime 4-uoju darbotvarkės klausimu buvo svarstoma dėl likusio neparduoto ir AS „Reverta“ įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo, kur už administratoriaus pasiūlytą skundžiamo nutarimo projektą „prieš“ balsavo tik vienas kreditorius - UAB „Skirnuva. Nepateikus minėtam kreditoriui alternatyvių pasiūlymų ir savo pozicijos tinkamai neargumentavus, nedalyvavus jam kituose kreditorių susirinkimuose (2015-02-02, 2015-03-23, 2015-06-09), dėl ko administratoriui tekdavo organizuoti pakartotinius susirinkimus, yra pagrindas išvadai, kad kreditorius UAB „Skirnuva“ sąmoningai ir sistemingai veikia prieš operatyvų bankroto procesą, dėl ko yra pažeidžiamos kitų kreditorių teisės ir turtiniai interesai.

21Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, teismas konstatuoja, kad esant akivaizdžiam kreditoriaus, turinčio lemiamą balsų skaičių, interesų konfliktui su kitais kreditoriais dėl turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo, kreditorių susirinkimas negali įgyvendinti savo kompetencijos, taip užkertant kelią tolimesniam bankroto procedūros eigos vilkinimui ir su tuo susijusių įmonės administravimo sąnaudų didėjimu bei kreditorių reikalavimų patenkinimų sumažėjimu. Bankroto procesas negali trukti neapibrėžtą laiką. Minėta, kad kreditorių nutarimų teisėtumą bankroto bylose būtina vertinti ne tik pagal jų atitikimą nustatytai kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkai, bet ir pagal jų turinį ir esmę, kurie negali prieštarauti Įmonių bankroto įstatymo tikslams ir kreditorių interesams, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams. Pažymėtina, kad teismas nevykdo bankroto administravimo procedūrų ir savo sprendimais paprastai negali išspręsti klausimų, kurie priskirtini kitų bankroto teisinių santykių dalyvių (nagrinėjamu atveju - kreditorių susirinkimo) kompetencijai. Kai kreditorių susirinkimas sprendžia ekonominio pobūdžio klausimus, teisminė tokių sprendimų kontrolė yra ribota. Teismas negali kreditorių susirinkimui nurodyti konkretaus turto pardavimo būdo arba nustatyti pradinę turto pardavimo kainą. Tačiau atsižvelgdamas į byloje dalyvaujančių asmenų pateikiamus argumentus ir įrodymus, teismas gali įvertinti, ar kreditorių susirinkime priimant nutarimus, susijusius su turto realizavimu, balsų daugumą turintys kreditoriai nesiekia nesąžiningai pasinaudoti savo balsų daugumos suteikiamomis teisėmis ir pažeisti kreditorių mažumos interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-338/2012). Nustačius, jog kreditorių susirinkimas vengia įgyvendinti savo kompetenciją, bankroto procedūrų efektyvumo, turto pardavimo tvarką ir pradinę parduodamo turto kainą gali nustatyti teismas. Į teismą su pasiūlymu dėl konkrečios pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo turi teisę kreiptis bet kuris kreditorius, kuris yra suinteresuotas turto realizavimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-387/2012).

22Aptartų aplinkybių pagrindu ir siekiant užtikrinti bankroto proceso skaidrumą ir operatyvumą, teismas sprendžia, kad įkeisto turto, dėl kurio buvo svarstoma 4-uoju kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu, pardavimo tvarką ir kainą šiuo konkrečiu atveju gali nustatyti teismas. Įvertinus tai, kad administratoriaus pasiūlytai įkeisto turto pardavimo tvarkai ir kainai pritarė visi 2015 m. birželio 22 d. įmonės pakartotiniame kreditorių susirinkime balsavę kreditoriai, išskyrus UAB „Skirnuva“, nenustačius, kad pasiūlyta tvirtinti įkeisto turto pardavimo tvarka ir kaina prieštarauja įstatymui ir viešajai tvarkai, teismas savo iniciatyva patvirtina administratoriaus pasiūlyme nurodytą likusio įmonės įkeisto turto pardavimo tvarką ir kainą.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 24, 33 straipsniais, teisėjas

Nutarė

24pareiškėjo skundą tenkinti. Panaikinti bankrutavusios L. K. individualios įmonės „Talka“ 2015 m. birželio 22 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą 4-uoju darbotvarkė klausimu, kuriuo nutarta nepardavinėti pirmosiose ir antrosiose varžytynėse L. K. individualios įmonės „Talka“ jos kreditoriui AS „Reverta“ įkeisto nekilnojamojo turto, ir nustatyti AS „Reverta“ įkeisto turto pardavimo tvarką ir kainą tokiomis sąlygomis:

251) 79,90 kv. m. bendro ploto butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), pardavinėti pirmose varžytynėse už 40 547 Eur, antrose varžytynėse – už 26 000 Eur;

262) 24,23 kv. m. bendro ploto garažo boksą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), pardavinėti pirmose varžytynėse už 2 433 Eur, antrose varžytynėse – už 750 Eur;

273) 16,97 kv. m. bendro ploto garažo boksą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), pardavinėti pirmose varžytynėse už 2 027 Eur, antrose varžytynėse – už 750 Eur.

28Nepardavus įkeisto turto teismo nustatytomis sąlygomis, įpareigoti administratorių sušaukti kreditorių susirinkimą dėl kitos neparduoto įkeisto turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo.

29Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, rašytinio proceso... 2. pareiškėjas (kreditorius) AS „Reverta“ pateikė teismui skundą dėl 2015... 3. Skundas buvo grindžiamas tuo, kad 2015 m. birželio 22 pakartotiniame... 4. –79,90 kv. m. bendro ploto butą (unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), pirmose... 5. – 24,23 kv. m. bendro ploto garažo boksą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( -... 6. – 16,97 kv. m. bendro ploto garažo boksą ( unikalus Nr. ( - )), esantį ( -... 7. Pareiškėjas nurodė, kad už administratoriaus pasiūlytą nutarimo projektą... 8. Atsiliepimais į skundą kreditoriai VSDFV Alytaus skyrius, VĮ „Turto... 9. Skundas tenkintinas.... 10. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. birželio 22 d. pakartotiniame... 12. –79,90 kv. m. bendro ploto butą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ),... 13. – 24,23 kv. m. bendro ploto garažo boksą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( -... 14. – 16,97 kv. m. bendro ploto garažo boksą ( unikalus Nr. ( - )), esantį ( -... 15. Už administratoriaus pasiūlytą nutarimo projektą balsavo visi kreditoriai,... 16. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai... 17. Pagal bylos duomenis, ĮBĮ įtvirtinta kreditorių susirinkimo sušaukimo,... 18. Pažymėtina, kad bankroto bylose visuomet egzistuoja viešasis interesas,... 19. Nagrinėjamos bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, L. K.... 20. Minėta, kad 2015 m. birželio 22 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime... 21. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, teismas konstatuoja, kad esant... 22. Aptartų aplinkybių pagrindu ir siekiant užtikrinti bankroto proceso... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 24, 33... 24. pareiškėjo skundą tenkinti. Panaikinti bankrutavusios L. K. individualios... 25. 1) 79,90 kv. m. bendro ploto butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ),... 26. 2) 24,23 kv. m. bendro ploto garažo boksą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ),... 27. 3) 16,97 kv. m. bendro ploto garažo boksą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ),... 28. Nepardavus įkeisto turto teismo nustatytomis sąlygomis, įpareigoti... 29. Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju...