Byla eB2-5609-866/2016

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutuojančios UAB „PROJECT SERVICES“ bankroto administratoriaus MB „Lasis“ pareiškimą pripažinti BUAB „PROJECT SERVICES“ bankrotą tyčiniu, suinteresuotas asmuo byloje A. K.,

Nustatė

2pareiškėjas prašo pripažinti BUAB „PROJECT SERVICES“ bankrotą tyčiniu.

3Nurodo, kad nuo 2011 m. kovo 23 d. iki bankroto bylos įmonei iškėlimo bendrovės vadovo pareigas ėjo A. K., taigi jam teko pareiga perduoti administratoriui bendrovės turtą pagal balansą ir visus bendrovės dokumentus. Šios pareigos suinteresuotas asmuo neįvykdė iki šiol, administratoriui nėra perduotas turtas išskyrus dalį iš esmės beverčių, brokuotų prekių, o iš dalinai perduotų pavienių bendrovės dokumentų nėra galimybės nustatyti bendrovės veiklos, turto ir įsipareigojimų sudėties, finansinių operacijų. Mano, kad dokumentai yra suinteresuoto asmens žinioje ir sąmoningai slepiami siekiant trukdyti nustatyti įmonės veiklą, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydį ir struktūrą. Teigia, kad bendrovės veikla buvo sąmoningai organizuojama netinkamai, tokiu būdu bendrovę privedant prie bankroto. Nurodo, kad neišsaugojus, paslėpus ar dėl kitų priežasčių administratoriaus žinion neperdavus esminių buhalterinės apskaitos dokumentų, tame tarpe didžiosios knygos, buhalterinių sąskaitų apyvartos žiniaraščių už 2014 ir 2015 metus, kitų buhalterinių registrų, taip pat medžiagų apyvartos dokumentų (tame tarpe nurašymo aktų, medžiagų, pajamavimo dokumentų) ir kt. yra sudaroma galimybė nuslėpti vykdytus sandorius ir kitą finansinę veiklą ir negalima įvertinti įmonės veiklos teisėtumo, taip pat nėra galimybės nustatyti bendrovės finansinių operacijų ar sandorių turinio, teisėtumo ir pagrįstumo. Remiantis Juridinių asmenų registro duomenimis paskutinė bendrovės finansinė atskaitomybė buvo sudaryta už 2012 metus. Pagal paskutinės Juridinių asmenų registrui teiktos bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentus (sudarytos už 2012 metus) bendrovė turėjo turto už 79 826, 23 Eur, tame tarpe ilgalaikio turto už 15 480, 77 Eur ir trumpalaikio turto už 64 345, 46 Eur, o pagal 2015 m. rugpjūčio 27 d. suinteresuoto asmens sudarytą finansinę atskaitomybę, bendrovės turtas sudaro 41 888 Eur, tame tarpe ilgalaikis turtas – 127 Eur, taigi bendrovės ilgalaikis turtas, lyginant su 2012 m. balanso duomenimis, sumažėjo daugiau nei 120 kartų. Administratoriui neperdavus visų bendrovės apskaitos dokumentų, nėra galimybės nustatyti, dėl kokių priežasčių bendrovės turtas bendrai sumažėjo beveik du karus, o ilgalaikis turtas daugiau nei 120 kartų, be to, neįmanoma nustatyti, ar 2015 m. rugpjūčio 27 d, sudarytas balansas yra teisingas ir kokiais pirminiais buhalterinės apskaitos dokumentais remiantis jis sudarytas. Bankroto administratoriui perduotų prekių vertė visiškai neatitinka bendrovės turto, kurį suinteresuotas asmuo turėjo perduoti, vertės. Pažymi, kad pagal 2014 m. gruodžio 31 d. kasos išlaidų orderius, suinteresuotas asmuo A. K. iš bendrovės yra gavęs 20 089, 89 Eur. Nėra aišku, kur šios piniginės lėšos panaudotos ir dėl kokios priežasties jos buvo išduotos suinteresuotam asmeniui, tačiau atsižvelgiant į tai, kad bendrovė tuo metu turėjo įsiskolinimų VSDFV bei VMI, akivaizdu, jog net ir tuo atveju, jei minėtos piniginės lėšos buvo panaudotos atskaitymams, tai buvo pažeista CK 6. 930 1 straipsnyje numatyta atsiskaitymų eilė. Teigia, kad gana didelės vertės turto dingimas, taip pat 20 089, 89 Eur išmokėjimas suinteresuotam asmeniui prieš bankroto bylos iškėlimą, rodo, jog bendrovės veikla galimai sąmoningai buvo organizuojama nemokumo linkme, kas savaime reiškia, jog buvo apribotos kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės turtą. Nurodo, kad bendrovės vadovas nesiėmė priemonių, kad įmonei priklausantis turtas būtų įtrauktas į apskaitą, būtų užtikrinta tinkama turto priežiūra ir saugojimas, o iškėlus įmonei bankroto bylą turtas būtų perduotas teismo paskirtam administratoriui. Pažymėjo, kad įmonės vadovas taip pat turi pareigą teisingai apskaičiuoti ir sumokėti mokesčius į valstybės biudžetą. Bendrovės bankroto byloje patvirtinti VSDFV Kauno skyriaus, VMI finansiniai reikalavimai

4Prašymas tenkintinas.

5ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalis nustato, kad tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto, sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus.

6ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, esant šio įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje nurodytiems požymiams, teismas gali pripažinti bankrotą tyčiniu savo iniciatyva arba kreditoriaus (kreditorių) ar administratoriaus prašymu. Nurodyto straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, jog yra bent vienas iš šioje dalyje nurodytų požymių, dėl kurių kilo bankrotas, tarp jų: 1) įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu; 2) buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu, ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sprendimai; 4) įmonės veikla buvo organizuojama taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos arba panaikintos ir (arba) išieškojimo pirmenybė buvo sąmoningai teikiama tos pačios eilės pagal Civilinio kodekso 6.9301 straipsnį kreditoriams, kuriems įsipareigojimai atsirado vėliau ir (arba) buvo nepradelsti arba mažiau pradelsti, žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti arba daugiau pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes įmonė nebeturės pakankamai turto.

7Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad, sprendžiant dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, bankroto bylą iškėlusiam teismui būtina nustatyti, ar bankrutuojančios įmonės sudarytais sandoriais bei kitokia šios įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo; tais atvejais, kai įmonė yra faktiškai nelikvidi arba nemoki, turi būti patikrinama, ar tolesnė tokios įmonės veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti įmonės turtinę padėtį; kad būtų galima pripažinti bankrotą tyčiniu, nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą, tačiau turi būti vertinama aplinkybių visuma, tai gali būti tokios aplinkybės, kurios yra susijusios su įmonės valdymo organų veiklos atitiktimi teisės aktų reikalavimams, sudarytų sandorių ekonominiu naudingumu ir jų įtaka įmonės mokumui, taip pat kitos aplinkybės, nulėmusios įmonės nemokumą, įmonės valdymo ir veiklos organizavimo reikalavimų kontekste (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2014).

8Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis - grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2. 87 straipsnio 1 dalis); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2. 87 straipsnio 2 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2. 87 straipsnio 3 dalis) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai, nei eiliniam įmonės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas jai atstovauja, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus - rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3- 298/2006).

9Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, jeigu nustato požymius, rodančius, jog įmonė prie bankroto buvo privesta tyčia, t. y. kad bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo. Taigi, kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant dėl įmonės tyčinio bankroto, reikia įvertinti faktines aplinkybes, susijusias su įmonės veikla, tokios įmonės valdymo organų sprendimais, turinčiais tyčinio bankroto požymių (žr. pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. rugsėjo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2004)

10Tyčinio bankroto požymių egzistavimą bankroto administratorius įrodinėja apeliuodamas į tai, kad įmonės vadovas po bankroto bylos iškėlimo neperdavė įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų bankroto administratoriui, galimai nesilaikė atsikaitymų tvarkos pagal CK 6. 9301 straipsnio nuostatas, bei įmonės vadovas išėmė iš įmonės kasos 20 089, 89 Eur.

11Kiekvieno privataus juridinio asmens veiklos tikslas – gauti pelną. Pelnas gali būti gaunamas, tiek vykdant įstatuose numatytą ūkinę komercinę veiklą, tiek kitą – įstatymais nedraudžiamą ir įstatams neprieštaraujančią – ūkinę komercinę veiklą. UAB „PROJECT SERVICES“ Juridinių asmenų registre nurodžiusi, kad vykdoma veikla – didmeninė ir mažmeninė prekyba, tarpininkavimo ir administravimo paslaugos, bei kita Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiama veikla.

12Pagal VĮ „Juridinių asmenų registras“ išrašą matyti, paskutinis registruotas įmonės vadovas laikotarpiu nuo 2011 m. balandžio 22 d. buvo A. K..

13Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi UAB „PROJECT SERVICES“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas MB „Lasis“.

14VĮ „Registrų centras“ duomenimis finansinės atskaitomybės dokumentų nuo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre įmonė nėra teikusi.

15Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi bankrutuojančios įmonės valdymo organai įpareigoti per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

16Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius nurodo, kad buvo perduota tik dalis įmonės turto ir dokumentų. Bankroto administratoriui neperduota didžioji knyga, buhalterinių sąskaitų apyvartos žiniaraščiai už 2014 ir už 2015 metus, kiti buhalteriniai registrai, medžiagų apyvartos dokumentai. Dėl to spręstina, kad arba įmonės buhalterinė apskaita buvo vykdoma netinkamai ir dėl to sąmoningai vengiama įmonės dokumentų ir turto perdavimo, arba jie be svarbių priežasčių nėra išsaugoti (CPK 185 straipsnis). Jeigu įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai nėra išlikę ar jie nebuvo vedami pagal BAĮ nustatytus reikalavimus, tai reiškia buvus aplaidų ir/arba netinkamą buhalterinės apskaitos tvarkymą.

17Šiuo atveju suinteresuotam asmeniui A. K. nepateikus jokių pagrįstų paaiškinimų, kodėl iki šiol administratoriui nėra perduotas įmonės turtas ir visi buhalterinės apskaitos dokumentai, administratorius negali nustatyti tikrųjų įmonės ūkinės ir finansinės būklės rezultatų, turto sudėties ir identifikuoti su juo susijusių operacijų, taip pat nustatyti tikrųjų įmonės bankroto priežasčių. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teisimo 2016 m. birželio 23 d. nutartimi UAB „PROJECT SERVICES“ vadovui už įmonės turto bei dokumentų neperdavimą bankroto administratoriui skirta 1 000 Eur bauda. 2016 m. sausio 14 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas taip pat skyrė įmonės vadovui baudą.

18Vien tik įmonės turto ir dokumentų neperdavimo administratoriui faktas neteikia pagrindo pripažinti bankrotą buvus tyčinį, tačiau, kaip minėta, tyčinį bankrotą kvalifikuojantis kriterijus yra sąmoningas bendrovės dokumentų neperdavimas (slėpimas, praradimas). Atsižvelgiant į nustatytas bylos faktines aplinkybes, t. y., kad A. K., būdamas UAB „PROJECT SERVICES“ vadovas, nesiėmė priemonių, kad būtų išsaugoti įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai, darytina pagrįsta išvada, jog tokiais savo veiksmais A. K. siekė užkirsti kelią išsiaiškinti tikrąsias UAB „PROJECT SERVICES“ bankroto priežastis, įmonės netinkamo valdymo aplinkybes (žr.pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-841-381/2016).

19Nustatyta, kad kasos išlaidų orderiu Nr. 39, suinteresuotas asmuo A. K. iš UAB „PROJECT SERVICES“ kasos 2014 m. gruodžio 31 d. išėmė 40 979, 14 Lt sumą bei kasos išlaidų orderiu Nr. 40, 2014 m. gruodžio 31 d. išėmė 28 387, 04 Lt sumą, viso 69 366, 18 Lt (20 089, 83 Eur). Duomenų, kam buvo panaudotos šios lėšos byloje nėra, juolabiau, tokių duomenų, kad iš įmonės kasos išimtos lėšos buvo panaudotos įmonės interesais. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo piniginių lėšų iš įmonės kasos išėmimo iki bankroto bylos UAB „PROJECT SERVICES“ iškėlimo praėjo gana nedidelis laiko tarpas, kas taip pat suponuoja išvadą, jog įmonės valdymas buvo nesąžiningas.

20Dėl šių aplinkybių konstatuotina, kad nustatyti teisės aktų pažeidimai yra tyčinio bankroto požymiai, kuriuos paneigiančių įrodymų suinteresuoti asmenys nepateikė (CPK 12, 178 straipsnis). Įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu, teismui pakanka nustatyti tam tikrų veiksmų nuoseklią eigą, kurių sistema objektyviai patvirtina blogą įmonės valdymą, privedusį prie bankroto.

21Bankroto administratorius nurodo, kad galimai vykdant atsiskaitymus buvo pažeista CK 6. 9301 straipsnyje nustatyta atsiskaitymu su kreditoriais tvarka, tačiau šios aplinkybės teismo vertinimu, bankroto administratorius neįrodė ir ji vertintina kaip deklaratyvi.

22Tačiau atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, t. y., kad bankroto administratoriui nebuvo perduoti visi įmonės dokumentai ir turtas, kad iš įmonės kasos buvo paimtos ir neapskaitytos lėšos, darytina išvada, kad byloje nustatyti ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 5 punkte numatyti tyčinio bankroto požymiai - netinkamas įmonės vadovo pareigų vykdymas (dokumentų bei turto neišsaugojimas, neperdavimas), netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas (neperduoti, neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai), todėl yra pagrindas pripažinti BUAB „PROJECT SERVICES“ bankrotą tyčiniu.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

24pripažinti BUAB „PROJECT SERVICES“ (j. a. k. 301824611, adresas: Panerių g. 11, Vilnius) bankrotą tyčiniu.

25Įpareigoti bankroto administratorių ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti bankrotą tyčiniu įsiteisėjimo dienos arba nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos, jeigu šie dokumentai perduoti po nutarties pripažinti bankrotą tyčiniu įsiteisėjimo dienos, patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais.

26Įsiteisėjusią teismo nutartį išsiųsti Vilniaus apygardos prokuratūrai bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos.

27Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė rašytinio proceso tvarka... 2. pareiškėjas prašo pripažinti BUAB „PROJECT SERVICES“ bankrotą... 3. Nurodo, kad nuo 2011 m. kovo 23 d. iki bankroto bylos įmonei iškėlimo... 4. Prašymas tenkintinas. ... 5. ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalis nustato, kad tyčinis bankrotas – įmonės... 6. ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, esant šio įstatymo 2 straipsnio... 7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad, sprendžiant dėl... 8. Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis... 9. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas... 10. Tyčinio bankroto požymių egzistavimą bankroto administratorius įrodinėja... 11. Kiekvieno privataus juridinio asmens veiklos tikslas – gauti pelną. Pelnas... 12. Pagal VĮ „Juridinių asmenų registras“ išrašą matyti, paskutinis... 13. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi UAB „PROJECT... 14. VĮ „Registrų centras“ duomenimis finansinės atskaitomybės dokumentų... 15. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi... 16. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius nurodo, kad buvo perduota tik... 17. Šiuo atveju suinteresuotam asmeniui A. K. nepateikus jokių pagrįstų... 18. Vien tik įmonės turto ir dokumentų neperdavimo administratoriui faktas... 19. Nustatyta, kad kasos išlaidų orderiu Nr. 39, suinteresuotas asmuo A. K. iš... 20. Dėl šių aplinkybių konstatuotina, kad nustatyti teisės aktų pažeidimai... 21. Bankroto administratorius nurodo, kad galimai vykdant atsiskaitymus buvo... 22. Tačiau atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, t. y., kad bankroto... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291... 24. pripažinti BUAB „PROJECT SERVICES“ (j. a. k. 301824611, adresas: Panerių... 25. Įpareigoti bankroto administratorių ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo... 26. Įsiteisėjusią teismo nutartį išsiųsti Vilniaus apygardos prokuratūrai... 27. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti...