Byla 2-1962/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Atea“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 5 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-4467-603/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Atea“ ieškinį atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimų viešajame pirkime panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Alna Intelligence“, uždaroji akcinė bendrovė „Nordea Finance Lithuania“, uždaroji akcinė bendrovė „3STEP IT“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Sprendžiamas klausimas dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumo.

4Ieškovas ieškiniu prašo pripažinti atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. balandžio 22 d. CVP IS pranešime Nr.1946491 užfiksuotus sprendimus dėl pasiūlymo eilės ir pirkimo laimėtojo nustatymo neteisėtais ir juos panaikinti; įpareigoti atsakovą trečiųjų asmenų grupės pasiūlymą atmesti ir sudaryti naują pasiūlymų eilę, pirmu numeriu į pasiūlymų eilę įrašant ieškovo pasiūlymą ir jį paskelbiant pirkimo laimėtoju bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Pirkimo CVP IS Nr.124212 procedūras ir įpareigoti atsakovą nesudaryti pirkimo sutarties, o, jei ji sudaryta, sustabdyti jos vykdymą iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje. Ieškovas nurodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kyla grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, nes sudarius pirkimo sutartį pirkimo procedūros pasibaigia (Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau- VPĮ) 7 str. 4 d. 1 p.), todėl grįžti į pradinę iki pažeidimo padarymo buvusią stadiją būtų neįmanoma.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 5 d. nutartimi ieškovo UAB „Atea“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Nurodė, kad ieškovas nepateikė duomenų apie tai, kokius nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo patirtų ieškovas, ir nenurodė rimtų argumentų, pagrindžiančių šių priemonių taikymo nagrinėjamoje byloje būtinybę. Pažymėjo, jog VPĮ 96 straipsnis numato nukentėjusios šalies teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, jei perkančioji organizacija ar tiekėjas neįvykdo šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų arba jas vykdo netinkamai. Todėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas nepaneigia ieškovo interesų gynybos galimybės tuo atveju, jei būtų priimtas jam palankus teismo sprendimas. Teismas sprendė, kad pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones būtų nesilaikoma šalių interesų pusiausvyros, galėtų būti pažeistas viešasis interesas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Atea“ (toliau- apeliantas) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 5 d. nutartį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą sustabdyti Pirkimo CVP IS Nr.124212 procedūras ir įpareigoti nesudaryti pirkimo sutarties, o, jei ji sudaryta, sustabdyti jos vykdymą iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad pritaikius prašomas laikinąsias apsaugos priemones bus pažeistas viešas interesas. Nagrinėjamu atveju pagal teismų praktiką prioritetinis viešasis interesas yra teisėtos ir pagrįstos pirkimo procedūros bei racionalus biudžeto lėšų panaudojimas, o ne operatyvus pirkimo objekto įsigijimas.
  2. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas galėtų sudaryti pirkimo sutartis su galimai neteisėtai išrinktu pirkimo laimėtoju ir, net jei teismas pripažins pirkimo procedūras neteisėtomis, apeliantas negalės iš karto sudaryti viešojo pirkimo sutarties su atsakovu, tokiu būdu šioje byloje būtų apsunkintas galimai apeliantui palankaus teismo sprendimo įvykdymas.
  3. Trečiojo asmens pateiktas pasiūlymas neatitinka daugelio pirkimo dokumentų reikalavimų. Apeliantas, perkančiajai organizacijai sudarius ir vykdant pirkimo sutartį su trečiųjų asmenų grupe, praras valstybinį užsakymą ir pagrįstai planuotas gauti pajamas bei patirs nuostolius.
  4. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymui byloje egzistuoja visos tam būtinos sąlygos – apeliantas savo ieškinį prima facie pagrindžia tiek faktinėmis aplinkybėmis ir įrodymais, tiek teisiniais argumentais, o laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas byloje neabejotinai užtikrintų viešojo intereso apsaugą.

10Trečiasis asmuo UAB „Alna Intelligence“ atsiliepimu prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti ir palikti nutartį nepakeistą, o nusprendus pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones byloje pareikalauti iš apelianto pateikti 130 869,16 Lt vertės nuostolių atlyginimo įvykdymo užtikrinimą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Apeliantas turi teisę apginti savo galimai pažeistas teises net ir tuo atveju, jei pirkimo sutartis būtų sudaryta ir įvykdyta, o ieškinys patenkintas.
  2. Remiantis teismų praktika, laikinosios apsaugos priemonės visų pirma turi užtikrinti viešojo intereso apsaugą, susijusią su perkamo objekto svarba ir nauda visuomenei, ir tik po to siekiama, kad būtų išlaikyta interesų pusiausvyra.
  3. Ieškinyje nurodyti trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimai konkurso sąlygoms, vertintini kaip apelianto subjektyvi nuomonė, o ne argumentai, pagrindžiantys skundu keliamą reikalavimą.
  4. Apelianto argumentas dėl prarasto valstybinio užsakymo patirtų planuotų negautų pajamų yra nepagrįstas, kadangi pagrįstas lūkestis sudaryti viešojo pirkimo sutartį ir gauti pajamas yra tuomet, jei pasiūlymas pripažįstamas laimėjusiu. Vien dalyvavimas konkurse nereiškia, kad pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir bus sudaryta pirkimo sutartis.
  5. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo neįvykdžius sutarties laiku, perkančioji organizacija atsidurtų panašioje situacijoje kaip ir tuo atveju, jei trečiasis asmuo laiku neįvykdytų sutarties. Dėl to trečiasis asmuo mano esant tikslinga paprašyti apelianto pateikti galimų nuostolių užtikrinimą.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

12CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

13Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Iš CPK 144 straipsnio 1 dalies teisinių nuostatų darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti pagrįstų ieškinio reikalavimų įvykdymą tuo atveju, jei bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Vadinasi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios papildomai taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose taiko vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Ši norma taip pat numato, kad teismas gali ir netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Taigi, šios kategorijos bylose įstatymų leidėjas nustato tam tikrus papildomus kriterijus, į kuriuos reikia atsižvelgti sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo klausimą, lyginant su CPK 144 straipsnio, reglamentuojančio bendrąsias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas, nuostatomis.

16Pagal kasacinio teismo viešųjų pirkimų ginčų praktiką, viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti išvados, jog galėjo būti pažeisti viešojo pirkimo esminiai principai, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar tam tikrai jos daliai būtinų prekių, paslaugų ar darbų įsigijimą kuo skubiau, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala, kas reiškia, jog tokiu atveju turi būti toliau vykdomos pirkimo procedūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012), įskaitant ir pirkimo sutarties pasirašymą su pirkimo laimėtoju bei sutarties vykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1809/2012).

17VPĮ numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra pasibaigusios. Pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, kuris nekviečiamas tolesnėms pirkimo procedūroms. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę, nes toks procesinis veiksmas taptų teisiškai bereikšmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis byloje Nr. 2-1619/2010, 2010 m. gegužės 13 d. nutartis byloje Nr. 2-787/2010).

18Atsakovas Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos vykdo visuomenei svarbias funkcijas, administruoja Europos Sąjungos paramą, skirtą žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei. Nagrinėjamoje byloje perkančioji organizacija vykdomu viešuoju konkursu siekė įsigyti kompiuterizuotų darbo vietų techninės įrangos nuomą, šios įrangos pagalba turi būti užtikrintas Europos Sąjungos paramos administravimo efektyvumas, spartesnis lėšų administravimas ir jų įsisavinimas. Šioje byloje kilo ginčas dėl viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo. Apeliantas atskirajame skunde prašė sustabdyti Pirkimo CVP IS Nr. 124212 procedūras, įpareigoti nesudaryti pirkimo sutarties, o jei ji sudaryta - sustabdyti jos vykdymą iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje. Pirmosios instancijos teismas 2013 m. birželio 5 d. nutartimi nepritaikė laikinųjų apsaugos priemonių, todėl viešojo pirkimo procedūros buvo tęsiamos. Trečiasis asmuo UAB „Alna Intelligence“ atsiliepime į apelianto atskirąjį skundą nurodė, jog tarp trečiojo asmens ir atsakovo jau yra sudaryta pirkimo sutartis. Tai patvirtina vieši duomenys, skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos internetiniame tinklapyje adresu (http://mw.eviesiejipirkimai.lt/ vpm/vpt_pub_print_vppa_ new_1_3.asp?DOK_ID=2002719812). Paaiškėjus aplinkybėms jog UAB „Alna Intelligence“, UAB „3 STEP IT“ ir UAB „Nordea Finance Lithuania“ 2013 m. birželio 6 d. sudarė pirkimo sutartį su atsakovu, teismas daro išvadą, kad viešojo pirkimo procedūrų tęsimo sustabdymas bei uždraudimas atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju nesukels jokių realių padarinių, nes viešojo pirkimo procedūros jau yra pasibaigusios (VPĮ 7 str. 4 d. 1 p.), apelianto prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nebegalėtų būti įgyvendintos ir nebeužtikrintų teismo sprendimo įvykdymo ieškinio tenkinimo atveju.

19Apelianto prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė - su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas (CPK 4237 str. 2 d. 4 p.), būtų neproporcinga siekiamiems tikslams (CPK 4237 str. 1 d.). Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į viešojo pirkimo objektą, prioritetiškai kaip vertybė turėtų būti ginamas savalaikis kompiuterizuotų darbo vietų techninės įrangos nuomos įsigijimas, lemiantis spartesnį Europos sąjungos paramos lėšų administravimą ir jų įsisavinimą. Be to, patikrinus teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teisme civilinė byla dėl ginčo esmės jau yra išnagrinėta, 2013 m. liepos 19 d. sprendimu apelianto ieškinys atmestas. Taigi, pirmosios instancijos teismui jau išnagrinėjus bylą iš esmės ir priėmus neigiamą apeliantui sprendimą, galima daryti prielaidą, kad apelianto reikalavimai preliminariai nepagrįsti ir jam palankaus teismo sprendimo tikimybė yra santykinai mažesnė nei nepalankaus teismo sprendimo. Tai iš dalies taip pat leidžia manyti apie būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nebuvimą (CPK 144 str. 1 d.).

20Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir argumentus, teismas sprendžia, kad laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje taikyti nėra pagrindo tiek dėl pasibaigusių viešojo pirkimo procedūrų, tiek iš dalies ir dėl ieškinio preliminaraus nepagrįstumo. Todėl atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-338 straipsniais,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Sprendžiamas klausimas dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 4. Ieškovas ieškiniu prašo pripažinti atsakovo Nacionalinės mokėjimo... 5. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 5 d. nutartimi ieškovo UAB... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Atea“ (toliau- apeliantas) prašo... 10. Trečiasis asmuo UAB „Alna Intelligence“ atsiliepimu prašo ieškovo... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 12. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 13. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) 144 straipsnio 1 dalyje... 16. Pagal kasacinio teismo viešųjų pirkimų ginčų praktiką, viešasis... 17. VPĮ numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji... 18. Atsakovas Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 19. Apelianto prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė - su pirkimo laimėtoju... 20. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir argumentus, teismas sprendžia,... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-338... 22. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 5 d. nutartį palikti nepakeistą....