Byla B2-2580-657/2016
Dėl 2016 m. rugsėjo 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pirmuoju klausimu panaikinimo beia administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, suinteresuoti asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius, AB „Citadelė“ bankas, AB „Swedbank“, UAB „Dvi jėgos“

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,

2Sekretoriaujant Rasai Juronienei, Ievai Gegieckaitei,

3Dalyvaujant pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Autoruožas“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Admonitus“ įgaliotam asmeniui advokatui Viliui Karoliui,

4Viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Autoruožas“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Admonitus“ skundą dėl 2016 m. rugsėjo 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pirmuoju klausimu panaikinimo beia administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, suinteresuoti asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius, AB „Citadelė“ bankas, AB „Swedbank“, UAB „Dvi jėgos“.

5Teismas

Nustatė

6Pareiškėjos BUAB „Autoruožas“ bankroto administratorius UAB „Admonitus“ kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti BUAB „Autoruožas“ 2016 m. rugsėjo 9 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo pirmą punktą ir patvirtinti BUAB „Autoruožas“ 15 280,00 Eur administravimo išlaidų sąmatą visam bankroto procesui (b.l. 4-6). Nurodė, kad nutarimo 1 punktas – netvirtinti administratoriaus pateiktos administravimo išlaidų sąmatos yra nepagrįstas, prieštaraujantis teisingumo, protingumo principams bei pažeidžiantis pačios įmonės esminius interesus, kad būtų užtikrintas tinkamas bankrutuojančios įmonės administravimas. 2016 m. rugpjūčio 31 d. kreditoriams išsiųstame pranešime dėl šaukiamo kreditorių susirinkimo administratorius, atsižvelgęs į pirmajame kreditorių susirinkime kreditorių nurodytas pastabas dėl būtinumo atlikti viso turto vertinimą bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintais bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniais dydžiais, taikomais vidutinei įmonei, pateikė išsamų paaiškinimą dėl prašomos patvirtinti administravimo išlaidų sumos būtinumo ir pagrįstumo. 2016 m. rugsėjo 9 d. pakartotiniame susirinkime dalyvavusių kreditorių balsų dauguma nutarta netvirtinti administratoriaus pateiktos administravimo išlaidų sąmatos ir tik VSDFV Marijampolės skyrius pateikė pasiūlymą nustatyti 7 000,00 Eur sumą administravimo išlaidoms. Valstybinė mokesčių inspekcija pritarė kreditorės AB „Citadelė“ bankas pasiūlymui, tačiau kreditorės AB „Citadelė“ bankas balsavimas nebuvo įskaitytas skaičiuojant šio kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus, kadangi jos balsavimo biuletenis pateiktas pasibaigus kreditorių susirinkimui. Be to, AB „Citadelė“ bankas balsavimo biuletenio pastabose nurodyta, jog administravimo išlaidų sąmata turėtų būti mažesnė, nepateikiant jokių argumentų. Kreditorės VSDFV Marijampolės skyriaus pasiūlyta nustatyti 7 000,00 Eur suma yra aiškiai nepakankama, nes kreditoriai pirmajame kreditorių susirinkime priėmė nutarimą atlikti viso įmonės nekilnojamojo turto vertinimą, kuris vidutiniškai kainuoja 5 500,00 Eur. Be to, į administratoriaus pateiktą administravimo sąmatą visam bankroto procesui, yra įskaityta ir iki pirmojo kreditorių susirinkimo panaudota 1 600,00 Eur suma. Kreditoriai netvirtindami administravimo išlaidų sąmatos ir neteikdami konkrečių ir pagrįstų pasiūlymų, vilkina bankroto procedūras, nes administratorius neturėdamas konkrečios administravimo išlaidų sąmatos, negali operatyviai vykdyti procedūrų – atlikti turto vertinimo bei skelbti varžytynių.

7Reikalavimus grindė: 2016 m. rugpjūčio 31 d. pranešimu dėl kreditorių susirinkimo, kreditorės AB „Citadelė“ bankas balsavimo biuletenio ir el. laiško kopijomis, turto vertintojų komerciniais pasiūlymais.

8Suinteresuoti asmenys į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta įstatymų nustatyta tvarka (CPK 123 str. 1 d.). Neatvykimo priežastys nežinomos, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla pareiškėjos atstovo prašymu byla nagrinėta suinteresuotiems asmenims nedalyvaujant (CPK 246 str.).

9Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė skundą tenkinti iš dalies – įpareigoti administratorių sušaukti dar vieną kreditorių susirinkimą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo (b.l. 26-28). Nurodė, kad administratoriaus skunde išdėstyti argumentai yra iš dalies pagrįsti. Valstybinė mokesčių inspekcija reikalavimo teisę į UAB „Autoruožas“ 17 543,21 Eur mokestinę nepriemoką yra perdavusi VĮ Turto bankas. Įvertinusi, kad visas turtas įmonėje yra įkeistas, Valstybinė mokesčių inspekcija balsavimo biuletenyje, dar nežinodama įkaito turėtojo pateiktos nuomonės, iš anksto jai pritarė. 2016 m. liepos 11 d. vykusiame kreditorių susirinkime, Valstybinė mokesčių inspekcija buvo pritarusi bendrai 12 000,00 Eur administravimo išlaidų sąmatai visam bankroto procesui. Įkeisto turto turėtojui nepateikus konkretaus nutarimo projekto, 2016 m. rugsėjo 9 d. kreditorių susirinkime nutarimas dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo nebuvo priimtas. Atsižvelgiant į tai, nėra teisinio pagrindo jį iš esmės panaikinti. Tačiau įvertinus administravimo išlaidų apmokėjimo teisinį reglamentavimą, siekiant maksimalaus pagrindinio bankroto proceso tikslo įgyvendinimo, tai, kad iki 2016 m. rugsėjo 28 d. nėra priimtas nutarimas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, tikslinga įpareigoti administratorių sušaukti dar vieną kreditorių susirinkimą, kuriame kreditoriai pagal iki šiol teiktas nuomones dėl išlaidų dydžio priimtų argumentuotą nutarimą dėl administravimo išlaidų dydžio patvirtinimo.

10Suinteresuotas asmuo AB „Swedbank“ atsiliepime prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 35-36). Nurodė, kad administravimo išlaidų sąmatoje nurodomų atliekamų darbų sąrašas yra pakankamai abstraktus, nėra aiškiai detalizuotas. Be to, atsižvelgiant į tai, kad bankrutuojanti įmonė jokios veiklos nevykdo, teisminių ginčų dėl jos finansinių įsipareigojimų ar kreditorinių reikalavimų nėra, bankrutuojančios įmonės administravimas iš esmės bus nukreiptas tik į turto vertinimo ir pardavimo organizavimą, kas rodo administravimo procedūrų nesudėtingumą, todėl atitinkamai ir administravimo kaštai negali būti dideli. Kreditoriai teikė savo pasiūlymus dėl administravimo išlaidų sąmatos dydžio ir jų nuomonė šiuo klausimu nepasikeitė.

11Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius atsiliepime prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 39-41). Nurodė, kad Fondo valdybos Marijampolės skyrius, teikė pasiūlymą patvirtinti 7 000,00 Eur administravimo išlaidų sąmatą visam bankroto procesui. Administravimo išlaidų klausimas yra išimtinė kreditorių kompetencija, todėl tik jie sprendžia, ar administratoriaus pateikta administravimo išlaidų sąmata yra tvirtintina ar ne. Šiuo atveju kreditoriai nepatvirtino administravimo išlaidų sąmatos, todėl šis klausimas turėtų būti svarstomas iš naujo kreditorių susirinkime.

12Skundas atmestinas.

13Įmonių bankroto įstatymo normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus. Bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip administratoriaus veiklos kontrolė, bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla, įmonės likvidavimas, parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas, turto pardavimo kainos tvirtinimas (ĮBĮ 23 str.). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 str.). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

14Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 14 d. d. nutartimi UAB „Autoruožas“ iškelta bankroto byla. Bankroto administratoriumi paskirta UAB „Admonitus“. Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutartimi patvirtinta 1 600,00 Eur administravimo išlaidų sąmata iki kol pirmasis kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą bankroto procesui. 2016 m. rugsėjo 12 d. nutartimi BUAB „Autoruožas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama.

15Byloje nustatyta, jog 2016 m. liepos 11 d. įvyko pirmasis kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo svarstomas klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo. Buvo balsuojama už administratoriaus pasiūlytą projektą patvirtinti 12 000,00 Eur administravimo išlaidų sąmatą visam bankroto procesui. Šiam projektui buvo nepritarta, dėl kreditorių AB „Citadelės“ bankas“, UAB „Dvi jėgos“, VSDFV Marijampolės skyriaus, UAB „ICECO“, UAB „Gulbelė“ pasiūlymų nebuvo balsuojama, nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo kreditorių susirinkimas nepriėmė.

162016 m. rugsėjo 9 d. įvyko pakartotinis BUAB „Autoruožas“ kreditorių susirinkimas, kurio metu taip pat buvo sprendžiamas klausimas dėl bankroto administratoriaus dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo (pirmasis darbotvarkės klausimas) (bankroto byla, T.3, b.l. 4-7). Buvo balsuojama dėl administratoriaus pateikto pasiūlymo patvirtinti 15 280,00 Eur administravimo išlaidų sąmatą visam bankroto procesui. Nutarta tokios dydžio administravimo išlaidų sąmatos nepatvirtinti. Už nutarimą balsavo 9,219 proc. balsų, prieš – 10,993 proc., susilaikė – 0,267 proc. balsų.

17Dėl kreditorės VSDFV pasiūlymo patvirtinti 7 000,00 Eur administravimo išlaidų sąmatą ir AB „Citadelės“ bankas pasiūlymą nebuvo balsuojama.

18Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi Įmonių bankroto įstatymo ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Todėl teismas, patikrina, ar 2016 m. rugsėjo 9 d. kreditorių susirinkime, kurio metu priimtas skundžiamas nutarimas, buvo padaryta procedūrinių pažeidimų, ar esant pažeidimams jie laikytini esminiais, t. y. sudarančiais pagrindą ginčijamus nutarimus panaikinti. Tokios praktikos laikomasi ir kasacinio teismo jurisprudencijoje, nurodant, jog net nustačius tam tikrus teisės aktų ar minėtų principų pažeidimus, kreditorių susirinkimo nutarimai galėtų būti pripažinti neteisėtais ne dėl formalių mažareikšmių pažeidimų, o tuo atveju, jei yra pagrindas konstatuoti tokio lygmens pažeidimus, kurie turi / gali turėti pakankamai reikšmingą įtaką bankroto procedūrų teisėtumui, skaidrumui, kreditorių interesams ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

19Nagrinėjamu atveju ginčo dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, darbotvarkės, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos nėra. Esminių procedūrinių pažeidimų teismas taip pat nenustatė, nes kaip matyti iš 2016 m. rugsėjo 9 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo kreditorių susirinkime raštu balsavusių kreditorių finansinių reikalavimų bendra suma sudaro 72 144,97 Eur (20,479 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos). Atsižvelgus į tai, jog kreditorių susirinkimo sušaukimo ir nutarimo priėmimo tvarkos pažeidimų nenustatyta, toliau spręstina dėl administratoriaus ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto pirmuoju darbotvarkės klausimu, teisėtumo ir pagrįstumo.

20ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus (ĮBĮ 23, str., 24 str.), tarp jų ir patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką (ĮBĮ 23 str. 5 p.). Kreditorių susirinkimo kompetencija spręsti svarbiausius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus išreiškia kreditorių autonomijos principą. Teismas nevykdo bankroto administravimo procedūrų ir savo sprendimais paprastai negali išspręsti klausimų, kurie priskirtini kitų bankroto teisinių santykių dalyvių kompetencijai. Teismo įgalinimai spręsti tam tikrus su bankroto procesu susijusius klausimus gali atsirasti dviem pagrindais: kai jie aiškiai nurodyti įstatyme, arba kai teismas nustato, kad kreditorių susirinkimas neįgyvendina įstatymu jam patikėtos kompetencijos, ir toks kompetencijos neįgyvendinimas gali pažeisti kreditorių interesus bei trukdyti bankroto bylos eigai. Taigi, teismas negali patvirtinti (priimti) nutarimų kreditorių kompetencijai priskirtinais klausimais, kurie kreditorių susirinkime nebuvo svarstyti, arba dėl kurių kreditorių susirinkime nebuvo priimtas joks nutarimas.

21Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad kreditorių susirinkimo teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą lemia bankroto instituto paskirtis – apsaugoti nemokaus skolininko kreditorių teises ir interesus, t. y. siekiama patenkinti visų kreditorių interesus, kartu – užtikrinti ir nemokaus skolininko interesus. Administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės lėšų, iš kurių yra tenkinami ir kreditorių reikalavimai, todėl pinigų sumos, skiriamos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms padengti, yra tiesiogiai susijusios su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimo patenkinimo galimybėmis – kuo daugiau lėšų bus skirta įmonei administruoti, tuo mažiau jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009; 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Būtent administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą teismui iki pirmojo kreditorių susirinkimo, vėliau – kreditorių susirinkimui, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos, ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Kilus ginčui teisme, administratoriui tenka procesinė pareiga įrodyti, kad kreditorių patvirtinta sąmata yra akivaizdžiai nepagrįsta (CPK 178 str.).

22ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje, reglamentuojančioje administravimo išlaidų sudėtį, nustatyta, kad bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, įmonės darbuotojų, kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus dalyvaujančių ūkinėje komercinėje veikloje, su darbo santykiais susijusios išmokos, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Prie bankroto administravimo išlaidų negali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su įmonės ūkine komercine veikla.

23Bankroto administratorius, ginčydamas nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos nepatvirtinimo ir prašydamas patvirtinti 15 280,00 Eur administravimo išlaidų sąmatą, iš esmės nurodo, kad pakartotinio kreditorių susirinkimo metu tvirtinant šias išlaidas nebuvo atsižvelgta į Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintą Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašą ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisykles.

24Iš 2016 m. liepos 11 d. ir 2016 m. rugsėjo 9 d. susirinkimų protokolų matyti, kad iki susirinkimo ar susirinkimo metu buvo pateikti dar keli alternatyvūs pasiūlymai, kuriuos pateikė VSDFV Marijampolės skyriaus, AB „Citadelė“ banko, UAB „Dvi jėgos“, UAB „ICECO“, UAB „Gulbelė“. Iš pateikto pranešimo apie pakartotinį susirinkimą, o taip pat AB „Citadelė” bankas balsavimo raštui protokolo matyti, jog dėl alternatyvių pasiūlymų 2016 m. rugsėjo 9 d. raštu balsavę kreditoriai negalėjo išreikšti savo valios, nes jie apie juos nebuvo informuoti.

25Pakartotinio kreditorių susirinkimo, įvykusio 2016 m. rugsėjo 9 d. darbotvarkė skyrėsi nuo 2016 m. liepos 7 d. įvykusio susirinkimo. Byloje nėra duomenų, jog kreditoriai, savo valią išreiškę raštu ir asmeniškai nedalyvavę pirmajame susirinkime, buvo informuoti apie darbotvarkės klausimais pateiktus alternatyvius pasiūlymus, kad jiems tinkamai pranešta apie pirmojo kreditorių susirinkimo baigtį. Nesutiktina, jog kreditoriai nepriėmė jokio nutarimo dėl administravimo sąmatos patvirtinimo. Iš susirinkimų protokolų matyti, jog buvo nutarta nepatvirtinti administratoriaus siūlomos administravimo išlaidų sąmatos, tačiau balsavimui nebuvo pateikti kiti gauti alternatyvūs pasiūlymai.

26Remiantis ĮBĮ nuostatomis, bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose, balsuoti jame priimamais klausimais, ginti savo reikalavimus bei kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų. Prielaidas aptariamų kreditorių teisių tinkamam įgyvendinimui sudaro tinkamas kreditorių informavimas apie numatomą kreditorių susirinkimą. Vadovaujantis ĮBĮ 22 straipsnio 4 dalimi, kreditorių susirinkimo šaukimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimo nustatyta kreditorių informavimo apie šaukiamą kreditorių susirinkimą tvarka turi užtikrinti kreditorių teisės gauti informaciją apie šaukiamą kreditorių susirinkimą ir jo darbotvarkę realų įgyvendinimą kreditorių susirinkimo nustatytais būdais. Visų bankrutuojančios įmonės kreditorių lygybės principas įpareigoja bankroto administratorių informuoti kiekvieną kreditorių, kurio finansinį reikalavimą patvirtino teismas įsiteisėjusia nutartimi, apie kreditorių susirinkimo datą, laiką ir vietą, kreditorių susirinkimo darbotvarkę bei nutarimų projektų turinį tam, kad kreditoriai galėtų apsispręsti dėl dalyvavimo susirinkime ir balsavimo, priimant nutarimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-402/2012; 2009 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-314/2009; kt.).

27Pažymėtina, jog pagal ĮBĮ 24 straipsnio 2 dalį pakartotinis kreditorių susirinkimas šaukiamas, jeigu nutarimui priimti susirinkime balsų nepakako. Pakartotinis susirinkimui turi teisę priimti nutarimus tik pagal ankstesniojo susirinkimo darbotvarkę, išskyrus nutarimus dėl įmonės bankroto proceso ne teismo tvarka ir dėl taikos sutarties.

28BUAB „Autoruožas” kreditoriai pirmame susirinkime dalyvavę raštu turėjo lūkestį, jog į jų valią, išreikštą balsavimo biuletenyje, bus atsižvelgta ir pakartotiniame susirinkime. Tai reiškia, kad 2016 m. rugsėjo 9 d. kreditorių susirinkime taip pat bus svarstomi alternatyvūs projektai, kuriuos pateikė kreditoriai pateikė. Šie nutarimų projektai, atsižvelgiant į tai, kad dėl jų nebuvo balsuota pirmame susirinkime, turėjo būti svarstomi pakartotiniame susirinkime (ĮBĮ 24 str. 2 d.). Kitoks susidariusios situacijos traktavimas reikštų kreditorių teisių dalyvauti sprendžiant su bankroto procedūromis susijusius klausimus nepagrįstą varžymą. Pagal aptariamą pakartotinio kreditorių susirinkimo organizavimo modelį, susiklosto ydinga situacija, kai alternatyvūs kreditorių pasiūlymai objektyviai nebūtų galėję būti priimti ne tik dėl to, kad kiti kreditoriai apie juos neinformuoti, bet ir dėl to, jog jie nebuvo pateikti balsavimui.

29Taigi BUAB „Autoruožas” bankroto administratoriaus pasirinktas pakartotinio kreditorių susirinkimo sušaukimo ir balsavimo jame variantas neatitiko ĮBĮ 24 straipsnio 2 dalyje nustatytų procedūrinių reikalavimų, todėl nėra pagrindo sutikti su administratoriaus teiginiais, jog kreditorių susirinkimas vengia priimti nutarimus, jo kompetencijai priskirtais klausimais, vien todėl, kad nepritarė administratoriaus teikiamai administravimo išlaidų sąmatai.

30Toks kreditorių sprendimas negalėjo nei pažeisti administratoriaus interesų, nei trukdyti bankroto bylos eigai. Atkreiptinas dėmesys, jog nors ĮBĮ normos tiesiogiai nenumato jokio išankstinio pranešimo apie balsu pareikštas nuomones ar alternatyvius pasiūlymus, jų pateikimą, turinį, tačiau ši aplinkybė nepaneigia administratoriaus pareigos laikytis kreditorių nustatytos kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos ir kreditorių teisės būti tinkamai informuotiems apie kreditorių susirinkimą, jo darbotvarkę, bei gauti visą informaciją, susijusią su darbotvarkėje svarstomais klausimais. ĮBĮ nuostata, numatanti, kad pakartotinis kreditorių susirinkimas turi teisę priimti nutarimus tik pagal ankstesniojo susirinkimo darbotvarkę (ĮBĮ 24 str. 2 d.) nereiškia, kad šaukiant pakartotinį susirinkimą neturi būti balsuojama už alternatyvius pasiūlymus tam tikrais darbotvarkės klausimais. Taigi, šaukiant pakartotinį kreditorių susirinkimą, kreditoriai turi būti supažindinami su pirmajam kreditorių susirinkimui pateiktais alternatyviais nutarimų projektais atitinkamais klausimais, kurie bus svarstomi pakartotiniame susirinkime, tokiu būdu kreditoriams sudarant galimybę išreikšti nuomonę ir dėl jų. Kreditoriams balsuojant ir už alternatyvius nutarimo projektus balsai galėjo pasiskirstyti kitaip ir galėjo būti priimtas kitokio turinio nutarimas dėl administravimo sąmatos patvirtinimo. Kiti proceso dalyvių argumentai ir atsikirtimai proceso baigčiai neturėtų teisinės reikšmės, todėl plačiau neaptariami.

31Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir į tai, kad kreditoriai balsų dauguma nutarė nepatvirtinti tokio dydžio administravimo išlaidų sąmatą, kokio pageidavo administratorius, kad priimtas nutarimas savo turiniu ir apimtimi neprieštarauja ĮBĮ 11 ir 23 straipsnių nuostatoms, o pareiškėjas neįrodė savo reikalavimo pagrįstumo, kaip ir neįrodydamas, kodėl kreditorių balsavimui nebuvo pateikiami alternatyvūs pasiūlymai, pareiškėjo skundas dėl 2016 m. rugsėjo 9 d. nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu (dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo) panaikinimo ir administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo atmestinas kaip nepagrįstas (ĮBĮ 23 str., 24 str. 3 d.).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalimi, Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, teismas,

Nutarė

33Pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Autoruožas“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Admonitus“ skundą dėl BUAB „Autoruožas“ 2016 m. rugsėjo 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu ir ais administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo atmesti.

34Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,... 2. Sekretoriaujant Rasai Juronienei, Ievai Gegieckaitei,... 3. Dalyvaujant pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 4. Viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. Pareiškėjos BUAB „Autoruožas“ bankroto administratorius UAB... 7. Reikalavimus grindė: 2016 m. rugpjūčio 31 d. pranešimu dėl kreditorių... 8. Suinteresuoti asmenys į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio... 9. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų... 10. Suinteresuotas asmuo AB „Swedbank“ atsiliepime prašė skundą atmesti kaip... 11. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 12. Skundas atmestinas.... 13. Įmonių bankroto įstatymo normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti... 14. Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 14 d. d. nutartimi UAB „Autoruožas“... 15. Byloje nustatyta, jog 2016 m. liepos 11 d. įvyko pirmasis kreditorių... 16. 2016 m. rugsėjo 9 d. įvyko pakartotinis BUAB „Autoruožas“ kreditorių... 17. Dėl kreditorės VSDFV pasiūlymo patvirtinti 7 000,00 Eur administravimo... 18. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 19. Nagrinėjamu atveju ginčo dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių... 20. ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su... 21. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad kreditorių susirinkimo teisę... 22. ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje, reglamentuojančioje administravimo išlaidų... 23. Bankroto administratorius, ginčydamas nutarimą dėl administravimo išlaidų... 24. Iš 2016 m. liepos 11 d. ir 2016 m. rugsėjo 9 d. susirinkimų protokolų... 25. Pakartotinio kreditorių susirinkimo, įvykusio 2016 m. rugsėjo 9 d.... 26. Remiantis ĮBĮ nuostatomis, bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę... 27. Pažymėtina, jog pagal ĮBĮ 24 straipsnio 2 dalį pakartotinis kreditorių... 28. BUAB „Autoruožas” kreditoriai pirmame susirinkime dalyvavę raštu turėjo... 29. Taigi BUAB „Autoruožas” bankroto administratoriaus pasirinktas... 30. Toks kreditorių sprendimas negalėjo nei pažeisti administratoriaus... 31. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir į tai, kad kreditoriai balsų... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1... 33. Pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Autoruožas“... 34. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...