Byla 2-314/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audronės Jarackaitės ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus „Atlantic Alliance LLC“, likviduojamos UAB „Barklita“ administratoriaus UAB „Verslo administravimo kompanija“ ir ieškovo A. K. atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. sausio 23 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo, dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais ir atstatydintas administratorius (UAB „Barklita“ bankroto byloje Nr. B2-18-524/2009).

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. spalio 25 d. nutartimi iškėlė UAB „Barklita“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Verslo administravimo kompanija“.

5Kreditorius UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė pakeisti administratorių ir juo paskirti UAB „Verslo valdymo centras“. Nurodė, kad UAB „Barklita“ administratorius UAB „Verslo administravimo kompanija“ netinkamai vykdo administratoriaus veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Administratorius pateikė teismui tvirtinti nepagrįstą „MultiForex LLC“ kreditorinį reikalavimą, kuris teismo buvo panaikintas ir šis kreditorius išbrauktas iš kreditorių sąrašo. Nurodė, kad administratorius nevykdė pareigos ginčyti nepagrįstus kreditorių reikalavimus, netinkami realizavo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, nes viršijo juridinėms paslaugoms skirtą lėšų limitą, ir pareiškė nepagrįstą ieškinį kreditoriui UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“. Šį ieškinį Klaipėdos apygardos teismas atmetė kaip nepagrįstą. Be to, administratorius neišvengė interesų konflikto ir neužtikrino skaidraus bankroto proceso, nes sandorius dėl turto apsaugos, buhalterinės apskaitos vedimo sudarė su juridiniu asmeniu, kurio darbuotoja yra kartu ir administratoriaus įgaliotas asmuo šioje byloje. Administratorius neįvykdė Įmonių bankroto bei Garantinio fondo įstatymų reikalavimų ir laiku nepateikė paraiškos gauti paramą buvusių įmonės darbuotojų reikalavimams tenkinti. Šiais savo veiksmais administratorius sudarė sąlygas vilkinti bankroto bylą ir sukėlė nuostolių įmonės kreditoriams, prarado jų pasitikėjimą, todėl yra pagrindas jį nušalinti (t. 6, b. l. 171-174).

6Ieškovas A. K. pateikė prašymą, kuriuo prašė pripažinti BUAB „Barklita“ 2008 m. spalio 29 d. kreditorių susirinkimo Nr. 5 nutarimus negaliojančiais. Nurodė, kad administratorius bankroto byloje buvo aktyvus, atliko visus reikiamus veiksmus, todėl nėra pagrindo jam nušalinti, o administratoriaus ataskaita turi būti tvirtinama. Kreditorius UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ nepatenkintas administratoriumi, nes jam pareikštas ieškinys, todėl šis kreditorius negali balsuoti ir pasisakyti, kaip turi vykti bankroto procesas. Kiti kreditoriai paskirtam administratoriui pretenzijų neturi, administratoriaus keitimas tik užvilkins bankroto bylos nagrinėjimą. Taip pat nurodė, kad kreditorius UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ inicijavo šį kreditorių susirinkimą, pateikė svarstytinus klausimus, bet nepateikė siūlomų nutarimų projektų. Kadangi A. K. buvo išvykęs, todėl neturėjo galimybės prieš susirinkimą pareikšti nuomonės dėl priimtų sprendimų (t. 6, b. l. 179-180).

7Teisme taip pat gautas BUAB „Barklita“ administratoriaus UAB „Verslo administravimo kompanija“ prašymas patvirtinti 2008 m. spalio 15 d. administratoriaus ataskaitą (t. 6, b. l. 74).

8Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. sausio 23 d. nutartimi atmetė prašymą dėl administratoriaus UAB „Verslo administravimo kompanija“ 2008 m. spalio 15 d. ataskaitos tvirtinimo; atmetė ieškovo A. K. pareiškimą dėl 2008 m. spalio 29 d. kreditorių susirinkimo Nr. 5 nutarimų pripažinimo negaliojančiais; atstatydino UAB „Verslo administravimo kompanija“ iš administratoriaus pareigų ir iki įsiteisės nutartis administratoriaus pareigas pavedė eiti UAB „Verslo administravimo kompanija“; įsiteisėjus nutarčiai likviduojamos UAB „Barklita“ administratoriumi paskyrė S. K. .

9Teismas, tenkindamas prašymą dėl administratoriaus pakeitimo, nurodė, kad pagal ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p. administratorius yra įpareigotas patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo. O pagal šio įstatymo 20 str., jei teismas nustato tyčinį bankrotą, administratorius privalo patikrinti sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį, ir pareikšti ieškinius dėl šių sandorių pripažinimo negaliojančiais. Tačiau iš administratoriaus 2008 m. spalio 15 d. ataskaitos matyti, kad administratorius, vykdydamas šias pareigas, apsiribojo tik prašymu pripažinti 165 888,76 Lt civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje. Pareikštas tik vienas ieškinys – dėl nuomos mokesčio, t. y. tik dėl vienos aplinkybės, konstatuotos 2007 m. lapkričio 5 d. teismo nutartyje dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu. Šioje nutartyje buvo konstatuotos aplinkybės, privedusios įmonę prie tyčinio bankroto, – dėl įmonės turto perdavimo UAB „Barkvita“, dėl įmonės automobilių pardavimo, dėl darbo užmokesčio dydžio, dėl interesų konflikto UAB „Koralita“, UAB „Barkvita“ ir UAB „Barklita“ veikloje. Todėl visa administratoriaus veikla turėjo būti susijusi su paminėtais momentais. Be to, teismas nurodė, kad preziumuojama, kad administratoriui yra žinomas CK 6.66 str. nustatytas sutrumpintas 1 metų ieškinio senaties terminas kreditorių interesų gynimo ieškiniams, todėl įvertintinas ir administratoriaus gebėjimas tokią tendenciją suvokti ir įvertinti, nes preziumuojama, kad jis yra šios veiklos specialistas ir jam keliami aukštesni reikalavimai. Administratoriaus ataskaitoje pateiktas ieškinių sąrašas įrodo, kad jis pateikė 4 ieškinius. Tačiau nėra pareikšta nė vieno ieškinio dėl įmonės debetinių skolų išieškojimo ar dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, nors prie ataskaitos pridėtas debitorių sąrašas įrodo, jog įmonė turi 37 debitorius. Be to, administratoriaus ataskaita įrodo, kad jis teisinėms paslaugoms išleido 32 391 Lt, tačiau įmonė negavo jokio turto ar turtinės teisės, išleidusi šią sumą. 2007 m. balandžio 3 d. kreditorių susirinkime buvo nutarta administratoriaus juridinėms paslaugoms skirti vienkartines išmokas pagal išlaidas patvirtinančius dokumentus. Tačiau tai nereiškė, kad administratorius savo nuožiūra gali skirti pinigų sumą. Šioje situacijoje esant tokiam kreditorių nutarimui iš administratoriaus protinga reikalauti, kad jis derintų su kreditoriais preliminarias išlaidas advokatams, nurodant ginčo pobūdį, ir tai nereiškia, kad būtų ribojamos administratoriaus teisės nevaržomai ginti kreditorių interesus. Teismas, sugretinęs ataskaitoje nurodytus administratoriaus iškeltus teisminius ginčus ir išlaidas juridinėms paslaugoms, padarė išvadą, kad bankrutuojančios įmonės lėšomis iš dalies buvo sprendžiami ir likviduojamos UAB „Barklita“ akcininkų tarpusavio ginčai. Dėl pareigos peržiūrėti įmonės sandorius nevykdymo, dėl debetinių skolų neieškojimo, dėl per didelių, nesuderintų su įmonės kreditoriais išlaidų teisinėms paslaugoms teismas konstatavo, kad administratorius netinkamai vykdė savo pareigas. Spręsdamas administratoriaus atstatydinimo klausimą, teismas nurodė, kad svarbu įvertinti administratoriaus santykius su nepasitikėjimą išreiškusiu kreditoriumi. Teismas privalo siekti, kad bankroto procesas vyktų kuo operatyviau, išvengiant nereikalingų konfliktų. Remdamasis paminėtais motyvais, teismas atmetė prašymą dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo.

10Teismas taip pat nurodė, kad UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ yra stambiausias kreditorius, jo teisė kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo yra nustatyta sistemiškai aiškinant ĮBĮ ir CPK nuostatas. Administratoriaus skyrimo ir atstatydinimo klausimus išimtinai sprendžia teismas, todėl, svarstydamas tokį prašymą, teismas nesivadovauja vien kreditorių nutarimu, o išsamiai privalo patikrinti visas aplinkybes, ar administratorius toliau gali eiti pareigas. Spręsdamas klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo, teismas, įvertinęs kreditoriaus pateiktus įrodymus, turi teisę pats inicijuoti šio klausimo nagrinėjimą, o gavęs kreditorių susirinkimo nutarimą šiuo klausimu turi pareigą spręsti administratoriaus atstatydinimo klausimą. Kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumas neturi įtakos administratoriaus atstatydinimo klausimo nagrinėjimui, nes pats kreditorius su atskiru pareiškimu kreipėsi į teismą.

11Teismas atmetė ieškovo prašymą pripažinti 2008 m. spalio 29 d. kreditorių susirinkimo Nr. 5 nutarimus negaliojančiais, nes ieškovas pareiškime išdėstė tik savo poziciją, palaikančią administratoriaus kandidatūrą, tačiau nenurodė nė vieno pažeidimo procesiniais klausimais organizuojant ar vedant susirinkimą.

12Atskiruoju skundu kreditorius „Atlantic Alliance LLC“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. sausio 23 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Dėl 2008 m. spalio 15 d. administratoriaus ataskaitos tvirtinimo. Teismas nepatvirtino administratoriaus ataskaitos, nurodydamas, kad, viena vertus, nepakankamai pareikšta ieškinių bankroto byloje, kita vertus, pareikšti ieškiniai buvo atmesti ir dėl to bankrutuojanti įmonė patyrė išlaidų advokato paslaugoms apmokėti. Tokia prieštaringa teismo išvada negali būti pagrindas netvirtinti administratoriaus ataskaitos. Ir pareiškus ieškinius dėl sandorių, sudarytų per penkerius metus, ar teismo nurodytiems debitoriams, jie gali būti atmesti, tokiu atveju būtų sumokėtos atstovavimo išlaidos, ką teismas dėl kitų ieškinių įvertino kaip pagrindą netvirtinti administratoriaus ataskaitos. Nei ĮBĮ, nei joks kreditorių susirinkimas nebuvo įpareigojęs administratoriaus kaip nors atskira tvarka spręsti atstovavimo klausimą. Todėl ir išvada apie per didelius honorarus, išmokėtus advokatams už bylų vedimą, negali būti pagrindas netvirtinti ataskaitos. Pagrindinio kreditoriaus UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ nurodytos aplinkybės negali būti pagrindas ataskaitą pripažinti negaliojančia. Iš administratoriaus ataskaitų matyti, kad jis dalį sudarytų sandorių patikrino, dėl dalies sandorių pateikė ieškinius teisme. Jeigu kreditorius mano, kad administratoriaus veiksmai yra neteisėti, kad ne visi sandoriai buvo patikrinti arba dalį jų reikia ginčyti, jis turi teisę šį klausimą kelti kreditorių susirinkimo metu. Pagrindinis kreditoriaus UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ motyvas nušalinti bankroto administratorių yra Klaipėdos apygardos teisme civ. byloje Nr. 2-125-360/2009 nagrinėjamas ieškovo BUAB „Barklita“ ieškinys atsakovui UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“. Todėl šio kreditoriaus pozicija dėl administratoriaus nušalinimo turėtų iš esmės būti vertinama kaip gynybos priemonė.
 2. Iš skundžiamos nutarties matyti, kad teismas administratoriaus atstatydinimo klausimą sprendė remdamasis ne kreditorių susirinkimo nutarimu, o pagal tiesiogiai į teismą paduotą kreditoriaus prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo. Teismas nurodė, kad kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumas neturi įtakos administratoriaus atstatydinimo klausimo nagrinėjimui. Tačiau ĮBĮ 11 str. 8 d. numatyti atvejai, kada teismas gali atstatydinti administratorių. Pagal šio straipsnio nuostatas kreditorius UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ neturi teisės tiesiogiai kreiptis į teismą ir prašyti atstatydinti administratorių. Ši teisė suteikta tik pačiam bankroto administratoriui ir kreditorių susirinkimui. Pagal teismų praktiką klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo gali svarstyti ir teismas ratio legis (pagal įstatymą), tačiau nagrinėjamu atveju teismas tokia teise nepasinaudojo, o klausimą išsprendė pagal kreditoriaus pareiškimą, kas prieštarauja ĮBĮ nuostatoms.
 3. 2008 m. spalio 29 d kreditorių susirinkimo sušaukimą, darbotvarkės pateikimą inicijavo kreditorius UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“. Todėl šis kreditorius privalėjo pateikti nutarimų projektus jo siūlomais darbotvarkės klausimais. Šioje byloje kreditoriams pranešimai apie šaukiamus kreditorių susirinkimus buvo siunčiami kartu su numatyta darbotvarke ir nutarimų projektais, tačiau kreditoriams prie pranešimo apie numatomą 2008 m. spalio 29 d. susirinkimą nebuvo pridėta nutarimų projektų ir nepateikta išsamių darbotvarkės pasiūlymų, iš kurių kreditoriai būtų galėję sužinoti apie numatomus priimti susirinkimo nutarimus. Dėl šio kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimo apeliantas netinkamai informuotas apie numatomą susirinkimą. Nežinodamas išsamių susirinkimo darbotvarkės pasiūlymų, apeliantas negalėjo pareikšti prieštaravimų dėl ginčijamo nutarimo. Neturėdamas nutarimo projekto, jis negalėjo ginti savo teisių. Teismas nepagrįstai nepripažino neteisėtu ir nepanaikino 2008 m. spalio 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 5.

13Likviduojamos UAB „Barklita“ administratorius UAB „Verslo administravimo kompanija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. sausio 23 d. nutartį, patvirtinti administratoriaus 2008 m. spalio 15 d. ataskaitą ir atmesti UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ pareiškimą dėl administratoriaus atstatydinimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Vertindamas administratoriaus pareigų atlikimą, teismas turėjo atsižvelgti į visą administratoriaus darbo laikotarpį ir informaciją, pateiktą ankstesnėse ataskaitose, bei į visus bankroto byloje esančius įrodymus. Vertindamas ieškinių pareiškimo laiką, teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad sandoriai nebuvo patikrinti ir kad jų patikrinimas nebuvo tęsiamas ir bendrovės bankrotą pripažinus tyčiniu.
 2. Teismas nurodė, kad administratorius nepareiškė civilinio ieškinio dėl bendrovės turto perleidimo, o apsiribojo tik civiliniu ieškiniu baudžiamojoje byloje. Civilinis ieškinys nebuvo pareikštas atsižvelgiant į įrodymus, kurie buvo surinkti toje pačioje baudžiamojoje byloje, – turtas buvo perleistas už kainą, artimą rinkos vertei, o gautos už jį lėšos panaudotos atsiskaityti su darbuotojais, mokėtos įmokos „Sodrai“, atsiskaitoma su kitais kreditoriais.
 3. Teismas nepagrįstai nurodė, kad nebuvo patikrinti sandoriai dėl darbo užmokesčio. 2007 m. rugpjūčio 13 d. įvykusiam kreditorių susirinkimui buvo pateikta informacija apie apskaičiuotą vadovams ir akcininkams darbo užmokestį ir advokatų raštas, kuriame pateiktas atsakymas dėl galimybės ginčyti atlyginimų padidinimą. Šiame susirinkime administratoriaus ataskaita buvo patvirtinta, o kreditoriai neįpareigojo administratoriaus kreiptis su ieškiniu ginčyti atlyginimų padidinimą.
 4. Teismas nepagrįstai nurodė, kad administratorius neatsižvelgė į interesų konfliktą UAB „Barklita“ ir UAB „Koralita“ veikloje. Įvertinus būtent šią aplinkybę ir buvo pareikštas ieškinys atsakovams G. B. , UAB „Koralita“, UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ dėl nuostolių atlyginimo. Šis ieškinys dar nėra išnagrinėtas.
 5. Teismas nurodė, kad administratorius neieškojo skolų iš debitorių. Tačiau UAB „Barklita“ ieškinys UAB „Almarina“ dėl 60 882,55 Lt priteisimo buvo pareikštas dar iki bankroto bylos iškėlimo ir atmestas. Dėl UAB „Dovilų tara“ skolos administratorius buvo pateikęs pareiškimą dėl teismo įsakymo priėmimo, tačiau įsakymas buvo panaikintas, nes nebuvo įteiktas. Kiti ataskaitoje nurodyti skolininkai yra ofšorinės kompanijos, neturinčios Lietuvoje jokio turto, todėl bylinėjimasis su jomis būtų formalus.
 6. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad administratoriaus išlaidos advokatų pagalbai apmokėti yra per didelės. Administravimo išlaidų sąmata, tarp jų ir juridinėms paslaugoms, buvo patvirtinta 2007 m. balandžio 3 d. kreditorių susirinkime. Pagal ją administratoriui juridinėms paslaugoms buvo leista skirti vienkartines išmokas pagal išlaidas patvirtinančius dokumentus. Administratorius, vykdydamas 2007 m. rugpjūčio 13 d. įvykusio kreditorių susirinkimo Nr. 2 įpareigojimą, kreditoriams buvo pateikęs dokumentų, pagrindžiančių išlaidas advokato pagalbai, kopijas. Kreditoriai neturėjo priekaištų dėl administravimo išlaidų sąmatos viršijimo, nes visos išlaidos buvo pagrįstos. 2007 m. spalio 19 d. kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas patikslinti administravimo išlaidų sąmatą, leidžiant administratoriui papildomai panaudoti iki 3 000 Lt lėšų skelbimų, dokumentų kopijavimo ir kt. išlaidoms. UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ neskundė kreditorių susirinkimų nutarimų, kuriais buvo tvirtinamos administratoriaus ataskaitos. Nepagrįsta teismo išvada, kad administratorius privalėjo derinti juridines išlaidas su kreditoriais, nes tvirtinant sąmatą tokia sąlyga nebuvo numatyta.
 7. Teismas nepagrįstai nurodė, kad bankrutuojančios įmonės lėšomis iš dalies buvo sprendžiami akcininkų ginčai.
 8. Teismas neatsižvelgė, kad nuo bankroto pradžios pardavus įmonės turtą, iš įmonės skolininkų ir kt. buvo gauta per 300 000 Lt lėšų; neatsižvelgė, kad administratorius, užsitęsus įmonės bankroto procedūrai, rūpinosi, kad įmonės pinigai, kurių neleido skirstyti kreditoriai, nenuvertėtų – terminuotų indėlių sutarčių pagrindu buvo gauta virš 10 000 Lt banko palūkanų; neatsižvelgė, kad bankroto procedūros metu buvo sukaupta lėšų, iš kurių yra visiškai patenkinti pirmosios eilės kreditorių reikalavimai ir 88,25 proc. atsiskaityta su antrosios eilės kreditoriais.
 9. Teismas neįvertino to, kad UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ veikia ne tik kaip likviduojamos UAB „Barklita“ pagrindinis kreditorius, bet yra ir atsakovas kitoje byloje, iškeltoje likviduojamos UAB „Barklita“. Minėto kreditoriaus finansinis reikalavimas yra kelis kartus mažesnis už pinigų sumą, kurią likviduojama UAB „Barklita“ siekia prisiteisti iš šio kreditoriaus kitoje byloje. Dėl to UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ interesai bankroto byloje bei kitoje byloje yra priešingi, todėl ji, siekdama pakeisti administratorių, kartu siekia jai palankios nagrinėjamos bylos baigties, tikėdamasi, kad naujasis administratorius gali nepalaikyti pareikšto ieškinio, jo atsisakyti ir pan. Šias aplinkybes patvirtina 2009 m. sausio 26 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartis civ. byloje Nr. 2-125-360/2009, kuria teismas tenkino atsakovo UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ prašymą ir sustabdė bylą, iki bus išspręstas administratoriaus atstatydinimo klausimas.

14Ieškovas A. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. sausio 23 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Skundžiama nutartis yra grindžiama vienintelio kreditoriaus UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ nurodytomis aplinkybėmis. Teismas neatsižvelgė į tai, kad šis kreditorius yra teisiškai suinteresuotas pakeisti administratorių, nes jam iškelta byla dėl skolos priteisimo.
 2. Teismo išvados dėl administratoriaus pareigų nevykdymo nėra pagrįstos visapusišku bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Pagal byloje esančią medžiagą bei įrodymus tokių aplinkybių ištyrimas vieno teismo posėdžio metu buvo neįmanomas. Teismas rėmėsi formaliu bylos aplinkybių ištyrimu, todėl jo išvados yra neteisingos.

15Kreditorius UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo juos atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad iš byloje surinktų įrodymų akivaizdu, kad administratorius neužtikrino skaidraus ir sklandaus bankroto proceso, netinkamai vykdė savo pareigas. Apeliantai nepateikė nė vieno įrodymo, kuris leistų abejoti teismo nutarties nepagrįstumu. Pažymi, kad bet kurioje bankroto procedūros stadijoje neribojama teismo teisė spręsti klausimą, ar bankroto administratorius tinkamas vykdyti pavestas funkcijas. Bylą nagrinėjantis teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, gali ratio legis svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo. Taip pat teismas, atsisakydamas pripažinti kreditorių susirinkimo nutarimus negaliojančiais, teisingai konstatavo, kad susirinkimas buvo sušauktas ĮBĮ nustatyta tvarka ir terminais, todėl kreditorių teisės ir interesai pažeisti nebuvo. Nelaikytinas pažeidimu nutarimų projekto nepateikimas, nes kreditorius ar jo atstovas turi teisę priimti nutarimus atsižvelgdami į susirinkime pateiktą informaciją, administratoriaus ar kreditorių paaiškinimus ir susirinkimo dalyvių siūlomus nutarimus.

16Atskirieji skundai tenkintini iš dalies.

17Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimus dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir 2008 m. spalio 15 d. administratoriaus ataskaitos patvirtinimo, konstatavo, kad administratorius netinkamai vykdė savo pareigas peržiūrėti įmonės sandorius, išieškoti debetines skolas, patyrė per dideles, nesuderintas su įmonės kreditoriais išlaidas teisinėms paslaugoms. Taigi, teismas padarė prieštaringą išvadą, nurodydamas, viena vertus, kad administratorius pareiškė nepakankamai ieškinių bankroto byloje, kita vertus, kad pareikšti ieškiniai buvo atmesti ir dėl to bankrutuojanti įmonė patyrė didelių išlaidų advokatų pagalbai apmokėti. Teismas nurodė, kad įmonė turi 37 debitorius, tačiau administratorius nepareiškė nė vieno ieškinio dėl skolų išieškojimo. Kaip vieną iš motyvų dėl netinkamo administratoriaus pareigų vykdymo teismas nurodė skolos iš UAB „Almarina“ nereikalavimą. Tačiau, kaip matyti iš administratoriaus kartu su atskiruoju skundu pateikto 2006 m. rugsėjo 6 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo, UAB „Barklita“ ieškinys skolininkui UAB „Almarina“ buvo išnagrinėtas ir atmestas dar iki bankroto bylos iškėlimo (t. 7, b. l. 131-132). Negalima sutikti ir su teismo teiginiu, kad administratorius nereikalavo skolos iš UAB „Dovilų tara“. Kaip matyti iš administratoriaus pateiktos Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. birželio 27 d. nutarties, administratorius buvo pateikęs teismui pareiškimą dėl skolos išieškojimo iš UAB „Dovilų tara“, kurio pagrindu teismas 2007 m. gegužės 9 d. išdavė teismo įsakymą, tačiau teismo įsakymas buvo panaikintas, nes nebuvo įteiktas skolininkui (t. 7, b. l. 133). Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, šių aplinkybių nesiaiškino. Be to, administratoriaus atskirajame skunde teigiama, kad kiti ataskaitoje nurodyti skolininkai yra ofšorinės kompanijos, neturinčios Lietuvoje jokio turto, todėl bylinėjimasis su jais būtų formalus. Esant šioms aplinkybėms, kolegijos manymu, pirmosios instancijos teismas, prieš konstatuodamas, kad administratorius nevykdė savo pareigos pareikšti ieškinius skolininkams, turėjo išsiaiškinti, kokios teisinės perspektyvos buvo bylinėtis su įmonės skolininkais, bei įvertinti, ar pasiekti rezultatai pateisintų bylinėjimosi išlaidas.

18Vertindamas administratoriaus pareigų vykdymą, teismas nurodė, kad administratorius teisinėms paslaugoms išleido 32 391 Lt, tačiau įmonė, išleidusi šią sumą, negavo jokio turto ar turtinės teisės. Tačiau, kolegijos manymu, tai, kad įmonė negavo jokio turto ar turtinės teisės ir ieškiniai buvo atmesti, savaime dar nereiškia, kad administratorius blogai vykdė savo pareigas, kadangi tai priklauso nuo konkrečių bylų aplinkybių, kurių teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nesiaiškino. Be to, administratoriaus atskirajame skunde nurodyta, kad dauguma jo pareikštų ieškinių iki šiol neišnagrinėti, todėl yra tikimybė, kad išlaidos advokatų pagalbai gali būti priteistos iš atsakovų.

19Teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad administratorius patyrė per dideles, nesuderintas su įmonės kreditoriais išlaidas teisinėms paslaugoms. Pažymėtina, kad advokatūros veiklą reglamentuojantys teisės aktai numato, kad advokato honoraras priklauso nuo daugelio aplinkybių, tarp jų nuo bylos sudėtingumo, advokato kvalifikacijos ir kitų. Darydamas tokią išvadą, teismas nesiaiškino, kiek patirtos išlaidos advokatų pagalbai apmokėti yra per didelės įvertinus advokatų atliktų darbų sąnaudų kiekį. Be to, pagal 2007 m. balandžio 3 d. kreditorių susirinkimo Nr. 1 patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą administratoriui juridinėms paslaugoms buvo leista skirti vienkartines išmokas pagal išlaidas patvirtinančius dokumentus (t. 2, b. l. 92). Administratorius atskirajame skunde nurodo, kad buvo pateikęs kreditoriams dokumentų, pagrindžiančių išlaidas advokato pagalbai, kopijas ir kreditoriai neturėjo jokių priekaištų dėl administravimo išlaidų sąmatos viršijimo, nes visos išlaidos buvo pagrįstos jas patvirtinančiais dokumentais. 2007 m. spalio 19 d. kreditorių susirinkimo Nr. 3 metu buvo priimtas nutarimas patikslinti 2007 m. balandžio 3 d. kreditorių susirinkime patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, leidžiant administratoriui papildomai panaudoti iki 3 000 Lt lėšų pašto išlaidoms, skelbimų, dokumentų kopijavimo ir kt. išlaidoms (t. 5, b. l. 25). Kolegijos manymu, vertindamas lėšų juridinėms paslaugoms panaudojimą ir darydamas išvadą, kad šios išlaidos buvo per didelės, pirmosios instancijos teismas pirmiausia turėjo išsiaiškinti, ar administratorius viršijo kreditorių patvirtintą sąmatą ir ar tos išlaidos nebuvo pagrįstos jas patvirtinančiais dokumentais.

20Spręsdamas bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimą pagal kreditoriaus UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ pateiktą informaciją, teismas pažymėjo, kad šis kreditorius yra stambiausias kreditorius bankroto byloje ir svarbu yra įvertinti administratoriaus santykius su nepasitikėjimą išreiškusiu kreditoriumi, įvertinti jo galimybę nulemti kreditorių susirinkimo nutarimus balsuojant. Tačiau, vertindamas šias aplinkybes, teismas turėjo įvertinti ir tai, kad UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ veikia ne tik kaip pagrindinis kreditorius likviduojamos UAB „Barklita“ bankroto byloje, bet yra ir atsakovas likviduojamos įmonės „Barklita“ administratoriaus iškeltoje civilinėje byloje Nr. 2-125-360/2009 dėl nuostolių atlyginimo. Teismas turėjo išsiaiškinti, ar, siekdamas pakeisti bankroto administratorių nagrinėjamoje byloje, šis kreditorius kartu nesiekia ir sau palankios aukščiau minėtos bylos baigties. Tokiu atveju būtų apribota kitų kreditorių galimybė gauti savo reikalavimų patenkinimą iš pinigų sumos, kuri gali būti išieškota kitoje byloje. Juo labiau kad, kaip matyti iš Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. sausio 26 d. nutarties civ. byloje Nr. 2-125-360/2009, teismas tenkino atsakovo UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ prašymą sustabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą, iki bus išspręstas ginčas dėl ieškovo administratoriaus atstatydinimo (t. 7, b. l. 137). Savo prašymą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ motyvavo tuo, kad, pasikeitus administratoriui, galimas nepagrįsto ieškinio atsiėmimas. Taigi, teismas turėjo įvertinti, ar nagrinėjamoje byloje pareikštas kreditoriaus prašymas dėl administratoriaus atstatydinimo neprieštarauja CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams bei ar administratoriaus pakeitimas nepažeis kitų kreditorių interesų.

21Apeliantas „Atlantic Alliance LLC“ atskirajame skunde nurodo, kad kreditorius UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ pagal ĮBĮ nuostatas neturi teisės tiesiogiai kreiptis į teismą su prašymu atstatydinti administratorių, nes ši teisė suteikta tik pačiam bankroto administratoriui ir kreditorių susirinkimui (komitetui). Todėl, apelianto manymu, teismas, išsprendęs šį klausimą pagal kreditoriaus pareiškimą, pažeidė ĮBĮ nuostatas. Kolegija su šiuo argumentu nesutinka. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalį teismas administratorių iš pareigų gali atstatydinti šiais atvejais: 1) kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo ar atstatydinimo; 2) kai bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo; 3) kai teismas sužino, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir administratorius ir (arba) kreditoriai nesikreipė į teismą dėl šio administratoriaus atstatydinimo. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog bet kurioje bankroto procedūros stadijoje neribojama teismo teisė kelti ir spręsti klausimą, ar bankroto administratorius tinkamas vykdyti pavestas funkcijas, o faktinis pagrindas tam gali būti ir atskiro kreditoriaus teismui pateikta informacija. Bankroto bylų procese teismas turi būti aktyvus, nes ĮBĮ normos yra viešosios teisės normos. Pagal suformuotą teismų praktiką bankroto bylą nagrinėjantis teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalimi, gali ratio legis (pagal įstatymą) svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-108/2007, 2007 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-693/2007).

22Spręsdamas klausimą dėl 2008 m. spalio 29 d. kreditorių susirinkimo Nr. 5 nutarimų pripažinimo negaliojančiais, teismas konstatavo, kad ieškovas A. K. nenurodė nė vieno procesinio pažeidimo organizuojant ar vedant minėtą susirinkimą, todėl sprendė, kad nėra pagrindo naikinti minėto kreditorių susirinkimo nutarimų. Nesutikdamas su tokia teismo išvada, apeliantas „Atlantic Alliance LLC“ skunde nurodo, kad kreditorius UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“, kuris inicijavo minėtą kreditorių susirinkimą, turėjo pateikti nutarimų projektus jo siūlomais darbotvarkės klausimais. Dėl to, kad nebuvo pateikti nutarimų projektai bei išsamūs darbotvarkės pasiūlymai, apelianto manymu, buvo pažeista kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka.

23Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkime nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007). Pagal ĮBĮ 22 straipsnio 4 dalį kreditorių susirinkimo šaukimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Kaip matyti iš bylos, 2007 m. balandžio 3 d. kreditorių susirinkimo Nr. 1 metu buvo patvirtinta tokia kreditorių susirinkimo, kreditorių komiteto posėdžių sušaukimo ir informacijos apie bankroto bylos eigą teikimo tvarka: kreditoriai apie šaukiamus kreditorių susirinkimus, kreditorių komiteto nariai apie šaukiamus kreditorių komiteto posėdžius turi būti informuojami raštu prieš 7 dienas; informacija apie bankroto bylos eigą teikiama kreditorių susirinkimuose, kreditorių komiteto posėdžiuose; kreditoriui raštu paprašius, informacija suteikiama per 10 dienų nuo prašymo gavimo dienos (t. 2, b. l. 88-96). Tačiau, kaip teigia apeliantas „Atlantic Alliance LLC“ ir kaip matyti iš byloje esančių duomenų (t. 2, b. l. 98–106, t. 5, b. l. 27-33), nagrinėjamoje byloje buvo susiformavusi praktika, pagal kurią kreditoriams pranešimai apie šaukiamus kreditorių susirinkimus buvo siunčiami kartu su numatyta susirinkimo darbotvarke ir nutarimų projektais, iš kurių kreditoriai gaudavo išsamią informaciją apie numatomų priimti nutarimų turinį, tačiau kreditoriams prie pranešimo apie numatomą 2008 m. spalio 29 d. susirinkimą nebuvo pridėta nutarimų projektų, ko atsiliepime į atskirąjį skundą neneigia ir kreditorius UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ (t. 7, b. l. 144). Pažymėtina, kad kreditorių susirinkime priimant sprendimus ir juos įforminant turi būti derinama kreditorių valia ir negali būti kreditorių dalies inicijuojami tokie kitiems kreditoriams netikėti sprendimai, su kuriais jie nebuvo supažindinami. Todėl teismas turėjo išsiaiškinti, ar nutarimų projektų nepateikimas negalėjo nulemti ginčijamo kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų neteisėtumo.

24Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamoje byloje spręsdamas bankroto administratoriaus UAB „Verslo administravimo kompanija“ atstatydinimo klausimą ir atmesdamas bankroto administratoriaus prašymą tvirtinti ataskaitą bei ieškovo prašymą pripažinti negaliojančiais kreditorių susirinkimo nutarimus, pažeisdamas CPK 185 straipsnio 1 dalies, 177 ir 183 straipsnių nuostatas, nevisapusiškai ir neišsamiai ištyrė bei netinkamai, neatsižvelgdamas į ĮBĮ reikalavimus, įvertino reikšmingas šiems klausimams išspręsti bylos aplinkybes. Tokia pirmosios instancijos teismo nutartis negali būti laikoma teisėta ir pagrįsta, todėl naikinama (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio trečiuoju punktu,

Nutarė

26Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. sausio 23 d. nutartį panaikinti ir klausimus dėl bankroto administratoriaus UAB „Verslo administravimo kompanija“ atstatydinimo, bankroto administratoriaus 2008 m. spalio 15 d. ataskaitos tvirtinimo ir 2008 m. spalio 29 d. kreditorių susirinkimo Nr. 5 nutarimų pripažinimo negaliojančiais perduoti tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. spalio 25 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. Kreditorius UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ pateikė teismui... 6. Ieškovas A. K. pateikė prašymą, kuriuo prašė pripažinti BUAB... 7. Teisme taip pat gautas BUAB „Barklita“ administratoriaus UAB „Verslo... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. sausio 23 d. nutartimi atmetė prašymą... 9. Teismas, tenkindamas prašymą dėl administratoriaus pakeitimo, nurodė, kad... 10. Teismas taip pat nurodė, kad UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ yra... 11. Teismas atmetė ieškovo prašymą pripažinti 2008 m. spalio 29 d. kreditorių... 12. Atskiruoju skundu kreditorius „Atlantic Alliance LLC“ prašo panaikinti... 13. Likviduojamos UAB „Barklita“ administratorius UAB „Verslo administravimo... 14. Ieškovas A. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo... 15. Kreditorius UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ atsiliepimu į... 16. Atskirieji skundai tenkintini iš dalies.... 17. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimus dėl... 18. Vertindamas administratoriaus pareigų vykdymą, teismas nurodė, kad... 19. Teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad administratorius patyrė per... 20. Spręsdamas bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimą pagal... 21. Apeliantas „Atlantic Alliance LLC“ atskirajame skunde nurodo, kad... 22. Spręsdamas klausimą dėl 2008 m. spalio 29 d. kreditorių susirinkimo Nr. 5... 23. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus... 24. Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 26. Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. sausio 23 d. nutartį panaikinti ir...