Byla e2YT-25457-615/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys E. L., valstybės įmonė Turto bankas

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas Plučas, skelbimu specialiame interneto tinklalapyje informavęs dalyvaujančius byloje asmenis apie teismo posėdžio vietą ir laiką, nekviečiant dalyvaujančių byloje asmenų į teismo posėdį ir jiems teismo posėdyje nedalyvaujant, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. R. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys E. L., valstybės įmonė Turto bankas.

2Teismas

Nustatė

31.

4Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja priėmė mamos A. J., mirusios ( - ), palikimą pradėdama jį faktiškai valdyti. Pareiškėja pareiškime (el. b. l. 1–4) nurodė, kad:

51.1.

6( - ) mirė pareiškėjos motina A. J.. ( - ) testamentu A. J. visą savo turtą paliko pareiškėjai. Po A. J. mirties paveldėjimo byla nėra užvesta. A. J. sutuoktinis B. J. mirė ( - ). A. J. dukra E. L. dėl palikimo priėmimo į notaro biurą nesikreipė. Šioje byloje ji įtraukiama suinteresuotu asmeniu. A. J. iki mirties gyveno kartu su pareiškėja adresu ( - ). Kartu vedė bendrą ūkį, pareiškėja rūpinosi jos sveikata, turtu, palaidojo savo lėšomis.

71.2.

82015 m. birželio 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos sprendimu Nr. 8s-285- (14.8.3) A. J. buvo atkurta nuosavybės teisė į 0,0770 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), adresu ( - ). 2015 m. birželio 4 d. A. J. išdavė įgaliojimą pareiškėjai atstovauti jos interesus visose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, tvarkyti žemės sklypo grąžinimo reikalus, tvarkyti, valdyti ir disponuoti jos piniginėmis lėšomis ir kitu turtu.

91.3.

10Atsiradusį palikimą po motinos A. J. mirties pareiškėja priėmė pradėdama valdyti motinai asmeninės nuosavybės teise priklausiusius kilnojamuosius daiktus (papuošalus, baldus, indus, namų apyvokos daiktus) ir nekilnojamąjį turtą-žemės sklypą, kurio sutvarkymu (krūmų iškirtimu, žolės šienavimu ir kt.) pareiškėja rūpinosi iki palikėjos mirties ir po jos mirties rūpinosi toliau, viena išlaikė. Po motinos A. J. mirties pareiškėja palikimą priėmė faktiškai pradėjusi paveldimą turtą valdyti ir šiuos veiksmus atliko per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos.

112.

12Suinteresuotas asmuo E. L. atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad su pareiškimu sutinka, bylą prašė nagrinėti suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant (el. b. l. 35).

133.

14Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad VĮ Turto bankas neturi duomenų apie palikėjos palikimo perėjimą valstybei. Tuo atveju, jei visapusiškai išnagrinėjus byloje esančius įrodymus, teismas įsitikintų pareiškimo pagrįstumu, suinteresuotas asmuo neprieštaraus pareiškėjos prašymo patenkinimui(el. b. l. 36–37).

154.

16Civilinė byla dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo yra nagrinėjama Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXIV skyriuje nustatyta tvarka (CPK 443 straipsnio 5 dalis), į teismo posėdį dalyvaujančių byloje asmenų nekviečiant ir jame nedalyvaujant (CPK 153 straipsnio 2 dalis). Apie rašytinį procesą dalyvaujantiems byloje asmenims buvo pranešta CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį skelbiant specialiame interneto tinklalapyje ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki teismo posėdžio dienos (CPK 153 straipsnio 2 dalis).

17Teismas

konstatuoja:

18Pareiškimas tenkintinas

195.

20Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-669/2013; 2012 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2012; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009).

216.

22Įstatymas numato du savarankiškus paveldėjimo priėmimo būdus, vienas iš kurių – palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 straipsnio 2 dalis). CK 5.51 straipsnio 1 dalis nurodo, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį, laikomas priėmusiu visą palikimą.

237.

24Pagal CK 5.50 straipsnio nuostatą įpėdinis, įgyvendindamas savo teisę į palikimą, palikimo priėmimo veiksmus turi atlikti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad ne bet koks konkretaus daikto paėmimas ar net naudojimasis juo laikomas palikimo priėmimu. Paprastai palikimo priėmimu nelaikoma palikėjo drabužių, patalynės, asmeninių daiktų, dokumentų, laiškų, nuotraukų, šeimos suvenyrų ir relikvijų paėmimas kitų įpėdinių sutikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422-313/2015; 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-547/2008; kt.). Tačiau jeigu tokių daiktų paėmimas kartu su kitomis byloje nustatytomis reikšmingomis aplinkybėmis patvirtina, kad buvo aktyviai siekiama įgyvendinti palikimo priėmimo teises, tai gali būti pakankamas pagrindas palikimo priėmimui, pradėjus faktiškai valdyti turtą, konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422-313/2015; 2006 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-152/2006).

258.

26Iš pareiškėjos pareiškime nurodytų aplinkybių ir prie pareiškimo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėja yra A. J. dukra (el. b. l. 6, 7). A. J. mirė ( - ) (el. b. l. 11), po mirties liko žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ) (el. b. l. 19–20). Palikėja ( - ) Kauno miesto 11-ojo notaro biure sudarė testamentą, kuriuo visą savo turtą, kuris mirties dieną jai priklausys, nusprendė palikti pareiškėjai (el. b. l. 12). Į notarų biurą dėl paveldėjimo bylos užvedimo ir palikimo priėmimo niekas nesikreipė, paveldėjimo byla nebuvo užvesta (el. b. l. 18). 2015 m. birželio 4 d. palikėja išdavė įgaliojimą pareiškėjai atstovauti jos interesus visose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, tvarkyti žemės sklypo grąžinimo reikalus, tvarkyti, valdyti ir disponuoti jos piniginėmis lėšomis ir kitu turtu. Iki palikėjos mirties ir po jos mirties pareiškėja rūpinosi žemės sklypu (krūmų iškirtimu, žolės šienavimu ir kt.) unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ). Pareiškėja taip pat perėmė motinai asmeninės nuosavybės teise priklausiusius kilnojamuosius daiktus (papuošalus, baldus, indus, namų apyvokos daiktus). Suinteresuotas asmuo E. L. (palikėjos dukra) su pareiškėjos pareiškimu sutiko, prašė ji tenkinti.

279.

28Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog pareiškėja priėmė mamos A. J., mirusios 2018 m. liepos 13 d., palikimą pradėdama faktiškai paveldimą turtą valdyti kaip savą (CPK 177, 178, 185 straipsniai). Kadangi palikimo neleidžiama priimti iš dalies, su sąlyga ar išlygomis, o įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, tai pareiškėjos pareiškimas tenkintinas – nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėja faktiškai pradėdamas valdyti paveldimą turtą, priėmė palikimą po savo mamos mirties (CK 5.50 straipsnio 1 dalis, 5.51 straipsnio 1 dalis, CPK 177, 178, 185 straipsniai, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

2910.

30Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

31Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu ir 448 straipsniu,

Nutarė

32pareiškimą tenkinti.

33Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad R. R., asmens kodas ( - ) priėmė mamos A. J., asmens kodas ( - ) mirusios ( - ), palikimą faktiškai pradėdama jį valdyti.

34Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

35Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas Plučas, skelbimu... 2. Teismas... 3. 1.... 4. Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama nustatyti juridinę reikšmę... 5. 1.1.... 6. ( - ) mirė pareiškėjos motina A. J.. ( - ) testamentu A. J. visą savo... 7. 1.2.... 8. 2015 m. birželio 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio... 9. 1.3.... 10. Atsiradusį palikimą po motinos A. J. mirties pareiškėja priėmė pradėdama... 11. 2.... 12. Suinteresuotas asmuo E. L. atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad su... 13. 3.... 14. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad... 15. 4.... 16. Civilinė byla dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo yra... 17. Teismas... 18. Pareiškimas tenkintinas... 19. 5.... 20. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 21. 6.... 22. Įstatymas numato du savarankiškus paveldėjimo priėmimo būdus, vienas iš... 23. 7.... 24. Pagal CK 5.50 straipsnio nuostatą įpėdinis, įgyvendindamas savo teisę į... 25. 8.... 26. Iš pareiškėjos pareiškime nurodytų aplinkybių ir prie pareiškimo... 27. 9.... 28. Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog pareiškėja... 29. 10.... 30. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo... 31. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263... 32. pareiškimą tenkinti.... 33. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad R. R., asmens kodas ( - )... 34. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...