Byla eA-918-520/2017

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko ir Dalios Višinskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. V. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą pagal atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 10 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. V. skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas V. V. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti: 1) atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir atsakovas, NMA) 2015 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą dėl paramos dalies neskyrimo ir įpareigoti NMA priimti naują sprendimą skirti visą paramą ir kompensuoti visas projekto išlaidas; 2) 2015 m. balandžio 20 d. Ekspertinę konsultavimo ataskaitą Nr. C-115 ir 2015 m. liepos 20 d. Ekspertinę konsultavimo ataskaitą Nr. 18 bei jų išvadas.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 10 d. sprendimu administracinės bylos dalį dėl pareiškėjo reikalavimo panaikinti 2015 m. balandžio 20 d. Ekspertinę konsultavimo ataskaitą Nr. C-115 ir 2015 m. liepos 20 d. Ekspertinę konsultavimo ataskaitą Nr. 18 bei jų išvadas nutraukė; kitą pareiškėjo skundo dalį tenkino iš dalies: panaikino skundžiamą sprendimą ir įpareigojo NMA iš naujo apskaičiuoti pareiškėjui skiriamos paramos sumą.

7Atsakovas NMA apeliaciniame skunde prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 10 d. sprendimą.

8Pareiškėjas V. V. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį atmesti ir palikti galioti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą.

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. sausio 26 d. nutartimi atsakovo NMA apeliacinį skundą iš esmės atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 10 d. sprendimą iš esmės paliko nepakeistą.

10II.

11Pareiškėjas V. V. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui padavė prašymą priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

12Pareiškėjas nurodo, kad jis apeliacinės instancijos teisme patyrė 484 Eur (įskaitant PVM) išlaidų, nes tokią sumą sumokėjo advokatei už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą.

13Atsakovas NMA atsiliepime į prašymą prašo atmesti pateiktą prašymą arba sumažinti prašyme prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų sumą.

14Atsakovas nurodo, kad turi būti įvertinamos priežastys, dėl kurių susidarė pareiškėjo patirtos bylinėjimosi išlaidos, įvertinama, ar prašoma priteisti suma yra pagrįsta. Nors užmokestis už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą ir neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos pirmininko 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) nustatyto dydžio, tačiau teisės aktai negarantuoja, kad byloje dalyvaujantiems asmenims bus atlygintos visos jų patirtos bylinėjimosi (atstovavimo) išlaidos.

15Atsakovas atkreipia dėmesį, kad šioje byloje nauji teisės taikymo ir aiškinimo klausimai nebuvo keliami, bylos ginčo klausimai nebuvo ypatingi ar itin probleminiai, atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymas nepareikalavo itin didelių atstovo darbo ir laiko sąnaudų, todėl pareiškėjo prašoma bylinėjimosi išlaidų suma už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą turėtų būti mažinama. Atsakovo teigimu, teismas taip pat turi vertinti prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų protingumą ir pagrįstumą, nes ginčo šalis negali atsidurti tokioje situacijoje, kad privalėtų besąlygiškai apmokėti kitos šalies vienašališkai nustatytas sumas. Šalys teismo procese turi būti sąžiningos ir reikalauti tik objektyvių, protingų, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis apskaičiuotų išlaidų kompensavimo, o teismas turi pareigą tokias prašomas bylinėjimosi išlaidas patikrinti.

16•SS/21 1-201 rija 6

17Ruskan

18iklaičio teismo iklaič

19io Jotiems tvarkos atlikti

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21III.

22Pareiškėjas V. V. padavė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, kuriuo siekia, kad jam būtų atlygintos bylinėjimosi išlaidos nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme – 484 Eur atstovavimo išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą.

23Vadovaujantis bendruoju Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija) (toliau – ir ABTĮ) 40 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo principu – proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti; atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (ABTĮ 40 str. 5 d.).

24Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 10 d. sprendimu dalį bylos nutraukė, kitą pareiškėjo skundo dalį tenkino iš dalies, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nors pritarė ne visoms pirmosios instancijos teismo padarytoms išvadoms, tačiau 2017 m. sausio 26 d. nutartimi šį Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą iš esmės paliko nepakeistą. Šiame kontekste pabrėžtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje apeliacinio proceso išlaidos paskirstomos pagal apeliacijos, o ne pirmosios instancijos baigtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-2186/2011). Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas, kaip minėta, šiuo atveju prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, t. y. už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą (484 Eur), todėl turi būti įvertinamos priežastys, dėl kurių susidarė pareiškėjo apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos. Taigi nagrinėjamu atveju turi būti vertinamos bylos faktinės bei teisinės aplinkybės, susiklosčiusios apeliacinio proceso metu.

25Teismų praktikoje taip pat vadovaujamasi priežasties teorija, kai paskirstant bylinėjimosi išlaidas lemiamą reikšmę turi ne galutinis rezultatas, o proceso šalių elgesys, t. y. įvertinamas bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas atliekant procesinius veiksmus, kai viena iš proceso šalių (pirmoji), netinkamai pasinaudojusi teise į teisminę gynybą, turi atlyginti kitai proceso šaliai (antrajai) patirtas bylinėjimosi išlaidas, atsiradusias dėl pirmosios šalies veiksmų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-108-686/2015).

26Pažymėtina, kad pareiškėjo bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme susidarė dėl to, kad atsakovas, pateikdamas apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 10 d. sprendimo, inicijavo apeliacinį procesą ir pagal ABTĮ (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) 135 straipsnio 2 dalį pareiškėjas turėjo pareigą pateikti atsiliepimą į apeliacinį skundą. Akcentuotina, kad įstatymų leidėjas atsiliepimo į apeliacinį skundą turiniui nustatė reikalavimą – toks atsiliepimas turi būti išsamus, t. y. pagrįstas ne tik bylos faktinėmis, bet ir teisinėmis aplinkybėmis. Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad pareiškėjas apeliacinės instancijos teisme patyrė bylinėjimosi išlaidas dėl atsakovo atlikto procesinio veiksmo – pirmosios instancijos teismo sprendimo apskundimo ir tokios išlaidos atitinka ne tik bylinėjimosi išlaidoms keliamo realumo, tačiau ir būtinumo bei privalomumo kriterijus, nes, kaip buvo nurodyta, atsiliepimo į apeliacinį skundą pateikimas yra asmens pareiga, o ne teisė.

27Apibendrindama nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjas nagrinėjamu atveju turi teisę į apeliacinės instancijos teisme už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą patirtų pagrįstų išlaidų atlyginimą.

28Sutiktina su atsakovo pozicija, kad teisės aktai negarantuoja, jog byloje dalyvaujantiems asmenims bus atlygintos visos jų patirtos bylinėjimosi (atstovavimo) išlaidos, nes Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos, kad priteistinos tik būtinos, pagrįstos ir suinteresuotos šalies realiai turėtos bylinėjimosi išlaidos (2011 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-34/2011; 2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-49/2012). Sprendžiant, ar prašomos atlyginti išlaidos buvo būtinos, taip pat turi būti atsižvelgiama į tai, ar proceso šalys savo procesinėmis teisėmis naudojosi sąžiningai, ar proceso šalies išlaidavimas nebuvo perteklinis (ABTĮ 52 str. 3 d.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013; 2013 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-211/2013; 2013 m. spalio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-726/2013; 2015 m. gegužės 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-816-438/2015 ir kt.). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2015 m. birželio 9 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. P858-104/2014, nurodydama minėtas nuostatas, kurios taikomos sprendžiant bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad ekonomiškumo principas suponuoja byloje dalyvaujančių asmenų pareigą procesinius veiksmus atlikti racionaliai, taupyti savo ir kitų proceso dalyvių lėšas.

29Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenys patvirtina, kad pareiškėjui apeliacinės instancijos teisme atstovavo ir jo vardu atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą parengė bei teismui elektroninių ryšių priemonėmis pateikė advokatė Lina Šikšniutė-Vaitiekūnienė. Šiuo atveju pareiškėjas prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro advokatei už pareiškėjo 2016 m. balandžio 18 d. atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą parengimą sumokėta suma. Prašomoms priteisti bylinėjimosi išlaidoms už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą pagrįsti pareiškėjas pateikė PVM sąskaitą-faktūrą, ataskaitą apie advokatės Linos Šikšniutės-Vaitiekūnienės suteiktas paslaugas ir 2017 m. sausio 12 d. pinigų priėmimo kvitą, iš kurių matyti, kad pareiškėjas pagal nurodytą sąskaitą advokatei Linai Šikšniutei-Vaitiekūnienei iš viso sumokėjo 1 744,42 Eur. Pareiškėjas yra pateikęs prašymą pirmosios instancijos teismui priteisti 1 260,42 Eur bylinėjimosi išlaidų. Kaip jau minėta, pareiškėjas apeliacinės instancijos teismo prašo priteisti 484 Eur atstovavimo išlaidų.

30Kaip teisingai nurodo atsakovas, teismas, nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, pagal Rekomendacijų 2 punktą atsižvelgia į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; ginčo sumos dydį; teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; šalių elgesį proceso metu; advokato darbo laiko sąnaudas; kitas svarbias aplinkybes. Pagal Rekomendacijų 7 punktą rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių).

31Nagrinėjamu atveju už 2016 m. balandžio 18 d. atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą taikytinas 2015 m. ketvirtojo ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių), kuris Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2015 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 756,90 Eur. Pagal Rekomendacijų 8.11 punktą už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą nustatytas koeficientas 1,3, todėl rekomenduojama priteisti maksimali užmokesčio suma už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą yra 983,97 Eur (756,90 × 1,3). Nors pareiškėjo prašoma priteisti suma – 484 Eur – už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą neviršija Rekomendacijose nustatytos maksimalios sumos, tačiau atsakovas atsiliepime į prašymą atkreipia dėmesį, kad šioje byloje nauji teisės taikymo ir aiškinimo klausimai nebuvo keliami, bylos ginčo klausimai nebuvo ypatingi ar itin probleminiai, atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymas nepareikalavo itin didelių atstovo darbo ir laiko sąnaudų, ir laikosi pozicijos, jog pareiškėjo prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma turėtų būti mažinama.

32Nors pareiškėjo prašoma priteisti suma – 484 Eur – už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą neviršija Rekomendacijose nustatytos maksimalios sumos, tačiau teisėjų kolegija, įvertinusi byloje spręstų teisinių klausimų pobūdį, daro išvadą, kad byla nebuvo sudėtinga. Be to, advokatė Lina Šikšniutė-Vaitiekūnienė, parengusi atsiliepimą į apeliacinį skundą, atstovavo pareiškėjui jau pirmosios instancijos teisme. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju pareiškėjo apeliacinės instancijos teismui pateiktas atsiliepimas į apeliacinį skundą nebuvo tokio sudėtingumo turinio prasme ir nepareikalavo tiek pareiškėjo atstovės darbo bei laiko sąnaudų, jog būtų pagrindas priteisti pareiškėjo prašomus 484 Eur už jo surašymą.

33Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasi teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, teisėjų kolegija sprendžia, kad yra faktinis ir teisinis pagrindas sumažinti pareiškėjui priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą, priteisiant iš atsakovo pareiškėjui 350 Eur.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija) 40 straipsnio 1 dalimi, 41 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

35Pareiškėjo V. V. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkinti iš dalies.

36Priteisti pareiškėjui V. V. iš atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 350 Eur (tris šimtus penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas V. V. (toliau – ir pareiškėjas)... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 10 d. sprendimu... 7. Atsakovas NMA apeliaciniame skunde prašė panaikinti Vilniaus apygardos... 8. Pareiškėjas V. V. atsiliepime į apeliacinį skundą... 9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. sausio 26 d. nutartimi... 10. II.... 11. Pareiškėjas V. V. Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 12. Pareiškėjas nurodo, kad jis apeliacinės instancijos teisme patyrė 484 Eur... 13. Atsakovas NMA atsiliepime į prašymą prašo atmesti pateiktą prašymą arba... 14. Atsakovas nurodo, kad turi būti įvertinamos priežastys, dėl kurių... 15. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad šioje byloje nauji teisės taikymo ir... 16. •SS/21 1-201 rija 6... 17. Ruskan... 18. iklaičio teismo iklaič... 19. io Jotiems tvarkos atlikti... 20. Teisėjų kolegija... 21. III.... 22. Pareiškėjas V. V. padavė prašymą dėl bylinėjimosi... 23. Vadovaujantis bendruoju Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 24. Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 10... 25. Teismų praktikoje taip pat vadovaujamasi priežasties teorija, kai paskirstant... 26. Pažymėtina, kad pareiškėjo bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos... 27. Apibendrindama nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas, teisėjų kolegija... 28. Sutiktina su atsakovo pozicija, kad teisės aktai negarantuoja, jog byloje... 29. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenys patvirtina, kad... 30. Kaip teisingai nurodo atsakovas, teismas, nustatydamas priteistino užmokesčio... 31. Nagrinėjamu atveju už 2016 m. balandžio 18 d. atsiliepimo į apeliacinį... 32. Nors pareiškėjo prašoma priteisti suma – 484 Eur – už atsiliepimo į... 33. Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasi teisingumo,... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 35. Pareiškėjo V. V. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų... 36. Priteisti pareiškėjui V. V. iš atsakovo Nacionalinės... 37. Nutartis neskundžiama....