Byla e2-2455-639/2018
Dėl Klaipėdos Darbo ginčų komisijos 2017-12-28 sprendimo Nr. DGKS–55 dalies panaikinimo darbo byloje Nr. APS-110-21505/2017,dėl neišmokėtų komandiruočių dienpinigių priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Saulius Zajarskas, sekretoriaujant Raimondai Karbauskienei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei Kristinai Čivilytei, atsakovės atstovui advokatui Dovydui Cvetkovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. J. patikslintą ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Danrasta“, dėl Klaipėdos Darbo ginčų komisijos 2017-12-28 sprendimo Nr. DGKS–55 dalies panaikinimo darbo byloje Nr. APS-110-21505/2017,dėl neišmokėtų komandiruočių dienpinigių priteisimo ir

3Teismas

Nustatė

4

  1. ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašė: 1) Panaikinti Lietuvos
Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir Darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus Darbo ginčų komisijos 2017-12-28 sprendimo Nr. DGKS-55 darbo byloje Nr. APS-110-21505/2017 dalį dėl dienpinigių skolos išieškojimo, kurioje netenkinamas ieškovo R. J. prašymas ir priteisti ieškovui R. J. iš atsakovo UAB „Danrasta“ 2‘835 Eur (du tūkstančius aštuonis šimtus trisdešimt penkis eurus) neišmokėtų dienpinigių skolą: 2) Priteisti ieškovui iš atsakovo UAB „Danrasta“, neišmokėtą darbo užmokestį ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas – 8,47 Eur; 3) Pripažinti ieškovo R. J., 2017-06-08 sutikimą dėl dienpinigių mažinimo negaliojančiu; 4) Priteisti ieškovui R. J., iš atsakovo UAB „Danrasta“, netesybas už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2017-10-19 iki šio teismo sprendimo įvykdymo dienos, skaičiuojant po 8,47 Eur (aštuoni Eur 47 ct) (neatskaičius mokesčių) už kiekvieną uždelstą atsiskaityti mėnesį; 5) Priteisti bylinėjimosi išlaidas.
  1. Nurodė, kad jis (ieškovas) pagal 2017-06-08 darbo sutartį Nr. 179 buvo priimtas į darbą
UAB „Danrasta“, vairuotojo - ekspeditoriaus pareigoms atlikti. Darbdavys pagal Darbo sutarties 3 punktą įsipareigojo darbuotojui mokėti mėnesinę algą – 1,3 MMA + 0,05 ct taikant suminę darbo laiko apskaitą. Be to, ieškovui vykstant į komandiruotes, turėjo būti mokami Vyriausybės nustatyti dienpinigiai. 2017-10-19 Darbo sutartis su Ieškovu buvo nutraukta pagal LR darbo kodekso (toliau – DK) 55 str. (darbuotojo pareiškimu). Atsakovas UAB „Danrasta“ nutraukus darbo sutartį su Ieškovu pilnai neatsiskaitė. Be to, Ieškovas buvo siunčiamas į komandiruotes užsienyje, Atsakovas nepagrįstai iki šiol nesumokėjo visų priklausančių dienpinigių, neatsiskaitė su Ieškovu. DK 146 straipsnio 2 dalyje yra numatyta, jog darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną. Šiuo atveju, atsakovas UAB „Danrasta“ privalėjo atsiskaityti su ieškovu 2017-10-19, tačiau to nepadarė. Atsakovas UAB „Danrasta“ su Ieškovu pilnai neatsiskaitė, taip pažeisdamas DK numatytą pareigą visiškai atsiskaityti su darbuotoju jo atleidimo dieną.
  1. Paaiškino, kad kreipėsi į Darbo ginčų komisiją dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų
su darbo santykiais susijusių išmokų, dienpinigių priteisimo, bei vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo. Darbo ginčų komisija 2017-12-28 sprendimu Nr. DGKS-55 patenkino ieškovo prašymą dėl vidutinio darbo užmokesčio išieškojimo, o reikalavimo dalį dėl dienpinigių išieškojimo atmetė.
  1. Mano, kad minėta sprendimo dalis yra nepagrįsta, neteisėta ir naikintina dėl žemiau
nurodytų priežasčių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-06-28 nutarimu Nr. 523 „Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas“ 2 punktu, kuris imperatyviai nurodo, jog dienpinigiai apskaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus maksimalius dienpinigių dydžius arba mažesnius dienpinigių dydžius, jeigu mažesni dydžiai numatyti kolektyvinėje sutartyje ar darbo sutartyje. Atsakovas UAB „Danrasta“ ir ieškovas R. J. 2017-06-08 pasirašė darbo sutartį Nr. ( - ), kurios 6.2 punktas numato, kad komandiruotės metu dienpinigiai mokami pagal nustatytą LR Vyriausybės tvarką. Taigi Darbo sutartis nenumatė galimybės mažinti darbuotojo - ieškovo R. J., dienpinigius. Darbo sutartyje nėra nurodyta, kad įmonėje yra kolektyvinė darbo sutartis. Šiuo atveju, dėl dienpinigių mažinimo nebuvo susitarta nei Darbo sutartyje, nei jokiame jos priede ar jokiame dokumente, kuris būtų nurodytas Darbo sutartyje. Atsakovas UAB „Danrasta“ neturėjo teisinio pagrindo sumažinti ieškovui R. J. dienpinigius ir liko skolingas Ieškovui.
  1. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad abiem darbo sutarties šalims –
darbdaviui ir darbuotojui – yra privalomos sąlygos, įtrauktos į darbo sutartį. Sąlygos, įtvirtintos ne darbo sutartyje, bet nuostatuose, įmonės vadovo įsakymuose, kituose administracijos aktuose, tampa neatskiriama darbo sutarties dalimi tik tuo atveju, kai darbo sutartyje yra nuoroda į konkretų aktą, t. y. abi sutarties šalys susitarė tokio akto nuostatas laikyti sutarties sąlygomis (2007 m. birželio 27 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-300/2007).
  1. Atsakovas, ginčydamas dienpinigių skolą Darbo ginčų komisijoje, rėmėsi, ieškovo
R. J. 2017-06-08 sutikimu (toliau – Sutikimas), ieškovas esą sutiko gauti sumažintus dienpinigius, mažesnius už LR Vyriausybės nustatytas normas, bet ne mažiau kaip 50 procentų nuo normų. Tačiau tai neatitinka tikrovės. Atsakovas klaidina ir neteisingai pateikia situaciją. Ieškovo Darbo sutartyje nėra jokios sąlygos nei susitarimo dėl dienpinigių mažinimo. Taip pat Ieškovo Darbo sutartyje nėra ir jokios nuorodos į papildomus sutikimus ar susitarimus. Atsakovo nurodytas Ieškovo raštas dėl sutikimo negali būti laikomas pagrindu mažinti dienpinigius, jis neaiškus, neapibrėžtas, nebuvo aptartas, neįformintas tinkamai, pakištas pasirašyti Ieškovui nesitarus ir nepaaiškinus. Nebuvo jokios Ieškovo laisvos valios, nei susitarimo su Atsakovu mažinti dienpinigius. Pažymėjo, kad už paskutinę komandiruotę 2017 m. spalio mėn. pats atsakovas skaičiavo 100 proc. dienpinigius, tuo savo veiksmais patvirtindamas, kad nebuvo jokio susitarimo dėl dienpinigių mažinimo, neturėjo būti jokio mažinimo ir kitais mėnesiais. Atsakovo nurodytas neva neapibrėžtas sutikimas dėl dienpinigių mažinimo nėra Darbo sutarties dalis, negali būti laikomas pagrindu mažinti dienpinigius. Jis nepatvirtina darbuotojo tikrosios valios, nei jokių šalių derybų dėl susitarimo. Minėtas vienašalis Sutikimas niekinis, neatitinka ieškovo valios, pakištas pasirašyti suklaidinus. Negali būti laikomas Darbo sutarties papildymu ar pakeitimu, nes darbo sutarties keitimo tvarka turėtų būti tokia pat, kaip ir sudarymo, susitarimą patvirtinant šalių parašais rašytiniame sutarties tekste aptarus sąlygas. (2008 m. vasario 4 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-53/2008). Tuo tarpu, LR Vyriausybės 2017-06-28 nutarimo Nr. 523 „Dienpinigių mokėjimo tvarkos apraše“ 2 punktas imperatyviai, aiškiai ir nedviprasmiškai numato, kad mažesni nei LR Vyriausybės patvirtinti maksimalūs dienpinigių dydžiai turi būti numatyti darbo sutartyje arba kolektyvinėje sutartyje.

57. Taigi nesant numatyto dienpinigių mažinimo darbo sutartyje, nebuvo pagrindo nemokėti Ieškovui LR Vyriausybės nustatytų dienpinigių vykstant į komandiruotes. Neteisėtas dienpinigių mažinimas prieštarauja sąžiningumo, teisingumo, bei teisingo apmokėjimo už darbą principams, sąžiningo darbdavio kriterijui. Dienpinigių mažinimo įforminimas neatitinka imperatyvių įstatymų reikalavimų todėl yra niekinis, negaliojantis, nesukelia teisinių pasekmių ir turi būti panaikintas. Darbo ginčų komisija neteisingai interpretavo teismų praktiką ir aiškino bylos aplinkybes, dėl to sprendimas ta apimtimi yra naikintinas. Atsakovas UAB „Danrasta“ neturėjo teisės mažinti dienpinigių ir ieškovui už aukščiau nurodytas komandiruotes turėjo išmokėti 5‘038 Eur (796+1012+1217+1655+358) dienpinigių, vietoje 2‘849 Eur (398+506+609+978+358). Taigi Atsakovas UAB „Danrasta“ neteisėtai sumažino ieškovui 2‘189 Eur dienpinigių. Be to, kaip nurodyta žemiau, iš Valstybinės transporto inspekcijos gavus ieškovo vairuotojo tachografo kortelės duomenis nuo 2017-06-09 iki 2017-10-11, bei palyginus su atsakovo pateiktais ieškovo komandiruočių duomenimis, paaiškėjo, kad atsakovas nesumokėjo už viso dar 17 komandiruočių dienų, viso dar 646,00 Eur dienpinigių skolos. Tokiu būdu atsakovas iš viso skolingas ieškovui 2’835 Eur (2189+646) dienpinigių skolą, kurios iki šiol nesumokėjo ieškovui.

68. Atsakovo pateiktais duomenimis Ieškovui už 2017 m. spalio mėnesį turėjo būti sumokėta 369,56 Eur darbo užmokesčio ir kompensacija už nepanaudotas atostogas (atskaičius mokesčius). Ši suma (369,56 Eur) Ieškovui turėjo būti išmokėta jo atleidimo dieną 2017-10-19, tačiau tai nebuvo padaryta, ir tik praėjus keturioms dienoms po atleidimo, t.y. pavėluotai ir išmokant tik 361,09 Eur, vietoje 369,56 Eur, tokiu būdu liko skolingas 8,47 Eur darbo užmokesčio. Jokių užskaitų ar išskaitų nebuvo. Taigi, atsakovas UAB „Danrasta“ 2017 m. spalio 23 d. išmokėjo ne visą darbo užmokestį, Ieškovui nebuvo išmokėta 8,47 Eur suma. Darbo ginčų komisija į tai neatkreipė dėmesio. Todėl iš Atsakovo priteistina 8, 47 Eur darbo užmokesčio skolos suma. Vadovaujantis DK 147 str. Ieškovui iš Atsakovo yra priteistinos netesybos už uždelsimą atsiskaityti su darbuotoju. Pagal DK 147 str. 2 d., jei uždelsta suma yra mažesnė, negu darbuotojo vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis, netesybų dydį sudaro darbdavio uždelsta suma, padauginta iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip šešių. Ieškovo vidutinis darbo užmokestis sudaro 26,24 Eur, darbdavio uždelsta atsiskaityti suma yra 8,47 Eur, vadinasi iš Atsakovo Ieškovui priteistina po 8,47 Eur už kiekvieną uždelstą atsiskaityti mėnesį.

79. Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog ieškovo argumentai, kad jo 2017-06-08 pasirašytas sutikimas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, yra nepagrįsti. Pažymėjo, kad 2017-06-08 sutikime tėra vienas sakinys, kuris, atsakovo nuomone, yra gana aiškus, turėtų būti suprantamas vidutiniškai protingam asmeniui, be kokių nors ypatingų intelektualinių pastangų. Galų gale, niekas ieškovui netrukdė į šio sutikimo turinį įsigilinti ir jo teisines pasekmes išanalizuoti vėliau. Taip pat kaip ir pareikšti dėl jo, o taip pat dėl, jo manymu, per mažų su darbo santykiais susijusių išmokų, pretenzijas darbdaviui. Ieškovas tik deklaratyviai teigia, neva su darbdaviu ne kartą apie nepilną atsiskaitymą kalbėjosi, jam tariamai buvo žadama tai padaryti vėliau, tačiau nepateikia jokių tuos teiginius galinčių patvirtinti įrodymų. Antra vertus, tokie ieškovo teiginiai patvirtina, jog jam, jeigu ir ne iš karto, tačiau visgi tapo aiškus 2017-06-08 sutikimo turinys ir pasekmės, nes jis suvokė, jog jam išmokami ne visi priklausantys dienpinigiai. Tačiau jokių pretenzijų darbdaviui darbo sutarties galiojimo metu nepareiškė. Ieškovo teiginiai neva vėlesnis darbo ginčo inicijavimas ir ši civilinė byla patvirtina jo dėstomas aplinkybes, yra visiškai nepagrįsti, kadangi pat ginčo inicijavimo faktas nėra joks įrodymas ir neatleidžia ieškovo nuo įrodinėjimo pareigos (DK 214 str. 2 d., CPK 12, 178 str.).

810. Ieškovo argumentas, kad 2017-06-08 sutikimas nėra pasirašytas atsakovo, taip pat neturi įtakos sutikimo galiojimui, kadangi įstatymų reikalaujamos formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį tik tuo atveju, kada toks negaliojimas įsakmiai nurodytas įstatymuose (CK 1.93 str. 1 d.). Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitaria dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų, o įsigalioja darbuotojui pradėjus dirbti (DK 42 str. 1, 3 d.). Darbo sutarties formą reglamentuojančioje materialinės teisės normoje (DK 43 str.), taip pat nenustatyta, kad nesant darbdavio parašo, darbo sutartis tampa negaliojančia.

911. Be to, ieškovas yra pasirašęs dar vieną dokumentą, kuris patvirtina apie tai, jog jis aiškiai žinojo apie atsakovo įmonėje taikomą dienpinigių mokėjimo normą ir tvarką. Atsakovo 2016-01-04 direktorius įsakymu Nr. DT2016 patvirtino darbo tvarkos taisykles ir darbuotojai, pradėję dirbti atsakovo įmonėje, buvo pasirašytai supažindinami su šiomis taisyklėmis („Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis, registracijos žurnalas“ (ištrauka) buvo pateiktas komisijai). Darbo tvarkos taisyklių 11.3 punkte yra aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtinta, kad „Darbuotojas yra informuojamas ir jis sutinka, kad jam visą sutarties galiojimo laikotarpį bus mokami 50 % dienpinigiai nuo LR finansų ministro įsakymo „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ nustatytų normų“. Registracijos žurnalo įrašas Nr. 188 patvirtina, kad ieškovas R. J. buvo pasirašytinai supažindintas su UAB „DANRASTA“ darbo tvarkos taisyklėmis 2017-06-12, tai yra praėjus 4 dienoms po ginčijamo 2017-06-08 sutikimo, prieš ieškovui išvykstant į pirmąją komandiruotę. Taigi šiuo atveju ieškovas turi įrodinėti, kad jis buvo neatidus, suklaidintas, apgautas ar pan. 2 kartus, esant 4 dienų intervalui.

1012. Dėl nesumokėto darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas, paaiškino, kad ieškovas nurodo, kad sutinkąs su Darbo ginčų komisijos sprendimo dalimi dėl vidutinio darbo užmokesčio išieškojimo, kurioje darbo ginčų komisija iš atsakovo jam priteisė 52,48 € delspinigių, tačiau, anot ieškovo, Darbo ginčų komisija nepastebėjo, jog atsakovas jam išmokėjo ne visą darbo užmokestį, t. y. liko skolingas 8,47 €. Ieškovo argumentai dėl 8,47 Eur . kompensacijos už nepanaudotas atostogas taip pat yra nepagrįsti, kadangi ieškovas Darbo ginčų komisijoje ne kartą tikslino savo reikalavimus ir galų gale pastarojo reikalavimo dėl 8,47 € atsisakė, kai papildomus rašytinius ir žodinius paaiškinimus komisijai pateikė atsakovo finansinę apskaitą tvarkanti buhalterė N. Š.. Atsisakymas nuo reikalavimo neatspindėtas Darbo ginčų komisijos sprendime, tačiau užfiksuotas 2017-12-28 posėdžio garso įraše. CPK 137 str. 1 d. 3 punkte nustatyta, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. CPK 412 str. 1 dalyje nustatyta, kad jeigu asmuo kreipėsi į teismą nesilaikydamas ginčo išankstinės nagrinėjimo ne teisme tvarkos, teismas atsisako priimti ieškinį arba palieka jį nenagrinėtą ir išaiškina ieškovui teisę pasinaudoti ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka. Nagrinėjamu atveju nors ieškovas darbo ginčų komisijoje buvo pareiškęs tokį reikalavimą, tačiau jam jo atsisakius, pagal analogiją teisme turėtų būti taikomos teisinės pasekmės, lyg tokio reikalavimo ikiteismine tvarka ieškovas nebūtų pareiškęs.

1113. Taigi ieškovo reikalavimą dėl 8,47 € priteisimo teismas turėtų atsisakyti priimti, o šiai aplinkybei paaiškėjus jau po ieškinio priėmimo – dėl šio reikalavimo byla turi būti nutraukta CPK 293 str. 2 punkte nustatytu pagrindu: jeigu ieškovas ar pareiškėjas, kurie kreipėsi į teismą, yra nesilaikę tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti.

1214. Taip pat paaiškino, kad nesutinka, jog turėjo pareigą mokėti ieškovui dienpinigius už minėtas 17 dienų dėl to, jog visas tas 17 dienų, apie kurias patikslintame ieškinyje kalba ieškovas, ieškovas praleido ne komandiruotėse (užsienyje), bet dirbdamas savo tiesioginį darbą (Lietuvos Respublikoje). Nurodė, kad ieškovas pagal 2017-06-08 darbo sutartį Nr. 179 buvo priimtas vairuotojo – ekspeditoriaus pareigoms. Už šį darbą jam mokamas mėnesinis darbo užmokestis, kuris sudaro 1,3 MMA + 0,05 cento. Už ieškovo dirbamą darbą Lietuvos Respublikos teritorijoje jam mokamas nurodytas darbo užmokestis. Tuo tarpu už jo darbą užsienio komandiruotėse mokami dar ir dienpinigiai. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-29 priimtą nutarimą Nr. 526 Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo ir juo patvirtinto Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo 3 punktą, vykstant į užsienį, už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, mokami dienpinigiai, apskaičiuoti pagal valstybei, į kurią vykstama, nustatytus dydžius, o grįžtant iš užsienio, už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, mokama iki 50 procentų dienpinigių, apskaičiuotų pagal tai valstybei nustatytus dydžius. Jeigu komandiruotės metu bus vykstama į kelias valstybes, nustatytas dydis taikomas atsižvelgiant į kiekvienoje valstybėje faktiškai išbūtas dienas, o pervažiavimo į valstybę diena laikoma atvykimo į tą valstybę diena. Taigi matome, kad dienpinigiai šiuo atveju vairuotojui – ekspeditoriui, kuris ir taip pagal darbo sutartį yra įsipareigojęs dirbti Lietuvos Respublikoje, yra mokami už jo komandiruotes į užsienį, o ne už darbą Lietuvoje, už kurį jis gauna sulygtą darbo užmokestį.

1315. Patikslintame ieškinyje ieškovo atstovė pateikia šias 17 dienų, už kurias neva ieškovui nebuvo išmokėti dienpinigiai ir prašoma juos priteisti: 1) 2017-06-12, 2) 2017-06-23, 3) 2017-06-24, 4) 2017-07-21, 5) 2017-07-22, 6) 2017-07-23, 7) 2017-07-29, 8) 2017-07-30, 9) 2017-07-31, 10) 2017-08-07, 11) 2017-08-08, 12) 2017-08-25, 13) 2017-08-26, 14) 2017-08-27, 15) 2017-08-28, 16) 2017-08-29, 17) 2017-10-02. Tačiau pagal dar 2018-07-11 atsakovo atstovo į bylą pateiktą transporto priemonės valst. Nr. ( - ) Darbo, kelionės ataskaitą (pagal valstybes), matyti, kad visas šias paminėtas dienas ieškovas arba dirbo, arba ilsėjosi Lietuvos Respublikoje. Pakartotinai pateikiamoje transporto priemonės valst. Nr. ( - ) Darbo, kelionės ataskaitoje šios dienos (17) dar papildomai yra apibrauktos raudonai. Taigi pareigos mokėti dienpinigius ieškovui už šias 17 dienų atsakovas neturėjo. Ieškovui už nurodytas dienas buvo mokamas darbo užmokestis, nes darbas buvo dirbamas Lietuvoje, o komandiruotėje tomis dienomis ieškovas paprasčiausiai nebuvo. Be to, kiekvienos komandiruotės pradžios ir pabaigos terminas buvo nurodomas atsakovo direktorės priimamuose įsakymuose, kurių priėmimo datos nebūtinai sutapdavo su komandiruotės pradžios data, pavyzdžiui, 2017-06-12 įsakymas nurodė, kad komandiruotės pradžia yra 2017-06-13; 2017-06-23 įsakymas nustatė komandiruotės pradžią 2017-06-25 ir t.t. Taigi ieškovo reikalavimai dėl 646 € kaip ir kiti reikalavimai yra atmestini.

14Teismas

konstatuoja:

15Ieškinys atmestinas.

1616. Šalių atstovų paaiškinimais byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog ieškovas 2017 m. birželio 8 d. sudarė darbo sutartį Nr. ( - ) pagal kurią buvo priimtas į darbą UAB „Danrasta“, vairuotojo - ekspeditoriaus pareigoms atlikti. Darbdavys pagal Darbo sutarties 3 punktą įsipareigojo darbuotojui mokėti mėnesinę algą – 1,3 MMA + 0,05 ct taikant suminę darbo laiko apskaitą. Be to, darbo sutarties 6.2 punkte nustatyta, kad komandiruotės metu mokami dienpinigiai Vyriausybės nustatyta tvarka. (Tomas I / puslapis 18-19).

17Dėl 2017-06-08 sutikimo pripažinimo negaliojančiu

1817. Nustatyta, kad tą pačią dieną, t.y. 2017-06-08 d. ieškovas R. J. pasirašė 2017-06-08 sutikimą (Tomas I / puslapis 35), kuriuo ieškovas sutiko gauti sumažintus dienpinigius, mažesnius už LR Vyriausybės nustatytas normas, bet ne mažiau kaip 50 procentų nuo normų. Ieškovo teigimu šis sutikimas neatitiko jo tikrosios valios ir todėl negali būti laikomas pagrindu mažinti dienpinigius, jis neaiškus, neapibrėžtas, nebuvo aptartas, neįformintas tinkamai, pakištas pasirašyti Ieškovui nesitarus ir nepaaiškinus. Nebuvo jokios ieškovo laisvos valios, nei susitarimo su atsakovu mažinti dienpinigius. Taigi sutikimas niekinis, neatitinka ieškovo valios, pakištas pasirašyti suklaidinus. Prieštarauja sąžiningumo ir teisingumo principams, dėl išdėstytų motyvų prašė minėtą sutikimą pripažinti negaliojančiu.

1918. Sutarčių aiškinimo instituto paskirtis – nustatyti sutarties turinį, iš sutarties kylančių šalių tarpusavio teisių ir pareigų apimtį tais atvejais, kai kyla šalių ginčas dėl sudarytos sutarties galiojimo ir (ar) vykdymo. Teismas pažymi, kad darbo sutarties sudarymo (2017-06-08 ) ir ginčijamo sutikimo pasirašymo metu galiojo 2002 m. Darbo kodeksas kuris buvo patvirtintas 2002 m. birželio 4 d. įstatymu Nr. IX-926 su vėlesniais pakeitimais. Minėto (ankščiau galiojusio) Darbo kodekso 101 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo sutarčių nuostatos aiškinamos atsižvelgiant į darbo santykių teisinio reglamentavimo principus, įtvirtintus DK 2 straipsnyje. Taigi Darbo sutartis turi būti aiškinama tokiu būdu, kad jos aiškinimo rezultatas būtų suderinamas su darbo santykių teisinio reglamentavimo principais, juos atitiktų ir jiems neprieštarautų. Tačiau DK 101 straipsnyje neįtvirtinta išsamių darbo sutarčių aiškinimo taisyklių, leidžiančių nustatyti tikrąjį darbo sutarties turinį, šalių prisiimtas teises ir pareigas, taigi vadovavimasis DK 2 straipsnyje įtvirtintais darbo santykių teisinio reglamentavimo principais, aiškinant darbo sutartyje išreikštą šalių valią, nėra pakankamas. Dėl to, įvertinus darbo sutarties specifiką ir tikslus, vadovaujantis DK 9 straipsnio 2 dalimi, reglamentuojančia kitų teisės šakų normų taikymą pagal analogiją, laikantis DK 101 straipsnyje įtvirtintų taisyklių, aiškinant darbo sutartį atsižvelgtina ir į sutarčių aiškinimo taisykles, kurios reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose ir suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Esant ginčui dėl sutarties sąlygų turinio, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat reikia vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. balandžio14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2004; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-285/2012; 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2013).

2019. Teismas pažymi, kad ieškovas pripažino, kad sutikimą jis pasirašė asmeniškai, tačiau nepaisant to vertino, kad atsakovė neturėjo teisinio pagrindo sumažinti ieškovui dienpinigius. Teismas atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje nustatytas aplinkybes, susijusias su darbo sutarties sudarymu ir elgesiu po jo, su tokiu vertinimu, kad ieškovo pasirašytas sutikimas reiškė netinkamai įformintą, todėl negaliojantį šalių darbo sutarties pakeitimą, nesutinka dėl toliau išdėstytų argumentų. Kaip minėta Darbo sutartis sudaryta 2017 m. birželio 8 d., sutikimas gauti mažesnius dienpinigius taip pat pasirašytas tą pačią dieną, t.y. sutarties sudarymo dieną. Akivaizdu, kad darbo sutartis ir ginčijamas sutikimas buvo pasirašyti tą pačią dieną, kuomet darbuotojas (ieškovas) išsiaiškina darbo sutarties sąlygas ir atitinkamai darbdavys išaiškina darbo sutarties sąlygas, todėl nėra pagrindo teigti, jog ieškovas nežinojo apie darbdavio mokamų dienpinigių dydį. Pažymėtina, kad kartu su ieškovu į atsakovo bendrovę toms pačioms pareigoms, tomis pačiomis sąlygomis ir tuo pačiu laikotarpiu buvo įsidarbinusi ir ieškovo sutuoktinė T. J.. Pastaroji taip pat pasirašė sutikimą gauti sumažintus dienpinigius. Dėl to teismas laiko, kad ieškovo pasirašytas sutikimas vertintinas kaip sudedamoji šalių pasirašytos darbo sutarties dalis.

2120. Šiame kontekste svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad, kaip jau yra pabrėžęs kasacinis teismas, taikant darbo teisės normas vieno teisės subjekto sąskaita negali būti paneigiami kito subjekto interesai, o turi būti siekiama protingos ir sąžiningos šių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2010). 2002 m. DK 35 straipsnio 1 dalyje nustatyti bendrieji darbo teisių įgyvendinimo ir pareigų vykdymo reikalavimai, pagal kuriuos įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas darbdaviai, darbuotojai ir jų atstovai turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo, sąžiningumo, teisingumo principų. Be to, draudžiama piktnaudžiauti savo teise. Reikalavimai gerbti bendro gyvenimo taisykles, veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų turi būti taikomi darbo subjektams įgyvendinant teises ir vykdant pareigas, taip pat ir tarpusavio susitarimais nustatant tokias teises ir pareigas; šiais principais turi vadovautis ir teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-365/2010; 2013 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2013; 2014 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-530/2014).

2221. Darbo sutarties turinys yra jos šalių sulygtos sutarties sąlygos, apibrėžiančios šalių teises ir pareigas (2002 m. DK 94 straipsnio 1 dalis). Įstatyme nustatyti reikalavimai, keliami darbo sutarties formai, – ji turi būti sudaroma raštu (2002 m. DK 99 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad nors tinkamai įforminti susitarimus dėl darbo santykių, jų trukmės, apmokėjimo ir pan. yra darbdavio pareiga (DK 99 straipsnio 3dalis), tačiau, pažeidus šį reikalavimą, situacija turi būti vertinama ne formaliai, o iš esmės sprendžiama, ar toks formos nesilaikymas yra esminis pažeidimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-590-378/2015). Darbo sutarties sąlygos gali būti nustatytos rašytinėje darbo sutartyje, norminiuose teisės aktuose, taip pat gali būti teismo nustatytos iš darbo sutarties šalių elgesio, atliekamų veiksmų, kitų reikšmingų aplinkybių apie faktinį sutarties vykdymą, kurie sudaro pagrindą spręsti, kad darbo teisinių santykių metu buvo šalių susitarimas atitinkamą elgesį, veiksmus ir kt. vertinti kaip vieną sutarties sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2013).

2322. Nagrinėjamos bylos atveju yra raštu atskirame dokumente išreikšta vienos iš darbo sutarties šalių – darbuotojo – valia dėl teisės aktuose nustatyto jam mokėtinų dienpinigių dydžio sumažinimo. Šiame kontekste svarbu tai, kad yra raštu išreikšta tos šalies, kuriai nustatyta sąlyga nenaudinga, valia, be to, byloje nėra duomenų apie nukrypimą nuo tikrosios šalių valios sudaryti tokį susitarimą, kita sutarties šalis – darbdavė – darbuotojo pasirašytame dokumente nustatytas sąlygas vykdė, t.y. visą darbo sutarties galiojimo laikotarpį (išskyrus paskutinį mėnesį) mokėjo ieškovui sumažintus dienpinigius. Esant tokioms byloje nustatytoms aplinkybėms, teismo vertinimu, papildomos sąlygos dėl darbuotojui mokėtinų dienpinigių dydžio neįtraukimas į darbo sutarties tekstą ir darbdavio parašo atskirame darbuotojo pasirašytame dokumente nebuvimas nelaikytinas esminiu reikalavimų darbo sutarties formai pažeidimu. Teismas vertina, kad faktiniai bylos duomenys apie šalių elgesį, atliktų veiksmų pobūdį ir kt. neteikia pagrindo spręsti, kad darbo teisinių santykių metu nebuvo šalių susitarimo dėl papildomos darbo sutarties sąlygos – darbuotojui mokėtinų dienpinigių mažinimo. Remdamasis išdėstytais argumentais, teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju ieškovas nepagrįstai laiko, kad jo paties pasirašytas sutikimas nesukelia šalims teisinių padarinių.

2423. Tai, kad darbuotojui mokėtinų dienpinigių dydžio neįtraukimas į darbo sutarties tekstą ir darbdavio parašo atskirame darbuotojo pasirašytame dokumente nebuvimas nelaikytinas esminiu reikalavimų darbo sutarties formai pažeidimu konstatavo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2018 m. kovo 2 d. nutartyje Nr. 3K-3-68-248/2018m.

2524. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime yra nurodęs, kad teismų precedentai yra teisės šaltiniai (lot. auctoritate rationis); rėmimasis precedentais yra vienodos (nuoseklios, neprieštaringos) teismų praktikos, kartu ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinto teisingumo principo, įgyvendinimo sąlyga. Dėl to teismų precedentai negali būti nemotyvuotai ignoruojami. Dėl išdėstytų motyvų ieškovo reikalavimas pripažinti negaliojančiu jo 2017-06-08 sutikimą mokėti mažesnius dienpinigius atmestinas.

26Dėl dienpinigių skolos priteisimo

2725. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 2‘835 Eur (du tūkstančius aštuonis šimtus trisdešimt penkis eurus) neišmokėtų dienpinigių skolą. Ieškovas nurodė, kad 2189 Eur skola yra dėl neteisėtai sumažintų dienpinigių. Teismas ankščiau nurodytais šio sprendimo 21-23 punktuose motyvais atmetė ieškovo reikalavimą pripažinti negaliojančiu jo pasirašytą sutikimą dėl dienpinigių sumažinimo, todėl atmestinas ieškovo reikalavimas priteisti 2189 Eur skolą, kaip neišmokėtus (dėl sumažinimo) dienpinigius. Konstatuotina, kad atsakovė, remdamasi ieškovo sutikimu mokėti mažesnius nei Vyriausybės nustatyta dienpinigius, pagristai juos paskaičiavo ir mokėjo. Kadangi minėtas sutikimas vertintinas kaip sudedamoji šalių pasirašytos darbo sutarties dalis, todėl jokios dienpinigių skolos nėra.

2826. Ieškovas patikslintu ieškiniu taip pat dar prašė priteisti 646,00 Eur dienpinigių skolos už 17 komandiruočių dienų. Ieškovas savo reikalavimą grindė tachografo kortelės duomenis. Tačiau teismas pažymi, kad tachografas – yra automobiliuose arba sunkvežimiuose įrengtas prietaisas, registruojantis informaciją apie vairuotojų vairavimo ir poilsio laikotarpius, mašinos judėjimą. Taigi tachografas – neparodo ar tuo metu vairuotojas vairuoja automobilį Lietuvoje ar užsienyje. Atsakovė pateikė transporto priemonės valst. Nr. ( - ) Darbo, kelionės ataskaitą (pagal valstybes), iš kurios matyti, kad visas paminėtas 17 d. ieškovas arba dirbo, arba ilsėjosi Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m., balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo ir juo patvirtinto Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo 3 punktas, nustato, kad vykstant į užsienį, už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, mokami dienpinigiai, apskaičiuoti pagal valstybei, į kurią vykstama, nustatytus dydžius, o grįžtant iš užsienio, už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, mokama iki 50 procentų dienpinigių, apskaičiuotų pagal tai valstybei nustatytus dydžius. Jeigu komandiruotės metu bus vykstama į kelias valstybes, nustatytas dydis taikomas atsižvelgiant į kiekvienoje valstybėje faktiškai išbūtas dienas, o pervažiavimo į valstybę diena laikoma atvykimo į tą valstybę diena. Todėl pareigos mokėti dienpinigius ieškovui už šias 17 dienų atsakovas neturėjo. Ieškovui už nurodytas dienas buvo mokamas darbo užmokestis, nes darbas buvo dirbamas Lietuvoje, o komandiruotėje tomis dienomis ieškovas nebuvo. Dėl išdėstytų motyvų ieškovo reikalavimas priteisti dienpinigius atmestinas visiškai.

29Dėl 8,47 Eur. darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas priteisimo

3027. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo neišmokėtą darbo užmokestį ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas – 8,47 Eur. Nurodė, kad ieškovui už 2017 m. spalio mėnesį turėjo būti sumokėta 369,56 Eur darbo užmokesčio ir kompensacija už nepanaudotas atostogas (atskaičius mokesčius). Ši suma (369,56 Eur) Ieškovui turėjo būti išmokėta jo atleidimo dieną 2017-10-19, tačiau tai nebuvo padaryta, ir tik praėjus keturioms dienoms po atleidimo, t.y. pavėluotai ir išmokant tik 361,09 Eur, vietoje 369,56 Eur, tokiu būdu liko skolingas 8,47 Eur darbo užmokesčio. Ieškovo teigimu jokių užskaitų ar išskaitų nebuvo, Darbo ginčų komisija į tai neatkreipė dėmesio.

3128. Šis ieškovo reikalavimas taip pat pripažintinas nepagristu. Pirma ieškovas buvo pareiškęs minėtą reikalavimą darbo ginčo komisijoje, tačiau komisijai atsakovė pateikė dokumentus patvirtinančius, kad pats ieškovas buvo pateikęs prašymą jo skolą pagal avansinę apyskaitą padengti iš jam priskaičiuoto atlyginimo ir/ar dienpinigių (Tomas I / puslapis 74). Kas šiuo atveju ir buvo padarytą. Tai patvirtina rašytiniai ir žodiniai paaiškinimai pateikti atsakovo finansinę apskaitą tvarkančios buhalterės N. Š.. Tai, kad nebuvo priimtas specialus darbdavio įsakymas dėl išskaitos, nelaikytinas esminiu ieškovo teisiu pažeidimu ir nesudaro pagrindo vertinti kad išskaita nebuvo padaryta ir ieškovas turi minėtą reikalavimo teisę. Antra teismas pažymi, kad gavusi ankščiau paminėtus finansinius dokumentus, ieškovo atstovė Darbo ginčų komisijoje paminėto reikalavimo atsisakė, kaip nepagristo. Nors atsisakymas nuo šio reikalavimo nenurodytas Darbo ginčų komisijos sprendime, tačiau užfiksuotas 2017-12-28 posėdžio garso įraše. Taigi kadangi su ieškovu darbo užmokestis ir kompensacija už nepanaudotas atostogas buvo atsiskaityta padarius užskaitymą, reikalavimas priteisti nurodytą 8,47 Eur. sumą, o taip pat reikalavimas priteisti nurodyto dydžio netesybas už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2017-10-19 iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, atmestinas.

32Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

3329. CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šalai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos teismas priteisia iš antrosios šalies. Kadangi ieškinys atmestas visiškai iš ieškovo atsakovei priteistinos 1400 Eur. advokato teisinės pagalbos išlaidos.

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 - 270 straipsniais, Teismas

Nutarė

35ieškinį atmesti.

36Priteisti iš ieškovo R. J. atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Danrasta “ naudai 1400,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Saulius... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4.
  1. ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu,... 5. 7. Taigi nesant numatyto dienpinigių mažinimo darbo sutartyje, nebuvo... 6. 8. Atsakovo pateiktais duomenimis Ieškovui už 2017 m. spalio mėnesį turėjo... 7. 9. Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir pateikė teismui atsiliepimą į... 8. 10. Ieškovo argumentas, kad 2017-06-08 sutikimas nėra pasirašytas atsakovo,... 9. 11. Be to, ieškovas yra pasirašęs dar vieną dokumentą, kuris patvirtina... 10. 12. Dėl nesumokėto darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas... 11. 13. Taigi ieškovo reikalavimą dėl 8,47 € priteisimo teismas turėtų... 12. 14. Taip pat paaiškino, kad nesutinka, jog turėjo pareigą mokėti ieškovui... 13. 15. Patikslintame ieškinyje ieškovo atstovė pateikia šias 17 dienų, už... 14. Teismas... 15. Ieškinys atmestinas.... 16. 16. Šalių atstovų paaiškinimais byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog... 17. Dėl 2017-06-08 sutikimo pripažinimo negaliojančiu ... 18. 17. Nustatyta, kad tą pačią dieną, t.y. 2017-06-08 d. ieškovas R. J.... 19. 18. Sutarčių aiškinimo instituto paskirtis – nustatyti sutarties turinį,... 20. 19. Teismas pažymi, kad ieškovas pripažino, kad sutikimą jis pasirašė... 21. 20. Šiame kontekste svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad, kaip jau yra... 22. 21. Darbo sutarties turinys yra jos šalių sulygtos sutarties sąlygos,... 23. 22. Nagrinėjamos bylos atveju yra raštu atskirame dokumente išreikšta... 24. 23. Tai, kad darbuotojui mokėtinų dienpinigių dydžio neįtraukimas į darbo... 25. 24. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime... 26. Dėl dienpinigių skolos priteisimo ... 27. 25. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 2‘835 Eur (du tūkstančius... 28. 26. Ieškovas patikslintu ieškiniu taip pat dar prašė priteisti 646,00 Eur... 29. Dėl 8,47 Eur. darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas... 30. 27. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo neišmokėtą darbo užmokestį ir... 31. 28. Šis ieškovo reikalavimas taip pat pripažintinas nepagristu. Pirma... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 33. 29. CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šalai, kurios naudai priimtas... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 -... 35. ieškinį atmesti.... 36. Priteisti iš ieškovo R. J. atsakovės uždarosios akcinės bendrovės... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...