Byla B2-1549-582/2012
Dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bedrovės „Adreka“ 2012 m. sausio 6 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Kauno apygardos teismo teisėjas Dmitrijus Korsakovas, sekretoriaujant Jurgai Sadauskaitei, dalyvaujant AB „Ūkio bankas“ atstovui K. M., BUAB „Adreka“ administratoriaus atstovui V. I., UAB „Reprodukcijos spalvos“ atstovui P. L., viešame teismo posėdyje, civilinėje byloje pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „Ūkio bankas“ skundą dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bedrovės „Adreka“ 2012 m. sausio 6 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2teisme gautas pareiškėjo kreditoriaus AB „Ūkio bankas“ skundas (b. l. 5-8), kuriuo prašo BUAB „Adreka“ 2012-01-06 kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus pripažinti negaliojančiais nuo jų priėmimo dienos. Nurodė, kad 2011-06-23 raštu Nr. 160-03-1257 administratoriui pateikė savo finansinį reikalavimą UAB „Adreka“ bankroto byloje, kurio dydis buvo 4 527 736,20 Lt. Kartu su reikalavimais bankas pateikė juos pagrindžiančius dokumentus. 2011-09-09 bankas gavo administratoriaus 2011-09-06 raštą Nr. ADR-11-09-06/2, kuriame administratorius prašė pateikti papildomą informaciją apie reikalavimo dydį. 2011-09-16 bankas raštu Nr. 160-03-1828 patikslino savo finansinį reikalavimą UAB „Adreka“ bankroto byloje, ir pateikė 4 523 133,68 Lt. Kartu su patikslintais reikalavimais bankas pateikė papildomus administratoriaus prašomus dokumentus. 2011-12-27 buvo gautas administratoriaus pranešimas dėl BUAB „Adreka“ kreditorių susirinkimo, su kuriuo bankui buvo pateikta 2011-11-30 teismo priimta nutartis, kuria patvirtintas BUAB „Adreka“ kreditorių sąrašas bei jų finansiniai reikalavimai. Šia nutartimi buvo patvirtintas banko 3 651 437,37 Lt dydžio finansinis reikalavimas. Kadangi bankas nesutiko su teismo patvirtinto kreditorinio reikalavimo dydžiu, teismo nutartį apskundė įstatymuose nustatyta tvarka, atskirasis skundas teismo buvo priimtas 2012-01-11. Bankas 2012-01-05 raštu Nr. 160-03-38 informavo administratorių apie pateiktą atskirąjį skundą dėl 2011-11-30 teismo nutarties. Bankas rašte nurodė, kad teismo 2011-11-30 priimta nutartis neįsiteisėjusi, todėl BUAB „Adreka“ kreditorių susirinkimas negali vykti, bei administratoriaus prašė atidėti kreditorių susirinkimą apie tai informuojant kitus kreditorius. Bankas taip pat nurodė, kad, jeigu 2012-01-06 kreditorių susirinkimas nebus atidėtas, įtraukti į kreditorių susirinkimo dienotvarkę šio susirinkimo atidėjimo klausimą. 2012-01-05 raštą Nr. 160-03-38 bankas administratoriui išsiuntė 2012-01-05 faksu ir el. paštu, o 2012-01-06 įteikė administratoriui pasirašytinai BUAB „Adreka“ prieš kreditorių susirinkimą. 2012-01-06 bankas atvyko į šaukiamą BUAB „Adreka“ susirinkimą ir informavo kitus kreditorius, kad yra pateikęs atskirąjį skundą dėl 2011-11-30 teismo nutarties bei, kad ši nutartis neįsiteisėjusi, todėl kreditorių susirinkimas negali vykti. Administratorius ir kiti kreditoriai nusprendė, kad 2011-11-30 teismo priimta nutartis neįsiteisėjusi tik banko atžvilgiu, todėl 2012-01-06 BUAB „Adreka" kreditorių susirinkimas svarstė klausimus ir priiminėjo nutarimus pagal administratoriaus pateiktą dienotvarkę, t. y.: kreditorių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai; kreditorių komiteto rinkimai; įgaliojimų kreditorių komitetui suteikimas ir komiteto darbo reglamento tvirtinimas; informacijos, apie bankroto bylą ir jos eigą, teikimo tvarkos nustatymas ir jos tvirtinimas; kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto posėdžio) šaukimo tvarkos nustatymas ir jos tvirtinimas; administratoriaus atskaita ir jos tvirtinimas; administravimo išlaidų sąmatos ir atlyginimo administratoriui tvirtinimas; pavedimo sutarties projekto tvirtinimas; įgaliojimų kreditorių susirinkimo pirmininkui pasirašyti pavedimo sutartį su administratoriumi suteikimas; įmonės pripažinimas bankrutavusia; turto pardavimo tvarkos nustatymas; turto pradinių pardavimo kainų nustatymas; kiti klausimai. Bankas nesutinka su 2012-01-06 BUAB „Adreka“ kreditorių susirinkimo priimtais nutarimais, mano, kad jie yra priimti neteisėtai, nes kreditorių susirinkimas negalėjo būti sušauktas ir priimti nutarimų, kadangi 2011-11-30 teismo nutartis, kuria buvo patvirtinti kreditorių kreditoriniai reikalavimai ir jų sąrašas nebuvo įsiteisėjusi. ĮBĮ nenumato kitokios nutarčių įsiteisėjimo tvarkos nei nustatyta CPK, todėl taikytinos CPK nuostatos. CPK 279 str. 1 d. nustato, kad „pirmosios instancijos teismų sprendimai įsiteisėja pasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui, jeigu sprendimas nėra apskųstas. Teismo sprendimo (nutarties) dalis dėl savarankiškų reikalavimų, kuri neapskundžiama apeliaciniu (atskiruoju) skundu, įsiteisėja pasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui.“ Tai reiškia, kad nutartis neįsiteisėja išskyrus apeliacine tvarka neapskųstas jos dalis dėl savarankiškų reikalavimų. Teismas 2011-11-30 priėmė nutartį kuria patvirtino kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Atsižvelgiant į tai, kad bankas atskiruoju skundu apskundė 2011-11-30 nutarties dalį, vadovaujantis CPK 279 str. 1 d., ši nutartis neįsiteisėjo, išskyrus tas jos dalis, kurios nebuvo apskųstos. CPK 279 str. 1 d. aiškiai nurodyta, kad nutartis (sprendimas) įsiteisėja, jeigu ji nėra apskųsta. Nagrinėjamu atveju, nepriklausomai nuo to, kiek ir kokios nutarties dalys yra apskųstos, nutartis laikoma neįsiteisėjusia. Tuo tarpu CPK 279 str. 1 d. nustato ginčo šalims draudimą pasibaigus apskundimo terminams ir/ar apeliacinės instancijos teismui grąžinus bylą nagrinėti iš naujo skųsti nutarties dalis dėl savarankiškų reikalavimų, kurios nebuvo apskųstos iš pat pradžių. Teismas 2011-11-30 priimta nutartimi tvirtino ne tik kreditorių reikalavimus, tačiau ir jų sąrašą. Nepriklausomai, nuo to, kad nutarties dalys dėl kreditorių kreditorinių reikalavimų, kurios nebuvo apskųstos, įsiteisėjo, nutarties dalis dėl kreditorių sąrašo ir banko kreditorinio reikalavimo dydžio neįsiteisėjo (kadangi pateiktas atskirasis skundas, o kreditorių sąrašo patvirtinimas nėra savarankiškas reikalavimas). ĮBĮ 22 str. 1 d. numato, kad „pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos“. T. y. neįsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti kreditorių reikalavimus susirinkimas negali būti šaukiamas. BUAB „Adreka“ administratorius nors ir žinojo apie 2011-11-30 Teismo nutarties neįsiteisėjimą, sušaukė kreditorių susirinkimą, kuriame kreditoriai svarstė ir priėmė nutarimus. Tokiu būdu buvo pažeistos pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo ir balsavimo jame procedūros, o 2012-01-06 BUAB „Adreka“ kreditorių susirinkimo priimti nutarimai (protokolas Nr. 1) turi būti pripažintini negaliojančiais nuo priėmimo pradžios (ab initio).

3Suinteresuoto asmens UAB „Adreka“ bankroto administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ įgaliotas asmuo atsiliepimu prašo skundą atmesti. Nurodė, kad pareiškėjas Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nutartį, kuria buvo patvirtinti BUAB „Adreka“ kreditorių kreditoriniai reikalavimai bei buvo patvirtintas kreditorių sąrašas, apskundė tik savo kreditorinių reikalavimų dalyje, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis neįsiteisėjo tik apskųstų reikalavimų dalyje. Likusioje dalyje Kauno apygardos teismo nutartis yra įsiteisėjusi. Tokia išvada darytina CPK 279 str. 1 d. nuostatos pagrindu, kurią pareiškėjas savo skunde teisingai pacitavo – „pirmosios instancijos teismų sprendimai įsiteisėja pasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui, jeigu sprendimas nėra apskųstas. Teismo sprendimo (nutarties) dalis dėl savarankiškų reikalavimų, kuri neapskundžiama apeliacinių (atskiruoju) skundu, įsiteisėja pasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui“. Taipogi pareiškėjas šios teisės normos pagrindu padarė teisingą išvadą, kad „atsižvelgiant į tai, kad bankas atskiruoju skundu apskundė 2011-11-30 nutarties dali vadovaujantis CPK 279 str. 1 d. ši nutartis neįsiteisėjo, išskyrus tas jos dalis, kurios nebuvo apskųstos“, tai yra teisingai pastebėjo, jog kitose neapskųstose dalyse, tai yra kitų BUAB „Adreka“ kreditorių atžvilgiu ši nutartis yra įsiteisėjusi. Todėl visiškai nelogiškas ir nesuprantamas yra sekantis pareiškėjo skundo teiginys, kad nagrinėjamu atveju, nepriklausomas nuo to, kiek ir kokios nutarties dalys yra apskųstos, nutartis laikoma neįsiteisėjusia. Kadangi dalyje kitų BUAB „Adreka“ kreditorių patvirtintų kreditorinių reikalavimų 2011 m. lapkričio 30 d. Kauno apygardos teismo nutartis apskųsta nebuvo, neapskųstoje dalyje ši nutartis įsiteisėjo praėjus jos apskundimo terminui, tai yra 2011 m. gruodžio 8 d. Todėl BUAB „Adreka“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo, vadovaujantis ĮBĮ 22 str. 1 d. nuostata, kurioje nurodyta, jog „pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos“, privalėjo šaukti bankrutuojančios bendrovės kreditorių susirinkimą ir šis kreditorių susirinkimas buvo sušauktas teisėtai. Vertinant pareiškėjo skundo pagrįstumą bei teisėtumą neįmanoma neįvertinti tos aplinkybės, jog pareiškėjas 2012 m. sausio 3 d. atskiruoju skundu Nr. 160-03-5 Kauno apygardos teismo 2011-11-30 nutartį apskundė toje dalyje, kurioje teismas patvirtino pareiškėjo kreditorinį reikalavimą, tai yra apskundė sau naudingą nutartį, juo labiau, kad ši nutartis neatėmė iš pareiškėjo teisės ginčytis dėl nepatvirtintos kreditorinio reikalavimo dalies - 871 696,01 Lt. Iš to seka, jog pareiškėjas pats savo valia sąmoningai siekė, kad pirmojo BUAB „Adreka“ kreditorių susirinkimo metu jo reikalavimai teisme dar nebūtų patvirtinti ir jis neturėtų teisės balsuoti šiame susirinkime. O įvertinus pareiškėjo skunde minimą 2012 m. sausio 5 d. raštą, kuriuo jis bankroto administratoriaus prašė atidėti kreditorių susirinkimą, apie tai informuojant kitus kreditorius, darytina išvada, jog pareiškėjas veikia prieš greitą ir operatyvų bankroto procedūrų atlikimą, tai yra jo tikslai yra nesąžiningi, todėl negali būti ginami teisme.

4Kreditorius Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos atsiliepimu prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą. Nurodo, kad pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo nukėlimas neapibrėžtam terminui pažeidžia tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių, tiek pačios bankrutuojančios įmonės interesus, nepagrįstai sustabdo bankroto procedūrą (Lietuvos Apeliacinio Teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-144/2012). Užsitęsus teisminiams ginčams dėl AB „Ūkio bankas“ finansinio reikalavimo dydžio, pirmasis kreditorių susirinkimas negalėtų vykti neapibrėžtą laiko tarpą, dėl ko kiti bendrovės kreditoriai patirtų papildomų išlaidų, sumažėtų jų reikalavimų patenkinimo tikimybė, o tai prieštarauja įstatymų reglamentuojamiems bankroto proceso tikslams. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje akcentuojama, kad bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Iškėlus įmonės bankroto bylą, stabdoma jos ūkinė veikla, taip pat tam tikram laikui - atsiskaitymai su kreditoriais. Šios padėties neapibrėžtumas paprastai nenaudingas nei kreditoriams, negaunantiems iš skolininko priklausančių lėšų, nei bankrutuojančiai įmonei. Taigi vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau vykdyti ir užbaigti bankroto procedūras (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32612007, 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-258/2008, 2011 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011). Šiomis teismų praktikoje suformuluotomis nuostatomis nustatyta prioritetinė būtent kreditorių teisių ir interesų apsauga bankroto procedūrose bei operatyvaus bankroto procedūrų vykdymo ir jų užbaigimo, siekiant išvengti teisinių santykių nestabilumo ir teisinio neaiškumo, kuriuos sukelia ilgas bankroto procedūrų vyksmas, nuostata. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad, nors kreditorinio reikalavimo nepatvirtinimas yra kliūtis kreditoriui įgyvendinti IBĮ 21 straipsnio 2 dalyje numatytas teises, tačiau šiuo atveju dėl pareiškėjo skundo patenkinimo būtų iš esmės sustabdytos bankroto procedūros, dėl ko pažeidžiamas bankroto procedūrų tikslas kuo operatyviau ir ekonomiškiau patenkinti visų kreditorių reikalavimus. Neracionalu ir neekonomiška nustatyti draudimus šaukti kreditorių susirinkimus vien dėl to, kad nėra išspręstas potencialių kreditorių reikalavimų ar jų dydžio pagrįstumas. Termino pirmajam kreditorių susirinkimui sušaukti įtvirtinimo įstatyme tikslas - bankroto proceso operatyvumo ir efektyvumo užtikrinimas. Pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimas laiku yra svarbus sklandžiam bankroto procedūrų vykdymui (Lietuvos Apeliacinio Teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-144/2012). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siekiant, kad būtų tinkamai, operatyviai ir efektyviai ginami visų kreditorių interesai, nebūtų vilkinama bankroto procedūra ir dėl to patiriamos papildomos administravimo išlaidos, prašo netenkinti pareikėjo skundo.

5Kreditorius UAB „Reprodukcijos spalvos“ atsiliepimu prašo skundą tenkinti ir pripažinti UAB „Adreka“ 2012 m. sausio 6 d. kreditorių susirinkimo nutarimus negaliojančiais. Nurodo, kad BUAB „Adreka“ bankroto administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ įgaliotas asmuo G. A. organizavo kreditorių susirinkimą esant dalinai nepatvirtintiems kreditoriniams reikalavimams, ir apie šių kreditorinių reikalavimų dalinį netvirtinimą neinformavo kreditorių, tuo pažeisdamas šių kreditorių interesus. Tokiu būdu kreditorių susirinkimo nutarimai buvo iškraipyti, esant daliai nepatvirtintų kreditorinių reikalavimų. Be to bankroto administratorius UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ yra atstovaujamas ir patvirtintas kreditoriaus BUAB „Orange master“ prašymu, kurio kreditorinis reikalavimas iki 2012-01-17 buvo dar nepatvirtintas. Susipažinus su bankroto administratoriaus UAB „Kauno Įmonių restruktūrizavimo centras“ prašymu patvirtinti BUAB „Orange master“ kreditorinį reikalavimą matosi, kad bankroto administratorius kreditoriams taiko skirtingus reikalavimus (nepaprašė pateikti dokumentų, patvirtinančių kreditorinį reikalavimą, neginčija priskaičiuotų delspinigių). Todėl mano, kad bankroto administratorius UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ 'netinkamai atstovauja kreditorių interesus.

6Kiti kreditoriai atsiliepimų į skundą nepateikė.

7AB „Ūkio bankas“ atstovas skundą prašė tenkinti.

8UAB „Reprodukcijos spalvos“ atstovas skundą palaikė.

9BUAB „Adreka“ administratoriaus atstovas prašė skundą atmesti.

10Skundas atmestinas.

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje akcentuojama, kad bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Iškėlus įmonės bankroto bylą, stabdoma jos ūkinė veikla, taip pat tam tikram laikui – atsiskaitymai su kreditoriais. Šios padėties neapibrėžtumas paprastai nenaudingas nei kreditoriams, negaunantiems iš skolininko priklausančių lėšų, nei bankrutuojančiai įmonei. Taigi vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau vykdyti ir užbaigti bankroto procedūras (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007, 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-258/2008, 2011 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011). Šiomis teismų praktikoje suformuluotomis nuostatomis nustatyta prioritetinė būtent kreditorių teisių ir interesų apsauga bankroto procedūrose bei operatyvaus bankroto procedūrų vykdymo ir jų užbaigimo, siekiant išvengti teisinių santykių nestabilumo ir teisinio neaiškumo, kuriuos sukelia ilgas bankroto procedūrų vyksmas, nuostata.

12Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjo AB „Ūkio bankas“ atstovai dalyvavo 2012-01-06 BUAB „Adreka“ kreditorių susirinkime be teisės balsuoti, buvo nuspręsta AB „Ūkio bankas“ atstovą įtraukti į kreditorių komitetą (b.l. 9-22).

13Nors kreditorinio reikalavimo nepatvirtinimas yra kliūtis kreditoriui įgyvendinti ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalyje numatytas teises, tačiau šiuo atveju patenkinus AB „Ūkio bankas“ skundą iš esmės bus sustabdytos bankroto procedūros, dėl ko bus pažeistas bankroto procedūrų tikslas kuo operatyviau ir ekonomiškiau patenkinti visų kreditorių reikalavimus. Neracionalu ir neekonomiška nustatyti draudimus šaukti kreditorių susirinkimus vien dėl to, kad nėra išspręstas potencialių kreditorių reikalavimų pagrįstumas. Termino pirmajam kreditorių susirinkimui sušaukti įtvirtinimo įstatyme tikslas – bankroto proceso operatyvumo ir efektyvumo užtikrinimas. Pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimas laiku yra svarbus sklandžiam bankroto procedūrų vykdymui. Bylos duomenimis, bankroto byla UAB ,,Adreka“ iškelta dar 2011 m. balandžio 12 d., patenkinus AB „Ūkio bankas“ skundą pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimas bus nukeltas neapibrėžtam terminui, kas be abejonės pažeis tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių, tiek pačios bankrutuojančios įmonės interesus.

14Pagal ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalį pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties, kuria patvirtinti kreditorių reikalavimai, įsiteisėjimo dienos, tačiau AB „Ūkio bankas“ šios įstatymo nuostatos aiškinimą nepagrįstai sieja vien tik su savo reiškiamo finansinio reikalavimo patvirtinimu. Kaip žinoma, pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį bei susiklosčiusią teismų praktiką kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą teismas gali tvirtinti bei tikslinti iki teismo sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo.

15Teismo 2011-11-30 nutartimi buvo patvirtinti BUAB „Adreka“ kreditorių sąrašas bei jų finansiniai reikalavimai. Šia nutartimi buvo patvirtintas banko 3 651 437,37 Lt dydžio finansinis reikalavimas. Kadangi bankas nesutiko su teismo patvirtinto kreditorinio reikalavimo dydžiu, teismo nutartį apskundė įstatymuose nustatyta tvarka, atskirasis skundas teismo buvo priimtas 2012-01-11.

16Teismo sprendimo (nutarties) dalis dėl savarankiškų reikalavimų, kuri neapskundžiama apeliaciniu (atskiruoju) skundu, įsiteisėja pasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui (CPK 279 str. 1 d.).

17AB „Ūkio bankas“ nesutiko ir apskundė 2011-11-30 teismo nutartį dėl jo patvirtinto kreditorinio reikalavimo dydžio ir neskundė kitų kreditorių patvirtintų reikalavimų, todėl laikytina, kad teismo 2011-11-30 nutarties dalis dėl kitų kreditorių patvirtintų reikalavimų įsiteisėjo.

18Taigi AB „Ūkio bankas“ pozicija, kad pirmasis kreditorių susirinkimas galėjo būti sušauktas tik išsprendus klausimą dėl jo finansinio reikalavimo prieštarauja tiek minėtam ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalies imperatyviam reikalavimui, tiek bankroto proceso esmei, nes tokiu būdu būtų užvilkintos bankroto procedūros, nesprendžiami ĮBĮ 23 straipsnyje numatyti klausimai (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr.2-375/2003). Dėl to nėra pagrindo sutikti su pareiškėjo teiginiu, kad buvo pažeista ĮBĮ 22 str. 1 d. numatyta pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka (CPK 185 str.).

19Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, atsižvelgdama į tai, kad vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau vykdyti ir užbaigti bankroto procedūras, bei vadovaujantis teisingumo ir protingumo, proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, teismas sprendžia, kad pareiškėjo AB „Ūkio bankas“ skundas atmestinas.

20Teismas, vadovaudamasis Vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, ĮBĮ 24 straipsniu,

Nutarė

21pareiškėjo akcinės bendrovės „Ūkio bankas“ skundą dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bedrovės „Adreka“ 2012 m. sausio 6 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais atmesti.

22Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per šią nutartį priėmusį teismą.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Dmitrijus Korsakovas, sekretoriaujant Jurgai... 2. teisme gautas pareiškėjo kreditoriaus AB „Ūkio bankas“ skundas (b. l.... 3. Suinteresuoto asmens UAB „Adreka“ bankroto administratoriaus UAB „Kauno... 4. Kreditorius Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 5. Kreditorius UAB „Reprodukcijos spalvos“ atsiliepimu prašo skundą tenkinti... 6. Kiti kreditoriai atsiliepimų į skundą nepateikė.... 7. AB „Ūkio bankas“ atstovas skundą prašė tenkinti.... 8. UAB „Reprodukcijos spalvos“ atstovas skundą palaikė.... 9. BUAB „Adreka“ administratoriaus atstovas prašė skundą atmesti.... 10. Skundas atmestinas.... 11. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje akcentuojama, kad bankroto... 12. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjo AB „Ūkio bankas“ atstovai... 13. Nors kreditorinio reikalavimo nepatvirtinimas yra kliūtis kreditoriui... 14. Pagal ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalį pirmasis kreditorių susirinkimas turi... 15. Teismo 2011-11-30 nutartimi buvo patvirtinti BUAB „Adreka“ kreditorių... 16. Teismo sprendimo (nutarties) dalis dėl savarankiškų reikalavimų, kuri... 17. AB „Ūkio bankas“ nesutiko ir apskundė 2011-11-30 teismo nutartį dėl jo... 18. Taigi AB „Ūkio bankas“ pozicija, kad pirmasis kreditorių susirinkimas... 19. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, atsižvelgdama į tai, kad vienas iš... 20. Teismas, vadovaudamasis Vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 290-291... 21. pareiškėjo akcinės bendrovės „Ūkio bankas“ skundą dėl... 22. Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam...