Byla 2-860/2013
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Elwo“ bankroto byloje atmestas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus akcinės bendrovės SEB banko atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 26 d. nutarties, kuria kreditoriaus akcinės bendrovės SEB bankas skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Elwo“ bankroto byloje atmestas.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

42012 m. liepos 12 d. įvyko BUAB ,,Elwo“ kreditorių susirinkimas, kuriame dalyvavo 80,94 proc. visų BUAB ,,Elwo“ teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos turintys kreditoriai. Kreditorių susirinkime buvo priimti nutarimai: Nr. 1 Pakeisti pirmojo BUAB ,,Elwo“ kreditorių komiteto posėdžio, įvykusio 2011 m. rugsėjo 12 d., patvirtintą kreditorių sušaukimo tvarkos 4 punktą, o 8 punktą išbraukti; įgalioti naują BUAB ,,Elwo“ kreditorių susirinkimo pirmininką informuoti teismą bei kitas valstybės institucijas apie BUAB ,,Elwo“ kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos pakeitimus; Nr. 2 Atšaukti iš kreditorių susirinkimo pirmininko (ir tuo pačiu iš BUAB ,,Elwo“ kreditorių komiteto pirmininko) pareigų kreditorių AB SEB bankas ir jo atstovą M. B.; Nr. 3 BUAB ,,Elwo“ kreditorių susirinkimo pirmininku (ir tuo pačių kreditorių komiteto pirmininku) išrinkti kreditorių UAB ,,Literna“; Nr. 4 Atšaukti visus BUAB ,,Elwo“ kreditorių komiteto narius; Nr. 5 Išrinkti BUAB ,,Elwo“ kreditorių komiteto nariais UAB ,,Literna“, R. Č., UAB ,,SLO Lithuania“, UAB ,,Elektrokompleksas“ ir UAB ,,Rikesta“; Nr. 6 Perduoti BUAB ,,Elwo“ kreditorių komitetui visas funkcijas, kurios priskirtos kreditorių susirinkimui išskyrus: pirma, funkcijas, kurios Įmonių bankroto įstatymo imperatyviomis normomis priskirtos išimtinei kreditorių susirinkimo kompetencijai, antra, kreditorių susirinkimas pasilieka teisę atšaukti bei rinkti naujus kreditorių komiteto narius; Nr. 7 Atšaukti visus BUAB ,,Elwo“ kreditorių komiteto posėdžio, įvykusio 2012 m. gegužės 24 d. nutarimus.

52012 m. rugpjūčio 14 d. įvyko UAB ,,Elwo“ kreditorių komiteto, išrinkto 2012 m. liepos 12 d. kreditorių susirinkime, posėdis, kuriame buvo priimti šie nutarimai: Nr. 1 Papildyti ir pakeisti kreditorių komiteto darbo reglamentą; Nr. 2 Patvirtinti kreditoriui AB SEB bankui įkeisto turto ir kito turto pardavimo tvarką ir kainą; Nr. 3 Nustatyti kito įmonės turto pardavimo tvarką; Nr. 4 Įpareigoti bankroto administratorių imtis tam tikrų veiksmų (pateikti debitorių sąrašą, pateikti informaciją ar visose bankrutuojančiose/restruktūrizuojamose įmonėse BUAB ,,Elwo“ kreditoriniai reikalavimai yra patvirtinti ataskaitoje nurodyta apimtimi ir t. t.); Nr. 5 Įpareigoti kreditorių komiteto pirmininką imtis tam tikrų veiksmų; Nr. 6 Įpareigoti administratorių pateikti kreditorių komiteto posėdžiui patvirtinti metinę finansinę ataskaitą už 2011 metus.

6BUAB ,,Elwo“ kreditorius AB SEB bankas kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti 2012 m. liepos 12 d. BUAB ,,Elwo“ kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus Nr. 2, 3, 4, 5, 6 ir 7.

7Kreditorius AB SEB bankas nurodė, kad minėti nutarimai buvo priimti pažeidžiant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatas. 2011 m. rugsėjo 5 d. įvyko BUAB ,,Elwo“ kreditorių susirinkimas, kuriame dalyvavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudarė 86,39 proc. visos teismo patvirtintos kreditorių reikalavimų sumos. Šiame susirinkime buvo išrinktas kreditorių komitetas, patvirtintas kreditorių komiteto darbo reglamentas. Minėti kreditorių susirinkimo nutarimai nebuvo apskųsti, todėl jie yra privalomi visiems BUAB ,,Elwo“ kreditoriams. Tuo tarpu 2012 m. liepos 12 d. priimti kreditorių susirinkimo nutarimai Nr. 2, 3, 4, 5, 6 tik vilkina bankroto bylos nagrinėjimą. Nėra aišku, kodėl buvo būtina pakeisti kreditorių komiteto sudėtį ir kodėl teisėtai išrinktas kreditorių komitetas negalėjo ir toliau atstovauti BUAB ,,Elwo“ kreditorius. Jeigu kreditoriai pageidavo atšaukti išrinktą komitetą, tokiu atveju, kreditorių susirinkimas turėjo priimti nutarimą dėl kreditorių komiteto išformavimo ir įgaliojimų perdavimo kreditorių susirinkimui. Tokie kreditorių susirinkimo nutarimai yra neteisėti, prieštarauja visų kreditorių interesams ir vilkina bankroto procesą. Pažymėjo, kad 2012 m. liepos 12 d. kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas Nr. 7, kuriuo buvo atšaukti 2012 m. gegužės 24 d. kreditorių komiteto priimti nutarimai. Šis nutarimas pažeidžia kreditorių interesus, todėl yra neteisėtas. 2012 m. gegužės 24 d. kreditorių komiteto posėdyje dalyvavo trys kreditorių komiteto nariai, balsų dauguma buvo priimti nutarimai, kurie yra privalomi visiems kreditoriams. Šie nutarimai nebuvo apskųsti, todėl nors paskesnio nutarimo priėmimas rodo kreditorių susirinkimo valią tam tikrus klausimus po šio nutarimo priėmimo spręsti kitaip, tai nepašalina iki tol galiojusių kreditorių susirinkimo nutarimų sukurtų teisinių padarinių. Tuo tarpu 2012 m. liepos 12 d. priimtu nutarimu Nr. 7 akivaizdžiai siekiama pašalinti ankstesnių 2012 m. gegužės 24 d. kreditorių komiteto priimtų nutarimų sukurtus teisinius padarinius vienas iš kurių buvo kreditoriui AB SEB bankas įkeisto turto tolimesnės pardavimo tvarkos ir kainos nustatymas. Kreditoriaus AB SEB bankas nekilnojamasis turtas, vykdant kreditorių komiteto nutarimą, jau buvo parduodamas dviejose varžytynėse. Turto nepavyko parduoti, todėl 2012 m. gegužės 24 d. kreditorių komitete vėl buvo svarstomas klausimas dėl tolimesnio bankui įkeisto turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo. Buvo nuspręsta kiekvienose paskesnėse varžytynėse mažinti turto pardavimo kainą 10 procentų. Taigi priimtas sprendimas yra pagrįstas, protingas, atitinkantis bankroto proceso tikslus, todėl 2012 m. liepos 12 d. priimtu kreditorių susirinkimo nutarimu nebuvo pagrindo jo atšaukti.

8Atsakovas BUAB „Elwo“ atsiliepimu į skundą su pareikštu skundu sutiko ir prašė jį tenkinti. Atsakovas nurodė, kad šioje byloje kreditorius AB SEB bankas yra įkaito turėtojas, todėl šio kreditoriaus pašalinimas iš kreditorių komiteto tiesiogiai pažeidžia jo interesus ir apsunkina bei vilkina bankroto procesą.

9Kreditorius AB SEB bankas skundu prašė pripažinti negaliojančiais ir panaikinti 2012 m. rugpjūčio 14 d. BUAB ,,Elwo“ kreditorių komiteto priimtus nutarimus Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skunde kreditorius dėstė analogiškus motyvus kaip ir skunde dėl 2012 m. liepos 12 d. BUAB ,,Elwo“ kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų Nr. 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 panaikinimo.

10Atsakovas BUAB „Elwo“ atsiliepimu į skundą su pareikštu skundu sutiko ir prašė jį tenkinti. Atsakovas nurodė, kad 2012 m. liepos 12 d. įvyko BUAB ,,Elwo“ kreditorių susirinkimas, kuriame kreditoriai išrinko naują kreditorių komitetą. Administratorius negavo kvietimo dalyvauti BUAB ,,Elwo“ kreditorių komiteto 2012 m. rugpjūčio 14 d. surengtame posėdyje. Be to, kreditorių komiteto posėdis buvo sušauktas pažeidžiant 2011 m. rugsėjo 11 d. BUAB ,,Elwo“ kreditorių komiteto patvirtintą darbo reglamentą, pagal kurį, asmuo, pasiūlęs klausimą komiteto posėdžiui, jį parengia ir pateikia su nutarimų projektais administratoriui, o pastarasis juos pateikia kreditorių komiteto nariams. Susipažinus su kreditorių komiteto posėdžio darbotvarke paaiškėjo, kad ji yra analogiška 2012 m. gegužės 24 d. posėdžio darbotvarkei, t. y. 2012 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komitete pakartotinai buvo svarstomi tie patys klausimai. Kadangi 2012 m. gegužės 24 d. kreditorių susirinkimo nutarimai yra galiojantys ir jie yra privalomi administratoriui, administratorius paskelbė AB SEB bankui įkeisto turto varžytynes.

11Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB ,,Literna“ atsiliepimu į skundą prašė skundą atmesti. Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB ,,Literna“ nurodė, kad kreditorius neneigia, jog 2012 m. liepos 12 d. kreditorių susirinkimas buvo sušauktas laikantis ĮBĮ nuostatų ir kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos. Kreditorių susirinkimo nutarimai buvo priimti balsų dauguma, ką patvirtina kreditorių susirinkimo protokolas. ĮBĮ suteikia teisę kreditorių susirinkimui spręsti klausimą dėl kreditorių komiteto sudarymo, šį komitetą rinkti, keisti jo sudėtį, perduoti jam visas ar dalį kreditorių susirinkimo teisių. Įstatymas nereikalauja motyvuoti kreditorių susirinkimo (komiteto) pirmininko ar kreditorių komiteto narių atšaukimą ir naujų narių rinkimą. BUAB ,,Elwo“ 2012 m. liepos 12 d. kreditorių susirinkimo protokole nurodyta, kad kreditorių susirinkimo pirmininkas atšaukiamas kaip praradęs pasitikėjimą. Aptariant pirmininko atšaukimo priežastis, pagrindinė priežastis buvo įvardinta ta, kad kreditorius AB SEB bankas rūpinasi tik kuo greičiau parduoti jam įkeistą nekilnojamąjį turtą ir atsiimti bankui priklausančias lėšas. Įkeisto turto vertė yra žymiai didesnė negu banko finansinis reikalavimas, todėl skubiai pardavinėjant turtą, jis paprastai parduodamas pigiau. Taigi bet kokia kaina pardavus nekilnojamąjį turtą iš esmės sumažėtų galimybė kitiems kreditoriams patenkinti bent dalį finansinių reikalavimų. Priešingai nei teigia kreditorius, kreditorių susirinkimas net ir perdavęs dalį ar visus savo įgaliojimus kreditorių komitetui, jų nepraranda. Norėdamas atšaukti kreditorių komiteto narius, kreditorių susirinkimas neprivalo priimti nutarimų dėl komiteto išformavimo ar įgaliojimų perdavimo kreditorių susirinkimui. Kreditorius nenurodė, kodėl kreditorių susirinkimo pirmininko pakeitimas ar naujų kreditorių komiteto narių išrinkimas gali vilkinti bankroto procesą. Nors Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi priėmė pareiškėjų UAB ,,SLO Lietuva“ ir UAB ,,Literna“ atsisakymą nuo skundų dėl 2012 m. gegužės 24 d. priimtų BUAB ,,Elwo“ kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais, savaime tai nereiškia, kad šie nutarimai tebegalioja. Tokį sprendimą pareiškėjai padarė po to, kai kreditorių komitetas priėmė nutarimus ir atšaukė visus ankstesnius BUAB ,,Elwo“ kreditorių komiteto priimtus nutarimus. Kreditorius ginčija kreditorių susirinkimo sprendimo atšaukti kreditorių komiteto nutarimus teisėtumą, tačiau pats pripažįsta, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, nors paskesnio nutarimo priėmimas rodo kreditorių susirinkimo valią tam tikrus klausimus po šio nutarimo priėmimo spręsti kitaip, tai nepašalina iki tol galiojusių kreditorių susirinkimo nutarimų sukurtų teisinių padarinių. Taigi, jei iki BUAB ,,Elwo“ kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo, nekilnojamas turtas būtų parduotas 2012 m. gegužės 24 d. kreditorių komiteto nutarimu nustatyta tvarka, tai šių teisinių padarinių kreditorių susirinkimo nutarimas negalėtų panaikinti, tačiau nagrinėjamu atveju jokių teisinių padarinių kreditorių susirinkimo nutarimų pagrindų nekilo, nes turtas nebuvo parduotas.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 26 d. nutartimi kreditoriaus AB SEB banko skundus atmetė.

14Teismas nurodė, kad jokių kreditorių susirinkimo, o taip pat kreditorių komiteto sušaukimo ar nutarimų priėmimo tvarkos pažeidimų kreditorius AB SEB bankas nenurodė. Be to, kreditorius pripažino, jog tiek jis, tiek ir kiti BUAB ,,Elwo“ kreditoriai buvo tinkamai informuoti apie šaukiamus susirinkimus, turėjo galimybę balsuoti svarstomais klausimais, o taip pat, kad visi kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimai buvo priimti balsų dauguma. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, jog neegzistuoja pagrindas naikinti visus teisėtai priimtus kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimus.

15Teismas atmetė kreditoriaus argumentus, jog toks kreditorių susirinkimo sprendimas – atšaukti senąjį kreditorių komitetą ir jo priimtus nutarimus ir išrinkti naująjį kreditorių komitetą ir jam perduoti kreditorių susirinkimo teises – vilkina bankroto procedūras. Kreditorius AB SEB bankas teismui nepateikė nė vieno įrodymo, patvirtinančio šiuo teiginius, o taip pat nenurodė nė vienos aplinkybės, kurios pagrindu galima būtų daryti išvadą, jog kreditorių komiteto perrinkimas kokiu nors būdų užvilkintų bankroto proceso vykdymą.

16Atsižvelgdamas į esamą bankroto teisinių santykių reguliavimą, teismas sutiko su trečiojo asmens (kreditoriaus) UAB ,,Literna“ argumentais, jog ĮBĮ nereikalauja motyvuoti kreditorių susirinkimo (komiteto) pirmininko ar kreditorių komiteto narių atšaukimo ir naujų narių rinkimo. Nagrinėjamu atveju, kreditorių susirinkimo sudėtis, pasak trečiojo asmens, buvo pakeista kreditorių balsų dauguma dėl to, kad kreditorių komiteto pirmininkas, o kartu ir visas kreditorių komitetas prarado kreditorių daugumos pasitikėjimą. Kadangi ĮBĮ suteikia teisę kreditorių susirinkimui pakeisti kreditorių komiteto sudėtį, nepriklausomai dėl kokių priežasčių, kreditorių susirinkimas turėjo teisę inicijuoti minėto klausimo svarstymą, o kreditorių daugumai, būtinai kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimui, nusprendus, priimti sprendimus, kurie atitinka daugumos kreditorių valią. Taigi, nepriklausomai nuo to, ar kreditorių susirinkimo nutarimai yra palankūs ar nepalankūs vienam iš kreditorių, jie yra teisėti ir privalomi visiems kreditoriams.

17Teismas atmetė kreditoriaus argumentą, jog tuo atveju, jei kreditoriai pageidavo atšaukti išrinktą kreditorių komitetą, tokiu atveju turėjo būti priimtas nutarimas dėl kreditorių komiteto išformavimo ir visų įgaliojimų perdavimo kreditorių susirinkimui. Taigi, priešingai nei teigia kreditorius, kreditorių susirinkimas, kuris deleguoja visus ar dalį savo įgaliojimų kreditorių komitetui, nepraranda teisės rinktis į susirinkimus ir priimti kreditorių interesus užtikrinančius sprendimus, tarp jų ir keisti kreditorių komiteto sudėtį, įgaliojimų apimtį ir pan.

18Teismas nurodė, kad kreditorius AB SEB bankas, įrodinėdamas kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų neteisėtumą remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012, kur 2012 m. sausio 6 d. nutartyje išaiškinta, kad nors paskesnio kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimas rodo kreditorių susirinkimo valią tam tikrus klausimus po šio nutarimo priėmimo spręsti kitaip, tai nepašalina iki tol galiojusių kreditorių susirinkimo nutarimų sukurtų teisinių padarinių. Tačiau nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika būtų aktuali nagrinėjamai bylai tuo atveju, jei anksčiau priimti kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimai būtų įvykdyti, t. y. tokiu atveju būtų aktualu kompleksiškai įvertinti priimtų nutarimų sukeltus teisinius padarinius ir spręsti dėl restitucijos taikymo būtinumo. Tačiau nagrinėjamu atveju vykdant kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimus, teisiniai padariniai iki šiol nėra kilę, t. y. nekilnojamasis turtas, kuris įkeistas kreditoriui AB SEB bankas nėra parduotas, todėl nėra pagrindo sutikti su kreditoriaus išsakyta pozicija ir nagrinėjamai situacijai taikyti minėtą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje suformuluotą išaiškinimą.

19Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta teismas padarė išvadą, jog kreditoriaus skunduose nurodytais argumentais nėra pagrindo naikinti teisėtų kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų, todėl kreditoriaus skundus atmetė.

20III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

21Kreditorius AB SEB bankas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 26 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti BUAB ,,Elwo“ 2012 m. liepos 12 d. kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 bei panaikinti BUAB ,,Elwo“ 2012 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arba panaikinti Vilniaus apygardos teismo nutartį ir perduoti bylą dėl BUAB ,,Elwo“ 2012 m. liepos 12 d. kreditorių susirinkimo priimto nutarimo Nr. 7 bei BUAB ,,Elwo“ 2012 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komiteto nutarimo Nr. 2 pripažinimo negaliojančiais pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

221. Bankroto byloje nėra pateikta įrodymų, kad BUAB „Elwo“ 2011 m. rugsėjo 5 d. kreditorių susirinkimo išrinkto kreditorių komiteto priimti sprendimai būtų apskųsti ar priimti nutarimai buvo panaikinti.

232. Nėra jokio teisinio pagrindimo, kodėl vykdant bankroto procedūrą buvo būtina keisti išrinktojo BUAB „Elwo“ kreditorių komiteto sudėtį, keisti išrinktą kreditorių susirinkimo (komiteto) pirmininką. Kaip tuo tarpu BUAB „Elwo“ 2011 m. rugsėjo 5 d. kreditorių susirinkimas balsų dauguma priėmė nutarimą Nr. 5, kuriuo išrinko kreditorių komitetą iš 5 narių ir patvirtino kreditorių komiteto darbo reglamentą. Minėtas nutarimas nebuvo apskųstas, todėl yra galiojantis ir privalomas visiems BUAB „Elwo“ kreditoriams.

243. Tuo atveju, jeigu kreditoriai būtų pageidavę atšaukti išrinktą kreditorių komitetą būtų buvę tikslinga priimti nutarimą dėl komiteto išformavimo ir visų įgaliojimų perdavimo BUAB „Elwo” kreditorių susirinkimui. Tačiau kreditoriai nubalsavo, kad esamas komitetas su išrinktais nariais dėl nežinomų priežasčių negali atstovauti BUAB „Elwo” kreditoriams.

254. BUAB „Elwo“ 2012 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komitetas priėmė nutarimą Nr. 2, kuriuo nustatė AB SEB bankui įkeisto turto pardavimo tvarką bei pardavimo kainą lygią 377 388,50 Lt, t .y. 5 proc. didesnę nei turto rinkos vertė. AB SEB bankui įkeistas BUAB „Elwo” nekilnojamas turtas jau buvo parduodamas dviejose varžytinėse vykdant BUAB „Elwo” 2012 m. vasario 21 d. kreditorių komiteto nutarimą už 379 338,50 Lt ir 359 370 Lt, tačiau nebuvo parduotas, kadangi neatsirado pirkėjų, kurie dalyvautų varžytynėse. Todėl BUAB „Elwo” 2012 m. gegužės 24 d. kreditorių komitete vėl buvo svarstomas klausimas dėl tolimesnio AB SEB bankui įkeisto turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo. BUAB „Elwo” 2012 m. gegužės 24 d. kreditorių komiteto nutarimu Nr. 6 buvo patvirtinta tolimesnė AB SEB bankui įkeisto turto pardavimo tvarka varžytynėse – pardavinėti turtą varžytynėse ir kiekvienuose paskesnėse varžytynėse mažinant turto pardavimo kainą 10 procentų kol turtas bus parduotas. Nurodytas kainos mažinimo intervalas yra logiškas ir protingas. Antrosiose varžytynėse nepardavus nekilnojamo turto kaina turėjo būti mažinama, nes niekas viešose varžytynėse nepasiūlė už turtą nustatytos kainos, kas reiškia, kad ji buvo nustatyta per didelė.

265. Kadangi turtas nebuvo parduotas varžytynėse, kreditoriai iki šiol negali patenkinti savo kreditorinių reikalavimų bankroto byloje.

276. 2012 m. rugsėjo 25 d. buvo organizuotos turto pardavimo varžytynės už 291 089,70 Lt pardavimo kainą, kurios neįvyko, kadangi neatsirado pirkėjų, kurie dalyvautų varžytynėse. 2012 m. spalio 30 d. buvo organizuotos kitos turto pardavimo varžytynės už 261 980,73 Lt pardavimo kainą, kurios neįvyko, kadangi taip pat neatsirado pirkėjų, kurie dalyvautų varžytynėse. Šios aplinkybės parodo, jog nėra pirkėjų, kurie sutiktų pasiūlyti už turtą net ir 261 980,73 Lt.

287. Kreditorių susirinkimas, priimdamas nutarimą dėl turto pardavimo kainos nėra saistomas tikslia turto rinkos verte. 2012 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komitetas, priimdamas nutarimą dėl turto pardavimo už tą pačią kainą, už kurią jis nebuvo parduotas, net ir nesutikdamas su 2012 m. gegužės 24 d. kreditorių susirinkimo nustatyta nekilnojamojo turto pardavimo tvarka arba kaina, neturėjo jokio preliminaraus šio turto vertinimo arba kitų įrodymų dėl turto kainos, t. y. nepagrindė savo argumentų, jog parduodamo turto kaina yra neprotingai maža.

298. BUAB „Elwo“ 2012 m. gegužės 24 d. kreditorių komiteto priimtas nutarimas dėl turto pardavimo varžytynėse Nr. 6 yra teisėtas, buvo priimtas laikantis visų ĮBĮ numatytų procedūrų, yra galiojantis todėl privalomas visiems BUAB „Elwo” kreditoriams.

309. Advokatas G. V. negalėjo atstovauti UAB „Literna, nes tai nenumatyta UAB „Literna” 2012 m. spalio 31 d. išduotame įgaliojime. Minėtu įgaliojimu VšĮ „Ditus” buvo įgaliota atstovauti UAB “Literna”. Advokatas G. V. byloje dalyvavo kaip VšĮ „Ditus” atstovas pagal 2011 m. spalio 18 d. išduotą įgaliojimą. Tačiau UAB „Literna” 2012 m. spalio 31 d. išduotame įgaliojime nebuvo įgaliojimo atstovauti teisme nagrinėjant šią bylą ir teikti šioje byloje atstovaujamojo vardu teismui procesinius dokumentus.

31Atsakovas BUAB „Elwo“ atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutiko ir prašė jį kaip nepagrįstą atmesti. Atsakovas, pasisakydamas dėl BUAB „Elwo“ 2012 m. liepos 12 d. kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 nurodė, kad įstatymas nereikalauja motyvuoti kreditorių susirinkimo (komiteto) pirmininko, ar kreditorių komiteto narių atšaukimą ir naujų narių rinkimą. Minėto kreditorių susirinkimo protokole nurodyta, kad kreditorių susirinkimo pirmininkas atšaukiamas kaip praradęs pasitikėjimą. Pats savaime bankrutuojančios bendrovės kreditorių susirinkimo pirmininko atšaukimas ir kito pirmininko išrinkimas, kaip ir kreditorių susirinkimo narių keitimas negali vilkinti bankroto procedūrų ir, tuo labiau, prieštarauti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesams, kadangi naują pirmininką ir kreditorių susirinkimo narius išrinko balsų daugumą turintys kreditoriai. Atsakovas, pasisakydamas dėl BUAB „Elwo” 2012 m. liepos 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 7 ir BUAB „Elwo” 2012 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komiteto nutarimo Nr. 2 prieštaravimo BUAB „Elwo“ kreditorių interesams ir nustatytos turto pardavimo kainos, nurodė, jeigu iki BUAB „Elwo“ kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo, nekilnojamas turtas būtų parduotas 2012 m. gegužės 24 d. kreditorių komiteto nutarimu nustatyta tvarka, tai šių teisinių padarinių (nekilnojamo turto pardavimo) kreditorių susirinkimo sprendimas negalėtų panaikinti. Tačiau tokių padarinių neatsirado. Be to, atsakovas pažymėjo, kad teismas negalėjo analizuoti turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo, kadangi skunde ieškovas nepateikė duomenų ir argumentų dėl kreditorių komiteto 2012 m. rugpjūčio 14 d. nustatytos turto pardavimo tvarkos bei šio turto kainos nustatymo. Tik atskirajame skunde pareiškėjas pateikė turto pardavimo tvarkos ir jo kainos nustatymo palyginimus tarp BUAB „Elwo” kreditorių komiteto 2012 m. gegužės 24 d. ir 2012 m. rugpjūčio 14 d. nustatytų turto pardavimo kainų. Tokiu būdu, pareiškėjas apeliacijos nagrinėjimo metu keičia skundo pagrindą. Atsakovas pažymėjo, kad teismas yra patvirtinęs 258 350,78 Lt AB SEB banko kreditorinį reikalavimą. Šio kreditoriaus padėtis yra nepalyginamai saugesnė negu kitų kreditorių, kadangi jam yra įkeistas 359 370 Lt vertės turtas. Be to, bankas yra suinteresuotas kuo greičiau, nors ir pigiau, parduoti šį turtą ir atsiimti jam priklausančias lėšas. Tuo tarpu, kiti kreditoriai suinteresuoti kuo brangiau parduoti įkeistą nekilnojamą turtą, kad, atsiskaičius su AB SEB banku, likusios lėšos būtų skirtos kitų kreditorių reikalavimų tenkinimui. Dėl šios priežasties BUAB „Elwo” kreditorių komitetas 2012 m. rugpjūčio 14 d. nustatė AB SEB bankui įkeisto turto pardavimo tvarką. Numatyta ne tik padidinti pradinę turto pardavimo kainą, bet ir suaktyvinti pardavimo procesą (apie pardavimą skelbti specializuotose nemokamose nekilnojamo turto internetinėse svetainėse 60 dienų). Nutarime numatyta, kad turto nepardavus ir neperėmus jo įkaito turėtojui AB SEB bankui ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų sušaukti kreditorių komiteto posėdį dėl tolimesnės turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo. Atsakovas taip pat nurodė, kad 2012 m. liepos 12 d. įvykęs BUAB „Elwo” kreditorių susirinkimas išrinko UAB „Literna“ kreditorių susirinkimo pirmininku ir tuo pačiu kreditorių komiteto pirmininku. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 2 d. įtraukė kreditorių UAB „Literna“ byloje trečiuoju asmeniu nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje. Byloje yra pateikti UAB „Literna“ įgaliojimai. Tokiu būdu, UAB „Literna“ įgaliojo VšĮ „Ditus“ ginti įgaliotojo interesus ir tinkamai atstovauti bankroto procedūroje visose institucijose. Pateiktas įgaliojimas apima atstovavimą įgaliotojo interesams bankroto procedūroje ir teismuose. Be to, byloje yra pateikta 2011 m. spalio 18 d. atstovavimo sutartis tarp VšĮ „Ditus" ir advokato G. V. Joje nurodytos atstovo įgaliojimų ribos atstovaujant VšĮ „Ditus“ teismuose bei kitose institucijose. Atstovavimo sutartis yra galiojančios teisinių paslaugų sutarties, sudarytos 2011 m. spalio 18 d. tarp VšĮ „Ditus“ ir advokato G. V., dalis.

32IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

33Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 26 d. nutartis paliktina nepakeista.

34Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria kreditoriaus prašymas dėl kreditorių susirinkimų nutarimų panaikinimo atmestas, teisėtumo ir pagrįstumo.

35CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja ĮBĮ. ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

36Byloje nustatyta, kad 2012 m. vasario 21 d. įvyko BUAB ,,Elwo“ kreditorių komiteto posėdis, kuriame buvo priimti nutarimai: Nr. 1 dėl įmonės turto pardavimo tvarkos nustatymo – skelbti dvi varžytynes. Varžytynėse turtą pardavinėti kaip vieną kompleksą, Pirmose varžytynėse nustatyti 5 proc. didesnę kainą nei turto rinkos vertė, t. y. 377 338,50 Lt, antrose varžytynėse nustatyti kainą lygią turto rinkos daliai, t. y. 359 370 Lt; Nr. 2 Dėl administravimo išlaidų pakeitimo.

372012 m. liepos 12 d. įvyko BUAB ,,Elwo“ kreditorių susirinkimas, kuriame dalyvavo 80,94 proc. visų BUAB ,,Elwo“ teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos turintys kreditoriai. Kreditorių susirinkime buvo priimti nutarimai: Nr. 1 Pakeisti pirmojo BUAB ,,Elwo“ kreditorių komiteto posėdžio, įvykusio 2011 m. rugsėjo 12 d., patvirtintą kreditorių sušaukimo tvarkos 4 punktą, o 8 punktą išbraukti; įgalioti naują BUAB ,,Elwo“ kreditorių susirinkimo pirmininką informuoti teismą bei kitas valstybės institucijas apie BUAB ,,Elwo“ kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos pakeitimus; Nr. 2 Atšaukti iš kreditorių susirinkimo pirmininko (ir tuo pačiu iš BUAB ,,Elwo“ kreditorių komiteto pirmininko) pareigų kreditorių AB SEB bankas ir jo atstovą M. B.; Nr. 3 BUAB ,,Elwo“ kreditorių susirinkimo pirmininku (ir tuo pačių kreditorių komiteto pirmininku) išrinkti kreditorių UAB ,,Literna“; Nr. 4 Atšaukti visus BUAB ,,Elwo“ kreditorių komiteto narius; Nr. 5 Išrinkti BUAB ,,Elwo“ kreditorių komiteto nariais UAB ,,Literna“, R. Č., UAB ,,SLO Lithuania“, UAB ,,Elektrokompleksas“ ir UAB ,,Rikesta“; Nr. 6 Perduoti BUAB ,,Elwo“ kreditorių komitetui visas funkcijas, kurios priskirtos kreditorių susirinkimui išskyrus: pirma, funkcijas, kurios Įmonių bankroto įstatymo imperatyviomis normomis priskirtos išimtinei kreditorių susirinkimo kompetencijai, antra, kreditorių susirinkimas pasilieka teisę atšaukti bei rinkti naujus kreditorių komiteto narius; Nr. 7 Atšaukti visus BUAB ,,Elwo“ kreditorių komiteto posėdžio, įvykusio 2012 m. gegužės 24 d. nutarimus.

382012 m. rugpjūčio 14 d. įvyko UAB ,,Elwo“ kreditorių komiteto, išrinkto 2012 m. liepos 12 d. kreditorių susirinkime, posėdis, kuriame buvo priimti šie nutarimai: Nr. 1 Papildyti ir pakeisti kreditorių komiteto darbo reglamentą; Nr. 2 Patvirtinti kreditoriui AB SEB bankui įkeisto turto ir kito turto pardavimo tvarką ir kainą – pardavimo kainą nustatyti 5 proc. didesnę nei turto rinkos vertė, t. y. 377 388,50 Lt ir kt; Nr. 3 Nustatyti kito įmonės turto pardavimo tvarką; Nr. 4 Įpareigoti bankroto administratorių imtis tam tikrų veiksmų (pateikti debitorių sąrašą, pateikti informaciją ar visose bankrutuojančiose/restruktūrizuojamose įmonėse BUAB ,,Elwo“ kreditoriniai reikalavimai yra patvirtinti ataskaitoje nurodyta apimtimi ir t. t.); Nr. 5 Įpareigoti kreditorių komiteto pirmininką imtis tam tikrų veiksmų; Nr. 6 Įpareigoti administratorių pateikti kreditorių komiteto posėdžiui patvirtinti metinę finansinę ataskaitą už 2011 metus.

39BUAB ,,Elwo“ kreditorius AB ,SEB bankas kreipėsi į teismą su skundais, prašydamas panaikinti 2012 m. liepos 12 d. BUAB ,,Elwo“ kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus Nr. 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 bei 2012 m. rugpjūčio 14 d. BUAB ,,Elwo“ kreditorių komiteto priimtus nutarimus Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 26 d. nutartimi kreditoriaus skundus atmetė. Dėl minėtos teismo nutarties apeliantas pateikė atskirąjį skundą.

40Dėl BUAB „Elwo“ 2012 m. liepos 12 d. kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų Nr. 2, 3, 4, 5, 6

41Apeliantas AB SEB bankas atskirąjį skundą grindžia tuo argumentu, kad nebuvo jokio teisinio pagrindo, kodėl vykdant bankroto procedūrą buvo būtina keisti išrinktojo BUAB „Elwo“ kreditorių komiteto sudėtį, keisti išrinktą kreditorių susirinkimo (komiteto) pirmininką, kai tuo tarpu BUAB „Elwo“ 2011 m. rugsėjo 5 d. kreditorių susirinkimas balsų dauguma priėmė nutarimą Nr. 5, kuriuo išrinko kreditorių komitetą iš 5 narių ir patvirtino kreditorių komiteto darbo reglamentą. Minėtas nutarimas nebuvo apskųstas, todėl yra galiojantis ir privalomas visiems BUAB „Elwo“ kreditoriams. Su tokiais apelianto atskirojo skundo argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

42ĮBĮ 24 traipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės bankroto byloje. Viena jų, nustatyta šio straipsnio 2 dalies 1 punkte, nurodo, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo interesus. Nustatyta teisė garantuoja kreditoriui galimybę dalyvauti tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus. ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančio įmonės veikla susijusius klausimus, nes bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip administratoriaus veiklos kontrolė; bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla; įmonės likvidavimas; parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas; turto pardavimo kainos tvirtinimas; kiti įstatymo jam priskirti klausimai (ĮBĮ 23 straipsnis). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

43Teisėjų kolegija pažymi, kad ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis numato, kad kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Be to, ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalis numato, kad kreditorių komiteto nutarimai yra teisėti, jeigu jo posėdžiuose dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Vienas kreditorių komiteto narys turi vieną balsą. Kreditorių komitetas priima nutarimus paprasta balsų dauguma, o jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžiamasis yra pirmininko balsas. Iš BUAB „Elwo“ 2012 m. liepos 12 d. kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad jame dalyvavo 80,94 proc. visų BUAB ,,Elwo“ teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos turintys kreditoriai. Už nutarimą Nr. 1 balsavo 53,87 proc., už Nr. 2 – 53,87 proc., už Nr. 3 – 53,87 proc., už Nr. 4 – 59,37 proc., už Nr. 5 – 59,37 proc., už Nr. 6 – 57,78 proc. patvirtintų finansinių reikalavimų turintys kreditoriai. Taigi, minėtais atvejais kreditorių susirinkimo nutarimai priimti balsų dauguma. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje padarytomis išvadomis bei nurodo, kad apeliantas nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nenurodė jokių kreditorių susirinkimo sušaukimo ar pačių nutarimų priėmimo tvarkos pažeidimų

44priimti nutarimą dėl komiteto išformavimo ir visų įgaliojimų perdavimo BUAB „Elwo” kreditorių susirinkimui, tačiau apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su tuo nesutinka.

45ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalies 2 punktas numato, kad kreditorių susirinkimas turi teisę spręsti klausimą dėl kreditorių komiteto sudarymo, šį komitetą rinkti, keisti jo sudėtį, perduoti jam visas ar dalį kreditorių susirinkimo teisių. Trečiasis asmuo nagrinėjamu atveju nurodė, kad kreditorių komitetas prarado daugumos kreditorių pasitikėjimą, todėl kreditorių balsų dauguma ir buvo pakeista kreditorių susirinkimo sudėtis. Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymas kreditorių susirinkimui suteikia teisę pakeisti kreditorių komiteto sudėtį, nepriklausomai nuo priežasčių, lėmusių tokio klausimo svarstymą. Viena iš tokių priežasčių gali būti ir trečiojo asmens nurodomas kreditorių komiteto prarastas pasitikėjimas, dėl ko toks kreditorių komitetas nebegali vykdyti savo funkcijų. Teisėjų kolegija pastebi, kad nagrinėjamu atveju daugumos kreditorių valia buvo pareikštas nepasitikėjimas kreditorių komitetu ir kaip teisingai skundžiamoje nutartyje pažymėjo pirmosios instancijos teismas tokie kreditorių susirinkimo nutarimai yra privalomi visiems kreditoriams, nepaisant to ar yra palankūs ar ne vienam iš kreditorių.

46Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto atskirojo skundo argumentus, susijusius su BUAB „Elwo“ 2012 m. liepos 12 d. kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų Nr. 2, 3, 4, 5, 6 neteisėtumu.

47BUAB „Elwo“ 2012 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komiteto nutarimu Nr. 2 buvo nustatyta bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kaina, t. y. 5 proc. didesnė nei rinkos turto vertė – 377 388,50 Lt. Tuo tarpu komiteto nutarimu Nr. 6 buvo patvirtinta bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarka – pardavinėti turtą varžytynėse ir kiekvienuose paskesnėse varžytynėse mažinant turto pardavimo kainą 10 procentų, kol turtas bus parduotas, pirmose varžytynėse nustatyta 10 procentų mažesnė turto kaina nei turto rinkos vertė, t. y. 323 433 Lt.

48Spręsdamas kreditorių balsų dauguma, kreditorių susirinkimas nustato pradinę turto pardavimo varžytynėse kainą. Tiesioginį teisinį suinteresuotumą dėl to, kokia kaina bus parduotas bankrutuojančios įmonės turtas, turi kreditoriai, kurie jį realizuoja, veikdami per kreditorių susirinkimą. Paprastai kuo didesne kaina bus parduotas bankrutuojančios įmonės turtas, tuo didesne apimtimi bus patenkinti kreditorių reikalavimai. Visgi, spręsdamas turto pardavimo klausimus, kreditorių susirinkimas paprastai atsižvelgia ir į kitus veiksnius, tokius kaip realios galimybės parduoti turtą, potenciali turto realizavimo trukmė, atsiskaitymo gavimo galimybės ir kt. Atskirais atvejais spartus turto realizavimas už mažesnę kainą gali būti naudingesnis kreditoriams, nei ilgos turto realizavimo procedūros, kurių sėkmė nėra garantuota ir kurios didina administravimo kaštus. Visų šių klausimų sprendimas susijęs su ekonominio tikslingumo vertinimu, kuris priklauso kreditorių susirinkimo kompetencijai. Teismas nevykdo bankroto administravimo procedūrų ir savo sprendimais paprastai negali išspręsti klausimų, kurie priskirtini kitų bankroto teisinių santykių dalyvių (nagrinėjamu atveju - kreditorių susirinkimo) kompetencijai. Kai kreditorių susirinkimas sprendžia ekonominio pobūdžio klausimus, teisminė tokių sprendimų kontrolė yra ribota. Teismas negali nurodyti kreditorių susirinkimui konkretaus turto pardavimo būdo arba nustatyti pradinę turto pardavimo kainą. Tačiau nustatęs, kad kreditorių priimtas nutarimas pažeidžia imperatyvias teisės normas arba prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str.) (pavyzdžiui, kai nustatyta pradinė turto pardavimo kaina ar parinktas turto pardavimo būdas yra aiškiai neprotingi bei nesąžiningi), teismas gali panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, nurodydamas padarytus pažeidimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Teismas, atsižvelgdamas į byloje dalyvaujančių asmenų pateikiamus argumentus ir įrodymus, taip pat gali įvertinti, ar kreditorių susirinkime priimant nutarimus, susijusius su turto realizavimu, balsų daugumą turintys kreditoriai nesiekia nesąžiningai pasinaudoti savo balsų daugumos suteikiamomis teisėmis ir pažeisti teisėtus kreditorių mažumos interesus.

49Teisėjų kolegija pažymi, kad bankroto procese vykdant įmonės priverstinio likvidavimo procedūras, siekiama kuo didesnio visų kreditorinių reikalavimų, o ne tik tų, kurių reikalavimai užtikrinti hipoteka (nagrinėjamu atveju – banko), patenkinimo, taip pat visų kreditorių interesų pusiausvyros užtikrinimo. Dėl to teismas, kuriam skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai, privalo iš esmės patikrinti, ar jie yra pagrįsti, teisingi, motyvuoti, ar nepažeidžia pačios bankrutuojančios bendrovės, jos akcininkų, kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, o taip pat viešojo intereso.

50Teisėjų kolegija taip pabrėžia, kad BUAB „Elwo“ 2012 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komiteto posėdžio protokolas patvirtina, kad posėdyje dalyvavo keturi iš penkių kreditorių komiteto narių, todėl posėdis buvo teisėtas. Minėtame posėdyje susirinkimo nutarimai buvo priimti absoliučia balsų dauguma, todėl teisėjų kolegijai nėra pagrindo padaryti išvadą, jog buvo pažeista kreditorių komiteto nutarimų priėmimo tvarka. Taip pat teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad įmonės kreditorių susirinkimas be kitų įgaliojimų turi teisę tvirtinti įmonės turto pardavimo kainą (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas). Įkeistas turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka, pranešus apie tai įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui (ĮBĮ 33 straipsnio 5 dalis.). 2008 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 60 patvirtinto Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo 7 punktas nustato, kad iš varžytynių parduodamo įkeisto turto vertinimo tvarką nustato ir pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Teisėjų kolegija pažymi, kad vien tos apelianto nurodomos aplinkybės, jog ankstesniu kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nustatyta mažesnė bankrutuojančios įmonės turto kaina ir jo nepavyko parduoti dviejose varžytynėse, todėl dar padidinus turto pardavimo kainą, jo galimai ir toliau niekas neįsigys, nesudaro pagrindo padaryti išvadai, jog tokiais veiksmais yra vilkinamas bankroto procesas ar siekiama nepagrįstai užtęsti kreditorių reikalavimų tenkinimo procedūrą. Atvirkščiai, teisėjų kolegija pastebi, kad įmonės turtą pardavinėjant didesne kaina ir jį tokia kaina pardavus, didesne dalimi būtų patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai bei užtikrinta kreditorių interesų pusiausvyra. Tuo tarpu per pigiai pardavus bankrutuojančios įmonės įkeistą turtą, nagrinėjamu atveju būtų operatyviai patenkintas tik hipotekos kreditoriaus, t. y. apelianto, finansinis reikalavimas, tuo apribojant bei pažeidžiant kitų kreditorių teisę gauti savo finansinio reikalavimo patenkinimą.

51Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto atskirojo skundo argumentus, susijusius su

52Dėl kitų atskirojo skundo argumentų

53Apeliantas atskirąjį skundą taip pat grindžia tuo argumentu, jog advokatas G. V. negalėjo atstovauti UAB „Literna”, nes tai nenumatyta UAB „Literna” 2012 m. spalio 31 d. išduotame įgaliojime. Minėtu įgaliojimu VšĮ „Ditus” buvo įgaliota atstovauti UAB “Literna”. Tuo tarpu advokatas byloje dalyvavo kaip VšĮ „Ditus” atstovas pagal 2011 m. spalio 18 d. išduotą įgaliojimą. Tačiau UAB „Literna” 2012 m. spalio 31 d. išduotame įgaliojime nebuvo įgaliojimo atstovauti teisme nagrinėjant šią bylą ir teikti šioje byloje atstovaujamojo vardu teismui procesinius dokumentus. Su tokiais atskirojo skundo argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

54Iš byloje esančio 2012 m. spalio 31 d. įgaliojimo matyti, kad UAB „Literna” įgaliojo VšĮ „Ditus” ginti įgaliotojo interesus ir tinkamai atstovauti bankroto procedūroje visose institucijose. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytomis aplinkybėmis, jog toks pateiktas įgaliojimas apima ir atstovavimą ginant įgaliotojo interesus ir bankroto procedūroje, ir teisme. Taip pat teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad į bylą yra pateikta ir 2011 m. spalio 18 d. atstovavimo sutartis, sudaryta tarp VšĮ „Ditus” ir advokato G. V., kurioje įtvirtintos atstovo įgaliojimo apimtys, apimančios ir atstovo teises veikti kliento vardu ir visuose Lietuvos Respublikos teismuose bei kitose institucijose. Būtent aukščiau nurodytų įgaliojimo bei atstovavimo sutarties pagrindu advokatas G. V. ir atstovavo trečiojo asmens UAB „Literna” interesus nagrinėjamoje byloje.

55Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto atskirojo skundo argumentus, susijusius su neįgalioto asmens dalyvavimu nagrinėjamoje byloje ginant trečiojo asmens UAB „Literna” interesų gynimu.

56Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

57Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į visas minėtam klausimui svarbias aplinkybes, pagrįstai sprendė, jog nėra objektyvių aplinkybių kreditoriaus skundų patenkinimui, todėl pagrįstai atmetė kreditoriaus skundus dėl kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto priimtų nutarimų panaikinimo.

58Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl atskirasis skundas atmestinas, skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

59Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

60Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 2012 m. liepos 12 d. įvyko BUAB ,,Elwo“ kreditorių susirinkimas, kuriame... 5. 2012 m. rugpjūčio 14 d. įvyko UAB ,,Elwo“ kreditorių komiteto, išrinkto... 6. BUAB ,,Elwo“ kreditorius AB SEB bankas kreipėsi į teismą su skundu,... 7. Kreditorius AB SEB bankas nurodė, kad minėti nutarimai buvo priimti... 8. Atsakovas BUAB „Elwo“ atsiliepimu į skundą su pareikštu skundu sutiko ir... 9. Kreditorius AB SEB bankas skundu prašė pripažinti negaliojančiais ir... 10. Atsakovas BUAB „Elwo“ atsiliepimu į skundą su pareikštu skundu sutiko ir... 11. Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB ,,Literna“ atsiliepimu į skundą prašė... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 26 d. nutartimi kreditoriaus AB... 14. Teismas nurodė, kad jokių kreditorių susirinkimo, o taip pat kreditorių... 15. Teismas atmetė kreditoriaus argumentus, jog toks kreditorių susirinkimo... 16. Atsižvelgdamas į esamą bankroto teisinių santykių reguliavimą, teismas... 17. Teismas atmetė kreditoriaus argumentą, jog tuo atveju, jei kreditoriai... 18. Teismas nurodė, kad kreditorius AB SEB bankas, įrodinėdamas kreditorių... 19. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta teismas padarė išvadą, jog... 20. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 21. Kreditorius AB SEB bankas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo... 22. 1. Bankroto byloje nėra pateikta įrodymų, kad BUAB „Elwo“ 2011 m.... 23. 2. Nėra jokio teisinio pagrindimo, kodėl vykdant bankroto procedūrą buvo... 24. 3. Tuo atveju, jeigu kreditoriai būtų pageidavę atšaukti išrinktą... 25. 4. BUAB „Elwo“ 2012 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komitetas priėmė... 26. 5. Kadangi turtas nebuvo parduotas varžytynėse, kreditoriai iki šiol negali... 27. 6. 2012 m. rugsėjo 25 d. buvo organizuotos turto pardavimo varžytynės už... 28. 7. Kreditorių susirinkimas, priimdamas nutarimą dėl turto pardavimo kainos... 29. 8. BUAB „Elwo“ 2012 m. gegužės 24 d. kreditorių komiteto priimtas... 30. 9. Advokatas G. V. negalėjo atstovauti UAB „Literna, nes tai nenumatyta UAB... 31. Atsakovas BUAB „Elwo“ atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutiko ir prašė... 32. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 33. Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio... 34. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 35. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos... 36. Byloje nustatyta, kad 2012 m. vasario 21 d. įvyko BUAB ,,Elwo“ kreditorių... 37. 2012 m. liepos 12 d. įvyko BUAB ,,Elwo“ kreditorių susirinkimas, kuriame... 38. 2012 m. rugpjūčio 14 d. įvyko UAB ,,Elwo“ kreditorių komiteto, išrinkto... 39. BUAB ,,Elwo“ kreditorius AB ,SEB bankas kreipėsi į teismą su skundais,... 40. Dėl BUAB „Elwo“ 2012 m. liepos 12 d. kreditorių susirinkimo priimtų... 41. Apeliantas AB SEB bankas atskirąjį skundą grindžia tuo argumentu, kad... 42. ĮBĮ 24 traipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės... 43. Teisėjų kolegija pažymi, kad ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis numato, kad... 44. priimti nutarimą dėl komiteto išformavimo ir visų įgaliojimų perdavimo... 45. ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalies 2 punktas numato, kad kreditorių susirinkimas... 46. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija atmeta kaip... 47. BUAB „Elwo“ 2012 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komiteto nutarimu Nr. 2... 48. Spręsdamas kreditorių balsų dauguma, kreditorių susirinkimas nustato... 49. Teisėjų kolegija pažymi, kad bankroto procese vykdant įmonės priverstinio... 50. Teisėjų kolegija taip pabrėžia, kad BUAB „Elwo“ 2012 m. rugpjūčio 14... 51. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija atmeta kaip... 52. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų ... 53. Apeliantas atskirąjį skundą taip pat grindžia tuo argumentu, jog advokatas... 54. Iš byloje esančio 2012 m. spalio 31 d. įgaliojimo matyti, kad UAB... 55. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto... 56. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo... 57. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas... 58. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 59. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 60. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 26 d. nutartį palikti...