Byla 3K-3-288/2011

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gražinos Davidonienės, Sigito Gurevičiaus (pranešėjas) ir Zigmo Levickio (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Mersenas“ kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 15 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Mersenas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Lapo“ dėl pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo bei restitucijos taikymo; išvadą teikiančios institucijos: Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė nutraukti ginčo šalių sudarytą kantavimo staklių FBJ 350 pirkimo-pardavimo sutartį esant esminiam sutarties pažeidimui ir taikyti restituciją priteisiant iš atsakovo ieškovui 12 980 Lt, sumokėtų už stakles, bei įpareigojant atsakovą atsiimti stakles paties atsakovo sąskaita. Ieškovas teigia, kad iš atsakovo įsigytos staklės neatitinka kokybės reikalavimų – neatlieka reikiamų operacijų, neturi galiojančio EB atitikties sertifikato, t. y. jis iš esmės negavo to, ko tikėjosi iš sutarties.

5Kasaciniu skundu keliami materialiosios teisės normų, reglamentuojančių reikalavimus pirkimo-pardavimo sutartimi parduodamų daiktų kokybei, pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą tuo atveju, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas, ieškinio senaties termino taikymą ieškiniams dėl parduotų daiktų trūkumų ir proceso teisės normų, nustatančių įrodymų vertinimo, teismo sprendimo argumentavimo bei bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles, aiškinimo ir taikymo klausimai.

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų esmė

7Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 30 d. sprendimu ieškinį tenkino: nutraukė šalių 2007 m. gruodžio 7 d. sudarytą kantavimo staklių FBJ350 pirkimo-pardavimo sutartį; priteisė iš atsakovo ieškovui 12 980 Lt už stakles; įpareigojo atsakovą pasiimti kantavimo stakles iš ieškovo savo sąskaita.

8Teismas nustatė, kad ieškovas 2007 m. gruodžio 7 d. įsigijo iš atsakovo briaunų kantavimo stakles FBJ 350 už 12 980 Lt, iš šios sumos sumokėjo 11 000 Lt. Tą pačią dieną staklės sumontuotos ieškovo buveinėje, atsakovas joms suteikė vienerių metų garantijos terminą nuo perdavimo momento. Pirkėjui galutinai neatsiskaitant, pardavėjas 2008 m. balandžio mėn. kreipėsi į teismą dėl 1980 Lt skolos priteisimo. Pirkėjas galutinį neatsiskaitymą motyvavo teigdamas, kad ieškovas pardavė netinkamos kokybės stakles. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2008 m. spalio 1 d. sprendimu priteisė pardavėjui iš pirkėjo skolą, konstatavęs, kad pirkėjas nepateikė jokių leistinų įrodymų, jog, 2008 m. gegužės 21 d. pakeitus staklių pneumocilindrą, t. y. pašalinus staklių gedimą, dar buvo kokių nors staklių kokybės neatitikimų. Ieškovas raštu nuo 2008 m. gegužės 22 d. reikalavo atsakovo pateikti staklių sertifikatą, tinkamą naudojimosi instrukciją, vėliau pasiūlė atsakovui atsiimti stakles ir grąžinti sumokėtus 11 000 Lt. Briaunų kantavimo staklių ekspertizės akte užfiksuota, kad staklės neatitinka techninio reglamento „Mašinų sauga“ I priedo reikalavimų (dėl nevisiškai uždengtos klijų tepimo veleno krumpliaratinės pavaros išlieka rankos pirštų traiškymo, nudegimo rizika ir kt.), staklės neatlieka visų numatytų funkcijų - nenukerta tam tikrų matmenų PVC juostos.

9Teismas nurodė, kad šalys neaptarė staklių kokybės reikalavimų, tačiau atsakovas, suteikęs joms vienerių metų garantiją, garantavo, kad staklių kokybė atitinka tokios rūšies prekei keliamus reikalavimus. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 patvirtinto techninio reglamento „Mašinų sauga“ (toliau – Reglamentas) normos įpareigoja gamintoją ar jo atstovą išleidžiant mašinas į rinką parengti EB atitikties deklaracijas bei prie mašinų pritvirtinti CE ženklą, taip deklaruojant, kad į rinką išleidžiamos mašinos atitinka visus esminius joms keliamus sveikatos ir saugos reikalavimus, nekelia pavojaus žmonių saugai ir sveikatai, priešingu atveju tokias mašinas eksploatuoti draudžiama. Nagrinėjamoje byloje išvadą teikusių institucijų atstovai ir ekspertė patvirtino, kad atsakovo pateikta staklių deklaracija įvairiais aspektais neatitinka Reglamento reikalavimų, nors staklės ir yra paženklintos CE ženklu, todėl teismas padarė išvadą, kad atsakovo pateikta staklių EB atitikties deklaracija negalioja, preziumavo, kad staklės kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. Teismo vertinimu, teisės aktų reikalavimus atitinkančios deklaracijos turėjimas lemia, ar staklės kaip pavojingas įrenginys gali būti leidžiamas į rinką ir eksploatuojamas, todėl faktą, kad atsakovas neturi tokios deklaracijos, teismas laikė pagrindiniu įrodymu, jog staklės yra netinkamos kokybės. Be to, teismas atsižvelgė į ekspertizės akte ir teismo posėdžio metu ekspertės duotus paaiškinimus, kad stakles eksploatuoti yra nesaugu. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad ieškovas turėjo teisę CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu nutraukti sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą. Teismas atmetė atsakovo argumentus dėl ieškinio senaties taikymo byloje, motyvuodamas tuo, kad ieškinio pašalinti staklių trūkumus ieškovas teismui nereiškė, todėl pagrindo taikyti CK 1.125 straipsnio 5 dalies 2 punktą nėra.

10Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. gruodžio 15 d. sprendimu Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 30 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą - ieškinį atmetė.

11Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pirkėjo teisių gynimo būdų pasirinkimo teisė nėra absoliuti. Teismas, išanalizavęs konkrečias faktines aplinkybes, turi įvertinti, ar pirkėjo pasirinktas pažeistų ar ginčijamų teisių gynimo būdas tikrai laikytinas pagrįstu, teisingu ir sąžiningu pardavėjo atžvilgiu. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad pagal CK 6.337 straipsnio 3 dalį įstatymuose arba sutartyje gali būti nustatyta pardavėjo pareiga patikrinti pirkėjui perduodamų daiktų kokybę, tačiau šalys neaptarė sąlygų dėl perduodamų pirkėjui staklių kokybės parametrų privalomo patikrinimo. Teisėjų kolegija nurodė, kad atsakovas ėmėsi veiksmų, jog kantavimo staklės būtų suderintos ir ieškovui būtų pateikti dokumentai, patvirtinantys staklių techninės būklės parametrus bei jų tinkamumą naudoti: pakeitė pneumocilindrą į galingesnį, pateikė ieškovui kreivalinijinio kantavimo staklių FBJ 350 A eksploatacijos instrukciją, 2008 m. gegužės 23 d. faksu atsiuntė EB atitikties sertifikatą. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad atsakovo pateiktos staklės pirkėjui buvo pristatytos ir perduotos be akivaizdžių trūkumų, kliudančių jas pradėti eksploatuoti. Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad staklių kokybės trūkumai išryškėjo jau staklių eksploatacijos procese šio daikto kokybės deklaravimo garantiniu laikotarpiu. Ieškovo nurodytas pagrindinis staklių trūkumas, kad staklės nenukerpa storesnio kaip 2 mm kanto, nelaikytinas esminiu, nes ieškovas ir esant šiam trūkumui ginčo staklėmis naudojosi nepertraukiamai daugiau kaip dvejus metus. Negalima teigti, jog atsakovas sąmoningai perdavė ieškovui naudotis netinkamos kokybės stakles, todėl staklių FBJ 350 ekspertizės akto išvados dėl staklių defektų ir jų nevisiškos atitikties techninio reglamento „Mašinų sauga“ I priedo reikalavimams nesudaro pagrindo preziumuoti, jog defektų (kokybės trūkumų) bei teisės aktais nustatytų sveikatos ir saugos reikalavimų neatitikties faktas vertintinas kaip esminis pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimas, dėl kurio kaltas yra atsakovas. Nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis ar ne, turi būti atsižvelgiama į CK 6.217 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose išvardytus kriterijus. Šalys nesusitarė, kokių sutartinių prievolių tinkamas neįvykdymas laikytinas esminiu sutarties pažeidimu, kuriam esant galimas vienašalis sutarties nutraukimas. Teisėjų kolegija sprendė, kad nagrinėjamu atveju negalima daryti išvados, jog griežtas atsakovo prievolės užtikrinti prekės tinkamos kokybės reikalavimus laikymasis turi esminę reikšmę, todėl ginčo staklių netinkamumo ir jų neatitikties tokios rūšies prekei keliamiems reikalavimams nelaikė esminiu pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimu, sudarančiu pagrindą ieškovui vienašališkai atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad ieškovas kreipėsi į teismą dėl pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo tik tada, kai iš jo buvo priteista likusi nesumokėta skola už stakles, o iki tol staklėmis naudojosi ir jokių pretenzijų nereiškė. Kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad nagrinėjamoje byloje ieškinio dalykas yra daikto trūkumų buvimas ar nebuvimas. Kadangi nagrinėjamu atveju ieškinys pareikštas praleidus CK 1.125 straipsnio 5 dalies 2 punkte nustatytą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą, skaičiuojamą nuo paskutinės ieškovo pareikštos pretenzijos dienos – 2008 m. gegužės 21 d., ieškinys atmestinas ir šiuo pagrindu.

12III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

13Kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 15 d. sprendimą ir palikti galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 30 d. sprendimą bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad staklių neatitiktis sveikatos ir saugos reikalavimams bei vienos funkcijos neatlikimas nelaikytinas esminiu trūkumu. Esminį sutarties pažeidimą lemia tai, ar nukentėjusioji šalis negavo didžiąja dalimi to, ką pagal sutartį pagrįstai tikėjosi gauti. Pagal CK 6.333 straipsnio 2 dalį pardavėjas privalo garantuoti pirkėjui, kad nėra paslėptų daikto trūkumų, dėl kurių daikto negalima būtų naudoti tam tikslui, kuriam pirkėjas jį ketino naudoti arba dėl kurių daikto naudingumas sumažėtų taip, kad pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas arba apskritai nebūtų to daikto pirkęs arba nebūtų už jį tiek mokėjęs. Pagal CK 6.333 straipsnio 6 dalį laikoma, kad daiktai neatitinka kokybės reikalavimų, jei jie neturi tų savybių, kurių pirkėjas galėjo protingai tikėtis, t. y. kurios būtinos daiktui, kad jį būtų galima naudoti pagal įprastinę ar specialią paskirtį. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninio reglamentavimo „Mašinų sauga“ patvirtinimo“ draudžiama į rinką tiekti įrenginius, neatitinkančius esminių sveikatos ir saugos reikalavimų. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102 patvirtintų Darbo įrenginio naudojimo bendrųjų nuostatų 5, 6, 9.1 punktai draudžia darbdaviui naudoti įrenginius, neatitinkančius saugos ir sveikatos reikalavimų.

15Jei įrenginys neatlieka bent vienos funkcijos (šiuo atveju – nenukerta ieškovo darbe dažniausiai naudojamo storesnio kaip 2 mm kanto), tokių staklių naudojimas tampa beprasmis, nes nepasiekiamas norimas rezultatas. Ieškovas, apie tai žinodamas, nebūtų pirkęs tokių staklių. Atsakovui neištaisius staklių trūkumų, ieškovas pagrįstai pasirinko adekvatų savo teisių gynimo būdą, numatytą CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punkte.

162. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovas pareiškė ieškinį praleidęs CK 1.125 straipsnio 5 dalies 2 punkte nustatytą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą, skaičiuojamą nuo paskutinės pretenzijos dienos. Tokia išvada padaryta nukrypus nuo teismų praktikos, suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 16 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Husaro transportas“ v. UAB „Silberauto“, bylos Nr. 3K-3-508/2006. Šioje nutartyje pažymėta, kad CK 1.125 straipsnio 5 dalies 2 punkte nustatytas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl parduotų daiktų trūkumų, todėl, pareiškus ieškinį ne dėl trūkumų pašalinimo, bet dėl pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo ir pagal sutartį sumokėtų pinigų priteisimo, CK 1.125 straipsnio 5 dalis netaikytina. Be to, ieškinys buvo pareikštas dar galiojant staklių garantiniam vienerių metų terminui. Šešių mėnesių ieškinio senaties terminas skaičiuojamas pasibaigus garantiniam terminui.

173. Sutarties nutraukimo pagrįstumą ginčijanti šalis turi įrodyti, kad jos padarytas pažeidimas yra neesminis, todėl kita šalis neturėjo teisės vienašališkai nutraukti sutartį. Atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad staklės atlieka instrukcijoje nustatytas esmines funkcijas, kad jos atitinka teisės aktų reikalavimus dėl naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos, neginčijo ekspertizės išvadų. Apeliacinės instancijos teismas nevertino ir nepasisakė dėl byloje duotų išvadų, kurios laikytinos oficialiaisiais rašytiniais įrodymais, todėl šio teismo sprendimas negali būti laikomas pagrįstu.

184. Apeliacinės instancijos teismas neįvertino pirmosios instancijos teisme nustatytų aplinkybių ir atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstytų ieškovo argumentų dėl staklių atitikties teisės aktų reikalavimams, todėl argumentai yra nepakankami, kad jo priimtas sprendimas būtų laikomas motyvuotu, teisėtu ir pagrįstu (CPK 263 straipsnis).

195. Pirmosios instancijos teisme kaip liudytojas buvo apklaustas teisininkas A. Š.. Jis apeliacinės instancijos teisme atsakovui atstovavo už atlygį, todėl jo parodymai negali būti laikomi objektyviais. Be to, apeliacinės instancijos teismas atsakovui priteisė 338,80 Lt atstovavimo išlaidų teisme, nors pagal CPK 88 ir 98 straipsnių nuostatas gali būti priteisiamos tik išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti.

20Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas prašo skundą atmesti, skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą ir nurodo šiuos argumentus:

211. Kasatorius, teigdamas apie CK 6.217 straipsnio pažeidimą, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, neatskleidžia kasacinio teismo motyvų esmės. Šioje byloje iš esmės įrodyta ne atsakovo, o ieškovo kaltė dėl jo interesų pažeidimo, nes jis įrengimą eksploatavo nesilaikydamas specialių reikalavimų, o atsakovas reaguodamas į ieškovo pretenzijas, primindavo ieškovui būtinybę jų laikytis ir vyko pas ieškovą šalinti netinkamo eksploatavimo padarinių. Ieškinio nepagrįstumą patvirtina aplinkybė, kad ieškovas naudojosi įrenginiu visą garantinį laikotarpį. Įvertinęs šią aplinkybę, teismas turėjo pagrindą nesiremti eksperto, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos išvada ir ieškovo argumentais, kad EB atitikties sertifikatas suklastotas, įrengimas neveikia, pavojingas eksploatuoti.

222. Kasatoriaus nurodyta 338,80 Lt suma yra ne atstovavimo išlaidos, o žyminio mokesčio suma.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

25Dėl pirkėjo teisių gynimo būdų pardavus netinkamos kokybės daiktą

26Dviem juridiniams asmenims verslo tikslais sudariusių kilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį, kilo byloje nagrinėjamas ginčas dėl šio daikto kokybės trūkumų kaip pagrindo pirkėjui atsisakyti sutarties. Reikalavimai parduodamo daikto kokybei nustatyti CK 6.327 ir 6.333 straipsniuose. Jei sudarydamos pirkimo-pardavimo sutartį šalys nesusitarė dėl daikto kokybę apibūdinančių kriterijų, ji vertinama pagal įprastus reikalavimus (CK 6.327 straipsnio 1 dalis). Pardavėjas atsakingas už prekės neatitiktį tokiems reikalavimams, jei tokia neatitiktis buvo nuosavybės teisės perėjimo pirkėjui momentu arba atsirado per garantijos terminą – pardavėjo nurodytą laikotarpį, kurio metu prekė turi būti tinkama naudoti pagal jos įprastą ar specialiai nurodytą paskirtį arba išlaikyti aptartas savybes ar charakteristikas (CK 6.327 straipsnio 3, 4 dalys). Jei įsigytas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pirkėjas jų su pardavėju neaptarė, apie juos nežinojo ir neturėjo žinoti (CK 6.327 straipsnio 2 dalis, 6.333 straipsnio 2 dalis), pirkėjas turi teisę savo teises ginti būdais, įtvirtintais CK 6.334 straipsnyje. Vienas jų – šioje byloje pasirinktas kasatoriaus – pirkėjo teisė grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas (CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Ar sutarties pažeidimas dėl perduoto daikto neatitikties kokybės reikalavimams yra esminis, turi būti sprendžiama pagal šalių sudarytoje sutartyje arba CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus kriterijus. Pirkėjui pasirinkus šį savo teisių gynybos būdą, pardavėjas turi įrodyti, kad sutarties pažeidimas yra neesminis ir todėl kita šalis neturi teisės jos atsisakyti. Sutarties nutraukimas pagal tarptautinės sutarčių teisės favor contractus (sutarties naudai) principą ir jį atspindintį nacionalinį teisinį reguliavimą yra išimtinis teisių gynimo būdas, todėl jo taikymui turi būti konstatuotas pakankamas įstatyminis ir faktinis pagrindas. Kad pirkėjo teisių gynimo būdas būtų proporcingas prievolių pažeidimo mastui ir nesukeltų pažeidimui neadekvačių teisinių padarinių, ginčą nagrinėjantis teismas turi įvertinti pirkėjo teisių gynimo būdo pasirinkimo pagrįstumą, atsižvelgti į konkrečioje byloje teisiškai reikšmingas aplinkybes bei siekti civilinių teisinių santykių reguliavimui būdingo proporcingumo principo įgyvendinimo. Taigi galimybė pirkėjui nutraukti sutartį suteikiama kaip paskutinė teisių gynimo priemonė, kai kitų CK 6.334 straipsnio 1 dalies 1-3 punktuose nustatytų gynimo būdų nepakanka pažeistoms pirkėjo teisėms apginti. Kitais atvejais pirkėjas turėtų savo teises ginti būtent šiais būdais: reikalauti, kad daiktas, sutartyje apibūdintas pagal rūšį, būtų pakeistas tinkamos kokybės daiktu, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jų atsirado dėl pirkėjo kaltės; kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina; kad pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų daikto trūkumus arba atlygintų pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje N. S. v. I. R., bylos Nr. 3K-3-287/2009; 2009 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ Ruukki Lietuva“ v. UAB „Laugina“, bylos Nr. 3K-3-182/2009).

27Nagrinėjamoje byloje teismai, spręsdami dėl pirkėjo pasirinkto savo teisių gynybos būdo, nustatė teisiškai reikšmingas aplinkybes: ieškovas, įsigijęs iš atsakovo ginčo stakles, galutinai neatsiskaitė. Ieškovas pretenzijas dėl staklių kokybės trūkumų atsakovui pareiškė tik šiam kreipusis į teismą dėl skolos priteisimo, tačiau bylą nagrinėjęs Mažeikių rajono apylinkės teismas 2008 m. spalio 1 d. sprendime konstatavo, kad pirkėjas, neatsiskaitymą motyvuodamas staklių kokybės trūkumais, neįrodė jų fakto po to, kai atsakovas 2008 m. gegužės 21 d. pakeitė staklių pneumocilindrą. Kasatorius šio teismo sprendimo apeliacine tvarka neginčijo. Atsakovas ėmėsi veiksmų, jog kantavimo staklės būtų suderintos, ieškovui pateikė staklių techninę būklę, parametrus bei jų tinkamumą naudoti patvirtinančius dokumentus, staklių eksploatavimo instrukciją, EB atitikties sertifikatą. Byloje paskyrus ekspertizę, nustatyta, kad staklės neatlieka visų numatytų funkcijų - nenukerta tam tikrų matmenų PVC juostos. Be to, ekspertizės akte nurodyta, kad staklės neatitinka techninio reglamento „Mašinų sauga“ I priedo reikalavimų (dėl nevisiškai uždengtos klijų tepimo veleno krumpliaratinės pavaros išlieka rankos pirštų traiškymo rizika, taip pat rankų nudegimo rizika ir kt.). Pirmosios instancijos teismas, remdamasis ekspertės ir byloje išvadą teikusių institucijų atstovų vertinimu, kad atsakovo pateikta staklių EB atitikties deklaracija įvairiais aspektais neatitinka pirmiau nurodyto Reglamento reikalavimų, padarė išvadą, kad atsakovo pateikta staklių EB atitikties deklaracija negalioja ir preziumavo, kad staklės kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, yra netinamos kokybės.

28Teisėjų kolegija pažymi, kad atsižvelgiant į Reglamento 28 ir 32 punktų nuostatas spręsti klausimą dėl EB atitikties deklaracijos galiojimo turi ne teismas, bet šioje byloje išvadą duodančios Valstybinė ne maisto produktų inspekcija ir Valstybinė darbo inspekcija. Jos privalo imtis nustatytų rinkos apsaugos veiksmų prieš subjektus, kurie mašinas, neatitinkančias Mašinų direktyvos 2006/42/EB reikalavimų, pažymėjo CE ženklu, informuoti apie tai kompetentingas institucijas. Pagal Reglamento 43 punktą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskirta notifikuotąja įstaiga, nustačiusi, kad gamintojas neįvykdė Mašinų direktyvos 2006/42/EB reikalavimų arba kad EB tipo tyrimo sertifikatas ar kokybės užtikrinimo sistemos patvirtinimas neturėjo būti išduoti, privalo sustabdyti ar panaikinti jų galiojimą arba taikyti jiems apribojimus, išskyrus atvejus, kai gamintojas užtikrina atitiktį Mašinų direktyvos 2006/42/EB reikalavimams. Šioje byloje nebuvo pateikta duomenų apie Reglamente nustatytų rinkos apsaugai skirtų priemonių taikymą ginčo stakles CE ženklu pažymėjusiam gamintojui. Duomenys, sudarantys pagrindą abejoti dėl staklių atitikties Reglamento reikalavimams, nėra pakankamas pagrindas pripažinti negaliojančia EB atitikties deklaraciją. Taigi pirmosios instancijos teismas, be pakankamo teisinio pagrindo padaręs išvadą dėl EB atitikties deklaracijos negaliojimo, remdamasis šia išvada, nepagrįstai konstatavo, jog ginčo staklės yra netinkamos kokybės. Pažymėtina, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 102 nuostatos tuo atveju, kai neįmanoma užtikrinti, kad darbuotojai darbo įrenginius galėtų naudoti be rizikos saugai ir sveikatai, jų naudojimo neuždraudžia, o įpareigoja darbdavį imtis priemonių, kad rizika būtų kuo mažesnė (darbo įrenginių naudojimą apriboti ir pavesti juos naudoti tik tam tikriems darbuotojams, tam darbui specialiai skirti tinkamos kvalifikacijos ir specialiai apmokytus darbuotojus) (Įsakymo 7, 17 punktai). Dėl to darytina išvada, kad kasatoriaus teiginys, jog teisės aktai draudžia eksploatuoti ginčo stakles kaip nesaugias, yra nepagrįstas, argumentuojamas pateikiant nuorodas į tam tikras teisės normas, neaiškinant jų sistemiškai. Apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad pagrindinis ieškovo nurodomas ginčo staklių trūkumas yra vienos funkcijos neatlikimas (staklės nenukerpa storesnės kaip 2 mm PVC juostos), tačiau ieškovas esant šiam trūkumui ginčo staklėmis naudojosi daugiau kaip dvejus metus, pretenzijas atsakovui ėmė reikšti tik kilus kitam šalių ginčui dėl atsiskaitymo už stakles, turėjo pagrindą, atsižvelgdamas į byloje surinktų įrodymų visumą, šį trūkumą vertinti kaip nepakankamą pagrindą atsisakyti ginčo sutarties. Toks trūkumas gali būti pagrindas pirkėjui ginti savo teises ne CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punkte, bet kitais 6.334 straipsnio 1 dalyje nustatytais būdais. Taip pat pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismo sprendimo nelėmė pirmosios instancijos teisme liudytojo A. Š. duoti parodymai, kurių objektyvumu kasatorius abejoja, taigi argumentas dėl šių parodymų vertinimo nėra reikšmingas kasacine tvarka peržiūrint apeliacinės instancijos teismo sprendimą.

29Dėl proceso teisės normų, nustatančių reikalavimus teismo sprendimui

30Kasaciniame skunde teigiama, kad apeliacinės instancijos teismas nepakankamai argumentavo priimtą sprendimą, nepasisakė dėl visų pirmosios instancijos teisme nustatytų aplinkybių ir atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstytų ieškovo argumentų, todėl šio teismo priimtas sprendimas negali būti laikomas motyvuotu, teisėtu ir pagrįstu (CPK 263 straipsnis). Teisėjų kolegija pažymi, kad neišsamūs motyvai reiškia CPK normų pažeidimą, tačiau šis pažeidimas vertintinas visos apeliacinės instancijos teismo nutarties kontekste. Pagal CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktą kasacijos pagrindas yra tik esminis proceso teisės normų pažeidimas, jei jis galėjo turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą ar nutartį. Jeigu visa bylos medžiaga leidžia daryti išvadą apie tai, kokiais teisiniais argumentais vadovaudamasis apeliacinės instancijos teismas priėmė procesinį sprendimą, šie argumentai pripažįstami pakankami tokiam sprendimui priimti, tai jis neturėtų būti naikinamas vien dėl to, kad nebuvo pasisakyta dėl kiekvieno pirmosios instancijos teismo ir bylos šalių motyvo. Pažymėtina, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr., pvz., van de Hurk v. Netherlands, judgment of 19 April 1994, no. 16034/90, § 61).

31Dėl ieškinio senaties termino skaičiavimo

32Apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad ieškovas pareiškė ieškinį praleidęs CK 1.125 straipsnio 5 dalies 2 punkte nustatytą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą paduoti ieškiniams dėl parduotų daiktų trūkumų, skaičiuojamą nuo paskutinės pretenzijos dienos. Apeliacinės instancijos teismas ieškinio senaties terminą skaičiavo nuo 2008 m. gegužės 21 d. Teisėjų kolegija pažymi, kad su tokiu šio sutrumpinto ieškinio senaties termino skaičiavimu galima būtų sutikti tuo atveju, kai pagal kitas įstatymo normas ieškinio senaties terminas neturi būti pradėtas skaičiuoti vėliau. Pagal CK 6.338 straipsnio 3 dalį, kai yra nustatytas daikto kokybės garantijos terminas, reikalavimai dėl daikto trūkumų gali būti reiškiami, jei šie trūkumai nustatyti per garantijos terminą. Taigi sutrumpintas ieškinio senaties terminas gali būti pradėtas skaičiuoti tik nuo daikto kokybės garantijos termino pabaigos. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas suteikė vienerių metų staklių kokybės garantiją, kurios terminas suėjo 2008 m. gruodžio 7 d. Tik nuo šios dienos turi būti skaičiuojamas CK 1.125 straipsnio 5 dalies 2 punkte nustatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas, todėl ieškovas, ieškinį pateikęs 2008 m. gruodžio 8 d., šio termino nepraleido.

33Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

34Kasatorius nesutinka su apeliacinės instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria atsakovui priteista 338,80 Lt atstovavimo išlaidų teisme. Kasatoriaus nuomone, pagal CPK 88 ir 98 straipsnių nuostatas, gali būti priteisiamos tik išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Teisėjų kolegija su tokia kasatoriaus pozicija nesutinka, nes CPK 88 straipsnio 1 dalyje išvardytos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Šių išlaidų sąrašas nėra baigtinis – pagal CPK 88 straipsnio 1 dalies 8 punktą prie jų galima priskirti šalies turėtas būtinas ir pagrįstas išlaidas, nenurodytas 1-7 punktuose. Kasatoriaus ginčijama atsakovui priteista 338,80 Lt suma už teisinę konsultaciją ir procesinių dokumentų surašymą, sumokėta šias teisines paslaugas suteikusiam teisininkui, pripažintina būtinomis išlaidomis, jos pagrįstos rašytiniu įrodymu – kasos pajamų orderiu, todėl apeliacinės instancijos teismas, byloje priėmęs sprendimą atsakovo naudai, pagrįstai priteisė jam iš ieškovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 straipsnio 1, 4 dalys).

35Atsižvelgiant į kasacinės bylos išnagrinėjimo rezultatą, kai kasacinio skundo reikalavimai netenkinami, apeliacinės instancijos teismo paskirstytos šalių bylinėjimosi išlaidos neperskirstytinos (CPK 93 straipsnis). Bylą nagrinėjant kasaciniame teisme, patirta 74,63 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Netenkinus kasacinio skundo, šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos valstybės naudai iš kasatoriaus (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

36Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

37Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą

38Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Mersenas“ (kodas 166884433) 74,63 Lt (septyniasdešimt keturis litus 63 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai.

39Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas prašė nutraukti ginčo šalių sudarytą kantavimo staklių FBJ 350... 5. Kasaciniu skundu keliami materialiosios teisės normų, reglamentuojančių... 6. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų esmė... 7. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 30 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismas nustatė, kad ieškovas 2007 m. gruodžio 7 d. įsigijo iš atsakovo... 9. Teismas nurodė, kad šalys neaptarė staklių kokybės reikalavimų, tačiau... 10. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m.... 11. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pirkėjo teisių gynimo būdų pasirinkimo... 12. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 13. Kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo Civilinių... 14. 1. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad staklių... 15. Jei įrenginys neatlieka bent vienos funkcijos (šiuo atveju – nenukerta... 16. 2. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovas... 17. 3. Sutarties nutraukimo pagrįstumą ginčijanti šalis turi įrodyti, kad jos... 18. 4. Apeliacinės instancijos teismas neįvertino pirmosios instancijos teisme... 19. 5. Pirmosios instancijos teisme kaip liudytojas buvo apklaustas teisininkas A.... 20. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas prašo skundą atmesti, skundžiamą... 21. 1. Kasatorius, teigdamas apie CK 6.217 straipsnio pažeidimą, remdamasis... 22. 2. Kasatoriaus nurodyta 338,80 Lt suma yra ne atstovavimo išlaidos, o žyminio... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 25. Dėl pirkėjo teisių gynimo būdų pardavus netinkamos kokybės daiktą... 26. Dviem juridiniams asmenims verslo tikslais sudariusių kilnojamojo daikto... 27. Nagrinėjamoje byloje teismai, spręsdami dėl pirkėjo pasirinkto savo teisių... 28. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsižvelgiant į Reglamento 28 ir 32 punktų... 29. Dėl proceso teisės normų, nustatančių reikalavimus teismo sprendimui... 30. Kasaciniame skunde teigiama, kad apeliacinės instancijos teismas nepakankamai... 31. Dėl ieškinio senaties termino skaičiavimo... 32. Apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad ieškovas pareiškė ieškinį... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 34. Kasatorius nesutinka su apeliacinės instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria... 35. Atsižvelgiant į kasacinės bylos išnagrinėjimo rezultatą, kai kasacinio... 36. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 37. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m.... 38. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Mersenas“ (kodas... 39. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...