Byla e2-1688-538/2016
Dėl konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir konkurso nutraukimo, trečiasis asmuo UAB „Delta“ turizmo centras

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Zip Travel“ ieškinį atsakovui AB „Klaipėdos nafta“ dėl konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir konkurso nutraukimo, trečiasis asmuo UAB „Delta“ turizmo centras,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą prašydama pripažinti neteisėtu atsakovo supaprastinto atviro konkurso dėl tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo sąlygų 2 priedą – Pasiūlymo formą; nutraukti atsakovo supaprastinto atviro konkurso dėl tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo procedūras; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad AB „Klaipėdos nafta“ paskelbė Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu. Remiantis šio konkurso sąlygų 2 priedu (Pasiūlymo forma) tiekėjai – kelionių organizatoriai šiame konkurse turi varžytis tik nedidele siūlomų paslaugų kainos dalimi – aptarnavimo mokesčiu. Pagal konkurso sąlygų 6.9 punktą palyginamoji pasiūlymo kaina turi būti nurodyta eurais (suapvalinant iki dviejų skaičių po kablelio), turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių pirkimo sąlygų 2 priede. Konkurso sąlygų 6.10 punkte papildomai nustatyta, kad teikėjo taikomi siūlomų paslaugų aptarnavimo mokesčiai negali būti išreikšti neigiamu skaičiumi (su „minuso“ ženklu), kas reiškia, jog mažiausias aptarnavimo mokestis, kurį tiekėjas gali nurodyti pasiūlyme, yra 0,00 Eur (nulio eurų) reikšmės. 2016-09-30 raštu atsakovas papildomai patvirtino, jog šiame konkurse tiekėjai turi varžytis tik pagal siūlomus aptarnavimo mokesčius, nepaisant to, kad už siūlomų paslaugų pardavimą iš aviakompanijų, viešbučių, draudimo bendrovių ir kitų asmenų gali gauti komisinius mokesčius (2 klausimas ir atsakymas į jį). Pažymi, kad dėl tokio konkurso organizavimo būdo tiekėjai yra suinteresuoti savo pasiūlymuose nurodyti mažiausios galimos reikšmės aptarnavimo mokesčius (konkrečiu atveju nulio) tam, kad laimėti konkursą, ir tokiu būdu varžytis tik pagal mažiausios kainos pasiūlymo pateikimo laiką. Remiantis konkurso sąlygų 11.1, 11.3 punktais, atsakovo neatmestus pasiūlymus numatyta vertinti pagal mažiausios kainos kriterijų. Laimėjusiu pripažįstamas pirmasis pasiūlymų eilėje esantis pasiūlymas. Jeigu keli pasiūlymai yra pateikti vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į ją įrašomas teikėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Nurodo, kad siekiant efektyviai varžytis dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo su atsakovu, dėl atsakovo konkurso sąlygų parengimo būdo kelionių agentūroms, kaip savo srities profesionalams, pakako atsisakyti vienos siūlomų paslaugų kainos dalies – aptarnavimo mokesčio, jį pasiūlyme nurodyti mažiausios galimos reikšmės, nagrinėjamu atveju 0,00 euro, tačiau tai savaime negarantuoja laimėjimo tokiame konkurse, nes kitoms kelionių agentūroms pasielgus analogiškai, laimėjimą lemia gebėjimas sužinoti apie tokį konkursą anksčiau už kitus ir pateikti mažiausios galimos vertės pasiūlymą anksčiausiai. Ieškovės įsitikinimu, toks konkurso organizavimo būdas nedera su sąžiningos konkurencijos užtikrinimu viešuosiuose pirkimuose, todėl ieškovė atsisakė ketinimų pateikti pasiūlymą tokiame konkurse ir nusprendė jį ginčyti. Ieškovė kreipėsi į atsakovą su pretenzija, prašydama panaikinti konkurso sąlygų 2 priedą, o konkurso procedūras nutraukti. Savo pretenzijoje ieškovė nurodė išsamius nesutikimo su atsakovo konkurso sąlygomis argumentus, tačiau 2016-09-29 raštu atsakovas ieškovo pretenziją atmetė. Mano, kad atsakovo konkursas nesudaro galimybių ieškovei efektyviai ir sąžiningai dalyvauti atsakovo konkurse. Pasiūlyme net ir nurodžius siūlomus 0,00 euro aptarnavimo mokesčius kelionių organizavimo paslaugoms, tai savaime negarantuoja tiekėjo galimybės lygiomis teisėmis su kitais tiekėjais efektyviai varžytis dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo, neabejotinai atsiras kitų tiekėjų, sužinojusių apie pirkimą ir analogiškos vertės pasiūlymus pateikusių anksčiau.

3Atsiliepime į ieškinį atsakovas su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad perkančioji organizacija, rengdama Pirkimo sąlygas, vadovavosi Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu patvirtintų Kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijų (toliau - Rekomendacijos) aktualia redakcija (2016 m. balandžio 19 d. redakcija). Šiomis Rekomendacijomis Viešųjų pirkimų tarnyba iš esmės pakeitė anksčiau galiojusi kelionių organizavimo paslaugų pirkimų reglamentavimą, nustatydama griežtesnius reikalavimus paslaugų teikėjams, siūlantiems 0,00 Eur aptarnavimo mokesčius. Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyti 0,00 Eur kainos pagrindimo vertinimo kriterijai padeda tiekėjams įvertinti savo galimybes teikti 0,00 Eur kainą, o perkančiosioms organizacijoms formuoti griežtesnio vertinimo praktiką, tikrinant tiekėjų 0,00 Eur kainos pagrindimą, ir išsamiau vertinti tokios kainos pagrindimo įrodymus. Teigia, kad perkančioji organizacija, rengdama Pirkimo sąlygas, atsižvelgė į Viešųjų pirkimų tarnybos 2016 m. birželio 1 d. išplatintame pranešime „Kelionių pirkimai - kas greičiau“ pateiktus išaiškinimus. Šiame pranešime Viešųjų pirkimų tarnyba detaliai aptarė, kokių įrodymų, siekdamos įsitikinti, kad kainos yra pagrįstos ir sutartis bus realiai vykdoma, teikiant kokybiškas paslaugas, perkančiosios organizacijos turėtų reikalauti iš tiekėjų, jiems nurodžius 0,00 Eur aptarnavimo įkainius: 1) susitarimų kopijų ar pažymų, išduotų aviakompanijų, viešbučių, draudimo kompanijų, rezervacinių sistemų, tiesioginių paslaugų gavėjų, kitų veiklos partnerių, kurios įrodytų, kokio dydžio komisinius mokesčius ar premijas už pasiektas pardavimų apimtis tiekėjas gauna; 2) įrodymų, kad yra sudarytos sutartys su užsakovais dėl kelionių organizavimo pirkimo; 3) paslaugų teikimo sąnaudų, kurias patirs tiekėjas, teikdamas kelionės organizavimo paslaugas, detalizavimo. Nurodo, kad vadovaudamasis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimais, atsakovas Pirkimo sąlygose aiškiai nurodė, kaip turi būti pateikiama palyginamoji pasiūlymo kaina, nurodė jos lyginamuosius svorius, išaiškino, kad tiekėjo taikomi siūlomų paslaugų aptarnavimo mokesčiai negali būti išreikšti neigiamu skaičiumi, o tiekėjui nurodžius 0,00 Eur aptarnavimo mokestį, tokį įkainį jis turės pagrįsti konkrečiais skaičiavimais. Pirkimo sąlygų reikalavimai dėl aptarnavimo įkainių nustatymo atitinka Rekomendacijų 18 punktą, o Pirkimo sąlygų 6.15.5. punkto reikalavimai yra pagrįsti ir būtini siekiant išsiaiškinti tiekėjo pasiūlymo rimtumą. Taip pat nurodo, kad ieškovo pretenzijoje ir ieškinyje pateikti argumentai bei teisinis vertinimas grindžiamas iki 2016-04-19 aktualiu teisiniu reglamentavimu ir teismų praktika. Ankstesnėje Rekomendacijų redakcijoje nebuvo taikomas aptarnavimo mokesčio pagrindimo mechanizmas. Ir nors Rekomendacijos nėra privalomojo pobūdžio teisės aktas, tačiau įvertinus teisės aktų nustatytas Viešųjų pirkimų tarnybos prievoles įgyvendinti viešųjų pirkimų politiką ir kontroliuoti, kaip laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, taip pat teikti metodinę pagalbą, rengti Viešųjų pirkimų įstatymui įgyvendinti reikalingas rekomendacijas, nustatyti šio įstatymo taikymo gaires, akivaizdu, kad Rekomendacijų pobūdis nepaneigia jų norminio pobūdžio ir įpareigoja Atsakovą jomis vadovautis vykdant kelionių organizavimo paslaugų pirkimą. Ieškovės teisinis vertinimas ir nurodoma teismo praktika buvo pateikti iki kelionių organizavimo paslaugų viešuosius pirkimus reglamentuojančio teisinio reguliavimo pasikeitimo, todėl šiame ginče yra nebeaktualūs. Ieškovė nepateikė jokių savo argumentus pagrindžiančių objektyvių įrodymų, kad Rekomendacijose ir Pirkimo sąlygose keliami reikalavimai pasiūlymams įvertinti yra neteisėti, prieštaraujantys Viešųjų pirkimų reguliacinei aplinkai, taip ieškovė neįgyvendino rungtyniškumo principo suponuojamos pareigos paneigti 2016-09-29 atsakovo atsakyme į ieškovės pretenziją pateiktus paaiškinimus ir patvirtinimus, kad perkančioji organizacija neriboja tiekėjų galimybės konkuruoti ir kartu užtikrina, kad pirkimui skirtos lėšos bus panaudotos racionaliai. Taip pat nurodo, kad ieškinyje teisinius argumentus ieškovė grindžia nutartimis civilinėse bylose Nr. 3K-3-406/2011, Nr. 3K-3-198/2013, Nr. 3K-3-272/2013, Nr. 2-3891-603/2014, tačiau ieškovės nurodomų nagrinėtų bylų faktinės aplinkybės skiriasi, o šių ginčų sprendimų metu buvo vertinamos viešųjų pirkimų sąlygos, kuriose, priešingai nei šio ginčo atveju, nebuvo nustatytas privalomas minimalios leistinos pasiūlymo kainos pagrindimo mechanizmas, todėl nėra pagrindo vadovautis ieškovės nurodoma teismų praktika. Ieškinyje nėra jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių diskriminacijos ir konkurencijos ribojimo aplinkybes, ar faktų, kad kelionės organizatoriai per komisinius mokesčius nepagrįstai pelnosi iš viešiesiems pirkimams skiriamų lėšų, ir dėl to šios lėšos nėra naudojamos racionaliai. Taip pat nepateikta įrodymų, patvirtinančių, kad Pirkimo sąlygos, nustatančios paslaugų tiekėjų varžymąsi tik aptarnavimo mokesčio dydžiu, yra naudingos konkrečiam vieninteliam tiekėjui.

4Ieškovė pateikė dubliką, kuriame nurodo, kad atsakovo nurodytose Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau-VPT) rekomendacijose, kurios savo pobūdžiu nėra privalomos, išreikšta VPT nuomonė, kaip, kokiais būdais, gali būti bandoma organizuoti kelionių organizavimo viešuosius pirkimus, šiose rekomendacijose numatyta galimybė sudaryti prielaidas tiekėjams varžytis tik savo aptarnavimo mokesčiais, sukritikuota pačios VPT 2016-06-01 pranešimu. Nurodo, kad analogiškuose pirkimuose pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimai labai skirtingi, tačiau tai nesudaro pagrindo teiginiui, kad kasacinio teismo praktika analogiškuose pirkimuose tapo nebeaktuali.

5Atsakovas pateikė tripliką, kuriame nurodo, kad vien ta aplinkybė, jog nemažai viešųjų pirkimų, susijusių su kelionių organizavimo paslaugų pirkimu laimi vienas tiekėjas, nėra pagrindas teigti, kad Pirkimo sąlygos diskriminuoja tiekėjus. Kaip pripažįsta ir nurodo pati ieškovė, Ieškovės parinktuose kelionių organizavimo konkursuose dalyvavo 4, 8, 9 ar net 10 tiekėjų. Tai patvirtina, kad kelionių organizavimo paslaugų rinkoje vyksta konkurencija ir tiekėjai dalyvauja viešuosiuose pirkimuose pagal visiems vienodas viešųjų pirkimų sąlygas. Byloje ginčijamose pirkimo procedūrose buvo pateiktas ne 1 pasiūlymas, o 4. Kaip pažymėjo Lietuvos apeliacinis teismas analogiškoje byloje, pateikti įrodymai apie kitų perkančiųjų organizacijų vykdytų kelionių organizavimo pirkimų rezultatus paneigia ieškovės argumentą, kad paslaugų teikėjų pasiūlymų vertinimas pagal aptarnavimo mokesčio dydį iš esmės naudingas tik vienam teikėjui (2016 m. spalio 17 d. Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-1079-180/2016). su ieškovės argumentais nėra pagrindo sutikti atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo sąlygos nenustatė jokių reikalavimų, kurie ribotų tiekėjų dalyvavimą pirkime. Analogiškoje byloje pagal tos pačios ieškovės ieškinį Lietuvos apeliacinis teismas pasisakė, kad byloje taip pat nepateikta įrodymų, patvirtinančių skunde nurodytą aplinkybę, kad pirkimo sąlygos, nustatančios paslaugų teikėjų varžymąsi tik aptarnavimo mokesčio dydžiu, yra naudingos vieninteliam paslaugų teikėjui (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1073-180/2016). Vertinant perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų teisėtumą, taikytinas nepagrįsto konkurencinio pranašumo vertinimo kriterijus, kuris įpareigoja išsiaiškinti, kiek praktiškai perkančiosios organizacijos veiksmai vieno tiekėjo atžvilgiu paveikė kitus tiekėjus ir ar vienam tiekėjui nėra suteikta daugiau teisių nei kitiems (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/20009; 2009 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K- 3-35/2009; kt.). Taigi ieškovės nurodyta aplinkybė, kad „nuliniai“ kelionių organizavimo viešieji pirkimai iš esmės naudingi tik vienam tiekėjui nėra pagrįsta ir neįrodo, kad galėjo būti pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti principai, dirbtinai ribota sąžininga konkurencija, eliminuoti potencialūs tiekėjai ar sudarytos sąlygos nesąžiningam tiekėjų varžymuisi. Teigia, kad ieškovės cituojami kasacinio teismo išaiškinimai buvo pateikti iki kelionių organizavimo paslaugų viešuosius pirkimus reglamentuojančio teisinio reguliavimo pasikeitimo, todėl nagrinėjimu atveju nėra aktualūs.

6Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje nurodė, kad ginčijamo konkurso sąlygos neprieštarauja galiojančioms „Kelionių organizavimo paslaugų“ viešojo pirkimo rekomendacijoms.

7Ieškinys tenkintinas.

8Byloje nustatyta, kad AB „Klaipėdos nafta“ paskelbė Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu. Remiantis šio konkurso sąlygų 2 priedu (Pasiūlymo forma) tiekėjai – kelionių organizatoriai šiame konkurse turi varžytis tik nedidele siūlomų paslaugų kainos dalimi – aptarnavimo mokesčiu. Pagal konkurso sąlygų 6.9 punktą palyginamoji pasiūlymo kaina turi būti nurodyta eurais (suapvalinant iki dviejų skaičių po kablelio), turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių pirkimo sąlygų 2 priede. Konkurso sąlygų 6.10 punkte papildomai nustatyta, kad teikėjo taikomi siūlomų paslaugų aptarnavimo mokesčiai negali būti išreikšti neigiamu skaičiumi, kas reiškia, jog mažiausias aptarnavimo mokestis, kurį tiekėjas gali nurodyti pasiūlyme, yra 0,00 Eur. 2016-09-30 raštu atsakovas papildomai patvirtino, jog šiame konkurse tiekėjai turi varžytis tik pagal siūlomus aptarnavimo mokesčius, nepaisant to, kad už siūlomų paslaugų pardavimą iš aviakompanijų, viešbučių, draudimo bendrovių ir kitų asmenų gali gauti komisinius mokesčius. Remiantis konkurso sąlygų 11.1, 11.3 punktais, atsakovo neatmestus pasiūlymus numatyta vertinti pagal mažiausios kainos kriterijų. Laimėjusiu pripažįstamas pirmasis pasiūlymų eilėje esantis pasiūlymas. Jeigu keli pasiūlymai yra pateikti vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į ją įrašomas teikėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

9Nagrinėjamu atveju ieškovė nesutinka su atsakovo paskelbto konkurso sąlygomis ir nurodo, kad siekiant efektyviai varžytis dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo su atsakovu, dėl atsakovo konkurso sąlygų parengimo būdo kelionių agentūroms, kaip savo srities profesionalams, pakako atsisakyti vienos siūlomų paslaugų kainos dalies – aptarnavimo mokesčio, jį pasiūlyme nurodyti mažiausios galimos reikšmės, nagrinėjamu atveju 0,00 euro, tačiau tai savaime negarantuoja laimėjimo tokiame konkurse, nes kitoms kelionių agentūroms pasielgus analogiškai, laimėjimą lemia gebėjimas sužinoti apie tokį konkursą anksčiau už kitus ir pateikti mažiausios galimos vertės pasiūlymą anksčiausiai. Ieškovės įsitikinimu, toks konkurso organizavimo būdas nedera su sąžiningos konkurencijos užtikrinimu viešuosiuose pirkimuose.

10Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija užtikrina, jog atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalį viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatymas viešiesiems pirkimams nustato specialius reikalavimus, o šio įstatymo nuostatos aiškinamos ir taikomos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas. Atsižvelgiant į nurodytas perkančiosios organizacijos pareigas ir veiklos ribas, VPĮ 3 straipsnio nuostatų prasme išskirtinos dvi perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo vertinimo situacijos: a) ar nepažeisti viešųjų pirkimų principai ir tikslas; b) ar nepažeistas tik viešųjų pirkimų tikslas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011).

11Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad tiekėjų pasiūlymuose nurodytos vienodos kainos savaime nereiškia jų tarpusavio konkurencijos dalyvaujant viešajame pirkime apribojimo, tačiau toks apribojimas konstatuotinas tada, kai perkančioji organizacija pirkimo sąlygomis sudaro prielaidas tiekėjams nustatyti vienodą pasiūlymo kainą ir varžytis tik dėl pasiūlymo pateikimo momento (LAT 2013 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-198/2013). Kitoje nutartyje, kurioje taip pat buvo sprendžiamas kelionių organizavimo viešojo pirkimo ginčas, pasisakydamas dėl konkurso sąlygų ex officio, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, jog: „Pagal pradėtą formuoti kasacinę praktiką neteisėtomis pripažįstamos tokios pirkimo sąlygos, kurios sudaro prielaidas perkančiajai organizacijai pateikti vienodas kainas, o tiekėjų varžymasis iš esmės vyksta dėl kruopščiai parengtų pasiūlymų pateikimo momento. Tokios pirkimo sąlygos pažeidžia nesuvaržytą tiekėjų konkurenciją, racionalų pirkimui skirtų lėšų naudojimą, tiekėjų pasiūlymų lygiateisį vertinimą.“ (LAT 2013 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013).

12Kaip byloje nustatyta, remiantis konkurso sąlygų 11.1, 11.3 punktais, atsakovo neatmestus pasiūlymus numatyta vertinti pagal mažiausios kainos kriterijų. Laimėjusiu pripažįstamas pirmasis pasiūlymų eilėje esantis pasiūlymas. Jeigu keli pasiūlymai yra pateikti vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į ją įrašomas teikėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Taip pat 2016-09-30 raštu atsakovas papildomai patvirtino, jog šiame konkurse tiekėjai turi varžytis tik pagal siūlomus aptarnavimo mokesčius, nepaisant to, kad už siūlomų paslaugų pardavimą iš aviakompanijų, viešbučių, draudimo bendrovių ir kitų asmenų gali gauti komisinius mokesčius. Taigi darytina išvada, kad atsakovo konkurso sąlygos akivaizdžiai sudaro prielaidas tiekėjams nurodyti vienodas savo pasiūlymų (ne siūlomų paslaugų, o būtent pasiūlymų) kainas, t.y. pasiūlymuose nurodant mažiausią galimą taikyti aptarnavimo mokestį pasiūlyme nurodytoms paslaugoms, todėl darytina išvada, kad atsakovo konkurso sąlygos neatitinka lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei anksčiau nurodytos kasacinio teismo formuojamos praktikos.

13Atsakovas nurodo, kad nepateikta įrodymų, patvirtinančių, kad pirkimo sąlygos, nustatančios paslaugų tiekėjų varžymąsi tik aptarnavimo mokesčio dydžiu, yra naudingos konkrečiam vieninteliam tiekėjui.

14Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas kartu su dubliku pateikė duomenis, jog 0,00 eurų kelionių organizavimo viešieji pirkimai iš esmės naudingi tik vienam tiekėjui-UAB „Delta“, kuri siūlo 0,00 eurų aptarnavimo mokesčius, daugelio atvejų pasiūlo pirmesnė nei kiti tiekėjai, taigi ši aplinkybė taip pat sudaro pagrindą abejoti 0,00 eurų konkurso sąlygų skaidrumu.

15Atsakovas nurodo, kad ieškovės pretenzijoje ir ieškinyje pateikti argumentai bei teisinis vertinimas grindžiamas iki 2016-04-19 aktualiu teisiniu reglamentavimu ir teismų praktika. Teigia, kad ieškovės cituojami kasacinio teismo išaiškinimai buvo pateikti iki kelionių organizavimo paslaugų viešuosius pirkimus reglamentuojančio teisinio reguliavimo pasikeitimo, todėl nagrinėjimu atveju nėra aktualūs. Analogišką išvadą pateikė ir Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. e2A-1079-180/2016.

16Pagal Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų, o žemesnės instancijos teismai – ir aukštesnės instancijos teismų sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. CPK 4 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad vienodos teismų praktikos formavimą įstatymų nustatyta tvarka užtikrina Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – Konstitucinis Teismas) 2006 m. kovo 28 d. ir 2007 m. spalio 24 d. nutarimuose, pasisakydamas dėl teismo precedento reikšmės, yra pažymėjęs, kad Konstitucijoje įtvirtinta bendrosios kompetencijos teismų instancinė sistema turi funkcionuoti taip, jog būtų sudarytos prielaidos formuotis vienodai (nuosekliai, neprieštaringai) bendrosios kompetencijos teismų praktikai, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų ir taip garantuojant teismų praktikos vienodumą bei jurisprudencijos tęstinumą. Teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti koreguojama ir nauji teismo precedentai tų kategorijų bylose gali būti kuriami tik tada, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina. Taigi teismai, nagrinėdami bylas, turi vadovautis teismų procesiniais sprendimais suformuotais precedentais, atsižvelgti į kasacinio teismo nuolat plėtojamą teismų praktiką (žr. plačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB „Eurovia Lietuva“ v. Ukmergės rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-7-32/2013, ir joje nurodytą Konstitucinio Teismo jurisprudenciją). Precedentų konkurencijos atveju turi būti vadovaujamasi aukštesnės instancijos (aukštesnės grandies) teismo sukurtu precedentu, atsižvelgiama į precedento sukūrimo laiką ir į kitus turinčius reikšmės veiksnius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-571/2007; 2014 m. gruodžio 23 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2014). Taigi ieškovė pagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika, pagal kurią tokios pirkimo sąlygos, kurios sudaro prielaidas perkančiajai organizacijai pateikti vienodas kainas, o tiekėjų varžymasis iš esmės vyksta dėl kruopščiai parengtų pasiūlymų pateikimo momento pripažįstamos neteisėtomis.

17Be to, 2016-11-03 nutartimi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, atsisakydamas priimti kasacinį skundą civilinėje byloje Nr. 3P-2012/2016, taip pat pažymėjo, kad nors kasatorė nurodo, jog apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kelionių organizavimo paslaugų pirkimo sąlygų teisėtumo, neatsižvelgė į pasikeitusį teisinį reglamentavimą, galiojusį pirkimo sąlygų parengimo metu, nevertino byloje ginčijamo aptarnavimo mokesčio pagrindimo objektyvumo, rėmėsi kasacinio teismo praktika, kuri buvo suformuota iki naujo teisinio kelionių organizavimo paslaugų reglamentavimo patvirtinimo ir įsigaliojimo, šios aplinkybės nesudaro pagrindo spręsti, kad kasacinio teismo praktika, suformuota iki naujo teisinio kelionių organizavimo paslaugų reglamentavimo patvirtinimo ir įsigaliojimo tampa nebeaktuali.

18Taip pat pažymėtina, kad nors atsakovas ir teigia, kad ir ieškovė yra laimėjusi kelis „nulinius“ kelionių organizavimo viešuosius pirkimus, tačiau ši aplinkybė nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas ir nepaneigia tokių pirkimo dokumentų neteisėtumo, kai tiekėjai iš esmės varžosi tik pagal pasiūlymo pateikimo laiką.

19Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką tais atvejais, kai teismas savo iniciatyva ar šalies reikalavimu pirkimo sąlygas pripažįsta neteisėtomis VPĮ ar kitų teisės aktų pagrindu, perkančiajai organizacijai dėl tame pačiame pirkime neatkurtino ūkio subjektų sąžiningo (laisvo) varžymosi tenka griežčiausi neteisėtų veiksmų padariniai – procedūrų nutraukimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011). Todėl esant nurodytoms aplinkybėms, nustatytam teisiniam reglamentavimui ir atsižvelgiant į kasacinio teismo praktiką, ieškovės ieškinys tenkintinas, atsakovo supaprastinto atviro konkurso dėl tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo sąlygų 2 priedas – Pasiūlymo forma pripažintina neteisėta ir nutrauktina atsakovo supaprastinto atviro konkurso dėl tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo procedūra.

20Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 217 Eur sumokėto žyminio mokesčio ir 2 094 Eur advokato pagalbos išlaidų, iš viso 2 311 Eur (CPK 93 str. 1 d., 98 str.). Įvykdžius teismo sprendimą, naikintinos šioje byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 149 str. 1 d., 150 str. 3 d.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 straipsniu, teismas

Nutarė

22ieškinį tenkinti.

23Pripažinti neteisėta atsakovo AB „Klaipėdos nafta“ supaprastinto atviro konkurso dėl tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo sąlygų 2 priedą – Pasiūlymo formą ir nutraukti atsakovo AB „Klaipėdos nafta“ supaprastinto atviro konkurso dėl tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo procedūras.

24Priteisti iš atsakovo AB „Klaipėdos nafta“ 2 311 Eur turėtas bylinėjimosi išlaidas ieškovei UAB „ZIP Travel“.

25Sprendimą įvykdžius, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2016-10-17 nutartimi.

26Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas... 2. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama pripažinti neteisėtu atsakovo... 3. Atsiliepime į ieškinį atsakovas su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad... 4. Ieškovė pateikė dubliką, kuriame nurodo, kad atsakovo nurodytose Viešųjų... 5. Atsakovas pateikė tripliką, kuriame nurodo, kad vien ta aplinkybė, jog... 6. Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje nurodė, kad ginčijamo konkurso sąlygos... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Byloje nustatyta, kad AB „Klaipėdos nafta“ paskelbė Tarnybinių kelionių... 9. Nagrinėjamu atveju ieškovė nesutinka su atsakovo paskelbto konkurso... 10. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad... 11. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad tiekėjų pasiūlymuose nurodytos... 12. Kaip byloje nustatyta, remiantis konkurso sąlygų 11.1, 11.3 punktais,... 13. Atsakovas nurodo, kad nepateikta įrodymų, patvirtinančių, kad pirkimo... 14. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas kartu su dubliku pateikė duomenis,... 15. Atsakovas nurodo, kad ieškovės pretenzijoje ir ieškinyje pateikti argumentai... 16. Pagal Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį teismai, priimdami sprendimus... 17. Be to, 2016-11-03 nutartimi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, atsisakydamas... 18. Taip pat pažymėtina, kad nors atsakovas ir teigia, kad ir ieškovė yra... 19. Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką tais atvejais, kai... 20. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteistinos turėtos... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 straipsniu, teismas... 22. ieškinį tenkinti.... 23. Pripažinti neteisėta atsakovo AB „Klaipėdos nafta“ supaprastinto atviro... 24. Priteisti iš atsakovo AB „Klaipėdos nafta“ 2 311 Eur turėtas... 25. Sprendimą įvykdžius, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti...