Byla A2-458-544/2012
Dėl darbo sutarties nutraukimo pagrindo pakeitimo, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo (ieškovo) V. J. (a. k. ( - ) gyvenamoji vieta - ( - )) prašymą atnaujinti procesą Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-375-198/2011 pagal ieškovo V. J. ieškinį atsakovams D. J. (a. k. ( - ) gyvenamoji vieta - ( - )), UAB „Omnitel“ (į. k. 110305282, registracijos vieta – T.Ševčenkos g. 25, Vilnius) dėl darbo sutarties nutraukimo pagrindo pakeitimo, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo,

Nustatė

2Pareiškėjas (ieškovas) V. J. pateikė teismui prašymą atnaujinti terminą prašymui atnaujinti procesą pateikti, atnaujinti procesą Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-375-198/2011 pagal jo ieškinį atsakovams D. J., UAB „Omnitel“ dėl darbo sutarties nutraukimo pagrindo pakeitimo, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo, bylą išspręsti iš esmės, atnaujinti senaties terminą, CPK 36, 136 str. 4 d. pagrindu apjungti bylas Nr. 2-375-198/2011, Nr. I-863-355/2011 ir AS 873-11 ir patenkinti visus šiose bylose nurodytus reikalavimus. Panevėžio apygardos teismo 2011-02-21 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-375-198/2011 ieškovo ieškinys buvo atmestas. Pagal pareiškėjo 2012-01-09 ir 2012-01-16 prašymo ir paaiškinimo turinį, teismas supranta, kad prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-375-198/2011 grindžiamas šiais faktiniais ir teisiniais pagrindais:

31.CPK 366 str. 1 d. 2 p., nes byloje nebuvo pateikti visi įrodymai, neapklausti liudytojai, paaiškėjo naujos aplinkybės, kurie gali turėti esminės ir lemiamos reikšmės bylai Nr. 2-375-198/2011: 2007 metų UAB „Omnitel“ vadovų kompetencijos vertinimo duomenys; duomenys, kad jam nuo 2008-04-01 už gerus darbo rodiklius pakeltas darbo užmokestis, kad apie jį neigiamai atsiliepė tik Ž. S., neapklausta liudytoja gydytoja A. D., nebuvo atsižvelgta į nepriklausomo gydytojo pažymą apie tai, kad pakitimai atitinka amžiaus normą, neapklaustas liudytojas V. J., kaip LR Konstitucijos 22 str. pažeidimas nebuvo įvertintas kišimasis į jo asmeninį gyvenimą, kuriuos atliko darbdavys ir jo žmona versdami jį važiuoti pas gydytoją, šmeiždami dėl psichinės būsenos, paaiškėjo faktai apie jam valstybės paskirto advokato nepakankamą kompetenciją, o kito atstovo skyrimo (neskyrimo) klausimo sprendimas truko nepagrįstai ilgai; kol nebuvo pasibaigusios administracinės bylos Nr. I-863-355/2011 ir AS-873-11, savo veiksmų galimybių negalėjo žinoti;

42.CPK 366 str. 1 d. 3 ir 4 p. pagrindais, nes byloje I-863-355/2011 esančiame 2011-10-03 paaiškinime yra pateikta įvykių chronologija, patvirtinanti minėtų proceso atnaujinimo pagrindų buvimą. Panevėžio miesto apylinkės teisme ilgai buvo sprendžiami procesiniai klausimai, iš bylos dingo dalis dokumentų, o valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas byloje truko virš 7 mėnesių, advokatai atsisakė jį atstovauti dėl interesų konflikto su UAB „Omnitel“, vėliau buvo paskirtas nekompetentingas advokatas V. Ž., dėl ko kreipėsi dėl jo pakeitimo kitu advokatu, ir tai užtruko 16 mėnesių. Atsakovė UAB „Omnitel“ apmokėjimą atliko pagal 2008-05-19 sąskaitą, t. y. dvi dienos iki susitarimo nutraukti darbo sutartį pasirašymo.

53. CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu, nes pirmosios instancijos teismo sprendime yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, o sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Proceso įvykių eiga ir pažeidimai, taip pat įrodymai, kurie nebuvo pateikti civilinėje byloje Nr. 2-375-198/2011, yra pateikti civilinėse bylose 2-375-198/2011, I-863-355/2011 ir AS-873-11, kurias reikia sujungti CPK 7 str. pagrindu; teismas be pagrindo iš jo, gaunančio valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, priteisė kompensuoti visas atsakovės, kuri yra stipri finansinė institucija, turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti, todėl jos turi būti sumažintos. Teismas pažeidė DK 226 str. reikalavimus, nes, nors UAB „Omnitel“ dokumente nurodyta, kad pagal 2008-05-22 sąskaitą 21 556,80 Lt sumai išskaityta Vilniaus miesto VMI naudai, tačiau teismo sprendime apie tai neužsimenama, kas vertintina kaip bylą nagrinėjusios teisėjų kolegijos aplaidumas ir šališkumas; teismas neįvertino, kad pagal nekonkuravimo sutartį išmokėta kompensacija turėjo būti vertinama kaip išmoka pagal autorinę sutartį, apmokestinta 15 procentų mokesčio tarifu, dėl ko jam nebuvo išmokėta 8000 Lt; teismas nevertino, nes sprendime apie tai nenurodė, darbdavio padarytų LR Konstitucijos 22 str. pažeidimų;

6Dėl termino praleidimo nurodė, kad Panevėžio apygardos teismo 2011-02-21 teismo sprendimo ieškinį atmesti neapskundė ir prašymo atnaujinti procesą laiku nepateikė dėl to, kad jam 2010-08-23 Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sprendimu Nr. (1.2)-SP2-064P buvo paskirtas nekompetentingas jį teismo posėdyje civilinėje byloje Nr. 2-375-198/2011 atstovavęs advokatas V. Ž., vėliau valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas šioje byloje buvo nutrauktas, kas pažeidė jo konstitucinę teisę į gynybą, nes neturėjo finansinių galimybių pasisamdyti advokato, o LR CPK reikalauja, kad norint paduoti skundą reikia turėti teisinį išsilavinimą, kurio jis neturi. 2011-03-14 kreipėsi su prašymu į Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą dėl advokato pakeitimo, tačiau jo nesulaukė iki 2011-12-22 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties, kurioje buvo nurodyta, kad advokatas nebus skiriamas, bylinėjimais nuo 2010-04-28 truko 9 mėnesius, o visos advokato paieškos laikas užtruko 16 mėnesių, byla buvo vilkinama. Todėl mano, jog, vadovaujantis protingumo ir sąžiningumo principu, teismas turi suteikti galimybę terminą pratęsti, o vadovaujantis CPK 7 str. – prijungti prie bylos rašytinius įrodymus iš bylų Nr. I-863-355/2011 ir AS-873-11 (b. l. 8-34).

7Kiti dalyvaujantys byloje asmenys CPK 370 str. 2 d. numatyta teise pateikti atsiliepimą į prašymą atnaujinti procesą nepasinaudojo ir atsiliepimų nepateikė (b. l. 48-50).

8Atnaujinti procesą Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-375-198/2011 atsisakytina, nes prašymas nepagrįstas CPK 366 str. 1 d. numatytais pagrindais ir jis yra paduotas praleidus terminą, numatytą CPK 368 straipsnio 1 dalyje.

9Proceso atnaujinimo pagrindus ir terminus prašymui atnaujinti procesą paduoti reglamentuoja CPK XVIII skyriaus normos. Pagal teismų praktiką proceso atnaujinimo institutas – ekstraordinarus būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus. Jį galima taikyti tik konstatavus CPK 366 str. 1 d. nustatytą pagrindą, kuris konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas peržiūrint bylą instancine tvarka. Proceso atnaujinimo pagrindai turi būti taikomi neformaliai, tačiau kita vertus, jie turi būti taikomi laikantis teisinio apibrėžtumo principo. Todėl proceso atnaujinimas yra galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-06-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007 ir kt.). Kad būtų užkirstas kelias formaliam šio instituto taikymui ir piktnaudžiavimui juo, apsaugotos bylos dalyvių ir kitų asmenų teisės bei teisėti interesai, užtikrintas teisinių santykių stabilumas, asmuo su prašymu dėl proceso atnaujinimo į teismą turi kreiptis per nustatytą terminą (CPK 368 str.), nurodomą proceso atnaujinimo pagrindą turi patvirtinti išdėstyti motyvai, įrodymai (CPK 369 str.). Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašymo atnaujinti procesą pagrįstumo, patikrina, ar prašymas paduotas nepraleidus CPK 368 str. nustatyto termino ir ar yra pagrįstas įstatyme nustatytais pagrindais, t. y. ar pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas iš tiesų egzistuoja, ar pareiškėjo nurodytos aplinkybės atitinka įstatyme nustatytas aplinkybes, kurios yra pagrindas civilinei bylai atnaujinti, ir ar atnaujinimo pagrindą numatoma įrodinėti pagal įstatymo reikalavimus (CPK 370 str. 1 d.). Šioje prašymo dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimo stadijoje tiriami ir vertinami proceso atnaujinimo pagrindą patvirtinantys įrodymai.

10Prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą (CPK 368 str. 1 d.). Įstatymų leidėjas nustatė, kad, skaičiuojant termino kreiptis dėl proceso atnaujinimo pradžią, atsižvelgiama ne tik į pareiškėjo nurodomą sužinojimo momentą, bet įvertinama ir tai, kada asmuo objektyviai turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą, veikdamas atitinkamoje situacijoje apdairiai ir rūpestingai, rūpindamasis savo galbūt pažeistų teisių gynyba. Iš bylos duomenų bei prašymo turinio matyti, kad pareiškėjui apie aplinkybes, kurias jis nurodo kaip proceso atnaujinimo pagrindą: 2007 metų UAB „Omnitel“ vadovų kompetencijos vertinimo duomenis, nuo 2008-04-01 už gerus darbo rodiklius pakeltą darbo užmokestį, apie liudytojus Ž. S., A. D., V. J., 2008-01-09 pažymą apie galvos smegenų tomografiją - buvo žinoma civilinės bylos Nr. 2-375-198/2011 nagrinėjimo metu, pareiškėjas šiuos įrodymus turėjo, juos teikė į bylą, paaiškinimus apie juos teikė pareiškėjas ir liudytojai (civilinės bylos 2-375-198/2011 – b. l. 3-4, 22, 52-54, 57, 58, 73-91, 101-113). Paduodant prašymą dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu, nustatyto 3 mėnesių termino eiga dalyvavusiems byloje asmenims pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai byloje buvo priimtas ir paskelbtas teismo sprendimas, kuriame teismas padarė aiškią teisės taikymo klaidą, jei asmuo dalyvavo paskelbiant teismo sprendimą arba nuo to momento, kai sprendimas įteikiamas. Pareiškėjas V. J. dalyvavo Panevėžio apygardos teismui 2011-02-21 paskelbiant sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-375-544/2012, kurioje prašoma atnaujinti procesą (b. l. 101-113), tą pačią dieną jam įteiktas sprendimo nuorašas (b. l. 118), o iš 2011-03-14 pareiškėjo prašymo turinio matyti, kad jis susipažinęs su procesinio sprendimo turiniu ir sieks pateikti apeliaciją (b. l. 119). Todėl pareiškėjui apie, jo nuomone, teismo padarytas aiškias taikymo klaidas neabejotinai tapo žinoma jei ne 2011-02-21 sprendimo paskelbimo metu, tai 2011-03-14, kada jis jau tikrai buvo susipažinęs su sprendimo turiniu, argumentais ir motyvais. Prašymas procesui atnaujinti paduotas 2012-01-09 (b. l. 17), t. y. beveik 8 mėnesius praleidus CPK 368 str. 1 d. nustatytą trijų mėnesių terminą minėtam procesiniam veiksmui atlikti.

11CPK 78 str. 1 d. numatyta, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Pagal bylos duomenis sektų, kad svarbios priežastys, dėl kurių praleistas minėtas terminas ir dėl kurių pareiškėjas prašo terminą atnaujinti, yra tos, kad pareiškėjui 2010-08-23 Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sprendimu Nr. (1.2)-SP2-064P buvo paskirtas nepakankamai kompetentingai jį teismo posėdyje civilinėje byloje Nr. 2-375-198/2011 atstovavęs advokatas V. Ž., vėliau valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas šioje byloje buvo nutrauktas ir neatnaujintas, visos advokato paieškos laikas užtruko 16 mėnesių, neturėjo finansinių galimybių pasisamdyti advokato, kuris būtinas paduodant skundą. Teismo nuomone, minėtos aplinkybės nesudaro pakankamo pagrindo daryti pagrįstą išvadą, kad įstatymo nustatytu laikotarpiu procesiniam veiksmui atlikti egzistavusios minėtos priežastys buvo tokio pobūdžio, kad būtų objektyviai sutrukdžiusios ir atėmusios galimybę pareiškėjui pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo, jei jis manė, kad tam yra tam įstatyme numatyti pagrindai (CPK 78 str., 178 str.). Kaip matyti iš pareiškėjo pateiktų dokumentų ir priedų bei „Liteko“ sistemos duomenų (2011-09-19 skundas su priedais, 2011-10-24 atskirasis skundas su priedais, 2011-11-30 dublikas su priedais, „Liteko“ sistemoje esantys 2011-10-11 Panevėžio apygardos administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. I-278-552/2011, Šiaulių apygardos administracinio teismo sprendimas byloje Nr. I-863-355/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-12-16 nutarties administracinėje byloje Nr. AS/858-873/2011) matyti, kad civilinėje byloje Nr. 2-375-198/2011 pagal 2010-06-23 sprendimą su vėlesniais pakeitimais valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas pareiškėjui nutrauktas 2011-03-03 sprendimu ne dėl advokato nekompetencijos, o valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai padarius išvadą, kad reikalavimas apskųsti sprendimą nepagrįstas, o tolesnis atstovavimas neperspektyvus. 2011-09-06 valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sprendimu tokią pagalbą pareiškėjui teikti atsisakyta ne byloje, kurioje prašoma procesą atnaujinti, o administracinėje byloje dėl to, kad turimas turtas ir pajamos viršija Vyriausybės nutarimu nustatytus lygius nemokamai teisinei pagalbai gauti (b. l. 40-44, 51-55). Todėl pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad, kol nebuvo pasibaigusios administracinės bylos Nr. I-863-355/2011 ir AS-873-11, savo veiksmų galimybių negalėjo žinoti. Pateikiant prašymą atnaujinti procesą įstatymas nenumato, kad asmenį privalomai atstovautų advokatas. Nors nemokama teisinė pagalba pareiškėjui nesuteikta ir šiuo metu bei jo neatstovauja advokatas, tačiau jis pats pateikė prašymą procesui atnaujinti, kas patvirtina, kad pareiškėjo nurodytos priežastys objektyviai netrukdė ir neatėmė galimybės pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo įstatymo nustatytu terminu. Todėl atnaujinti minėtą terminą nėra pakankamo pagrindo.

12Teismui nustačius, kad prašymas paduotas praleidus terminą, nustatytą CPK 368 str. 1 d., yra pagrindas atsisakyti atnaujinti procesą nepriklausomai nuo to, ar prašymas pagrįstas CPK 366 str. 1 d. numatytais pagrindais (CPK 371 str. 3 d.). Tačiau teismas pasisako ir dėl CPK 366 str. 1 d. numatytų pagrindų egzistavimo, jei aplinkybės dėl CPK 368 str. 1 d. termino būtų įvertintos kitaip, nei virš nurodyta.

13Pareiškėjas vadovaujasi CPK 366 str. 1 d. 2 p., kuris numato, kad procesas gali būti atnaujinamas, jei naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Proceso atnaujinimo pagrindu yra tik tos esminės bylos aplinkybės, kurios egzistavo bylos nagrinėjimo metu, tačiau dėl objektyvių aplinkybių negalėjo būti žinomos. Pagal teismų praktiką naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis laikytini po bylos užbaigimo įsiteisėjusiu teismo sprendimu paaiškėję faktiniai duomenys, kurie atitinka šiuos požymius: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y., jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas. Nesant visų naujai paaiškėjusių aplinkybių požymių, aplinkybės negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis ir sudarančiomis pagrindą atnaujinti procesą byloje. Teismo nuomone, pareiškėjas tokių faktinių duomenų visumos buvimo neįrodė (CPK 178 str.). Pagal prašymo turinį sektų, kad tokiomis aplinkybėmis pareiškėjas laiko tai, jog byloje nebuvo pateikti visi įrodymai, neapklausti liudytojai, nebuvo pateikti 2007 metų UAB „Omnitel“ vadovų kompetencijos vertinimo duomenys, duomenys apie jam nuo 2008-04-01 už gerus darbo rodiklius pakeltą darbo užmokestį, apie jį neigiamai atsiliepė tik Ž. S., neapklausta liudytoja gydytoja A. D., nebuvo atsižvelgta į 2008-01-09 gydytojo pažymą apie tai, kad pakitimai atitinka amžiaus normą, nebuvo apklaustas V. J.. Tačiau visos šios aplinkybės pareiškėjui buvo žinomos civilinės bylos Nr. 2-375-198/2011 nagrinėjimo metu nuo 2010-08-24 iki 2011-02-21. Tomogramos pažyma išduota 2008-01-09. Vertinimo duomenys ir duomenys apie pakeltą darbo užmokestį buvo pateikti į bylą. Liudytojai, kuriuos pageidavo apklausti pareiškėjas, buvo iškviesti ir apklausti. Šiuos įrodymus vertino teismas, apie juos paaiškinimus davė šalys (civilinės bylos 2-375-198/2011 – b. l. 3-4, 22, 43-45, 52-54, 57, 58, 73-91, 101-113). Esminę reikšmę bylai turinčių aplinkybių, kurių žinojimas sprendimo priėmimo metu būtų lėmęs visai kitokio sprendimo priėmimą, nenurodyta. Todėl CPK 366 str. 1 d. 2 p. numatytas pagrindas neįrodytas.

14CPK 366 str. 1 d. 3 p. ir 4 p. numato, kad procesas gali būti atnaujinamas, jei įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti žinomai melagingi šalies ar trečiojo asmens paaiškinimai, liudytojo parodymai, žinomai melaginga eksperto išvada, žinomai neteisingas vertimas, dokumentų suklastojimo dokumentų arba daiktinių įrodymų suklastojimas, dėl kurių priimtas neteisėtas arba nepagrįstas sprendimas arba įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatytos nusikalstamos dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų arba teisėjų veikos, padarytos nagrinėjant bylą. Prie prašymo nepridėtas ir pareiškėjo prašyme nenurodyta, kad yra įsiteisėjęs teismo nuosprendis, kuriuo nustatyti žinomai melagingi paaiškinimai, parodymai ar kiti minėtuose punktuose nurodyti faktai. Pareiškėjo nurodyta jo veiksmų ir bylos eigos chronologija, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo aplinkybės ir civilinės bylos trukmė ir kt. nėra įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti CPK 366 str. 1 d. 3 p. ir 4 p. numatyti faktai. Dalies dokumentų dingimo iš 2010-04-28 Panevėžio miesto apylinkės teismo bylos fakto taip pat nepatvirtina įsiteisėjęs teismo nuosprendis. Tai, kad atsakovė UAB „Omnitel“ apmokėjimą atliko pagal 2008-05-19 sąskaitą, t. y. dvi dienos iki susitarimo nutraukti darbo sutartį pasirašymo, taip pat įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nėra pripažinta kaip dokumento klastojimas.

15CPK 366 str. 1 d. 9 p. numato, kad procesas gali būti atnaujinamas, jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje, įsakyme ar nutarime) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą (nutartį, įsakymą ar nutarimą), ir sprendimas (nutartis, įsakymas ar nutarimas) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Pareiškėjas nepagrindė ir tinkamai neargumentavo, kad taikant tuo metu galiojusio CPK 93 str. nuostatas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo bei 2004-04-02 LR Teisingumo Ministro įsakymo Nr. IR-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nuostatas yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida. Ieškinio juridiniu ir faktiniu pagrindu (b. l. 3-4) nebuvo nurodytas CPK 226 str. pažeidimas, taip pat nebuvo ginčijama Nekonkuravimo sutartis TR-2200-70-90 ir pagal šiuos dokumentus išmokėtų išmokų teisėtumas ir pagrįstumas bei šiais pagrindais nebuvo reikalaujama grąžinti (priteisti) tam tikras išskaitas. Teismas bylą nagrinėjo pagal ieškinio ribas, todėl nesvarstydamas ieškinio pagrindu nesančio CPK 226 str. taikymo ir nevertinamas ginčo dalyku nesančios sutarties, negalėjo padaryti ir aiškios taikymo klaidos (CPK 265 str. 2 d.).

16Pažymėtina, kad šioje byloje teismas vertino tik civilinėje byloje 2-375-198/2011 pareiškėjo pareiškime nurodytų proceso atnaujinimo pagrindų teisėtumą ir pagrįstumą, todėl pareiškėjo prašyme (pareiškime) išdėstytos aplinkybės, taip pat reikalavimai, susiję ne su minėta civiline byla, yra neanalizuojami ir dėl jų nepasisakoma arba pasisakoma tiek, kiek tai susiję su šioje proceso stadijoje sprendžiamo klausimo esme. Teisės “apjungti“ bylas Nr. 2-375-198/2011, Nr. I-863-355/2011 ir AS 873-11 ir išnagrinėti jų reikalavimus Panevėžio apygardos teismas pagal savo kompetenciją negali, kadangi, kiek galima suprasti pagal prašymo ir dokumentų turinį, tai yra įsiteisėjusiais teismų sprendimais baigtos kitų teismų bylos (CPK 136 str. 4 d.).

17Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 290, 291 str., 370 str. 3 d.

Nutarė

18Atsisakyti atnaujinti procesą Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-375-198/2011 pagal pareiškėjo V. J. prašymą byloje pagal jo ieškinį atsakovams D. J., UAB „Omnitel“ dėl darbo sutarties nutraukimo pagrindo pakeitimo, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui atskirąjį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, rašytinio proceso... 2. Pareiškėjas (ieškovas) V. J. pateikė teismui prašymą atnaujinti terminą... 3. 1.CPK 366 str. 1 d. 2 p., nes byloje nebuvo pateikti visi įrodymai,... 4. 2.CPK 366 str. 1 d. 3 ir 4 p. pagrindais, nes byloje I-863-355/2011 esančiame... 5. 3. CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu, nes pirmosios instancijos teismo sprendime... 6. Dėl termino praleidimo nurodė, kad Panevėžio apygardos teismo 2011-02-21... 7. Kiti dalyvaujantys byloje asmenys CPK 370 str. 2 d. numatyta teise pateikti... 8. Atnaujinti procesą Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr.... 9. Proceso atnaujinimo pagrindus ir terminus prašymui atnaujinti procesą paduoti... 10. Prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos... 11. CPK 78 str. 1 d. numatyta, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar... 12. Teismui nustačius, kad prašymas paduotas praleidus terminą, nustatytą CPK... 13. Pareiškėjas vadovaujasi CPK 366 str. 1 d. 2 p., kuris numato, kad procesas... 14. CPK 366 str. 1 d. 3 p. ir 4 p. numato, kad procesas gali būti atnaujinamas,... 15. CPK 366 str. 1 d. 9 p. numato, kad procesas gali būti atnaujinamas, jeigu... 16. Pažymėtina, kad šioje byloje teismas vertino tik civilinėje byloje... 17. Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 290, 291 str., 370 str. 3 d.... 18. Atsisakyti atnaujinti procesą Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje... 19. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...