Byla e2-6026-340/2016

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės AB „Energetikos tinklų institutas“ ieškinį atsakovėms UAB „Verslo aptarnavimo centras“, AB „LITGRID“ ir UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – UAB „Elektromontuotojas“, UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“, UAB „Axis Power“, ir ieškovės „Axis Power“ ieškinį atsakovams UAB „Verslo aptarnavimo centras“, UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“, AB „Litgrid“ ir trečiajam asmeniui UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų viešajame pirkime,

Nustatė

22016 m. rugsėjo 26 d. civilinėje byloje Nr. e2-6026-340/2016 ieškovė AB „Energetikos tinklų institutas“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2016-08-17 sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir Pirkimo laimėtojo paskelbimo; panaikinti atsakovės 2016-08-30 sprendimą, kuriuo leista tiekėjui susipažinti tik su dalimi Pirkimo dalyvių kvalifikaciją pagrindžiančiais dokumentais ir neleista susipažinti su Pirkimo dalybių pasiūlymuose pateikta informacija apie subrangovus bei kitais objektyviai nekonfidencialiais kvalifikaciją sudarančiais duomenimis; priteisti ieškovei iš atsakovių patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB „Verslo aptarnavimo centras“ supaprastintų skelbiamų derybų būdu vykdo 2016-04-04 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtą viešąjį pirkimą „(Nr.147) Vilniaus E-3 110 kV skirstyklos techninio, darbo projekto parengimas ir rekonstravimo darbai“ (pirkimo Nr. 172936). Pirkime pasiūlymą pateikė jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantys AB „Energetikos tinklų institutas“ ir UAB „Elektromontuotojas“. Perkančioji organizacija 2016-08-17 informavo Pirkimo dalyvius apie sudarytą pasiūlymų eilę ir Pirkimo laimėtojo paskelbimą, kuriuo tapo UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“. Antroje vietoje pasiūlymų eilėje įtrauktas tiekėjo UAB „Axis Power“ pasiūlymas.

3Ieškovė, gavusi informaciją apie pasiūlymų eilę ir Pirkimo laimėtojo paskelbimą, turėdama pagrįstų abejonių ir įtarimų dėl pirmoje ir antroje vietose esančių tiekėjų atitikties kvalifikaciniams reikalavimams, taip pat dėl jų pasiūlymų atitikties techniniams reikalavimams, nedelsdama 2016-08-18 raštu Nr. 01-02/510 kreipėsi į Perkančiąją organizaciją su prašymu leisti susipažinti su Pirkimo dalyvių pasiūlymus sudarančia nekonfidencialia informacija. Perkančioji organizacija į ieškovės prašymą leisti susipažinti su tiekėjų Pirkimui pateiktų pasiūlymų turiniu sureagavo tik 2016-08-30, t. y. Perkančiosios organizacijos sprendimų dėl pasiūlymų eilės ir Pirkimo laimėtojo apskundimo terminui einant į pabaigą. Perkančioji organizacija 2016-08-30 raštu nurodė, kad ji Tiekėjui 2016-08-31 leis susipažinti tik su dalimi Pirkimo dalyvių pasiūlymuose pateikta informacija. Tiekėjui susipažinti buvo pateikta Pirkimo laimėtojo UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ galutinio pasiūlymo forma be priedų, kurioje iš esmės yra nurodyta tik kaina, taip pat įrodymas apie atsiskaitymą su SODRA (Pirkimo sąlygų Specialiųjų sąlygų 3.1.4 p.) bei VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ Pirkimo laimėtojui išduotas atestatas dėl teisės atlikti statybos darbus (Pirkimo sąlygų Specialiųjų sąlygų 3.1.8 p.), taip pat Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atestatas dėl teisės atlikti darbus prie atitinkamos įtampos (Pirkimo sąlygų Specialiųjų sąlygų 3.1.10 p.). Taip pat Tiekėjui susipažinti buvo pateikta tik dalis UAB „Axis Power“ pasiūlymą sudarančios informacijos, t. y. vėlgi iš esmės buvo pateikta tik pasiūlymo forma be priedų, informacija apie neteisėtumą (Pirkimo sąlygų Specialiųjų sąlygų 3.1.1 ir 3.1.2 p.), informacija apie atsiskaitymą su SODRA (Pirkimo sąlygų Specialiųjų sąlygų 3.1.4 p.), VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atestatai (Pirkimo sąlygų Specialiųjų sąlygų 3.1.8 ir 3.1.10 p.), ISO 9001 kokybės vadybos ir ISO 14001 aplinkos apsaugos vadybos sertifikatai (Pirkimo sąlygų Specialiųjų sąlygų 3.1.14 ir 3.1.15 p.). Susipažinusi su pateikta informacija, ieškovė konstatavo, jog jai buvo pateikta tik itin maža ir nereikšminga, nes ir taip viešai skelbiama, kvalifikaciją sudarančių duomenų dalis, tuo tarpu reikšminga dalis tiekėjų pasiūlymus sudarančios ir objektyviai nekonfidencialios informacijos susipažinimui pateikta nebuvo. Pasak ieškovės, šiais veiksmais Perkančioji organizacija itin suvaržė ir apribojo jos galimybes ginti pažeistas teises bei įrodyti, jog Perkančiosios organizacijos 2016-08-17 sprendimai dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir Pirkimo laimėtojo paskelbimo yra nepagrįsti ir neteisėti.

42016-08-31 ieškovė pateikė Perkančiajai organizacijai pretenziją Nr. 01-02/534, kuria reikalavo panaikinti Perkančiosios organizacijos 2016-08-17 sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir Pirkimo laimėtojo paskelbimo bei 2016-08-30 atsisakymą Tiekėjui pateikti susipažinimui Pirkimo dalyvių kvalifikaciją pagrindžiančius duomenis, įskaitant informaciją apie pasitelktus subrangovus. Ieškovė nurodė, kad trečiųjų asmenų pasiūlymai UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ ir UAB „Axis Power“ turi būti atmesti dėl kvalifikacijos trūkumų, nes šie tiekėjai neturi teisės atlikti topografinių ir geologinių tyrinėjimų, nors šie darbai įeina į Pirkimo objekto apimtį. Ieškovė taip pat pareikalavo Perkančiąją organizaciją pateikti Pirkimo dalyvių kvalifikaciją sudarančius duomenis, įskaitant informaciją apie subrangovus, susipažinimui, kad ji galėtų įrodyti trečiųjų asmenų trūkumus ir Perkančiosios organizacijos 2016-08-17 sprendimo nepagrįstumą ir neteisėtumą. Perkančioji organizacija 2016-09-09 Tiekėjo pretenziją iš esmės atmetė, nes nepanaikino nei 2016-08-17, nei 2016-08-30 sprendimų, nors pretenzijos atmetimo rašto motyvuojamoje dalyje nurodė, kad pretenziją dalinai tenkina. Ieškovė 2016-09-12 raštu nurodė, jog pageidauja susipažinti su subrangovų lentelėmis ir jų kvalifikaciją pagrindžiančiais duomenimis, taip pat kitais kvalifikaciją sudarančiais duomenimis, kurie objektyviai negali būti konfidencialūs. Perkančioji organizacija 2016-09-13 atsiuntė ieškovei lentelę su prašymu ją užpildyti, nurodant susipažinti pageidaujamus Pirkimo dalyvių pasiūlymuose esančius duomenis. Ieškovė 2016-09-14 raštu Nr. 01-02/567 pateikė Perkančiajai organizacijai užpildytą lentelę ir 2016-09-22 kreipėsi į papildomai, nurodydama, kad ji iki šiol negavo jokio atsakymo iš Perkančiosios organizacijos ir taip pat jokių Pirkimo dalyvių duomenų apie pasitelktus subrangovus ir atitiktį kitiems kvalifikaciniams reikalavimams. Perkančioji organizacija 2016-09-23 atsakė, jog ji peržiūri sprendimą dėl Pirkimo laimėtojo pasiūlymo kainos pagrįstumo ir apie priimtus sprendimus informuos tiekėjus papildomai, taip pat nurodė, kad stengsis ieškovei sudaryti sąlygas susipažinti su Pirkimo dalyvių kvalifikaciniais duomenimis iki sutarties sudarymo atidėjimo termino pabaigos. Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija nepagrįstai ir neteisėtai į pasiūlymų eilę įtraukė trečiuosius asmenis UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ ir UAB „Axis Power“, kadangi šie tretieji asmenys neturi pakankamos kvalifikacijos ir teisės atlikti Pirkimo objekte numatytus darbus. Be to, Perkančioji organizacija dirbtinai apribojo ieškovės galimybes ginti pažeistas teises, kadangi iki pat šiol nesuteikė jai galimybės susipažinti su Pirkimo dalyvių pasiūlymuose nurodyta informacija apie subrangovus, taip pat kita objektyviai nekonfidencialia informacija, kuri susijusi su tiekėjų kvalifikaciniais duomenimis. Ieškovės teigimu, į Pirkimo objekto apimtį įeina topografinių ir geologinių tyrinėjimų atlikimo darbai, kadangi Pirkimo sąlygų Sutarties Specialiųjų sąlygų 1.3.1 punkto reikalavimas nustato „organizuoti inžinerinių tyrinėjimų atlikimą“; Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.3.1 punkto reikalavimas nustato „organizuoti inžinerinių tyrinėjimų atlikimą (topografija, geologija ir kt.)“.; Projektavimo užduoties 2.1.5 punktas nustato, kad „Rangovas turi atlikti visus reikalingus darbus, susijusius su techninio projekto parengimu, įskaitant, bet neapsiribojant, inžinerinių tyrinėjimų atlikimą“. Pažymėjo, kad inžinerinių tyrinėjimų atlikimas (topografija, geologija ir kt.), kurie, kaip nurodyta aukščiau, aiškiai įeina į Pirkimo objekto apimtį, yra licencijuojama/ atestuojama veikla, be to, tai yra techninio projekto sudėtinė dalis. Taigi, priešingai nei teigia Perkančioji organizacija atsakyme į pretenziją, tai, jog Pirkimo sąlygose pateiktame sutarties projekte nurodyta, kad tiekėjas, vykdysiantis Pirkimo sutartį, turės „organizuoti“ inžinerinių tyrinėjimų atlikimą, jokiu būdu negali būti suprantama taip, kad šių darbų (inžinerinių tyrinėjimų (topografija, geologija ir kt.)) atlikimas, neva, nėra Pirkimo objekto darbai, neva, tiekėjas, vykdysiantis sutartį, jų neturės atlikti tiesiogiai ir šiuos darbus galės atlikti bet kurie kiti ūkio subjektai, kuriuos tiekėjas galės „pasamdyti“ sutarties vykdymo metu. Tokia Perkančiosios organizacijos pozicija yra nelogiška, ir prieštaraujanti tiek Pirkimo sąlygų reikalavimų visumai, tiek nurodytam statybų teisės reglamentavimui, tiek viešųjų pirkimų teisei.

5Atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ir UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė nutraukti bylą, nes ieškovė AB „Energetikos tinklų institutas“ nesilaikė privalomos ginčo išankstinio sprendimo ne teismo tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti; iš ieškovės AB „Energetikos tinklų institutas“ priteisti bylinėjimosi išlaidas; arba ieškovės ieškinį atmesti; iš ieškovės AB „Energetikos tinklų institutas“ priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, nustatytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme. Ieškovė ieškinyje iš esmės kelia klausimą dėl Pirkimo dokumentuose nustatyto reikalavimo („[tiekėjui] <..> organizuoti inžinerinių tyrinėjimų atlikimą <..>“) interpretavimo, šio reikalavimo priskyrimo/nepriskyrimo Pirkimo dokumentuose nustatytiems tiekėjų kvalifikaciniams reikalavimams. Atsakovės įsitikinusios, jog pretenzija dėl šio klausimo privalėjo būti teikiama iš karto po Pirkimo paskelbimo, kai tiekėjai susipažino su Pirkimo sąlygomis, o ne galutinėje Pirkimo stadijoje. Tuo atveju, jeigu teismas nagrinėtų ieškinį, atsakovių įsitikinimu, jis nėra įrodytas, ieškinyje išdėstyti reikalavimai nėra pagrįsti ir įrodyti. Nurodė, kas aiškūs ir nedviprasmiški kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams yra nustatyti Pirkimo dokumentuose, o Perkančioji organizacija negali keisti kvalifikacinių reikalavimų galutinėje Pirkimo stadijoje. Ieškovės nurodomas reikalavimas negali būti laikomas kvalifikaciniu reikalavimu ir jo atitikties tiekėjai neprivalo įrodinėti. Nagrinėjamu atveju Pirkimo sąlygose teisėtai ir pagrįstai nebuvo nustatytas reikalavimas tiekėjams pateikti dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę atlikti geologinius tyrimus. Atsakovės pažymėjo, kad tiekėjų kvalifikacija Pirkime buvo vertinama vadovaujantis Pirkimo sąlygomis bei nuosekliai jas aiškinant, taip užtikrinant tiekėjų nediskriminavimą ir lygiateisiškumą Pirkime. Ieškovės reikalavimas dėl atsakovės 2016-08-17 priimtų sprendimų panaikinimo laikytinas visiškai nepagrįstu, paremtu tik prielaidomis ir subjektyviu ieškovės Pirkimo sąlygų bei situacijos vertinimu, todėl atmestinas. Be to, pateiktas Ieškinys vertintinas kaip nesąžiningas piktnaudžiavimas teise. Atsakovės pažymėjo, jog Pirkimo dalyvių kvalifikacija buvo vertinama sąžiningai ir vadovaujantis jos pačios nustatytomis Pirkimo sąlygomis ir nuosekliai jas aiškindama, taip užtikrindama tiekėjų nediskriminavimą ir lygiateisiškumą Pirkime. Pirkimo sąlygos buvo tinkamai ir laiku išviešintos visiems tiekėjams, įskaitant ieškovę, tačiau nei vienas tiekėjas nepasinaudojo savo teise ginčyti, jo nuomone, neteisingas ir/ar neteisėtas Pirkimo sąlygas iki pat pasiūlymų eilės sudarymo ir Pirkimą laimėjusio pasiūlymo nustatymo.

6Atsakovė AB „Litgrid“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė jį atmesti visa apimtimi. Pažymėjo, kad ieškovė ieškinį grindžia prielaidomis apie tariamą trečiųjų asmenų - UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ ir UAB „Axis Power" neatitikimą Pirkimo sąlygų kvalifikaciniams reikalavimams, kurie Pirkimo sąlygose iš viso nebuvo keliami, bei tariamu atsakovės veiksmų neteisėtumu, kuriuo neva dirbtinai ribojamos ieškovės galimybės ginti pažeistas ieškovės teises. Atsakyme į pretenziją aiškiai nurodyta, kad Pirkimo laimėtojas turės, inter alia, „organizuoti inžinerinių tyrinėjimų atlikimą (topografija, geologija ir kt.)", kas sistemiškai aiškinant Pirkimo dokumentus ir jų sąlygas, yra laikytina ne tiesiogine rangovo prievole pačiam atlikti nurodytus darbus, tačiau organizuoti jų atlikimą. Inžinerinių tyrinėjimų organizavimui specialieji reikalavimai nėra keliami, todėl ir atitiktis tokiems reikalavimams nėra tikrinama. Ieškovė plečiamai ir subjektyviai aiškina Pirkimo sąlygas bei reikalauja, kad iš Pirkimo procedūrų būtų pašalinti tiekėjai, kurie neatitinka Pirkimo sąlygose nenumatytų kvalifikacijos reikalavimų ir nepasitelkė juos galinčių atitikti subrangovų. Pažymėjo, kad Specialiųjų pirkimo sąlygų 3.1 punkte nustatyti konkretūs tiekėjams keliami kvalifikacijos reikalavimai, kuriuos atitinkantys tiekėjai bus pajėgūs įvykdyti Pirkimo sąlygas. Nustatyti kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams abejonių nekėlė, tiekėjai, tarp jų ir ieškovė, Pirkimo sąlygų, nustatančių kvalifikacijos reikalavimus, neginčijo. Nurodė, kad Pirkimo sąlygos negali būti keičiamos jas aiškinant. Perkančioji organizacija neturi teisės laisvai interpretuoti savo paskelbtų sąlygų, vertindama tiekėjo kvalifikaciją bei pateiktą pasiūlymą atsižvelgti į kitus, nei iš anksto paskelbtus, reikalavimus ar aplinkybes. Pirkimo sąlygose teisėtai ir pagrįstai nėra nustatytas reikalavimas tiekėjams pateikti dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę atlikti geologinius tyrimus. Pažymėjo, kad inžinerinių tyrinėjimų organizavimui specialieji reikalavimai nei teisės aktuose, nei atitinkamai Pirkimo sąlygose nėra keliami. Atkreiptinas dėmesys tai, kad pradiniame Pirkimo procedūrų etape, t. y. paskelbus Pirkimą ir išviešinus Pirkimo dokumentus, ieškovė neginčijo Pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų.

7Trečiasis asmuo UAB „Axis Power“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nesutinka su ieškovės teikiamais argumentais bei pozicija ir palaiko atsakovių pateiktame atsiliepime išdėstytus argumentus ir poziciją dėl ieškovės ieškinyje pateikiamo pirkimo dokumentacijos nuostatų netinkamo interpretavimo. Pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju Pirkimo ginčo objektu yra inžinerinių tyrinėjimų organizavimo interpretavimas, t.y. ar darbų organizavimas yra tolygus darbų atlikimui. Vis dėlto, ieškovė, siekdama pagrįsti ieškiniu keliamus reikalavimus bei vadovaudamasis subjektyvia nuomone teigia, jog pagal Pirkimo sąlygas, be kitų darbų, taip pat yra numatyti inžineriniai geologiniai tyrimo darbai. Nurodė, kad šiuo atveju ieškovė nepateikia jokių pagrįstų įrodymų savo motyvams patvirtinti, vadovaujasi subjektyvia nuomone bei remiasi išvestinėmis aplinkybėmis, o ne Pirkimo sąlygomis, kurios yra laikomos svarbiausiu kriterijumi įvertinti atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Pagal Pirkimo dokumentaciją inžinerinių tyrinėjimo darbai kaip tokie nėra Pirkimo objektas, kadangi atsakovė pagal Pirkimo sąlygas siekia įsigyti tik minėtų darbų organizavimo paslaugas, t.y. pagal Pirkimo sąlygas Pirkimo laimėtojas ir/ar jo subrangovai inžinerinių tyrinėjimų darbų patys nevykdys. Be to, iš ieškovės ieškinyje nurodytų motyvų susidaro įspūdis, jog ieškovė „organizavimą“ prilygina „atlikimui“, vadinasi techninio projekto organizavimo pareiga turėtų būti supranta kaip pareiga atlikti techninio projekto ekspertizę. Atsižvelgiant į ieškovės veiksmus akivaizdžiai matyti, kad ieškovė siekia bet kokiais būdais pašalinti iš Pirkimo 1 ir 2 eilėse nurodytus Pirkimo tiekėjus, t. y. tuos tiekėjus, kurie užėmė aukštesnes vietas nei pati ieškovė. Pažymėjo, kad vien ieškovės noras bet kokiomis priemonėmis pašalinti iš Pirkimo minėtus tiekėjus bei atitinkamai „laimėti“ Pirkimą, negali būti pagrindas patenkinti ieškinį.

8Ieškovė pateiktame dublike nurodė, jog su atsakovių atsiliepimais nesutinka, nes jie nepagrįsti ir prašė tenkinti ieškinį. Dublike iš esmės pakartojo ieškinyje dėstomas aplinkybes ir prašė jomis vadovautis.

9Atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ir UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ pateiktu tripliku nesutiko su ieškovės dubliko argumentais ir prašė ieškinį atmesti.

10Atsakovė AB „Litgrid“ tripliku nesutiko su ieškovės dubliku, iš esmės pakartojo atsiliepime į ieškinį išdėstytas aplinkybes ir prašė jomis vadovautis.

112016 m. spalio 13 d. civilinėje byloje Nr. e2-6194-340/2016 ieškovė UAB „Axis Power“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ sprendimą patvirtinti pasiūlymų eilę, kurioje geriausiu pasiūlymu pripažintas EnePRO; įpareigoti atsakovę tęsti Pirkimo procedūras nuo pateiktų pasiūlymų vertinimo stadijos, atmesti EnePRO pasiūlymą bei priimti naują sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, ex officio panaikinti visus atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ sprendimus, priimtus po sprendimo patvirtinti pasiūlymų ir laimėtojų eilę, ir grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

12Nurodė, kad ieškovė dalyvauja viešajame pirkime „(Nr.147) Vilniaus E-3 110 kV skirstyklos techninio, darbo projekto parengimas ir rekonstravimo darbai“, CVP IS pirkimo Nr. 172936. 2016-08-17 atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ pranešė apie priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo sudarymo. Ieškovė, įvertinusi pasiūlymų eilėje nurodytas pasiūlymų kainas bei įsitikinusi, jog Laimėtojo kaina yra ne tik kad nepagrįstai maža, bet ir nepakankama viešojo pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui, 2016-08-31 pateikė pretenziją Nr. 16/314 dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo. UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2016-09-08 sprendimu pretenziją patenkino iš dalies, t.y. nurodė, jog EnePRO neįprastai mažos kainos pagrindimas buvo pateiktas, tačiau šios informacijos UAB „Verslo aptarnavimo centras“ negali pateikti dėl informacijos konfidencialumo bei priėmė sprendimą pakartotinai įvertinti Laimėtojo pasiūlymo neįprastai mažos kainos pagrįstumą. UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2016-09-28 pateikė pranešimą, kuriuo informavo, jog UAB „Verslo aptarnavimo centras“ pakartotinai įvertino Laimėtojo pasiūlymo neįprastai mažą kainą bei nusprendė palikti 2016-08-17 Komisijos sprendimą dėl eilės nustatymo bei laimėtojo paskelbimo nepakeistą. Ieškovė pažymėjo, kad UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2016-09- 08 ir 2016-09-28 atsakymuose į ieškovės pateiktą pretenziją nurodoma, jog Laimėtojas, grįsdamas neįprastai mažą kainą, pateikė įrodymus. Vis dėlto, ieškovė, būdama juridiniu asmeniu, turinčiu pakankamai patirties panašaus pobūdžio projektuose bei susipažinusi su pirkimo nugalėtojo EnePRO pasiūlyta kaina, kuri yra daugiau nei 22 procentais mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį, pagrįstai abejoja EnePRO galimybėmis atlikti perkamus darbus už siūlomą kainą ir laiko ją nepakankama viešojo pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui. Ieškovė yra įsitikinusi, kad UAB „Verslo aptarnavimo centras“ netinkamai įvertino Laimėtojo pasiūlymą, nepagrįstai nenustatė, kad Laimėtojo pasiūlymo kainos pagrįstumo įrodymai yra nepakankami, todėl priėmė neteisėtus 2016-08-17 ir 2016-09-28 sprendimus, kuriais Laimėtoju pripažino Enepro. Paaiškino, jog pagal Pirkimo sąlygas Pirkimo objektui reikalingos įrangos apimtis, kiekius ir atitinkamai išlaidas kiekvienas tiekėjas turėjo įsivertinti atsižvelgdamas į projektavimo užduotį „Vilniaus E-3 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ bei kurias išlaidas, sudarančias didžiąją kiekvieno tiekėjo išlaidu dalį, neišvengiamai patirs kiekvienas tiekėjas, dalyvaujantis Pirkime. Pagal ieškovės apskaičiavimus, įrangos išlaidos šiuo atveju objektyviai sudarytų apie 35% viso pasiūlymo vertės. Nurodė, jog Laimėtojo pateikta pasiūlymo kaina yra ekonomiškai nepagrįsta ir neužtikrina jo sugebėjimo laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, galimai ji netgi nepadengia Pirkimo sąlygose nurodytų privalomų išlaidų. Laimėtojo pasiūlyta kaina šiam tiekėjui galimai yra nuostolinga, ypač atsižvelgiant į tai, jog kiti tiekėjai siūlė daug didesnes kainas. Ieškovės teigimu, Laimėtojo EnePRO pasiūlymas apskritai turėjo būti atmestas, o UAB „Verslo aptarnavimo centras“, tinkamai neįvertinusi visų aplinkybių, atliko netinkamą neįprastai mažos kainos pagrindimo vertinimą, taip pažeisdama lygiateisiškumo, skaidrumo principus bei neužtikrindamas sąžiningos konkurencijos reikalavimą. Ieškovės teigimu, EnePRO galimai ne pirmą kartą dalyvaudama viešųjų pirkimų konkursuose teikia neįprastai mažas kainas, kurios yra nuostolingos pačiai bendrovei bei yra dempinguojančio pobūdžio. Nustačius, kad UAB „Verslo aptarnavimo centras“ atliko tik formalius veiksmus, kuriais jis iš tikrųjų nesiekė patikrinti pirkimo nugalėtojo EnePRO, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pasiūlymo rimtumo, tokie jo veiksmai būtų laikytina patys savaime neteisėtais bei iš esmės pažeidžiančiais viešųjų pirkimų principus.

13Atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ir UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė sujungti civilines bylas: Nr. e2-6026-340/2016 (ieškovė – AB Energetikos tinklų institutas); Nr. e2-6194-340/2016 (ieškovė – uždaroji akcinė bendrovė „Axis Power“) ir nagrinėti jas vienoje civilinėje byloje; ieškovės – uždarosios akcinės bendrovės „Axis Power“ ieškinį dėl sprendimų, priimtų viešajame pirkime Nr. 172936 „(Nr.147) Vilniaus E-3 110 kV skirstyklos techninio, darbo projekto parengimas ir rekonstravimo darbai“ atmesti; iš ieškovės UAB „Axis Power“ priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškinys iš esmės grindžiamas analogiškais argumentais, kuriuos ieškovė išdėstė Pretenzijoje. Ieškovė papildomai nurodo kelis techninius sprendinius, kurie anot ieškovės nebuvo tinkamai įvertinti trečiajam asmeniui teikiant pasiūlymą. Pažymėjo, jog ieškovė visus savo teiginius grindžia prielaidomis, kurias atsakovės pakartotinai įvertino po Pretenzijos pateikimo. Atsakovės patvirtino, kad Atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ne formaliai, bet realiai įsitikino, jog trečiojo asmens Pirkimui pasiūlyta kaina yra pakankama tinkamam sutarties įvykdymui. Taip pat patvirtino, kad Atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“ iš Trečiojo asmens gavo atskirų eilučių kainų, kurios kėlė abejonių ieškovei, išsamius ir detalius pagrindimus. Paaiškino, trečiasis asmuo, grįsdamas atitinkamas pozicijas, nurodė įkainius, planuojamas skirti darbų atlikimui valandas, atskirų pozicijų sąnaudas, komercinių pasiūlymų kainas įrangai bei kitus aspektus. Taip pat atkreipė dėmesį, kad ieškovės kvestionuojamiems fizinės saugos darbams trečiasis asmuo nusimatė didesnes išlaidas nei ieškovė. Pažymėjo, kad sutarties nuostolingumas per se nėra kliūtis pasiūlytai mažai kainai pagrįsti.

14Atsakovė AB „Litgrid“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė sujungti civilines bylas: Nr. e2-6026-340/2016 ir Nr. e2-6194-340/2016 ir ieškinį atmesti. Pažymėjo, kad ieškovė savo reikalavimus yra grindžia tik prielaidomis ir savo subjektyviu vertinimu, t.y. vienašaliais - bylos baigtimi suinteresuoto asmens - teiginiais, neparemtais jokiais objektyviais įrodymais, o jo pateikti argumentai yra spekuliatyvaus pobūdžio, todėl ieškinys yra visiškai nepagrįstas. Ieškinyje nurodytą teiginį, kad pagal ieškovės skaičiavimus išlaidos įrangai turėtų sudaryti apie 35 proc. viso pasiūlymo vertės, ieškovė grindė vien savo subjektyviu vertinimu ir skaičiavimais. Nurodė, jog Kiekvieno Pirkimo dalyvio pasiūlyme nurodytos įrangos kaina priklauso nuo dalyvio komercinių ryšių su įrangos tiekėjais, jiems taikomų palankių įrangos pardavimo ir kitų sąlygų. Pvz., EnePRO pasiūlyta pilnos komplektacijos modulinio PVP pastato ir jo sumontavimo kaina yra net kelis kartus didesnė už ieškovės nurodytą kainą. Pažymėjo, kad yra nepagrįsti ieškovės deklaratyvūs argumentai dėl EnePRO pasiūlytų objekto fizinės saugos, taip pat relinės apsaugos ir automatikos darbų ir su jais susijusių projektavimo darbų kainų. Nurodė, jog EnePRO pasiūlytos tiek objekto fizinės saugos, tiek realinės apsaugos ir automatikos darbų, tiek projektavimo darbų kainos yra didesnės nei ieškovės pasiūlyme nurodytos kainos. Ieškinio argumentai dėl rizikos, jog Pirkimo sutartis nebus tinkamai įgyvendinta, atmestini, nes ieškovė, siekdama pagrįsti EnePRO netinkamą sutarčių vykdymą, remiasi duomenimis, kurie parengti su Pirkimu nesusijusio asmens (t.y. AB LESTO) apie kito juridinio asmens - UAB „Elektros tinklo paslaugos“ pirkimo sutarčių, sudarytų su AB LESTO, vykdymą 2013 m. Nurodė, jog Pirkimas buvo vykdomas skaidriai, užtikrinant Viešųjų pirkimų įstatymo bei Pirkimo sąlygų reikalavimų laikymąsi. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad Pirkimas būtų vykdytas neskaidriai, priešingai - ieškovės reikalavimų tenkinimas reikštų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų pažeidimą. Ieškovei nepateikus jokių įrodymų, kad vykdant Pirkimo procedūras buvo pažeistas bent vienas viešųjų pirkimų principas ar Pirkimo sąlygų reikalavimas, ieškinys yra atmestinas kaip nepagrįstas pilna apimtimi.

15UAB „Axis Power“ pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriais prašė išreikalauti iš atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ visus EnePRO pateiktus neįprastai mažos kainos pagrindimo įrodymus kartu su pasiūlymu bei visus protokolus ir/ar dokumentus, kuriais UAB „Verslo aptarnavimo centras“ sudaryta Viešųjų pirkimų komisija vertino tiekėjų pateiktus pasiūlymus ir nustatė Pirkimo laimėtoją. Pažymėjo, kad Pirkimo dokumentacijoje pateikiamas ne detalus, o sustambinto pobūdžio darbų žiniaraštis, kuris detaliai nenumato visos darbų/įrangos/medžiagų apimties. Atsakovės, siekdamos įrodyti, jog didelis pasiūlymų kainų skirtumas yra įprasta praktika, atsiliepimuose pateikė faktinius duomenis, t.y. lentelę su 2014 m. vykdytų pirkimų pavyzdžiais. Lentelėje nurodoma, jog viename konkurse pasiūlymų kainų skirtumas yra keli šimtai tūkstančių eurų. Vis dėlto, atsakovės pateikia tik du tokius pavyzdžius, iš kurių didžiausias kainų skirtumas sudaro 341 397,42 Eur (apie 12 proc.). Vadinasi, tai yra didžiausias pasiūlymų kainų skirtumas tokio pobūdžio pirkimui. UAB „Axis Power“ sutiko, jog tiekėjas viešojo pirkimo sutartimi gali siekti ne tik piniginės naudos, bet ir gali turėti tikslą didinti konkurencingumą ir savo žinomumą, iš viešojo pirkimo sutarties vykdymo gauti netiesioginių pajamų. Vis dėlto, šis išaiškinimas nepagrindžia atsakovių teiginio, jog sutarties nuostolingumas per se nėra kliūtis pasiūlytai mažai kainai pagristi.

16Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 28 d. nutartimi nutarta civilines bylas Nr. e2-6026-340/2016 ir e2-6194-340/2016 sujungti, suteikiant bylai numerį e2-6026-340/2016.

172016 -11-17 ieškovė UAB „Axis Power“ patiekė papildomus paaiškinimus, kuriais iš esmės atkartojo ieškinio argumentus. Ieškovė pakartotinai prašė išreikalauti iš perkančiosios organizacijos pateikta pasiūlymą su neįprastai maža kaina, visus trečiojo asmens pateiktus neįprastai mažos kainos pagrindimo įrodymus bei visus protokolus ir/ar dokumentus, kuriais atsakovės sudaryta viešųjų pirkimų komisiją vertino tiekėjų pateiktus pasiūlymus ir nustatė prikimo laimėtoją. Ieškovė nurodė, kad atsakovė tik formaliai vertino trečiojo asmens pasiūlytos kainos pagrindimą, tuo tarpu tam tikrus pažeidimus gali padėtį nustatyti ir ieškovė, kuri išmano konkrečią rinką ir žino su tuo susijusias ypatybės. Ieškvoės vertinimu, būtent tinkamas, o ne formalus trečiojo asmens pateiktos kainos pagrindimo vertinimas yra esminis aspektas, siekiant tinkamai išspręsti šią bylą, užtikrinti visuomenės viešąjį interesą dėl skaidraus viešųjų pirkimų proceso įgyvendinimo, bei pirkimo sutarties tinkamą įvykdymą.

18Ieškiniai atmestini.

19Atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ pagal atsakovių AB „LITGRID“ ir UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ pavedimą 2016-04-04 paskelbė CVP IS viešąjį pirkimą „(Nr.147) Vilniaus E-3 110 kV skirstyklos techninio, darbo projekto parengimas ir rekonstravimo darbai“, pirkimo Nr. 172936.

20Ieškovės AB „Energetikos tinklų institutas“ ir UAB „Axis Power“ pateikė savo pasiūlymus viešajam pirkimui.

212016-08-17 atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ pranešė apie priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir laimėtojo paskelbimo, kuriuo tapo UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“. Antroje vietoje pasiūlymų eilėje liko UAB „Axis Power“.

222016-08-18 ieškovė AB „Energetikos institutas“ (toliau - ieškovė1) pareikalavo supažindinti ją su pirmoje ir antroje vietose esančių tiekėjų pasiūlymų nekonfidencialia informacija.

232016-08-30 perkančioji organizacija pasiūlė susipažinti su pasiūlymais 2016-08-31; ieškovė buvo supažindinta su tiekėjų pasiūlymų dalimis, dokumentų kopijų perkančioji organizacija daryti neleido.

242016-08-31 ieškovė1 pateikė atsakovei pretenziją, kuria pareikalavo panaikinti perkančiosios organizacijos 2016-08-17 sprendimą dėl pasiūlymų eilės bei 2016-08-30 perkančiosios organizacijos atsisakymą pateikti susipažinimui Pirkimo dalyvių kvalifikaciją pagrindžiančius duomenis, įskaitant duomenis apie subrangovus.

252016-09-09 perkančioji organizacija atmetė ieškovės1 pretenziją iš esmės, tačiau pretenzijoje nurodė, kad kreipsis į pirkimo dalyvius papildomai, dėl jų pasiūlymuose nurodytos informacijos konfidencialumo/nekonfidencialumo.

262016-09-26 ieškovė1 kreipėsi su ieškiniu dėl atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2016-08-17 sprendimo dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir Pirkimo laimėtojo paskelbimo panaikinimo; bei atsakovės 2016-08-30 sprendimo, kuriuo leista tiekėjui susipažinti tik su dalimi Pirkimo dalyvių kvalifikaciją pagrindžiančiais dokumentais ir neleista susipažinti su Pirkimo dalybių pasiūlymuose pateikta informacija apie subrangovus bei kitais objektyviai nekonfidencialiais kvalifikaciją sudarančiais duomenimis, panaikinimo.

27UAB „Axis Power“ (toliau ieškovė2) 2016-08-31 pateikė pretenziją dėl 2016-08-17 sprendimo dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir laimėtojo paskelbimo, kuriuo tapo UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“; ieškovės 2 vertinimu, pirkimo laimėtojo kaina yra daugiau nei 22 proc. mažesnė už visų tiekėjų pasiūlytų kainų vidurkį; šio tiekėjo pasiūlymas turėjo būti atmestas dėl neįprastai mažos kainos.

282016-09-08 sprendimu atsakovė patenkino pretenziją iš dalies ir nurodė, kad nusprendė pakartotinai vertinti pirkimo laimėtojo pasiūlymo kainą; pranešė, kad neįprastai mažos kainos pagrindimas buvo pateiktas, tačiau jo turinio tiekėjui neatskleidė dėl informacijos konfidencialumo.

292016-09-28 perkančioji organizacija pranešė, kad nusprendė palikti 2016-08-17 sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir pirkimo laimėtojo nustatymo nepakeistą.

302016-10-13 ieškovė2 kreipėsi su ieškiniu dėl 2016-08-17 sprendimo dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir laimėtojo paskelbimą panaikinimo, viešųjų pirkimų procedūros grąžinimo į pasiūlymų vertinimo stadiją bei tiekėjo UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ pasiūlymo atmetimo dėl neįprastai mažos kainos.

31Dėl privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos ir ginčo nagrinėjimo ribų.

32Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (VPĮ 93 str. 3 d., CPK 4232 str. 1 d.), t. y. pretenzijos pareiškimas ir atsakymas į pretenziją yra privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija, teisme ginčo ribas apibrėžia pirkimo dalyvio pretenzijos turinys. Atsakovė, atsikirsdama ieškovės1 ieškiniui nurodė, kad savo ieškinį ji pagrindžia plečiamai aiškindama pirkimo sąlygas, nustatančias kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, tuo tarpu terminas pretenzijai reikšti dėl pirkimo sąlygų (5 d.) yra pasibaigęs. Dėl to atsakovė siūlo pripažinti, kad ieškovė1 nesilaikė privalomos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir bylą nutraukti, nes nebegalima šia tvarka pasinaudoti (CPK 293 straipsnio 2 dalis). Teismas nesutinka su atsakovės nuomone. Ieškovės1 pretenzijos ir pareikšto ieškinio dalykas – perkančiosios organizacijos 2016-08-17 sprendimo dėl pasiūlymų eilės ir pirkimo laimėtojo nustatymo, teisėtumo ir pagrįstumo vertinimas; ieškovė1 teigia, kad pirmą ir antrą vietas laimėjusių tiekėjų kvalifikacija neatitiko pirkimo sąlygų reikalavimų; tai, kad ieškovės pozicija grindžiama atskirų pirkimo dokumentų nuostatų aiškinimu, su kuriais atsakovė nesutinka, nesudaro pagrindo pripažinti, kad ieškinys iš esmės pareikštas dėl pirkimo sąlygų ginčijimo nesilaikant privalomos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos, kas sudaro pagrindą nutraukti bylos dalį. Teismas sprendžia, kad abi ieškovės tinkamai pasinaudojo privaloma išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nagrinėjamo ginčo ribas apibrėžia pareikštų pretenzijų ir ieškinių turinys (VPĮ 93 str. 3 d., CPK 4232 str. 1 d.).

33Dėl ieškovės1 ieškinio argumentų.

34Dėl ieškovės1 argumentų dėl kitų tiekėjų kvalifikacijos.

35Byloje nustatyta, kad atsakovė vykdo viešąjį pirkimą, kuriuo siekia įsigyti Vilniaus E-3 110 kV skirstyklos techninio, darbo projekto parengimas ir rekonstravimo darbus. Ieškovės ginčijamu 2016-08-17 sprendimu perkančioji organizacija nustatė Pirkimo pasiūlymų eilę, kurios pirmoje vietoje nurodyta ir Pirkimo laimėtoja pripažinta UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“, antroje – UAB „Axis Power“, trečioje – ieškovė1 su partneriu UAB „Elektromontuotojas“. Nurodyto perkančiosios organizacijos sprendimo neteisėtumą ieškovė argumentavo tuo, kad pirmą ir antrą vietas laimėjusių tiekėjų kvalifikacija neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų. Pirkimo sąlygų Sutarties specialiųjų sąlygų 1.3.1 punkto reikalavimas nustato tiekėjo pareigą organizuoti inžinerinių tyrinėjimų atlikimą; Sutarties bendrųjų sąlygų 1.3.1 punktas nustato reikalavimą organizuoti inžinerinių tyrinėjimų atlikimą (topografija, geologija); Projektavimo užduoties 2.1.5 punktas nustato, kad rangovas turi atlikti visus reikalingus darbus, susijusius su projekto parengimu, įskaitant, bet neapsiribojant inžinerinių tyrinėjimų atlikimu. Ieškovė teigia, kad perkančioji organizacija turėjo teisę ir pareigą įsitikinti, ar pirkimo dalyviai gali verstis specifine, imperatyviųjų teisės normų reguliuojama (licencijuojama, atestuojama) veikla, reikalinga viešojo prikimo sutarčiai vykdyti (LAT 2014-11-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014). Ieškovė teigia, kad inžinerinių tyrinėjimų (topografija, geodezija) atlikimas yra licencijuojama, atestuojama veikla, be to, techninio projekto sudėtinė dalis. Ieškovė nurodo, kad Pasiūlymo formoje nurodyta, kad tiekėjas turi pateikti Techninio darbo projekto ir rekonstravimo darbų kainą, tuo tarpu inžinerinių tyrinėjimų atlikimas yra sudėtinė tiesioginė techninio projekto rengimo dalis. Darbų kiekio žiniaraštyje nurodyta, kad turi būti pateikta ir Geodezinės topografinės išpildomosios nuotraukos pateikimo kaina, t.y. inžinerinių tyrinėjimų darbai yra pirkimo objekto dalis, juos turėjo įvertinti į pasiūlymo kainą. Tuo tarpu pirkimo laimėtojai neturi teisės atlikti inžinerinių tyrinėjimų, subrangovų šitiems darbams atlikti jie taip pat nepasitelkė, t.y. jų kvalifikacija neatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimų.

36Ieškovė1 nurodo, kad kasacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai aiškinama, kad imperatyvieji kitų įstatymų reikalavimai yra privalomi visiems teisės subjektams, todėl aplinkybė, jog iš anksto žinomas iš imperatyviųjų teisės normų kylantis reikalavimas tiekėjui turėti atitinkamą licenciją (sertifikatą), suteikiantį teisę vykdyti perkamus darbus, nebuvo tiesiogiai įrašytas pirkimo sąlygose, neatleidžia jo dalyvių nuo prievolės tokį dokumentą turėti ir jį pateikti. Perkančioji organizacija negali sudaryti viešojo pirkimo sutarties, jei ūkio subjektas šių dokumentų neturi (LAT 2015 m. gruodžio 11 cl. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-661-469/2015). Tačiau nagrinėjamoje byloje faktinė situacija yra kitokia - ginčas tarp šalių kilo dėl to, ar ieškovės1 nurodyti darbai - inžinerinių tyrinėjimų atlikimas (topografija, geologija) sudaro pirkimo objekto dalį.

37Teismas sutinka su perkančiosios organizacijos pozicija bei sprendžia, kad ieškovės1 nurodyti darbai – inžinerinių tyrinėjimų darbai (topografiniai, geologiniai) nebuvo perkamų darbų dalimi, todėl tiekėjai neturėjo pareigos pateikti atitinkamą licenciją (sertifikatą), suteikiančią teisę vykdyti tokius darbus. Teismų praktikoje nuosekliai aiškinama, kad kvalifikacijos reikalavimų tikslas – padėti perkančiajai organizacijai įsitikinti, ar kandidatas arba dalyvis pajėgus tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Pagal VPĮ 32 straipsnio 1 dalį ir 2011 m. gruodžio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymu Nr. 1S-196 „Dėl Tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1S-100 „Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintų rekomendacijų 1 punktą, perkančioji organizacija turi teisę nustatyti būtent minimalius, o ne išskirtinius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus, t. y. tokius, kurie perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini ir pakankami, siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą, proporcingi pirkimo objektui. Tiekėjų kvalifikacija yra tiesiogiai susijusi su viešojo pirkimo sutarties dalyku, pirkimo sąlygose negali būti keliami reikalavimai turėti kvalifikaciją atlikti kitus, pirkimo objektą nesudarančius darbus; tokie kvalifikaciniai reikalavimai būtų pertekliniai. Perkančioji organizacija turi diskreciją nustatyti, kokie konkretūs darbai sudaro pirkimo objektą. Ieškovės1 įsitikinimas, kad kitų tiekėjų kvalifikacija yra netinkama, pagrįstas Pirkimo sąlygų, apibrėžiančių pirkimo objektą, aiškinimu. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai aiškinama, kad tiek teismai, sprendžiantys tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčus, tiek šių santykių dalyviai pirkimo procedūrų metu turėtų pirkimo sąlygas aiškinti ir taikyti sistemiškai, nesuabsoliutinti lingvistinio aiškinimo metodo, atsižvelgti į tikrąją perkančiosios organizacijos valią bei į kituose teisės aktuose įtvirtintas normas, taip pat į kitas nuostatas (pvz., Viešųjų pirkimų tarnybos teisės aktus) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-39-690/2015); pirkimo sąlygų aiškinimo rezultatas neturi lemti visiškai priešingos išvados, palyginus su lingvistine jų išraiška.

38Nagrinėjamu atveju Pirkimo sąlygų bendrosios dalies 4.1 punktas, kad pirkimo objektas nustatytas Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 dalyje; pirkimo objekto apimtys ir jam keliami reikalavimai numatyti Techninėje specifikacijoje. Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams nurodyti Pirkimo sąlygų Bendrosios dalies 3 dalyje. Pirkimo sąlygose nėra nustatyta, kad dalį perkamų darbų sudaro inžinerinių tyrinėjimų darbai, taip pat pirkimo sąlygų Bendrosios dalies 3 dalyje nėra keliami reikalavimai tiekėjams turėti licenciją atlikti darbus pagal STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. Ieškovė1 savo teiginį, kad į pirkimo objekto apimtį įeina topografinių ir geologinių tyrinėjimų atlikimo darbai pagrindžia pirkimo sąlygų sutarties Specialiųjų sąlygų 1.3.1 punkto reikalavimu „organizuoti inžinerinių tyrinėjimų atlikimą“, Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.3.1 plukto analogišku reikalavimu ir analogiško turinio Projektavimo užduoties 2.1.5 puntu. Teismas pažymi, kad pirkimo objektas yra apibrėžtas Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 dalyje, Bendrųjų sąlygų 1.3.1 punktas negali būti vertinamas kaip pirkimo objekto apibrėžimas. Teismas sutinka su atsakovės pozicija, kad ieškovė1, aiškindama Pirkimo sąlygose nurodytą sąvoką „organizuoti inžinerinių tyrinėjimų atlikimą“, aiškina ją plečiamai, neatsižvelgiant į bendrą pirkimo sąlygų kontekstą ir faktinę situaciją, dėl ko be pagrindo tapatina ją su inžinerinių tyrinėjimų darbų atlikimu paties tiekėjo pajėgomis. Perkančiosios organizacijos aiškinimu reikalavimas 1 darbų etape pagal patvirtintą LITGRID AB projektavimo užduotį „<...>organizuoti inžinerinių tyrinėjimų atlikimą<...> ( Pirkimo sutarties projekto specialiųjų sąlygų 1.3.1 punktas) reiškia įsipareigojimą organizuoti jų atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka; reikalavimo atlikti šiuos darbus pačiam nėra nustatyta, tuo tarpu inžinerinių tyrinėjimų darbų organizavimui specialieji reikalavimai nėra keliami. Pirkimo sąlygose nustatyta tiekėjo teisė pirkti paslaugą ir trečiųjų asmenų; toks pirkimas nelaikytinas subranga ar rėmimais kitų asmenų pajėgumais, nes toks trečiasis asmuo, atliekantis inžinerinių tyrinėjimų darbus pagal tiekėjo (rangovo) užsakymą Pirkimo sutarties vykdymo metu, jokių perkamų darbų perkančios organizacijos (atsakovės) naudai neatlieka. Pirkimo sutarties specialiųjų sąlygų 1.3.1 punkte taip pat numatyti reikalavimai „organizuoti techninio projekto ekspertizę“, „organizuoti leidžiančių dokumentų gavimą“ ; ieškovei1 nekilo abejonių, kad paminėti pirkimo sąlygų reikalavimai reiškia būtent nurodytų darbų ar dokumentų gavimo organizavimą ir nereiškia tiekėjo įsipareigojimo pačiam atlikti ekspertizę, išduoti statybą leidžiančius dokumentus. Dėl išdėstyto teismas nesutinka su ieškovės1 pirkimo sąlygos, numatančios tiekėjo įsipareigojimą organizuoti inžinerinių tyrinėjimų darbus, tapatinimu su tiekėjo įsipareigojimu pačiam atlikti tokius darbus.

39Negalima sutikti su ieškovės1 teiginiu, jog inžinerinių tyrinėjimų darbai yra įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Savo teiginį ieškovė pagrindžia tuo, kad pasiūlymo formoje nurodyta, kad tiekėjas privalo pateikti Techninio darbo projekto parengimo ir rekonstravimo darbų kainą, tuo tarpu inžinerinių tyrinėjimų atlikimas yra sudėtinė techninio projekto rengimo dalis. Sustambintų darbų kiekio žiniaraštyje nurodyta, kad turi būti pateikta ir geodezinės topografinės išpildomosios nuotraukos kaina. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad į pasiūlymo kainą yra įskaičiuota topografinės išpildomosios nuotraukos kaina neįrodo, kad perkančioji organizacija įtraukė į pirkimo objektą ir inžinerinių tyrinėjimų darbų, o tiekėjas turi įsipareigoti pats atlikti šiuos darbus.

40Nagrinėjamu atveju, tiek Pirkimo sąlygų sisteminis vertinimas, tiek perkančiosios organizacijos pozicija, išdėstyta atsakyme į pretenziją bei procesiniuose dokumentuose patvirtina, kad perkančioji organizacija neturėjo tikslo pirkti inžinerinių tyrinėjimo darbų iš tiekėjo arba jo subrangovo ir neišreiškė tokios valios. Atsiliepime atsakovė nurodė, kad inžinerinių tyrinėjimų atlikimo organizavimo darbų vertė sudaro apie 1000 Eur, tuo tarpu Pirkimo vertės vidurkis viršija 3,5 mln. Eur, t.y. inžinerinių tyrinėjimų darbai neturėjo perkančiai organizacijai savarankiškos reikšmės; jos apsisprendimas nepirkti inžinerinių tyrinėjimo darbų tiesiogiai iš tiekėjo ar jo subrangovo, bet patikėti tiekėjui pačiam organizuoti tokių darbų atlikimą pateisinamas pirkimo tikslu ir mastu.

41Ieškovė1 remiasi Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimais 2016-08-12 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2A-951-236/2016; nurodo, kad išaiškinimai yra aktualūs, nes buvo priimti analogiškoje situacijoje. Tačiau teismo vertinimu, Lietuvos apeliacinio teismo išnagrinėtos bylos faktinės aplinkybės nėra tapačios ar net labai panašios. Išnagrinėtoje byloje tiekėjai ginčijo perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti pasiūlymus dėl jų kvalifikacijos neatitikimo pirkimo sąlygoms – tiekėjai nepateikė licencijos pavojingų atliekų tvarkymo veiklai. Bylą nagrinėjęs teismas nustatė, kad pirkimo sąlygose buvo nurodytas reikalavimas laikytis Atliekų tvarkymo įstatymo, kuriame ir jį lydinčiame teisės akte yra nurodytas reikalavimas pavojingų atliekų tvarkymo veiklai turėti licenciją. Be to, dalyvavusios ginčo pirkime apeliantės buvo prašomos patikslinti kvalifikacijos duomenis, tačiau įrodymų, patvirtinančių kvalifikaciją atlikti atliekų tvarkymo darbus, pastarosios nepateikė (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-08-12 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-951-236/2016). Taigi, išnagrinėtoje byloje pati perkančioji organizacija teigė ir įrodinėjo, kad pirkimo sąlygose buvo numatyta pirkti pavojingų atliekų tvarkymo paslaugas, todėl tiekėjai privalėjo turėti atitinkamą kvalifikaciją Nagrinėjamoje byloje vienas iš tiekėjų ginčija perkančiosios organizacijos sprendimą pripažinti tiekėjų, laimėjusių pirkimą, kvalifikaciją atitinkančia pirkimo sąlygas, subjektyviai aiškindamas pirkimo sąlygas, apibrėžiančias pirkimo objektą. Perkančiosios organizacijos tikroji valia yra svarbus prikimo sąlygų aiškinimo aspektas; šio aspektu Lietuvos apeliacinio teismo išnagrinėta byla ir nagrinėjama byla iš esmės skiriasi.

42Teismas pažymi, kad ieškovas savo teiginius apie kitų tiekėjų – trečiųjų asmenų kvalifikacijos neatitikimą Pirkimo sąlygų reikalavimams pagrindžia plečiamai aiškindamas Pirkimo sąlygas, nustatančias kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, iš esmės sukeldamas papildomus (perteklinius) reikalavimus kitų tiekėjų kvalifikacijai, t.y. tokius, kokių perkančioji organizacijai tiekėjams nekėlė.

43Dėl ieškovės1 ieškinio argumentų dėl teisės susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymų turiniu pažeidimo.

44Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija taip pat pažeidė Pirkimo sąlygas bei viešųjų pirkimų skaidrumo principą, nesuteikusi galimybės jai (ieškovei) susipažinti su visa kitų Pirkimo dalyvių pasiūlymuose nurodyta informacija. Pagal bylos medžiagą, ieškovei kilo abejonių dėl tiekėjų, laimėjusių pirmą ir antrą vietas, kvalifikacijos po perkančiosios organizacijos sprendimo dėl pasiūlymų eilės nustatymo priėmimo ir paskelbimo; prieš tai ieškovė nepageidavo susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymų medžiaga. Perkančiosios organizacijos sprendimas dėl pasiūlymų eilės buvo priimtas 2016-08-17, 2016-08-18 ieškovė1 pareikalavo supažindinti ją su pirmoje ir antroje vietose esančių tiekėjų pasiūlymų nekonfidencialia informacija. 2016-08-31 ieškovė1 buvo supažindinta su kitų tiekėjų pasiūlymų nekonfidencialia informacija, 2016-08-31 ieškovė1 pateikė atsakovei pretenziją, kuria pareikalavo panaikinti perkančiosios organizacijos 2016-08-17 sprendimą dėl pasiūlymų eilės bei 2016-08-30 perkančiosios organizacijos atsisakymą pateikti susipažinimui Pirkimo dalyvių kvalifikaciją pagrindžiančius duomenis, įskaitant duomenis apie subrangovus. Atsakovė pretenziją atmetė, tačiau nurodė, kad kreipsis į prikimo dalyvius papildomai, dėl jų pasiūlymuose nurodytos informacijos konfidencialumo/nekonfidencialumo.

45Ieškovė nurodo, kad atsakovė nepagrįstai neleido susipažinti su trečiųjų asmenų paraiškų ir pasiūlymų informacija, kuri objektyviai nėra ir negalėjo būti konfidenciali, pažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytąją įpareigojimą laikytis skaidrumo principą, be to perkančioji organizacija, privalėdama užtikrinti veiksmingą pažeistų teisių gynybą, inter alia ( be kita ko) privalo tiekėją supažindinti su jo prašoma informacija, reikalinga peržiūros procedūrai inicijuoti. Ieškovė remiasi kasacinio teismo išaiškinimais apie tai, kad duomenys apie tiekėjų kvalifikaciją paprastai neturi slaptumą kvalifikuojančių požymių, jų turinio išviešinimas , be teisių peržiūros procedūroje, tiekėjui nesuteikia jokio komercinio pranašumo, pažymi, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2016-08-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A- e2A-951-236/2016, kurioje bylos šalimi buvo perkančioji organizacija (atsakovė) ir dalis šiame Pirkime dalyvaujančių tiekėjų, buvo pripažįstama, kad duomenis apie subrangovus nėra konfidenciali informacija.

46VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami Įstatymų reikalavimų, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią.

47Konfidencialios informacijos sąvoką apibrėžia CK 1.116 straipsnio 1 dalis: informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą.

48Kasacinio teismo praktikoje aiškinama, kad VPĮ atskirai neįtvirtina konfidencialios informacijos sampratos, ši atskleista Civilinio kodekso 1.116 straipsnio 1 dalyje: informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Tais atvejais, kai perkančioji organizacija yra prašoma supažindinti su kito dalyvio pasiūlymu, ji tai turi padaryti atsižvelgdama į prašomos pateikti informacijos pobūdį bei į tiekėjo valią tam tikrus duomenis įslaptinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta 2011-03-21 civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011). Šių išaiškinimų kontekste sprendžiama, kad viešojo pirkimo dalyvio teisė susipažinti su kitų tiekėjų pateiktais dokumentais nėra absoliuti, perkančioji organizacija neturėjo pareigos ieškovui pareikalavus pateikti visų be išimties kitų tiekėjų paraiškų ir pasiūlymų dokumentų; sprendžiant, ar perkančiajai organizacijai patikėta konfidenciali informacija gali būti atskleista kitiems pirkimo dalyviams (potencialiems konkurentams), reikalingas protingas Pirkime dalyvaujančių tiekėjų interesų balansas. Teismų praktikoje aiškinant VPĮ 6 straipsnio nuostatas nurodyta, kad pripažinta konfidencialia informacija gali būti dalis konkurso dalyvio pasiūlymą sudarančios medžiagos. Kokia informacija gali būti konfidenciali, sprendžia jos konfidencialumą nustatantis asmuo, tačiau viešuosiuose pirkimuose tuo negali būti piktnaudžiaujama taip, kad viešieji pirkimai taptų konfidencialiais perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susitarimais. Nors įstatymas nenumato perkančiajai organizacijai pareigos savo iniciatyva atlikti konfidencialiai nurodytos informacijos priskyrimo konfidencialiai pagrįstumo analizę, kilus ginčui, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją, prašydama pateikti paaiškinimus, įrodančius, kad informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1514/2012).

49Kasacinio teismo praktikoje yra suformuota nuostata, jog teismas, nagrinėdamas bylas, teisės normas aiškina ir taiko ne a priori, o kiekvienoje konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas tik konkrečios bylos faktinių aplinkybių kontekste. Ieškovė nurodo, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad kvalifikaciniai duomenys paprastai neturi slaptumą kvalifikuojančių požymių, be to, duomenys apie subtiekėjus kitoje byloje buvo pripažinti nekonfidencialia informacija. Tačiau teismo vertinimu šie ieškovės argumentai nepagrindžia, kad nagrinėjamoje byloje tretieji asmenys be pagrindo pripažino dalį savo pasiūlymų konfidencialia informacija. Lietuvos apeliacinio teismo 2016-08-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A- e2A-951-236/2016 buvo priimta sprendžiant ginčą dėl kito viešojo pirkimo, t.y. nors byloje dalyvavo ta pati perkančioji organizacija ir dalis tų pačių tiekėjų, pirkimo sąlygos ir kitos faktinės aplinkybės buvo kitokie; t.y. teismo išvados ieškovės nurodytoje byloje teismo išvadų nagrinėjamoje byloje nesaisto. Taigi, perkančioji organizacija neturėjo pareigos pateikti visą, tame tarpe ir konfidencialią pasiūlymų informaciją ieškovei jai pareikalavus. Ieškovė neginčija, kad su nekonfidencialia pasiūlymų informacija ji buvo supažindinta, dėl likusios informacijos atsakovė kreipėsi į tiekėjus ir pareikalavo pagrįsti konfidencialios informacijos slaptumą. Teismo vertinimu, perkančioji organizacija atliko visus būtinus veiksmus, nukreiptus į ieškovės supažindinimą su kitų tiekėjų pasiūlymais.

50Ieškovė vertino kaip savo teisų pažeidimą tai, kad perkančioji organizacija nesupažindino jos su kitų tiekėjų informacija per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą, t.y. nuo 2016-09-09 perkančiosios organizacijos sprendimo dėl ieškovės pretenzijų atmetimo priėmimo. Perkančiosios organizacijos pastangos išsiaiškinti, ar pasiūlymų dalis pagrįstai prašoma laikyti konfidencialia, buvo nepakankamos, tuo atsakovė pažeidė ieškovo teises ir viešųjų pirkimų skaidrumo principą, neužtikrino ieškovės teisę į veiksmingą pažeistos teisės gynimą.

51Teismas su ieškovės argumentais nesutinka. Tiekėjai gali apskųsti perkančiosios organizacijos sprendimus VPĮ V skyriaus numatyta tvarka, tačiau tokia galimybė apribota laiko atžvilgiu ir priklauso nuo to, ar tiekėjas pagal bonus pater familias principą nedelsiant inicijavo viešųjų pirkimų procedūrų peržiūrą. Nagrinėjamu atveju tiekėjas (ieškovė) nebuvo pakankamai apdairus ir išreiškė pageidavimą susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymų kvalifikaciją pagrindžiančia informacija tik po sprendimo dėl pasiūlymo eilės nustatymo priėmimo (2016-08-17), tuo tarpu pirkimas buvo paskelbtas 2016-04-04. Teismas sprendžia, kad nuo viešojo pirkimo sąlygų išviešinimo momento reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai, kaip ir pirkimo dalyko apibrėžtis tiekėjams buvo žinomi, ieškovė turėjo galimybę studijuoti kitų tiekėjų pasiūlymų informaciją, ginčyti jų nurodytos konfidencialios informacijos slaptumą nuo jų pasiūlymų pateikimo momento. Ieškovei kilo abejonių dėl kitų tiekėjų kvalifikacijos tik po sprendimo dėl pasiūlymų eilės nustatymo, todėl teismas sprendžia, kad pati ieškovė pažeidė bonus pater familias principą, realizuodama savo teisę į veiksmingą savo galimai pažeistų teisių gynimą.

52Bylos duomenimis, atsakovė, kilus ginčui dėl pasiūlymo dalies pripažinimo konfidencialia informacija pagrįstumo, bandė išsiaiškinti, ar ieškovės prašoma atskleisti informacija pagrįstai buvo pripažinta konfidencialia pasiūlymo dalimi CK 1.116 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatų kontekste. Teismas sprendžia, kad atsakovė nespėjo surinkti reikiamos informacijos iki ieškinio pareiškimo dėl pačios ieškovės procesinio pasyvumo ir neapdairumo; dėl to ieškovės reikalavimas dėl perkančiosios organizacijos 2016-08-30 sprendimo, kuriuo leista tiekėjui susipažinti tik su dalimi Pirkimo dalyvių kvalifikaciją pagrindžiančiais dokumentais ir neleista susipažinti su Pirkimo dalybių pasiūlymuose pateikta informacija apie subrangovus bei kitais objektyviai nekonfidencialiais kvalifikaciją sudarančiais duomenimis, panaikinimo, atmetamas.

53Dėl ieškovės2 ieškinio argumentų.

542016-08-17 sprendimu perkančioji organizacija nustatė Pirkimo pasiūlymų eilę, kurios pirmoje vietoje nurodyta ir Pirkimo laimėtoja pripažinta UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“, antroje – UAB „Axis Power“, trečioje – ieškovė1 su partneriu UAB „Elektromontuotojas“. Ieškovė UAB „Axis Power“ savo ieškinį pagrindžia tuo, kad pirkimo laimėtojo kaina yra ne tik nepagrįstai maža, bet ir nepakankama viešojo pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui.

55VPĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pateiktame pasiūlyme esant nurodytai neįprastai mažai prekių, paslaugų ar darbų kainai, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu jis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privaloma atmesti. Neįprastai mažos pasiūlymo kainos institutas reguliuojamas ir Viešųjų pirkimų tarnybos teisės aktais, tarp jų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr.1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ (VŽ 2009-10-06, Nr. 119-5131), kurio pirmas punktas apibrėžia neįprastai mažą pasiūlymo kainą kaip pasiūlyme nurodyta kainą, kuri perkančiosios organizacijos vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo-pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui. To paties įsakymo 2 punktu nustatyta, kad neįprastai maža kaina – pasiūlymo kaina, atitinkanti bent vieną iš šių sąlygų: yra 15 % ir daugiau mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį arba yra 30 % ir daugiau mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų.

56Atsakovės Pirkimo sąlygų bendrosios dalies 12.3.10 punktas nustato perkančiosios organizacijos pareigą atmesti tiekėjo pasiūlymą, jeigu dalyvio pasiūlyme buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir Dalyvis, Pirkėjo prašymu, iki nurodyto termino nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos.

57Pagal bylos medžiagą, trečiojo asmens UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ pasiūlymo kaina - 2 869 949 Eur be PVM, ieškovės2 pateikto pasiūlymo kaina – 3 487 000 Eur su PVM, trečiojo asmens AB „Energetikos tinklų institutas“ su partneriu – 3 590 000 Eur (su PVM), AB „Kauno tiltai“ su partneriu – 3 917 332,66 Eur be PVM, UAB „Tetas“ -3 973 000 Eur be PVM, A.Žilinsko ir ko , UAB - 4 277 777 Eur be PVm. Pirmą vietą užėmusio tiekėjo pasiūlymo kaina yra neįprastai maža, nes yra 22 proc. mažesnė už pirkime dalyvavusių tiekėjų pasiūlytų galutinių kainų aritmetinį vidurkį.

58Neįprastai mažos pasiūlymo kainos instituto paskirtis - tai papildoma galimybė po to, kai jau įvertinta tiekėjo kvalifikacija ir jo pasiūlymo atitiktis techniniams pirkimo objekto reikalavimams, įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu bei gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį; jis yra skirtas perkančiajai organizacijai apsisaugoti nuo nesąžiningų tiekėjų pasiūlymų. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai aiškinama, kad iš VPĮ nustatyto reglamentavimo išplaukia, jog pareiga supaprastintuose pirkimuose tikrinti neįprastai mažą kainą ir atmesti pasiūlymą dėl jos nepagrindimo yra nustatyta alternatyviųjų, bet ne imperatyviųjų normų.

59Neįprastai mažos kainos institutas glaudžiai susijęs su tiekėjų pasiūlymų vertinimu ir laimėtojo išrinkimu. Tiekėjo, atitinkančio minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir siūlančio techninius reikalavimus atitinkantį pirkimo objektą, pasiūlymas, atsižvelgiant į jo siūlomą (mažiausią) kainą, nėra per se priimtiniausias; tiekėjo siūloma mažiausia kaina (taikant tiek mažiausios kainos, tiek ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus) gali būti ekonomiškai nepagrįsta ir lemti jo nesugebėjimą laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį arba būti jo nesąžiningų veiksmų padarinys. Neįprastai mažos pasiūlymo kainos institutas taikytinas tik siekiant įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir realumu ir negali prieštarauti kitiems viešųjų pirkimų tikslams – konkurencijos viešosiose pirkimuose skatinimui bei racionaliam pirkimui skirtų lėšų panaudojimui, o klausimas, ar tiekėjo pasiūlymo kaina yra nepagrįstai maža, priskiriamas prie fakto klausimų; vertinimas, ar kaina yra neįprastai maža, priskiriamas prie perkančiosios organizacijos diskrecijos. Ši diskrecija yra ribojama imperatyviais viešųjų pirkimų principais, tačiau formalus tiekėjo pasiūlymo atitikimas neįprastai mažos kainos kriterijams per se nedaro pasiūlymo neteisėtu ir atmestinu; perkančioji organizacija turi pareigą patikrinti pasiūlymo pagrįstumą, ir, jeigu tiekėjas yra pajėgus įvykdyti pirkimą pasiūlyme nurodytomis sąlygomis, turi teisę jį priimti.

60Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje buvo spręsta dėl tokių atvejų, kai siūloma pirkimo kaina buvo minusinė (nuolaidų suma viršijo paslaugos kainą), t. y. iš esmės viešojo pirkimo sutartis buvo neatlygintinė, tačiau konkurencijos pažeidimų tais atvejais teismas nekonstatavo ( Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. rugpjūčio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-592/2009). Apeliacinės instancijos teismas sutiko su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad tiekėjas viešojo pirkimo sutartimi gali siekti ne tik piniginės ir ne tik tiesioginės finansinės naudos, jis taip pat gali turėti tikslą didinti konkurencingumą ir savo žinomumą, iš viešojo pirkimo sutarties vykdymo gauti netiesioginių pajamų.

61Dėl išdėstyto, teismas atmeta ieškovės2 papildomose rašytiniuose paaiškinimuose pakartotinai pareikštą prašymą išreikalauti iš perkančiosios organizacijos pateikta pasiūlymą su neįprastai maža kaina, visus trečiojo asmens pateiktus neįprastai mažos kainos pagrindimo įrodymus bei visus protokolus ir/ar dokumentus, kuriais atsakovės sudaryta viešųjų pirkimų komisiją vertino tiekėjų pateiktus pasiūlymus ir nustatė prikimo laimėtoją. Ieškovė nurodė, kad atsakovė tik formaliai vertino trečiojo asmens pasiūlytos kainos pagrindimą, tuo tarpu tam tikrus pažeidimus gali padėtį nustatyti ir ieškovė2, kuri išmano konkrečią rinką ir žino su tuo susijusias ypatybės. Ieškvoės2 vertinimu, būtent tinkamas, o ne formalus trečiojo asmens pateiktos kainos pagrindimo vertinimas yra esminis aspektas, siekiant tinkamai išspręsti šią bylą, užtikrinti visuomenės viešąjį interesą dėl skaidraus viešųjų pirkimų proceso įgyvendinimo, bei pirkimo sutarties tinkamą įvykdymą.

62Teismas pažymi, kad teismo vaidmuo viešųjų pirkimų bylose - ne atlikti perkančiosios organizacijos vaidmenį ir pakartotinai totaliai patikrinti pirkimo laimėjusio tiekėjo pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygoms, bet įvertinti perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos veiksmų teisėtumą ir pagrįstumą; teismas negali atlikti veiksmų, priskiriamų perkančiosios organizacijos diskrecijai. Teismo manymu, ieškovė2 netinkamai aiškina viešojo pirkimo skaidrumo principą nagrinėjamos bylos kontekste; pažymėtina, kad mažiausia pasiūlymo kaina per se atitinka viešųjų pirkimų tikslui ir paprastai yra priimtiniausia. Tiekėjas, pasiūlęs mažiausią kainą, paprastai įgyja komercinį pranašumą prieš kitus tiekėjus, dėl to trečiojo asmens mažiausios kainos pagrindimas bylą nagrinėjančio teismo 2016-10-24 nutartimi buvo pripažintas nevieša bylos medžiaga. Viešųjų pirkimų skaidrumo principas negali būti tapatinamas su pirkimo laimėjusio tiekėjo įslaptintos informacijos atskleidimu kitiems tiekėjams, jo konkurentams. Negalima sutikti ir su ieškovės2 ketinimu padėti teismui atskleisti trečiojo asmens kainos nepagrįstumą. Kilus ginčui tarp tiekėjų, ieškovės2 kitų tiekėjų pasiūlymų kainų vertinimas būtų subjektyvus.

63Taigi ginčo dalykas – perkančiosios organizacijos veiksmų, atliktų vertinant trečiojo asmens UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ pasiūlymo neįprastai mažos kainos pagrindimą teisėtumas (VPĮ 40 straipsnis), ar vertinimo metu nebuvo pažeisti imperatyvus viešųjų pirkimų principai (VPĮ 3 straipsnis).

64Ieškovė2 savo ieškinį pagrindžia keliais argumentais. Ieškovės2 įsitikinimu, trečiojo asmens pasiūlyta kaina yra nepagrįsta, nes yra net 22 proc. mažesnė už kitų tiekėjų pasiūlymų aritmetinį vidurkį. Ieškovė 2 pateikė laimėjusių pasiūlymų panašių pirkimų kainų analizę už 2015 m.; pateiktos lentelės duomenimis, vidutinis kainų skirtumas tarp pirmą ir antrą pozicijas užėmusių tiekėjų panašaus pobūdžio objektuose svyruoja tarp keliasdešimt tūkstančių eurų (ne daugiau nei 10 proc.), tuo tarpu nagrinėjamoje byloje skirtumas tarp laimėtojo pasiūlymo ir ieškovės2 pasiūlymo kainų sudaro apie 600 000 Eur (17 proc.). Tačiau teismo vertinimu, ieškovės2 pateikta statistika trečiojo asmens kainos nepagrįstumo neįrodo; ieškovės nurodytų 3 viešuosiuose pirkimuose laimėję pasiūlymai neviršijo 2 mln. Eur, atitinkamai skirtumas tarp laimėjusio ir antrą vietą užėmusio pasiūlymo taip pat yra mažesnis; be to vertinant pačios ieškovės2 pasiūlymo ir trečią vietą užėmusio pasiūlymo kainų skirtumą, pažymėtina, kad šių kainų skirtumas taip pat sudaro ne keliasdešimt tūkstančių eurų, bet ženklia 198 843 Eur suma. Taigi didelis pasiūlymų kainų skirtumas iliustruoja didesnį pirkimo mastą ir savaime laimėjusio pasiūlymo kainos nepagrįstumo neįrodo.

65Ieškovės2 paskaičiavimu, atliktu pagal pagal Projektavimo užduotį, įrangos išlaidos turi sudaryti apie 35 proc. viso pasiūlymo vertės, visi įrengiamai turi būti nauji, kokybiški pagaminti nedaugiau kaip prieš 12 mėn. iki sutarties sudarymo. Pirkimo objektui teikiama įranga privalo būti ne mažesnio nei kaip 40kA trumpojo jungimo atsparumo, įrengiamos įrangos kaina turi būti atitinkamai 5-10 proc. didesnė, nei tos įrangos, kuri įrengiama paprastuose tokio pobūdžio objektuose. Pirkimo sąlygos reikalauja, kad darbų objekte visą statybos laiką rangovas privalo organizuoti fizinę ginkluotą apsaugą su video stebėjimu; pagal ieškovo paskaičiavimus tokios sąlygos įgyvendinimas sudarytų apie 3 proc. viso pasiūlymo vertės. Vertinant projektavimo užduoties 2.5 skyriuje keliamus reikalavimus, ieškovė2 pažymi, kad techninis ir darbo projektai regimai atskiromis dalimis, o tai reiškia, kad tinkamam darbų atlikimui papildomai prireiks apie 10-20 proc. projektuotojų ir/ar derintojų resursų, nei įprastai. Pirkimo dokumentacijos priede Nr. 4 yra pateikiamas sustambintų darbų kiekio žiniaraštis. Kadangi pirkimo objektui yra keliami specifiniai reikalavimai palyginus su įprastais tokio pobūdžio objektais ieškovė2 sprendžia, jog laimėtojas galimai nesugebėjo tinkamai įvertinti visų darbų /įrangos/medžiagų ir su tuo susijusių papildomų išlaidų ir pateikė nepilną darbų kainą. Ieškovės2 argumentai atmestini; teismas sutinka su atsakovės AB „Litgrid“ atsiliepime išdėstyta pozicija, kad ieškovės2 tokio pobūdžio argumentai pagrįsti jos subjektyviu vertinimu ir paskaičiavimais, t.y. deklaratyvūs; kiekvieno pirkimo dalyvio pasiūlyta kaina priklauso nuo dalyvio komercinių ryšių su įrangos tiekėjais, jiems taikomų nuolaidų ir panašių individualių faktinių aplinkybių; ieškovės2 teiginys, jog dėl objekto specifiškumo išlaidos įrangos kaina turi būti 5-10 proc. didesnė, nei įprastinės panašios įrangos kaina, nieko nepagrįsti. Atsakovė pagrįstai pažymėjo, kad viešojo pirkimo laimėtojo pasiūlyta pilnos komplektacijos modulinio PVP pastato ir jo sumontavimo kaina yra net dilesnė už ieškovės nurodyta kaina, t.y. negalima sutikti su ieškovės2 argumentais, kad pirkimo laimėtojas galimai neįvertino specifinius reikalavimus, keliamus perkamai įrangai ir pan.

66Ieškovė2 taip pat įrodinėja, jog egzistuoja rizika, jog pirkimo sutartis nebus tinkamai įvykdyta. Ieškovė2 teigia, jog pirkimą laimėjusio tiekėjo nepatikimumą įrodo tai, jog 2014 m. Lietuvos Elektros Energetikos Asociacijos duomenimis, trečiojo asmens UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ sumokėtų delspinigių dalis sudaro net 32 proc. visų 2013 m. sumokėtų delspinigių, be to, šis tiekėjas nurodomas kaip daugiausiai kartų mokėjęs delspinigius rangovas. Ieškovė2 nurodė, kad sutarties vykdymo metu pirkimo laimėtojui gali pritrūkti lėšų, kurių teikiant pasiūlymą jis nenumatė, kas lems sutarties pažeidimo fakto atsiradimą. Iš Asociacijos tinklalapyje pateiktų 2015 m. statistinių duomenų matyti, jog 2015 m. darbų saugos srityje buvo užfiksuota iš viso 79 pažeidimai; tai patvirtina, kad laimėtojas galimai neįvertino pasiūlyme visų Pirkime nurodytų darbo saugos reikalavimų (įskaitant papildomų išlaidų) ir neįtraukė juos į pasiūlymo kainą. Ieškovės manymu, pirkimo laimėtojas ne primą kartą dalyvaudamas viešuosiuose pirkimuose teikia neįprastai mažas kainas, kurios yra nuostolingos pačiai bendrovei bei yra dempinguojančio pobūdžio; Registro centro duomenimis ši bendrovė 2014 m. veikė nuostolingai.

67Teismas atmeta šiuos ieškovės2 argumentus, nes jie neturi jokio ryšio su pasiūlymo kainos pagrindimo vertinimu. Perkančioji organizacija privalo visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Siekdama įgyvendinti šią pareigą, perkančioji organizacija kelia tiekėjams kvalifikacijos reikalavimus – tiekėjų kokybinės atrankos kriterijus (t. y. sąlygos, draudžiančios ir ribojančios dalyvavimą pirkime, teisė verstis atitinkama veikla, ekonominis, finansinis, techninis ir profesinis pajėgumai, kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos standartai). VPĮ 35 straipsnis įtvirtina perkančiosios organizacijos teisę pirkimo dokumentuose nustatyti tiekėjų ekonominės ir finansinės būklės reikalavimus bei nurodyti dokumentų, kuriuos turi pateikti tiekėjai, ketinantys dalyvauti viešajame pirkime, sąrašą, kad įrodytų, jog jų ekonominė ir finansinė būklė atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. Ieškovė2 siūlo vertinti pirkimo laimėtojo gebėjimus sėkmingai įvykdyti pirkimo sutartį pagal kriterijus, nors ir susijusius su bendrovės ekonomine ir finansine būkle, bet nenumatytus pirkimo dokumentuose, toks vertinimas pažeistų viešojo pirkimo skaidrumą ir tiekėjų lygiateisiškumą. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nereikalavo, kad tiekėjai pateiktų įrodymus, jog nemokėjo delspinigių už sutartinių prievolių pažeidimus, neturėjo pažeidimų darbų saugos srityje ir pan.; visi tiekėjai pateikė pirkimo sąlygose nurodytus jų kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, visų tiekėjų kvalifikacija buvo įvertinta kaip tinkama. Pirkimo sąlygose taip pat nėra nustatyta, kad į pasiūlymo kainą turėjo būti įtrauktos išlaidos, susijusios su delspinigių mokėjimo potencialia galimybe, galimomis išlaidomis dėl darbų saugos pažeidimų. Ieškovės2 prielaida, kad trečiasis asmuo sąmoningai ne pirmą kartą teikia sau nuostolingus pasiūlymus, kurių kaina yra dempinguojančio pobūdžio, atmestina, nes, kaip jau buvo minėta, teismų praktikoje pripažįstama, kad pasiūlymo kaina gali būti net minusinė (nuolaidų suma viršijo paslaugos kainą), nes tiekėjas viešojo pirkimo sutartimi gali siekti ne tik piniginės ir ne tik tiesioginės finansinės naudos.

68Teismas, įvertinęs neviešą civilinės bylos medžiagą, konstatuoja, kad trečiojo asmens UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ pasiūlymo kaina (2 869 949 Eur be PVM) buvo vertinama tinkami. Vertinant, ar perkančioji organizacija taikydama neįprastai mažos kainos institutą, tinkamai, nepažeisdama viešojo pirkimo principų, įgyvendino VPĮ 40 straipsnyje įtvirtintas pareigas, spręstina, nustatant, ar ji 1) įvertinusi visų dalyvių pateiktus pasiūlymus, identifikavo, kuriuose iš jų nurodytos kainos yra neįprastai mažos; 2) sudarė dalyviams, pasiūliusiems neįprastai mažą kainą, galimybę (pareikalavo raštu per protingą terminą) pateikti paaiškinimus dėl abejonių sukėlusių pasiūlymo elementų (dalių); 3) ištyrė ir įvertino pateiktus paaiškinimus; 4) priėmė sprendimą – dalyvio, nepagrindusio pasiūlytos neįprastai mažos kainos, pasiūlymą atmesti arba, jeigu dalyvis nurodytą kainą pagrindė, leisti jam toliau dalyvauti viešojo pirkimo procedūroje (LAT 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Trečiasis asmuo pateikė tris pasiūlymo kainos paaiškinimus - 2016-08-04; po to, kai perkančioji organizacija, patenkinusi ieškovės2 pretenziją, 2016-09-08 sprendimu atsakovė nusprendė pakartotinai vertinti pirkimo laimėtojo pasiūlymo kainą, pateikė dar 2016-08-09 ir 2016-09-20 paaiškinimus dėl savo pasiūlymo kainos pagrindimo pažymėtina, kad papildomose paaiškinimuose tiekėjas atsakė į konkrečius perkančiosios organizacijos klausimus, susijusius su pasiūlymo kainos pagrindimu, paaiškino sustambinto darbų žiniaraščio atskiras eilutes, pateikė detalius pagrindimus, nurodė įkainius pagrindė planuojamą skirti darbų atlikimui valandų skaičių, nurodė komercinių pasiūlymų kainas įrangai ir pan. 2016-09-28 perkančioji organizacija pranešė, kad nusprendė palikti 2016-08-17 sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir pirkimo laimėtojo nustatymo nepakeistą.

69Atsakovė tinkamai įvertino trečiojo asmens pateiktą neįprastai mažos kainos pagrindimą, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymų 39 str. 1 d. ir 40 str. 1 d. , nepažeidė imperatyviųjų teisės normų bei viešųjų pirkimo principų (VPĮ 3, 39 str.), dėl to ieškovės2 ieškinys atmetamas.

70Byloje laikinosios apsaugos priemonės taikytos nebuvo, dokumentų siuntimo išlaidų nėra.

71Atmetus ieškinius, abiejų ieškovių patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str.1 d.). Atsakovės, tretieji asmenys nepateikė duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas.

72Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

73Atmesti ieškovių AB „Energijos tinklų institutas“ ir UAB „Axis Power“ ieškinius atsakovėms UAB „Verslo aptarnavimo centras“, AB „Litgrid“, UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo.

74Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje... 2. 2016 m. rugsėjo 26 d. civilinėje byloje Nr. e2-6026-340/2016 ieškovė AB... 3. Ieškovė, gavusi informaciją apie pasiūlymų eilę ir Pirkimo laimėtojo... 4. 2016-08-31 ieškovė pateikė Perkančiajai organizacijai pretenziją Nr.... 5. Atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ir UAB „Vilniaus... 6. Atsakovė AB „Litgrid“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė... 7. Trečiasis asmuo UAB „Axis Power“ pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 8. Ieškovė pateiktame dublike nurodė, jog su atsakovių atsiliepimais... 9. Atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ir UAB „Vilniaus... 10. Atsakovė AB „Litgrid“ tripliku nesutiko su ieškovės dubliku, iš esmės... 11. 2016 m. spalio 13 d. civilinėje byloje Nr. e2-6194-340/2016 ieškovė UAB... 12. Nurodė, kad ieškovė dalyvauja viešajame pirkime „(Nr.147) Vilniaus E-3... 13. Atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ir UAB „Vilniaus... 14. Atsakovė AB „Litgrid“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė... 15. UAB „Axis Power“ pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriais prašė... 16. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 28 d. nutartimi nutarta civilines... 17. 2016 -11-17 ieškovė UAB „Axis Power“ patiekė papildomus paaiškinimus,... 18. Ieškiniai atmestini.... 19. Atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ pagal atsakovių AB... 20. Ieškovės AB „Energetikos tinklų institutas“ ir UAB „Axis Power“... 21. 2016-08-17 atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ pranešė apie... 22. 2016-08-18 ieškovė AB „Energetikos institutas“ (toliau - ieškovė1)... 23. 2016-08-30 perkančioji organizacija pasiūlė susipažinti su pasiūlymais... 24. 2016-08-31 ieškovė1 pateikė atsakovei pretenziją, kuria pareikalavo... 25. 2016-09-09 perkančioji organizacija atmetė ieškovės1 pretenziją iš... 26. 2016-09-26 ieškovė1 kreipėsi su ieškiniu dėl atsakovės UAB „Verslo... 27. UAB „Axis Power“ (toliau ieškovė2) 2016-08-31 pateikė pretenziją dėl... 28. 2016-09-08 sprendimu atsakovė patenkino pretenziją iš dalies ir nurodė, kad... 29. 2016-09-28 perkančioji organizacija pranešė, kad nusprendė palikti... 30. 2016-10-13 ieškovė2 kreipėsi su ieškiniu dėl 2016-08-17 sprendimo dėl... 31. Dėl privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos ir ginčo... 32. Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo... 33. Dėl ieškovės1 ieškinio argumentų. ... 34. Dėl ieškovės1 argumentų dėl kitų tiekėjų kvalifikacijos.... 35. Byloje nustatyta, kad atsakovė vykdo viešąjį pirkimą, kuriuo siekia... 36. Ieškovė1 nurodo, kad kasacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai... 37. Teismas sutinka su perkančiosios organizacijos pozicija bei sprendžia, kad... 38. Nagrinėjamu atveju Pirkimo sąlygų bendrosios dalies 4.1 punktas, kad pirkimo... 39. Negalima sutikti su ieškovės1 teiginiu, jog inžinerinių tyrinėjimų darbai... 40. Nagrinėjamu atveju, tiek Pirkimo sąlygų sisteminis vertinimas, tiek... 41. Ieškovė1 remiasi Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimais 2016-08-12... 42. Teismas pažymi, kad ieškovas savo teiginius apie kitų tiekėjų –... 43. Dėl ieškovės1 ieškinio argumentų dėl teisės susipažinti su kitų... 44. Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija taip pat pažeidė Pirkimo... 45. Ieškovė nurodo, kad atsakovė nepagrįstai neleido susipažinti su... 46. VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija, Viešojo... 47. Konfidencialios informacijos sąvoką apibrėžia CK 1.116 straipsnio 1 dalis:... 48. Kasacinio teismo praktikoje aiškinama, kad VPĮ atskirai neįtvirtina... 49. Kasacinio teismo praktikoje yra suformuota nuostata, jog teismas, nagrinėdamas... 50. Ieškovė vertino kaip savo teisų pažeidimą tai, kad perkančioji... 51. Teismas su ieškovės argumentais nesutinka. Tiekėjai gali apskųsti... 52. Bylos duomenimis, atsakovė, kilus ginčui dėl pasiūlymo dalies pripažinimo... 53. Dėl ieškovės2 ieškinio argumentų.... 54. 2016-08-17 sprendimu perkančioji organizacija nustatė Pirkimo pasiūlymų... 55. VPĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pateiktame pasiūlyme esant... 56. Atsakovės Pirkimo sąlygų bendrosios dalies 12.3.10 punktas nustato... 57. Pagal bylos medžiagą, trečiojo asmens UAB „Energetikos paslaugų ir rangos... 58. Neįprastai mažos pasiūlymo kainos instituto paskirtis - tai papildoma... 59. Neįprastai mažos kainos institutas glaudžiai susijęs su tiekėjų... 60. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje buvo spręsta dėl... 61. Dėl išdėstyto, teismas atmeta ieškovės2 papildomose rašytiniuose... 62. Teismas pažymi, kad teismo vaidmuo viešųjų pirkimų bylose - ne atlikti... 63. Taigi ginčo dalykas – perkančiosios organizacijos veiksmų, atliktų... 64. Ieškovė2 savo ieškinį pagrindžia keliais argumentais. Ieškovės2... 65. Ieškovės2 paskaičiavimu, atliktu pagal pagal Projektavimo užduotį,... 66. Ieškovė2 taip pat įrodinėja, jog egzistuoja rizika, jog pirkimo sutartis... 67. Teismas atmeta šiuos ieškovės2 argumentus, nes jie neturi jokio ryšio su... 68. Teismas, įvertinęs neviešą civilinės bylos medžiagą, konstatuoja, kad... 69. Atsakovė tinkamai įvertino trečiojo asmens pateiktą neįprastai mažos... 70. Byloje laikinosios apsaugos priemonės taikytos nebuvo, dokumentų siuntimo... 71. Atmetus ieškinius, abiejų ieškovių patirtos bylinėjimosi išlaidos... 72. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270... 73. Atmesti ieškovių AB „Energijos tinklų institutas“ ir UAB „Axis... 74. Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...