Byla B2-611-372/2013
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Aitra“

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Birutė Simonaitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Aitra“ prezidento V. B. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Aitra“ ir

Nustatė

2Ieškovas pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė iškelti UAB „Aitra“ restruktūrizavimo bylą, restruktūrizavimo administratoriumi plano ruošimo laikotarpiu paskirti UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. Ieškovas nurodė, kad 2012 m. lapkričio mėnesį akcininkai apsvarstė bendrovės finansinę padėtį, veiklos perspektyvas ir galimybes įvykdyti pradelstus įsipareigojimus kreditoriams bei nusprendė ją restruktūrizuoti. Bendrovė turi laikinų finansinių sunkumų, tačiau turi galimybių atsiskaityti su kreditoriais ir tęsti ūkinę-komercinę veiklą. Jai priklausančio turto balansinė vertė nurodyta žymiai didesnė nei jos įsipareigojimai, tačiau taip susidarė dėl to, kad priklausantis ilgalaikis materialus turtas nebuvo perkainuotas, vieneto likutinė vertė nurodyta po 1 Lt, tačiau jo reali vertė žymiai didesnė, turtas nesusidėvėjęs. Didžiausias kreditorius UAB „A. t.“ pateikė pranešimą, kad iškėlus restruktūrizavimo bylą, svarstys galimybę dėl didžiosios finansinės reikalavimo dalies atsisakymo. Tada skolos sumažėtų iki 9,9 mln. Lt. Įmonei trūksta apyvartinių lėšų, nors ji nėra nutraukusi ūkinės-komercinės veiklos, ji vykdo ilgalaikes sutartis su užsakovais. Nepabaigtų darbų vertė sudaro apie 14,1 ml. Lt,. dalis vykdomų darbų atliekama etapais. Joje dirba 79 darbuotojai. Esant įsipareigojimų VMI ir VSDFV, ji negali dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, tačiau iškėlus restruktūrizavimo bylą, ketina juose dalyvauti ir kaip subrangovas. Su UAB „A. t.“ atsakovė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią sutarė, jog UAB „A. t.“ dalyvaujančiuose viešuosiuose konkursuose atsakovė atliks 70 proc. darbų kaip subrangovas. Atsakovė palaiko glaudžius partnerystės ryšius su Rusijos Federacijos ( - ) miesto ir srities bendrovėmis, artimiausiu metu jų projektuose bus samdoma. Kartu su partneriu UAB „A. t.“ ketina įsteigti bendrovę darbams Norvegijoje. Baigiama rinkos analizė, deramasi su partneriais Norvegijoje, steigiama nauja įmonė darbams Norvegijoje vykdyti. Vedamos derybos dėl biokuro katilinių statybos su partneriu iš Suomijos, tačiau dėl lėšų trūkumo ir užsitęsusių teisminių ginčų nebuvo pradėti konkretūs veiksmai. Visa informacija apie šiandieninę finansinę padėtį, finansinė bendrovės veiklos analizė, ateinančių laikotarpių preliminarus verslo planas bei numatytos tokios veiklos vykdymo gairės yra nurodytos restruktūrizavimo plano metmenyse. Metmenys bus gairės, kurios bus detalizuotos restruktūrizavimo plano rengimo metu. Įmonei nėra iškelta bankroto byla. Didžiausi bendrovės kreditoriai, kurių bendra reikalavimų suma pagal 2012-09-30 balansą sudaro daugiau nei 72 proc.

3Prašymas tenkintinas.

4ĮRĮ 4 straipsnyje nustatyta, kad restruktūrizavimas gali būti pradedamas tik esant visoms šioms sąlygoms: 1) įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) įmonė nėra nutraukusi veiklos; 3) įmonė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įmonė įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais (visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų; restruktūrizuojama įmonė anksčiau, negu buvo nustatyta restruktūrizavimo plane, patenkino visų kreditorių reikalavimus) įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai. Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimai (nuostatos dėl restruktūrizavimo plano metmenų turinio, parengimo ir patvirtinimo) (ĮRĮ 7 str. 4 d.).

5Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą nuostatą, teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą, teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą, teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų ĮBĮ nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ įstatymo nustatyta tvarka.

6ĮRĮ 4 straipsnyje nurodytos būtinos sąlygos yra išlaikytos. Nagrinėjamoje byloje iš esmės kyla abejonių tik dėl UAB „Aitra“ nemokumo ir su tuo susijusių galimybių vykdyti restruktūrizavimą. Kaip matyti iš 2012 m. rugsėjo 30 d. balanso (44-45 b.l., 1 t.), įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 18308733 Lt ( iš jų 17108733 Lt mokėtini per vienerius metus), o turtas iš viso sudaro 3573116 Lt. LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 3 straipsnio 4 dalis nustato, kad įmonės balansas– tai finansinė ataskaita, kurioje nurodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Tai reiškia, jog balanso duomenys, kaip pagrindas spręsti apie įmonės mokumą (nemokumą) yra reikšmingi tiek, kiek jie iš tiesų atspindi įmonės finansinę padėtį, t.y. jeigu visas turtas, nurodytas balanse priklauso įmonei, teisingai atspindėtas jos nuosavas kapitalas ir įmonės įsipareigojimai. Nagrinėjamu atveju pats įmonės vadovas patvirtino, kad balanse minimas turtas yra įvertintas pagal likutinę vertę, kuri aiškiai neatspindi jo vertės (94-97 b.l., 1 t.). Iš pateikto turto sąrašo matyti, kad įmonė turi daug transporto priemonių, kurios niekaip negali būti vertinamos po 1 Lt. Taip pat įmonė turi statybinės įrangos ir medžiagų, kurios balanse nurodytos irgi nepagrįstai maža kaina. Taigi, balansas dalyje dėl turto dydžio yra neteisingas, remtis vien jame nurodyta turto verte negalima.

7Remiantis Lietuvos apeliacinio teismo suformuota praktika, atsisakant iškelti restruktūrizavimo bylą pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktą, nepakanka nustatyti įmonės nemokumo požymių pagal jos balanso duomenis, bet įmonė turi būti arba įgijusi bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės teisinį statusą, arba iš teismui pateiktų duomenų turi būti akivaizdu, jog įmonės finansiniai sunkumai yra ne laikino pobūdžio, ir būtų kitų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, tarp jų įmonės kreditorius (-iai) būtų kreipęsis su pareiškimu iškelti įmonės bankroto bylą. Tačiau jeigu teismas nustato įmonės nemokumo požymių, tačiau įmonė, turinti finansinių sunkumų, toliau vyko savo veiklą, gauna pelno, atsiskaitinėja su kreditoriais, kurie neprieštarauja dėl restruktūrizavimo proceso, taip pat nėra kreipęsi dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, jai negali būti atsisakoma iškelti restruktūrizavimo bylą pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2015/2011, 2011 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2602/2011, 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-117/2012). Įmonės kreditoriai turi bendradarbiauti dėl įmonės, kuri nors ir formaliai yra nemoki, tačiau realiai vykdo ūkinę veiklą, išsaugojimo tam, kad būtų išsaugotos darbo vietos, kad įmonė galėtų atsiskaityti su kitais ūkio subjektais (tiek su privačiais ūkio subjektais, tiek su valstybės institucijomis) ir toliau galėtų vystyti savo ūkinę veiklą, ir taip būtų apgintas viešasis interesas.

8Tiek bankrotas, tiek restruktūrizavimas yra įmonės mokumo problemų sprendimo būdai. Bankroto atveju realizuojamas nemokios įmonės turtas ir likviduojama pati nemoki įmonė, o iš realizavus šį turtą gautų pajamų tenkinami kreditorių reikalavimai. Restruktūrizavimo atveju kreditorių reikalavimai yra tenkinami laikantis restruktūrizavimo plane nustatytos tvarkos iš pajamų, gautų tiek tęsiant įmonės veiklą, tiek pardavus įmonės veikloje nereikalingą turtą. Teisės aktai įtvirtina restruktūrizavimo prioriteto principą (ĮBĮ 9 str. 6 d.), nes restruktūrizavimas sudaro sąlygas pasiekti kreditoriaus ir skolininko interesų balansą. Esminis vaidmuo sprendžiant, ar restruktūrizuoti finansinių sunkumų turinčią įmonę, tenka įmonės kreditoriams, nes jų reikalavimai bus tenkinami restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metu. Kreditorių dauguma turi pritarti restruktūrizavimo planui (ĮRĮ 14 str. 3 d.). Nors galiojančioje ĮRĮ redakcijoje nebeliko formalaus reikalavimo, kad įmonės restruktūrizavimo plano metmenims pritartų pagrindiniai įmonės kreditoriai, tačiau kreditorių pozicija restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje yra itin reikšminga, nes parodo galimas įmonės restruktūrizavimo perspektyvas. Restruktūrizavimo proceso pradėjimas neturint didžiųjų bendrovės kreditorių paramos būtų iš esmės formalus ir pasmerktas žlugti (ĮRĮ 28 str. 1 d. 1 p.). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje kreditorių pozicijos reikšmė, sprendžiant restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, taip pat pripažįstama (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-970/2011). Nagrinėjamoje byloje yra pateiktas didžiausio kreditoriaus UAB „A. t.“, kurio reikalavimas atsakovei sudaro 8995337 Lt, pranešimas, kad restruktūrizavimo atveju jis svarstys galimybę suteikti nuolaidą, atsisakant dalies visų reikalavimų, kapitalizuoti skolą, atidėti mokėjimus iki bus padengtos skolos smulkiesiems kreditoriams (132 b.l., 1 t.). Kreditorius AB Šiaulių bankas, kurio reikalavimas sudaro 1200000 Lt, neprieštarauja atsakovės restruktūrizavimui (135 b.l., 1 t.). UAB „M.“, kurios reikalavimas sudaro 1466337,54 Lt, taip pat nurodo esanti suinteresuota restruktūrizavimo bylos iškėlimu (133 b.l., 1 t.). Teismas neturi pagrindo nevertinti pastarojo kreditoriaus sutikimo vien dėl to, kad šios įmonės direktorė yra N. B., galimai šeimyniniais santykiais susijusi su UAB „Aitra“ prezidentu V. B.. Nėra nuginčyta paties akcininko V. B. 1554097,75 Lt dydžio teisė į kreditorinį reikalavimą atsakovei. Pastarasis taip pat nurodo, kad atsakovei turėtų būti iškelta restruktūrizavimo byla (134 b.l., 1 t.). Teismas taip pat įvertina tą aplinkybę, kad VMI prie Finansų ministerijos nepareiškė savo neigiamos nuomonės dėl galimo įmonės restruktūrizavimo, nors jos įsiskolinimai valstybei sudaro 1371956,34 Lt. Vienas iš didžiausių kreditorių VSDFV Šiaulių skyrius, kurio reikalavimas atsakovei sudaro 1074952,37 Lt (10 b.l., 3 t.), dėl bankroto bylos iškėlimo ieškinį teismui pateikė tik 2013.02.12, tačiau nereiškė noro į restruktūrizavimo bylą įstoti trečiuoju asmeniu, nors ieškinys dėl UAB „Aitra“ restruktūrizavimo teisme nagrinėjamas nuo 2012.11.14.

9Tam, jog būtų galima atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 straipsnio 3 punkto pagrindu, iš teismui pateiktų duomenų turi būti akivaizdu, jog įmonės finansiniai sunkumai yra ne laikino pobūdžio ir negali būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu. Tokia pozicija grindžiama verslo subjektų ūkinės laisvės principu ir prioriteto suteikimu įmonės gaivinimui restruktūrizavimo būdu, o ne jos likvidavimui, kurio nesiekia nei vienas įmonės potencialus kreditorius (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2082/2011). Nagrinėjamoje byloje yra pateikta įrodymų, kad įmonė savo veiklą vykdo, tačiau už atliktus statybos darbus lėšas atgauna etapais, o dėl užsakovų nesugebėjimo laiku atsiskaityti praranda galimybę gautomis lėšomis disponuoti tinkamai. Byloje yra atsakovės ir kreditoriaus UAB „A. t.“ Bendradarbiavimo sutartis Nr.01/02, pagal kurią šis kreditorius įsipareigoja atsakovę samdyti subrangove, suteikdamas jai 70 proc. darbų nuo bendros laimėtų konkursų dalies. (138 b.l., 1 t.). Kad ši Bendradarbiavimo sutartis yra vykdoma, matyti iš teismui pateiktų įrodymų (23-26 b.l., 3 t.). Jie taip pat patvirtina, kad atsakovė iki šiol dirba ir už atliktus darbus turi teisę gauti atlygį.

10Ieškovas pateikė teismui UAB „Aitra“ Restruktūrizavimo plano metmenis (31-74 b.l., 2 t.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, turi patikrinti ne vien tai, kaip restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės atitinka ĮRĮ nustatytas bendrovės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus (ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalis), bet ir įvertinti, ar numatomos restruktūrizavimo priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą, kartu sumažinti skolas, išsaugoti bendrovės konkurencingumą. Taigi kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi vertinti pateiktus įmonės restruktūrizavimo plano metmenis atsižvelgdamas į aukščiau nurodytus kriterijus ir konkrečios faktinės situacijos specifiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2011). Atsakovė yra statybos darbus vykdanti įmonė. Vertindamas preliminarius bendrovės verslo plano duomenis, teismas pripažįsta, kad ji realiai vykdo statybos rangos sutartis, ką patvirtina jau po ieškinio priėmimo pateikti Priėmimo-perdavimo aktai (24-26,29,32 b.l., 3 t.). Teismui pateikti duomenys rodo, kad vienas didžiausių atsakovo užsakovų yra Radviliškio rajono savivaldybės administracija. Ieškovas nurodė, kad šiam užsakovui atsakovas turi baigti atlikti darbų už 4601086,62 Lt, tačiau vyko teisminiai ginčai. Šiuo metu jie baigiami taikos sutartimi (15-17 b.l., 3 t.). Tai reiškia, kad atsakovas toliau atliks užsakytus darbus, o užsakovas už juos sumokės sutartą kainą. Teismui pateiktas sąrašas vykdomų statybos rangos sutarčių, kurias įvykdžius atsakovas gautų 14143366,70 Lt už atliktus darbus. Tai vertinama kaip pakankamai reali restruktūrizavimo plano vykdymo dalis. Iškėlus įmonei bankroto bylą, sutartys būtų nutrauktos, o kreditoriams nebūtų sumokėtos skolos, kadangi įmonės turtas yra įkeistas kreditoriui UAB „A. t.“. Restruktūrizuojama įmonė turi galimybę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ne tik kaip rangovė, bet ir kaip subrangovė. Įmonėje yra 79 darbuotojai, kurių dauguma tiesiogiai atlieka statybos darbus (34-36 b.l., 2 t.). Bankroto bylos iškėlimo atveju jie prarastų darbo vietas. Įvertintina ir tai, kad restruktūrizavimo planą, kurį paruoštų restruktūrizavimo administratorius, turėtų svarstyti visi kreditoriai. Būtent jie turės galimybę apsispręsti, ar įmonė galės toliau vykdyti ūkinę-gamybinę veiklą, ar galima pateikti teismui tvirtinti paruoštą restruktūrizavimo planą. Teismas sprendžia, kad įmonės bankroto bylos iškėlimas nėra naudingas nei įmonei, nei kreditoriams, todėl šiuo atveju verta suteikti įmonei galimybę kartu su jais imtis priemonių įmonės veiklai stabilizuoti, o vėliau ir atkurti mokumą.

11Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra galimas UAB „Aitra“ restruktūrizavimas, kurio būdu būtų atkurtas įmonės mokumas, tobulinant darbo organizavimą bei pasinaudojant kitomis priemonėmis, numatytomis restruktūrizavimo plano metmenyse.

12Nėra pagrindo atsisakyti tvirtinti pareiškėjo nurodytą restruktūrizavimo administratorių. Jo kompetencija patvirtinta, suteikiant leidimą teikti tokias paslaugas.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 3,4 , 8 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290– 292 straipsniais, teismas

Nutarė

14Iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovei UAB „Aitra“ (įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), Šiauliai).

15Restruktūrizuojamos UAB „Aitra“ restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ (įmonės kodas ( - ), buveinė – ( - ) Klaipėda, leidimas teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas Nr. 3, išduotas 2001 m. rugsėjo 3 d., tel. Nr. ( - ), faks.( - ), el.p. ( - ), internetinė svetainė www.kab.lt).

16Administratorių paskirti UAB „Aitra“ restruktūrizavimo plano ruošimo laikotarpiui.

17Nustatyti kreditoriams 30 kalendorinių dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti UAB „Aitra“ restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos.

18Įpareigoti administratorių pateikti teismui įmonės restruktūrizavimo planą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos.

19Leisti naudoti pinigines lėšas, esančias atsiskaitomosiose sąskaitose AB SEB bankas, sąsk. Nr. ( - ), AB Šiaulių bankas, sąsk. Nr.( - ), kredito unijos „Savas rūpestis“, sąsk. Nr. ( - ) įmonės ūkinei-komercinei veiklai reikalingiems mokėjimams ir įmokoms, įskaitant ir privalomąsias įmokas, darbo užmokestį, neatsižvelgiant į tai, kad sąskaitos yra areštuotos.

20Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Aitra“ įgyja restruktūrizuojamos įmonės statusą.

21Patvirtinti restruktūrizavimo plano ruošimo laikotarpio administravimo išlaidų sumą 20000 Lt plius PVM, tame tarpe kasmėnesinį administratoriaus atlyginimą 3000 Lt plius PVM laikotarpiui nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo iki nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos.

22Įsiteisėjus šiai nutarčiai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną jos nuorašą išsiųsti restruktūrizavimo administratoriui UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, UAB „Aitra“, Juridinių asmenų registro tvarkytojui, antstoliams T. U., R. K., E. R., M. J., A. L., Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

23Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, įpareigoti administratorių per 3 darbo dienas apie iškeltą įmonės restruktūrizavimo bylą pranešti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 12 dalyje nurodytiems asmenims.

24Iki įsiteisės ši nutartis, palikti galioti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Šiaulių apygardos teismo 2013 m. sausio 25 d. nutartimi.

25Šios nutarties kopiją išsiųsti ieškovui, atsakovui, restruktūrizavimo administratoriui.

26Pavesti ieškovui V. B. apie priimtą neįsiteisėjusią nutartį ne vėliau kaip 2013 m. vasario 28 d. pranešti visiems kreditoriams, pateikiant teismui tai patvirtinančius įrodymus..

27Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Birutė Simonaitienė rašytinio proceso... 2. Ieškovas pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė iškelti UAB... 3. Prašymas tenkintinas.... 4. ĮRĮ 4 straipsnyje nustatyta, kad restruktūrizavimas gali būti pradedamas... 5. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą nuostatą, teismas priima... 6. ĮRĮ 4 straipsnyje nurodytos būtinos sąlygos yra išlaikytos. Nagrinėjamoje... 7. Remiantis Lietuvos apeliacinio teismo suformuota praktika, atsisakant iškelti... 8. Tiek bankrotas, tiek restruktūrizavimas yra įmonės mokumo problemų... 9. Tam, jog būtų galima atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7... 10. Ieškovas pateikė teismui UAB „Aitra“ Restruktūrizavimo plano metmenis... 11. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra galimas UAB... 12. Nėra pagrindo atsisakyti tvirtinti pareiškėjo nurodytą restruktūrizavimo... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7... 14. Iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovei UAB „Aitra“ (įmonės kodas ( -... 15. Restruktūrizuojamos UAB „Aitra“ restruktūrizavimo administratoriumi... 16. Administratorių paskirti UAB „Aitra“ restruktūrizavimo plano ruošimo... 17. Nustatyti kreditoriams 30 kalendorinių dienų terminą nuo teismo nutarties... 18. Įpareigoti administratorių pateikti teismui įmonės restruktūrizavimo... 19. Leisti naudoti pinigines lėšas, esančias atsiskaitomosiose sąskaitose AB... 20. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Aitra“ įgyja... 21. Patvirtinti restruktūrizavimo plano ruošimo laikotarpio administravimo... 22. Įsiteisėjus šiai nutarčiai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną jos... 23. Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo,... 24. Iki įsiteisės ši nutartis, palikti galioti laikinąsias apsaugos priemones,... 25. Šios nutarties kopiją išsiųsti ieškovui, atsakovui, restruktūrizavimo... 26. Pavesti ieškovui V. B. apie priimtą neįsiteisėjusią nutartį ne vėliau... 27. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...