Byla e2-3160-934/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, išvadą byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas Terebeiza,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Verslo“ ieškinį atsakovui Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpiniam sporto centrui dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, išvadą byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teismas

Nustatė

4I. Dalyvaujančių byloje asmenų procesiniuose dokumentuose nurodytų aplinkybių ir argumentų santrauka

51. UAB „Verslo“ (toliau – ir Ieškovas) kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti, kad supaprastinto viešojo pirkimo Nr. 427214 „LOSC Trakų sporto bazės, Karaimų g. 73, Trakuose, krantinės sutvarkymo ir techninio elingo rekonstravimo darbo projekto parengimas ir rangos darbų pirkimas“ (toliau – ir Pirkimas) sąlygų nuostatos (reikalavimai, jų paaiškinimai / patikslinimai) yra neteisėtos, nepakankamai apibrėžtos, neaiškios, dviprasmiškos. Ieškinys ir dublikas iš esmės grindžiami šiomis aplinkybėmis ir argumentais (b. l. 1-12, 105-110):

61.1.

7Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinis sporto centras (toliau – ir Atsakovas arba Perkančioji organizacija) rašte-atsakyme nurodė, kad patenkiname prašymą ir naikiname kvalifikaciniuose reikalavimuose nustatytą prievolę rangovui turėti teisę atlikti statybos elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimo darbų sritį. Taigi, minėtu atsakymu į klausimą perkančioji organizacija pakeitė Pirkimo sąlygų 4.2. punkto 3 lentelės 5 punkto kvalifikacinį reikalavimą. Tačiau Perkančiosios organizacijos negali keisti esminių Pirkimo sąlygų.

81.2.

9Ieškovo įsitikinimu, atliktas Pirkimo sąlygų pakeitimas neatitinka VPĮ reikalavimų ir įtvirtintų principų, kadangi tiekėjas, kuris neturėjo teisės atlikti statybos elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimo darbų, negalėjo pateikti pasiūlymo pagal paskelbtas Pirkimo sąlygas (prarado suinteresuotumą tokiu Pirkimu), o po kvalifikacinio reikalavimo pakeitimo įgijo galimybę rengti pasiūlymą, t. y., pakeitimas pritraukė potencialių dalyvių. Papildomai pažymėjo, kad Perkančiosios organizacijos kvalifikacijos reikalavimų patikslinimas nebuvo viešai paskelbtas (nepatikslinta ir viešai skelbiamų Pirkimo sąlygų redakcija), o tik išsiųstas prie Pirkimo prisijungusiems tiekėjams CVPIS susirašinėjimo priemonėmis.

101.3.

11Fiksuotos kainos kainodaros atveju, tiek darbų kiekių didėjimo, tiek darbų kiekių mažėjimo atveju, rangovui turi būti sumokėta sutartyje numatyta fiksuota kaina. Šio Pirkimo atveju, Perkančioji organizacija nustatė kainodarą, kuri prieštarauja Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nuostatoms ir perkėlė nepagrįstą riziką būsimam Rangovui: tiekėjas pateiks su pasiūlymu darbų kainą, už kurią privalės atlikti ir visus papildomus darbus (kurie gali atsirasti vykdant sutartį), tačiau, jei vykdant sutartį kažkurių darbų bus mažiau nei tiekėjas įsivertino teikdamas pasiūlymą, jam bus sumokama tik už faktiškai atliktus darbus. Iš esmės tokia neteisėta Pirkimo sąlygų nuostata prieštarauja fiksuotos kainos kainodaros principams.

121.4.

13Iš Pirkimo sąlygų 3 priedo (toliau – ir Sutarties projektas) nuostatų matyti, kad Sutarties vykdymo metu bus atliekami tarpiniai mokėjimai. Visos šios aplinkybės patvirtina, kad Pirkimo sąlygų 4.2. p. 2 lentelės 3 p. nustatytas kvalifikacinis reikalavimas yra neproporcingas Pirkimo objektui ir dirbtinai riboja konkurenciją. Perkančioji organizacija atsakydama į pateiktą Pretenziją nurodė, kad šis Pirkimo sąlygų reikalavimas buvo nustatytas atsižvelgiant į tai, jog būtų užtikrintas šio pirkimo nenutrūkstantis veiklų vykdymas ir į tai, kad apyvartinės lėšos reikalingos ne tik šio Pirkimo veikloms, bet ir kitoms tiekėjo vykdomoms veiklos. Taigi, pati Perkančioji organizacija, ieškovo įsitikinimu, pripažįsta, kad niekaip nekontroliuos kam tiekėjas naudos apyvartines lėšas, kurias turės pateikdamas pasiūlymą – užtenka tai įrodyti, tik Pirkimo procedūros metu. Toks Perkančios organizacijos atsakymas (argumentas) patvirtina, kad ginčijamas reikalavimas perteklinis, neproporcingas Pirkimo objektui ir dirbtinai ribojantis konkurenciją – tiekėjas pateiks duomenis apie turimas apyvartines lėšas, bet jas galės naudoti visiškai kitų objektų finansavimui (arba visiškai kitai veiklai).

141.5.

15Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas turėtų teisę vykdyti atitinkamus darbus statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje, tačiau nereikalauja, kad tiekėjo siūlomi specialistai taip pat turėtų teisę vykdyti atitinkamus darbus statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje.

161.6.

17Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygose kelia reikalavimą dėl teisės verstis veikla, kuri yra sertifikuojama, tačiau aiškiai nenurodo visų reikalavimų įskaitant, bet neapsiribojant reikalavimu specialistams turėti teisę vykdyti darbus statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje. Atsakydama pateiktą Pretenziją Perkančioji organizacija pateikė visiškai neaiškius argumentus, nurodydama, kad neiškėlė atitinkamų reikalavimų specialistams siekdama dirbtinai nemažinti konkurencijos, nors reikalavimai specialistams, vykdantiems statybos darbus (jiems vadovaujantiems) statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje yra nustatyti specialiais teisės aktais3, kurių reikalavimai yra privalomi (turėti kvalifikacinius atestatus, suteikiančius teisę vykdyti veiklą minėtuose paveldo objektuose ir / ar jų teritorijose). Ieškovo įsitikinimu, Perkančioji organizacija, nustatydama Pirkimo sąlygų kvalifikacinius reikalavimus dėl teisės verstis atitinkama veikla, nesilaikė VPĮ nuostatų.

181.7.

19Atsižvelgiant į teismų praktiką, visiškai akivaizdu, kad ieškovas turi teisinį suinteresuotumą šiame ginče.

202.

21Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepimas bei triplikas iš esmės grindžiami šiomis aplinkybėmis ir argumentais (b. l. 81-86, 112-116):

222.1.

23Ieškovas atsakovui pateikė pasiūlymą parduoti darbus supaprastintam Pirkimui ir pristatė visus reikalaujamus dokumentus. Iš ieškinio dėstomų argumentų, akivaizdu, kad ieškovas gina ne savo pažeistą ar ginčijamą jo teisę, bet galimą trečiųjų asmenų interesą, o Konkurso sąlygų dėl kvalifikacijos reikalavimų pakeitimo nebuvo esminės ieškovo atžvilgiu. Todėl nagrinėjamoje byloje tinkamais ir nagrinėtinais galėtų būti pripažįstami tik tie ieškovo ieškinio argumentai, kurie susiję su jo subjektinių teisių pažeidimu. Įstatymas ieškovui nesuteikia viešojo intereso gynimo teisės. Taigi ieškovo ieškinys šioje dalyje hipotetiškai galėtų būti patenkintas tik tuo atveju, jei ieškovas byloje įrodytų, kokia konkreti jo turima teisė Konkurso kvalifikacinių reikalavimų pakeitimu buvo pažeista ir teismas, priimdamas sprendimą konkrečioje byloje, apgintų, t. y. sudarytų sąlygas realizuoti konkrečią realiai egzistuojančią ir neginčijamai įrodytą individualią (subjektyvią) ieškovo teisę.

242.2.

25Viešojo pirkimo sutartyje galima įtvirtinti, pavyzdžiui, kainodaros taisykles, kurių pagrindu, atsižvelgiant į tam tikrus objektyvius kriterijus, būtų galima sėkmingai vykdyti viešojo pirkimo sutartį pasikeitusiomis aplinkybėmis (kaip nurodytu atveju, jei vykdant sutartį kažkurių darbų bus mažiau nei tiekėjas įsivertino teikdamas pasiūlymą, jam bus sumokama tik už faktiškai atliktus darbus). Taigi, tai nėra fiksuotos kainos kainodaros principo pažeidimas, nes perkančioji organizacija – atsakovas nepakeitė pagrindinių ir esminių viešojo pirkimo sąlygų, ypač tokių, kurios, nebūtų buvusios įtrauktos viešojo pirkimo kvietime, t. y. Konkurso sąlygose atsakovas tai aiškiai numatė, taip pat nurodė kainos pakeitimo taikymo būdą, kad visi viešojo pirkimo procedūroje dalyvaujantys suinteresuoti asmenys nuo pat pradžių apie tai žinotų ir pateikdami savo pasiūlymus būtų lygiaverčiai. Iš esmės, kad toks fiksuotos kainos peržiūrėjimas nėra pažeidimas patvirtina tiek VPĮ 87 straipsnio 2 dalies 2 punktas, tiek Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95, 33.3 punktas. Taigi, jei būtų priešingai, t. y. nebūtų išankstinio paskelbimo apie kainos keitimo galimybę, ir perkančioji organizacija ketintų nukrypti nuo pagrindinės paskelbtos sąlygos, jai nebūtų galima toliau tęsti sutarties vykdymo taikant kitas sąlygas. Jei būtų priešingai, sutarties pirminių sąlygų turinys būtų iškreiptas ir neišvengiamai taip būtų pažeisti lygiateisiškumo ir skaidrumo principai, nes nebūtų užtikrintas viešojo pirkimo sąlygų vienodumas ir procedūrų objektyvumas. Todėl, atsakovo įsitikinimu, tokia Pirkimo dokumentuose nustatyta sąlyga neprieštarauja nei VPĮ normoms, nei fiksuotos kainos kainodaros principams, t. y. tokios sąlygos nustatymas pirkimo dokumentuose nepažeidė skaidrumo principo, buvo paskelbtas bei iš anksto žinomas visiems tiekėjams.

262.3.

27Atsakovo įsitikinimu, pirkimo sąlygose nurodyti terminai yra pakankamai aiškūs, suprantami ir nedviprasmiški.

282.4.

29Atsakovas pagrįstai ir teisėtai nustatė papildomą kvalifikacijos reikalavimą. Teisinis reguliavimas perkančiajai organizacijai yra suteikta diskrecijos teisė nuspręsti, kokius tiekėjų vertinimo kriterijus nustatyti pirkimo dokumentuose. Pirkimo sąlygų 4.2. dalies 2 lentelės 3 punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas: „tiekėjas turi turėti pakankamai apyvartinių lėšų sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti – ne mažiau kaip 15 proc. nuo pasiūlymo kainos su PVM eurais, ar ekvivalentinė sumą kita valiuta, perskaičiavus ją eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro ir tos valiutos santykį (...).“. Taigi, pirkimo sąlygose nustatyti minimalūs tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai turi atitikti esminį kriterijų – jie turi būti pakankami, kad perkančioji organizacija galėtų būti užtikrinta tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo užduotį. Dėl šio tikslo atsakovas ir nustatė pirkimo sąlygose turėti pakankamai apyvartinių lėšų sutartinių įsipareigojimų vykdymui, ypač atsižvelgiant į sutarties bendrą įvykdymo terminą. Vien ta aplinkybė, kad pvz., ieškovas ir neturėtų tokios dalies apyvartinių lėšų, nesudaro pagrindo vertinti, kad toks kvalifikacijos reikalavimas riboja tiekėjų konkurenciją, tai neeliminuoja iš pirkimo tiekėjų, kurie yra finansiškai stabilūs, patikimi, ir gebantys įvykdyti sutartį, ar kitaip pažeidžia viešajame pirkime dalyvaujančių teikėjų interesus, įvertinus ir tai, kad perkančioji organizacija – atsakovas buvo nustatęs tiekėjams ir kitus kvalifikacinius reikalavimus. Nagrinėjamu atveju atsakovo vykdomas viešasis pirkimas apima didelės vertės projektą ir kultūros ir sporto srityje reikšmingą interesą, todėl viešųjų pirkimų sutarties įgyvendinimui, atsižvelgiant į teikiamų paslaugų svarbą visuomenei ir viešajam interesui, svarbu ir būtina atrinkti kompetentingus ir patikimus tiekėjus, kurių finansinis ir ekonominis pajėgumas privalo būti visapusiškai įvertintas. Todėl pirkimo objekto specifiškumas įpareigojo perkančiąją organizaciją – atsakovą atrinkti tik finansiškai pajėgius vykdyti prisiimtas prievoles dalyvius, todėl ginčijamas kvalifikacinis reikalavimas nelaikytinas nei pertekliniu, nei ribojančiu konkurenciją. Kita vertus, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 patvirtinta metodika yra rekomendacinė.

303.

31Išvadą byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – ir Tarnyba), pateiktoje išvadoje nurodė (b. l. 99-103):

323.1.

33Nagrinėjamu atveju byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovas pakeitė Pirkimo sąlygų 4.2 punkto 3 lentelės 5 punktą, t. y. panaikino nustatytą prievolę rangovui turėti teisę atlikti statybos elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimo darbų sritį. Atsakovo atliktas kvalifikacinio reikalavimo pakeitimas, kurio pagrindu atsirado galimybė pirkime dalyvauti didesniam tiekėjų skaičiui, vertintas kaip svarbus ir įtakojantis tiekėjų suinteresuotumą šiuo viešuoju pirkimu, t. y. kaip esminis pakeitimas, dėl ko viešasis pirkimas turėtų būti nutrauktas ir skelbiamas iš naujo.

343.2.

35Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, Tarnybos vertinimu, Sutarties projekto 3.10 punktas neatitinka Metodikos.

363.3.

37Tarnyba pastebi, kad skelbimo apie Pirkimą 2.7. punkte yra nurodomas sutarties terminas – 36 mėnesiai, tuo tarpu Sutarties projekto 4.2 punkte yra kalbama apie darbų atlikimo terminą. Pažymėtina, kad sutarties galiojimo terminas ir darbų atlikimo terminas nėra tas pats.

383.4.

39Įvertinus pateiktus į bylą dokumentus bei šalių argumentus, darytina išvada, kad pagal kvalifikacinio reikalavimo turinį reikalaujama apyvartinių lėšų suma tiekėjo sąskaitoje turi būti nuolat, per visą Pirkimo sutarties galiojimų laikotarpį. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad darbai bus vykdomi atitinkamais etapais, atliekami tariniai mokėjimai, galima daryti išvadą, kad šių lėšų nereikės darbų pagal Pirkimo sutartį, vykdymui, bet vis tiek jos turės būti tiekėjo sąskaitoje, t. y. bus „įšaldytos“ taip sudarant kliūtis tiekėjo veiklos vystymui. Be to, pagal Sutarties projekto 10.1 punktą, rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, turi pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuris būtų ne mažesnis kaip 2 (du) proc. nuo Rangovo pasiūlyme nurodytos bendros pirkimo sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas gali būti Lietuvos Respublikos ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo/garantijos raštas. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, Tarnybos manymu, Perkančioji organizacija savo siekį „<...> atrinkti kompetentingus ir patikimus tiekėjus, kurių finansinis ir ekonominis pajėgumas privalo būti visapusiškai įvertintas“ turėjo įgyvendinti pasirinkdama kitokius, t. y. proporcingus ir konkurenciją dirbtinai neribojančius reikalavimus.

403.5.

41Ieškovas pažymi, kad Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas turėtų teisę vykdyti atitinkamus darbus statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje, tačiau nereikalauja, kad tiekėjo siūlomi specialistai taip pat turėtų teisę vykdyti atitinkamus darbus statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje. Išanalizavus minėtas nuostatas Tarnyba atkreipia dėmesį, kad pagal VPĮ 35 straipsnio 2 dalies 3 punktą Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta informacija, kad jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Nagrinėjamu atveju minėtą VPĮ nuostatą atsakovas įtvirtino Pirkimo sąlygų 3.9 punkte.

42Ieškinys tenkintinas.

43II. Ginčo esmė

444.

45Ginčas tarp šalių kilo dėl Atsakovo nustatytų Pirkimo kvalifikacinių reikalavimų ir pirkimo sutarties projekto tam tikrų nuostatų aiškinimo. Ieškovas iš esmė įrodinėjo, jog Perkančioji organizacija pakeitė esminę Pirkimo sąlygą, todėl pirkimas turėjo būti nutrauktas ir skelbiamas iš naujo; kai kurios pirkimo sutarties projekto sąlygos, numatančios kainodaros taisykles, sutarties galiojimo bei darbų atlikimo terminus, neaiškios, dviprasmiškos bei neatitinka teisės aktų reikalavimų; Pirkimo sąlygų 4.2. punkto 2 lentelės 3 punkto kvalifikacinis reikalavimas, susijęs su apyvartinėmis lėšomis, neproporcingas pirkimo objektui ir dirbtinai riboja konkurenciją; Perkančioji organizacija, nustatydama Pirkimo sąlygų kvalifikacinius reikalavimus dėl teisės verstis atitinkama veikla, nesilaikė VPĮ nuostatų.

465.

47Atsakovas iš esmė įrodinėjo, jog ieškovui neturi teisės reikšti ieškinį dėl kvalifikacijos reikalavimų pakeitimo; sutarties vykdymo sąlygos – kainos mažinimo būdas atsakovo buvo nurodytas LOSC pirkimo dokumentuose; nustatė aiškius sutarties vykdymo terminus; teisėtai ir pagrįstai nustatė kvalifikacinius reikalavimus; pareiga pateikti specialistų teisę veikti suteikiančius dokumentus nustato teisės aktai, nepriklausomai nuo to, ar tokia nuostata nurodyta pirkimo dokumentuose.

48III. Byloje nustatytos teisės taikymui reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

49Dėl ieškovo teisės teismine tvarka ginčyti Pirkimą

506.

51Atsakovas, atsikirsdamas į ieškinį, nurodė, jog Ieškovas neturi teisės reikšti ieškinį dėl kvalifikacinių reikalavimų pakeitimo pagrįstumo, kadangi Ieškovas atsakovui pristatė visus reikalaujamus dokumentus, o ir Ieškovas iš esmės neįrodinėjo, jog kvalifikacinių reikalavimų pakeitimas pažeidžia jo interesus. Teismas su šiais atsakovo argumentais nesutinka.

527.

53Teismas ex officio (pagal pareigas) privalo patikrinti, ar ginčas (atskiras reikalavimas) nagrinėtinas teisme, taip pat ar į teismą kreipėsi ir reikalavimus pareiškė suinteresuotas asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-01-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-61-313/2019).

548.

55Teismų praktikoje pažymima, jog VPĮ V skyriaus nuostatomis gali remtis ne tik viešojo pirkimo procedūrose dalyvaujantis subjektas, bet ir subjektas, kuris formaliai jose nedalyvavo, t. y. ne tik pirkimo objektą pasiūlęs subjektas (dalyvis), bet ir galintis tokį objektą pasiūlyti (tiekėjas) asmuo, bet dėl vienų ar kitų priežasčių to nepadaręs: pavyzdžiui, jei tiekėjas nebuvo informuotas apie pirkimą arba tokia informacija disponavo, tačiau nepateikė pasiūlymo, nes pirkimo sąlygos (galbūt diskriminacinės) jį atgrasė nuo dalyvavimo ir pan.; sprendžiant asmenų procesinio subjektiškumo klausimą ne tik subjekto, galinčio patenkinti perkančiosios organizacijos poreikius, statusas, bet ir jo teisinis suinteresuotumas viešojo pirkimo sutartimi yra teisiškai reikšmingas; teisinis suinteresuotumas viešojo pirkimo sutarties sudarymu reiškia tiekėjo suinteresuotumą gauti finansinį atlygį už suteiktas paslaugas, pristatytas prekes ar atliktus darbus, tačiau nereiškia naudos ar kitokio pobūdžio suinteresuotumo pirkimo rezultatu, kaip tokiu <...> (Teisingumo Teismo 2005-01-11 Sprendimas Stadt Halle ir RPL Lochau, C-26/03, Rink. 2005, p. I-1; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-06-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009; 2011-12-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-404/2011).

569.

57Tiekėjo teisinis suinteresuotumas ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus yra teisės kreiptis į teismą viešųjų pirkimų bylose įgyvendinimo sąlyga. Sprendžiant asmenų procesinio subjektiškumo klausimą teismai, nepriklausomai nuo subjekto teisinės ir faktinės (pavyzdžiui, iš viešojo pirkimo konkurso pašalintas tiekėjas dėl neatitikties kokybinės atrankos kriterijams) padėties viešojo pirkimo procedūrose, privalo visada įvertinti, ar toks subjektas yra suinteresuotas skundžiamos viešojo pirkimo sutarties sudarymu, įskaitant ir tuos atvejus, kai, pripažinus skundžiamą sutartį negaliojančia, jis pagrįstai galėtų tikėtis, kad iš naujo vykdomos viešojo pirkimo procedūros leis jam konkuruoti su kitais tiekėjais dėl naujos viešojo pirkimo sutarties sudarymo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-02-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009).

5810.

59Atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, teismas sutinka su atsakovo pozicija, jog asmuo, kreipdamasis į teismą, turi įrodyti, kad jam priklauso teisė, kad jo teisė pažeidžiama ar ginčijama, kad jis turi teisinį interesą dėl ginčo dalyko (CPK 5 straipsnis). Tačiau atsakovas, teismo vertinimu, netinkamai aiškina ieškovo suinteresuotumą esamos bylos kontekste. Nagrinėjamu atveju ieškovas turi teisinį suinteresuotumą, jog su juo būtų sudaryta teisėta rangos sutartis, be to, teikėjas taip pat turi interesą, jog ateityje potencialūs tiekėjai neginčytų Perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų bei sudarytų sutarčių dėl konkurencijos ribojimo. Kita vertus, aiškinimas, jog jeigu tiekėjas pateikė reikiamus duomenis, neturi teisės ginčyti Perkančiosios organizacijos veiksmus, pažeidžiančius teisės aktų reikalavimus, neatitiktų teisingumo principo bei sudarytų prielaidas pažeisti lygiateiškumo, skaidrumo principus, kurių laikymąsi turi užtikrinti perkančioji organizacija (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis).

6011.

61Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, spręstina, jog atsakovo nurodytos aplinkybės nepaneigia ieškovo teisės ginčyti kvalifikacinių reikalavimų pakeitimą.

62Dėl kvalifikacinių reikalavimų pakeitimo

6312.

64Kasacinio teismo ne kartą pasisakyta, kad perkančiosios organizacijos, laikydamosi iš skaidrumo principo išplaukiančio imperatyvo nekeisti pirkimo sąlygų, per visą viešojo pirkimo procedūrą privalo laikytis iš anksto paskelbtų reikalavimų, nepriklausomai nuo to, kad sąlygų modifikavimu siekiama ištaisyti jų ydingumą, nes priešingu atveju ji Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) įtvirtintą reguliavimą pažeidžia du kartus: tiek iš pradžių nustatydama neteisėtas pirkimo sąlygas, tiek vėliau jas neteisėtai keisdama (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-21 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-590/2013 ir joje nurodytą kasacinio teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) praktiką; 2017-02-14 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-23-248/2017).

6513.

66Perkančioji organizacija, apibrėžusi pirkimo sąlygų turinį, negali vėliau jo keisti ar aiškinti taip, kad būtų iš esmės pakeistos pirkimo sąlygos, nes tokiu atveju būtų pažeisti skaidrumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principai. Perkančioji organizacija neturi teisės laisvai interpretuoti savo paskelbtų sąlygų, vertindama tiekėjo kvalifikaciją bei pateiktą pasiūlymą (siaurąja prasme) atsižvelgti į kitus, nei iš anksto paskelbtus, reikalavimus ar aplinkybes (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-07-31 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009, 2011-11-24 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

6714.

68Paskelbto viešojo pirkimo dokumentai negali būti aiškinami ar tikslinami taip, jog keistųsi pagrindinių pirkimo sąlygų esmė. Kai perkančioji organizacija apibrėžia pirkimo sąlygų turinį (jam suteikia tikslią reikšmę), ji negali vėliau keisti pirkimo dokumentų turinio ar jų aiškinti taip, kad būtų iš esmės pakeistos pirkimo sąlygos, nes tokiu atveju būtų pažeisti skaidrumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-03-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-177-916/2016).

6915.

70Ieškovas iš esmės įrodinėjo, jog atsakovo atliktas esminis kvalifikacinių reikalavimų pakeitimas neatitinka VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų. Teismas su šiais ieškovo argumentais sutinka.

7116.

72Nagrinėjamu atveju byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų 4.2. punkte nurodytos 3 lentelės 5 punkte nustatė kvalifikacinį reikalavimą – tiekėjas turi turėti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotą atestatą arba atitinkamą užsienio šalies institucijų išduotą dokumentą, leidžiantį vykdyti visus sutartyje numatytus darbus (<...> elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas <...>“ (b. l. 13-32). Atsakovas pateikė suinteresuotiems tiekėjams 2019-03-29 atsakymą, kuriame nurodė, jog panaikina kvalifikaciniuose reikalavimuose nustatytą prievolę rangovui turėti teisę atlikti statybos elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimo darbų sritį (b. l. 58-59).

7317.

74Taigi, atsakovas panaikino Pirkimo sąlygų 4.2 punkte 3 lentelės 5 punkte nustatytą prievolę rangovui turėti teisę atlikti statybos elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimo darbų sritį. Toks kvalifikacinio reikalavimo pakeitimas, teismo vertinimu, yra esminis, kadangi atsirado galimybė Pirkime dalyvauti tiekėjams, kurie negalėjo dalyvauti dėl Pirkimo dokumentuose nurodyto kvalifikacinio reikalavimo (CPK 185 straipsnis). Priešingas aiškinimas neatitiktų formuojamos teismų praktikos bei sudarytų prielaidas pažeisti skaidrumo, lygiateisiškumo, tiekėjų teisėtų lūkesčių principus (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis). Be to, atsakovas nepateikė duomenų, jog apie patikslintus Pirkimo dokumentus būtų paskelbta viešai (VPĮ 36 straipsnio 2 dalis). Teismui konstatavus, jog nagrinėjamu atveju kvalifikacinio reikalavimo pakeitimas nesuderinamas su VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais principais, taip pat įvertinus išvadą teikiančios institucijos nuomonę, spręstina, jog Pirkimo procedūros toliau negali vykti, todėl jos nutrauktinos. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, jeigu pirkimo procedūros negali būti toliau vykdomos pagal neteisėtomis pripažintas pirkimo sąlygas. Tokiu atveju teismas privalo ex officio tokį pirkimą nutraukti nepriklausomai nuo pareikšto reikalavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-02-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-2-248/2017).

75Dėl kainodaros taisyklių taikymo

7618.

77VPĮ 87 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad pirkimo sutartyje, kai ji sudaroma raštu, turi būti nustatytos kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą metodiką. Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 (toliau – Metodika), 10 punkte numatyta, kad pirkimo vykdytojas, nustatydamas kainodaros taisykles, vadovaujasi šiais sutarties kainos apskaičiavimo būdais: fiksuotos kainos; fiksuoto įkainio.

7819.

79Nagrinėjamu atveju byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog Pirkimo sąlygų 2.7. punkte buvo numatyta, jog pirkimui bus sudaroma bendros kainos (fiksuotos kainos) sutartis su įkainotu veiklos sąrašu, kai faktinių kiekių, gautų atliekant techniniame projekte aprašytus darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima tiekėjas (b. l. 20). Pirkimo sąlygų 3 priedo (toliau – ir Sutarties projektas) 11.4 punkte numatyta, jog sudaroma bendros sumos (fiksuotos kainos) sutartis su įkainotu veiklos sąrašu, kai faktinių kiekių, gautų atliekant techniniame projekte aprašytus darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima tiekėjas (b. l. 33-43). Taigi, atsakovas Pirkimo sąlygose nustatė fiksuotos kainos taisykles.

8020.

81Metodikos 33.1 punkte nurodyta, kad pirkimo dokumentuose ir sutartyje nustačius fiksuotą kainą pasiūlymo vertinimo metu yra vertinamas tiekėjo siūlomos kainos dydis. Tiekėjo pasiūlymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra būtini sutarčiai įvykdyti, o tiekėjas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Metodikos 33.2 punkte nurodyta, kad pirkimo vykdytojas už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą. Pagal Metodikos 33.3 punktą statinio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose (jeigu yra) nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos darbų rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei tiekėjo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio projekto kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente), laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties kaina negali būti keičiama. Taikant šį metodą, jei nesikeičia darbų apimtys, didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni - atsisakomais darbais. Sutartyje rekomenduojama numatyti sutarties kainos keitimo dėl keičiamų kiekių (apimčių) sąlygas ir tvarką remiantis Įstatymais ir Civiliniu kodeksu (pavyzdžiui, numatyti, kad pirkimo vykdytojas už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei sutartyje pirkimo vykdytojo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės.

8221.

83Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, jog Pirkimo sąlygų 3 priedo 3.10. punkte numatyta, jog šalys susitaria darbų kainą detalizuoti pagal darbų kiekių žiniaraščius sudarytose lokalinėse sąmatose, kuriuose detalizuojamos darbo sąnaudos, naudojamos medžiagos ir mechanizmų poreikis. Apmokama tik už faktiškai atliktus darbus. Jei priimant darbus, nustatoma, kad faktiškai atlikta mažiau darbų, sunaudota mažiau medžiagų ir/ar mechanizmų, negu numatyta lokalinėse sąmatose, rangovui mokėtinas atlyginimas mažinamas suma, atitinkančia lokalinės sąmatos skaičiavimus (b. l. 33-43).

8422.

85Taigi, įvertinus išvadą teikiančios institucijos nuomonę bei atsižvelgiant į tai, kad atsakovas Pirkimo sąlygose nustatė fiksuotos kainos taisykles bei įvertinus Pirkimo sąlygų 3 priedo 3.10. punkto nuostatas, suteikiančias atsakovui teisę kainą mažinti priklausomai nuo faktiškai atliktų darbų, medžiagų ir/ar mechanizmų, aptartų Metodikos punktų (žr., 21 punktą) kontekste, spręstina, jog Pirkimo sąlygų 3 priedo 3.10 punkto nuostatas neatitinka Metodikos 33.1-33.3. punktuose nustatytų fiksuotos kainos nustatymo reikalavimų.

8623.

87Atsakovo argumentai, jog tokios kainodaros taisyklės buvo paskelbtos ir žinomos Konkurso sąlygose, atsakovas aiškiai nurodė kainos pakeitimo taikymo būdą, kad visi viešojo pirkimo procedūroje dalyvaujantys suinteresuoti asmenys nuo pat pradžių apie tai žinotų ir pateikdami savo pasiūlymus būtų lygiaverčiai, nesudaro pagrindo daryti priešingos išvados, kadangi kaip minėta, pasirikus fiksuotos kainos taikymo taisykles, jos turėtų atitikti Metodikos reikalavimus (žr., 19, 21 punktus).

88Dėl kvalifikacinių reikalavimų

8924.

90VPĮ 47 straipsnio 1 dalis numato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją. Perkančiosios organizacijos nustatyti kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs.

9125.

92Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-27 įsakymu Nr. 1S-105 (toliau – Kvalifikacijos metodika), 6 punkte numatyta, kad Pirkimo vykdytojas gali nustatyti šioje Metodikoje neįtvirtintus, tačiau, atsižvelgiant į konkretaus pirkimo specifiką, apimtį, ypatingus pirkimo vykdytojo poreikius, būtinus nustatyti kitokius kvalifikacijos reikalavimus (tik finansinius, ekonominius) ir (ar) kitokias šioje Metodikoje įtvirtintų kvalifikacijos reikalavimų reikšmes, vadovaudamasis šios Metodikos 8 punkte nustatytais principais.

9326.

94Kvalifikacijos metodikos 8 punktas numato, jog pirkimo vykdytojas negali kelti tokių kvalifikacijos reikalavimų, kurie dirbtinai riboja konkurenciją. Tais atvejais, kai tam tikras tiekėjo gebėjimas sėkmingai įvykdyti pirkimo sutartį gali būti patikrinamas skirtingais kvalifikacijos reikalavimais, pirkimo vykdytojas turi siekti, kad pirkimo dokumentuose būtų nustatomi geriausiai konkurenciją užtikrinantys kvalifikacijos reikalavimai (8.3. punktas); keliami reikalavimai turi būti susiję su pirkimo objektu, proporcingi pirkimo objektui, tikslūs, aiškūs ir objektyviai patikrinami. Įvertindamas, ar pasirinkti kvalifikacijos reikalavimai yra proporcingi pirkimo objektui, pirkimo vykdytojas turi atsižvelgti ne tik į atskirus kvalifikacijos reikalavimus, o ir į šių reikalavimų visumą, keliamą atitinkamam pirkimo objektui (8.4. punktas); pirkimo vykdytojas nustato tik tą (tuos) kvalifikacijos reikalavimą (-us), kuris (-ie) geriausiai įrodys tiekėjo galimybes įvykdyti pirkimo sutartį (8.5. punktas).

9527.

96Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog Pirkimo sąlygų 4.2. punkte nurodytos 2 lentelės 3 punkte nurodyta, kad tiekėjas turi turėti pakankamai apyvartinių lėšų sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti – ne mažiau kaip 15 proc. nuo pasiūlymo kainos su PVM eurais, ar ekvivalentinė sumą kita valiuta, perskaičiavus ją eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro ir tos valiutos santykį (b. l. 23).

9728.

98Ieškovas nurodė, jog Pirkimo sąlygų 4.2. punkte nurodytos 2 lentelės 3 punkto kvalifikacinis reikalavimas yra neproporcingas Pirkimo objektui ir dirbtinai riboja konkurenciją. Teismas su šiais argumentais sutinka.

9929.

100Nors atsakovas teisingai nurodė, jog nustatyti minimalūs tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai turi atitikti esminį kriterijų – jie turi būti pakankami, kad perkančioji organizacija galėtų būti užtikrinta tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo užduotį. Tačiau atsakovas netinkamai aptariamą nuostatą aiškina Pirkimo kontekste. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, jog Pirkimo sąlygose numatytas darbų atlikimas etapais bei tarpinis atsiskaitymas (Pirkimo sutarties 4.3. punktas, 11.1-11.3. punktai), be to, rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, turėtų pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuris būtų ne mažesnis kaip 2 (du) proc. nuo rangovo pasiūlyme nurodytos bendros pirkimo sutarties kainos be PVM. (Pirkimo sutarties 10.1. punktas).

10130.

102Taigi, įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, išvadą teikiančios institucijos nuomonę, spręstina, jog Pirkimo sąlygų 4.2. punkte nurodytos 2 lentelės 3 punkte nustatytas reikalavimas neproporcingas Pirkimo objektui ir dirbtinai riboja konkurenciją (VPĮ 47 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina ir tai, kad nors atsakovas nurodė, jog vykdomas viešasis pirkimas apima didelės vertės projektą ir reikšmingas kultūros ir sporto srityje, tačiau iš esmės nepagrindė, kaip realiai užtikrins aptariamo kvalifikacinio reikalavimo kontrolę, o tai tik papildomai įrodo, jog toks reikalavimas yra perteklinis bei sudarantis prielaidas dirbtinai riboti konkurenciją.

103Dėl sutarties vykdymo terminų

10431.

105VPĮ 35 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia.

10632.

107Kasacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką dėl perkančiosios organizacijos pareigos laikytis skaidrumo principo, be kita ko, reiškiančio pirkimo sąlygų aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą, tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Tai pasiekiama tada, kai pirkimo sąlygų turinys leidžia pakankamai gerai informuotiems ir normaliai rūpestingiems tiekėjams vienodai jas suprasti ir aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai šias atitinka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-03-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013 ir joje nurodyta kasacinio teismo bei Teisingumo Teismo praktika).

10833.

109Ieškovas iš esmės įrodinėjo, jog Pirkimo sąlygose nurodyti neaiškūs terminai, jų skaičiavimo tvarka. Teismas su šiais ieškovo argumentais nesutinka.

11034.

111Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog Pirkimo sąlygų 3 priedo 4.2. punkte nustatyta, jog 2019 m. darbai turi būti atlikti ir dokumentacija sutvarkyta iki 2019-09-30, 2020 ir 2021 m. rekonstravimo darbų apimtys bus nustatomos atsižvelgus į skirtą finansavimą projektui įgyvendinti, bet kuriuo atveju einamųjų metų darbai turi būti užbaigti iki einamųjų metų rugsėjo 30 d. (b. l. 33-43). Skelbimo apie Pirkimą II. 2.7. punkte numatyta, jog sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė. Trukmė mėnesiais: 36; darbų atlikimo terminas einamaisiais metais gali būti pratęstas šalių susitarimu vieną kartą per metus, bet ne ilgiau kaip 1 mėn. (b. l. 15).

11235.

113Taigi, skelbimo apie Pirkimą pakankamai aiškiai nurodytas sutarties vykdymo terminas – 36 mėnesiai bei Pirkimo sąlygų 3 priedo 4.2. punkte nustatyti darbų atlikimo terminai – 2019 m. darbai turi būti atlikti ir dokumentacija sutvarkyta iki 2019-09-30, 2020 ir 2021 m. rekonstravimo darbų apimtys bus nustatomos atsižvelgus į skirtą finansavimą projektui įgyvendinti, bet kuriuo atveju einamųjų metų darbai turi būti užbaigti iki einamųjų metų rugsėjo 30 d. Kita vertus, teismui konstatavus, jog nagrinėjamu atveju Pirkimas turėtų būti nutrauktas ir įsiteisėjus šiam teismo sprendimui, bei atsakovui nusprendus skelbti naują pirkimą, atsakovas turės užtikrinti, jog naujai nustatyti darbų atlikimo terminai atitiktų VPĮ 35 straipsnio 4 dalies reikalavimus.

11436.

115Ieškovas taip pat nurodė, jog neaišku, kada turi būti pradėti darbai sudarius Pirkimo sutartį. Teismas su šiais ieškovo argumentais nesutinka. Pirkimo sąlygų 3 priedo 5.4.1. punkte nustatyta, jog rangovas įsipareigoja pradėti vykdyti darbus ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šalių pasirašytos sutarties įsigaliojimo dienos. Pirkimo sąlygų 3 priedo 4.5. punkte nustatyta, jog Rangovas negali pradėti darbų nesuderinęs su Užsakovu darbų grafiko (b. l. 35-36). Taigi, ieškovo ginčijamos Pirkimo sąlygų nuostatos pakankamai aiškiai nurodo darbų vykdymo pradžia bei tiekėjo pareigą prieš pradedant darbus suderinti darbų grafiką.

116Dėl specialistų teisę veikti suteikiančių dokumentų pateikimo

11737.

118Ieškovas iš esmės įrodinėja, jog perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas turėtų teisę vykdyti atitinkamus darbus statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje, tačiau nereikalauja, kad tiekėjo siūlomi specialistai turėtų teisę vykdyti atitinkamus darbus statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje. Teismas su šiais ieškovo argumentais nesutinka.

11938.

120VPĮ 35 straipsnio 2 dalies 3 punktas numato, jog pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta informacija, kad jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Pirkimo sąlygų 3.9. punkte numatyta, jeigu teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama ar tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

12139.

122Atsižvelgiant į tai, spręstina, jog remiantis ieškovo nurodytos aplinkybės nėra pagrindo spręsti dėl perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumo, kadangi tiek VPĮ nuostatos, tiek Pirkimo sąlygos įpareigoja tiekėją, kad pirkimo sutartį vykdytų tik tokią teisę turintys asmenys.

12340.

124Kitos šalių nurodytos aplinkybės bei argumentai neturi esminės reikšmės teisingam ginčo išsprendimui, todėl dėl jų teismas nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90; Europos Žmogaus Teisių Teismo 2013-11-12 sprendimas, priimtas byloje Jokšas v. Lietuvą, bylos Nr. 25330/07).

125Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

12641.

127CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas priteisia iš antrosios šalies.

12842.

129CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip Rekomendacijoje dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 (2015-03-19 redakcija), patvirtinti užmokesčio dydžiai (toliau – Rekomendacija). Tačiau tai nereiškia, kad teismas privalo priteisti maksimalų rekomendacijose nurodytą dydį, nes ne visos sumos, skirtos advokato pagalbai apmokėti, teismo gali būti pripažintos pagrįstomis, kadangi teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009).

13043.

131Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas patyrė 3000,00 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (b. l. 119-122) bei sumokėjo 788,00 Eur žyminį mokestį. Ieškovo prašoma priteisti atstovavimo išlaidų suma mažintina iki 1500,00 Eur. Viena vertus, ieškovas savalaikiai pateikė procesinius dokumentus bei pakankamai pasisakė dėl ginčo dalyko. Kita vertus, teismas įvertinęs tai, kad ginčas nėra sudėtingas faktinių aplinkybių tyrimo požiūriu, teisės taikymo požiūriu, teisminis nagrinėjimas vyko rašytinio proceso tvarka, pateiktame dublike iš esmės pakartotas ieškinyje nurodytos aplinkybės bei argumentai, pacituota teismų praktika, pateikti procesiniai dokumentai nėra didelės apimties, sprendžia, jog pateiktų procesinių dokumentų parengimui nereikėjo skirti ypatingai daug laiko ir pastangų, todėl prašoma priteisti atstovavimo išlaidų suma mažintina iki protingos 1500,00 Eur dydžio sumos. Viršijančios priteistų bylinėjimosi išlaidų dydį trečio asmens patirtos išlaidos vertinamos kaip neatitinkančios išlaidų kriterijų – būtinumo, pagrįstumo, sąžiningumo ir protingumo ir nepaisant jų (išlaidų) realumo, tai yra pernelyg didelis trečio asmens išlaidavimas, tenkantis jam pačiam. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys iš esmės tenkintas, t. y., viešojo pirkimo procedūros nutrauktos bei kai kurios Pirkimo sąlygos pripažintos neteisėtomis, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 2288,00 Eur (1500,00 + 788,00) bylinėjimosi išlaidų.

13244.

133Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme valstybė patyrė 1,86 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme. Kadangi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme, dalis neviršija 3,00 Eur, todėl jos nepriteistinos (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 96 straipsnis, Teisingumo ir Finansų ministrų 2014-09-23 įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

134Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais,423¹-4238 straipsniais, teismas

Nutarė

135Ieškinį tenkinti.

136Viešojo pirkimo Nr. 427214 „LOSC Trakų sporto bazės, Karaimų g. 73, Trakuose, krantinės sutvarkymo ir techninio elingo rekonstravimo darbo projekto parengimas ir rangos darbų pirkimas“ sąlygų, įtvirtintų 4.2. punkto 3 lentelės 5 punkte, pakeitimą pripažinti neteisėtu, viešojo pirkimo konkurso procedūras nutraukti.

137Viešojo pirkimo Nr. 427214 „LOSC Trakų sporto bazės, Karaimų g. 73, Trakuose, krantinės sutvarkymo ir techninio elingo rekonstravimo darbo projekto parengimas ir rangos darbų pirkimas“ sąlygas, įtvirtintas 4.2. punkte 2 lentelės 3 punkte ir Sutarties projekto 3.10 punkte, pripažinti neteisėtomis.

138Priteisti iš atsakovo Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro, juridinio asmens kodas 188600743, ieškovės UAB „Verslo“, juridinio asmens kodas 302627983, naudai 2288,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

139Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. Teismas... 4. I. Dalyvaujančių byloje asmenų procesiniuose dokumentuose nurodytų... 5. 1. UAB „Verslo“ (toliau – ir Ieškovas) kreipėsi į teismą, prašydama... 6. 1.1.... 7. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 8. 1.2.... 9. Ieškovo įsitikinimu, atliktas Pirkimo sąlygų pakeitimas neatitinka VPĮ... 10. 1.3.... 11. Fiksuotos kainos kainodaros atveju, tiek darbų kiekių didėjimo, tiek darbų... 12. 1.4.... 13. Iš Pirkimo sąlygų 3 priedo (toliau – ir Sutarties projektas) nuostatų... 14. 1.5.... 15. Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas turėtų teisę vykdyti... 16. 1.6.... 17. Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygose kelia reikalavimą dėl teisės... 18. 1.7.... 19. Atsižvelgiant į teismų praktiką, visiškai akivaizdu, kad ieškovas turi... 20. 2.... 21. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepimas bei... 22. 2.1.... 23. Ieškovas atsakovui pateikė pasiūlymą parduoti darbus supaprastintam... 24. 2.2.... 25. Viešojo pirkimo sutartyje galima įtvirtinti, pavyzdžiui, kainodaros... 26. 2.3.... 27. Atsakovo įsitikinimu, pirkimo sąlygose nurodyti terminai yra pakankamai... 28. 2.4.... 29. Atsakovas pagrįstai ir teisėtai nustatė papildomą kvalifikacijos... 30. 3.... 31. Išvadą byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau... 32. 3.1.... 33. Nagrinėjamu atveju byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovas pakeitė... 34. 3.2.... 35. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, Tarnybos vertinimu,... 36. 3.3.... 37. Tarnyba pastebi, kad skelbimo apie Pirkimą 2.7. punkte yra nurodomas sutarties... 38. 3.4.... 39. Įvertinus pateiktus į bylą dokumentus bei šalių argumentus, darytina... 40. 3.5.... 41. Ieškovas pažymi, kad Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas... 42. Ieškinys tenkintinas.... 43. II. Ginčo esmė... 44. 4.... 45. Ginčas tarp šalių kilo dėl Atsakovo nustatytų Pirkimo kvalifikacinių... 46. 5.... 47. Atsakovas iš esmė įrodinėjo, jog ieškovui neturi teisės reikšti... 48. III. Byloje nustatytos teisės taikymui reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 49. Dėl ieškovo teisės teismine tvarka ginčyti Pirkimą... 50. 6.... 51. Atsakovas, atsikirsdamas į ieškinį, nurodė, jog Ieškovas neturi teisės... 52. 7.... 53. Teismas ex officio (pagal pareigas) privalo patikrinti, ar ginčas (atskiras... 54. 8.... 55. Teismų praktikoje pažymima, jog VPĮ V skyriaus nuostatomis gali remtis ne... 56. 9.... 57. Tiekėjo teisinis suinteresuotumas ginčyti perkančiosios organizacijos... 58. 10.... 59. Atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, teismas sutinka su atsakovo... 60. 11.... 61. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, spręstina, jog atsakovo nurodytos... 62. Dėl kvalifikacinių reikalavimų pakeitimo... 63. 12.... 64. Kasacinio teismo ne kartą pasisakyta, kad perkančiosios organizacijos,... 65. 13.... 66. Perkančioji organizacija, apibrėžusi pirkimo sąlygų turinį, negali... 67. 14.... 68. Paskelbto viešojo pirkimo dokumentai negali būti aiškinami ar tikslinami... 69. 15.... 70. Ieškovas iš esmės įrodinėjo, jog atsakovo atliktas esminis kvalifikacinių... 71. 16.... 72. Nagrinėjamu atveju byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog... 73. 17.... 74. Taigi, atsakovas panaikino Pirkimo sąlygų 4.2 punkte 3 lentelės 5 punkte... 75. Dėl kainodaros taisyklių taikymo... 76. 18.... 77. VPĮ 87 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad pirkimo sutartyje, kai ji... 78. 19.... 79. Nagrinėjamu atveju byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog Pirkimo... 80. 20.... 81. Metodikos 33.1 punkte nurodyta, kad pirkimo dokumentuose ir sutartyje... 82. 21.... 83. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, jog Pirkimo sąlygų 3 priedo 3.10.... 84. 22.... 85. Taigi, įvertinus išvadą teikiančios institucijos nuomonę bei... 86. 23.... 87. Atsakovo argumentai, jog tokios kainodaros taisyklės buvo paskelbtos ir... 88. Dėl kvalifikacinių reikalavimų... 89. 24.... 90. VPĮ 47 straipsnio 1 dalis numato, kad perkančioji organizacija privalo... 91. 25.... 92. Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos, patvirtintos... 93. 26.... 94. Kvalifikacijos metodikos 8 punktas numato, jog pirkimo vykdytojas negali kelti... 95. 27.... 96. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog Pirkimo sąlygų 4.2. punkte... 97. 28.... 98. Ieškovas nurodė, jog Pirkimo sąlygų 4.2. punkte nurodytos 2 lentelės 3... 99. 29.... 100. Nors atsakovas teisingai nurodė, jog nustatyti minimalūs tiekėjo... 101. 30.... 102. Taigi, įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, išvadą teikiančios... 103. Dėl sutarties vykdymo terminų ... 104. 31.... 105. VPĮ 35 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Pirkimo dokumentai turi būti... 106. 32.... 107. Kasacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką dėl perkančiosios... 108. 33.... 109. Ieškovas iš esmės įrodinėjo, jog Pirkimo sąlygose nurodyti neaiškūs... 110. 34.... 111. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog Pirkimo sąlygų 3 priedo 4.2.... 112. 35.... 113. Taigi, skelbimo apie Pirkimą pakankamai aiškiai nurodytas sutarties vykdymo... 114. 36.... 115. Ieškovas taip pat nurodė, jog neaišku, kada turi būti pradėti darbai... 116. Dėl specialistų teisę veikti suteikiančių dokumentų pateikimo... 117. 37.... 118. Ieškovas iš esmės įrodinėja, jog perkančioji organizacija reikalauja, kad... 119. 38.... 120. VPĮ 35 straipsnio 2 dalies 3 punktas numato, jog pirkimo dokumentuose turi... 121. 39.... 122. Atsižvelgiant į tai, spręstina, jog remiantis ieškovo nurodytos aplinkybės... 123. 40.... 124. Kitos šalių nurodytos aplinkybės bei argumentai neturi esminės reikšmės... 125. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 126. 41.... 127. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas... 128. 42.... 129. CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 130. 43.... 131. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas patyrė... 132. 44.... 133. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme valstybė patyrė 1,86 Eur... 134. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259... 135. Ieškinį tenkinti.... 136. Viešojo pirkimo Nr. 427214 „LOSC Trakų sporto bazės, Karaimų g. 73,... 137. Viešojo pirkimo Nr. 427214 „LOSC Trakų sporto bazės, Karaimų g. 73,... 138. Priteisti iš atsakovo Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos... 139. Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...