Byla 1-109-482/2012

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėja Aksinija Žemantauskienė, sekretoriaujant Gitanai Būbnienei, dalyvaujant prokurorei Astai Antanaitienei, nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui J. P., jo atstovei advokatei Irenai Haase, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2E. B., asmens kodas ( - ) gim. duomenys neskelbtini, Vilkaviškyje, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, mokosi duomenys neskelbtini II-me kurse, gyv. Duomenys neskelbtini., neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ( tokiau BK ) 284straipsnio 1dalį, 138straipsnio 2 dalies 8punktą, ir

Nustatė

3kaltinamasis pažeidė viešąją tvarką ir nesunkiai sutrikdė sveikatą dėl chuliganiškų paskatų, t.y. 2011-11-24 apie 13.00 val. Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriaus, esančio Vilkaviškyje, S. N. g. 40, patalpose- koridoriuje, t. y. viešoje vietoje, dėl chuliganiškų paskatų-rodant aiškų žmogaus ir visuomenės negerbimą niekinant elementarias moralės ir elgesio normas, esant menkaverčiai dingsčiai, matant pašaliniams asmenims, įžūliu elgesiu – tyčia tris kartus ranka sudavė nukentėjusiajam į veido sritį, tuo padarė poodinę kraujosruvą ir gilų nosies nubrozdinimą nosyje, kraujosruvas viršutinėje lūpoje, nosies kaulų lūžimą kas vertinama nesunkiu sveikatos sutrikdymu, bei tokiu būdu demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką padarydamas viešosios tvarkos pažeidimą.

4Kaltinamojo kaltė įrodyta jo paties, nukentėjusiojo, liudytojų parodymais, byloje surinkta rašytine medžiaga.

5Kaltinamasis E. B. dėl pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino iš dalies, neigė smaugęs nukentėjusįjį ir sudavęs trečią smūgį ir parodė, kad mokykloje I-me korpuse koridoriuje prie sporto salės ant palangės sėdėjo J. P. ir siūlė jam eiti į lauką aiškintis „vienas ant vieno“. Jis nesutiko, tada J. P. priėjo prie jo ir griebė už striukės, tada jis trenkė du kartus nukentėjusiajam ranka į veidą. Jis taip pasielgė, norėdamas nukentėjusįjį pažeminti, be to, jis buvo apstumdęs jo draugę. Su valstybinės ligonių kasos civiliniu ieškiniu sutinka. Su nukentėjusiojo pareikštu civiliniu ieškiniu dėl turtinės žalos sutinka, su neturtinės žalos- nesutinka, iš pradžių nukentėjusysis buvo prašęs 500 litų.

6Nukentėjusysis J. P. parodė, kad 2011-11-24 apie 12 val. I-me mokyklos korpuse koridoriuje jis sėdėjo ant palangės, kai prie jo priėjo kaltinamasis, siūlė eiti į lauką, jis nėjo, tada griebė jam už kaklo, jis mėgino kaltinamąjį nusistumti, kai kaltinamasis jam sudavė į nosį, į lūpą ir vėl į nosį. Įvykį turėjo matyti, nes buvo pertrauka. Jis nėra buvęs šokiuose, nežino tokių dalykų, apie kuriuos kalba kaltinamasis. Jis reiškia byloje civilinį ieškinį, kurį sudaro turtinė ir neturtinė žala. Turtinę žalą sudaro vaistų ir kelionės išlaidos. Neturtinę žalą sudaro patirtas jo stresas dėl sužalojimo, skausmas, dėl suduotų smūgių pablogėjo jo klausa, lūžo nosies kaulas, iškrypo nosies pertvara. Liepos 5 d. laukia jo operacija.Pasekmės likusios, kadangi dėl sužalotos nosies negali normaliai miegoti, nes sunku kvėpuoti.

7Liudytojas A. B. parodė, kad mokykloje J. P. siūlė jo broliui eiti į lauką, griebė broliui už drabužių krūtinės srityje, tada E. B. sudavė nukentėjusiajam ranka į veidą du kartus.

8Liudytojas E. U. parodė, kad nukentėjusysis siūlė kaltinamajam eirti į lauką, tas nėjo, tada nukentėjusysis paėmė E. B. už drabužių krūtinės srityje, o E. B. trenkė du kartus ranka nukentėjusiajam į veidą.

9BK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už nepagarbos aplinkiniams ar aplinkai demonstravimą viešoje vietoje įžūliais veiksmais, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais ir visuotinės rimties ar tvarkos sutrikdymą. Šio nusikaltimo objektas yra viešoji tvarka. Viešąja tvarka laikoma padėtis ar veikimo būdas, atitinkantys visuomenės reikalavimus, atsirandantys įvairių socialinių normų įtakoje, turintys tikslą užtikrinti žmonių suderintus ir jiems naudingus tarpusavio santykius.

102011-11-24 17.20 val. Šakių rajono policijos komisariate gautas J. P. protokolas-pareiškimas, kuriame jis nurodė, kad 2011-11-24 apie 13 val. Marijampolės PRC Vilkaviškio skyriuje prie sporto salės E. B. kumštimi jam sudavė tris smūgius į veido sritį ( b.l.2). 2011-11-24 17.30 val. liudytojo apklausos metu J. P. nurodė, kad prie sporto salės jaunuolis prašė jo cigarečių, kai jis atsakė, kad neturi, griebė jam už gerklės, jis mėgino patraukti jaunuolio ranką, kai jaunuolis sudavė jam kumštimi į lūpą, jis patraukė ranką, tada jaunuolis sudavė jam dar du smūgius į veidą ir į nosį. Jaunuolis sumušęs jį yra E. B.. Anksčiau yra konfliktavęs su E. B. ( b.l.4-5). Tiriant įvykio aplinkybes, 2011-11-24 užduotyje atlikti objektų tyrimą ( b.l.11) bei specialisto išvadoje ( apžiūrint dalyvavo pats J. P.) nėra užfiksuota jokių duomenų apie paėmimą nukentėjusiajam už kaklo, ši aplinkybė nenurodyta ir specialisto netirta. 2011-11-25 teismo med.specialisto išvadoje Nr. G 461/1 (10) J. P. konstatuota poodinė kraujosruva ir gilus odos nubrozdinimas nosyje, kraujosruvos viršutinėje lūpoje, nosies kaulų lūžimas, padaryti ranka, kumščiu, mažiausiai dviejų poveikių pasekoje, 12-24 val. iki tyrimo, padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas (b.l. 15).

11Apkaltinamasis teismo nuosprendis turi būti pagrįstas įrodymais, kurie neabejotinai patvirtina kaltinamojo kaltę, padarius jam inkriminuojamą nusikaltimą. Tokios teismo išvados gali būti padaromos pašalinus visus prieštaravimus, paneigus abejones. Negali būti priimamas apkaltinamasis nuosprendis, kai surinktų įrodymų nepakanka padaryti atitinkamos išvados. Visos abejonės, kurių išnaudojus visas galimybes, negalima pašalinti turi būti aiškinamos kaltinamojo naudai. Teisiamojo posėdžio metu nebuvo pašalinti prieštaravimai liudytojų, nukentėjusiojo ir kaltinamojo parodymuose dėl paėmimo nukentėjusiajam už kaklo, todėl visos abejonės aiškinamos kaltinamojo naudai, aplinkybė “ sugriebė J. P. rankomis už kaklo ir pradėjo jį smaugti”, šalintina iš kaltinimo kaip neįrodyta.

12Vertinant suduotų smūgių skaičių, atsižvelgtina į specialisto išvadą, kurioje nurodyta, kad sužalojimai padaryti mažiausia dviejų smūgių ar trauminių poveikių pasekoje, ir į padaryto sužalojimo pobūdį- nosies kaulų lūžimas, todėl paliktina ir laikytina įrodytais, kad kaltinamasis sudavė nukentėjusiajam tris smūgius. Iš BPK 276str.4 dalimi pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų liudytojo V. K. parodymų, seka, kad liudytojas matė, kaip E. B. pasiūlė jaunuoliu eiti į lauką išsiaiškinti, klausė, ko jis kibo prie merginų ir pan. Jaunuolis atsisakė eiti į lauką, nepakilo nuo palangės. Tada E. B. jam sudavė į veido kairę pusę, nosį (b.l. 48). Liudytojas V. K. priešingai nei liudytojai A. B. ir E. U. parodė, kad kaltinamasis pirmas pradėjo žodinį konfliktą, tačiau smurto veiksmus neginčijamai pirmas pradėjo kaltinamasis, jo suduoti smūgiai buvo stiprūs, ką įrodė ir specialisto išvada.

13Pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą atsako tas, kas nesunkiai sužalojo ar susargdino dėl chuliganiškų paskatų. Vadinasi, norint nusikalstamą veiką kvalifikuoti pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą, būtina nustatyti motyvą – chuliganiškas paskatas. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad nusikalstama veika pripažįstama padaryta dėl chuliganiškų paskatų, kai tai daroma dėl aiškaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės ir elgesio normų niekinimo, kai kaltininko elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinamą požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį (kasacinės nutartys Nr. 2K-716/2007, 2K-144/2008, 2K-58/2009, 2K-241/2009, 2K-266/2009). Kaltinamasis pripažino, kad norėjęs pažeminti nukentėjusįjį, nurodė, kad galimai nukentėjusysis netinkamai elgėsi merginos atžvilgiu. Todėl išvardintų aplinkybių pagrindu kaltinamasis pažeidė viešąją tvarką, sudavė smūgius nukentėjusiajam iš chuliganiškų paskatų, viešoje vietoje - Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriaus, esančio Vilkaviškyje, S. N. g. 40, patalpose- koridoriuje, matant kitiems asmenims, tuo metu buvo pertrauka, padarydamas nukentėjusiajam nesunkų sveikatos sutrikdymą. Kadangi kaltinamasis padarė nukentėjusiajam nesunkų sveikatos sutrikdymą viešoje vietoje, jo veiksmai kaip idealioji nusikaltimų sutaptis kvalifikuotini pagal BK 138 str. 2d. 8p., 284 str.1d., sudėtį.

14Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

15Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam atsižvelgė į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltinamojo asmenybę.

16Nusikalstamos veikos priskirtinos tyčiniams nesunkiems ir apysunkiams nusikaltimams ( BK 11 str. 3d.,4d.). Tai baigti nusikaltimai.

17Kaltinamasis anksčiau neteistas ( b.l. 75), administracine tvarka baustas 2009-08-26 pagal ATPK 131 str.5d. ( mopedo vairavimas, neturint tam teisės ) 20 Lt bauda ( b.l.78), Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriaus charakterizuojamas kaip gerai lankantis mokyklą, I pusmetį baigė teigiamais pažymiais, pamokų metu drausmingas ( b.l.71), jo šeimą sudaro tėvai ir brolis ( b.l.73), Šeimenos seniūnija apie E. B. elgesį šeimoje bei visuomenėje nusiskundimų nėra gavusi ( b.l.74).

18Teismas skiria bausmę pagal Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. BK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta tokios bausmės kaip viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki dvejų metų. BK 138 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytas tik laisvės atėmimas iki penkerių metų. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kaltinamajam pagal BK 284 straipsnio 1 dalį skirtina švelniausia sankcijoje numatyta bausmė-viešieji darbai, o pagal BK 138 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimo bausmė, kurios dydis parinktinas mažesnis nei vidurkis artimesnis minimaliam laisvės atėmimo terminui. Be to, atsižvelgiant į tai, kad kaltinamojo padaryti nusikaltimai priskirtini prie tyčinių nesunkių ir apysunkių, kad kaltinamasis teisiamas pirmą kartą, jo atžvilgiu taikytinas BK 75 straipsnio 1 dalis ir atidėtinas bausmės vykdymas, nes teismas sprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Atidėjus bausmės vykdymą, kaltinamasis bus pakankamai nubaustas, jam skirti įpareigojimai, jo teisių ir pareigų išaiškinimas dėl atsakomybės pažeidus bausmės vykdymo atidėjimo sąlygas, apribos galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, jis laikysis įstatymų, nenusikals, ir tokiu būdu individualizuota bausmė užtikrins teisingumo principo įgyvendinimą, atitiks padarytas kaltinamojo nusikalstamas veikas atitiks bausmės skyrimo tikslus ir principus ( BK 41str.).

19Taikyti kaltinamojo atžvilgiu BK 54 str. 3 dalį ar 62 straipsnį nėra pagrindo.

20Paskirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, naikintina.

21Dėl civilinių ieškinių :

22Byloje pareikštas Valstybinės ligonių kasos civilinis ieškinys dėl 230,37 litų žalos atlyginimo : Kauno teritorinės ligonių kasos informacinės sistemos duomenimis J. P. viešojoje įstaigoje Šakių ligoninė 2011-11-24,2011-11-25 ir 2011-12-20 buvo suteiktos ambulatorinės neurologo, radiologo ir otorinolaringologo konsultacijos. Suteiktų paslaugų kaina 230,37 Lt. Kaltinamasis su civiliniu ieškiniu sutiko. Valstybinės ligonių kasos civilinis ieškinys pagrįstas, įrodytas ir tenkintinas, priteisiant iš kaltinamojo E. B. 230,37 Lt Valstybinės ligonių kasos naudai už nukentėjusiojo J. P. gydymą ( CK 6.283str.1d., 6.280str., Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 30 str.1p., 31 str.1p., 15 str.1d.8p.).

23Nukentėjusysis pareiškė byloje civilinį ieškinį turtinei ir neturtinei žalai atlyginti, nurodydamas, kad turtinę žalą 528,65 litus sudaro transporto ir vaistų išlaidos, o neturtinę žalą sudaro patirtas fizinis skausmas, dėl sulaužytos nosies negali laisvai kvėpuoti, po traumos pradėjo blogai girdėti, jo sveikatai neigiamą poveikį turėjo jam taikyti nuskausminamieji vaistai, vis dar jaučia besikartojančius galvos, nosies ir ausų skausmus, jaučia baimę ir nerimą dėl galimų traumos pasekmių ateityje, liepos 5 d. jam bus atlikta operacija, prašo priteisti 5000 litų neturtinei žalai atlyginti ( b.l. 19-21).

24Kaltinamasis su civiliniu ieškiniu dėl turtinės žalos sutiko, su neturtinės žalos nesutiko.

25CK 6.250 str. 1 dalis numato, jog neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į nusikalstamos veikos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

26Neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymo kriterijai yra numatyti CK 6.250 straipsnio 2 dalyje. Jie apibrėžiami konkrečiais ir vertinamaisiais požymiais. Spręsdamas nusikalstama veika padarytos neturtinės žalos atlyginimo dydžio klausimą, teismas turi atsižvelgti į: 1) neturtinės žalos pasekmes; 2) žalą padariusio asmens kaltę; 3) žalą padariusio asmens turtinę padėtį; 4) tai, ar padaryta turtinė žala, į padarytos turtinės žalos dydį; 5) kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes; 6) sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. CK nurodytas kriterijų sąrašas nėra baigtinis. Neturtinės žalos dydis nustatomas pagal bylai reikšmingų aplinkybių visumą.

27Kaltinamasis jauno amžiaus, neseniai pilnametystės sulaukęs asmuo, mokosi, savo pajamų ar turto neturi.

28Sutinkamai su CK 6.283 str. 1 dalimi, jeigu fizinis asmuo suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiajam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą. Dėl nukentėjusiojo sužalojimo kaltas kaltinamasis, kad nukentėjusysis sužalotas įrodo kaltinamojo, nukentėjusiojo parodymai, specialisto išvada. Todėl atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, į tai, kad nukentėjusiajam padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, į sukelto sužalojimo pasekmes, į formuojamą teismų praktiką panašaus pobūdžio bylose ( 2K-61/2011, 2K-106/2008, 2K-136/2008, 2K-729/2007, 2K-170/2007, 2K-495/2006), civilinis ieškinys neturtinei žalai atlyginti tenkintinas, priteisiant iš kaltinamojo 5000,00 litų neturtinei žalai atlyginti nukentėjusiojo naudai.

29BPK 106 str. 2 dalis numato, kad pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Nukentėjusysis prašo pripažinti proceso išlaidomis 800,00 Lt ir priteisti šią sumą už advokato pagalbą. Sprendžiant išlaidų, civilinio ieškovo turėtų jo pusėje stojusio advokato teisinei pagalbai apmokėti, atlyginimo klausimą, atsižvelgtina į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir sunkumą, kaltės laipsnį ir pobūdį, nukentėjusiojo turtinę padėtį, o taip pat į advokato suteiktos teisinės pagalbos kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, advokato kvalifikaciją ir patirtį ir pan., todėl teismas, atsižvelgdamas į šias aplinkybes nukentėjusiojo turėtas išlaidas 800,00 Lt teisinei pagalbai apmokėti pripažįsta proceso išlaidomis, priteisia iš kaltinamojo E. B. nukentėjusiojo J. P. naudai.

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297- 308 str. str., 310 str., 312-313 str.str., teismas

Nutarė

31E. B. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir ir nubausti jį:

32Pagal BK 284 str. 1 dalį 5 mėnesių viešųjų darbų bausme;

33Pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą 1 ( vieneriems metams) laisvės atėmimu.

34BK 63 str.5d.1 punktu bausmes subendrinti apėmimo būdu ir galutinę bausmę paskirti 1 ( vienerius) metus laisvės atėmimo.

35Taikyti BK 75 straipsnio 1 ir 2 dalis ir paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1 ( vienerių ) metų ir 6 mėnesių laikotarpiui, įpareigojant per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms, tęsti mokslą, atlyginti nukentėjusiajam turtinę žalą 528,65 litus.

36Paskirtą kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

37Nukentėjusiojo J. P. civilinį ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo tenkinti ir priteisti iš kaltinamojo E. B. 528,65 Lt turtinei ir 5000,00 litų neturtinei žalai atlyginti.

38Valstybinės ligonių kasos ieškinį tenkinti ir priteisti iš kaltinamojo E. B. 230,37 Lt civilinį ieškinį nukentėjusiojo gydymo išlaidų.

39BPK 106 straipsnio 2 dalimi 800 litų pripažinti proceso išlaidomis ir priteisti iš kaltinamojo E. B. nukentėjusiojo J. P. naudai.

40Nuosprendį per 20 dienų galima skųsti Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

1. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėja Aksinija Žemantauskienė,... 2. E. B., asmens kodas ( - ) gim. duomenys neskelbtini, Vilkaviškyje, lietuvis,... 3. kaltinamasis pažeidė viešąją tvarką ir nesunkiai sutrikdė sveikatą dėl... 4. Kaltinamojo kaltė įrodyta jo paties, nukentėjusiojo, liudytojų parodymais,... 5. Kaltinamasis E. B. dėl pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino iš dalies,... 6. Nukentėjusysis J. P. parodė, kad 2011-11-24 apie 12 val. I-me mokyklos... 7. Liudytojas A. B. parodė, kad mokykloje J. P. siūlė jo broliui eiti į... 8. Liudytojas E. U. parodė, kad nukentėjusysis siūlė kaltinamajam eirti į... 9. BK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už nepagarbos... 10. 2011-11-24 17.20 val. Šakių rajono policijos komisariate gautas J. P.... 11. Apkaltinamasis teismo nuosprendis turi būti pagrįstas įrodymais, kurie... 12. Vertinant suduotų smūgių skaičių, atsižvelgtina į specialisto išvadą,... 13. Pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą atsako tas, kas nesunkiai sužalojo... 14. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių... 15. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam atsižvelgė į padarytų nusikalstamų... 16. Nusikalstamos veikos priskirtinos tyčiniams nesunkiems ir apysunkiams... 17. Kaltinamasis anksčiau neteistas ( b.l. 75), administracine tvarka baustas... 18. Teismas skiria bausmę pagal Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies... 19. Taikyti kaltinamojo atžvilgiu BK 54 str. 3 dalį ar 62 straipsnį nėra... 20. Paskirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti,... 21. Dėl civilinių ieškinių :... 22. Byloje pareikštas Valstybinės ligonių kasos civilinis ieškinys dėl 230,37... 23. Nukentėjusysis pareiškė byloje civilinį ieškinį turtinei ir neturtinei... 24. Kaltinamasis su civiliniu ieškiniu dėl turtinės žalos sutiko, su... 25. CK 6.250 str. 1 dalis numato, jog neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas,... 26. Neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymo kriterijai yra numatyti CK... 27. Kaltinamasis jauno amžiaus, neseniai pilnametystės sulaukęs asmuo, mokosi,... 28. Sutinkamai su CK 6.283 str. 1 dalimi, jeigu fizinis asmuo suluošintas ar... 29. BPK 106 str. 2 dalis numato, kad pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas,... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297- 308 str. str., 310 str., 312-313... 31. E. B. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalį ir... 32. Pagal BK 284 str. 1 dalį 5 mėnesių viešųjų darbų bausme;... 33. Pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą 1 ( vieneriems metams) laisvės... 34. BK 63 str.5d.1 punktu bausmes subendrinti apėmimo būdu ir galutinę bausmę... 35. Taikyti BK 75 straipsnio 1 ir 2 dalis ir paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1... 36. Paskirtą kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti,... 37. Nukentėjusiojo J. P. civilinį ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos... 38. Valstybinės ligonių kasos ieškinį tenkinti ir priteisti iš kaltinamojo E.... 39. BPK 106 straipsnio 2 dalimi 800 litų pripažinti proceso išlaidomis ir... 40. Nuosprendį per 20 dienų galima skųsti Kauno apygardos teismui per...