Byla 2K-144/2008

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Gintaro Godos, Antano Klimavičiaus ir pranešėjo Olego Fedosiuko, sekretoriaujant R. Miškelevičiūtei, dalyvaujant prokurorui S. Stulginskui, gynėjui advokatui A. Mieželaičiui, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo S. K. kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2007 m. gegužės 28 d. nuosprendžio ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 25 d. nutarties.

2Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2007 m. gegužės 28 d. nuosprendžiu S. K. nuteistas pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą laisvės atėmimu dvejiems metams. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 ir 2 dalių pagrindu paskirtos bausmės vykdymas S. K. atidėtas dvejiems metams, įpareigojant per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atsiprašyti nukentėjusiojo T. B. ir per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš nuolatinės gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

3Iš S. K. Vilniaus teritorinės ligonių kasos naudai už T. B. gydymą priteista 2526 Lt turtinei žalai atlyginti, nukentėjusiojo T. B. naudai – 5000 Lt neturtinei žalai atlyginti bei 700 Lt išlaidoms už advokato paslaugas apmokėti.

4Tuo pačiu nuosprendžiu R. V. pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą išteisintas nenustačius, kad jis dalyvavo padarant nusikalstamą veiką.

5Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m. rugsėjo 25 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro, nuteistojo S. K. ir nukentėjusiojo T. B. apeliacinius skundus atmetė.

6Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistojo gynėjo, prašiusio kasacinį skundą tenkinti, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

7S. K. nuteistas pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą už tai, kad 2006 m. kovo 9 d., apie 1.00 val., viešoje vietoje, klube „C“, esančiame (duomenys neskelbtini), užlaužęs nukentėjusiajam T. B. ranką ir išvedęs jį į klubo laiptinės koridorių, iš chuliganiškų paskatų spyrė nuo nenustatyto asmens smurtinių veiksmų ant žemės nukritusiam T. B. į kairę veido pusę, po to dar ne mažiau kaip du kartus kumščiu smogė jam į veidą ir 4-5 kartus spyrė ir smogė ranka į įvairias kūno vietas. Šiais veiksmais S. K. sulaužė T. B. žandikaulį, t. y. nesunkiai sutrikdė sveikatą.

8Kasaciniu skundu nuteistasis S. K. prašo Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2007 m. gegužės 28 d. nuosprendį ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 25 d. nutartį panaikinti.

9Kasatorius nurodo, kad teismai neteisingai kvalifikavo jo veiką pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą, nustatantį atsakomybę už nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl chuliganiškų paskatų. Jis ne tik nepažeidinėjo viešosios tvarkos, tačiau, priešingai, ėmėsi priemonių jai užtikrinti ir tai įėjo į jo pareigas, numatytas sutartyje Nr.(duomenys neskelbtini), sudarytoje naktinio klubo „C“ ir UAB (duomenys neskelbtini). Kasatoriaus veiksmai prieš nukentėjusįjį T. B. buvo atlikti užtikrinant viešąją tvarką, bet ne siekiant priešpastatyti save aplinkiniams, kaip yra nurodyta apeliacinės instancijos teismo nutartyje. Apsaugos darbuotojui yra įprasta daug kartų per darbo pamainą susidurti su neblaiviais, agresyviais, netinkamai besielgiančiais žmonėmis. Apsaugininkai stengiasi negilinti konflikto, izoliuoti nuo kitų netinkamai besielgiantį asmenį ir kaip įmanoma greičiau perduoti jį policijos pareigūnams. Jei apsaugos darbuotojas viršija savo įgalinimus, jis turi atsakyti pagal sukeltas pasekmes, tačiau neatsako už chuliganiškus veiksmus, nes jo veikoje nėra į tai nukreipto subjektyviosios pusės požymio.

10Anot kasatoriaus, teisės teorijoje nusikaltimo padarymo motyvai skirstomi į pozityvius (noras padėti, siekimas palengvinti kančias), neutralius (meilė, draugystė) ir negatyvius (savanaudiškumas, chuliganiškos ir kitos paskatos). Kasatorius nurodo, kad jo veikos motyvai buvo pozityvūs – jis siekė užtikrinti viešąją tvarką, sulaikyti netinkamai besielgiantį asmenį ir tai įėjo į jo pareigas. Pirmosios instancijos teismas nuosprendyje siaurai pasisakė dėl veikos kvalifikavimo, o apeliacinės instancijos teismas nutartyje plačiai aiškino chuliganiškų paskatų, chuliganizmo sąvokas, tačiau netinkamai taikė materialinės teisės normas, sutapatino subjektyvųjį požymį – motyvą su objektyviuoju požymiu – nusikaltimo padarymo vieta. Teismas nutartyje nurodė, kas yra chuliganiškos paskatos, taip pat veikos kvalifikavimą pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą pagrindė tuo, kad veika buvo padaryta viešojoje vietoje, t.y. koridoriuje, kur bet kuriuo metu gali lankytis kiti asmenys. Kasatorius atkreipia dėmesį į tai, kad BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktas nenurodo nusikaltimo padarymo vietos, kaip kvalifikuotos nusikaltimo sudėties objektyviojo požymio, t. y. veika netampa pavojingesnė, jei ji padaroma viešoje vietoje. Jam inkriminuotas nusikaltimas yra kvalifikuotas netinkamai, nes neįrodytas būtinas subjektyvusis požymis – chuliganiškos paskatos (negatyvus motyvas). Chuliganiški motyvai dažniausiai priskiriami nepageidautinam elgesiui, kai atliekami be aplinkiniams aiškios priežasties ar dėl aiškiai nepakankamų, nepateisinamų, nesuvokiamų priežasčių. Tuo tarpu kasatoriaus veiksmai buvo motyvuoti pozityviu siekiu užtikrinti viešąją tvarką, o ne siekiant mesti atvirą iššūkį visuomeninei tvarkai ir priešpastatyti save aplinkiniams. Pozityvūs motyvai ir negatyvus nukentėjusiojo elgesys nusikaltimo padarymo metu turėjo būti įvertinti kaip lengvinantys baudžiamąją atsakomybę ir į juos turėjo būti atsižvelgta skiriant bausmę ir priteisiant neturtinę žalą. Kasatoriaus veikoje buvo nustatyta kvalifikuota nusikaltimo sudėtis ir taip buvo pažeistas BPK 1 straipsnis, įtvirtinantis tai, kad baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus, greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas.

11Kasacinis skundas tenkintinas iš dalies.

12Dėl chuliganiškų paskatų

13Bylos medžiaga rodo, kad S. K. nuteistas už sveikatos sutrikdymą, padarytą naktinio klubo lankytojui. Nusikalstamą veiką S. K. padarė, būdamas UAB (duomenys neskelbtini) apsaugos darbuotojas bei atlikdamas savo tarnybines pareigas naktiniame klube „C“. Pirmosios instancijos teismas, pripažindamas jį kaltu padarius veiką dėl chuliganiškų paskatų, tokį sprendimą motyvavo tuo, kad byloje nenustatytos aplinkybės, galinčios pateisinti fizinio smurto panaudojimą prieš nukentėjusįjį priežastį, ir kad, nors ir nustačius nukentėjusiojo nederamo elgesio klube faktą, grubaus fizinio smurto naudojimas nebūtų adekvatus tokiam elgesiui (T. 2, b. l. 126). Apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas nuteistojo apeliacinio skundo argumentą dėl nepagrįsto chuliganiškų paskatų inkriminavimo, papildomai pažymėjo, kad nors S. K. ir atlikinėjo klube savo, kaip apsaugos darbuotojo, tarnybines pareigas, tačiau smurtavo viešoje vietoje, kaip pretekstą smurto veiksmams panaudodamas mažareikšmę dingstį, kad šiais veiksmais jis siekė priešpastatyti save aplinkiniams bei pademonstruoti niekinantį požiūrį į juos.

14Kolegija pažymi, kad teismų praktikoje veika pripažįstama padaryta dėl chuliganiškų paskatų, kai tai daroma dėl elementarių moralės bei elgesio normų niekinimo, kai kaltininko elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant pademonstruoti niekinantį požiūrį į aplinkinius, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį (kasacinės nutartys Nr. 2K-75/2005, 2K- 324/2005, 2K-716/2007). Kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad viešosios vietos požymis yra svarbus sprendžiant klausimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo (BK 284 straipsnis) inkriminavimo, tačiau veiką kvalifikuojant pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą svarbu yra ne vieta, kurioje atlikti smurto veiksmai, bet specifinis nusikalstamo elgesio motyvas – chuliganiškos paskatos. Teismų praktikoje smurto veiksmai, kad ir atlikti viešoje vietoje ir sutrikdę viešąją tvarką, ne visada vertinami kaip padaryti dėl chuliganiškų paskatų (kasacinė nutartis Nr. 2K-24/2008). Tais atvejais, kai kaltininko viešojoje vietoje padarytą smurtinę veiką pirmiausia nulėmė pavydas, kerštas, pyktis ar kitokios paskatos, kilusios dėl kaltininko ir nukentėjusiojo asmeninių ir panašaus pobūdžio (dalykinių, tarnybinių) santykių, chuliganiškų paskatų kvalifikuojanti aplinkybė paprastai neinkriminuojama (kasacinė nutartis Nr. 2K-136/2008).

15Kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad analizuojamu atveju S. K. sutrikdė nukentėjusiojo sveikatą atlikdamas savo tarnybines pareigas, į kurias įėjo ir viešosios tvarkos naktiniame klube palaikymas, vidaus tvarkos pažeidėjų sulaikymas ir pašalinimas iš objekto, o esant reikalui jų perdavimas policijai (saugos paslaugų sutartis Nr.(duomenys neskelbtini). T.1, b. l. 117). Kolegijos nuomone, S. K. nusikalstamą veiką nulėmė neteisingas jam suteiktų įgaliojimų palaikyti tvarką naktiniame klube supratimas, paskatinęs jį neadekvačiai agresyviai reaguoti į tikrus ar tariamus šios tvarkos pažeidimus. Toks motyvas eliminuoja galimybę inkriminuoti nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui chuliganiškų paskatų aplinkybę. Kolegija konstatuoja, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai, padarę išvadą, jog S. K. nusikalstamą veiką padarė dėl chuliganiškų paskatų, netinkamai pritaikė baudžiamąją įstatymą, todėl, remiantis BPK 369 ir 383 straipsniais, teismų priimti sprendimai keistini, veika perkvalifikuotina į BK 138 straipsnio 1 dalį. Atitinkamai keistina ir nuteistajam paskirta bausmė.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 6 punktu,

Nutarė

17Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2007 m. gegužės 28 d. nuosprendį ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 25 d. nutartį pakeisti: S. K. padarytą nusikalstamą veiką perkvalifikuoti iš BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkto į BK 138 straipsnio 1 dalį; paskirti jam laisvės apribojimą dvejiems metams, įpareigojant be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos. Kitas nuosprendžio ir nutarties dalis palikti nepakeistas.

Ryšiai