Byla 2-383-780/2013
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo pagal ieškovės UAB ,,S.IMPERIJA Creditor.lt“ ieškinį at­­sa­kovei V. T

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, rašytinio proceso tvarka už akių iš­­­na­g­ri­nėjęs civilinę bylą dėl skolos ir delspinigių priteisimo pagal ieškovės UAB ,,S.IMPERIJA Creditor.lt“ ieškinį at­­sa­kovei V. T.,

Nustatė

3Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 569 Lt skolos, 2048,40 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iš­kė­­limo teis­me iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. At­­sa­­ko­­vei ne­­pat­­ei­kus at­si­lie­pi­mo į pareikštą ieškinį arba paruošiamųjų dokumentų, pra­šo­ma pri­im­ti sprendi­mą už akių (b. l. 2-4).

4Atsakovei procesiniai doku­men­tai įteikti 2013 m. gegužės 14 d. (b. l. 71). Atsakovė per nu­­­s­ta­­­­ty­tą 20 dienų terminą be pateisina­mos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovės prašy­mu, pri­­­ima­mas sprendimas už akių, neinformuo­jant šalių apie sprendimo priėmimo laiką ir vie­tą (Ci­­­vi­li­nio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis).

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrody­mų verti­ni­­­­mą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį spren­di­­mą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais nustatyta, kad 2010-11-21 tarp ieškovės UAB ,,S.IMPERIJA Creditor.lt“ ir at­­sa­kovės V. T. buvo su­­­­­da­ry­ta kredito sutartis, kuria ieš­ko­­vė įsipareigojo suteikti atsakovei kreditus, o atsakovė įsi­pa­reigojo gautus kreditus laiku grąžinti, sumokėti kreditų mokestį ir netesybas, jeigu atsiranda prie­vo­lė jas mokėti (b. l. 52-57). Ieškovė 2010-12-28 suteikė atsakovei 450 Lt kreditą, kuris buvo per­ves­tas į atsakovės banko sąskaitą. 2011-01-26 suėjus terminui grąžinti kreditą su kredito mo­kes­čiu, viso 548 Lt, ir atsakovei neatsiskaičius su ieškove, pagal sutarties 9.1 punktą buvo pradėti skaičiuoti 2 % dydžio delspinigiai. 2011-02-10 praėjus 14 dienų po kredito grąžinimo dienos ir neatsiskaičius su ieškove, remiantis sutarties 9.3 punktu atsakovei buvo pritaikyta 150 Lt bauda. 2011-03-13 atsa­ko­vė įmokėjo 600 Lt, delspinigiai, paskaičiuoti už 46 dienas, sudaro 504,16 Lt. 2011-03-16 atsa­ko­vė įmokėjo 185,04 Lt, delspinigiai, paskaičiuoti už 3 dienas, sudaro 32,88 Lt. Atsakovė kredito grą­ži­nimo terminą pratęsė iki 2011-04-13. 2011-04-13 suėjus terminui grąžinti kreditą su kredito mo­kes­čiu, viso 569 Lt, ir atsakovei neatsiskaičius su ieškove, pagal sutarties 9.1 punktą buvo pradėti skaičiuoti 2 % dydžio delspinigiai. 2011-04-28 praėjus 14 dienų po kredito grą­žinimo dienos ir neat­siskaičius su ieškove, remiantis sutarties 9.3 punktu atsakovei buvo pritaikyta 150 Lt bauda. 2011-05-16 atsakovė įmokėjo 100 Lt, delspinigiai, paskaičiuoti už 33 dienas, sudaro 375,54 Lt. 2011-06-20 atsakovė įmokėjo 50 Lt, delspinigiai, paskaičiuoti už 35 dienas, sudaro 398,30 Lt. Atsakovė nėra apmokėjusi kredito, kredito mokesčio bei delspinigių, viso – 2617,40 Lt (b. l. 45-51). Atsakovei elektroniniu paštu bei žinutėmis į mobilųjį telefoną buvo siunčiami priminimai ir reika­laujama sumokėti įsiskolinimą (b. l. 8-44), tačiau atsakovė įsiskolinimo nepadengė.

7Teisėjas sprendžia, kad, atlikus formalų šių ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, ieškinys ten­­­­­kin­­­tinas iš dalies.

8Atsakovė nuo kredito sutarties su ieškove sudary­mo yra prie­vo­li­niuo­se teisi­niuose san­ty­­kiuo­­se (Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1, 6.2 straipsniai). Įs­ta­­tymas nu­ma­to, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinka­mai bei nustatytais terminais pa­gal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir są­ži­­­­nin­gai (CK 6.200 straips­nio 1 dalis). Draudžiama vie­na­ša­liškai atsisa­ky­ti įvykdyti prievolę ar vie­na­šališkai pakeisti jos įvyk­dy­mo sąlygas, išskyrus įsta­ty­mų ar sutarties nu­matytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Teisėtai suda­ry­ta sutartis jos šalims turi įsta­ty­mo galią, o sutarties neįvykdymu lai­ko­­mos bet kokios iš sutarties atsi­radusios prievolės neįvyk­dy­mas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvyk­dymo termino praleidimą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai, 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius su­tartį, atsiranda civi­linė at­­sa­komybė, kurios viena šalis tu­­­­­ri teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar ne­te­sybų, o kita šalis pri­valo atlyginti dėl sutarties ne­­įvyk­­­­­dy­mo ar netin­ka­mo įvykdymo padarytus nuos­tolius arba sumo­kėti ne­te­sybas (baudą, delspi­ni­gius) (CK 6.245 straip­s­­nio 3 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis). Atsa­ko­vė, lai­ku ir tin­ka­mai ne­­grą­žin­­dama suteikto kre­di­to, nemo­kė­­da­ma kredito mokesčio, pažeidė prie­volių bei sutarčių vyk­dy­­mo prin­ci­pus ir liko sko­lin­ga ieškovei 569 Lt, to­dėl ši suma iš jos pri­­teis­­tina.

9Ieškovė paskaičiavo atsa­ko­vei ir prašo iš jos priteisti 2 procentų dydžio delspinigius, t. y. 2048,40 Lt (b. l. 3, 51).

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įsta­tymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prie­­volių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 da­lis). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuo­sto­liais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-401/2008.). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties są­lyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolinin­ko el­gesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo diskrecinė tei­sė ma­žinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Taip teismas kontro­liuo­ja ne­tesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai pratur­tėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2010; 2012 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2012). Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvyk­dymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 da­lies nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš da­lies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesy­bos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „nepro­tin­gai didelės netesybos“ (CK 6.258 straipsnio 3 dalis) įstatyme nesukonkretintos. Kri­te­ri­jus, ku­riuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina nete­sy­bas teis­mai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – for­muoti vienodą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsi­žvel­giant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo tai­ky­ti išim­ti­nes arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kredi­to­riaus patir­tų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protin­gu­mo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukš­čiau­siojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nu­tar­­tis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008, 2012 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2012).

11Pažymėtina, kad 2 procentų dydžio netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje, ta­čiau sutartis sudaryta prisijungimo būdu, pagal ieškovės parengtas bendrąsias sąlygas, tarp šalių ne­vy­ko jokios derybos dėl sutarties sąly­gų, ieškovė, kaip finansine veik­la besi­ver­čiantis juridinis as­muo, turintis patirtį verslo bei derybų sri­tyje, sudarant sutartį turėjo aiš­kų pra­našumą prieš atsakovę. Lietuvos Aukščiau­sia­sis Teismas yra nurodęs, kad są­ži­ningumo ir protingumo principų sutartiniams san­ty­kiams taiky­mas, neleidžiant sutarties šaliai ne­pel­nytai praturtėti dėl neprotingo dydžio nete­sy­bų, yra viešasis inte­re­sas, kurį teismas turi įgyven­din­ti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006). Atsi­žvelg­da­mas į ieškovės veiklos specifiką – ieškovė teikia grei­tąsias vartojimo paskolas, teismas pažymi, kad ieško­vė daugiau kaip dvejus metus negynė savo teisių ir dėl to iš dalies pati yra kalta dėl jos pati­riamų nuostolių. Kredito sutar­ties bendrųjų sąlygų 9.1 punkte numatyti 2 procentų dydžio dels­pi­nigiai sudaro net 730 pro­cen­tus metinių palūkanų. Ieš­ko­vės prašomi priteisti 2048,40 Lt delspini­giai daugiau kaip tris kartus vir­šija negrąžintos pasko­los (569 Lt) sumą. Be to byloje nėra jokių rašytinių įrodymų, kurie leistų teigti, jog ieškovė, pasko­li­nusi at­sakovei palyginti nedidelę 450 Lt sumą, patyrė būtent tokio dy­džio (2048,40 Lt) nuostolius dėl at­sa­kovės netinkamo prie­­volės įvykdymo (CPK 12, 178 straip­sniai). Todėl vado­vau­jan­tis teisin­gu­mo, protingumo, sąžiningumo principais ir sie­kiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiaus­vy­ros, nete­sy­bų suma mažintina. Atsižvelgus į ieško­vės veiklos specifiką ir nuo­tolinio skoli­ni­mo rizi­ką, verslo subjektui nedidelę grąžintinos paskolos sumą, į tai, kad sutartis suda­ryta prisijungimo būdu, į tai, kad dėl paskolos ir netesybų priteisimo, išdavus trumpa­lai­kį kreditą 1 mėnesiui, į teismą kreip­tasi po dau­giau kaip dvejų metų nuo kre­dito grąži­ni­mo termi­no pabaigos, į tai, kad pagal CK 6.193 straipsnio 4 dalį sutarties sąlygos aiš­ki­­namos tas sąlygas pasiū­liusios šalies nenaudai ir jas pri­ėmusios šalies naudai, taip pat į tai, kad nebūtų ieško­vei suda­ryta galimybė nepagrįstai praturtėti, delspinigių dydis mažintinas nuo 2 pro­cen­tų iki 0,2 procentų ir ieško­vei iš atsakovės priteistina 204,84 Lt (569 Lt x 0,2 % x 180 d.) delspi­nigių. Kitoje dalyje dėl dels­pinigių priteisimo ieškinys atmestinas kaip nepagrįs­tas.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo spren­dimo vi­siš­ko įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio me­tinės pa­lū­­ka­nos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2013-05-13) iki teis­mo spren­dimo visiško įvyk­dymo.

13Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui propor­cin­gai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų da­liai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovė kartu su ieškiniu pateikė mokėjimo nurodymus, patvir­ti­nan­čius, jog sumokėjo 79 Lt žyminį mokestį (b. l. 6, 7). Atsižvelgiant į tai, kad, paduodant ieš­kinį teis­me, yra nustatytas mi­ni­malus 72 Lt žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis), ieškovei iš atsakovės pri­teis­ti­na 72 Lt byli­nė­ji­mo­si iš­lai­dų.

14Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teisėjas

Nutarė

15Ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovei UAB ,,S.IMPERIJA Creditor.lt“, į. k. 302458437, iš atsakovės V. T., a. k. ( - ) 569 Lt (penkis šimtus šešias­­dešimt devynis litus) skolos, 204,84 Lt (du šimtus ke­turis litus 84 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už pri­teis­tą sumą nuo bylos iškė­li­mo teisme (2013-05-13) iki teis­mo sprendimo vi­siš­ko įvykdy­mo ir 72 Lt (septynias­de­šimt du litus) bylinėjimosi iš­laidų.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovė sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvi­­­de­šimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pa­reiš­ki­mą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 dalies, 3 dalies reikalavimus, Lazdijų rajono apy­linkės teis­mui.

19Ieškovė dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai